Torrläggningsföretagen.

K. m:t har ställt 2,500 kr. till förfogande för bestridande av utrednings- och undersökningskostnaderna för Alvamyrs torrläggningsföretag i Hemse, Rone och Alva socknar samt till Hejde prästmyrs torrläggningsföretag i Hejde och Väte socknar. Totalkostnaderna beräknas till 7,000 kr. Utredningen har visat att företagen lämpa sig såsom beredskapsarbeten. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 juni 1940
N:r 146

Bröllop

Ett högtidligt bröllop ägde i lördags rum i Hejde kyrka, då fröken Julia Bjärkqvist, dotter till kyrkvärden Arvid Björkqvist, Dahns, och hans maka, sammanvigdes med lantbrukaren Sven Åkerbäck, Tass. Vigselakten förrättades av brudgummens svåger kyrkoherde Olov Havren, och brudmässan utfördes av kyrkoherde Folke Thuresson.
Efter vigselaktens slut åkte bröllopsföljet till brudens hem, där de nygifta blevo föremål för fal och hyllningar i mängd.
På kvällen hade många infunnit sig för att se brud. När brudparet visade sig blevo de föremål för livliga hurrarop och hyllades dessutom med fyrverkeri.
Bruttbonde var köpman Erik Ahlström, Klintehamn, bruttöverska fröken Edit Bergström, Visby.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Ester Björkqvist—Erik Björkqvist, Britt Åhlström, Eddy Björkqvist, Inga Allström—Tage Nilsson, Marianne Nilsson—Hans Matts, son, Karin Pettersson—Thure Karlsson. Brudnäbb var Inger Kvarnstedt, Gösta Karlsson och Lilian Sundahl.
Dagen efter vigseln hölls en angenäm hemkomstfest hos herrskapet Åkerbäcks, Tass.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Landsbygden. Hejde.

HEJDE.
Konfirmation ägde rum midsommaraf ton i Hejde kyrka och dagen efter blevo konfirmanderna delaktiga av nattvarden i Väte kyrka. Mycket folk hade infunnit sig till den stämningsfulla högtidligheten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Ny lönereglering för Rute och Hejde pastorat.

Kammarkollegium har nu framlagt förslag till ny lönereglering för Hejde pastorat och för Rute pastorat för åren 1941-60. För Hejde pastorat föreslås ingen ändring i den kyrkliga indelningen och organisationen. Kyrkoherdens lön föreslås till 4,630 kr. med reseanslag på
454 kr. och uppvärmningsbidrag på 200 kr. Vissa inventariemedel erhållna genom försäljning av ett vid kyrkoboställe befintligt s. k. inventarium och domesticum skola förvaltas av kyrkorådet såsom en särskild fond, vilkens avkastning tills vidare skall disponeras såsom prästlönetillägg inom pastoratet. För Rute pastorat föreslås att kyrkoherden fortfarande skall beredas biträde av en extra ordinarie prästman genom anställande av en kyrkoadjunkt i Fårösund. Ingen ändring föreslås i den kyrkliga indelningen och organisationen. Kyrkoherdens lön föreslås till 5,040 kr. med reseanslag på 500 kr. och uppvärmningsanslag på 200 kr. Kyrkoadjunktens arvode föreslås till 2,000 kr. med reseanslag på 300 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Auktion i Hejde.

TORSDAGEN DEN 27 JUNI kl. 2 e. m. låter Gunnar Pettersson, Hägleips, till följe fastighetens försäljning genom offentlig auktion avyttra sitt lösöre varav nämnes: Kreatur: 1 häst, 11 år, grov varmblod, 4 st. mjölkkor, tuberkulinundersökta 1940, en kvigkalv, en 3 mån. gris. Redskap: 13 bill. Salix radsåningsmaskin, fjäder- och sladdfjäderharvar, vänd-, spets- och skumplogar, hästräfsa, ny arbetsvagn, lastdragare, arbetskälkar, kälkrack, foderhäck, betskrov, sättare, vind, hackelsemaskin, svänglar, div. handredskap m. m. För bolags räkning försäljes: ett 500 mm. Munktells tröskverk, en Avänce motor 8 hkr., hackelsemaskin för motordrift samt krossbänk.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 december 1940 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 juni 1940
N:r 141

Torrläggningsföretagen.

Lantbruksstyrelsen förordar hos k. m :t att statsbidrag utgår med 1,500 kr. för de till 4,000 kr. beräknade kostnaderna för planläggningen av Alva myrs torrläggningsföretag i Hemse, Rone och Alva socknar samt med 1,000 kr. för den till 3,000 kr. beräknade planläggnings-kostnaden för Hejde Träskmyrs torrläggningsföretag i Hejde och Väte socknar. Båda företagen anses lämpade att utföras som beredskapsarbeten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 juni 1940
N:r 138

Landsbygden. Hejde.

HEJDE.
Högtidlig skolavslutning ägde rum här på lördagen. Efter förhör i de olika klasserna, som på grund av kända orsaker äro spridda på skilda håll, samlades man alla i kyrkan, där barnen i 5 och 6 klasserna utförde sång. Sju elever erhöllo avgångsbetyg. Avslutningen förrättades av skolrådets ordförande hr Lawergren, som i sitt avslutningstal erinrade om de svårigheter, som den senaste vintern medfört för skolarbetet. Han tackade lärarne för gott arbete och hemförlova-de barnen. Biskop Sandegren från Indien, som var närvarande, höll ett intressant föredrag om förhållandena i Indien och till sist avslöt kyrkoherde Thuresson det hela och man sjöng en psalmvers.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

Auktion i Hejde.

TORSDAGEN DEN 24 NOV. kl. 1 e. m. låter VALTER PAULIN, Kvie, genom offentlig auktion försälja: 1 kraftig vallack i 2:dra året fallen efter Valman, 1 stoföl 5 mån., moderå prem. med B. 4 st. kontrollbokförda reaktionsfria mjölkkor, nykalvade eller i kalvställning, 4 st. 5 mån. grisar, lastdragare, 2 plogar, 80 pinn. harv, 1 parti halm m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 september 1939 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268

Handeln med ammunition.

Länsstyrelsen i Visby har till k. m:t yttrat sig över de av handlanden Folke Svensson i Sanda anförda besvären över att länsstyrelsen vägrat honor: tillstånd att idka handel med jaktanmunition. Mot klagandens personliga kvalifikationer har länsstyrelsen intet att anmärka. Jämlikt 57 mr. lagen angående explosiva varor nå emellertid tillstånd meddelas endast där verkligt behov förefinnes. Försäljningsställen för jaktammunition finnes i Klintehamn, Västergarn, Hejde och Mästerby. Försäljningsställena i Västergarn och Klintehann ligga alldeles intill sockengränsen. Sanda järnvägsstation ligger centralt inom kommunen, är närmade station till Klintehamn och har daglig tågförbindelse med denna ort. Avståndet mellan stationerna är 5 km Dessa synpunkter ha legat till grund för länsstyrelsens beslut.
Landsfiskalen i Klintehamn avstyrker för sin del besvären. Då det får anses synnerligen lätt för i Sanda boende jägare att erhålla jaktammunition anser han att något verkligt behov ej föreligger för det sökta tillståndet. Ur säkerhetssynpunkt bör ej heller enligt landsfiskalens mening ammunition finnas att tillgå på alltför många platser. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 November 1938
N:r 266

Auktion i Hejde.

ONSDAGEN DEN 16 nov. kl. 1 e. m. låter GUSTAF HÄGG, Hejdegårda, genom offentlig auktion försälja: En vallack, 4 år, ett sto, 2 år, 2 st. sommarfölston, 4 led ardenner, 5 st. unga, goda, reaktionsfria mjölkkor. Lastdragare, ett par grova arbetskälkar, 17 billars sandharv, vändplog (Virginia), ett parti korn och potatis. 5 tnld odlad myr i Öle myr.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 sept. 1939 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1938
N:r 262