Många lyssnade till kyrkornas julbudskap.

Överfullt i julottorna i stad och på land.
Julen är kyrkornas stora helg framför alla andra och så blev fallet också i år, när klockorna ringde samman till julgudstjänsterna. I stad och på land var folket tidigt på benen på julmorgonen för att besöka julottorna — på sina håll var kyrkorna öppna flera timmar i förväg för att ta emot de första besökarna och när klockorna ringde samman var kyrkorna som regel fyllda till sista plats, Det fina vädret och de goda vägarna gjorde att man kanske i större utsträckning än vanligt kom att söka sig till kyrkorna för att lyssna till den gamla välkända texten och sjunga julens speciella psalmer.
Visbyborna samlades enligt gammal tradition till julbön i domkyrkan på julaftonen kl. 5 och där predikade biskopen om julens evangelium och om ljusets och hemmens högtid med den hjärtlighet och värme som alltid kännetecknar hans framställningar. Inalles 760 personer hade samlats i domkyrkans bänkar och extra sittplatser och biskopens varma vädjan om kollekt till den redan förskotterade julutdelningen bland stadens behövande förklingade inte ohörd, då resultatet blev 631 kr.
I julottan var besökarantalet lika stort och där predikade pastor Wihlborg, som även förrättade altartjänsten. En nyhet för året var att julottor anordnats även i Hästnäs skola, där pastor Johansson talade, samt. i Södervärns skola med pastor Bergström som officiant. Vid guds tjänsterna i domkyrkan medverkade också domkyrkokören med några julhymner.

Julhelgen på Frälsningsarmén
begynte med julotta, som var mycket välbesökt och som leddes av major Erie Lindgren. Fru Anna Lisa Lindgren, löjtnant Nils Gustavsson och kårens sångare och musikanter medverkade med tal och sång. En barnkör sjöng även några sånger och vidare sjöng den elvaåriga Birgitta Pettersson Julsång av Adam. Det innehållsrika och omväxlandet programmet o. de strålande ljusen åstadkom att julottan blev en mycket högtidlig och stämningsfull upptakt till julfirandet på Frälsningsarmén. På juldagens kväll hölls helgens högtidsmöte med tal, sång, deklamation och musik och på annandagen höllos tvenne offentliga möten.
I morgon kväll kl. 20 hålles en offentlig julgransfest, för vilken kårens manliga soldater har ansvaret. Förutom ett omväxlande sång- och musikprogram kommer även det vackra Julspelet ”Den heliga natten” att utföras av en grupp barn. Det blir även servering och julgransplundring.

Julhelgen i Immanuelskyrkan
har firats på traditionellt sätt. Som tidigare nämnts, inleddes den redan söndag före jul med söndagsskolans julfest… På juldagsmorgon samlades man talrikt till otta. Pastor Hammarståhl talade om Kristus som det förkroppsligade ordet, Guds handling. Så är frälsningen ej läror utan en frälsare, som personligen kommer oss till möte. Damkören medverkade medvacker sång. Annandagens familjehögtid gav skäl för sitt namn. En synnerligen familjär stämning rådde, och inneslöt alla, både tillfälliga besökare och församlingens medlemmar. Hälsningar framburos av dem som kommit på besök, eller kommit hem från andra håll, till helgen. Damkören medverkade, vacker fiolmusik utfördes av hr Albert Hansson till ackompanjemang på pianot av fröken Ingrid Hansson. Samkvämet avslutades med en betraktelse av pastor Albin Högberg över tanken ”Kristi sinnelag””. Under kvällen framlämnades sparbössor för den yttre missionen.
Annandagens förmiddag höllos gudstjänster i Väskinde, där pastor Högberg predikade, och i Hejdeby, där pastor Hammarståhl talade.

Julens högtider i Helgeandskyrkan
har firats på traditionellt sätt med julotta på juldagsmorgonen och förmiddagsgudstjänst på annandagen, varvid pastor Robert Jonasson och evangelist Börje Karlsson predikat över dagarnas texter och solo- och duettsång utförts av fru Hildur Gustafsson och fru Margareta Larsson. En ganska stor menighet har varit samlad i den med två stora granar smyckade kyrkan.
På annandagens kväll hölls den sedvanliga missionsfesten med sparbössetömning för yttre missionen, som inbragte ej mindre än 766 kr., vilken summa säkert kommer att öka ytterligare. Förutom församlingens pastor och ordförande samt sångare medverkade missionär Anders Hansson, som varit verksam i Kongo i 20 år. Han gav en fascinerande skildring från missionens första år där.
Tal. stannade särskilt vid en av de första pionjärernas, missionär Henning Skarps, arbete på Diadias missionsstation, vilken startades 1888. Det var oerhörda svårigheter i portgången att kämpa mot, främst infödingarnas missavföll de flesta och avgudaprästerna tro. När så år 1889 smittkoppor utbröt, hetsade infödingarna att gå till angrepp mot missionsstationen, men som genom ett under hejdades skarorna och stationen räddades Missionär Skarp fick ej uppleva någon större framgång -— han dog redan 1895, och med honom vilar över 60 missionärer i Kongos jord — men det var som en vändpunkt uppnåddes genom hans bortgång. Diadias missionsstation är numera nedlagd, då klimatförhållandena där är för svåra. Arbetet bedrives nu från Kibunzi station, men Skarps och andra missionärers pionjärarbete har burit frukt i dessa trakter — i Kongo finns nu 44,000 kristnade infödingar. Tal. slutadé med ett tack till missionsfolket i hemlandet för dess offervilja samt med en uppmaning till fortsatta ansträngningar för missionens heliga sak.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Från våra Gotländska bygder. Hejdeby.

HEJDEBY.
Luciaafton vari lördags anordnad i folkskolan av juniorföreningen. Mycket folk var samlat och allt var präglat av ljus, av tacksamhet och av glad offervilja. Rut Gahnström inledde med bibelläsning och bön, en pojke läste en välkomsthälsning och predikant E. Lindh talade om vikten av att tända renhetens, sanningens, bekännelsens och kärlekens ljus. Möjligheten därtill kommer från Honom som är Världens Ljus. Så tände en pojke adventsljusen i granen samt föredrog en dikt om ljuset och så var tiden inne för ljusomstrålad Lucia med tärnor att träda in. Med vackra röster sjöngos flera sånger och väl valda bibelord lästes. Allt gjorde ett vackert och gripande intryck. Sedan serverades kaffe där ej heller lussebullarna saknades och sist blev det försäljning på många praktiska av juniorerna förfärdigade saker samt skänkta godsaker. Allt inbringade det vackra resultatet av 350 kronor till uppmuntran och glädje för den verksamma juniorföreningens verksamhet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Jordfästningar.

— Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter förre lantbrukaren Anton Dahlström, Råby i Hejdeby. Först hölls en andaktsstund i sorgehuset, varefter jordfästningen förrättades i kyrkan av kyrkoherde G. Enwall, som även höll ett griftetal. Före och efter den högtidliga akten förekom sorgemusik och psalmsång. Efter gravsättningen nedlades en rik gärd av kransar och till sist lystes frid över vilorummet.
— Stoftet efter änkefru Lovisa Mårtensson, Rute, jordfästes på lördagen i Hangvars kyrka. Högtidligheten inleddes med psalmsång, varpå kyrkoherde E. W. Gyberg höll griftetalet och förrättade jordfästningen. Efter ps. 592: 8 sjungits utförde officianten begravningsmässan, varpå följde ps. 42: 5. Kistan utbars därefter under sorgemusik och sänktes i griften. Där nedlades även flera kransar och slutligen lyste kyrkoherden frid över stoftet.
— Förre hemmansägaren Lars Anton Olsson, Hallsarve i När, jordfästes i fredagss edan en andaktsstund hållits i sorgehuset under ledning av kyrkoherde T. Heldtander. I kyrkan spelades sorgemusik, varpå gemensamt sjöngs ps. 144: 1-4. I sitt griftetal utgick kyrkoherden från Psalt. 63: 4 och efter jordfästnings sjöngs ps. 587: 3, varpå kistan bars ut och sänktes i graven, där även kransnedläggning förekom.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 December 1946
N:r 287

Dödsfall.

Åttiofem år gammal har änkefru Lovisa Mårtensson, Rute, avlidit. Hon var änka efter arbetsförmannen Karl Mårtensson, Hangvar, och sörjes närmast av barn och barnbarn.
— I den höga åldern av nära åttioåtta år har förre hemmansägaren Anton Dahlström, Råby i Hejdeby, avlidit. Gården vid Råby, som han övertog efter fadern, innehade han till 1922, då han överlämnade den till en son. I sin krafts dagar innehade han flera förtroendeuppdrag och var bl. a. kyrkvärd under många år. Närmast sörjes han av två söner och två döttrar.
— Fru Anna Gerdén, Söderköping, änka efter framlidne rådmannen i Visby Per Johan Garden, avled på måndagskvällen. Den bortgångna, som var livligt humanitärt intresserad, var född i Väskinde 1868. Hon sörjes närmast av tre döttrar, Ester, folkskollärarinna i Söderköping, Ellen, folkskollärarinna i Stockholm, och Ebba, telegrafist i Nyköping.
— Förra hushållerskan Maria Björklund, Bläse i Fleringe, avled i dag i en ålder av åttionio år. Hon var född i Hangvar och kom sedan som hushållerska till den för någon tid sedan avlidne Karl Björklund, Bläse. Denna befattning innehade hon i fyrtiofem år.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 December 1946
N:r 282

Idrott och sport.

Inför skolidrottstävlingarna om lördag.

Uttagningstävlingarna på Gutavallen.
Om lördag kl. 11 börjar skolidrottstävlingarna på Gutavallen, varvid de deltagande skolorna, som tidigare haft uttagningstävlingar på Fårö, i Slite, Visby, Hemse och Klintehamn, ställa upp till final.
Visby folkskola, Hejnum-Bäl, Tingstäde och Hejdeby, hade i fredags uttagningstävlingar på Gutavallen, och av de uträknade resultaten framgår, att i trekampen Visby folkskolas klass 4 A och B, klass 5 B och A samt klass 6 B nådde högsta poängen med resp. 2392, 2347, 2318, 2299 och 2260. Därnäst följde klasserna 5 C, 6 C och 6 A, Hejnum-Bäl, Visby folkskolas klass 4 C, Tingstäde, Visby folkskolas klass 4 D, 6 D, 5 D och Hj. II samt Hejdeby folkskola.

Bästa individuella resultaten i de olika grenarna voro:
Löpning 60 meter: Gossar. (13-åringar) Ove Larsson, Hejdeby, 9,3 sek. (12-åringar) Torsten Löfqvist 9,4. (11åringar) Ulf Siltberg, Åke Hemström, Per Sture Persson, alla 9,7 sek. (10åringar) Rolf Dahlberg 10,0.
Flickor. (12-åringar) Gerd Pettersson 9,4. (11-åringar) Stina Norman 9,2. (10-åringar) Birgit Pettersson 10,1.
Hopp: Pojkar. (12-åringar) Stig Bergström 383, Hans Klang 383, Arne Erlandsson, Hejnum, 383. (11-åringar) Sven Olof Funk 360. (10-åringar) Stig Smitterberg 360.
Flickor. (12-åringar) Gerd Pettersson 358. (11-åringar) Stina Johansson 354. (10-åringar) Birgit Pettersson 306.
Kast: Pojkar. (13-åringar) Ove Larsson, Hejdeby, 55,80. (12-åringar) Hans Klang 51,84. (11-åringar) Karl Erik, Johansson 45,85. (10-åringar) Hans Bergström 44,95.
Flickor. (12-åringar) Lilian Nordgren 33,55. (11-åringar) Stina Johansson 36,20. (10-åringar) Ingrid Johansson 34,60.

Där som skolan icke särskilt är angiven avses Visby folkskola. Då såväl kasten som 60-metersloppet gjordes i motvind blevo ej resultaten de bästa denna gång.
Vid uttagningstävlingeni Venias, som hölls i går, segrade bland flickorna Hemse tredje flicklag med 2,371 poäng, 2) Vänge 2,330 p., 3) Levide 2,179 p.
Bland pojkarna segrade Hemse första lag m-ed 2,623 p., 2) Hemse lag II 2,426 p., 3) Hamra 2,402 p.
I stafettlöpningen 5X60 m. vann Havdhem på tiden 46,4, 2) Hemse 47,5, 3) Hemse 48,6.
Finaltävlingarna hållas som nämnts på lördag kl. 11 på Gutavallen och börja med löpning 60 m. Sista grenen blir stafettlöpning, där poäng räknas efter samma grunder som föregående år. Det kan påpekas, att lag bör uttagas från lärareavdelning och icke per klass, och att det fordras minst tre deltagare för att bilda ett lag. Vidare framhålles, att även lag, som blivit utslagna, kunna få skicka in medlemmar, som uppnått goda resultat, för att tävla individuellt.
Fem 12:or fingo vardera 13,00 kr.

Stockholm. (TT.) Tipsresultatet för tävlingsdagen den 12 september:
Stryktips: 5 vinnare med 12 rätt få var och en 15,359 kr., 119 vinnare med 11 rätt få var och en 645 kr., 1,377 vinnare med 10 rätt få var och en 55 kr.
Siffertips: 38 vinnare med 3 rätt få var och en 221 kr., 1,506 vinnare med 2 rätt få var och en kr. 2:78.

Olle Tandberg har fåttAmerikabjudning.
Stockholm. (TT.) Olle Tandberg har enligt SD fått en telegrafisk inbjudan att matcha i Amerika. På måndagen kom nämligen ett telegram från Häggtränaren Steinwall, som på storpromotor Joe Jacobs vägnar inbjöd Europamästaren tid USA. Tandberg förklarar emellertid att han visserligen är intresserad för en Amerikaresa, men att det inte kan bli tal om någon sådan förrän, efter kriget. Han vill bl. a. göra flera matcher i Europa, innan han reser över.

SM i budkavle och damorientering.
Stockholm. (TT.) SM i budkavle den 17 oktober kommer i år att gå i Värmland och SM i orientering för damer samma dag i Dalarna.
Värmlands idrottsförbunds orienteringssektion har nämligen fått i uppdrag att arrangera budkavlen och motsvarande sektion inom Dalarnes idrottsförbund arrangerar damernas SM-orientering. Samlingsplatser för båda tävlingarna meddelas senare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 september 1943
N:r 212

Dödsfall Anna Östermark

Tillkännagives att Gud behagat hädankalla vår lilla kära uppoffrande moder Anna Östermark som stilla avled i dag i sitt 68 :de levnadsår; outsägligt sörjd och saknad.
Hejdeby 24/7 1943.
BARNEN

Hur tomt hur tyst, hur öde blir här hemma när oss i sorg Du haver lämnat kvar, ej mer vi höra här Din kära glada stämma, Du gått att träffa Dem Du saknat har.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 juli 1943
N:r 168

Händig ung man.

Hans Hellgren, Bolarve i Hejdeby, är en händig ung man. Han tyckte att han behövde en traktor till hjälp i jordbruket, som han sköter åt sin mor, men en traktor kostar pengar, och tiderna är ju sådana att man får se på slantarna. Unge Hans beslöt att försöka plocka ihop en traktor själv. För tre kronor förvärvade han en gammal motor, som legat och skräpat en del år på en granngård, och sedan köpte han in diverse skrot som han trodde sig ha användning för. Det var tidigt i våras. Sedan dess har han knåpat med sitt traktorbygge på lediga stunder, och nu är hans hemmabyggda traktor färdig. Litet ovanlig ser den ju ut förstås, men huvudsaken är att den fyller sin uppgift förträffligt när dess konstruktör kör den över åkrarna. Bra gjort av en 18-åring, som inte hade några vare sig praktiska, teoretiska eller tekniska förkunskaper.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Till folkskollärare i Björke

valde kyrkostämman i går den i första förslagsrummet uppförde folkskolläraren Simeon Jakobsson, Viklau, som erhöll 28 röster. Folkskollärare Gösta Hörling, Hejdeby, som uppförts i tredje förslagsrummet, fick 25 röster, medan i andra förslagsrummet uppförde folkskolläraren Erik Ebrelius, Gammalgarn, icke fick någon röst.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Gotlands norra hörads kreatursförsdkringsförening

höll sitt ordinarie sammanträde i går under f. folkskollärare Aug. Höggrens ordförandeskap. Ur årsberättelsen kan meddelas att föreningen omfattar 25 socknar med en försäkringssumma av 707,180 kr. Uttaxeringen har utgjort 1 kr. för hästar och 50 öre för nöt på 100 kr :s försäkringsvärde utom årsavgiften. Ansvarsfrihet beviljades.
De avgående styrelseledamöterna Sigurd Björkegren och Artur Widin omvaldes Styrelsen består således av Aug. Höggren, Visby, H. Klingvall, Hejdeby, Sigurd Björkegren, Endre, Karl Ekedahl, Ekeby, och Artur Widin, Fole. Styrelsesuppleanter äro Arvid. Björkegren, Hejnum, Herman Collberg, Follingbo, och Gustav Glifberg, Endre.
Till revisorer omvaldes Ernst Klintbom, Laxarve, Boge, och J. Lövgren, Bondarve, Fole. Suppleanter blevo O. W. Smedberg, Othemars, och Hugo Jakobsson, Hejnum.
Åt styrelsen lämnades i uppdrag att gå i författning om ändring av stadgarna så att föreningen skall betala en del av veterinärskostnaden.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 juli 1943
N:r 147

Gotlands norra härads kreatursförsäkringsförening

höll sitt ordinarie sammanträde i går under f. folkskollärare Aug. Höggrens ordförandeskap. Ur årsberättelsen kan meddelas att föreningen omfattar 25 socknar med en försäkringssumma av 707,180 kr. Uttaxeringen har utgjort 1 kr. för hästar och 50 öre för nöt på 100 kr :s försäkringsvärde utom årsavgiften. Ansvarsfrihet beviljades.
De avgående styrelseledamöterna Sigurd Björkegren och Artur Widin omvaldes Styrelsen består således av Aug. Höggren, Visby, H. Klingvall, Hejdeby, Sigurd Björkegren, Endre, Karl Ekedahl, Ekeby, och Artur Widin, Fole. Styrelsesuppleanter äro Arvid. Björkegren, Hejnum, Herman Collberg, Follingbo, och Gustav Glifberg, Endre.
Till revisorer omvaldes Ernst Klintbom, Laxarve, Boge, och J. Lövgren, Bondarve, Fole. Suppleanter blevo O. W. Smedberg, Othemars, och Hugo Jakobsson, Hejnum.
Åt styrelsen lämnades i uppdrag att gå i författning om ändring av stadgarna så att föreningen skall betala en del av veterinärskostnaden.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 juli 1943
N:r 147