Uppbördsstämmor

för uppbärande af k. m:ts och kronans samt diverse verks och inrättningars räntor och medel för år 1878 komma att hällas med de skattskyldige
i länets norra fögderi:
Å Gotlands norra kronofogdekontor
1 Februari kl. 10 f. m. med Visby norra landsförsamling.
Vid Gandarfve
3 Februari kl. 10 f. m. med Dalhem pastorat.
I Barlindbo stationshus
4 Februari kl. 10 f. m. med Endre och Barlingbo pastorat.
5 Februari kl. 10 f. m. Roma och Follingbo
I Bjerges stationshus
6 Februari kl. 10 f. m. med Sjonhem och Vänge pastorat.
Vid Kräklings
7 Februari kl. 10 f. m. med Kräklingbo pastorat
8 Februari kl. 10 f. m. Östergarn pastorat.
Vid Stenstugu
11 Februari kl. 10 f. m. med Fole och Veskinde pastorat.
Vid Myrväller
12 Februari kl. 10 f. m. med Stenkyrka pastorat.
Hos handl. K. Vestöö, Storungs
13 Februari kl. 10 f. m. med Lärbro pastorat
14 Februari kl. 10 f. m. Hangvars.
Hos sjökapten Sandström, Fårösund
15 Februari kl. 10 f. m. med Fårö pastorat.
17 Februari kl. 10 f. m. med Rute pastorat.
Å Slits värdshus
18 Februari kl. 10 f. m. med Othem pastorat.
Vid Gute
19 Februari kl. 10 f. m. med Gothem och Hörsne pastorat
20 Februari kl. 10 f. m. med Källunge och Hejnum pastorat.
Vid Kinner
22 Februari kl. 10 f. m. med Martebo pastorat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1

Egendomsaffärer.

Fru Hanna Hansson och hennes son, hr Ernfrid Hansson, ha försålt egendomen Busarve i Barlingbo till lantbruk. Hj. Björkegren, Rings i Hejnum, med tillträdesrätt genast.
Egendomen Etebols i Lummelunda har av ägaren, hemmansäg. E. Lindström, försålts till lantbruk. Knut Hejdenberg, Slite. Yttre inventarier ingingo i köpet. Båda dessa affärer ha förmedlats genom hr Karl Dassows agentur.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1920
N:r 82

Konungens Befallningshafvandes Kungörelser.

Öfvrerensstämmelse med gällande nåliga kungörelse, angående den af sista riksdag åtagna bevillning, har Konungens Befallningshafvande bestämt att de distrikter af länet, inom hvilka bevillningsberedningarne till taxerings frågornas beredande och taxeringarnes underlättande böra under nästkommande år 1875 sammanträda, för att föreslå den på taxering beroende bevillningsargift, hvilken hvarje skattskyldig anses böra utgöra, skola så indelas, att Wisby stad för sig omfattar ett dylikt distrikt samt inom Fögderierna på sätt som följer:

Norra Fögderiet:
Wisby Norra Landsförsamling samt
Endre och Barlingbo pastorater ett distrikt,
Roma och Follingbo pastorater ett distrikt,
Fole och Weskinde pastorater ett distrikt,
Martebo och Stenkyrka pastorater ett distrikt,
Othem och Hangvahr pastorater ett distrikt,
Lärbro pastorat ett distrikt,
Rute och Fårö pastorater ett distrikt,
Hejnum och Källunge pastorater ett distrikt,
Gothem och Hörsne pastorater ett distrikt,
Dalhem pastorat ett distrikt,
Sjonhem och Wänge pastorater ett distrikt,
Östergarn och Kräklingbo pastorater ett distrikt;

Södra Fögderiet:
Wisby Södra Landsförsamling samt
Stenkumla, Wall och Atlingbo pastorater ett distrikt;
Eskelhem och Sanda pastorater ett distrikt;
Klinte och Hejde pastorater ett distrikt;
Levede och Fardhem pastorater ett distrikt;
Ejsta och Habblingbo pastorater ett distrikt;
Alfva och Rone pastorater ett distrikt;
Burs och Garda pastorater ett distrikt;
Alskog och När pastorater ett distrikt;
Halfdhem och Gröttlingbo pastorater ett distrikt;
Öja och Wamlingbo pastorater ett distrikt;
Till Ordförande i de för nästkommande år 1875 sammanträdande dylika Bevillningsberedningar har Länsstyrelsen utsett och förordnat:
för Wisby Stad: Häradskrifvaren C. A. Ljungholm,
för Norra Fögderiet: Kronof. Dan. Calissendorff och
för Södra Fögdert:
för Wisby Södra Landsförsamling, Stenkumla, Vall och Atlingbo pastorater; Eskelhem och Sanda pastorater; Levede och Fardhem pastorater; Alfva och Rohne pastorater,
Kronolänsmannen Adolf Dahlbäck.
samt
för Klinte och Hejde pastorarer; Ejsta och Habblingbo pastorater; Burs och Garde pastorater; Ahlskog och Nähr pastorater, Hafdhem och Gröttlingbo pastorater samt Öja och Wamlingbo pastorater.
Kronolänsmannen Anders Magnus Eneman.
För val af öfrige ledamöter i dessa Beredningar iakttages, att utom ofvannämnde af Konungens Befallningshafvande utsedde ordförande och föredragande utväljas för staden af stadsfullmäktige två, högst 3 personer och för landet, för hvarje beredningsdistrikt inom hvarje socken å allmän kommunalstämma en elles två personer. De som väljas skola vara boende inom den socken för hvilken de utses och under sednast förflutna året hafva inom socken eller pastoratet erlagt bevillning efter 2:a artikeln. Vid samma tillfälle som de ordinarie ledamöterna utses skola på enahanda sätt väljas en eller två suppleanter. Valen böra förrättas inom nästkommande Januari månads utgång och såväl de valde som ordföranden för distriktet om valen underrättas.
Till upplysning för Bevillningsberedningarne och de åligganden, som dem tillhöra, hafva tillräckligt antal exemplar af bevillningsstadgan, äfvensom den för taxeringsförrättningarne gällande instruktion blifvit till Magistraten och vederbörande ordförande i kommunalstämmorne på landet öfverlemnade; af Kongl. Förordningen om mantals- och skattskrifningarnes förrättande af d. 20 Jul 1861 vederbörande tillställde.
Dessa författningar böra genast efter valet tillhandahållas Beredningens ordförande och hvarje dess ledamot samt, när beredningen för året afslutat sina arbeten till veder hörande Magistrat eller kommunalstämmas ordförande återställas för att påföljande år för enahanda ändamål kunna begagnas.
Till ledning vid bestämmandet af de bevillningsafgifters belopp, som skola utgöras, böra före den 15 Mars nästkommande år följande officiella uppgifter meddelas, nemligen:
1:o. af hvar och en stadsdomstol och domare på landet: uppgift å de fasta egendomar, å hvilka under föregående året första upbudet till lagfart meddelats, äfvensom angående beloppet af den för hvarje egendom betingade köpeskillingen;
2:o. af vederbörande hypotheksförenings Direktion: uppgift å det värde, hvartill hvar och en i samma hypotheka förening under det föregående året anmäld egendom blitvit uppskattad;
3:o. af styrelserna öfver brandförsäkringsinrättningarne eller deras agenter eller vederbörandd brandstodskomitéer: uppkift rörande försäkringsvärdet å de byggnader, som i stad på dess område blitvit mot brandskada försäkrade sedan enahanda uppgift af samma styrelse eller komité nästföregående året meddelas;
4:o. af Stadsdepartement jemte hvarje embetsmyndighet eller embetsverk, vare sig statens, stads, eller menighets äfvensom af styrelsen för allmän inrättning eller stiftelse eller med Kongl. Maj:ts oktroj försedt verk eller bolag, der embets- eller tjensteman, vaktbetjent eller annan eger utbekomma aflöning eller pension: uppgift angående hvar och en person tillkommande löner, arvoden, pensioner eller gratifikationer, boställe, löningsjord eller andra löneförmåner; hvarjemte bör anmärkas, huruvida med tjensten åtföljer inkomst af sportler, expeditionslösen, bötes- eller beslagsandelar eller dylikt, som jemlikt §§ 6 och 7 mom. 2, är bevillning underkastadt;
5:o. af Stadens Magistrat: angående beloppet af hvarje fabriks eller näringsidkares tillverkningar.
Dessa uppgifter höra, der sådant utan synnerlig svårighet låter sig göra, upprättas församlings- eller socknevis och skola innan ofvannämnde tid tillställas i stad Magistraten och på landet vederbörande Kronofogde, för att till Bevillningsheredningarne öfverlemtas; skolande de bland desse uppgifter, som afse fast egendom, derest densamme taxeringslangden icke bifogas sedan Beredningen afslutat sina arbeten, till Magistraten, eller Kronofogden återställas för att nästkommande års bevillningsberedning tillhandahållas.
Direktionen för hvart och ett bolag, som fått sina bolagsredlor af Kungl. Maj:t stadfästade och antingen står under offentlig kontroll eller har inskränkt ansvarighet enligt Kungl. Förordningen den 6 Oktober 1848, skall det åligga att före April månads utgång hvarje år, på sätt i § 25 finnes föreskrifvet, insända bestyrkt utdrag af samma bolags sednast alslutade räkenskaper, utvisade beloppet af den, under det år dessa räkenskaper omfatta för bolaget uppkomna vinst. Skulle sådan uppgift, oaktadt af Bevillningsberedningens ordförande derom gjord erinran icke inom då förelagd tid aflemnas, skall bolaget böta ett belopp, svarande emot tio procent af den bevillning efter 2:dra artikeln, som varder bolaget påförd. Utan hinder af uteblifven uppgift eger Bevillningsberedningen att föreslå den bevillningen att föreslå den bevillning, som anses böra af skattskyldig utgöras.
Till Bevillningsberednings ordförande bör å lande Häradsskrifvaren och i staden vederbörande tjenstemän inom Mars månads utgång, vid bot af 3 rdr för hvarje öfverskjutande dag hafva aflemnat på mantalslängden grundade och enligt behörigt formulär uppställda längder, för införande af fastighets värdering, som kommer att af Beredningen föreslås. Dessutom böra. vid samma tillfälle, till Beredningens ordförande aflemnas ett tillräckligt antal tryckta blanketter till taxeringslängden öfver inkomstbevillningen efter 2:a artikeln em anskaffande och tryckningen al hvilka blanketter för landet Häradsskrifvare och för staden vederbörande uppbördsman böra föranstalta, men för hvilka ersättning skall dem af bevillningsafgifterna beredas. För införande uti berörde längder af det fastighetsvärde och det inkomstbelopp, jemte den bevillning hvilken bör hvarje skattskyldig påföras, skall Beredningen följa den inom samma ort sednast upprättade mantalslängd, hvilket för sådant ändamål skall, sedan upprättade mantalslängd, hvilken för sådant ändamål skall, sedan densamma blifvit i föreskrifven tid och ordning granskad jemte alla dertill hörande uppgifter och handlingar, ofördröjligen och sednast inom medlet af April månad tillställas ordföranden i ortens bevillningsberedning. Bovillningssammanträdena, som alltid skola hållas inom distriktet, böra utsättas så tidigt att samtliga beredningarna sednast inom Maj månads utgång må hafva afslutat sitta arbeten.
Vid den Bevillningsberedning, som först inträffar efter det karaktärsfullmakt erhållits, eller i händelse ert sådan person, för hvilken karaktärsbevillning kan komma i fråga, skulle till annan ort aflytta, än den, hvarpå han förut varit skattskrifven, bör den karakteriserade personen, vid ansvar, såsom för felande uppgift i öfrigt finnes stadgadt förete karaktärsfullmakten antingen i original eller vederbörligen bestyrkt afskrift, som tillika utvisar beloppet af allt det stämplade papper hvarmed fullmakten är belagd.
Beredningarnes ordförande böra, der föreskrifven uppgift eller annan för bestämmande af bevillningsafgiftens belopp behöflig upplysning saknas, densamma från vederbörande infordra.
Bevillningsberedningens ordförande eger att bestämma tid och ställe hvarje berednings sammanträde, och höra såväl ledamöterna som på lämpligt sätt äfven de skattskyldige, derom genom ordföranden underrättas. Beslut må icke af Beredning kunna fattas med mindre ordföranden och två ledamöter äro närvarande.
Vid olika meningar gäller den, som de flesta ledamöterna antagit; om rösterna äro lika blir den mening ordföranden biträdt beredningens beslut.
Bevillningsberednings förslag bör sednast fjorton dagar innan ortens taxeringskomité sammanträder, aflemnas i stad till Magistraten och på landet tillkommunalstämmans ordförande, hvarefter, genom Magistratens eller bemälde ordförandes försorg, så skyndsamt ske kan, kungöres, att ifrågavarande förslag blifvit uppgjordt och aflemnadt, samt att kännedom om detsammas inhåll kan på angitvet ställe inhemtas. Sedermera bör den af taxeringskomiténs ledamöter som på kommunalstämma blifvit dertill utsedd, afhemta ofvannämnda förslag och detsamma till taxeringskomitéens sammanträde medföra vid bot af tio riksdaler.
Ordföranden i årets Bevillningsberedning bör jemväl inställa sig hos taxeringskomitén på samma ort och då medhafva de uppgifter och öfriga handlingar, på hvilka Beredningen grundat sina förslag.
I fall ordförande i Bevillningsberedning, utan att af laga förfall vara hindrad, icke vidtager erforderliga åtgärder för beredningens sammanträde eller under låter att inom föreskriften tid aflemna beredningens förslag och öfrige handlingar, har han gjort sig skyldig till böter af sextio riksdaler. Infinner han sig icke å den af honom för beredningens sammanträde utsatt tid och ort, böte trettio riksdaler.
Ledamot af beredningen eller tillkallad suppleant, som utan laga förfall från sammanträde uteblifver böte 10 riksdaler.
Hvar och en skattskyldig må, om han dertill finner sig befogad, meddela upplysning om sina inkomsters och tillgångars verkliga belopp, samt dervid likaledes uppgifva de afdrag, som han vid bevillningsafgiftens bestämmande anser sig berättigad att tillgodonjuta. Sålunda frivilligt meddelad uppgift, hvars offentlighet den skattskyldige förklarat sig icke medgifva, må endast inför beredningen och den skattskyldiges samtycke inför taxerings- eller pröfningkomitéen företes; skolande, sedan frågan om samma skattskyldigs bevillningsafgift blifvit afgjord, denna uppgift till honom återsiällas eller bevisligen förstöras af den som densamma emottagit. Enahanda stadgande gälle äfven i afseende å de uppgifter som af aktiebolag skola meddelas. Ledamot af beredning eller biträdande tjensteman får icke yppa eller på något sätt utsprida innehållet at sådane uppgifter.
Skattskyldig, som är missnöjd med Beredningens förslag eger att hos taxeringskomitéen uppgifva de skäl och styrka de förhållanden, på grund hvaraf han anser detta förslag böra ändras eller ogillas.
Wisby Landskontor d. 13 Nov. 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 December 1874
N:r 96

Karl Peter Kristiansson.

Karl Peter Kristiansson.

Hejnum o. Bäl.
F. i Hablingbo, Gotl. län, 1858 5/5. Stud. i Upps. 82. Prv. 88; kommin. i Östergarn 95; kyrkoherde i
Hejnum fr. 99.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Gjorda inrop

å följande af undertecknad hållne auctioner förfalla den 1:ste nästkommande September neml.: Auctionen den 8 April eller aflidne Jacob Sjöström vid Hintzer och den 2 April hos Christian Olossson Hintzer båda i Gothem; den 22 april och den 27 maj vid Gute i Bäl å potates och Rågmjöl; den 28 april i Fjerdingsman Timgrens i Othem sterbhus och den 15 april i Hejnum prestgård, äfvensom att auctioner efter aflidne kyrkovården Olof Bodin vid Boters i Hejnum den 5 mars, till betalning förfaller den 5 nästkommande sept., varder härmed tillkännagilvet; och antydas alla de, som gjort inrop å auctioner, att sina inrop betala neml.:
Tisdagen den 1:ste nästk. sept. kl. 3 e. m. här vid Graute auctiouerne i Hejnum pastorat.
Onsdagen den 2:dre i nämnde månad kl. 1 e. m. auctionerne inom Gothem socken å Magnhure i gästgifvaregård.
Fredagen den 4 i nämnde månad kl. 2 e. m. i Fjerdingsman Timgrens sterbhus och Lördagen den 5:te kl. 2 e. m. vid Boters i Hejnum. Vid underlåten liqvid verkställes genast lagsökning.
Hejnum den 25 Aug. 1874.
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

I anledning af tillämnad afflyttning,

låter Handl. O. H. Nyström i Slitehamn meddelst auction som förrättas å stället Lördagen den 25:te innevarande Juli från kl. 10 f. m. till de högstbjudande försälja sina å Slite befintliga åbyggnader bestående af boningshus och ett mindre ladugårdshus i godt stånd äfven som åtskillig lösegendom, såsom betsade och målade möbler, bestående af bord, stolar, soffor, glas, porslin, träkärl, kökssaker och snickareverktyg, en god mjölkeko, diverse bodvaror såsom kläden, corderoijer, doffel, bomullstyger, bomulls- oeh ylledukar, sticktröjor speglar, lampor, hattar och mössor m. m.
Äfven försäljes Nyströmska cuplettsen bestående af egendomsjord.
Säkre köpare erhålla 3 månaders anstånd med betalningen.
Hejnum den 17 Juli 1874.
Efter anmodan,
Bernh. Bolin.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Juli 1874
N:r 57

Genom offentlig auktion,

som Thorsdagen den 18 innevarande Juni kl. 11 f. m. förrättas vid Wibby i Gothem, låta sterbbusdelegarena efter aflidna husbonden C. F. Kahlström försälja såväl lösöreboet som fastigheten bestående af något silfver, jern- och blecksaker, porslin, sängkläder, den aflidnas gångkläder, hvarjehanda husgerådssaker, trä- kärl, ett fickur, vagnar, selar, snickareverktyg, en häst, en ko och några lam, 2:ne ladugårdsbyggnader af träd m. m.
Omkring kl. 3 e. m. utbjuden fastigheten mantal Stora Gervide i Gothem, utgörande en enda äga bestående af god bördig åker med derå växande råg- och hvetesgröda. För lösa egendomen lemnas godkända köpare 4 månaders anstånd, då äfvenväl en tredjedel af fastighetsköpeskillingen bör betalas, återstoden kan emot säkerhet och 6 proc. ränta få en längre tid hos köparen innestå.
Hejnum den 10 Juni 1874.
Efter anmodan,
BERH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juni 1874
N:r 46

Broomläggning.

Enligt inkommen anmälan kommer en bro å allmänna vägen emellan Hejnum och Tingstäde socknar att rifvas och omläggas tisdagen och onsdagen den 9 och 10 i denna månad, då i stället kan begagnas vägen genom Fole och Lokrume socknar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Juni 1874
N:r 44

Arrendeauction.

Genom offentlig frivillig auktion som onsdagen den 8 nästkommande april kl. 12 midd. förrättas å stället låter herr majoren och riddaren A. Gahne till den högstbjudande på arrende under sex års tid upplåta sitt ägande hemman 9/16 mantal Hintzer i Gothem. Gården, väl bebyggd, får med växande särdeles lofvande höstsädesgröda genast tillträdas; och bör den eller de, som staden för högsta anbuden, vara beredde ställa nöjaktig borgen för såväl årliga arrendebeloppets som öfrige arrendevilkorens fullgörande. Skulle ej antagligt anbud göras å det hela, så komma ägorne att hvarför sig utbjudas. I hvarje fall som helst förbehålles pröfning å
blifvande anbud. Närmare underrättelser meddelas vid auktionstillfället.
Hejmun den 30 mars 1874.
Efter anmodan
Bernh. Bolin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 April 1874
N:r 26

Enligt kongl. Maj:ts nådiga bref

af den 12 december nästl. år komma nedannämnda inom Gotlands Län vi stande Pensionärer af Kongl. Flottans gemenskap, hvilka vid berörde års slut eller dessförinnan uppnått en ålder af 70 år, att för samma år tilldelas en gratification af Tio Riksdaler Riksmynt hvardera, neml:

Lotsar:
Jacob Hansson Sallmunds i Hamra, Johan Stenberg i Sanda, Abraham Klintbom i Lärbro och Per Klintström i Östergarn, samt

Båtsmän:
1:a Gotlands Kompani
Hans Johansson östanväder i Stenkyrka, Jacob Christian Godvillig i Kräklingebo, Johan Andersson Fdger i Dalhem, Mathias Hansson Österby i Gothem, Hans Jansson Mesan i Othem, Olof Sandström Courage i Hejnum, Per Ehrenberg Engel i Gothem, Johan Peter Fred i Kräklingbo och Jöns Ljungberg Hjerpe i Sjonhem.
2:a Gotlands Kompani,
Per Johan Sjöpilt i När, Nils Nilsson Gäst i Eskelhem, Lars Ahlberg Heder i Levide, Johan Hansson Box i Nähr, Lars Larsson Lång i Klinte, Anders Östböm Trogen i Fardhem, Per Persson Mesan i Rone, Olof Mårtensson Mallegård i Gröttlingbo, Hans Erik Ström i Klinte, Carl Johan Styrman, Hans Persson Spets och Johan E. Gardell Bössegård i Fardhem, Jacob Persson Frisk i Wamlingbo, Olof Gårdstedt Rosenhy i Wall, Lars Jacob Tapper i Heide, Per Mathisson Krans i Ahlskog och Johan Söderström Klockare i Wamlingbo;
Och som dessa medel nu blirvit hit öfversända, kunna de af vederbörande få lyftas här å Landtränteriet emallan kl. 11-1 alla stickendagar inom nästlust. April månads utgång, hvarvid till undvikande af omgång och onödiga resor bör iakttagas, att ettdera

1:o Gratiticationstagaren sjelf inställer sig för att emottaga och qvittera medlen, eller ock
2:o Sänder ombud som är försedt med skriftlig fullmakt, lagligen bevittnad af 2:ne personer, eller slutligen och enklast
3:o Att gratificationstagaren å grafificationen, Tio riksdaler riksmynt, utfärdar qvitto, i afseende på egenhändiga underskriften at namn eller bomärke at pastor eller kronolänsman attesteradt, då medlen emot sådant qvitto utbekommes.

I alla händelser bör presibevis åtfölja att underhållstagaren lefver och sig väl skickar. Har någon aflidit under loppet år 1873, så utbetalas gratificationen icke destomindre, emot behörigt dödsbevis, till sterhhuset, så frami det styrker sin behörighet dertill, men skulle någon gratificationstagare halva aflidit före ingången af nämnda år, sii erhåller sterbhusct icke någon gratification; och anmodas Herrar Pastorer, att om någon af förstnämnde personer skulle hafva aflidit före år 1873, denim hit insända bevis inom April månads utgång.
Wisby i Landskontoret d. 11 Mars 1874.
RUD. HORN.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Mars 1874
N:r 22