Bröllop.

Ett ståtligt bröllop ägde i lördags ruin i Hejde, då lantbrukaren Arne Hallgren, Ventinge, sammanvigdes med fröken Maja Marcusson, dotter till lantbrukaren Johannes Marcusson och hans maka, född Hejdenberg, Skogs. Efter samling i brudens hem företogs färden i bilar till kyrkan. Företrätt av spelmännen Gustav Hansson, Skogs, och Erik Pettersson, Krämplösa, tågade brudparet med uppvaktning till kyrkan. Under intåget utförde hr Lennart Olsson, Mästerby, på orgeln Bröllopsmarsch ur en Midsommarnattsdröm av Mendelssohn. Sedan en psalm sjungits förrättade kyrkoherde F. Thuresson vigseln samt höll ett vackert lyckönskningstal till de nygifta. Medan bröllopsmusik utfördes uttgående brudparet ur kyrkan, varpå färden ställdes till bröllopsgården vid Skogs, där brudens föräldrar gåvo middag för ett 60-tal inbjudna. Under middagen hölls tal av kyrkoherde Thuresson, som fungerade som bruttbonde. Bruttöverska var fru Aina Thuresson, värd lantbrukaren Evald Thomsson och värdinna fru Tora Thomsson. Ett antal lyckönskningstelgram anlände och upplästes.
På kvällen hade bygdens folk samlats för att se brud, varvid brudparet, som visade sig två gånger, hyllades med salut och leven. Vidare avbrändes ett ståtligt fyrverkeri.
Brudparet uppvaktades av följande åtta par tärnor och marskalkar: Elsa Hansson—Martin Hallgren, Maj-Gun Hallgren—Karl Gustav Marcusson, Linnea Hansson—Kurt Liljegren, Signe Liljegren—Bror Hallgren, Sonja Sahlsten—Signhild Hallgren, Kerstin Sigren—Herbert Jacobsson, Ally Hägg—Arne Hansson, Minnie Lindgren—David Nilsson. Brudnäbb var Hilding Kvarnstedt och Sven Sahlsten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

JUF-diplom till 48 släktgårdar på ön.

Utmärkelserna utdelas på kamratmötet i Källunge.
Som tidigare omnämnts ha ägarna av åtskilliga gotländska släktgårdar tillerkänts diplom av Jordbrukarungdomens Förbund och dessa diplom överlämnadgs till de gotländska representanterna vid JUF-stämman i Uppsala i juni. På söndag samlas de gotländska JUF-arna till ett kamratmöte i Källunge och därvid komma de diplom, som icke tidigare kommit ägarna till handa, att utdelas. Vi återge här förteckning över samtliga de gårdsägare som erhållit JUF :s diplom.

A. E. Forslund, Stora Klintogårda Väskinde, minst 300 år,
Theodor Lickander, Ejvide i Eksta, Stjärnarve, minst 250 år,
Jacob G. Jacobsson, Likmide, Hemse, 240 år,
Lars Gustav Medbom, Kvie i Fardhem, 293 år,
Oskar Artur Edberg, Eksta; 224 år, Harald Jacobsson, Hulte i Hemse, omkr. 300 år,
Gustaf Nikolausson, Bringas, Norrlanda, 318 år,
Klas David Lund, Fride i Lojsta, minst 300 år,
Dagmar Marie Hansson, f. Larsson, Källunge, omkr. 342 år,
Knut Johannes Thomsson, Lövas i Hejde, 218 år,
Oskar Reinhold Kristiansson, Nederburge i Fardhem, omkr. 292 år;
Alfred Hansson, Sutarve i Hamra, minst 200 år,
Anton Kristian Kristiansson, Maldes i Stånga, 285 år,
Hugo Pettersson, Stumle i Alva, minst 243 år,
Gustaf Wessman, Jusarve i Gothem, 275 år,
Viktor Florström, Hegsarve i Hablingbo, omkr. 283 år,
Gustaf Pettersson, Uggårds i Eksta, minst 293 år,
Hans Petter Zackarias Hansson, Nora i Vamlingbo, minst 329 år,
Adolf Ekström, Austers, Fårö, omkr. 273 år,
Carl Jacob Valfrid Haglund, Harqvie i Björke, 238 år,
K. A. Larsson, Ganne i Burs, 231 år, Sven Melin, Maldes i Stånga, 260 år, Johan Gunnar Boberg, Petes i Hablingbo, minst 293 år,
Valter Nilsson, Gannarve i Lokrume, 209 år,
Reinhold Kahlström, Atlingbo, 334 år, Axel Karl Johannes Pettersson, Salmans i Burs, 208 år,
Olof Hjalmar Hederstedt, Mölner i Väte, omkr. 343 år,
Axel Nyman, Myre i Fardhem, 265 år, Emil Petter Laurentius Jakobsson, Rone, 231 år,
Karl Anton Niklas Dahlström, Ducker i Bunge, 298 år,
Anton Olofsson, Ducker i Bunge, 297 år, Gunnar Ruthberg, Hägur i Bunge, 290 år,
Hugo Haglund, Hägur i Bunge, 290 år, Lennart Broman, Biskops i Bunge, 320 år,
Ida Stenberg, f. Blomgren, Fårösund, 320 år,
Anton Niklas Stenström, Stenstu i Bunge, 290 år,
Julius Petter Nordström, Stenstu i Bunge, 289 år,
Ingvar Jacobsson, Stucks i Bunge, 303 år,
Juliette Masreliez, Stucks i Bunge, 303 år,
Wilhelm Ringbom, Stucks i Bunge, Anna Maria Lovisa Pettersson, Änge i Bunge, 255 år,
Erik Jansson, Audungs i Bunge, 248 år, Lorens Pettersson, Lunderhage i Fleringe, omkr. 351 år,
Edvin Nilsson, Fröjel, omkr. 350 år, Helmuth Jacobsson, Sproge, omkr. 200 år,
Harald Jacobsson, Gerum,
Konrad Olsson, Gervalds i Vamlingbo, omkr. 450 år,
Arvid Hegethorn, Hulte i Endre, 256 år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Bröllop

firades i Hogräns kyrka lördagen den 10 dennes mellan lantbrukaren Thure Pettersson, Gervalds i Hogrän, och fröken Ruth Lidquist, dotter till hr Reinhold Lidquist, Levide i Eskelhem, och hans maka, född Gustavsson. Vigselförrättare blir komminister E. Ceder, Vall.

Bröllop firades i lördags i Stenkyrka, då hemmansägaren Einar Åkerblom, Häftings i Hangvar, sammanvigdes med fröken Margit Jakobsson, dotter till kyrkvärden Th. Jakobsson, Lickershamn, och hans maka, född Pettersson.
Företrätt av tvenne spelemän tågade bröllopsföljet från prästgården till kyrkan, där bröllopsmusik under intåget spelades på orgeln. Efter psalmsång följde vigselakten varvid officianten, kyrkoherde Gustaf Olofsson, även höll ett hjärtligt lyckönskningstal till de nygifta. Sedan den högtidliga akten avslutats med psalmsång uttågade brudparet med uppvaktning ur kyrkan till orgelmusik.
Efter vigseln samlades man i brudens hem vid Lickershamn, där bröllopsfestligheterna sedan vidtogo. Under kvällens lopp visade sig brudparet upprepade gånger för folk som kommit för att traditionsenligt ”se brud”. Brudparet hyllades därvid med salut, fyrverkeri m m.
Som bruttbonde fungerade förre folkskolläraren Olof Bolin och som bruttöverska fru Ingeborg Stengård, Lickershamn.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Lilian Åkerblom – Martin Jakobsson, Aina Åkerblom – Einar Jakobsson, Greta Jakobsson – Tryggve Åkerblom, Hellen Svensson – Sven Jakobsson, Emmy Stenström – Erik Eriksson, Ingrid Enström – Bengt Lundahl, Astrid Stenhoff – Tore Sandström.

I Hejde kyrka sammanvigdes lördagen den 10 dennes lantbrukaren Arne Hallgren, Ventinge, och fröken Maja Marcusson, dotter till hemmansägaren A. J. Marcusson, Skogs i Hejde, och hans maka, född Hejdenberg. Vigselförrättare blir kyrkoherde Folke Thuresson.

Gotlands Allehanda.
Torsdagen den 8 juli 1943.
N:r 153

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under maj månad 1943:
För hästar till: Henry Rosendahl, Binge i Alva, 1,700 kr., John Blomgren, Gaustäde i Bunge, 810, Olov Häglund, Gandarve i Vänge, 530, Karl Johansson, Jaxarve i Rone, 680.
För föl till: Emil Karlsson, Kals i Tingstäde, 70, Gottfrid Hansson, Koparve i Lau, 58, Eric Hansson, Unghanse i Eskelhem, 150, Kjell Wiman, Stora Hästnäs, Visby, 100, A. Olofsson, Kräklings i Kräklingbo, 56, Svea Frigren, Hästg. 5, Visby, 80, Helmer Andersson, Västninge i Lärbro, 80, Helge Grevberg, Tomase i Lokrume, 150, Artur Söderdahl, Valda i Eskelhem, 50, Herman Andersson, Ringome i Alva, 85, R. Petetrsson, Vellarve i Roma, 108, Arne Pettersson, Havor i Havdhem, 150.
För nöt till: Henry Jacobsson, Moos i Stenkyrka, 175, Valdemar Boman, Gautarve i Tingstäde, 250, H. Gustaf Hägg, Hejdegårda i Hejde, 600, Emma Rosvall, Hassle i Östergarn, 500.
För svin till: Uno H. Sandkvist, Mejeriet, Fide, 65, Herman Larsson, Lingvide i Havdhem, 50, Verner Gustavsson, Prästgården i Eksta, 75.
För hund till: Leo Wennberg, Smedjegatan 5-7, Visby, 100.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Vid hemvärnets stridsskola i Vällinge

anordnas från och med den 1 juli en sex veckors utbildningskurs för hemvärnsbefäl. Bland deltagarna märkas från Gotland hemvärnsområdesbefälhavarna folkskollärare Joel Sundahl, Hejde, och trafikbilägare Henrik Björklund, Vallstena. Efter kursen i Vällinge få deltagarna tjänstgöra sex veckor på truppförband.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 juli 1943
N:r 147

Dödsfall Lina

Att min älskade syster LINA ingått i den evige vilan i sitt 79:e levnadsår, djupt sörjd av mig, många vänner och Hejde friförsamling, har jag den smärtsamma plikten tillkännagiva.
Hejde den 2712 1943.
EMMA HEDERSTEDT

Vila trötta hydda för en liten tid,
sälla anden ilat hem till Gud i frid.
Undan gråt och möda, frestelse och fall,
Du är gömd hos Kristus tills hån komma skall.
Sv. Missionsförb. sångbok 653.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1943
N:r 48

Förevisning av ljudfilm ont sticktorven.

Bränslekontorets torvmöten med förevisning av ljudfilm angående sticktorvupptagning togo i går sin början i Dalhem. Huvudvikten lägges vid filmen, som på ett mycket instruktivt sätt visar upptagning och tillredning av sticktorv. Mötena fortsätta denna vecka i Guldrupe, Hejde, Levide och Tingstäde enligt annons den 18 dennes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44

Blidvintern vållar isbrist.

Gotlandsbehovet torde få importeras från Norrland.
Pessimister och kverulanter ha egentligen högkonjunkturtider nu — ingenting är bra, allting är på tok. Blidvintern sparar t. ex. bränsle, men samtidigt hindrar snöbristen den nya vedens framkörning. Ingen is hindrar i år sjöfarten, men bristen på is på Gotland kommer antagligen att vålla en hel del besvär och extrakostnader i år. En lång period blåsväder har nu detta nyår hindrat fisket och fortsätter det så här får man kanske inte mycket fisk att lägga på den is man förmodligen blir tvungen importera. Ingenting är bra.

Men vår tids folk har tvingats att anpassa sig efter förhållandena och att det går märks granneligen. Och är det någonting man måste utföra är det bara att sätta igång, Blid-vintern har som sagt medfört att det råder isbrist på Gotland. Och det är inte restaurangernas folkpunsch, som är i fara att bli varm, det gäller mejeriernas produkter och livsmedel över huvudtaget.
Någon kyla, som kunnat åstadkomma is för upptagning och stackning, har icke förekommit denna vinter. Det har bildats is i de vanliga isupptagningsvattnen, såsom t. ex. Tingstäde träsk samt Svejde myr och andra mindre .vattensamlingar, men den har aldrig blivit av tillräcklig tjocklek. Undersökningar ha visat, att ute i Tingstäde träsk finns i. n. 4-5 tums is, men dels är den lös i ytan, dels bär inte isen vid stränderna så att man kan få i land den.

Gotland behöver 1,200-1,400 ton is.
Gotlands Allehanda har gjort en undersökning och kommit till att för närvarande föreligger ett importbehov till Gotland av minst 1,200-1,400 ton is i Stockholmstrakten finnes ingen is och icke heller uppåt Roslagen. Södra Sverige har ju haftungefär samma väderlek som Gotland och har alltså ungefär samma brist på is. Återstår sålunda Norrland och vid en förfrågan, som mejeriförbundet idag gjort befanns, att det fanns is att få i Gävle, ehuru man inte kunde för dagen ange pris. Då man vet att här begärts 10-11 kr. kbm. eller tonnet för den is som funnits här, är det utan vidare klart att isimporten med frakter och körningar etc icke blir billig historia.

En hel del mejerier ha kylaggregat.
Återstår att undersöka möjligheterna av att installera kylmaskinerier.
Kylaggregatfabrikerna äro för närvarande överhopade med arbete och det tidigaste man kan räkna med att få någon industrianläggning utförd lär väl vara fram emot midsommar och då har nog isen redan behövts en tid. Den fördelen har ju ett kylmaskineri framför dyr naturis, att kapitalet finnes kvar när sommaren gått, men man har å andra sidan att räkna med driftskostnaderna. Om vi icke äro fel underrättade pågår emellertid just nu undersökningar och förhandlingar om möjligheterna att installera kylmaskinerier på en del Gotlandsmejerier, som hittills saknat sådana. En hel del ha redan kylmaskin och behöva sålunda icke oroa sig för isbristen. Sådana mejerier äro t. ex. Sanda, Hässelby, Hablingbo, Levede, Linde, Hejde och Tingstäde mejerier. Autsarve mejeri planerar kylaggregat och Gotlands andelsmejeriförening undersöker för närvarande kylinstallationsmöjligheterna.
Isbehovet är som sgat stort. Gotlands andelsmejeriförening beräknar ett årsbehov av c:a 800 ton för sina mejerier, Ångbåtsbolaget brukar lägga upp för båtarnas m. fl. räkning c:a 300 ton, Gotlands fiskförsäljningsförening behöver c:a 150 ton, vartill kommer en del andra förbrukare. Bryggeriet har eget kylverk och tillverkar även is för eget behov, stadshotellet har självfallet kylskåp och kylmaskineri men brukar sommartid få komplettera
med en del naturis. Några Gotlandsmejerier, nämligen När, Burgsvik och Fidenäs, ha lyckats få is från en del skogstjärnar och Stenkyrka mejeri hoppas ännu att det skall hinna frysa nog för att ge is för vintern. Kräklingbo mejeri har kommit över 5 tums is från en skogstjärn och håller för närvarande på att lägga in denna is.
Som man ser kan även mildväder på olaga tid ha sina nackdelar om det också har vissa fördelar. Tänk bara på alla svårigheter skridskoåkare och bandyspelare haft i vinter med isbristen — plats för nya klagomål — och nu återstår att se om mejeriernas driftskostnader stiga så mycket på grund av kylsvårigheterna att mjölken även stiger i pris. Då blir också det en anledning till klagan. Men priskontrollnämnden har kanske tänkt på ispriset också när man bestämde prisstoppet?

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44

Jordbrukets föreningskurs,

som nu pågått hela veckan alltsedan måndagen, avslutades i dag på middagen. De avslutande föreläsningarna på förmiddagen höllos av agronom Y. Mathson, som talade om Jordbrukarnas Föreningsblad och av forstmästare Chr. Swerdrup, som redogjorde för skogsägarorganisationen.
Efter detta föredrag tackade dagens ordförande, lantbrukare I. Österdahl, Tippsarve i Hejde, dels föredragshållarna och dels direktör Åke Wahlgren. Den sistnämnde förklarade sedan kursen avslutad och önskade deltagarna lycka till i fortsättningen i sina strävanden att stärka den gotländska föreningsrörelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1943
N:r 42

Auktion i Hejde.

Onsdagen den 24 febr. kl. 11 f. m. låter Uno Hansson, Koparve, tillfölje fastighetens försäljning och upphörande med jordbruket genom off. auktion avyttra samtliga kreatur och alla yttre inventarier varav nämnes: Kreatur: 1 sto 4 år, Orginal dräktig efter Rupert, 1 vallack, 5 år, 1 ungsto, 2 år, 7 gen. modern prem. med AB, 4 st. kor, nykalvade och högdräktiga, 2 st., 2 års kvigor, varav en kalvfärdig, 2 st. 1-åriga kalvar. Nötkreaturen reaktionsfria och fria från smittosam kastning. 2 st. tackor, 4 st. 6 mån. grisar, varav 2 passande för avel, 30 st. höns. Redskap: Självbindare Ava med stavhaspel, slåttermaskin, 19 bill.-radsåningsmaskin, hästräfsa, Cambridgevält, traktorplog, 2 st. vändplogar, 1 tvåskärig skumplog, hästhacka, 2 st. kultivatorer, 9 och 13 pinnar, tallriksharv, 80 pinnharv, sladdfjäderharv, sladd, strängläggare, 3 arbetsvagnar, varav 1 grövre, lastdragare, 1 bilvagn, åkvagn, åkkärra, ressläde, 2 par arbetskälkar, 2 foderhäckar, mullskopa, par- och enbetsselar, bjällerremmar, resfäll, hästfiltar, hackelsemaskin för motordrift, vindmaskin, torrbetningsmaskin, magasinskärra, vattenfat, kätting, beslag till stubbrytare, svänglar, transportflaskor, mjölkkylare, kycklingmoder, 2 st. svinburar, diverse handredskap, herrcykel, 100 st. krakstör m. m., m. m.
Ett parti hö, halm och rotfrukter samt ett fat melass. Möbler: Större buffe i ek, matbord med skivor, 2 mindre bord, sängar, kommoder m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 okt. 1943 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 19 februari 1943.
N:r 41