Markförsäljningarna.

Stiftsnämnden tillstyrker hos kammarkollegium försäljning av dels ett område om 0,4270 hektar av Prästgården nr 1 i Hejnum socken till Hejnums församling för 730 kr. och dels tre områden under Tingstäde annex, nämligen 0,2616 hektar till John Klint för 880 kr., 0,2471 hektar till R. Bärö för 1,000 kr. och 0,2569 hektar till J. A. Norrby för 1,200 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297

Dödsfall.

Fru Hulda Johansson, född Olsson, Prästgården i Hejnum, har avlidit i en ålder av sextiotre år. Den avlidna, som var född i Gothem, efterlämnar make, förre arrendatorn Edvard Johansson samt barn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 December 1946
N:r 285

Dödsfall Hulda Johansson.

Min kära maka vår moder Hulda Johansson lämnade oss i dag i sitt 63:e levnadsår. Djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss.
Hejnum den 6 dec. 1946.
EDVARD JOHANSSON
Helge Henning
Ingeborg och Karl Eric
Karl-Åke Iris Asta
Per-Olof

Din trötta. fot sin vila fått,
mång tusen steg för oss Du gått
så villigt till det sista.
Tack, kära mor, för omsorg all,
Ditt minne vi bevara skall.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 December 1946
N:r 285

Restaureringarna o. riksantikvarien.

Ny inhägnad och standtun vid Riddare i Hejnum.
Riksantikvarieämbetet förordar uppförande av en ny inhägnad omkring gårdsplanen vid Riddare i Hejnums socken på det sättet, att man å ömse sidor av den medeltida gårdsporten där, vilken tillhör föreningen Gotlands Fornvänner, uppför en standtun. Det bör sträcka sig till den brunrea stenladugården i söder och stenhuset i norr. På detta bör sättas ett tak av ag eller bräder. Anser sig gårdens ägare inte kunna genomföra detta kan i stället uppföras en kallmur av kalk minst 1,5 meter hög men en standtun vore lämpligare och skulle göra bättre intryck än en stenmur.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 December 1946
N:r 283

Från våra gotländska bygder. Vallstena.

VALLSTENA.
En högtidlig adventsvesper hölls på söndagskvällen i Vallstena kyrka, talrikt besök. De sammanslagna kyrkokörerna från Vallstena, Bäl och Hejnum utförde adventshymner. Kontraktsprosten Runt förrättade altartjänst och stiftsadjunkt R. Lundell predikade. Efteråt hade Vallstenakären inbjudit de övriga sångarna till kyrkkaffe i skolan, där ytterligare tal och sång förekom under angenäm samvaro.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

LÄNSSTYRELSEN.

I här fört föreningsregister hava denna dag intagits följande anmälningar:
den 27 februari 1943 antogos stadgar för Norra Gotlands Hingstförening u. p. a., som har till ändamål att inköpa och mot avgift åt föreningens medlemmar samt, därest så prövas lämpligt, järnväl åt utom föreningen stående till betäckning tillhandahålla goda hingstar samt att i övrigt genom lämpliga åtgärder främja hästaveln inom verksamhetsområdet. Styrelsen, som har sitt säte i Tingstäde socken, utgöres av Per Gustav Ansgarius Svensson, Sorby, Stenkyrka, Christen Jespersson, Furubjers, Tingstäde, Lennart Otto Ingvar Pettersson, Gudings, Vallstena, Anders Sigge Andersson, Austers, Hangvar, och Gösta Karl Mörrby, Grausne, Lokrume, ordinarie ledamöter, med Olof Sigurd Bendelin, Stenby, Lokrume, Otto Martin William Österdahl, Hägvards, Hall, och Stig Fritiof Wigström, St. Tallby, Fole, såsom suppleanter. Firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Per Svensson och Christen Jespersson var för sig. Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår. Kallelse till sammanträde sker medelst kungörelse i den eller de tidningar, som föreningen bestämmer, eller genom posten minst åtta dagar före sammanträdet. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom annons i den eller de tidningar, vari kallelse till föreningssammanträde införes;
uti styrelsen för Etelhems-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Etelhems socken, har i stället för Valdemar Nicklasson, Lojsta, såsom suppleant inträtt Emrik Ardgren, Bjärby, Etelhem;
uti styrelsen för Havdhems och Eke jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Havdhems socken, har i stället för Anton Jakobsson, Bölske, Havdhem, såsom suppleant inträtt Karl Jakob Henric Levander, Bois, Havdhem. Föreningens firma tecknas numera av samtliga styrelseledamöter jämte kamreraren Lars Johan Ekman,
Havdhem, två i förening;
uti styrelsen för Hesselbyortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Ganthems socken, har i stället för Jakob Kristian Ahlby, Norrlanda, såsom ordinarie ledamot inträtt Ernst Gustav Bernhard Nikolaus-son. Föreningens firma tecknas numera av J. W. Hellgren, Artur, Olsson, Erik Nordström, Ivar Johansson och Gustav Nikolausson, två i förening;
uti styrelsen för Klinte-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Klinte socken, har i stället för Johannes Stengård, Klinte, såsom ordinarie ledamot inträtt Elmer Olof Oskar Jakobsson, Klintehamn. Föreningens firma tecknas av styrelsens samtliga ledamöter två i förening;
uti styrelsen för Källunge-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Källunge socken, har i stället för Sigurd Eriksson, Fjärdinge i Gothem, inträtt såsom ordinarie ledamot Knut Edvin Fridolf Svensson, Kopungs, Gothem;
uti styrelsen för Martebo-Lummelunda jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Lummelunda socken, har såsom ordinarie ledamot inträtt John Valdemar Johansson, Martebo, samt såsom suppleant Viktor Otto Ekktröm, Martebo. Föreningens firma tecknas numera av Karl Olin, Thure Lönngren, Ernst Björkegren, John Malmros och John Johansson;
uti styrelsen för Sydvästra Gotlands jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Levide socken, har i stället för Hjalmar Siltberg, Fröjel, såsom ordinarie ledamot inträtt Bror Gustav Lövgren, Pusarve, Fröjel. Föreningens firma tecknas numera av Lars Jakobsson, Elis Nilsson, Hjalmar Ahlin, Emil Jacobsson, Jakob Larsson, Bror Lövgren, Sigfrid Melin och E. A. Larsson två i förening;
uti styrelsen för Tingstäde-Hejnum jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Tingstäde socken, har såsom ordinarie ledamöter inträtt Johan Anders Teodor Norrby, Tingstäde, och Johan Edvard Elis Pettersson, Hejnum, samt såsom suppleant Sten Samuel Forslund. Föreningens firma tecknas numera av Christen Jespersson, Uno Jakobsson, J. N. T. Hägbom och J. A. Norrby;
uti styrelsen för Visby-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Visby, har i stället för Johan Oskar Viktor Jacobsson, Hejdeby, såsom ordinarie ledamot inträtt Olof Herman Klingvall, Tibbles, Hejdeby. Föreningens firma tecknas numera av Carl August Leonard Widen, Herman Emil Ehrenfrid Löthberg, Anders Nilsson, Arvid Lars Kristian Eriksson, Olof Herman Klingvall och Holger Anders Olsson två i förening.
Visby i landskansliet den 27 september 1943.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224

Förlovade

David Hultqvist
Lilly Karlsson
Kappelshamn. Hejnum.
29/9.1943.

Sven Anderson
och
Margareta Carnell
Göteborg. Visby.
Den 23/9 1943.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 September 1943
N:r 219

Skolidrottstävlingarna.

De bästa resultaten vid lördagens skolidrottstävlingar på Gutavallen blevo följande:

Trekamp.
Individuell tävlan.

Gossar: 1) Göte Jakobsson, Lye, 12 år, 2979 poäng, 2) Bertil Andersson, Visby, klass 4 B, 10 år, 2929.

Flickor: 1) Stina Johansson, Veby, klass 5 C, 12 år, 2849 poäng, 2) Ingrid Othberg, Bunge, 12 år, 2795.

Kast.
Gossar: 1) Gösta Klang, Visby, klass 6 A, 12 år, 67,49 m., 2) Rune Karlsson, Visby, klass 6 B, 12 år, 58,56.

Flickor: 1) Agneta Gahnström, Hem se, klass 6, 12 år, 42,38 m., 2) Siv Jakobsson, Vänge, klass 5, 11 år,’ 41,00.

Löpning 60 m.
Gossar: 1) Bengt Ronström, Havdhem, klass 6, 12 år, 8,6 sek., 2) Per Sture Persson, Visby, klass 4 A, 11 år, 8,8.

Flickor: 1) Gerd Pettersson, Visby, klass 6 C, 12 år, 8,9 sek., 2) Yvonne Sandelius, Visby, klass 6 D, 12 år, 9,0, 3) Lilian Nordgren, Visby, klass 6 C, 12 år, 9,0.

Hopp.
Gossar: 1) Martin Johansson, Hemse, klass 6, 13 år, 450 cm., 2) Göte Jakobsson, Lye, klass 6, 12 år, 429.

Flickor: 1) Ingrid Othberg, Bunge, klass 6, 12 år, 372 cm., 2) Sylvia Nilsson, Sanda, klass 6, 12 år, 360.

De individuell här nämnda resultaten torde i en del fall överträffas i poäng av yngre deltagare. Bästa resultat inom varje åldersgrupp kommer senare att meddelas.

Trekamp.
Lagtävlingen.

Gossar: 1) Visby folkskola, klass 4 B, 2728 poäng, 2) Hemse, kl. 4, 2654, 3) Visby, kl. 4 A, 2620, 4) Visby, kl. 6 B, 2506, 5) Hamra, kl. 4 sch 6, 2491, 6) Visby, kl. 6 A, 2453. 7) Visby, kl. 5 B, 2438, 8) Slite, kl 5, 2405, 9) Mäs-terby, kl. 4 och 5, 2398 10) Hemse, kl. 5, 2388, 11) Havdhem, kl. 5 och 6, 2360, 12) Klintehamn högre avd. I och II, 2320, 13) Visby folkskola, kl. 5 A, 2292, 14) Sanda, kl. 4–6, 2287, 15) Slite, kl. 6, 2185.

Flickor: 1) Slite, kl. 5, 2511 poäng, 2) Guldrupe, kl. 5 och 6, 2492, 3) Sanda, kl. 4 och 6, 2407, 4) Hemse, kl. 6, 2404, 5) Slite, kl. 6, 2333, 6) Visby, kl. 5 C, 2314, 7) Vänge, kl 5, 2284.

Blandat lag: 1) Bunge, kl. 6, 2525 poäng, 2) Fole, kl. 5, 2509, 3) Bunge, kl. 4, 2497, 4) Slite, kl. 4, 2437, 5) Klintehamn, kl. 5 och 6, 2294, 6) Hejnum, kl. 5 och 6, 2111.

Stafettlöpning.
Rundbanestafett 5X60 meter. Gossar: 1) Visby folkskola, klass 4 A, 45,8 sek., 2) d:o, klass 4 B, 46,3, 3) d:o, klass 5 B, 46,7, 4) Havdhem 46,9, 5) Visby folkskola, klass 6 A, 47,2, 6) Hemse 47,7, 7) Mästerby 48,6, 8) Slite, klass 6, 48,7.

Flickor: 1) Visby folkskola, klass 6 C, 46,1, 2) Bunge 46,3, 3) Hemse 46,7, 4) Visby folkskola, klass 6 D, 46,8, 5) Slite, klass 6, 47,5, 6) Visby folkskola, klass 5 C, 47,6, 7) Slite, klass 5, 47,9.

Blandat lag: 1) Bunge, klass 4, 45,9, 2) Slite, klass 4, 47,0, 3) Guldrupe 47,2, 4) Träkumla 48,8, 5) Sanda 48,8, 6) Hejnum 52,4.
övriga resultat av tävlingarna följa senare.

Kring DM-orienteringen.
Arrangörerna i VIF kunde känna sig belåtna över de ypperliga arrangemangen. Detta betygades av stigfinnarna själva, vilka i deta fall få räknas såsom högsta auktoriteten.

Seniorerna fingo stiga av tåget ett gott stycke innan Etelhem station. Vid ankomsten till nämnda station skickades de övriga klasserna i väg, sedan ”Kina” ropat upp samtliga.
I seniorklassen uteblevo 37 deltagare, vilket är en väl stor siffra. Gute hade ingen deltagare med. I damklassen ledde Thua Persson ännu vid sista kontrollen, men Dagny ledde i målet med en hel kvart. Det var hennes första stora orienteringstriumf, men så har hon också varit med i gamet länge och har nu visat, att trägen vinner.
Bland dagens hjältar bör även framhållas segraren i oldboysklassen Tingstädes Esse Pettersson, men Widergren, som vann i fjol, var endast ett par min. efter.
Bland dem, som inte funno sig till rätta denna gång på skogsstigarna var Gösta Löfqvist, AIK, som annars kan sina saker, och vidare Arne Pettersson, VIF, och Anders Dahlin, 1 18.
VIF-ordföranden höll vid prisutdelningen ett tal, vari han framförde ett tack till alla tävlande för deras visade intresse, och K. A. Booberg uttalade ett tack till arrangörerna och särskilt banläggarna för ett utmärkt arbete.
Fröjel Varpklubb tävlade i söndags å den gamla idrottsplatsen vid Gustafs om av idrottsintresserade skänkta pris. Tävlan gick med liv och lust och resultatet i centimeter blev genomgående bra.
Efter tävlans slut samlades man vid Sandhamn, där gemensamt kaffe intogs och prisen utdelades. 1:a pris, en bägare, erövrades av Thure Jacobsson, Rovide, och andra pris av Arne Johnsson, Ansarve.
Förslag väcktes att klubben skulle utvidga sin verksamhet att omfatta även andra idrottsgrenar. Styrelsen ställde sig förstående och resultatet avvaktas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 september 1943
N:r 217

Sproge har högsta, Havdhem lägsta skattetrycket.

Kommunala skatterna f. n. ganska höga.
Skattetrycket i Gotlands kommuner ställer sig f. n. ganska högt. Statistiska centralbyrån har räknat ut, att om skattetrycket skulle göras lika i samtliga landskommuner genomsnittliga uttaxeringen för de kommunala behoven skulle utgöra kr. 14:02 pr skattekrona, därav 9:77 i allmän kommunalskatt. Allra högst på skatteskalan kommer i år Sproge kommun med ett samlat skattetryck av ej mindre än kr. 27: 30 pr skattekrona (därav i allmän kommunalskatt 23: 20). På andra plats följer Anga med 22: 55 och på tredje Eksta kommun med 22: 10. Höga utdebiteringsbehov föreligga vidare i Hangvar och Hall med 21: 70 resp. 21: 50, Norrlanda 21: 35 samt i Hejnum, Fole, Träkumla, Sanda, Fröjel och Fide, alla med över 19 kr. i totalt kommunalt skattetryck.
Förmånligast att skatta synes det f. n: vara i Havdhem och likväl är det kommunala utdebiteringsbehovet där ej lägre än kr. 10: 10, därav 6 kr. i allmän kommunalskatt. Under elva kronor komma i övrigt några få kommuner, nämligen När, Bunge och Barlingbo.
De allra flesta av länets kommuner äro alltså att anse såsom synnerligt skattetyngda, vilket ock framgår därav, att staten måste lämna skattelindringsbidrag till samtliga kommuner utom ett 20-tal. Tack vare dessa bidrag kan utdebiteringsbehovet minskas med belopp, varierande mellan 11 öre pr skattekrona i Hörsne med Bara och kr. 8:30 i Sproge. Rätt kraftig sänkning av uttaxeringen ha dessa bidrag vidare möjliggjort i åtskilliga kommuner, exempelvis Hall och Hangvar med kr. 5:25 resp. 5:19, Anga 5:04, Eksta 4:35, Norrlanda 4:28 och Fide kr. 4:08. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 september 1943
N:r 216

Idrott och sport.

Inför skolidrottstävlingarna om lördag.

Uttagningstävlingarna på Gutavallen.
Om lördag kl. 11 börjar skolidrottstävlingarna på Gutavallen, varvid de deltagande skolorna, som tidigare haft uttagningstävlingar på Fårö, i Slite, Visby, Hemse och Klintehamn, ställa upp till final.
Visby folkskola, Hejnum-Bäl, Tingstäde och Hejdeby, hade i fredags uttagningstävlingar på Gutavallen, och av de uträknade resultaten framgår, att i trekampen Visby folkskolas klass 4 A och B, klass 5 B och A samt klass 6 B nådde högsta poängen med resp. 2392, 2347, 2318, 2299 och 2260. Därnäst följde klasserna 5 C, 6 C och 6 A, Hejnum-Bäl, Visby folkskolas klass 4 C, Tingstäde, Visby folkskolas klass 4 D, 6 D, 5 D och Hj. II samt Hejdeby folkskola.

Bästa individuella resultaten i de olika grenarna voro:
Löpning 60 meter: Gossar. (13-åringar) Ove Larsson, Hejdeby, 9,3 sek. (12-åringar) Torsten Löfqvist 9,4. (11åringar) Ulf Siltberg, Åke Hemström, Per Sture Persson, alla 9,7 sek. (10åringar) Rolf Dahlberg 10,0.
Flickor. (12-åringar) Gerd Pettersson 9,4. (11-åringar) Stina Norman 9,2. (10-åringar) Birgit Pettersson 10,1.
Hopp: Pojkar. (12-åringar) Stig Bergström 383, Hans Klang 383, Arne Erlandsson, Hejnum, 383. (11-åringar) Sven Olof Funk 360. (10-åringar) Stig Smitterberg 360.
Flickor. (12-åringar) Gerd Pettersson 358. (11-åringar) Stina Johansson 354. (10-åringar) Birgit Pettersson 306.
Kast: Pojkar. (13-åringar) Ove Larsson, Hejdeby, 55,80. (12-åringar) Hans Klang 51,84. (11-åringar) Karl Erik, Johansson 45,85. (10-åringar) Hans Bergström 44,95.
Flickor. (12-åringar) Lilian Nordgren 33,55. (11-åringar) Stina Johansson 36,20. (10-åringar) Ingrid Johansson 34,60.

Där som skolan icke särskilt är angiven avses Visby folkskola. Då såväl kasten som 60-metersloppet gjordes i motvind blevo ej resultaten de bästa denna gång.
Vid uttagningstävlingeni Venias, som hölls i går, segrade bland flickorna Hemse tredje flicklag med 2,371 poäng, 2) Vänge 2,330 p., 3) Levide 2,179 p.
Bland pojkarna segrade Hemse första lag m-ed 2,623 p., 2) Hemse lag II 2,426 p., 3) Hamra 2,402 p.
I stafettlöpningen 5X60 m. vann Havdhem på tiden 46,4, 2) Hemse 47,5, 3) Hemse 48,6.
Finaltävlingarna hållas som nämnts på lördag kl. 11 på Gutavallen och börja med löpning 60 m. Sista grenen blir stafettlöpning, där poäng räknas efter samma grunder som föregående år. Det kan påpekas, att lag bör uttagas från lärareavdelning och icke per klass, och att det fordras minst tre deltagare för att bilda ett lag. Vidare framhålles, att även lag, som blivit utslagna, kunna få skicka in medlemmar, som uppnått goda resultat, för att tävla individuellt.
Fem 12:or fingo vardera 13,00 kr.

Stockholm. (TT.) Tipsresultatet för tävlingsdagen den 12 september:
Stryktips: 5 vinnare med 12 rätt få var och en 15,359 kr., 119 vinnare med 11 rätt få var och en 645 kr., 1,377 vinnare med 10 rätt få var och en 55 kr.
Siffertips: 38 vinnare med 3 rätt få var och en 221 kr., 1,506 vinnare med 2 rätt få var och en kr. 2:78.

Olle Tandberg har fåttAmerikabjudning.
Stockholm. (TT.) Olle Tandberg har enligt SD fått en telegrafisk inbjudan att matcha i Amerika. På måndagen kom nämligen ett telegram från Häggtränaren Steinwall, som på storpromotor Joe Jacobs vägnar inbjöd Europamästaren tid USA. Tandberg förklarar emellertid att han visserligen är intresserad för en Amerikaresa, men att det inte kan bli tal om någon sådan förrän, efter kriget. Han vill bl. a. göra flera matcher i Europa, innan han reser över.

SM i budkavle och damorientering.
Stockholm. (TT.) SM i budkavle den 17 oktober kommer i år att gå i Värmland och SM i orientering för damer samma dag i Dalarna.
Värmlands idrottsförbunds orienteringssektion har nämligen fått i uppdrag att arrangera budkavlen och motsvarande sektion inom Dalarnes idrottsförbund arrangerar damernas SM-orientering. Samlingsplatser för båda tävlingarna meddelas senare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 september 1943
N:r 212