Landsbygder. Hejnum.

HEJNUM.
Hejnum och Bäl juniorförening hade i söndags inbjudit juniorföreningarna i Hejdeby och Vallstena till en gemensam samlingsdag. Talrikt hade ungdomarna mött upp och givande blev samvaron. Dagen begynte med bevistandet av högmässan i kyrkan, där prosten Klint predikade över dagens text, kort, kraftigt och medryckande. Sedan samlades skaran vid folkskolan för avmarsch upp till klinten. Väl framme beskådades den vackra utsikten samt länsades de medhavda matsäckarna. Sedan hölls ett juniormöte med omväxlande program. Ledarinnan på platsen hälsade välkommen, läste en Davids psalm och ledde i bön. Sånger sjöngos, berättelse lästes, dialog utfördes och lantbrukare Bolin från Vallstena avslutade med bön. Efter återkomsten till folkskolan bjödos alla till ett rikligt dukat kaffebord.
Sist hölls ett offentligt ungdomsmöte, som rönte god tillslutning. Det inleddes av Hans Lindby, Hejdeby. Ungdomssekr. Nils Jacobs talade över Luk. 41-52. Vidare förekom uppläsning av verser, utförande av en dialog, solosång samt sång av ungdomarna. En kollekt togs upp till förmån för ungdomsverksamheten. De inbjudnas tack frambars av predikant E. Lindh som även höll ett kort tal om vikten av att komma till Gud i ungdomstiden samt avslutade med bön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Gotlands ekonomiska kartläggning.

enlighet med av k. m:t fastställd plan för kartverkets arbeten under år 1940 komma inom Gotlands län en hel del arbeten att utföras under månaderna juni-september med början den 26 juni. Dessa ”fältarbeten för ekonomisk kartläggning i skalan 1: 10,000” utföras under ledning av byråchefen N. O. Olsson och förste statskartografen P. V. Lindell och omfatta i sommar Bro, Lokrume, Lummelunda, Västkinde, Hall, Hangvar, Stenkyrka, Martebo, Tingstäde, Fole, Hejdeby, Källunge, Barlingbo, Ekeby, Endre, Dalhem, Sjonhem, Ganthem, Norrlanda, Boge, Bäl, Ånga, Kräklingbo, Gothem, Hörsne med Bara, Vallstena, Slite köping, Rute, Lärbro, Hejnum, Hellvi, Bunge, Fårö och Fleringe. Härutöver kommer även Gotska Sandön att kartläggas.
Det kan nämnas, att kartverkets tjänstemän under fältarbetet komma att bära av k. m :t fastställd uniform.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 juni 1940
N:r 142

Skytteföreningarnas statsbidrag.

Anslaget nu fördelat.
Vid nu verkställd fördelning av statsanslaget till frivilliga skytteväsendet för innevarande budgetår ha föreningarna inom Gotlands skytteförbund tilldelats sammanlagt 5,177: 50 kr. i understöd, vilket belopp beräknats efter 2,071 anslagsberättigade skyttar över sexton år. Fördelningen på de olika skytteföreningarna blir följande:
Ala 78 kr., Alskogs 133, Anga 70, Ardre 73, Bara 93, Barlingbo 53, Bjärges 70, Burs 145, Buttle 45, Dede 93, Ekeby 80 Eksta 65, Endre 45, Etelhem 65, Fardhem 40, Fide 33, Fleringe 28, Fole 45, Follingbo 43, Fårö 93, Fårösunds 60, Fårö östra 113, Gammelgarns 65, Garda 78, Gothems 135, Grötlingbo 90, Guldrupe 23, Hablingbo 83, Hamra 25, Hangvars 43, Havdhems 93, Hejnums 30, Hemse 68, Hässelby 68, Hoburgs 60, Hogräns 68, Högbro 65, Klinte 125, Lau 70, Levede-Gerums 50, Lina 58, Linde 70, Lokrume 55, Lummelunda 23, Lärbro 23, Närs 198, Rone 83, Sande-Västergarn 88, Slite 93, Stånga 90, Tingstäde 70, Tofta 85, Torsburgs 50, Vamlingbo-Sundre 48, Visborgs 932: 50, Visby 262: 50, Väte 85 och Östergarns skytteförening 75 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Åttio år

fyller den 19 dennes en i vida kretsar på Gotland känd man, ????ingen f. d. handlanden C. P. Jacoasson.
Han är född i Lokrume, och efter att ha tillbringat sin ungdom i Ekeby flyttade han i samband med sitt giftermål 1887 till Bäl, där han startade en speceri- och diversehandel, varjämte han drev jordbruk. Här togs han snart i anspråk för socknens angelägenheter och var sålunda kyrkorådsledamot, ständig revisor i Hejnums pastorats sparbank, ledamot i taxeringsnämnden, ordförande och uppbördsman i brandstodsföreningen, varjämte han även var med om bildandet av Bäls sjuk- och begravningsförening, vars kassör han var. Han tog slutligen initiativet till Gotlands norra härads kreatursförsäkringsförening, i vilken han blev ordförande och kassör.
År 1899 flyttade Jacobsson till Stånga och öppnade där speceri- och spannmålshandel, som han drev i tolv år. I denna socken bildade han Stånga Lutherska Missionsförening, den första missionsföreningen på Gotlands landsbygd, samt upprättade dess stadgar, som sedan även blivit antagna av övriga missionsföreningar på landsbygden. Han ordnade även byggandet av ett missionshus i Stånga. Vidare bildade han Stånga sjukkassa.
Efter den tolvåriga vistelsen i Stånga flyttade Jacobsson till Visby och drev där affärsrörelse till 1928, då han drog sig tillbaka. I religiösa kretsar på Gotland har J. varit en synnerligen verksam man, och han var bl. a. i många år styrelseledamot i Gotlands missionsförening, en post, som han lämnade för endast ’ett par år sedan. Han är fortfarande Ev. Fosterlandsstiftelsens provinsombud.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1938
N:r 213

Bidrag till skolskjutsar.

Hejnum-Bäls skoldistrikt har av skolöverstyrelsen fått statsbidrag till skolskjutsar för nästa läsår på sträckan Gane—Lilla Bäl—Hejnum skola och åter för barn i Gane, Lilla Bäl och Sudergårda samt på sträckan Riddare—Hejnum skola och åter för barn boende vid Riddare och Norrbys.
Eskelhems skoldistrikt har fått statsbidrag för skolskjutsar på sträckan Bibos—Bjers—Eskelhems skola eller omvänt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1938
N:r 169

En ungdomsvesper

hölls i går kväll i domkyrkan under medverkan av deltagarna i den dirigentkurs, som för närvarande pågår i Visby, samt av biskop Ysander och medlemmar i domkyrkokören. En mycket talrik samling åhörare deltog i den stämningsrika högtiden, som inleddes med en körsång av Bach: ”Kommen för Herren med tacksamhet”. Efter församlingssång vidtog altartjänst, där biskopen och kyrkoherde Hilding Sjöfors, Torne, assisterade och den sistnämnde utförde här sångpartierna. Sedan kören och församlingen ytterligare sjungit några sånger höll-biskopen ett kort och kärnfullt uppbyggelsetal till de församlade och därefter följde åter en avdelning sånger dels av mans- och damkörerna dels av församlingen. Vespern avslutades med Välsignelsen samt psalmen 3:7.
Om söndag kommer dirigentkursen att ge en musikandakt i Hejnums kyrka kl. 5,30, varvid orgel-, sopranoch barytonsoli jämte ett antal körsånger komma att utföras.
På måndag kväll kl. 7 hålles åter en musikandakt i domkyrkan, då bl. a. tre satser ur Cherubinis Requiem skola framföras.
Kl. 8 på tisdag kväll, slutligen, ger dirigentkursen konsert i Sanda kyrka och programmet för denna konsert upptar åtta körkompositioner förutom de olika solosakerna.
Sammanlagt tjugo körverk ha instuderats under kursen och envar av de tjugo deltagarna har fått på sin lott att dirigera ett av dem. Om onsdag äger kursavslutningen rum och körförbundets stipendier och diplom komma då att fördelas bland kursdeltagarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Juli 1938
N:r 160

En ordinarie folkskolläraretjänst

inom Hejnum— Bäls folkskoledistrikt sökes av folkskollärarna Hilding Johansson, Fridafors, Henry Bendegard, Anga, Curt Hedenquist, Norrköping, Erik Karlsson, Hjulsjö, Rune Moqvist, Furuby, Ragnar Malmberg, Överkalix, Åke Andersson, Kristianstad, William Nygren, Uppsala, Erik Magnusson, Holafors, Curt Olsson, Marieholm, och Melker Nilsson, Lessebo, samt ytterligare en sökande, som icke önskar sitt namn publicerat.
Tjänsten tillsättes fr. o. m. den 1 januari, och för höstterminen skall densamma uppehållas av vikarie, som ännu icke utsetts.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 Juli 1938
N:r 156

En kollision mellan bil och lättviktare

inträffade strax efter kl. 3 i går på vägen vid Bjers i Hejnum.
En lastbil var på väg från Tingstäde mot staden, då plötsligt en lättviktsmotorcykel, förd av Henry Berglund, Bjers, kom ut från en gård. Han tog därvid kurvan för snävt, och en kollision med bilen var oundviklik. Berglund erhöll en del skador i ena benet och måste i ambulans föras till lasarettet. Han var hela tiden vid full sans. Motorcykeln blev ganska ramponerad, medan bilens skador inskränkte sig till en tillbucklad framskärm.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1938
N:r 105

Åttio år

fyller på torsdag den 5 maj fabrikören N. E. Hässelgren, numera bosatt i Västergarn.
Jubilaren drev under många år en välrenommerad smidesrörelse i Visby. Sin första verkstad satte han upp redan 1878, men utvidgade och flyttade verkstaden ett tiotal år sedan till den plats utanför Österportdär den alltjämt är belägen. För ett tjugotal år sedan överlät han rörelsen till sonen, fabrikör Axel Hässelgren, samt bosatte sig för några år sedan i Västergarn för att där njuta sitt otium.
Åttioåringen är sedan en lång följd av år intresserad nykterhetsman och som sådan ansluten till I. O. G. T. Vidare är han medlem av Hantverksföreningen och Arbetareföreningen ävensom en del andra sammanslutningar.
Åttio år fyller likaledes på torsdag förre kyrkoherden i Hejnums pastorat K. P. Kristiansson, numera som emeritus bosatt i Havdhem.
Åttioåringen är född i Hablingbo, son till lantbrukaren K. Hafdelin och dennes maka. Han avlade teol. fil. examen 1885 och teor. teol. examen 1888, vilket år han även prästvigdes. Efter tjänstgöring bl. a. i Garda, Alva och Rone blev han komminister i Östergarn 1895 samt kyrkoherde i Hejnum 1899.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Landsbygden. Hejnum.

HEJNUM.
Ord. sammanträde hölls i onsdags i kommunalrummet med delägarna i Storemyrs dikningsföretag av år 1932. Som ordförande vid mötet fungerade hr Lennart Pettersson, Kyrkebys. Styrelsens och revisorernas berättelser upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades för det gångna årets förvaltning. Ett föreningen tillhörigt överskott från lånebidrag beslöts skola kvarstå i bank för att ha medlen tillgängliga för ev. rensning av kanalerna i framtiden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 april 1938
N:r 87