Friköp av boställsjord.

Kammarkollegiet har medgett att från präst-boställsjord i Hangvars socken får säljas en tomt om 6.260 kvm. till fr. Anna Andersson för 375 kr.
Polisman Gösta Karlström har av kollegiet medgetts rätt att från prästboställsjord i Fole socken friköpa ett område om 4.720 kvm för 840 kr.

Gotlänningen
Lördagen 26 Juli 1952
Nr 170

Dödsfall Helena Segerdahl.

Min älskade maka Helena Segerdahl, född 4/1 1891, insomnade stilla idag, lämnande mig, syskon, släkt och vänner i djup sorg.
Sigsarve i Hangvar den 22/7 1952.
GUSTAF SEGERDAHL

Striden var långsam, med smärta i såren,
Svår var din prövning men vilan är skön.
Slut är nu lidandet, borta är tåren,
Himlen dig giver en sällare lön.
För dem som önska följa den avlidna på hennes sista färd meddelas att jordfästningen äger rum i Hangvar kyrka tisdagen den 29 juli kl. 16.00, där samling sker kl. 15.50.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlänningen
Tisdagen 22 Juli 1952
Nr 166

Dödsfall

I en ålder av 66 år avled i lördags förre mästerlotsen N. E. Garnström, Ljugarn. Han var född i Ljugarn, där, hans fader var lotsförman. Han gick till sjöss 1902 och avlade styrmans-och ångbåtsbefälhavareexamen 1906 samt antogs till lotslärling i Ljugarn 1907. Den avlidne har tjänstgjort som extralots i Ljugarn och Visby och som t. f. lotsförman i Ljugarn 1923-33, tills denna lotsplats sistnämnda år indrogs. Sedan dess har han åter tjänstgjort vid Visby lotsplats. Han har varit räkenskapsförare i Gotlands läns fiskeriförsäkringsbolag och i Ardre sockens sparbank. Han har också varit ordf. i Ardre kommunalfullmäktige. För sex år sedan avgick han med pension.
Närmast sörjande är makan, fru Elin Garnström, f. Sandberg, sonen Arnold Garnström, Oaxen, syster Olivia Garnström, Ljugarn, samt barnbarn.

I en ålder av 61 år avled i dag f. småskollärarinnan Helena Segerdahl, Sigsarve i Hangvar. I ett trettiotal år har hon varit lärarinna i Hangvar, men avgick för några år sedan med förtidspension. Hon fick då Patriotiska sällskapets guldmedalj. Personligen glad och trevlig och dessutom en utomordentlig pedagog blev hon mycket omtyckt i socknen.
Närmast sörjande är maken, lantbr. Gustav Segerdahl, Sigsarve, samt syskon.

Gotlänningen
Tisdagen 22 Juli 1952
Nr 166

Jordfästningar

I lördags ägde en högtidlig begravningsakt rum i Mästerby kyrka, då stoftet efter hushållerskan Maria Söderberg fördes till den sista vilan. Efter en andaktsstund i hemmet, som leddes av past. S. Nahlbom, fördes kistan till kyrkan där den inbars under det att stilla orgelmusik utfördes av kantor T. Bjergegård. Efter psalmen »Jag vet en port som öppen står» höll past. S. Nahlbom tal med text från Uppb. 1: 17-18, och förrättade jordfästningen enligt frkyrklig ritual. Sedan psalm »Så skön går morgonstjärnan fram» sjungits utbart kistan och sänktes i graven.
Bland den rikliga skörden av kransar märktes en krans från Silte Baptistförsamling som nedlades av föreståndaren Josef Kviberg. Den bortgångna hade i över 40 år tillhört Silte baptistförsamling, och där tjänat som vaktmästare och även under en lång följd av år förestått Silte telefonväxel. Lärarinnan Ingegärd Bergström uppläste vackra verser till den bortgångnas minne och efter en gemensam sång lyste officianten frid över griften.
Efter begravningsakten hölls en andaktsstund i hemmet hos handl. Gunnar Norrby, Bander, där den hänsovnas minne ytterligare hedrades genom tal och sång.

Fru Maggie Perssons jordfästning ägde rum i söndags. En ovanligt rik blomstergärd smyckade Östra gravkapellet, där anhöriga och vänner samlades medan organist Lennart Olsson utförde sorgemusik på orgel. Fru Maria Nordin, en systerdotter till den avlidna, sjöng »Jag lyfter mina ögon», varefter psalmen »1 himmelen, i himmelen» sjöngs. Pastor Eric Linden, Klintehamn, höll griftetal med text från Luk. 10:42. Han påminde om hur den avlidna förstått att bland det mångahanda som livet bjuder utvälja »den goda delen» och det hade givit innehåll och kraft åt livet. Pastor Sven Frisk förrättade sedan jordfästningen, efter vilken sjöngs psalmen »Han leder mig, o, vilken tröst». Metodistförsamlingens kör sjöng »Om än änglars språk jag talte», och kistan bart ut medan organist Olsson utförde Pilgrimskör av Wagner.
Vid graven frambars en rik och vacker blomsterskörd. Köpman Sem Andersson nedlade en krans o. talade för de närmaste, pastor Sven Frisk nedlade metodistförsamlingens och dess syförenings krans, fröken Ingagreta Ögnello talade för metodistförsamlingens ungdomar, maskinmästare Harry Ericsson förde Blåbandsföreningens talan, och dessutom nedlades kransar av grannar och vänner. Sedan sången »0, må ingen bli tillbaka» sjungits lyste pastor Frisk frid över griften.
Minnesgudstjänst hölls sedan i Metodistkyrkan, där stud. Sven-Inge Frisk, fru Maria Nordin och metodistförsamlingens kör medverkade med sång och musik, pastor Frisk höll predikan och flera av den avlidnas vänner talade till hennes ljusa minne.
— Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter förre banvakten Karl Svensson, Visby. Jordfästnings-akten ägde rum i Östra gravkapellet o. inledde med musik. Efter ps. 3361-2 höll domkyrkokomminister Nils Öberg: griftetalet med ledning av orden i Matt. 11:28 samt erinrade om den bortgångnes långa och trogna arbete. Efter jordfästningen sjöngs ps. 400: 10-11, varpå kistan bars ut och gravsattes på Södra begravningsplatsen. En myckenhet kransar och blommor, däribland en krans från gamla Gotlands järnväg och en från Järnvägsmannaförbundets avdelning nedlades.

Stoftet efter änkefru Hulda Westberg, Visby, har vigts till griftero. Jordfästningen, som omramades av musik och psalmsång, förrättades i Östra gravkapellet av pastor Nils Öberg, som även höll en betraktelse.

Stoftet efter snickaren Fridolf Nilsson, Västerhejde, har vigts till den sista vilan. Samling ägde rum i sorgehuset där en kort andaktsstund hölls under ledning av .komminister Einar Töldsepp. I kyrkan omramades den högtidliga akten av psalmsång och sorgemusik och Västerhejde kyrkliga sångkör sjöng »Jag är en pilgrim» samt »Jerusalem». Jordfästningen förrättades av pastor Töldsepp.
I koret paraderade arbetarekommunen och ungdomsklubben med sina standar och fanor, liksom ute vid graven på Västerhejde kyrkogård, där en stor och vacker blomstergärd nedlades. För arbetarepartiet talade K. G. Lind och för arbetarkommunen Rickard Berggren. Ungdomsklubbens talan fördes av Ragnar Lindgren och för Folketshusföreningen talade Karl Johnsson. Vidare talade pastor Töldsepp för barnavårdsnämnden i Stenkumla storkommun och godsägare Carl Munthe talade på sockenboinas vägnar och för kommunalfullmäktige i Västerhejde, som den bortgångne tillhört många år. Dessutom märktes bl. a. en krans från patienterna på Follingbo sanatorium.
En broder till den avlidne, Sven Nilsson, framförde de anhörigas tack för visat deltagande.

Till gravens frid vigdes i lördags stoftet efter fru Anna Nyberg, Lärbro. Efter en andaktsstund i bårhuset ägde jordfästningen rum i Hangvars kyrka, där akten inleddes med sorgemusik. Efter ps. 572 höll kyrkoherde Gunnar Lönnqvist en betraktelse, utgående från Jes. 46: 4. Efter jordfästningen sjöngs ps. 575: 6, varpå kistan utbars under sorgemusik. Före och efter jordfästningen sjöng fru B. Nyberg, Visby, ett solo till orgelackompanjemang.
Efter gravsättningen nedlades en rik och vacker gärd av kransar och blommor.

Stoftet efter fru Laura Karlsson, Skoge i Öja, har vigts till den sista vilan. Den högtidliga akten omramades av psalmsång och sorgemusik. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Fridolf Termeus, som även utförde begravningsmässan. En vacker gärd av kransar och blommor smyckade den bortgångnas sista vilorum.

Gotlänningen
Tisdagen 22 Juli 1952
Nr 166

Ännu en grav

har påträffats och undersökts på stenåldersfältet vid Ihre. Den var mindre skadad än den först undersökta, men innehållet var magert: bara ett par pärlor och därutöver ingenting.

Gotlänningen
Lördagen 19 Juli 1952
Nr 164

Dödsfall Anna Nyberg.

Vår kära mor, mormor och farmor Anna Nyberg född 29/9 1877, insomnade lugnt och stilla å Visby lasarett. Innerligt sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Lärbro och Hangvar 14 juli 1952.
BARN och BARNBARN

Klockorna ringa så sakta till ro,
Mor har funnit ett ljusare bo,
Aftonens stjärna lyser så blid,
farväl, lilla Mor, vila i frid!
För dem som önska följa den avlidna till graven meddelas att jordfästningen äger rum i Hangvar kyrka lördagen 19/7 kl. 16.00.

Gotlänningen
Tisdagen 15 Juli 1952
Nr 160

Dödsfall

F. överstelöjtnanten Peter Lund blad, Malmö, har avlidit. Han var född 1861 i Motala, avlade studentexamen i Uppsala 1880 och blev följande år underlöjtnant vid Upplands regemente där han 1891 befordrades till löjtnant. 1910 utnämndes han till major vid Gotlands inf.-reg. och 1913 till överstelöjtnant vid Hälsinge regemente. Närmast sörjande är maka, f. Deltranin, sonen köpman Peter Lundblad, Göteborg, döttrarna Elena, gift med bankkamrer Stig Lindberg, Göteborg, och Luisa, gift med köpman S. Lindblom, Malmö.

I en ålder av 72 år avled på måndagen fru Laura Karlsson, maka till stenarbetaren Oskar Karlsson, Skoga i Öja. Närmast sörjande är, förutom maken, dottern Elna, gift med diversearb. Ragnar Karlsson, Burgsvik, samt barnbarn.

I en ålder av 65 år avled i går på Visby lasarett fru Margit Persson, maka till trädgårdsmästare Gustav Persson, Lyckås i Västerhejde. Hon var född i Slite där hon ganska tidigt blev medlem i metodistförsamlingen. Till Visby flyttade hon 1921. Hon har gjort sig känd som en duktig husmor, men har dessutom haft tid över till ett omfattande arbete inom Visby metodistförsamling där hon tillhört festkommitten och syföreningen i många år. Hon var en människa som ingenting var omöjligt för, hennes hjälpande kraft räckte till överallt.
Närmast sörjande är förutom maken, sonen Sten Persson och dotter, fru Elsbeth Sundberg, Borås, samt barnbarn och syskon.

I en ålder av 75 år avled i går änkefru Anna Nyberg, maka till framlidne lantbrukaren Alexander Nyberg, Snarve i Hangvar. Hon var född i Hejnum, men flyttade i början av 1900-talet till Hangvar då hon gifte sig. Närmast sörjande är barn och barnbarn samt två bröder.

Lantbrukaren Herman Hemström, Burgegårda i Eksta, har avlidit endast 39 år gammal. Han har en längre tid varit bunden till sjuksängen. Han sörjer närmast atp modern, fru Hilda Johansson, och fosterfar, lantbr. Karl Johansson.

Gotlänningen
Tisdagen 15 Juli 1952
Nr 160

Födelsedagar

NITTIOETT ÅR fyller änkefru Amanda Ohlsson, Lunds i Grötlingbo, församlingens äldsta medlem, på måndag. Den gamla, som är änka efter folkskollärare N. A. Ohlsson, är född på den kulturhistoriskt intressanta medeltida Kattlundsgården och har hela sitt liv varit bosatt i Grötlingbo. Numera bor hon hos dotter och måg vid Lunds. Hon har tillhört kyrkliga syföreningen och missionssyföreningen i Grötlingbo. Fru Ohlsson är de många åren till trots vid en förvånansvärt god andlig och kroppslig vigör. Hon följer vaket med vad som händer och sker och pysslar dagligen med mångahanda ting i hushållet på Lunds.

SJUTTIOFEM ÅR fyller förre hemmansägaren Arvid Gardell, Bäcks i Hangvar. Gården vid Bäcks har han innehaft en lång följd av år, men numera har den övertagits av en son till honom. Han har tidigare innehaft en del allmänna uppdrag, bl. a. som ledamot av fattigvårdsstyrelsen, valnämnden och pensionsnämnden. Jubilaren, som alltid varit en glad och trevlig människa, har ännu sitt goda humör i behåll, liksom den kroppsliga vigören:

SJUTTIO ÅR fyller på måndag hemmansägaren Axel Engström, Sudergårda, Fårö. Sjuttioåringen är född vid Sudergårda och har gjort sig känd som en duktig lantbrukare och bra karl.

SEXTIO ÅR fyller på måndag fru Hildur Hallbom, maka till lantbrukaren August Hallbom, Allmungs i Stånga. Jubilaren, som är bördig från fastlandet, är en duktig och arbetsam hemmets kvinna.

I morgon fyller linjearb. Oskar Mattias Nilsson, Bingeby 9 i Visby, sextio år.

FEMTIO ÅR fyller på tisdag stenarbetaren Einar Norman, Utbunge i Bunge, Jubilaren, som är född vid Änges i Bunge, har i många år varit anställd vid Bungenäs. Han har också gjort sig känd som en duktig utövare av varpa-sporten.

På tisdag fyller fröken Naima Nyström, Gerete i Follingbo, femtio år. Hon är född vid Gerete, vilken gård numera innehas av en broder till henne.

Fru Ragnhild Olofsson, Stora Ire i Hellvi, fyller på tisdag femtio år. Jubilaren, som är född på Fårö och maka till lantbrukaren Artur Olofsson, är ansluten till IOGT.

Femtio år fyller på tisdag jordbruksarbetaren Knut Rudberg, Skomakra i Lummelunda.

Gotlänningen
Lördagen 12 Juli 1952
Nr 158

Sportspalterna

Kruskamuskler bäst i pushboll.
Cirkusakrobatik bäst på Vallen.

Låt inte människorna i denna stad — rosornas och ruinernas — vandra omkring som levande ruiner, utan låt i stället hälsans rosor lysa från kinderna. Det går, om man låter bli sprit, tobak, snask och snusk och byter ut det mot härdande träning och friluftsliv.
Detta var kontentan i det tal Svenska frisksportförbundets ordf., fil. lic. Pelle Dalenius höll vid de trevliga Frisksportarspelen på Gutavallen i går kväll. Rent idrottsligt (eller cirkusmtivigt) bjöds det på akrobatik, skämttävlingar och pushboll. Det var både fart och fläkt i programmet, så att alla såg ut att trivas.

Det började med att hela frisksportarlägret samlades på Strandgärdet och tågade med musik i täten till Gutavallen. Där vällde först trupper i blått och vitt in, grabbar med citrongula overaller och sist, men absolut störst, en brokig »matta» av friskusar från hela Sverige. Välkomsttalade gjorde förbundets sekr. Harry Lindgren och sedan satte man igång.
Först var det Vårby frisksportarklubb, som sjöng så det ekade mellan murarna, sedan blev det publiken som fick skratta så det ekade mellan samma murar. Skämtlekarna var nämligen roliga och publiken kom på gott humör. Detta försämrades inte sedan när de tre kattviga Skövdepojkarna, Evert Jonsson, Lennart Ekman och Henry Granström, visade upp akrobatik i cirkusklass.
Turen var sedan kommen till Pelle Dalenius tal, ,naturligtvis var det ett kärnfriskt anförande om frisksportens mål, hälsa — ridderlighet — fred. Och det bästa åskådningsmaterialet till talet fanns det inne på plan, de 300 »friskusarna» såg minsann inte »sjukliga» ut. Så var det dags för pushboll igen, ett lag från lägret i Ihre och ett reservbetonat presslag drabbade samman. Där visade sig kruskamuskler vara ojämförligt bäst och slog oss pressmannar med hela 8-0. Systrarna Lisbeth och Birgitta Hedström från Skövde var inte sämre än sina manliga kollegor i akrobatik (gör man inget annat i Skövde), då de visade upp ett akrobatprogram, som gick i den fällknivsmjuka stilen. De tre grabbarna kom tillbaka, denna gång i ett spexartat program, som drog ner ovationer i massor. Särskilt Lennart Ekmans oförlikneliga gång på styltor var i absolut cirkustoppklass. Grabbarna har också haft anbud!
Det slutade som det börjat, med Vårbys käcka sångartrupp som klämde i med »Låt livsmod och humör …» och nog var det livsmod och humör de ca 200, som satt på läktaren, fått skåda i tvåtimmars-programmet.
Rune.

Stenkyrka IF i Div. I efter seger över KIK.
Efter seger över Klintehamns IK i Roma i går kvalificerade sig Stenkyrka IF till div. L Segersiffrorna lydde på 5-2, men Stenkyrka övertygade trots dessa siffror inte på något sätt. Motståndarna visade, mv. undantagen, inte upp någon motståndskraftig elva och utgången var given redan på förhand.
Första halvleken var tämligen jämn och slutade 2-0 till Stenkyrkas favör. I den andra fick emellertid Stenkyrka ett markant övertag och fastställde segersiffrorna till 5-2.
Målskyttar för Stenkyrka var A. Svensson (straff), Sven Andersson 2, Högberg och Larsson 1 vardera, medan »Tabben» Johansson (straff) och O. Hägg svarade för KIK:s mål.

Pojkfotbollen:
Oskarshamns AIK och Gute spelade oavgjort

Oskarshamns AIK mötte i går Gute på Gutavallen i en pojklagsuppgörelse. Matchen slutade oavgjort 1-1 och Gösta Jakobsson svarade för Gutes mål, medan gästernas center målade för sitt lag.

Gotlänningen
Torsdagen 10 Juli 1952
Nr 156

Gotland Runt. Hangvar.

HANGVAR
Hangvars-Halls-Kappelshamns kyrkliga syföreningar gjorde på lördagen en angenäm rundtur på Gotland. Efter ett kort , uppehåll i Bro, där den gamla förnämliga kyrkan besågs, ställdes färden till Visby domkyrka. Komm. Öberg visade kyrkan och berättade på ett levande sätt om dess uppkomst och sevärdheter. Ett särskilt starkt intresse tilldrog sig domkyrkans textilier, då det snart blir aktuellt med inköp av en del sådana i samband med Hangvars kyrkas restaurering. Kaffe dracks därefter på Norrgatt, och färden ställdes söderut, där först Väte kyrka besöktes, och sedan blev det middagspaus vid Lojsta-hallen, där medhavda smörgåsar med god aptit inmundigades. Färden fortsattes Under munter allsång till Alskogs ungdomsgård, som förevisades under ledning av stiftsadj. Åke Wiberg. Efter ett kort besök i Östergarns säregna kyrka gick färden åter mot hembygden i norr. Ett avbrott i färden gjordes i Dalhem, där kyrkan togs i betraktande och en kort aftonbön hölls. Kanske en aning trötta men synnerligen nöjda och berikade med Många intryck kom de till ett 40-tal uppgående resenärerna åter.

Gotlänningen
Torsdagen 10 Juli 1952
Nr 156