Bröllop

firades i Hogräns kyrka lördagen den 10 dennes mellan lantbrukaren Thure Pettersson, Gervalds i Hogrän, och fröken Ruth Lidquist, dotter till hr Reinhold Lidquist, Levide i Eskelhem, och hans maka, född Gustavsson. Vigselförrättare blir komminister E. Ceder, Vall.

Bröllop firades i lördags i Stenkyrka, då hemmansägaren Einar Åkerblom, Häftings i Hangvar, sammanvigdes med fröken Margit Jakobsson, dotter till kyrkvärden Th. Jakobsson, Lickershamn, och hans maka, född Pettersson.
Företrätt av tvenne spelemän tågade bröllopsföljet från prästgården till kyrkan, där bröllopsmusik under intåget spelades på orgeln. Efter psalmsång följde vigselakten varvid officianten, kyrkoherde Gustaf Olofsson, även höll ett hjärtligt lyckönskningstal till de nygifta. Sedan den högtidliga akten avslutats med psalmsång uttågade brudparet med uppvaktning ur kyrkan till orgelmusik.
Efter vigseln samlades man i brudens hem vid Lickershamn, där bröllopsfestligheterna sedan vidtogo. Under kvällens lopp visade sig brudparet upprepade gånger för folk som kommit för att traditionsenligt ”se brud”. Brudparet hyllades därvid med salut, fyrverkeri m m.
Som bruttbonde fungerade förre folkskolläraren Olof Bolin och som bruttöverska fru Ingeborg Stengård, Lickershamn.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Lilian Åkerblom – Martin Jakobsson, Aina Åkerblom – Einar Jakobsson, Greta Jakobsson – Tryggve Åkerblom, Hellen Svensson – Sven Jakobsson, Emmy Stenström – Erik Eriksson, Ingrid Enström – Bengt Lundahl, Astrid Stenhoff – Tore Sandström.

I Hejde kyrka sammanvigdes lördagen den 10 dennes lantbrukaren Arne Hallgren, Ventinge, och fröken Maja Marcusson, dotter till hemmansägaren A. J. Marcusson, Skogs i Hejde, och hans maka, född Hejdenberg. Vigselförrättare blir kyrkoherde Folke Thuresson.

Gotlands Allehanda.
Torsdagen den 8 juli 1943.
N:r 153

Bröllop

I lördags sammanvigdes i Lärbro kyrka stenarbetaren Karl Henrik Ekedahl från Hangvar och fröken Margareta Heijdström från Norder Ihre, Lärbro, dotter till hr Selim Heijdström och hans hustru därstädes. Brudparet tågade in i kyrkan under tonerna till Mendelssohns Bröllopsmarsch, spelad av organisten Fredricson. Efter psalmen ”Jag lyfter mina händer” förrättade kyrkoherde Coldemo vigseln och höll även ett lyckönskningstal till brudparet.
Tidigare på dagen sammanvigdes i prästgården trafikbilägare Folke Ahlqvist, Nyhamn, och fröken Greta Gunborg Nilsson från Fårö. Denna vigsel förrättades också av kyrkoherde Coldemo, som i ett hjärtligt tal önskade de nygifta lycka till i deras äktenskap.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1943
N:r 43

Arbetskraftbehovet i jordbruket.

Siffrorna nu uppe på 128 gårdar och 291 personer.
Som Gotlands Allahanda i går kunde meddela, förelåg hos länsarbetsnämnden vid ansökningstidens utgång den 15 ds deklarationer om behov av extra arbetskraft till jordbruket från inalles 55 gårdar, som behövde 134 personer. Emellertid tillkom med posten i går ett så avsevärt antal ansökningar, att totalsiffrorna i dag äro uppe på 128 gårdar, för vilka skulle behövas 197 manliga och 94 kvinnliga arbetare, alltså sammanlagt 291 personer. Man torde kunna förutsätta att ännu några ansökningar äro att vänta.
I går angavs också antalet planerade arbetsläger till 5 i 4 socknar. Nu har begäran om ordnande av arbetsläger inkommit från 7 kommuner och en gård. Kommunerna äro Öja, som vill ha två läger, Väte, Hangvar, Stenkyrka, också två läger, Havdhem, Eksta och Lojsta. Därjämte har Klintebys gård begärt att få anordna två läger. Inalles skulle det sålunda bli 11 läger, 6 kvinnliga och 5 manliga, med 105 manliga och 95 kvinnliga arbetare. Icke heller dessa siffror torde vara definitiva, ehuru de borde vara det, ännu kan man vänta ytterligare en eller annan ytterligare ansökan.
Ansökningarna gå nu vidare till arbetsmarknadskommissionen, som har att undersöka möjligheterna till att tillmötesgå de gjorda önskemålen. Länsarbetsnämnden har ännu icke fått några direktiv för denna hjälpverksamhet. Sedan kommissionen fått klarhet om läget i år torde emellertid bestämmelser och närmare meddelanden snart komma att utföras.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1943
N:r 39

55 gårdar önska extra arbetskraft.

Fyra socknar planera arbetsläger.
Till länsarbetsnämnden har nu inkommit ansökningar om erhållande av extra arbetskraft till jordbruket – enligt annonsen på sin tid skulle ansökningar härom vara inkomna senast den 15 febr. Ändamålet med dessa ansökningar är bland annat också det, att statens arbetsmarknadskommission liksom länsarbetsnämnderna skola i god tid kunna planlägga anskaffningen av extra arbetskraft till jordbruket. En inventering av behovet var därför nödvändig.
Till dato ha nu 55 enskilda gårdar begärt extra hjälp med 82 manliga och 52 kvinnliga arbetare. Fyra socknar, nämligen Öja, Väte, Hangvar och Stenkyrka, ha begärt att få ordna fem arbetsläger, därav tre kvinnliga och två manliga. Öja avser att ordna ett läger av varje sort. Sammanlagt skulle i dessa läger förläggas 45 manliga och 40 kvinnliga deltagare.
Det är att vänta att ytterligare en del ansökningar äro på väg, var för ovanstående siffror icke äro definitiva.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1943.
N:r 38

Staren har kommit,

rapporterar en meddelare från Hangvar, som redan i fredags sett flera exemplar av denna fågel. Månne det betyder, att våren redan nu är i annalkande, undrar han. Det är kanske något för optimistiskt att tro.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1943
N:r 26

Markförsäljningarna.

Stiftsnämnden tillstyrker hos kammarkollegiet att arrendatorn Karl Gustafsson för 375 kr. får inköpa ett område om 6260 kvm. från ecklesiastika lönebostället Elinghems ödekyrkoägor i Hangvars socken. Skyldighet föreslås för honom att anordna stängsel kring området mot stamfastighetens mark. (P)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 januari 1943
N:r 21

Elinghems änge bör bevaras.

Stiftsnämnden tillstyrker försäljning till arrendatorn Karl Gustafsson i Hangvar av ett område om 6260 kvadratmeter av ecklesiastika lönebostället Elinghems ödekyrkoägor i Hangvar för ett pris av 375 kr. Från försäljning har undantagits ett ängsparti norr om Elinghems ödekyrka. Ängen utgör återstoden av det i bygden berömda ”Elinghems änge”, som har ett betydande värde ej blott ur naturskyddssynpunkt utan även som en återstod av den forna landskapliga miljön omkring ödekyrkan. Riksantikvarien har därför ansett det vara ett önskemål av betydande kulturhistoriskt intresse att ängspartiet ifråga för framtiden bevaras.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 januari 1943
N:r 19

Västgötagrisar

säljas måndag 18/1: Bro 10, Väskinde k:a 10,20, Lummelunds Bruk 10,40, Lummelunda 11, Martebo 11,15, Moos 11,30, Stenkyrka 11,45, Hangvar affär 12,15, Hall k:a 12,40, Kappelshamn 1, Fleringe k:a 1,20, Fårösund br. 1,45, Bunge k:a 2, Rute 2,15, Vallaviken 2,30, Hellvi sk. 2,45, Lärbro m. 3,10, Othem v. k. 3,30, Tingstäde 3,50 v. m. Visby.
Tisdag 19/1: Endre k:a 9, Dalhem 9,20, Ganthem v. k. 9,40, Kräklingbo 10, Anga 10,15, Norrlanda k:a 10,35, Gothem aff. 11, Vallstena k:a 11,15, Bäl 11,30, Boge 11,50, Slite m. 12, Othem k:a 12,20, Tingstäde 12,40, Hejnum k:a 1, Fole k:a 1,20, Lokrume k:a 1,40.
Onsdag 20/1: Follingbo 9, Roma k:a 9,20, Sjonhem k:a 9,40, Ala 10, Kräklingbo 10,15, Katt.-vik 10,40, Gammelgarn 11, Ardre 11,20, Ljugarn 11,40, Alskog 12, Garda 12,15, Lau k:a 12,30, När 12,45, Burs aff. 1,10, Stånga m. 1,30, Etelhem k:a 1,50, Buttle 2,15, Vänge 2,30, Bjärges 2,40, Guldrupe k:a 3, Väte k:a 3,15, Isums stn 3,35, Vall k:a 3,50.
Torsdag 21/1: Västerhejde 8,40, Tofta 9, Västergarn 9,25, Klintehamn 9,45, Fröjel 10, Eksta k:a 10,20, Sproge 10,40, Hablingbo 11, Näs aff. 11,20, Fidenäs 111,35, Burgsvik 12, Öja 12,15, Fide 12,30, Grötlingbo 12,45, Havdhem 1, Eke k:a 1,15, Rone k:a 1,30, Alva 1,50, Hemse 2, Fardhem k:a 2,15, Levide aff. 2,35, Klintebys 3 Sanda 3,15, Eskelhem 3,40, Stenkumla 4,10.
OBS.! Stora prima grisar denna tur till konkurrensfria priser. Vanliga försäkrings- o. betalningsvillkor. Om möjligt ring o. beställ.
H. AUGUSTSSON, Visby. Tel. 2324.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 januari 1943
N:r 11

Födelsedagar.

Sextio år fyller måndagen den 18 d:s lantbrukaren Emil Jansson, Länna gård.
Hr Jansson är född i Hangvar, där han också innehaft gårdarna Bäcks och Kyrkebys. För ett par år sedan flyttade han hit till Visby, där han övertog Länna gård.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 januari 1943
N:r 11

Födelsedagar.

Sjuttio år fyller i morgon tisdag förre sjömannen Anton Norberg, Västerhuse i Hangvar. Sjuttioåringen kom tidigt’ till sjöss och seglade på alla världens hav, och inte förrän på äldre dagar slog han sig ned på landbacken. Där skaffade han sig ett litet jordbruk, vilket han ännu sköter. Han är pigg och duktig, och särskilt hästar är hans stora intresse. Man säger, att sjömän och hästar inte passa ihop, men i detta fall föreligger ett undantag. Den gamle sjömannen har ett ovanligt gott handlag med hästar och han anlitas flitigt för att tämja unghästar. För övrigt är han händig med litet av varje och är inte främmande för skomakeri, mureri, smide m. m.

Postmästare K. H. Malmgren, Stockholm, fyller den 6 januari sextio år. Han har bl. a. tjänstgjort såsom postkontrollör i Visby och som stabspostmästare härstädes.

Femtio år fyller den 5 januari lantbrukaren Johan Johansson, Martebo utgård. Han är östgöte till börden och kom för cirka 25 år sedan till Gotland. Han är bl. a. kassör i Gotländska centralföreningens lokalavdelning på platsen samt styrelseledamot i RLF-avdelningen.

Femtio år fyller den 6 januari maskinisten Hugo Johansson, Spenare i Havdhem. Han har sedan 1914 varit anställd vid Havdhems tegelbruk.

Femtio år fyller den 7 januari hemmansägaren Emil Norrby, Snoder i Sproge. Han är ledamot av taxeringsnämnden samt revisor av kommunens, kyrkans och skolans räknskaper. Religiöst intresserad år han en uppskattad- medlem i baptistförsamlingen på platsen. Tidigare har han varit kommunalnämndens ordförande under några års tid.
Hr Norrby övertog gården år 1926. Det är en gammal gård, som varit i släktens ägo så långt man kan spåra i kyrkböckerna. Förste kände ägaren hette Botolf Snoder.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 januari 1943
N:r 2