Realexamen

har vid Kristinehamns praktiska skola avlagts av Sven Nyström, Fristad, förut i Hogrän.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

Nykterhetsnämndsanslaget för året

har nu fördelats av socialstyrelsen. I Gotlands län ha följande nykterhetsnämnder fått bidrag : Visby med 1,000 kr., Alva 50, Boge 40, Bunge 40, Dalhems 40, Ekeby 30, Etelhems 50, Fröjels 50, Fårö 50, Gothems 40; Halla 50, Hangvars 50, Hellvi 50, Hogräns 50, Klinte 85, Kräklingbo 50, Linde 50, Lärbro 50, Mästerby 50, Norrlanda 50, Rute 50, Sanda 50, Slite köpings 100, Stånga 35, Vall 35 och Viklau 50 kr. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

Stenkumla pastorat delas?

Oformligt med sexförsamlingspastorat, säger domkapitlet.
Ortsmyndigheterna ha nu granskat det inom kammarkollegiet uppgjorda förslaget till ny lönereglering för Stenkumla, Västerhejde, Träkumla, Valls, Hogräns och Atlingbo församlingars pastorat.
Domkapitlet, i vars yttrande länsstyrelsen instämmer, vidhåller sin tidigare uttalade uppfattning att en delning av pastoratet så att Valls, Hogräns och Atlingbo församlingar bilda eget pastorat är det principellt riktiga. Förvaltningen kan kanske nu ordnas på ett mera praktiskt sätt, men kvar står dock att det är oformligt med ett pastorat om sex församlingar med sammanlagt sju kyrkoråd. Ett Valls pastorat skulle visserligen bli litet till folkmängden men kommer dock att bestå av tre församlingar och två hela gamla pastorat.
Fullmakt för kyrkoherden i det odelade pastoratet har utfärdats, varför det kan synas som om k. m :t genom att i fullmakten icke inta förbehåll om skyldighet för tjänsteinnehavaren att underkasta sig ny indelning av pastorat tagit ställning mot pastoratsdelningen. Domkapitlet betraktar det icke så. Domkapitlet har från nye kyrkoherden, I. Lilja införskaffat ett skriftligt meddelande att underkasta sig de förändringar som skulle bli en följd av ett utbrytande av Valls, Hogräns och Atlingbo församlingar till eget pastorat.
Domkapitlet vidhåller därför att pastoratet bör delas vid nuv. komministerns avgång ur tjänsten. Mot det inom kollegiet uppgjorda löneförslaget för det odelade pastoratet har myndigheterna intet att erinra. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 juni 1940
N:r 127

Vall—Hogrän S. L. U.-avd.

var i lördagskväll samlad till ordinarie månadsmöte i ordenslokalen i Vall under hr Henning Videns ordförandeskap. När mötet vid åttatiden tog sin början hade ett fyrtiotal medlemmar jämte några besökande från de närliggande avdelningarna infunnit sig. Sedan ”Gotland, fosterö i Norden” unisont sjungits och ordf. välkomsthälsat samtliga, vidtogo mötesförhandlingarna. En hel del cirkulärskrivelser förelågo till behandling, som dock ganska fort avverkades, mer eller mindre debatterade. Bl. a. tillsattes en kommitté bestående av hrr Nils Pettersson och Arvid Hansson med uppgift att undersöka möjligheterna för att få till stånd en studiecirkel. Med anledning av att år 1940 planeras en rikstävlan i spånad och spinning hade inkommit en skrivelse med uppmaning att avdelningen måtte försöka anordna en tävlan i dessa grenar under instundande vinter. En inbjudan från Visby S. L. U.-avdelning till luciafest den 17 dec. mottogs med tacksamhet. Till tävlingsnämnd för år 1939 omvaldes den förutvarande bestående av Arvid Haraldsson (ledare), Arnold Lundström, Signe Larsson samt Karin Liljegren.
I fortsättningen följde ett lättare underhållningsprogram som inleddes av mejeriföreståndare Landberg, Visby, vilken till luta sjöng några uppskattade sångstycken. Sedan den obligatoriska kaffetåren inmundigats, följde ett uppmärksammat föredrag av vandringsrättare V. Andersson, Visby, över ämnet ”Spadarvet”, illustrerat med skioptikon-bilder. Efter ytterligare några sångstycken av hr Landberg, fingo vi lyssna till en kvarts timmes dagsnyheter, vilka genom sin humor och satiriska slängar satte de närvarandes skrattmuskler i livlig verksamhet.
När till sist man lekt och roat sig en stund, var tiden inne för uppbrott och man skildes efter att ha haft en trevlig kväll.
På söndags e. m. hade studiecirkel-kommitterade utlyst möte, till vilket ett femtontal medlemmar av båda könen infunnit sig. Det tycktes bli en lysande start. Man beslöt att starta tre cirklar. Så fort nödigt material hinner anskaffas sätter man i gång.
G. H.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273

Kommunalskatterna.

Martebo kommun har beslutat en uttaxering för 1939 med 9:20 kr. ???? 10:30 i år, Ardre 7:60 mot 6:70 kr., Fole 11:40 mot 14:20 kr., Lye 11:75 mot 10 kr., Hogrän 5:50 i likhet med 1938, Linde 7:00 mot 7:20 kr., Martebo 9:20 mot 10:30 kr., Fide 13:60 mot 13 kr., Grötlingbo 10 kr. liksom föregående uttaxering, och Lärbro 15:90 mot 15:35 i år.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 november 1938
N:r 258

Skytte

Statsprisskjutning
hade Anga skytteförening anordnat på skjutbanan i söndags. Under idealiska väderleksförhållanden samlades föreningens skyttar för att klassvis tävla om de uppsatta prisen.
Intresset för dagens tävling, liksom för den nu avslutade skolskjutningen, kan noteras som mycket bra.
Tävlingen pågick så gott som hela dagen, resultatet framgår av följande:
Klass III: 1) A. Levin 68 poäng, 2) G. Wahlqvist 62.
Klass II: 1) H. Johansson 77, 2) A. Pettersson.
Klass I: 1) K. E. Österdahl 70, 2) E. Gustafsson.
.Rekryt: 1) L. E. Pettersson 59, 2) 0. Broberg 53.
Övningsklassen med luftgevär: 1) A. Bendelin, 91 poäng, 2) J. Karlsson 90. Övriga pristagare voro i sammanlagt alla klasser 13 st.
Prisutdelningen försiggick senare på kvällen i en lokal, som av en intresserad ”gammal”-skytt ställts till föreningens förfogande för tillfället.
Vid samma tillfälle utdelades även Svenska Metallverkens hederspris, som av föreningen uppsatts att tillfalla bäste man under årets skjutningar, tävlingar och avståndsbedömning. Hederspriset, en bordsflagga, erövrades av ordf. A. Levin. Samme man blev även ägare för alltid av föreningens treåriga vandringspris i precisionsskjutning, en vacker och gedigen tennpokal.
Efter prisutdelningen talade ordf. några manande ord till de samlade skyttarna samt utbringade ett fyrfaldigt leve för fosterlandet.
Under tiden hade föreningens gemytliga ”lottor” dukat ett inbjudande kaffebord, en förtäring som de närvarande ej voro storbjudna att konsumera.
Med omväxlande förströelser fortsatte sedan samkvämet till midnatt.

Tävlingar i Hogrän.
Söndagen den 11 september var stats-prisskjutning anordnad inom Hogräns skytteförening. Tävlingen, som leddes av hr Hjalmar Eriksson, Mästerby, gynnades av ett bra väder med vindstilla och måttlig solbelysning. Samma dag tävlades om ett av Norma projektilfabrik uppsatt vandringspris. T söndags var enskild insatsskjutning anordnad av föreningen. Även här var vädret det bästa.
Prislistan för den förstnämnda tävlingen fick följande utseende:
Klass IV: 1) Valter Sjögren, Mästerby, 2) Gunnar Pettersson, Hogrän, 3) Viktor Larsson, d:o.
Klass III: 1) Verner Heidenberg, Vall, 2) K. B. Löfqvist, Mästerby, 3) Qustaf Pettersson, Vall, 4) N. Pettersson, Hogrän, 5) H. Pettersson, Mästerby.
Klass II: 1) Knut Ekeroth, Hogrän, 2) F. Pettersson, d:o, 3) Hj. Eriksson, Mästerby, 4) Nils Johansson, Vall, 5) Lennart Pettersson, Hogrän, 6) Sven Pettersson, Mästerby, 7) Erik Pettersson, Vall, 8) Gösta Holm, Hogrän.
Klass I: 1) Charles Pettersson, Hogrän, 2) E. Värnström, Mästerby, 3) Ivan Persson, Hogrän, 4) Per Pettersson, d:o, 5) Karl-Olof Dahlström, Vall, 6) Fredrik Hemberg, Hogrän.
Rekrytklassen: 1) Bertil Olsson, Vall.
Prislistan vid tävling om Normapokalen fick följande utseende:
1) Gunnar Pettersson, Hogrän, 10,74, 2) Nils Johansson, Vall, 10,68, 3) Ivan Persson, Hogrän, 10,67, 4) Charles Pettersson, 10,60, 5) Hjalmar Eriksson, Mästerby, 10,52, 6) Erik Pettersson, Vall, 9,69, 7) Bertil Olsson, d:o, 9,66, 8) Gustaf Pettersson, d:o, 9,64, 9) Verner Heidenberg, d:o, 9,55, 10) Per Pettersson, Hogrän, 9,54.
Extra insatsskjutning på 400 in.: 1)
Viktor Larsson, Hogrän, 2) Knut Ekeroth, d:o, 3) Nils Johansson, Vall, 4) Erik Pettersson, d:o, 5) Nils Pettersson, Hogrän, 6) Per Pettersson, d:o.
Till tävlingen den 11 hade Svenska metallverken uppsatt tvenne hederspris, ett för skyttar tillhörande IV och III klasserna och ett för II och I klasserna. Det förstnämnda tillföll Verner Heiden-berg, Vall, och det andra Charles Pettersson, Hogrän.
V. H.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1938
N:r 224

Landsbygden. Hogrän.

HOGRÄN.
Ett ståtligt bröllop firades i lördags hos hemmansägare Emil Pettersson, Gervalds i Hogrän, då hans dotter Gunhild sammanvigdes med lantbrukaren Lennart Ljunggren, Buters, I tretton bilar gick färden genom flera vackra äreportar till Hogräns kyrka, där vigseln förrättades av komminister Eric W. Arnér, som även höll ett stämningsfullt tal till brudparet.
Vid hemkomsten till bröllopsgården bjöd värdfolket de till ett 80-tal uppgående gästerna på middag, varvid tal och sång till brudparets ära förekom. Festligheterna fortsatte till fram på småtimmarna. Brudparet fick motta många vackra och dyrbara presenter och en mängd telegram anlände under dagens lopp.
Brudparet uppvaktades av följande tärnor och marskalkar: Göta Jakobsson: —Ture Pettersson, Kally Ljunggren Berndt Nilsson, Greta Alvin—Sune Pettersson, Ellen Grönhagen—Evert Olsson, Gertrud Andersson—Agne Carlsson, Edit Andersson—Henry Grönhagen, Rut Dyplin—Esse Palmqvist och Karin Blom—Folke Larsson. Brudnäbbar voro. Inger Larsson och Karl Gerhard Pettersson. Bruttöverska var fru Lilly Larsson, Levide, och bruttbonde lantbr. K. J. Johansson, Tomsarve i Hogrän.
På kvällen hade en stor skara ungdomar samlats för att ”se brud” och då brudparet tvenne gånger gick ronden dånade skottsalvorna och hurraropen ljödo, varjämte vackra fyrverkerier avbrändes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 september 1938
N:r 219

Dödsfall Johan Ludvig Jacobsson.

Att Gud till den eviga vilan i dag hemkallat vår käre make o. fader f. Hemmansägaren Johan Ludvig Jacobsson i hans 76:te levnadsår, i ljust och tacksamt minne bevarad av oss och barnbarn samt släkt o. vänner tillkännagives härmed.
Alvede i Hogrän den 20 sept. 1938.
THILDA JACOBSSON, född Osterman.
Barnen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Skytteföreningarnas statsbidrag.

Anslaget nu fördelat.
Vid nu verkställd fördelning av statsanslaget till frivilliga skytteväsendet för innevarande budgetår ha föreningarna inom Gotlands skytteförbund tilldelats sammanlagt 5,177: 50 kr. i understöd, vilket belopp beräknats efter 2,071 anslagsberättigade skyttar över sexton år. Fördelningen på de olika skytteföreningarna blir följande:
Ala 78 kr., Alskogs 133, Anga 70, Ardre 73, Bara 93, Barlingbo 53, Bjärges 70, Burs 145, Buttle 45, Dede 93, Ekeby 80 Eksta 65, Endre 45, Etelhem 65, Fardhem 40, Fide 33, Fleringe 28, Fole 45, Follingbo 43, Fårö 93, Fårösunds 60, Fårö östra 113, Gammelgarns 65, Garda 78, Gothems 135, Grötlingbo 90, Guldrupe 23, Hablingbo 83, Hamra 25, Hangvars 43, Havdhems 93, Hejnums 30, Hemse 68, Hässelby 68, Hoburgs 60, Hogräns 68, Högbro 65, Klinte 125, Lau 70, Levede-Gerums 50, Lina 58, Linde 70, Lokrume 55, Lummelunda 23, Lärbro 23, Närs 198, Rone 83, Sande-Västergarn 88, Slite 93, Stånga 90, Tingstäde 70, Tofta 85, Torsburgs 50, Vamlingbo-Sundre 48, Visborgs 932: 50, Visby 262: 50, Väte 85 och Östergarns skytteförening 75 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Lysning

har tillkännagivits mellan kamreraren vid Hudiksvalls Nyheters A. B., Hudiksvall, Allon Ekwall och barnmorskan fröken Märtha Larsson, dotter till kamrer G. Larsson, Hogrän, och hans maka.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1938
N:r 212