En studieledarskurs

har varit anordnad av de Samverkande Bildningsförbunden och behandlande Jordbruket och krispolitiken. Den har hållits vid Åsa folkhögskola under tiden 4-11 juli med sekreterare Sture Bohlin som ledare. Kursen, som åtnjutit anslag från Lantbruksförbundet, Kooperativa förbundet och Landsorganisationen, hade samlat 46 deltagare, bland vilka märktes från Gotland f. d. lantbrukare Tomas Tomsson, Hablingbo lantbr. Arvid Hansson, Isums, lantbr. Martin Kviberg, Havdhem, och hr Henning Widat, Bander.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Födde

En pojke
Visby den 15/7 1943,
Greta och Artur Brandt.

Vår son Roland.
Gertie och Gösta Jacobsson.
Allmungs i Havdhem den 15/7 1943.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Utfärd för stadens gamla planeras även i sommar.

Vädjan till den välvilliga allmänheten om bidrag.

Prosten Sjöberg i samtal med den äldste resenären,
93-årige August Pettersson från Nygatan.
På väg från Klinte kyrka till prostgården.

Blir det någon utfärd för oss gamla i sommar? Många av stadens åldriga medborgare spörjer varandra med väntan och förhoppning. Det var inte bara de många som fingo vara med förra året på resan till Klinte den 6 augusti utan också andra som av utrymmesskäl blevo nekade förra året eller som inte kommo sig för att anmäla sig. Den vackra solskensdagen förra året är ännu inte glömd. Själva resan, det hjärtliga mottagandet i Klinte prostgård, sången och musiken, middagen på Varfvsholm och högtidsstunden i Västergarns kyrka, allt detta bevaras som ett av ålderdomens ljusaste minnen. Det blir utfärd också i år. Preliminärt är bestämt att den äger rum onsdagen den 4 augusti och då skulle vi våga oss ut på en något längre färd. Målet blir denna gång Havdhem på södra Gotland. Efter gudstjänst i Havdhems kyrka tar kyrkoherde och fru Hoffman emot i prästgården och bjuder på kaffe ute i trädgården. Sedan blir det middag på hotellet i Hemse. Till programmet skall vi återkomma senare. För att bereda möjlighet för ett större antal gamlingar att deltaga i utfärden än vad som var fallet förra året färdas vi denna gången med tåg i abonnerade vagnar.
Dessa planer kunna förverkligas endast om allmänheten visar samma välvilliga intresse givmildhet som förra året. Vad som framför allt behöves är pengar. Stadsmissionen förfogar redan över en del medel som skänkts till detta ändamål, men det räcker inte på långt när. Gåvor mottagas av stadsmissionären kyrkoadjunkt E. Holmedal, Solbergagatan 14, eller på Visby pastorsexpedition. Dessutom kommer insamlingslistor att läggas ut på bankerna. Gåvorna komma att redovisas i tidningen längre fram. Förutom pengar behöves socker samt restaurangkuponger för bröd och smör.
Alla gamla, som önska deltaga i utfärden, både de som voro med i Klinte förra sommaren och de som av någon anledning inte kunde resa den gången uppmanas att anmäla sig. Anmälan, som upptager namn, adress och födelsedata, göres skriftligen eller muntligen till pastorsexpedition i Visby eller till pastor Holmedal, Solbergagatan 14. Vi hoppas kunna bereda möjlighet för ett betydligt större antal än förra året o att alla som så önska få följa med. Skulle någon gallring behöva göras så skall den i så fall ske med största möjliga rättvisa.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Dödsfall.

I går morse avled på lasarettet efter endast ett par dagars sjukdom föreståndaren för kronohäktet i Visby Edvin Andersson i en ålder av 62 år. I fredags natt insjuknade han häftigt och fördes i ambulans till lasarettet, där som sagt döden följde.
Den så hastigt bortryckte var bleking till börden, född i Karlskrona den 25 okt. 1880. I unga år blev han skeppsgosse för att så småningom bli karlsriven i flottan. Han har bl. a. deltagit i en del iångfärder. Den nu bortgångne kom 1905 till fångvården, där han fick anställning som extra vid straffanstalten i Karlskrona, 1910 blev han ordinarie och den 1 sept. 1938 uppsyningsman. Under årens lopp har han tjänstgjort vid ett flertal olika fängelser i landet och bl. a. vid flera olika tillfällen fungerat som t. f. föreståndare i Visby. Till prdinarie föreståndare vid härvarande kronohäkte utnämndes han d. 21 jan. 1942. Den avlidne, som var en erfaren och dugande fångvårdsman, åtnjutande sina förmäns fulla förtroende samt dessutom varmt uppskattad av kamrater och andra för sina personliga egenskapers skull, sörjes närmast av maka och två döttrar.
Stoftet skall jordfästas i Stockholm.

På Visby lasarett avled i går morse fru Alma Ceder lund, född Hansson, Kälder i Havdhem. Hon var född 1882 vid Hexarve i Hablingbo och har gjort sig känd som en gladlynt och intelligent människa utrustad med god arbetsförmåga. Efter makens död 1928 kunde hon också ensam klara upp och sköta gården. Den bortgångna sörjes närmast av en son, som övertagit gården, samt av en dotter, gift med konditor B. Nilson, Havdhem.

I en ålder av 79 år avled i morse byggmästaren Karl Bergström, Visby, efter endast några dagars sjukdom. Han drabbades i förra veckan under en promenad utanför söder av hjärnblödning och måste forslas i bil till sitt hem, där han alltså nu avlidit. Gotlänning till börden kom han i unga år till sjöss och var bl. a. under spansk-amerikanska kriget timmerman ombord på ett lasarettsfartyg. Sedan han slutat arbetet på sjön började han i Visby som timmerman och snickare och slog sig sedan ihop med byggmästarna Gottfr. Karlsson och Alfr. Bengtsson, tillsammans med vilka han under några år även innehade Fole snickerifabrik. Efter att åter ha separerat hade hr B. nu egen rörelse i byggnadsbranschen. Ännu i vintras var han i fullt arbete och omhänderhade då bl. a. en del ombyggnadsarbete i Metodistkyrkan i Visby.
Karl Bengström har gjort sig känd som en hedersman av gamla stammen. Han var också en aktad medlem av Metodistförsamlingen och en sann kristen, allmänt omtyckt och uppskattad. Änkeman sedan några år tillbaka sörjes den avlidne närmast av fyra döttrar, av vilka en är gift i Amerika, två bosatta i Stockholm och en här i Visby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Dödsfall Alma Anna Maria Cederlund

Vår älskade uppoffrande moder Alma Anna Maria Cederlund avled lugnt och stilla idag i sitt 61:a levnadsår; i vår djupa sorg deltaga släkt, trotjänare och vänner.
Kälder i Havdhem den 12 juli 1943.
KARL BRITTA o. BERTIL
Per — Bertil

Så tag nu mina händer och led Du mig, att saligt hem jag länder, O Gud, till dig, ditt barn i nåd ledsaga, min väg är svår, jag vill ett steg ej taga, där Du ej går.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

Gotlands lantarbetsgivareförening

hade i lördags ett talrikt besökt årsmöte på Stadshotellet i Visby under ordförandskap av godsägare Carl Munthe, Stenstu i Västerhejde, varvid styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos, och ansvarsfrihet beviljades.
Till styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes de i tur avgående, nämligen hrr Esaias Norman, Möllbos i Halla, Stig Wikström, Stora Tollby i Fole, och Sven Jesperson, Varplösa i Björke. Kvarstående i styrelsen äro hrr Carl Munthe, Stenstu i Västerhejde, Åke Munthe, Tjouls i Lummelunda, Henning den, Vallbys i Hogrän, och Nils Larsson, Skäggs i Väskinde. Till styrelsesuppleanter för två år återutsågos hrr Torsten Wiman, Nygårds i Västerhejde, och Erik Wedin, Björkebos i Follingbo. Kvarstående styrelsesuppleanter äro hrr Arvid Hegethorn, Hulte i Endre, och Anders Hermansson, Havor i Havdhem. Till revisorer omvaldes hrr Ivar Sillén, Myre i Martebo, och Ernfrid Hansén, Hällhage i Barlingbo, med hrr Hans von Corswant, Stava i Barlingbo, och Sten von Corswant, Möllbos i Halla, som suppleanter. Till fullmäktige i huvudorganisationen och underhandlingsdelegerade utsågos hrr Carl Munthe och Stig Wikström med hrr Esaias Norman och Torsten Wiman som suppleanter.
Vid sammanträdet representerades Svenska lantarbetsgivareföreningen av direktör Carell och agronom Stenberg. Efter årsmötet hade styrelsen konstituerande sammanträde, varvid hr Carl Munthe utsågs till ordförande och hr Esaias Norman till vice I ordförande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under maj månad 1943:
För hästar till: Henry Rosendahl, Binge i Alva, 1,700 kr., John Blomgren, Gaustäde i Bunge, 810, Olov Häglund, Gandarve i Vänge, 530, Karl Johansson, Jaxarve i Rone, 680.
För föl till: Emil Karlsson, Kals i Tingstäde, 70, Gottfrid Hansson, Koparve i Lau, 58, Eric Hansson, Unghanse i Eskelhem, 150, Kjell Wiman, Stora Hästnäs, Visby, 100, A. Olofsson, Kräklings i Kräklingbo, 56, Svea Frigren, Hästg. 5, Visby, 80, Helmer Andersson, Västninge i Lärbro, 80, Helge Grevberg, Tomase i Lokrume, 150, Artur Söderdahl, Valda i Eskelhem, 50, Herman Andersson, Ringome i Alva, 85, R. Petetrsson, Vellarve i Roma, 108, Arne Pettersson, Havor i Havdhem, 150.
För nöt till: Henry Jacobsson, Moos i Stenkyrka, 175, Valdemar Boman, Gautarve i Tingstäde, 250, H. Gustaf Hägg, Hejdegårda i Hejde, 600, Emma Rosvall, Hassle i Östergarn, 500.
För svin till: Uno H. Sandkvist, Mejeriet, Fide, 65, Herman Larsson, Lingvide i Havdhem, 50, Verner Gustavsson, Prästgården i Eksta, 75.
För hund till: Leo Wennberg, Smedjegatan 5-7, Visby, 100.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Dödsfall.

På Maria sjukhus i Stockholm har under den gångna natten köpmannen Hugo Larsson i Stockholm avlidit efter en tids sjukdom i en ålder av 53 år.
Den avlidne var född vid Utvede i Gerum och ägnade sig tidigt åt affärsbanan, varvid han hade anställning inom järnvarubranschen i Havdhem och Klintehamn. Efter handelsskoleutbildning hade han anställning på skilda platser på fastlandet samt i Tyskland och drev en tid egen rörelse i Gävle. Sedan ett 15-tal år tillbaka har han varit verksam i Stockholm.
Den avlidne sörjes närmast av maka och tvänne vuxna döttrar i Stockholm samt syskon på Gotland.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 juli 1943
N:r 147

Förlovade

Hugo Johansson och Alvhild (Alla) Thomsson
Havdhem. Alva.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1943
N:r 48

Mödra- och barnavården.

Landstinget har hemställt hos medicinalstyrelsen om statsbidrag till en mödra- och barnavårdsfilial i Havdhem med mottagning en gång i Månaden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1943
N:r 47