Återfunnen som död.

Arbetaren Karl Nordström från Stora Hästnäs, hvars mystiska försvinnande 11 dennes förut omnämts i denna tidning, anträffades igår förmiddag liggande död i en utmark, tillhörande Bolarfve gård i Hejdeby, på ett afstånd af omkring 500 meter från hemmet. Bredvid liket, som låg i sofställning under en tall, stod en tömd literbutelj.
Nordström hade, såsom man misstänkt, tagit miste om vägen. Uttröttad och måhända påverkad af den inmundisade spritmängden hade N. tydligen sagt sig att hvila och somnat samt under sömnen frusit ihjäl.
Vid igår afton verkstäld visitation å liket, som ägde rum i samband med af landsfiskal Budin hållet polisförhör om olyckan, kunde inga märken efter yttre våld upptäckas å den döda kroppen.
Nordström var som bekant vid sin död 32 år gammal.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 April 1913
N:r 90

Den tillämnade skallgången

efter den försvunne arbetaren Nordström från Stora Hästnäs blef icke af i går eftermiddag, utan äger rum i dag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 April 1913
N:r 86

Lösöreauktion.

På grund af bristande utrymme låter landtbr. O. Nordström St. Hästnäs medelst offentlig auktion som förrättas lördagen den 19 april kl. 12 midd. försälja 10 st. högmjölkande kor af blandad ras (reaktionsfria), en del ha kalfvat och en del stå kalffärdina. 1 par arbetshästar, I tjur (2½ år), 1 kombinerad slåtter- och skördemaskin, sättare och arbetsvagnar, arbetsselar, foderhäckar, 1 bättre kälkrack, 1 velociped, 1 parti hvete och rågmjöl, 1 större parti utsädeskorn (hannschen), cirk. 4,000 kg. hvete.
Betalningsanstånd lämnas godkände köpare till den 1 nästk. September, andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 27 mars 1913.
K. JAKOBSSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 April 1913
N:r 86

Fortfarande försvunnen

är den i gårdagsnumret omnämde ogifte arbetaren Karl Nordström från Stora Hästnäs. Skallgång efter honom anställes i eftermiddag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 April 1913
N:r 85

Försvunnen i snöstormen?

Arb. Karl Nordström från Stora Hästnäs har troligen fallit offer för den i fredags rådande våldsamma snöstormen. Han hade sagda dag varit på besök i staden och på aftonen begitvit sig gående till hemmet, dit han emellertid icke ännu framkommit. Vid 9-tiden på kvällen hade han varit synlig i närheten af hemmet, men sedan dess äro alla spår efter honom försvunna, och anstälda efterforskningar efter honom såväl i går gom i dag ha varit fruktlösa.
Nordström, som är 32 år gammal, tros därför ha dukat under i det då rådande häftiga ovädret. Måhända har han i mörkret tagit miste om vägen och råkat vilse samt öfverväldigats af trötthet och omkommit i nattkylan.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 April 1913
N:r 84

Kommunalstämma

med Visby socken hölls i förgår e. m. å Hästnäs. De reviderade räkenskaperna för 1912 föredrogos därvid, och ansvarsfrihet beviljades kommunalnämden. Vidare granskades och godkändes 1912 års afkortningslängd å kronoutskylderna, samt beslöts i fråga om hundskatten för året, att 20 kr. däraf skulle användas till premier för dödande af kråkor och återstoden till bestridande af kommunens allmänna utgifter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 Mars 1913
N:r 66

Auktion å spanmål.

Tisdagen den 11 mars kl. 11 f. m. låter herr Å. Andersson, L:a Hästnäs, medelst offentlig auktion ge 2,500 kg. utsädeskorn, hantchen, 12.500 kg. prima hvete, 2,000 kg. baljväxtutsäde, 200 kg.
timotejfrö, 300 tunnor goda matpotatis, 25,000 kg. foderbetor, 25,000 kg. rofvor. Vid samma tillfälle kommer att för annans räkning försäljas följande lösegendom: 1 själfbindare, 1 slåttermaskin med skördeapparat, I Championhästräfsa, 1 radsåningsmaskin, 1 ringvält, 2 st. ställbara slätharfvar, en 3radig hästhacka, 2 st. vändplogar, 1 arbetsvagn.
Godkände köpare erhålla betalningsanstånd till den I sept. d. å., andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 28 febr. 1913.
K. JACORSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Mars 1913
N:r 55

Bröllop.

Klinte kyrka sammanvigdes i fredags lantbrukaren Erik Laurin, Ejmunds i Mästerby, och fröken Karin Pettersson, dotter till lantbrukaren Anders Pettersson och hans framlidna maka, f. Johansson, Klinte. Vigselförrättare var prosten G. Sjöberg. Efteråt gavs middag i brudens hem för släkt och vänner. Ett flertal lyckönskningstelegram anlände.

Vigsel ägde i lördags rum i Visby domkyrka, då amanuensen Guanuir Lidmalfrn sammanvigdes med sjuksköterskan fröken Birgit Rehnberg, båda från Stockholm. Vigselförrättare var domkyrkoadjunkt Nils Bergström.

Bröllop firades på lördagen i Västerledskyrkan mellan ingenjören Bror W. Appelquist och fröken Karim, Ekwall, dotter till överstelöjtnanten i VVK, överingenjören P. G. Ekwall och hans maka, född Nordenstedt. Teol. dr Tor Irstam förrättade vigseln. Uppvaktande tärna var fröken Lillemor Dahlström. Som kyrkomarskalkar fungerade ingenjör Hans Ekwall och disponent William Appelquist. Fröken Inga Arn sjöng före och efter vigseln. Efteråt gav brudens föräldrar middag i hemmet.

I Strängnäs domkyrka vigdes på lördagen kassören vid Grand Hotel och Centralhotellet i Falun, Per Hansson, Visby, och småskollärarinnan fröken Anna-Britta E:-Jonzon, dotter till tjänstemannen J. E. Jenzon, Slite, och hans maka, f. Törnquist. Vigseln förrättades av kontraktsprost S. Läders. Uppvaktande tärna var barnträdgårdslärarinnan Cai-cá Eigert-Nevell. Före vigseln spelades på orgeln första satsen ur en kyrkosymfoni av Roman och efter Preludium i C-dur av Bach.
Efter vigseln gavs middag på Stadshotellet i Strängnäs. Bland raden av telegram märktes ett flertal från anhöriga, släktingar och vänner på Gotland.

I Visby domkyrka sammanvigdes i lördags kontoristen vid A.-B. Svenska Shell Folke Gustafsson, Stockholm, och fröken Karin Nordström, dotter till framlidne lantbrukaren Karl Nordström och hans efterlämuade maka, f. Thimgren, Hästnäs. Vigseln förrättades av domkyrkokomminister Nils Öberg. Före vigseln utförde musikfanjunkare E. Pettersson på violin Solveigs Sang av Grieg och efter vigseln Vaggvisa av Mozart. Bröllopsfestligheter var anordnade i brudens hem för ett 80-tal gäster. Värd var folkskollärare S. Carlson och värdinna fru Edit Thimgren, Visby. Brudparet uppvaktades av sex par tärnor och marskalkar, nämligen: Birgit Nordström—Olle Johansson, Kerstin Enekvist—Allan Nordström, Brita Thimgren—Bertil Nordström, Lisbeth Nordström—Sven-Gunnar Gardell, Nanna Weström—Tore Thimgren och Gun Thomasson—Mats Pettersson. Som kyrkomarskalkar fungerade hrr Teddy Elford och Kurt Rondahl.
Tal hölls av värden, av brudens broder hr Allan Nordström, av brudens morbroder löjtnant C. Thimgren, Visby, och av kamrater till brudgummen. På kvällen hade mycket folk samlats för att se brud, och de nygifta blev därvid föremål för sedvanliga hyllningar.

Ett ståtligt bröllop ägde i lördags rum i Klinte, då lantbrukaren Ivan Holmgren, Svarvare, sammanvigdes med fröken Judith Jakobsson, dotter till lantbrukaren John Jakobsson och hans maka, född Sandholm, Bosarve i Fröjel. Brudparet jämte uppvaktning anlände till kyrkan med tvenne spelmän i spetsen och intågade under tonerna av en bröllopsmarsch. Vigselförrättare var prosten G. Sjöberg. Efter vigseln följde middag i brudgummens hem för ett 100-tal inbjudna. Under dagens lopp anlände ett 50-tal lyckönskningstelegram. På kvällen hyllades de nygifta med leven, salut och fyrverkerier av bygdens folk.
Brudparet uppvaktades av följande elva par tärnor och marskalkar: Laila Pettersson—Roland Jakobsson, Kerstin Jakobsson—Nils Wigström, Daisy Hansson—Edgar Jakobsson, Inga-Lill Pettersson—Sune Ahlin, Barbro Jakobsson—Sture Svensson, Doris Svensson—Ivar Larsson, Karin Levander—Allan Svensson, Ingegerd Larsson—Åke Levander, Evy Gans- vik—Rune Pettersson, Ulla Pettersson— Gösta Levander och, Siv AntonssonYngve Lindgren. Brudnäbb var Elsie Jakobsson och Yvonne Jakobsson. Som bruttbonde fungerade hr Elis Johansson och som bruttöverska fröken Ing. Gansvik. Värd och värdinna var hr och fru Levander, Stenstu.

I lördags eftermiddag sammanvigdes i Klinte kyrka bageriarbetaren Evert Lundqvist och sömmerskan Inez Gahnström. Vigselförrättare var prosten G. Sjöberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 September 1947
N:r 216

Vigsel.

I Strängnäs domkyrka om lördag mellan kassören vid Grand hotel i Falun Per Hansson, Visby, och lärarinnan fröken Anna-Britta E:-Janzon, Bjursås, dotter till tjänstemannen J. E. Janzon och hans maka, född Törnquist, Slite.

Om lördag sammanviges i Burs prästgård plåtslagaremästaren Johan Pettersson, Stånga, och fru Nanny Båtelsson, Gumbalde, Stånga.

På lördag sammanviger i Klinte kyrka svarvaren Ivan Holmgren, Klinte, och fröken Judith Jacobsson, dotter till hem.-äg. John Jacobsson och hans maka, född Sandholm, Bosarve i Fröjel. Vigselförrättare blir prosten G. Sjöberg.

I Visby domkyrka om lördag kl. 4 e. m. mellan kontoristen vid A. B. Svenska Shell Folke Gustafsson, Stockholm, och fröken Karin Nordström, dotter till framlidne lantbrukaren Karl Nordström och hans efterlämnade maka, född Thimgren, Hästnäs.

Om lördag den 20 ds sammanviges i St. Birgittas kapell, Göteborg, trädgårdsmästare Ernst Lind, Visby, och sjuksköterskan Kerstin Glavin, dotter till framlidne maskinist Nils-Axel Glavin och hans efterlevande maka, född Persson, Göteborg.

I Klinte kyrka om fredag lantbrukaren Erik Laurin, Ejmunds i Mästerby, och fröken Karin Pettersson, dotter till lantbrukaren Anders Pettersson och hans framlidna maka, född Johansson, Lilla Snögrinda i Klinte. Vigselförrättare blir prosten G. Sjöberg.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 september 1947
N:r 213

Söndagsskoltest i Domkyrkan.

Stadens kyrkliga söndagsskolor, d. v. s. söndagsskolorna i domkyrkan, å Södervärn, Hästnäs och A 7, hade igår sin sedvanliga julfest i Domkyrkan. Omkring 275 barn och därtill många äldre hade kommit tillsammans. Festen inleddes med ps. 53, varefter pastor Åke Johansson från altaret läste jul evangeliet, vilket följdes av ps. 63: 1—3. Därefter utförde några barn — representerande de olika söndagsskolorna — ett julspel i form av en talkör. Past. Johansson höll ett kort tal till barnen om julen.
Under den psalm, som därpå följde, togo fyra pojkar upp kollekt medelst håvgång. Denna kollekt tillfaller Europahjälpen och inbringade inte mindre än 88 kr. Pastor Öberg utdelade därpå s. k. flitpris åt de barn, som gått i söndagsskolan i fem, respektive tio år. Slutligen sjöngo några barn från Hästnäs julpsalmen: Det är en ros utsprungen. Pastor Johansson läste välsignelsen och till sist sjöngs ps. 55: 4. Men innan barnen gingo hem, fingo de av sina respektive lärare de. sedvanliga gottpåsarna och jultidningarna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1946
N:r 301