Dödsfall.

I en ålder av 72 år har förre lantbrukaren Victor Johansson, Hogrän, avlidit på lasarettet. Den avlidne har innehaft Enbjenne i Hogrän, vilken gård han emellertid överlämnat till fosterdotter och måg. Han var på sin tid en duktig jordbrukare och intresserad medlem av Valls baptistförsamling. Förutom av de nämnda sörjes han närmast av syster och svåger.

På S:t Görans sjukhus i Stockholm har skräddarmästaren Karl A. Bäck avlidit, 67 år gammal. Han var Östgöte till börden och innehade skrädderirörelse i Abrahamsberg i Stockholm. Han har tidigare varit verksam i Visby och sörjes närmast av maka, bosatt härstädes, samt en broder i Vingåker.

Verkmästaren vid Slite cement Johan Rickard Andersson, Slite, har avlidit i Stockholm. Han hade varit i Norrland och hälsat på en dotter, men blev på hemresan sjuk och måste intagas på sjukhus i Stockholm, där han i natt avled.
Den bortgångne, som var född i Lerbäck i Örebro län 1879, kom år 1917 såsom verkmästare till Slite cement efter att förut ha varit anställd vid Visby cementfabrik. Det var en synnerligen kunnig och uppskattad yrkesman, personligen glad och vänsäll, varför hans oväntade frånfälle väckt förstämning i vida kretsar. Änkeman sedan i fjol sörjes han bosatt i Holmsund, en privatsekreterare vid Slite cement och gift med köpman Erik Linder i Slite samt en kassörska vid Gotlands banks avdelningskontor i Slite.

Prostinnan Naima Ekström, född Holmgren, har avlidit i sitt hem i Falun nära 81 år gammal. Närmast sörjes hon av make, kontraktsprosten Gunnar Ekström, tre söner, däribland Martin, folkhögskollärare, Hemse, samt två döttrar, däribland Gunnhild, gift med fältläkare Nils Carlson, Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Dödsfall Victor Johansson

Vår käre morbror Victor Johansson född den 10/4 1871 avled lugnt och stilla i dag i tron på sin Frälsare, innerligt sörjd och saknad av oss, syster och svåger, släkt och många vänner samt Valls Baptistförsamling.
Hogrän den 16 juli 1943.
GRETA och BERTIL GOMÉR
Gunnar Gudrun

Vad under, om jag längtar hem Till dig, Guds helga stad. Där jag en gång får vila ut, Fullkomligt fri och glad; Där ingen gråt skall vara mer Och ingen värk som här, Och intet mörker, ingen natt, Ty Lammet solen är!
Psalmisten 642: 3.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Ett ståtligt bröllop

firades under lördagen i Hogrän, då fröken Ruth Lidqvist, dotter till skomakarmästare Reinhold Lidqvist, Eskelhem, och mans maka, född Gustavsson, sammanvigdes med hemmansägare Thure Pettersson, Gervalds i Hogrän. Under tonerna av en gotländsk bröllopsmarsch, spelad på fiol av herr Bertil Söderström, Dalhem, tågade brudparet, följt av elva par tärnor och marskalkar samt brudnäbbar, in i kyrkan, där pastor Artur Eriksson på orgeln spelade Bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av Mendelhson, varefter herr Söderström sjöng ”Kom till mig Jesus” av Hannikainen.
Vigseln förrättades av komminister Erik Ceder, vilken i anslutning till densamma höll ett varmhjärtat tal till de nyogifta. Efter vigseln sjöng hrr Söderström och Erikson Bröllopssång av A. Hed, varefter bröllopsföljet uttågade ur kyrkan under tonerna av Wagners ”Brudkör ur Lohengrin”.
Ett hundratal gäster hade efter vigseln inbjudits till middag i hemmet vid Gervalds, där de unga hyllades med tal av bruttbonden, pastor A. Sandberg, Linde, pastor Herbert Nordanås, Hogrän, missionär Lidqvist, Norrköping, och herr Bertil Söderström, Dalhem. Under aftonens lopp anlände en hel mängd telegram, där vänner från när och fjärran bringade de nygifta sin hyllning. I den vackra sommarkvällen hade skaror, både äldre och yngre, infunnit sig för att ”se brud”, då brudfolket hyllades med salut och hurrarop. Under aftonens lopp avbrändes ett ståtligt fyrverkeri till de nygiftas ära.
Uppvaktande tärnor och marskalkar voro följande: Anna-Lisa Jansson-Samuel Lidqvist, Ingrid Palmqvist-Bertil Lidqvist, Edith Gustavsson-Sune Pettersson, Ingrid Gustavsson-Henry Grönhagen, Judith Pettersson-Effe Palmqvist, Mairy Jakobsson-Evert Olsson, Ellen Grönhagen-David Gustavsson, Ketty Vennman-Torsten Gustavsson, Asta Gustavsson-Erik Grönhagen, Anna-Lisa Olsson-Paul Palmqvist och Barbro Hagman-Malte Pettersson. Bruddnäbb var Vanja Lidqvist och Stig Jakobsson. Som bruttöverska tjänade fru Helny Jakobsson, Djupbrunn och bruttbonde pastor Arnold Sandberg.

Hr Otto Bolin, Bjers i Stenkyrka, sammanvigdes i lördags i Lärbro kyrka med fröken Alva Liljeström, dotter till lantbrukaren Albin Liljeström, Liffride, och hans maka, född Pettersson.
Under bröllopsmusik från orgeln intågade brudparet i kyrkan, varefter vigselakten inleddes med ps. 306. Kyrkoherde G. Coldemo förrättade därpå vigseln och höll ett vackert lyckönskningstal till de nygifta. Sedan ps. Härlig är jorden sjungits, utförde 11-åriga Inger Fredricsson från läktaren ett musikstycke på fiol, ackompanjerad på orgeln. Efter aktens skut uttågade brudparet ur kyrkan till bröllopsmusik på orgeln.
På kvällen gavs middag för ett sjuttiotal inbjudna, därvid flera tal höllos. Som bruttbonde fungerade lantbrukaren Henry Jacobsson, Moos i Stenkyrka, och som bruttöverska lärarinnan fröken Hjördis Svensson, Lärbro.
En stor skara av bygdens ungdom hade på kvällen samlats för att se brud och därvid hyllades brudparet med salut och leven och vidare avbrändes ett vackert fyrverkeri.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Karin Jacobsson-Harald Liljeström, Elsa Liljeström-Erik Bolin, Margareta Jacobsson-Knut Eriksson, Ingrid Karlsson-Gunnar Liljeström, Anna Jansson-John Liljeström, Kally Wiman-Nils Nyström, Elsa Gardelius-Sven Liljeström, Karin Jansson-Gösta Kindberg, Brudnäbb var Inga Liljeström, Gunnel Grefberg, Gunvor Bolin och Karin Karlson.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Landsbygden.

HOGRÄN.
Missionsmöte hölls i söndags av Klinte-Hogräns distrikt av gotländska missionsförbundet i parken vid Ger-valds. Omkring trehundra personer hade hörsammat inbjudan och kommit dit. Efter gemensam sång och sång av en kör sammansatt av sångare från Klinte-Hogräns distrikt, läste Hogräns distrikts ordförande, lantbrukare Rudolf Palmqvist något ur den sextiofemte psalmen och hälsade talare och sångare välkomna till mötet. Sedan kören sjungit ytterligare ett par sånger lämnades ordet åt pastor Artur Steiner, vilken med text från 1 Petr. 1: 1 och följande höll en innehållsrik och uppfordrande predikan. Efter predikan sjöng kören ännu ett par sånger, varefter pastor Rune Bloom, Klintehamn, talade om Kristi tillkommelse. Kören under paston Blooms ledning sjöng ytterligare några sånger och pastor Herbert Nordanås avslutade det alltigenom goda mötet.

VÄTE.
Sångstund. En sångstund rik på uppbyggelse hölls på söndagskvällen i Missionshuset, under medverkan av Klinte Missionsdistrikts sångare och pastor Rune Bloom. Stunden begynte med att gemensamt sjöngs: ”Stäm in med dem som prisa Gud”. Sedan tonade evangeliets budskap ut i lovsånger, frälsningssånger och hemlandssånger, och i varje avdelning skilde sångarna sig med heder från uppgiften. Särskilt må här nämnas sången: Underbar nåd av Jesus”, som blev ett gripande vittnesbörd om den personligt upplevda frälsningen. Pastor Bloom talade över ämnet ”Livets sång” och fr. Dagmar Gustavsson och Vera Björkqvist avlade personliga vittnesbörd. En god kollekt upptogs för inköp av nya sångböcker.

LÄRBRO.
En lyckad sommarfest hölls i söndags vid Skär av Lärbro godtemplare. Deltagarna hälsades välkomna av skräddarmästare John Ahnqvist, varefter KA 3:s musikkår under musik-dir. Skoglöfs ledning gav en livligt upp-skaffad konsert. Ett föredrag om ungdomen och hembygden hölls av redaktör Bertil Kahlström, som slöt med ett kraftigt besvarat leve för fosterlandet, följt av fanfarer och folksången. Därpå fortsatte konserten, varvid musik-dir. Skoglöfs gossar visade att de kunna spela saxofon som amerikanska jazzmusiker och inte heller äro främmande för att sjunga och joddla.
I fortsättningen följde sång till luta av folkskollärare Simeon Jakobsson, som gjorde stor lycka med både allvarliga och glada bitar samt allsång, och till sist spelade Lärbrologens amatörer en teaterpjäs i tre akter, ”När Per-Niklas blev storbonde”, som väckte stort jubel bland de församlade. Aktörerna voro också väl värda bifallet, de bidrogo alla till det goda humöret.
Festen gynnades av vackert väder, och publiken fick god valuta för inträdesavgiften.
På lördagskvällen förekommo sedvanliga basaranordningar. Inalles uppgick publiken till —800 betalande de båda dagarna.

ANGA.
Dalhems missionsföre ning höll i söndags sitt halvårsmöte vid Arne Pettersson, Stenstu. Mötet inleddes av 0. Pettersson, Dalhem, som även ledde mötesförhandlingarna. Vid förhandlingarna beslöts bland annat att nästa möte skall hållas i Gothem den sista söndagen i september.
Efter förhandlingarna predikade pastor Gösta Arnström över dagens högmässotext. Evangelist Artur Eriksson sjöng dessutom solosång vid mötet, som avslöts med nattvardsfirande. Vid eftermiddagens möte, som var offentligt, hade samlats mycket folk. Det inleddes av H. K. Söderström, Dalhem. Evangelist Artur Erikson predikade med text ur Hebr. 13 kap. Sång utfördes av sångare från distriktet samt av evangelist Erikson och past. Arnström. Sist avslöts det uppbyggliga mötet med ett kort tal av distriktets pastor.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Bröllop

firades i Hogräns kyrka lördagen den 10 dennes mellan lantbrukaren Thure Pettersson, Gervalds i Hogrän, och fröken Ruth Lidquist, dotter till hr Reinhold Lidquist, Levide i Eskelhem, och hans maka, född Gustavsson. Vigselförrättare blir komminister E. Ceder, Vall.

Bröllop firades i lördags i Stenkyrka, då hemmansägaren Einar Åkerblom, Häftings i Hangvar, sammanvigdes med fröken Margit Jakobsson, dotter till kyrkvärden Th. Jakobsson, Lickershamn, och hans maka, född Pettersson.
Företrätt av tvenne spelemän tågade bröllopsföljet från prästgården till kyrkan, där bröllopsmusik under intåget spelades på orgeln. Efter psalmsång följde vigselakten varvid officianten, kyrkoherde Gustaf Olofsson, även höll ett hjärtligt lyckönskningstal till de nygifta. Sedan den högtidliga akten avslutats med psalmsång uttågade brudparet med uppvaktning ur kyrkan till orgelmusik.
Efter vigseln samlades man i brudens hem vid Lickershamn, där bröllopsfestligheterna sedan vidtogo. Under kvällens lopp visade sig brudparet upprepade gånger för folk som kommit för att traditionsenligt ”se brud”. Brudparet hyllades därvid med salut, fyrverkeri m m.
Som bruttbonde fungerade förre folkskolläraren Olof Bolin och som bruttöverska fru Ingeborg Stengård, Lickershamn.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Lilian Åkerblom – Martin Jakobsson, Aina Åkerblom – Einar Jakobsson, Greta Jakobsson – Tryggve Åkerblom, Hellen Svensson – Sven Jakobsson, Emmy Stenström – Erik Eriksson, Ingrid Enström – Bengt Lundahl, Astrid Stenhoff – Tore Sandström.

I Hejde kyrka sammanvigdes lördagen den 10 dennes lantbrukaren Arne Hallgren, Ventinge, och fröken Maja Marcusson, dotter till hemmansägaren A. J. Marcusson, Skogs i Hejde, och hans maka, född Hejdenberg. Vigselförrättare blir kyrkoherde Folke Thuresson.

Gotlands Allehanda.
Torsdagen den 8 juli 1943.
N:r 153

Bröllop

Ett högtidligt bröllop firades i lördags då fröken Vilma (Kicka) Pettersson, dotter till lokförare Nils Pettersson och hans maka, sammanvigdes med lantbrukaren Gösta Andersson från Hogrän. Brudparet, som uppvaktades av nio par tärnor och marskalkar, tågade under musik av speleman från bröllopsgården till Metodistkyrkan där vigseln ägde rum enligt Metodistkyrkans ritual. Vigselförrättare var pastor Åke Thor, Valdemarsvik, som varit brudens konfirmationslärare. Sedan samtliga bröllopsgäster jämte övriga intresserade samlats i kyrkan sjöngs unisont psalmen ”Jag lyfter mina händer”. varefter pastor Thor höll ett hjärtligt och gripande tal till brudparet, utgående från orden i Apg. 2: 44 ”De hade allting gemensamt”. Efter vigseln sjöngs Runebergs psalm: ”Gud se i nåd till ’dessa två, som här inför ditt anlet stå” av den församlade menigheten, varefter brudföljet under musik tågade tillbaka till bröllopsgården där ett 60-tal gäster inbjudits till middag. Flera tal höllos vid detta tillfälle, bl. a. av pastor S. Thörnqvist, pastor Thor samt vänner till brudparet. Ett 30-tal telegram anlände under kvällens lopp. Efter mörkrets inbrott avbrändes ett ståtligt fyrverkeri och salut gavs till brudparets ära. Efter det att brudgummen framfört ett tack för all uppvaktning avslöts till sist den minnesrika hög. tiden med psalmsång och bön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Gotlands lantarbetsgivareförening

hade i lördags ett talrikt besökt årsmöte på Stadshotellet i Visby under ordförandskap av godsägare Carl Munthe, Stenstu i Västerhejde, varvid styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos, och ansvarsfrihet beviljades.
Till styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes de i tur avgående, nämligen hrr Esaias Norman, Möllbos i Halla, Stig Wikström, Stora Tollby i Fole, och Sven Jesperson, Varplösa i Björke. Kvarstående i styrelsen äro hrr Carl Munthe, Stenstu i Västerhejde, Åke Munthe, Tjouls i Lummelunda, Henning den, Vallbys i Hogrän, och Nils Larsson, Skäggs i Väskinde. Till styrelsesuppleanter för två år återutsågos hrr Torsten Wiman, Nygårds i Västerhejde, och Erik Wedin, Björkebos i Follingbo. Kvarstående styrelsesuppleanter äro hrr Arvid Hegethorn, Hulte i Endre, och Anders Hermansson, Havor i Havdhem. Till revisorer omvaldes hrr Ivar Sillén, Myre i Martebo, och Ernfrid Hansén, Hällhage i Barlingbo, med hrr Hans von Corswant, Stava i Barlingbo, och Sten von Corswant, Möllbos i Halla, som suppleanter. Till fullmäktige i huvudorganisationen och underhandlingsdelegerade utsågos hrr Carl Munthe och Stig Wikström med hrr Esaias Norman och Torsten Wiman som suppleanter.
Vid sammanträdet representerades Svenska lantarbetsgivareföreningen av direktör Carell och agronom Stenberg. Efter årsmötet hade styrelsen konstituerande sammanträde, varvid hr Carl Munthe utsågs till ordförande och hr Esaias Norman till vice I ordförande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Skärmbildsundersökningarna.

Skärmbildsbussen besökte i torsdags förmiddag Hogrän, där det var mycket god tillslutning från sockenbornas sida och ingen uteblev utan anledning. På eftermiddagen besöktes Vall och där var likaledes tillslutningen god — endast fyra personer uteblevo. Även fredagens resultat blev gott. Då besöktes på förmiddagen Barlingbo, där man endast hade tro skolkare, medan i Akebäck, som besöktes på eftermiddagen, samtliga infunno sig för undersökning.
Tiden för undersökningen i Tofta den 9 juli har ändrats till kl. 9-12 och 13-17 på grund av att även sommargäster och en militärförläggning vill vara med.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Från våra Gotländska Bygder. Hogrän.

HOGRÄN.
Rödakorskretsen i Hogrän hade i söndags årsmöte i missionshuset. Sedan sången ”Bevara Gud vårt fosterland” sjungits, hälsade kretsens ordförande, pastor Herbert Nordanås, kretsens medlemmar välkomna till första årsmötet. Kretsen bildades i februari och vid starten anslöt sig 100 medlemmar i kretsen och har till årsmötet ökat med 10. Sommarfest hölls i den kände Abessinienläkaren dr Nyström höll ett inressant föredrag om sjukvården i kriget mellan Italien och Abessinien och civilvärnpliktiga medverkade med sång och musik. Arbetet under året har bestått i att ordna hemvärnets sjukvård och lägga upp förråd för detsamma samt ordna utlåningsförråd för kretsens egen räkning. Under året har hållits en sjukvårdskurs, i vilken 29 deltagare voro med. Kassan har balanserat på över 800 kr.
I styrelsen invaldes pastor Herbert Nordanås, folkskollärare David Hallgren, lantbr. K. J. Johansson, Tomsarve, och Martin Hellgren, Vallbys, samt fruarna Ruth Widkn, Vallbys, Gerda Larsson, Buters, Greta Malmström, Ålands, samt fröken Inga Larsson, Gervalds. Till revisorer valdes kamrer Gottfrid Larsson, Gervalds, och lantbr. Viktor Larsson, Buters, med Henning Widön, Vallbys, och Josef Malmström, Ålands, som ersättare. Som ombud till distriktet valdes fruarna Ruth Widkn, Vallbys, Gerda Larsson och Mia Hansson, Ruters, med pastor Nordanås, folkskollärare Hallgren och lantbr. K. J. Johansson, Tomsarve, som ersättare. Styrelsens förslag om tandvård för skolbarnen gav anledning till en stunds diskussion. Mötet lämnade frågan helt i styrelsens händer. Med några ord av ordföranden avslutades förhandlingarna, varefter landstingsman Johan Ahlsten, Alva, höll ett mycket uppmärksammat föredrag om sin resa i Finland sommaren 1941. Efter föredraget var samkväm anordnat och den trevliga samvaron avslutades med ”Du gamla, du fria”.

En serie välbesökta möten har under en tid av tre veckor GMU:s evangelist Artur Eriksson hållit i Hogrän och Roma. Eriksson, som är en mycket god sångare, har till tonerna av orgel, dragspel och gitarr sjungit en hel del gamla läsarsånger, som livligt uppskattats av åhörarna. Eriksson är dessutom en god talare och G. M. U. är att gratulera till förvärvet av den nye medarbetaren i predikantkåren. I Hogrän har även musikföreningen bidragit till att förhöja stämningen med .sin medverkan. I mötena har distriktets predikant, pastor Herbert Nordanås, deltagit. Evangelist Eriksson fortsätter denna vecka i missionshuset i Ljugarn.

Den av Hogräns kristliga ungdomsförening i samband med nyårsvakan startade insamlingen för Norge har inbringat 673 kronor, vilka medel genom Svenska missionsförbundets förmedlan ställas till den startade ”Norgehjälpens” förfogande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1943
Nr: 32