Dödsfall

F. direktören i Visby silicattegelfabrik Theodor Hansson, Kodings i Hemse, har avlidit i en ålder av 86 år. Han var född vid Petes i Linde och övertog år 1898 svärfaderns gård vid Odvalls. Åren 1882-87 drev han jämte ett par bröder speceriaffär i Stockholm men övergick därefter åter till jordbruket. 1939 blev han verkställande direktör i Visbys silicattegelfabrik, en befattning som han lämnade för några år sedan, då han bosatte sig i Hemse. Under sin tid i Linde innehade jubilaren ett flertal kommunala förtroendeuppdrag och var bl. a. ledamot av kommunalnämnden, fattigvårdsstyrelsen och skolrådet samt av valnämnd och pensionsnämnd. Religiöst intresserad var han ansluten till Linde missionsförsamling.
Närmast sörjes den gamle hedersmannen av två söner, Axel, vaktmästare i Stockholm, och Ingemund, bosatt i Laholm, en dotter, Gurli, maka till lantbrukaren Olof Ahlin, Kodings i Hemse, samt sonhustru, barnbarn och barnbarnsbarn.

I en ålder av 82 år har f. cementarbetaren Per August Olsson, Bolarve i Hejdeby, avlidit. Han var tidigare under många år bosatt i Lärbro och har under de senaste åren vistats bl. a. i Roma. Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn.

F. cementarbetaren Karl Söderholm, Vibble i Västerhejde, avled i går i en ålder av 82 år. Han sörjes närmast av barn och barnbarn.

Gotlänningen
Torsdagen 24 Juli 1952
Nr 168

Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller på torsdag förre hemmansägaren Gunnar Gardell, Margsarve i Norrlanda. Han har tidigare innehaft en gård vid Björke i Norrlanda.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på torsdag förre hemmansägaren Olof Pettersson, Ringome i Mästerby. Han har även varit smedmästare och som sådan varit synnerligen anlitad av ortsbefolkningen. Numera har han överlämnat såväl gården som smidesrörelsen till en son.

Sjuttiofem år fyller på torsdag f. hemmansägaren Ida Hammarström, Hammars, Fårö.

SEXTIO ÅR fyller på torsdag fru Anna Isberg, Nickarve i Hejdeby. Sextioåringen, som är maka till lantbrukaren Oskar Isberg, tillhör baptistförsamlingen. Hon har gjort sig känd som en präktig och duktig kvinna.

På torsdag fyller fru Julia Pettersson, Rondarve i Eksta, sextio år. Hon är född i Eksta och maka till hr Gustav Pettersson.

Femtio år fyller på torsdag fru Maria Fredin, Nygårds i Garda. Hon är född i Dalhem och maka till lantbrukaren Inelius Fredin. Jubilaren är ansluten till missionsförsamlingen.

FEMTIO ÅR fyller på torsdag hemmansägaren Axel Wessman, Bobbenarve i Öja. Han är född i Öja och övertog fädernegården 1930, som varit i släkten sedan 1860. Jubilaren som varit ledamot i fattigvårdsstyrelsen, skolrådet och Burgsviks mejeriförening, har nu dragit sig tillbaka från de kommunala uppdragen och ägnair sig helt åt jordbruket. Han är en glad och trevlig karl och har gjort sig omtyckt av alla. Han är medlem i missionsförsamlingen.

Sjuttiofem år fyller i dag förre diversearbetaren Olof Vilhelm Nordell, Hagbylund 7 i Visby.

Gotlänningen
Tisdagen 22 Juli 1952
Nr 166

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på lördag änkefru Ida Budin, Bosarve i Lye. Hon är född i Bara och änka efter hemmansägaren Valter Budin. Hon har i många år tillhört kyrkliga syföreningen och är för övrigt mycket kyrkligt intresserad. Hon är trots den höga åldern vid mycket god vigör och deltar ännu i hushållsarbetet.

SJUTTIOFEM ÅR fyller fru Emma Josefina Johansson, Oscarsvägen i Slite, i dag.

På lördag fyller änkefru Antoinetta Gardell, Smedjegat. 4, Visby, sjuttiofem år.

Förre byggnadssnickaren Karl Jakobsson, Botvalda i Stånga, fyller på lördag sjuttiofem år. Han är född i Linde men har i ett femtiotal år varit bosatt i Stånga.

SJUTTIO ÅR fyller på lördag fru Gunhild Söderdahl, maka till förre handlanden Oskar Söderdahl, Stora Vägome i Lärbro.

Sjuttio år fyller i dag hr K. V. Erlandsson, Närs i Othem. Han är född i Madesjö församling, Kalmar län. Sedan 1919 är han anställd vid Slite cement samt tillhör köpingens hemvärn.

FEMTIO ÅR fyller på lördag hemmansäg. Otto Blomberg, Nickarve i Hejdeby. Han är född vid St. Tokby i Fole och övertog gården i Hejdeby efter sitt giftermål.

Färjeman John Albert Manfred Johansson, Fårösund, fyller på lördag femtio år.

På lördag fyller stenarbetaren Oskar Nilsson, Biskops i Bunge, femtio år. Han är anställd vid Bungenäs kalkbrott.

Gotlänningen
Torsdagen 17 Juli 1952
Nr 162

Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller änkefru Anna Boström, Björkvägen 11, Visby. Den gamla damen sitter ännu dagligen vid vävstolen.

På fredag fyller förre hemmansägaren Viktor Eriksson, Bondans, Fårö, åttio år. Gården har övertagits av en son till åttioåringen, som alltjämt är pigg och kry för sin ålder.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på fredag fru Hilma Ahlberg, Kopungs i Östergarn.

På fredag fyller f. lantarbetaren Karl Boren, Utgården i Martebo, sjuttiofem år. Han är född i Spelviks församling i Södermanlands län, men har större delen av sitt liv varit bosatt på Gotland. Han har varit anställd på Sockerbruket i Roma, men i mitten på 1920-talet flyttade han till Martebo, där han varit ladugårdskarl vid Myra. För ett tiotal år sedan slutade han dock sitt arbete på grund av sjukdom. Snäll och präktig på alla sätt har han varit och han blir säkert ihågkommen på sin högtidsdag.

SJUTTIO ÅR fyller på fredag hembiträdet fröken Agda Boberg, Suderbys i Hejdeby. Hon har i många år varit anställd hos hemmansägaren Reinhold Lindby, Suderbys, där hon alltjämt är verksam. Sjuttioåringen tillhör Fosterlandsstiftelsens syförening.

Förre hemmansägaren Emrik Jakobsson, Alvegårds i Sproge, fyller på fredag sjuttio år. Gården, som han inköpte för ett trettiotal år sedan, har numera övertagits av en son. Sjuttioåringen har gjort sig känd som en driftig och energisk odalman, som under årens lopp alltmer förbättrat sin gård. Han är också en präktig och rejäl människa.

Gotlänningen
Onsdagen 2 Juli 1952
Nr 149

Återfunnen som död.

Arbetaren Karl Nordström från Stora Hästnäs, hvars mystiska försvinnande 11 dennes förut omnämts i denna tidning, anträffades igår förmiddag liggande död i en utmark, tillhörande Bolarfve gård i Hejdeby, på ett afstånd af omkring 500 meter från hemmet. Bredvid liket, som låg i sofställning under en tall, stod en tömd literbutelj.
Nordström hade, såsom man misstänkt, tagit miste om vägen. Uttröttad och måhända påverkad af den inmundisade spritmängden hade N. tydligen sagt sig att hvila och somnat samt under sömnen frusit ihjäl.
Vid igår afton verkstäld visitation å liket, som ägde rum i samband med af landsfiskal Budin hållet polisförhör om olyckan, kunde inga märken efter yttre våld upptäckas å den döda kroppen.
Nordström var som bekant vid sin död 32 år gammal.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 April 1913
N:r 90

Mässfall

inträffade, enligt till domkapitlet inkomna meddelanden, söndagen 13 april i Hejdeby, Gerum och Hörsne kyrkor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 April 1913
N:r 86

Till god man

vid landtmäteriförrättningar för Hejdeby socken har landtbrukaren H. Klingvall i Tibbleg valts i st. f. Viktor Hanell i Hejdungs, som afflyttat från orten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 April 1913
N:r 75

Gotlands ångverksägares

ömsesidiga brandstodsförening hade i går eftermiddag sin årsstämma å stadshotellet, hvarvid förhandlingarna leddes af landtbruk. Arvid Laurin i Fardhem.
Enligt styrelse- och revisionsberättelserna har föreningens försäkringssumma under fjolåret minskats från 313,295 till 306,895 kr. Föreningen har under året undgått all förlust, enär ingen eldsolycka inträffat å i föreningen försäkrad egendom. Föreningens tillgångar ha ökats från kr. 883:70 till 2,271:96. Ansvarsfrihet beviljades.
Till styrelseledamöter återvaldes hrr A. Laurin, Fardhem, och L. N. Lagergren, Stånga, med hrr K. Niklasson, Linde, och John Ericsson, Källunge, som suppleanter. Revisorer blefvo hrr N. Lindstedt, Klinte, a Visby, och Fr. Martell, Stånga, med hrr H. Klingvall, Hejdeby, L. G. Karlsson, Fardhem, och Joh. Wahlgren, Stånga, som ersättare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Mars 1913
N:r 70

Herrar Sockerbetsodlare.

För upprättande af kontrakt om sockerbetsodling komma som vanligt sammanträden att hållas i de betodlande socknarne och meddelas:
Att kontrahering sker för 5 år 1913—1917.
Att arealen blifver densamma som för sista 3 årsperioden med minskning 20 % för 1913.
Att halfva järnvägsfrakten skall af odlarne betalas. Att nya odlare kunna anmäla sig och att besked sedermera lämnas om önskad odling kan erhållas.
Att grundpriset blifver detsamma som förut eller kr. 2,20 för höstleverans och 2,40 för vinterleverans, men med förändrade bestämmelser om tilläggslikviden.
Dessa sammanträden hållas:
i Barlingbo stationshus onsdagen den 19 mars kl. 8 f. m.
i Endre kommunalrum s. d. kl. 10 f. m.
i Ekeby skola s. d. kl. 12 midd.
i Dalhem kommunalrum s. d. kl. 2 e. m.
i Halla kommunalrum s. d. kl. 5 e. m.
i Lau skola torsdagen den 20 mars kl. 9 f. m.
i När skola s. d. kl. 10,30 f. m.
i Burs skola s. d. kl. 1 e. m.
i Stånga skola s. d. kl. 4 e. m.
i Rone skola lördagen den 22 mars kl. 7,30 f. m.
i Eke skola s. d. kl. 10 f. m.
i Grötlingbo skola s. d. kl. 11 f. m.
i Hafdhem skola s. d. kl. 1,30 e. m.
i Wamlingbo skola onsdagen den 26 mars kl. 8 f. m.
i Burgsviks stationshus s. d. kl. 11 f. m.
i Hemse folkhögskola s. d. kl. 5 e. m.
i Ala skola s. d. kl. 12 midd.
i Wiklau kommunalrum s. d. kl. 2,30 e. m.
i Sjonhem skola s. d. kl. 4 e. m.
i Lojsta skola torsdagen den 27 mars kl. 8 f. m.
i Linde skola s. d. kl. 9,30 f. m.
i Gerum skola s. d. kl. 12 midd.
i Levide skola s. d. 2 e. m.
i Fardhem skola s. d. kl. 4 e. m.
å Stenstu i Vesterhejde s. d. kl. 9 f. m.
i Stenkumla skola s. d. kl. 10,30 f. m.
i Träkumla skola s. d. kl. 12 midd.
i Vall kommunalrum s. d. kl. 1,30 e. m.
i Hablingbo fredagen den 28 mars kl. 9 f. m.
i Alfva skola s. d. kl. 12 midd.
i Ganthem kommunalrum s. d. kl. 8 f. m.
i Hörsne kommunalrum s. d. kl. 10,30 f. m.
i Wallstena kommunalrum s. d. kl. 12,30 midd.
i Källunge kommunalrum s. d. kl. 3 e. m.
i Atlingbo skola lördagen den 29 mars kl. 8 f. m.
i Väte skola s. d. kl. 10 f. m.
i Heide skola s. d. kl. 12,30 e. m.
i Hogrän skola s. d. kl. 3 e. m.
i Bäls gästgifvaregård måndagen den 31 mars kl.10,30 f. m.
i Hejnum kommunalrum s. d. kl. 12 midd.
i Tingstäde stationshus s. d. kl. 1 e. m.
i Martebo stationshus s. d. kl. 3 e. m.
i Akebäck skola s. d. kl. 12 midd.
i Follingbo skola s. d. kl. 1,30 e. m.
i Roma skola s. d. kl. 4 e. m.
i Lokrume skola tisdagen den 1 april kl. 8 f. m.
i Fole Kommunalrum s. d. kl. 9,30 f. m.
i Bro skola s. d. kl. 12 midd.
i Hejdeby Kommunalrum s. d. kl. 1,30 e. m.
i Butle Stationshus s. d. kl. 7,30 f. m.
i Etelhem Kommunalrum s. d. kl. 10,15 f. m.
i Lye skola s. d. kl. 12. midd.
i Garda Kommunalrum s. d. kl. 1,30 e. m.
i Alskog skola s. d. kl. 3,30 e. m.
i Bjerges Järnvägsstation onsdagen den 2 april kl. 9 f. m.
i Guldrupe skola s. d. kl. 12 midd.
å Warplösa för Björke socken s. d. kl. 6 e. m.
i Visby å Rådhuset s. d. kl. 12 midd.
å Klintehamn Järnvägsstation torsdagen den 3 april kl. 10,40 f. m.
i Sanda Kommunalrum s. d. kl. 1,30 e. m.
i Mästerby skola s. d. kl. 4,30 e. m.
i Veskinde skola s. d. kl. 12 midd.
Om inställelse på de uppgifna tiderna anhålles.
Vid dessa sammanträden utbetalas en efterlikvid af 17,99 öre pr 100 kg. till sista kampanjen levererade betor.
Roma i mars 1913.
Svenska Sockerfabriks-Aktiebolaget.

Gotlands Allehanda
Fredag den 14 Mars 1913
N:r 61

Bröllop.

Ett ståtligt bröllop firades i lördags i Hejde, då lantbrukaren Bertil Johansson, Mafrids i Västergarn, sammanvigdes med fröken Gullan Jakobsson, dotter till lantbrukaren Sigfrid Jakobsson och hans maka, född Samuelsson, Smiss i Hejde. Gästerna samlades i bröllopsgården vid Smiss, där kaffe dracks i den vackra trädgården. Färden till kyrkan företogs därpå i bussar och bilar. Längs vägen hade flera äreportar rests och då bröllopsföljet anlände till kyrkan med tvenne spelmän hrr Eric Gomer o. Gustav Hansson, i spetsen förekom kimbning i kyrkklockan. Under intåget i det vackert smyckade templet utförde folkskollärare J. Sundahl bröllopsmusik på orgeln. Vigseln förrättades ev kyrkoherde F. Thuresson, och sedan fröken Evy Jacobsson, Hejdeby, sjungit ”Där björkarna susa” av Merikanto uttågade brudparet under tonerna av en bröllopsmarsch. Vid hemkomsten till bröllopsgården gav brudens föräldrar middag för ett 100-tal inbjudna. Ett 25-tal telegram anlände. På kvällen samlades omkring 1,000 personer för att se brud, varvid de nygifta hyllades med leven och salut samt vackra fyrverkerier.
Brudparet uppvaktades av följande tolv par tärnor och marskalker: Ingegerd Jacobsson—Birger Johansson, Ulla Othberg —Arne Lindahl, Elsi Hägg—Bror-Henry Jacobsson, Siv Lawergren—Gösta Årdin, Asta, Gustavsson—Sten-Inge Samuelsson, Maja Gustavsson—Sigfrid Persson, Evy Jacobsson—Åke Lindgren, Ellen Söderberg—Bengt Wallin, Margaretha Wahlqvist—Sture Nilsson, Lissie Jansson—Lars-Erik Sahlsten, Viols Nilsson—Bengt Ahlsten och Gerty Åkerman—Bertil Neo-gard. Liltärna var Hilland Samuelsson och brudnäbb Lena Nilsson och Rune Larsson. Som bruttbonde fungerade lantbrukaren Henning Lövgren, Västergarn, och som bruttöverska fru Ester Samuelsson, Hejde. Värdfolk var lantbrukaren Henry Jacobsson med fru, Stenkyrka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 September 1947
N:r 205