Gotländska gårdar.

Mullvalds i Hemse socken.

Mullvalds gård i Hemse.

Bland Hemse sockens många vackra gårdar är Mullvalds en av de största. Ursprungligen var den kanske inte mer än hälften så stor som nu, ty åtskilliga hektar jord ha under åren inköpts och lagts till den förutvarande arealen. Mullvalds är för övrigt en gård, som man inte kan underlåta att lägga märke till, då man färdas vägen fram från Hem-se mot Visby. Egendomen, som äges av lantbrukaren Albin Melin, är belägen några minuters väg från samhället, och har således ur trafiksynpunkt ett centralt läge, som icke minst nu har sitt stora värde.

Brand ödelade äldre byggnader.
En ladugårdslänga, som på sin tid uppfördes av nuvarande ägarens fader, samt en del andra byggnader vilka samtliga voro byggda av trä, brunno ned till grunden 1914. Det var endast en mindre byggnad, som kunde räddas. Manbyggnaden var även den hotad av den våldsamma branden, men blev helt och hållet oskadd.
Det var naturligtvis ett svårt avbrott i lanthushållningen, ty det gällde att så snart som möjligt skaffa nya byggnader, foder o. s. v. 1915 lät herr Melin bygga en ny ladugård. Och det skulle bli en Jadugård, som inte var så eldfängd.
Därför uppfördes murar av sten till halva byggnadens höjd och över det hela tak av korrugerad plåt. Alla golv cementerades i både stallar och lada. – För avrinning av spillning gjordes ledningar till cementerad gödselstad och brunn, varför ladugårdsbyggnaden gott kan jämföras med andra, som äro senare byggda.
Vi göra först en titt in i kostallet, som nu är tomt — så gott som. En stor grann SRB-tjur står ensam men har det svalt och skönt, så han tycks trivas utan sällskap. Det finns rymlig plats för minst ett 20-tal klav-bundna djur samt boxar för ungnöt och kalvar. Mjölkningsaggregat är också installerat, och drives av en motor som även svarar för vatten-uppfordringen till de automatiska vattenhoarna.
Från ladugården komma vi in i häststallet där sex kraftiga kampar ha sina spiltor. Även hästarna äro ute på bete eller i arbete, så dem få vi inte se skymten av. För utfodringen är arrangerat på bästa sätt och till stallets inredning i övrigt hör en rymlig selkammare.
I den stora ladan och på skullarna är det naturligtvis nästan tomt så här års, i all synnerhet som foderbristen varit kännbar under den gångna inomhussäsongen. Ladan användes nu till förvaring av maskiner och redskap. Hr Melin understryker också:
— Jag vill inte att någon redskap skall stå ute, om den inte strax skall användas på nytt.
När vi framhåller att ladugårdsbyggnaden verkar ovanligt stor, så säger ägaren och upphovet till den pampiga byggnaden:
— Ja det var också en byggmästare här på trakten, som tyckte detsamm. Efter att ha sett stall och lada och andra utrymmen, yttrade han: ”Det här får du aldrig fullt”. Men det var 1915 det. Skulle jag ha byggt nu, så skulle jag gjort ladugården framför allt bredare. Byggmästaren blev således inte sannspådd.
På ömse sidor om den rymliga planen framför ladugårdslängan utgöras flygelbyggnaderna av magasiner, svinhus, hönshus o. s. v. Samtliga utom det lilla hus, som räddades från branden, äro uppförda under nuvarande ägarens tid.
Vi fånga en bild av en ovanligt väl bibehållen kvarn, och fråga om den står kvar som minnesmärke från gamla tider.
— Nej, svarar hr Melin, kvarnen är inte så värst gammal. Det .var en äldre kvarn där förut, men så tyckte min far, att denna började bli lite rankig, och då byggde vi den här. Den fungerar lika bra ännu, och användes också när det behövs. I vintras var det så mycket snö, så
vi kunde inte ta oss dit, men annars
bruka vi mala där när det ”blåser. — Kvarnen är förresten den som räntas sig bäst på hela gården, tilllägger hr Melin med en humoristisk glimt i ögonvrån.

Kvarnen.

Manbyggnaden,
som är ganska stor, uppfördes under senare hälften av 1800-talet. Den är ’byggd av sten. Under senare tider lades på densamma tak av korrugerad plåt. Hr Melin upplyser om att han under årens lopp restaurerat invändigt vid flera tillfällen. — Men säger han, det här stora rummet är alldeles för stort. Numera bygger man ju inte så. Förr var det ju vanligt att de vävde och spann och höll på med annan hemslöjd i samma rum, och då ville man förstås ha så stora rum som möjligt. Skall man avdela det stora rummet blir det lika tokigt hur man bär sig åt. Så nu får det väl vara som det är i min tid.
Det är svalt och skönt i de stora luftiga rummen, men vi bege oss ut igen för att se på ägorna. Först bör kanske nämnas att manbyggnaden är om given av lummiga träd och en välskött trädgård. Trädgården är förresten så pass väl i ordning, så att hr Melins yttrande: — Trädgårdsarbetet blir inget bevänt med i år, för vi ha för lite folk och hinner inte att göra någonting åt den — får man taga med reservation.

Maskinmjölkning även utomhus.
När vi snedda planen mellan ekonomibyggnaderna, lägga vi märke till en underlig byggnad, som delvis saknar golv och väggar. Vi få följande förklaring:
Det skall bli ett mjölkstall, som kan transporteras ut till betena. den ena ändan — som är inbyggd — skall motorn monteras in. Det är plats för fyra kor åt gången. När korna väl ha kommit in i sina bås, stänger man bakom dem. När de sedan skall ut igen, så är det bara att öppna grinden framför. På så vis slipper man att vända dem i båset.

Arealen.
Till Mullvalds hör ägor av skiftande slag. Åker, äng, skog och myr. Myrmarkerna, som mestadels äro odlade, har hr Melin inköpt under senare år och likaså ett skifte Oxarve. Tillsammans är den brukade åkerjorden cirka 80 tnld och består dels av lermylla och dels lättare mylla.
Strax nedanför ett höstvetefält, som är kålgrön och kraftigt trots torkan, ligger en förtjusande äng, vilken just nu är som fagrast. Denna ängs vegetation blir ett gott tillskott i foder.
Skogsmarkerna omfatta också cirka 80 tnld. De äro delvis bevuxna med kraftig timmerskog och även vacker återväxtskog. För att -spara på egendomens trädbestånd, har vi olika tillfällen köpts virke, säger ägaren, som visserligen är mån om att alla byggnader skola vara i bästa skick, men också ser till att skogen inte skövlas.
— Det vill mycket till att hålla en gård i ordning, menar hr Melin. Det var nog bra i ordning här, när jag övertog gården, men sedan har jag köpt till jord. Och på så sätt blir det mer att göra, så riktigt färdigt blir det väl aldrig på en lantgård.
Vi måste nog ge hr Melin rätt, ty skall en egendom förkovras måste f örbättringarna ske i den mån nya rön göras.
T-a

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Torrläggningsföretagen.

K. m:t har ställt 2,500 kr. till förfogande för bestridande av utrednings- och undersökningskostnaderna för Alvamyrs torrläggningsföretag i Hemse, Rone och Alva socknar samt till Hejde prästmyrs torrläggningsföretag i Hejde och Väte socknar. Totalkostnaderna beräknas till 7,000 kr. Utredningen har visat att företagen lämpa sig såsom beredskapsarbeten. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 juni 1940
N:r 146

Gotländska missionsförbundet.

Pastor Sören Andersson, Åminne, har antagit Hemse missionsdistrikts kallelse till dess predikant. Platsen tillträdes i september.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Förlovade

Henning Uddin
Gerd Wiederkrantz.

Eric Henrichson
Anna Ahlberg.
Midsommardagen 1940.
Stockholm.

Hjalmar Blomberg och Signe Pettersson.
Vamlingbo.
22/6 1940.

Gustaf Höggren och Märta Claesson.
Martebo. Visby.
Midsommarafton.
Meddelas endast på detta sätt.

Willy Olofsson och Margot Forssell.
Ljugarn. Upsala.
Ljugarn midsommarafton 1940.
Meddelas endast på detta sätt.

Hilding Hammarström
Laila Sunesson.
Visby. Stockholm.
23/6 1940.

Alex Fredriksson och Gertrud Wacksam.
Linde. Wormsö, Estland.
23/6 1940.

Alf Nilsson och Signhild Nordberg.
Visby. Fårö.
Midsommarafton.

Thomas Jakobsson
Margit Jakobsson.
Hemse. Vall.
Midsommarafton.

Karl Erik Wessman och Edit Bergström.
Visby, Midsommarafton.

Eric Edman och Tekla Petersson.
Fårösund, Midsommarafton.

Helge Loréhn
Birgit Lindberg.
Visby.
23/5 1940.

Arne Pettersson
Anna Torndahl.
Karlskrona 22/6.

Sven Eric Björnlund och Ebba Karlsson.
Väte. Stockholm.

Bertil Gullander och Gulli Molin.
Stockholm. Visby.
Midsommarafton.

Nils Johnsson
Bergleot Johansson.
Göteborg. Visby.
24/6

Bengt Persson och Gunvor Andersson.
Visby. 24/6 1940.

Gustav Nilsson och Carin Nilsson.
Visby den 22/6 1940.
Meddelas endast på detta sätt.

Verner Ekström och Birgit Ohlsson.
Midsommarafton.

Arne Thuresson och Dagny Ekdahl.
Visby. 22/6 1940.

Sture Ekstrand
Margit Dahlström.
Stockholm. Visby.
Visby den 24/6.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Gotländska landsbygds ungdomens årsstämmor.

SLU och SLS hällo sina möten midsommarafton.
De gotländska ortsförbunden av SLU och SLS hade midsommarafton sina ordinarie stämmor. Dessa höllos på Centralföreningen i Visby och leddes av landstingsman Henric Levander, Bois i Havdhem. Trots stämmodagens karaktär av helgdagsafton och trots de rådande förhållandena deltogo ett femtiotal personer av båda könen och från skilda trakter i förhandlingarna, vilka gingo i samhörighetens och enighetens tecken. De båda stämmorna kömmo i år att hållas jämförelsevis sent — under normala förhållanden pläga de ju äga rum redan på våren.
I SLU-stäniman voro 27 avdelningar representerade, medan 18 studiecirklar representerades vid SLS årsstämma. Jämfört med föregående år torde dessa siffror få anses som tämligen låga, men tar man hänsyn till kommunikations- och andra svårigheter utgöra de dock goda vittnesbörd om att intresset för de båda organisationerna alltjämt är livfullt och starkt.

SLU-stämman.
Först höll gotlandsdistriktet av SLU sin stämma. Denna öppnades av hr Levander med ett kort tal.
Vi mötas i dag under förhållanden som vi tidigare aldrig upplevat, sade han inledningsvis. Vi ha varit vana att på vår årsstämma se stora skaror av ungdomar, men i år är det annorlunda. Orsaken härtill liksom att vi icke vid en tidigare tidpunkt träffats till distriktsmöte är givetvis den oro som råder ute i världen och som gör att vi SLU-are — manliga som kvinnliga —nu äro mera bundna vid den plats där vi ställts och icke kunna lämna den när vi vilja. Dock kunna vi vara tacksamma över att vårt fosterland och vår väna ö hittills skonats från krigets förbannelse. Och när vi mötas i dag, göra vi detta i den förhoppningen att, oavsett vad framtiden än kommer att bära i sitt sköte, vår blågula svenska flagga alltfort skall vaja över våra svenska och våra gutniska bygder. Det förhållandet att vårt land ligger liksom inramat av ett väldigt eldhav, medför också stora påfrestningar när det gäller skyddandet och bevarandet av våra bygder, samt att hålla eldstungorna utanför våra gränser. Men vi hoppas, att vår svenska neutralitetsvakt skall kunna bemästra situationen och om så kräves skydda och värna vårt land.
När påfrestningarna blivit så stora som de nu äro för åtskilliga folk, måste var och en av ett lands innebyggare i högre grad än tillförne inse värdet av sammanhållning, inse att de behöva varandra. Vi ute på landsbygden måste nu mera än någons hålla samman, vara varandra till hjälp, och detta inte blott för vårt eket bästa. Vi måste med vårt arbete till vårt folk föra fram de så betydelsefulla livsförnödenheterna. Påfrestningen för den folkgrupp vi tillhöra Ur den ej minst hårda. Även om neutralitetsvakten kräver sin stora tribut av det manliga Sverige, blir påfrestningen för landsbygdens kvinnor måhända inte mindre. Många av våra kvinnor ha i dessa tider lämnats helt ensamma att sköta hus och hem. Emellertid är det min och allas vår fasta förhoppning att allt skall avlöpa lyckligt för vårt lands vidkommande.
I slutet av sitt anförande höll tal. parentation över senaste året avlidna personer, som på ett eller annat sätt stått SLU nära. Bland de namngivna bortgångna voro Åke Hansen, Sigurd Hellgren, Lärbro, och Bengt Larsson, Havdhem, kamrater vilka troget tjänat rörelsen. Vidare bringades minnet av f. riksdagsmannen Hugo Kahlström en hyllning. Helt säkert finnas flera av vänner och kamrater som under det gångna året gömts under mullen. Vi tacka dem alla för vad de gjort, sade tal. och pålyste en tyst minut.
Till sist hälsades samtliga vid stämman närvarande välkomna och förklarade 1940 års distriktsmöte öppnat.
Till stämmans ordförande utsågs därpå hr Levander, till vice ordförande hr Henning WieWn, Vallbys i Hogrän, till sekreterare hr Erik Larsson, Aningåkra i Alskog, och till vice sekreterare hr Vilh. Andersson, Visby.
Sedan upprop av ombuden förättats samt meddelats att ingen berättelse för sistlidna arbetsår förelåg, föredrogs revisionsberättelsen. Av denna inhämtades bl. a. att inkomster och utgifter balansn-ade på kr. 3,791: 35. Balansräkningen fastställdes och ansvarsfrihet beviljades. Stämman beslöt därefter att reseersättningen till förbundsstämmans ombud skall utgå ur distriktskassan, varjämte arvodena till ordföranden, sekreteraren och kassören fastställdes till samma belopp som förut. Sedan ordföranden meddelat att styrelsen ansett sig nödsakad att uppsäga avtalet med ombudsmannen för att på ett billigare sätt t. v. söka ordna denna fråga, beslöt stämman att, antalet styrelseledamöter skall utgöra åtta med lika många suppleanter.
Till ledamöter i styrelsen utom kretsarna utsågos därpå med acklamation hrr Levander och Erik Larsson med resp. fr. Britta Forslund, Västkinde, och hr Allan Larsson, Alskog, som suppleanter. Till övriga styrelseledamöter valdes: för södra kretsen hr Gösta Johansson, Rone, (suppl. Gösta Thomasson, Näs); för sydvästra kretsen fr. Hella Mattsson, Sproge, (suppl. Mathilda Olofsson, Båtels i Lojsta); för västra kretsen hr Nils Franzén.
Anglarve i Träkumla, (suppl. hr Vilh. Andersson, Visby); för mellersta kretsen hr Henning Jakobsson, Vallstena, (suppl. hr Gösta Lövqvist, Hörsne); för östra kretsen hr Ingvar Andersson, När, (suppl. hr Hilmer Pettersson, Etelhem); samt för norra kretsen hr Erik Forslund, Västkinde, (suppl. hr Gunnar Klintbom, Boge.
Till ledamot i bondeförbundets valkretsstyrelse utsågs hr Martin Laurin, Fardhem, med hr Erik Larsson, Al.. skog, som suppleant. Ombud vid årets förbundsstämma blevo hrr Henric Levander, Erik Larsson, Erik Forslund, Nils Franzen och Helmer Karlkvist, Lye, samtliga omvalda. Suppleanter för dem blevo hr Ragnar Lindkvist, fr. Hella Mattsson, fr. Karin Gansvik, Fröjel, fr. Britta Forslund och hr Henning Widen. Till ledamöter i förtroenderådet valdes hrr Levander och Erik Larsson, supplerade av hrr Nils Franzén och Erik Forslund, samtliga omvalda. Revisorer blevo hrr Bertil Klint, Stånga, och T. J. Svensson, Stenkyrka, samt hrr Gust. Pettersson, Stånga, och Arvid Haraldsson, Vall, som suppleanter.
Härmed var föredragningslistan genomgången. Sedan ordförande meddelat att det sedvanliga sommartinget inte torde komma att äga rum frambar han ett tack till stämmodeltagarna dels för att de infunnit sig till stämman och dels för det arbete de och andra medlemmar nedlagt och nedlägga ute i avdelningarna. Han manade till fortsatt intresseråt arbete samt förklarade därefter årets stämma avslutad. Han uttalade också den förhoppningen att SLU:s arbete alltjämt skall få fortgå i ett fritt Sverige. Till sist utbringades ett med kraftiga hurrarop besvarat leve för fosterlandet varpå folksången sjöngs unisont.
Sedan en paus hållits vidtog

SLS-stämman,
vilken öppnades av distriktsstudieledaren hr Erik Forslund. Till att leda dagens förhandlingar utsågs därpå hr Henric Levander med hr Forslund vid protokollet.
Först föredrogos års- och revisionsberättelserna och beviljades ansvarsfrihet. Inkomster och utgifter slutade på en summa av kr. 1,134: 82 med en behållning till innevarande år å kr. 562: 07.
Av årsberättelsen inhämtades följande:
Det oroliga utrikespolitiska läget har inverkat synnerligen svårt på alla ideella och kulturella rörelser inom landet och i synnerhet har detta varit fallet inom biblioteks- och studieverksamheten.
Utsikterna för denna rörelse vad vårt distrikt beträffar voro annars synnerligen gynnsamma på höstkanten. Nästan samtliga cirklar hade rapporterat att de påbörjat eller ämnade påbörja sin verksamhet och till och med nybildade cirklar rapporterades. För de flesta blev det kanske inte att hålla mer än ett par sammanträden förrän de många inkallelserna gjorde att cirklarna lades ner. På många håll ha emellertid flickorna ryckt in och hållit cirkeln i gång men på andra håll åter ha missmodigheten och kanske också den ökade bördan av arbete för de hemmavarande lagt hinder i vägen för cirkelns arbete.
Vid slutet av senaste arbetsår funnos inom distriktet 51 aktivt arbetande studiecirklar. Av dessa ha 35 varit i verksaniet under året, alltså nära 70 %, vilket- onekligen är en ganska vacker siffra. Av dessa 35 cirklar ha emellertid blott 23 fullföljt kursen medan 12 ha hållit två eller tre sammanträden. Sexton cirklar ha icke rapporterat.
Av studieämnena har kursen i luftskydd per korrespondens tilldragit sig största uppmärksamheten i det att 10 cirklar studerat detta ämne helt eller delvis. Fem ha studerat svenska språket, fyra matematik och tre bokföring. Övriga studieämnen ha varit växtodlingslära, ärftlighetslära, botanik, föreningskunskap, kommunalkunskap, sång m. m. 50 cirklar ha under året åtnjutit landstingsanslag med tillhopa 1,000 kronor. Kommunalt anslag har åtnjutits av åtta cirklar med tillsammans 190 kronor. Till följe många cirklars overksamhet har medlemsantalet sjunkit under året. Antalet betalande medlemmar utgjorde dock vid årsskiftet 240.
Beträffande biblioteksverksamheten har denna fortsatt sitt framåtskridande under året. Antalet bokband har ökat med 257 till 1,570, fördelade på 25 studiecirkelbibliotek. 490 låntagare ha gjort 1,936 boklån. Av statsmedel ha dessa bibliotek erhållit 523 kronor utgående i form av böcker.
I berättelsen uttalas slutligen den förhoppningen att när studieverksamheten åter skall sättas i gång i höst lyckligare förhållanden skola vara rådande ute i världen än vad nu är fallet. Ock om icke, så må alla hjälpas åt att föra vår sak framåt aldrig förglömmande att kunskap är makt.
Sedan stämman beslutat att arvodet m. m. till distriktsstudieledaren skall utgå med samma belopp som hittills, bemyndigades studieledaren att för avsett ändamål — understödjande av studiecirklar etc. — när läget så medger disponera de 100 kr. som anslogos vid fjolårsstämman men som ännu icke tagit i anspråk. Stämman beslöt vidare att reseersättning skall utgå till två ombud vid förbundskonferensen.
Härpå företogos en del val. Till ordförande i styrelsen utsågs sålunda hr Axel Sundberg, Oxarve i Hemse, till vice ordförande hr Ragnar Lindkvist, Libbenarve i Havdhem, till distriktsstudieledare och kassör hr Erik Forslund, Västkinde, samt till övriga ledamöter hrr H. Johansson, Hablingbo, och Folke Gauf fin, Östergarn. Suppleanter blevo hr T. J. Svensson, Stenkyrka, fr. Vera Larsson, Rone, och hr Helge Bendelin, Lokrume. Revisorer hr Elis Olsson, Lokrume, och fr. Inga Löthberg, Västkinde, med hr Gunnar Klintbom, Boge, som ersättare.
Till ombud vid förbundsstämman utsågos hrr Erik Forslund och H. Levander, suppl. Erik Larsson och Nils Franzén.
Ombud vid Gotlands folkbildningsförbunds årsmöte blevo hrr Axel Sundberg, Ragnar Lindkvist och Gunnar H. Johansson, Hablingbo. Suppleanter för dem blevo hrr Folke Gauffin och Erik Larsson. Till ledamot i styrelsen för Gotlands folkbildningsförbund valdes hr Erik Forslund. Efter detta val förklarades stämman avslutad.

Vid konstituerande sammanträde
med styrelsen av SLU valdes hr Henric Levander till ordförande, hr Nils Franzén till vice ordförande, hr Erik Larsson till sekreterare och kassör samt hr Erik Forslund till vice sekreterare.
Efter förhandlingarnas slut samlades deltagarna i de båda stämmorna till gemensam middag å Burmeisters restaurang.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Dödsfall Katarina Selmina Österling.

Vår mor Katarina Selmina Österling lämnade oss i dag 84 år gammal, sörjd av oss.
Hemse den 19 juni 1940.
Edla och Emil Holmqvist f. Österling

Vita huvud vila, trötta ande ila hem till Gud i frid.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 juni 1940
N:r 141

Anslagen till landsfiskalernas biträden.

Länsstyrelsen begär hos socialdepartementets landsstatsbyrå anslag för senare halvåret 1940 för tillgodo, seendet av oundgängligt behov av tjänstebiträden inom landsfiskalsdistrikten i länet. Arvodet åt bitr. landsfiskalen i Slite beräknas till 1,500 kr. och biträdesanslagen till en var av landsfiskalerna i Visby, Klintehamns och Hemse distrikt böra utgå med minst 600 kr. för ifrågavarande period.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 juni 1940
N:r 138

Skytte

Gotlands skytteförbunds fältskjutningar
om kretspokalerna gick på söndagen av stapel å respektive platser.
Norra kretspokalen gick till Fårö.

I Lärbro började tävlingen vid halv nio-tiden, då den första 15-mannapatrullen utsändes, varefter de övriga med korta mellanrum följde. I tävlingen deltog 211 skyttar, bland deltagarna även en dam från Fårö, som med precision uppnådde det resultat som i denna tävling utgör kompetens för guldmedalj, ehuru hon är I-klass skytt. (Bra gjort, Inga.) Målen var tre med sex skott på varje, det första: 1/3-fig. på 315 m., det andra 1/4-fig. på 210 m. och tredje 1/1-fig. på 330 m., skjuttiden växlade mellan 30 sek.-1 min. på varje mål.
Norra kretspokalen erövrades av Fårö skyttegilles grupp med 52 tr. Repr.: G. Broström, G. Olsson, E. Broman, E. Brogren och E. Hammarström. Närmast kom Fårö Ö. grupp med 49 tr. Medelpoäng för medalj = 7.

Om Östra kretspokalen
tävlades i Ardre och i tävlingen där deltogo 152 skyttar, fördelade på 8-mannapatruller. Målen utgjordes av liten 1/3-fig. 240 m., 1/4-fig. på 135 m., skjuttid 45 sek. på varje, och tredje Målet- 1/1-fig., synlig 5 sek. varje gång, avstånd 275 meter.
Pokalen erövrades av Gothems skyttegilles grupp med 59 tr. Repr.: Ture Andersson, Manfred Jansson, Alrik Johansson, Tage Andersson och Arne Eriksson. Närmast kom Ånga skyttegilles grupp med 52 tr. Medelpoäng för medalj = 8.

Visborgarna vunno stort i västra kretsen.
Om västra kretspokalen tävlades i Tofta, här var samlingsplatsen Nasume. Pokalen erövrades av Visborgs skyttegilles grupp med 71 tr. Repr. voro J. Gårdman, K. Norman, G. Tallqvist, G. Holm-strand och O. V. Andersson. Närmast kom Klinte skyttegilles grupp med 58 tr. Antalet deltagande skyttar var 113 Målen voro kg. 225 321., stor 1/3-fig. 325 m. och 1/6-fig. på 125 m. Medelpoäng för medalj = 7. Här noterades en fullträff av löjtnant J. Gårdman, som nådde högsta möjliga resultat, medan i Lärbro och Ardre högsta resultatet blev 17 tr. på varje.
På samtliga platser hade vederbörande arrangörer ordnat efter bästa förmåga och allt fungerade perfekt. Lottorna skötte serveringen som vanligt och kunder saknades inte. Vi ge vår honnör!

Prislist
över fältskjutningen i Grötlingbo den 9 juni 1940.
Mästarklassen:
V. Persson, Stånga, 15 5: —
A. Larsson, Hemse, 14 4: —
K. J. Johansson, Havdhem, 14 4: —
A. Rohnander, Hablingbo, 14 4: —
G. Persson, Stånga, 11 2: —
I. Hallgren, Hablingbo, 11 2: —
K. M. Hanson, Havdhem, 11 2: —
Äldre klassen:
H. Pettersson, Grötlingbo, 15 5: —
H. Larsson, Lau, 13 4: —
J. O. Johansson, Visborgs, 13 4: —
O. Olsson, Linde, 13 4: —
R. Holmberg, Fide, 13 4: —
H. Pettersson, Linde, 12 3: 50
K. J. Nilsson, Linde, 12 3: 50
H. Mårtensson, Hoburgs, 12 3: 50
K. Johansson, Levide-Gerum 12 3: 50
A. Uddin, Grötlingbo, 12 3: 50
J. Hägg, Stånga, 12 3: 50
D. Persson, Stånga, 11 2: 50
H. Bergvall, Havdhem, 11 2: 50
B. Olsson, Linde, 11 2: 50
S. Olsson, Grötlingbo, 11 2: 50
I. Larsson, Hemse, 11 2: 50
H. Nilsson, Burs, 11 2: 50
S. Kraft, Havdhem, 11 2: 50
V. Andersson, Stånga, 11 2: 50
E. Jakobsson, Hoburgs, 11 2: 50
G. Persson, Lau, 11 2: 50
O. Larsson, Fide, 11 2: 50
L. Filipsson, Visborgs, 10 2: —
K. Hallgren, Grötlingbo, 10 2: —
108 78/30 Nilsson, När, 10 2: —
I. Kviberg, Hemse, 10 2: —
H. Thomsson, Hablingbo, 10 2: —
O. Larsson, Hablingbo, 10 2: —
R. Lindbom, Grötlingbo, 10 2: —
Helge Jakobsson, Fide, 10 2: —
Yngre klassen:
A. Olofsson, Hamra, 13 5: —
G. Olofsson, lloburgs, 12 4: 50
H. Jakobsson, Havdhem, 12 4: 50
Torsten Lindbom, Fardhem, 11 4: —
E. Hedergren, Havdhem, 11 4: —
K. G. Rohnström, Rone, 11 4: —
G. Hansson, När, 10 3: 50
H. Södergren, Grötlingbo, 10 3: 50
H. Karlsson, Lau, 10 3: 50
S. Johansson, Visby, 10 3: 50
K. Cederlund, Havdhem, 10 3: 50
G. Nylund, Havdhem, 10 3: 50
63 Johansson, Fide, 10 3: 50
L. Mattsson, Burs, 10 3: 50
S. Mårtensson, Hoburgs, 10 3: 50
H. Johansson, Levide-Gerum 9 3: —
A. Tellström, Hoburgs, 9 3: —
J. Pettersson, Havdhem, 9 3: —
E. Karlsson, Fide, 9 3: —
H. Pettersson, Grötlingbo, 9 3: —
I. Larsson, Fide, 9 3: —
S. Jakobsson, Grötlingbo, 9 3: —
H. Lindqvist, Havdhem, 9 3: —
H. Pettersson, Lokrume, 9 3: —
S. österholm, Havdhem, 8 2: —
K. Hagström, Havdhem, 8 2: —
N. Hansson, Grötlingbo, 8 2: —
A. Johansson, Grötlingbo, 8 2: —
G. Nilsson, Fide, 8 2: —
S. Boberg, Hablingbo, 8 2: —
L Karlsson, Lau, 8 2: —
N. Lindström, Lau, 8 2: —
R. Larsson, Lau, 8 2: —
S. Nilsson, Grötlingbo, 8 2: —
G. Jakobsson, Hoburgs, 8 2: —
S. Jönsson, Havdhem, 8 2: —
B. Snöbohm, Hablingbo, 8 2: —
S. Vastesson, Stånga, 7 2: —
G. Pettersson, Rone, 7 2: —
S. Jakobsson, Grötlingbo, 7 2: —
G. Andersson, Stånga, 7 2:
75 Hansson, Fide, 7 2:
K. Johansson, Stånga, 7 2: —
H. Johansson, Lau, 7 2: 50

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 juni 1940
N:r 138

Nya fullmäktige.

Vid extra sammanträde med kommunal- och municipalfullmäktige godkändes rektor B. Nordlanders anhållan om att bli befriad från uppdragen som fullmäktig. Ny röstsammanräkning har begärts hos länsstyrelsen.
Rektor Nordlanders efterträdare som kommunalfullmäktig väntas bli löjtnant Bror Finberg och i municipalfullmäktige torde kvarnägare K. F. Jonsson efterträda den avgående.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 juni 1940
N:r 134

Studentexamen

avlades i går vid läroverket av samtliga de 12 examinander, som fått sina prov förlagda till denna dag. En knapp halvtimme efter det att förhören avslutats förelåg resultatet klart och de nybakade studenterna kunde styra stegen ned till väntande vänner och anhöriga på planen, där hyllningarna utvecklade sig i gammal god stil. Med regementsmusiken i spetsen tågade man sedan den vanliga vägen genom staden.
Gårdagens studenter voro följande:
På latinlinjen : Lars Andersson, Hemse, Gärd Holmqvist och Gerd Löfquist, Visby.
På reallinjen: Sune Borg, Bo Franzen, Sven Gerentz, Per Runander, Tord Runeborg, samtliga från Visby, Karl-Gustaf Stålhandske, Västerhejde, Per-Sune Wallin, Visby, Elisabet Hammarlund, Visby, och Gertie Hejneman, Alva.
I dag, då 11 abiturienter, 6 latinare och 5 realare, äro uppe i examen, avslutas förhören kl. 4.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 juni 1940
N:r 133