JUF-diplom till 48 släktgårdar på ön.

Utmärkelserna utdelas på kamratmötet i Källunge.
Som tidigare omnämnts ha ägarna av åtskilliga gotländska släktgårdar tillerkänts diplom av Jordbrukarungdomens Förbund och dessa diplom överlämnadgs till de gotländska representanterna vid JUF-stämman i Uppsala i juni. På söndag samlas de gotländska JUF-arna till ett kamratmöte i Källunge och därvid komma de diplom, som icke tidigare kommit ägarna till handa, att utdelas. Vi återge här förteckning över samtliga de gårdsägare som erhållit JUF :s diplom.

A. E. Forslund, Stora Klintogårda Väskinde, minst 300 år,
Theodor Lickander, Ejvide i Eksta, Stjärnarve, minst 250 år,
Jacob G. Jacobsson, Likmide, Hemse, 240 år,
Lars Gustav Medbom, Kvie i Fardhem, 293 år,
Oskar Artur Edberg, Eksta; 224 år, Harald Jacobsson, Hulte i Hemse, omkr. 300 år,
Gustaf Nikolausson, Bringas, Norrlanda, 318 år,
Klas David Lund, Fride i Lojsta, minst 300 år,
Dagmar Marie Hansson, f. Larsson, Källunge, omkr. 342 år,
Knut Johannes Thomsson, Lövas i Hejde, 218 år,
Oskar Reinhold Kristiansson, Nederburge i Fardhem, omkr. 292 år;
Alfred Hansson, Sutarve i Hamra, minst 200 år,
Anton Kristian Kristiansson, Maldes i Stånga, 285 år,
Hugo Pettersson, Stumle i Alva, minst 243 år,
Gustaf Wessman, Jusarve i Gothem, 275 år,
Viktor Florström, Hegsarve i Hablingbo, omkr. 283 år,
Gustaf Pettersson, Uggårds i Eksta, minst 293 år,
Hans Petter Zackarias Hansson, Nora i Vamlingbo, minst 329 år,
Adolf Ekström, Austers, Fårö, omkr. 273 år,
Carl Jacob Valfrid Haglund, Harqvie i Björke, 238 år,
K. A. Larsson, Ganne i Burs, 231 år, Sven Melin, Maldes i Stånga, 260 år, Johan Gunnar Boberg, Petes i Hablingbo, minst 293 år,
Valter Nilsson, Gannarve i Lokrume, 209 år,
Reinhold Kahlström, Atlingbo, 334 år, Axel Karl Johannes Pettersson, Salmans i Burs, 208 år,
Olof Hjalmar Hederstedt, Mölner i Väte, omkr. 343 år,
Axel Nyman, Myre i Fardhem, 265 år, Emil Petter Laurentius Jakobsson, Rone, 231 år,
Karl Anton Niklas Dahlström, Ducker i Bunge, 298 år,
Anton Olofsson, Ducker i Bunge, 297 år, Gunnar Ruthberg, Hägur i Bunge, 290 år,
Hugo Haglund, Hägur i Bunge, 290 år, Lennart Broman, Biskops i Bunge, 320 år,
Ida Stenberg, f. Blomgren, Fårösund, 320 år,
Anton Niklas Stenström, Stenstu i Bunge, 290 år,
Julius Petter Nordström, Stenstu i Bunge, 289 år,
Ingvar Jacobsson, Stucks i Bunge, 303 år,
Juliette Masreliez, Stucks i Bunge, 303 år,
Wilhelm Ringbom, Stucks i Bunge, Anna Maria Lovisa Pettersson, Änge i Bunge, 255 år,
Erik Jansson, Audungs i Bunge, 248 år, Lorens Pettersson, Lunderhage i Fleringe, omkr. 351 år,
Edvin Nilsson, Fröjel, omkr. 350 år, Helmuth Jacobsson, Sproge, omkr. 200 år,
Harald Jacobsson, Gerum,
Konrad Olsson, Gervalds i Vamlingbo, omkr. 450 år,
Arvid Hegethorn, Hulte i Endre, 256 år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Dödsfall Karl Olof Emanuel Sörman

Vår käre make och fader Karl Olof Emanuel Sörman avled hastigt idag i sitt 47:de levnadsår, lämnande oss i djupaste sorg.
Sallmunds i Hamra den 23 febr. 1943.
TYRA SÖRMAN
Elsa

Sv. Ps. 552: 8.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1943
N:r 45

Andelsslakteriets distriktsmöten.

Det första mötet hölls i går i Öja.
Årsmötena med distrikten inom Gotlands andelsslakteriförening ha nu tagit sin början.
Det första mötet hölls i går eftermiddag på pensionat Botvide i Öja med första distriktet omfattande Vamlingbo, Sundre, Hamra, Öja, Grötlingbo, Näs och Fide socknar. Det öppnades enligt styrelsens förordnande av f. riksdagsman Th. Hansén, Bonsarve i Vamlingbo, som även valdes till att leda dagens förhandlingar. Som representant för slakteriet var styrelsens ordförande, landstingsman Efraim Larsson, Simunde i Vamlingbo, närvarande. I sin välkomsthälsning vände sig hr Hansen särskilt till landstingsman Larsson.
Sedan stadgeenliga ärenden be. handlats företogs val av ombud. Därvid utsågas för de olika socknarna följande personer (suppleanterna inom parentes): för Vamlingbo Th. Hansen, Bonsarve (Konrad Olsson, Gervalds), för Sundre Robert Antonsson, Vennes (Lottfrid Kihlman, Västergårda), för Hamra Jakob Pettersson, Bonsarve (Karl Östergren, Sutarve), för Öja Sven Lindström, Botvide (Ivar Pettersson, Boxarvet, för Grötlingbo Gunnar Larsson, Norrkvie (Hugo Nilsson, Mårtens), för Näs Knut Gardell, Gans (Oskar Lindqvist, Sixarve), samt för Fide Hj. Jakobsson, Västergårda (Aug. Nilsson, Andetse). Samtliga ombud och suppleanter äro omvalda utom ombudet för Öja, som är nyvalt.
Landstingsman Efraim Larsson lämnade en kort resumé över rörelsen och dess resultat under det gångna året. Stämningen vid mötet var god och tillfredsställelsen över under det gångna året uppnådda resultatet allmän. Mötet var besökt av ett 20-tal personer. Utom ombuden hade ett flertal andra andelsägare infunnit sig, och samtliga till distriktet hörande socknar voro representerade vid mötet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44

Från våra Gotländska bygder. Hamra.

HAMRA.
En trevlig rödakorsfest hölls i Hamra skola i onsdags den 3 febr. av Hamra rödakorskrets, som genom denna fest samlade in medel för skolbarnens tandvård. Den stora skolsalen var till trängsel fylld av folk. Sedan man unisont sjungit ”Vårt land, vårt land” höll ordföranden i rödakorskretsen, folkskollärare Axel Gislestam, ett sympatiskt hälsningsanförande och uttalade glädjen över det intresse, som visades för rödakorskretsens strävanden. Härefter sjöngo några skolbarn med sina mjuka vackra röster ”Hur härligt sången klingar på älskat moders’ mål …” av J. F. Hagfors.
Sedan följde ett med intresse åhört föredrag av pastor Thure Åberg från Vamlingbo över ämnet: ”Elsa Brändström — Sibiriens ängel”. Först berättade tal. något om Elsa Brändströms barn- och ungdomstid dels i Ryssland och dels i Sverige. Hon är nämligen född i dåvarande S:t Petersburg, där fadern då var militärattaché sedermera minister. När hon vid krigets utbrott befann sig i England skyndade hon hem och kom med knapp nöd över Finland till S:t Petersburg. När hon så fick se sjukhusen fyllas av sårade och bevittna de första fångtransporterna, då blev det henne klart, vilken uppgift som kallade henne. Först insamlade hon jämte en god vän, fru Heidenstam, medel bland svenskarna i S:t Petersburg och sände gåvor till de många tusen krigsfångarna i Sibirien, som ledo brist på det allra väsentligaste och hade svåra umbäranden att utstå. Ar 1915 reste hon själv jämte nämnda vän till Sibirien, där de usla krigsfångebarackerna blevo som omskapade genom det personliga arbete hon och hennes medhjälpare utförde.
Faror och motgångar mötte hon men krigsfångarnas kärlek vann hon i en sällspord grad och hon blev för dem den ängel som kom med sol och tröst och hjälpte dem i sjukdom och nöd. Hon tog sig ock an deras sak och verkade modigt och uthålligt för deras befrielse, och hon intalade fångarna mod att hålla ut. Hennes verk i kärlek och självuppoffring får ett vackert uttryck i faderns ord: ”Elsa går Guds vägar”. Hon väckte hela världens samvete och medkänsla för de stackars krigsfångarna.
Föredraget belönades med varma applåder och folkskollärare Gislestam framförde åhörarnas tack till pastor Åberg. Efter föredraget sjöngo skolbarnen ”Hell dig vår fana, korsfana blå”. Så följde en trevlig sagopjäs ”Kungen, mjölnaren och mjölnarens Pålle”. Det var hurtighet och liv över spelet och alla skördade också en väldig applåd för sitt uppträdande.
Så följde åter sång av barnen, som sjöngo ”Jag älskar var fur i skogen” av A. P. Möller och så samlades man kring ett festligt kaffebord.
En damkör under ledning av fru Gerd Gislestam sjöng ”Slumrande toner” och fick även mottaga en tacksam applåd.
Så hölls paketauktion och det lär vara sällan som en auktion går så friskt ’ undan och priserna bli så goda som vid denna fest, där man tydligen ville visa sitt intresse. Men så kunde också den humoristiske auktionisten, folkskoll. Gislestam, locka publiken med sig. Efter auktionen avtackade hr Gislestam alla som medverkat och varit med och till sist sjöngs en sång.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 februari 1943
N:r 30

Till riksantikvariens ortsombud

för Gotland under år 1943 ha utsetts för Sanda socken lantbr. Carl Ahlberg, Bjestavs, för Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre nämndeman Arvid Berggren, Vamlingbo, för Eskelhem hemmansägaren Erik Bolin, Simonarve, för Lummelunda, Martebo, Stenkyrka och Tingstäde socknar folkskollärare Olof Bolin, för Lau och När folkskollärare Eric Cederlund, för Källunge agronom Waldemar Ericsson, för Hellvi poststationsföreståndare Carl Franzén, Tofta och Västergarn nämndeman C. K. Gahnberg, för Vallstena lärarinnan Ada Gardell, för Kräklinge ting omfattande Ala, Anga, Ardre, Gammalgarn, Kräklingbo och Östergarn, dir. K. A. Hall, för Fårö f. folkskollärare John Herlitz, för Hejdeby folkskollärare Gösta Hörling, för Gotska Sandön fyrmästare Ivar E. R. Karlsson, Fårösund, för Stenkumla, Träkumla och Västerhejde kyrko- herde Ivan Lilja, för Bäl, Vallstena och Hejnum lantbrukare Arvid Ohlsson, för Ronehamn med omnejd f. d. lotsförman Gustaf Ronström, för Klinte folkskollärare David Roswall, för Gotlandslän länsantikvarie Mårten Stenberger, för Burs folkskollärare Alex Stengård, för Alva, Gerum, Levede, Fardhem, Linde, Lojsta, Stånga och Etelhem landsfiskal R.-S. Tigerhielm, för Rone nämndeman Axel Vahlby, för Bro lantbrukaren Albert Vestergren samt för Hemse apotekare Ada Block. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 januari 1943
N:r 12

Landsbygden. Hamra.

HAMRA.
Julfest för skolbarn och deras anhöriga och andra intresserade hölls i skolan onsdagen den 13 januari med början kl. 2 e. m. Festen började med en psalmvers, efter denna hölls ett kort men innehållsrikt hälsningsanförande av en flicka från fortsättningsskolan. Därefter följde sång, och en flicka höll föredrag om julen och gamla julseder. Vidare förekom sång av damkören, uppläsning av en julberättelse m. m.
Nästa programpunkt var ett teaterstycke som var kallat ”Kungen, mjölnaren och mjölnarens Pålle”. Stycket mottogs av åhörarna med applåder. När så alla ”skäggiga gubbar” hade försvunnit från scenen, serverades varm choklad med dopp, vilket smakade härligt. Barnen tände sedan ljusen i julgranen och läste var sin minnesvers. Därefter följde lekar kring granen. Så kom den ”snälla farbror jultomten”, som sade sig komma direkt från. Honolulu, och han hade fört med sig en hel del godsaker, som han nu delade ut i påsar till barnen. Tomten stannade kvar en stund och lekte med själv.
När ljusen hade brunnit ned i granen kastades denna ut, och julen hurrades ut. Sedan samlades man inne i skolan, där barnen och deras anhöriga tackade den gästvänlige skollärare Gislestam med fru, vilka tagit initiativet till den i allo glada festen. Till sist sjöngs unisont ”Herre signe du och råde”. Så begav man sig hemåt i den kalla vinterkvällen, fylld av glädje och tacksamhet, skriver en meddelare till oss.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 januari 1943
N:r 12

Landsbygden. Hamra.

HAMRA.
Årets tredje ordinarie kyrkostämma hölls i kommunalhummet. Stämman leddes av ordf. kyrkoherde Ternéus. Till revisorer valdes handlanden M. Lind, Skogs, och byggn.-arb. H. Mattsson, Kyrkrummet, och till deras suonleanter lantbr. A. Vahlby och arb. Kvarnberg, Skogs.
Omedelbart efter hölls årets tredje ordinarie kommunalstämma under ordförandeskap av lantbrukaren Ax. Jakobsson. Till revisorer valdes cykelreparatören H. Vestberg, Skogs, och lantbrukaren K. Sörman, Sallmunds, och till deras suppl. l.antbr. K. Östergren, Sutarve, och lantbrukaren V. Johansson, Storms. Till ledamöter i taxeringsnämnden för år 1943 valdes lantbrukaren H. Hansson, Norrgårda, lantbr. Hj. Jakobsson, Sindarve, och fiskaren R. Ljunggren, Linhatte. Till suppleanter valdes lantbr. K. Östergren, Sutarve, lantbr. A. Bäckström, Långmyra, och arbetaren H. Mattsson, Kyrkrummet.
Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen valdes handlanden M. Lind, Skogs, byggnadsarb. J. Hansson, Bertelsmässa, och fru G. Gislestam, Skolan, samt till suppleanter telefonist V. Kviberg, Skogs, lantbr. E. Olsson, Sindarve, och fröken H. Mattson, Kyrkrummet.
Till hästuttagningsnämnd valdes lantbrukarna A. Jakobsson, L:a Sindarve, R. Wärnqvist, Storms, och E. Jakobsson, Ejmunds, och till deras suppleanter lantbrukarna N. Larsson, Norrgårda, H. Hansson, Norrgårda, och Hj. Jakobsson, Sindarve.
Slutligen bestämdes att kommunen skulle utbetala premier för dödande av räv. Premien skulle utgöra 10 kronor per dödad räv.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 januari 1943
N:r 7

Dödsfall Emma Hansson

Att min kära maka, vår moder Emma Hansson stilla avled i dag i sitt 74:e levnadsår, sörjd och saknad av oss, barnbarn, syskon, svägerska, släkt o. vänner tillkännagives härmed.
Rombs i Hamra den 7/1 1943.
JACOB HANSSON
Barnen
Sv. Ps. 425: 6 v.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 8 januari 1943.
N:r 5

Idrott och sport.

Allan Hansson, VIF, fick guldmedaljen.
Enhälligt beslut fattat i går.

Den nämnd som fått till uppgift att utse innehavaren av Folkbladets guldmedalj för årets bästa idrottsprestation fattade i går sitt beslut och ägare till den första medaljen blev Allan Hansson i Visby IF. Nämndens beslut var enhälligt.
I motiveringen har framhållits dels Hanssons idrottsliga prestationer och dels hans föredömliga uppträdande på och utom idrottsbanan samt hans vilja att alltid kämpa och göra sitt bästa.
Allan Hansson var en av de starkaste aspiranterna och han låg också mycket väl till i den allmänna omröstning som anordnats. Efter ett långt stillestånd i den gotländska medeldistanslöpningen var det han som för några år sedan visade vägen till avsevärt förbättrade tider och hur många gånger han pressat 400-metersrekordet är minsann inte lätt att minnas. Den gångna sommaren har hans all roundförmåga som löpare kommit till sin rätt och han förbättrade som bekant det tioåriga 100-metersrekordet samt det förut goda 800-metersrekordet, varjämte han som vanligt pressade sin notering på 400 m. De rekord han nu innehar är 100 m. 11,1 sek., 400 m. 51,0 sek. samt 800 m. 1,55,2 min.

Gotland åter främst som simnborgarlän.
Nära 400 prov trots det dåliga vädret.

Riksstatistiken för årets simborgarprov föreligger nu färdig hos Simfrämjandet och den visar ett för Gotlands vidkommande synnerligen glädjande resultat – efter fjolårets åttonde placering har Gotland nu återtagit täten som procentuellt bäst bland de svenska länen och fortsätter därmed den goda traditionen som grundlades vid märkets införande.
Trots det kalla och regniga vädret under största delen av den tid propagandan varade kunde de 10 gotländska arrangörerna likväl rapportera 396 märkesprov mot 459 under 1941. Den kalla väderleken över hela landet orsakade en katastrofal nedgång i samtliga län och Gotland blev den provins som bäst lyckades hålla fjolårssiffrorna uppe. Den procentuella segern var emellertid inte lika överlägsen som den varit under tidigare år, ty siffran för Gotland var 6,73 simborgare pr 1,000 invånare medan Örebro län, som segrade i fjol, kom närmast med siffran 6,60. Stockholms län som alltid legat väl till kom nu som trea med 6,22 simborgare pr 1,000 invånare.
Den definitiva slutsiffran över antalet utlösta märken under 1942 blev 26,005 varav 21,514 lösts hos de civila arrangörerna och 4,491 vid de skilda militärförläggningarna. Antalet fullgjorda prov är självfallet mycket större eller omkring 130,000, varav 70,000 militärer. Det strålande vädret 1941 gav rekordresultatet 57,083 lösta märken men med tanke på det förskräckliga vädret i somras är årets resultat verkligt gott och visar att simborgarna inte låta sig skrämma så lätt.
Den största märkesskörden kan Stockholms stad redovisa med 2,130. damast kommer Malmöhus län med 1,953, Stockholms län med 1,806 och Örebro län med 1,508.
De 396 prov som redovisats från Gotland fördela sig på följande sätt: Visby simsällskap 164, Klintehamn IK 50, Slite IF 44, Rute folkskolas IF 31, Karl Lindström, Etelhem, 27, Näs IF 26, Ronehamns SK 23, Burgsviks IF 22,, Hamra skol-IF 6 och Kappelshamns SK 3 märken.
Tack för gott simfrämjande arbete och välkomna till nya friska tag när appellen i sommar åter går ut över Sveriges land.

Sju lag till bandy-DM.
Domarkurs i bandy den 10 jan.

Vid anmälningstidens utgång hade sju lag anmält sig till årets gotländska bandymästerskap, nämligen AIK, VIF, Gute, I 18, A 7, Klintehamn och Slite. Av dessa äro 1 18 och A 7 nytillkomna. Däremot saknar man Hablingbo, som under många år stått i täten bland de gotländska bandylagen.
Beträffande A 7:s deltagande är detta ännu inte klart, då laget inte finns upptaget bland de under år 1942 till Svenska bandyförbundet anslutna föreningarna. Men det är ju möjligt att’, anslutning kan ha gjorts under senaste tiden.
Gotlands fotbollsförbund kommer d. 10 jan. att anordna en domarkurs i bandy i Visby. Instruktör blir hr Torsten Carlsson från Motala, vilken f. n. ligger inkallad på Gotland. Han är en försteklassdomare i både fotboll och bandy.

Ostgötarnas handbollslag hit om några veckor.
Även Lidingös lag samt Djurgårdensdamlag gästa Gotland.

Det har varit lugnt på handbollsfronten under helgen men nu ämnar man sätta desto bättre fart under januari och det ena evenemanget avlöser det andra. Bl. a. väntar man hit Östergötlands representationslag i slutet av månaden, och nu närmast får man besök av IFK Lidingö samt ett damlag från Djurgården. Dessutom räkna AIK-flickorna med att få en match mot ett annat stockholmslag längre fram. Handbollskommittén kommer nu att ordna uttagningar för Gotlandslaget mot Östergötland och vidare börjar DM om söndag. Så nog finns det tillfälle att se handboll den närmaste tiden …
Underhandlingarna med Östergötland ha pågått ganska länge och man hoppades kunna få hit laget till någon av de helger som nu gått, men detta misslyckades. Den första matchen mellan landskapen spelades som bekant i Motala på nyårsdagen i fjol, då Gotland vann med 15-14.
På Trettondagen kommer en uttagningsmatch för Gotlandslaget att spelas på 118 och kommittén har uttagit två kombinationer, som då drabba samman.

Lag A: G. Almqvist, VIF – Lundin, 118, Nygren, AIK, – E. Lindfors, AIK, – C. Kåhre, 1 18, C. Nilsson, VIF, H. Lundh, 1 18, – A. Claesson, AIK, A. Lindwall, Gute, T. Weidland, A 7.

Lag B: G. Persson, AIK, S. Fohlin, T 1 R. Eriksson. AIK, – K. Hansson, VIF, – V. Olofsson, AIK, T. Ekström, VIF, B. Johansson, 1 18, – K. E. Ekström, VIF, A. Fredborg, 1 18, U. Stenbom, VIF.

Reserver: S. Andersson, 1 18, G. Löfqvist och R. Ahrling, AIK, samt Ramström, A 7.

Lagets definitiva sammansättning sker efter Trettondagens match och ev. kommer det att ordnas så att publiken genom röstning får lämna förslag till representationslag.
Som förmatch till denna uttagning komma Guteflickorna att möta ett damlag från Djurgården och även detta bör bli en publikmatch.
På lördag kväll kommer det uttagna Gotlandslaget att få spela mot IFK Lidingö, som då gästar Gotland under lördagen och söndagen. Lidingö vann som bekant i Stockholms DM över Hellas med 6-5 och laget förfogar bl. a. över en av Sveriges bästa målvakter.
På söndag börjar Gotland-, DM. IF Gute och A 7 mötas i första omgången. Sist då de båda lagen möttes segrade Gute med 17-12. Båda lagen ha sedan dess fått kraftiga förstärkningar, varför utgången är mycket oviss. Striden om semifinalplatsen kommer säkert att bli mycket hård och publiken kan räkna på en rafflande match.
På lördagen spela i en förmatch VIF:s och Gutes damer den uppskjutna seriematchen sedan den 8/11.
Söndagens program inledes med en juniormatch mellan VIF och Gute. Som förmatch till DM spelar IFK Lidingö och 1 18 IK. En annan glädjande nyhet är också att en handbollsdomarekurs kommer att anordnas den 8, 9 och 10 dennes. Ledare blir en av Sveriges bästa domare nämligen hr Hedström från Upsala. Till kursen som börjar på fredag kväll kl. 19,30 uppmanas samtliga spelare, även damer, och domare att infinna sig i ”Handbollsstadion”. Då kommer bl. a. reglerna att gås igenom och en film att visas. Deltagare bör medföra gymnastikskor och idrottsdräkt.
Gute reser i dagarna till Stockholm med ett handbollslag för att spela mot en läroverkskombination. Matchen går i Eriksdalshallen på Trettondagen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 januari 1943
N:r 2

Folkmängden på Gotland vid årsskiftet.

Vall socken: Födda 9 (5 m. 4 k.), döda 7 (5 m. 2 k.), inflyttade 17 (8 m. 9 k.), utflyttade 22 (10 m. 12 k.). Folkmängd 31/12 291. Minskning 3.

Atlingbo socken: Födda 4 (2 ni. 2 k.), döda 2 (2 k.), inflyttade 18 (10 m. 8 k.), utflyttade 11 (6 rn. 5 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 245. Ökning 9.

Hogrän socken: Födda 8 (2 ni. 6 k.), döda 4 (1 m. 3 k.), inflyttade 22 (7 m. 15 k.), utflyttade 36 (15 m. 21 k.), vigde 3 par. Minskning 10.

Vänge socken: Födda 18 (7 m. 11 k.), döda 8 (3 m. 5 k.), inflyttade 58 (24 ni. 34 k.), utflyttade 46 (17 ni. 29 k.), vigde 12 par. Folkmängd 31/12 709. Ökning 22.

Buttle socken: Födda 6 (2 ni. 4 k.), döda 3 (3 k.), inflyttade 3 (3 m.), utflyttade 15 (9 m. 6 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31/12 279. Minskning 8.

Guldrupe socken: Födda 3 (2 m. 1 k), döda 4 (1 ni. 3 k.), inflyttade 14 (4 m. 10 k.), utflyttade 21 (11 m. 10 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31/12 222. Minskning 8.

Garda socken: Födda 7 (6 ni. 1 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 15 (10 m. 5 k.), utflyttade 20 (9 ni. 11 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31/12 439.. Minskning 1.

Alskogs socken: Födda 7 (4 in. 3 k.), döda 7 (5 ni. 2 k.), inflyttade 6 (2 ni. 4 k.), utflyttade 13 (7 ni. 6 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31/12 369. Minskn. 7.

Etelhems socken: Födda 9 (5 ni. 4 k.), döda 7 (3 ni. 4 k.), inflyttade 51 (14 ni. 37 k.), utflyttade 59 (29 ni. 30 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 589. – Minskning 6.

Lye socken: Födda 6 (4 rn. 2 k.), döda 6 (1 m. 5 k.), inflyttade 9 (3 m. 6 k.), utflyttade 9 (5 ni. 4 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 305.

Barlingbo socken: Födda 9 (4 m. 5 k.), döda 4 (1 ni. 3 k.), inflyttade 37 (12 ni. 25 k.), utflyttade 40 (13 m. 27 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31/12 402. Ökning 2.

Ekeby socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 3 (2 ni. 1 k.), inflyttade 14 (6 ni. 8 k.), utflyttade 5 (4 ni. 1 k.) Folkmängd 31/12 319. Ökning 11.

Endre socken: Födda 6 (4 m. 2 k.), döda 5 (1 ni. 4 k.), inflyttade 27 (12 ni. 15 k.), utflyttade 32 (18 ni. 14 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 362. Minskning 4.

Hejdeby socken: Födda 4 (3 m. 1 k.), döda 2 (I m. 1 k.), inflyttade 20 (8 ni. 12 k.), utflyttade 19 (12 in. 7 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31/12 210. Ökning 3.

Sanda socken: Födda 16 (7 m. 9 k.), döda 10 (5 m. 5 k.), inflyttade 45 (25 m. 20 k.), uttiKtade 52 (23 ni. 29 k.),
vigde 5 par 31/12 817.

Västergarn socken: Födda 3 (.2 m. 1 k.), döda 2 (2 k.), inflyttade 10 (2 m. 8 k.), utflyttade 17 (5 m. 12 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31/12 227. Minskning 6.

Mästerby socken: Födda 7 (1 m. 6 k.), döda 1 (1 k.), inflyttade 25 (9 m. 16 k.), utflyttade 21 (11 m. 10 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31/12 405. Ökning 10.

Lärbro socken: Födda 30 (15 m. 15 k.), döda 19 (8 m. 11 k.), inflyttade 66 (33 m. 33 k.), utflyttade 76 (37 m. 39 k.), vigde 13 par. Folkmängd 31/12 1,467. Ökning 1.

Hellvi socken: Födda 12 (9 rn. 3 k.), döda 7 (3 m. 4 k.), inflyttade 30 (11 m. 19 k.), utflyttade 44 (22 m. 22 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31/12 688. Minskn. 9.

Kräklingbo socken: Födda 4 (1 m. 3 k.), döda 7 (3 m. 4 k.), inflyttade 24 (9 m. 15 k.), utflyttade 23 (12 m. 11 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 381. Minskning 2.

Ala socken: Födda 5 . (2 m. 3 k.), döda 6 (1 m. 5 k.), inflyttade 17 (10 m. 7 k.), utflyttade 12 (6 m. 6 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31/12 303. Ökning 4.

Anga socken: Födda 0, döda 6 (2 m. 4 k.), inflyttade 19 (11 m. 8 k.), utflyttade 31 (14 m. 17 k.) Folkmängd 31/12 232. Minskning 18.

Rone socken: Födda 22 (14 m. 8 k.), döda 7 (4 m. 3 k.), inflyttade 38 (16 m. 22 k.), utflyttade 41 (19 in. 22 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 916. ökning 12.

Eke socken: Födda 6 (5 rn. 1 k.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 3 (3 k.), utflyttade 6 (5 m. 1 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 205. Minskning 2.

Stenkumla socken: Födda 7 (3 m. 4 k.), döda 0, inflyttade 29 (16 m. 13 k.), utflyttade 16 (6 m. 10 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 415. ökning 20.

Västerhejde socken: Födda 18 (7 in. 11 k.), döda 8 (8 k.), inflyttade 57 (27 m. 30 k.), utflyttade 66 (29 ni. 37 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 666. ökning 1.

Träkumla socken: Födda 4 (3 m. 1 k.), döda 2 (2 m.), inflyttade 40 (16 m. 24 k.), utflyttade 20 (7 m. 13 k.) Folkmängd 31i12 264. ökning 22.

Boge socken: Födda 6 (5 ni. 1 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 29 (8 m. 21 k.), utflyttade 28 (11 in. 17 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31/12 489. ökning 2.

Othem socken: Födda 48 (25 m. 23 k.), döda 18 (6 in. 12 k.), inflyttade 106 (52 ni. 54 k.), utflyttade 189 (78 m. 111 k.), vigde 12 par. Folkmängd 31/12 2,023. Minskning 53.

Follingbo socken: Födda 7 (4 m. 3 k.), döda 4 (1 m. 3 k.), inflyttade 32 (16 m. 16 k.), utflyttade 42 (21 ni. 21 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31/12 505. Minskning 7.

Akebäck socken: Födda 2 (2 m.), döda (1 m.), inflyttade 11 (5 m. 6 k.), utflyttade 20 (13 in. 7 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31/12 155. Minskning 8.

Stenkyrka socken: Födda 10 (4 m. 6 k.), döda 8 (4 m. 4 k.), inflyttade 25 (13 m. 12 k.), utflyttade 29 (13 m. 16 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31112 714. Minskning 2.

Martebo socken: Födda 7 (3 m. 4 k.), döda 5 (4 m. 1 k.), inflyttade 38 (24 m. 14 k.), utflyttade 51 (24 m. 27 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31/12 346. Minskning 6.

Tingstäde socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 50 (24 m. 26 k.), utflyttade 49 (22 m. 27 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 460.

Lummelunda socken: Födda 7 (3 m. 4 k.), döda 7 (4 m. 3 k.), inflyttade 21 (10 ni. 11 k.), utflyttade 46 (22 ni. 24 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 333. Minskning 18.

Hangvars socken: Födda 11 (1 m. 10 k.), döda 8 (4 in. 4 k.), inflyttade 37 (17 ni. 20 k.), utflyttade 48 (23 ni. 25 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 781. Minskning 8.

Halls socken: Födda 4 (2 m. 2 k.), döda 2 (2 ni.), inflyttade 16 (8 in. 8 k.), utflyttade 11 (5 ni. 6 k.) Folkmängd 31/12 226. ökning 7.

Hejda socken: Födda 13 (8 m. 5 k.), döda 4 (3 ni. 1 k.), inflyttade 25 (10 m. 15 k.), utflyttade 36 (19 in. 17 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 535. Minskning 2.

Väte socken: Födda 9 (2 m. 7 k.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 42 (20 m. 22 k.), utflyttade 40 (19 in. 21 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31/12 580. ökning 6.

Gothem socken: Födda 15 (8 m. 7 k.), döda 6 (3 m. 3 k.), inflyttade 11 (3 m. 8 k.), utflyttade 23 (10 m. 13 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31/12 633. Minskning 3.

Norrlanda socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 1 (1 m.), inflyttade 5 (2 m. 3 k.), utflyttade 4 (3 m. 1 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 297. ökning 8.

Hörsne socken: Födda 6 (3 m. 3 k.), döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 49 (27 m. 22 k.), utflyttade 45 (19 m. 26 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31/12 468. Okning 8.

Burs socken: Födda 9 (6 m. 3 k.), döda 14 (7 ni. 7 k.), inflyttade 29 (14 m. 15 k.), utflyttade 43 (18 m. 25 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 779. Minskning 19.

Stånga socken: Födda 8 (5 ni. 3,k.), döda 5 (1 m. 4 k.), inflyttade 37 (19 m. 18 k.), utflyttade 48 (21 ni. 27 k.), vigde 5 par. Folkmängd 672. Minskning 8.

Klinte socken: Födda 31 (19 m. 12 k.), döda 18 (8 m. 10 k.), inflyttade 106 (36 m. 70 k.), utflyttade 109 (47 ni. 62 k.), vigde 12 par. Folkmängd 31/12 1,338. Ökning 10.

Fröjels socken: Födda 7 (4 m. 3 k.), döda 12 (8 m. 4 k.), inflyttade 16 (7 ni. 9 k.), utflyttade 25 (11 m. 14 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31/12 490. Minskning 14.

Eksta socken: Födda 10 (2 m. 8 kl, döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 33 (14 m. 19 k.), utflyttade 28 (10 ni. 18 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 544. Ökning 12.

Levide socken: Födda 17 (7 m. 10 k.), döda 9 (6 m. 3 k.), inflyttade 33 (16 m. 17 k.), utflyttade 40 (15 m. 25 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 581. Ökning 1.

Gerum socken: Födda 3 (3 m.), döda 2 (2 k.), inflyttade 3 (3 in.), utflyttade 3 (2 in. 1 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31/12 161. Ökning 1.

Havdhem socken: Födda 14 (5 m. 9 k.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 60 (22 m. 38 k.), utflyttade 48 (20 m. 28 k.), Vigde 13 par, Folkmängd 31/12 865 Ökning 21.

Näs socken: Födda 7 (2 m. 5 k.), döda 2 (2 k.), inflyttade 2 (1 m. 1 k.), utflyttade 9 (4 m. 5 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31/12 336. Minskning 2.

Närs socken: Födda 14 (10 in. 4 k.), döda 13 (6 m. 7 k.), inflyttade 25 (12 m. 13 k.), utflyttade 25 (9 m. 16 k.), vigde 13 par. Folkmängd 31/12 829. ökning 1. Äldsta församlingsmedlem f. 1839 den 7/4.

Lau socken: Födda 14 (7 m. 7 k.), döda 8 (4 m. 4 k.), inflyttade 12 (6 m. 6 k.), utflyttade 25 (10 m. 15 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31/12 443. Minskning 7. Äldsta församlingsmedlem f. 1850 den 28/10.

Fardhem socken: Födda 8 (6 m. 2 k.), döda 3 (3 in.), inflyttade 8 (3 m. 5 k.), utflyttade 14 (4 m. 10 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 363. Minskn. 1.

Linde socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 4 (2 m. 2 k.), inflyttade 19 (8 m. 11 k.), utflyttade 42 (21 m. 21 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 360. Minskning 19.

Lojsta socken: Födda 8 (5 in. 3 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 21 (9 m. 12 k.), utflyttade 14 (8 in. 6 k.) Folkmängd 31/12 286. ökning 12.

Vamlingbo socken: Födda 14 (5 in. 9 k.), döda 4 (4 m.), inflyttade 11 (4 m. 7 k.), utflyttade 8 (3 m. 5 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31/12 555. ökning 13.

Sundre socken: Födda 1 (1 k.), döda 0, inflyttade 5 (2 m. 3 k.), utflyttade 7 (3 m. 4 k.) Folkmängd 31/12 125. Minskning 1.

Väskinde socken: Födda 13 (6 m. 7 k.), döda 9 (4 in. 5 k.), inflyttade 41 (21 m. 20 k.), utflyttade 42 (21 Tri. 21 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31/12 780. ökning 3.

Fole socken: Födda 8 (2 in. 6 k.), döda 6 (1 in. 5 k.), inflyttade 25 (9 m. 16 k.), utflyttade 37 (14 in. 23 k.), vigde 7 par. Folkmängd 31/12 450. Minskning 10.

Bro socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 5 (1 m. 4 k.), inflyttade 16 (9 m.7 k.), utflyttade 18 (9 m. 9 k.). Folkmängd 336. ökning 1.

Lokrume socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 2 (1 in. 1 k.), inflyttade 26 (16 rn. 10 k.), utflyttade 46 (25 ni. 21 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31/12 435. Minskning 17.

Fårö socken: Födda 18 (9 m. 9 k), döda 13 (9 m. 4 k.), inflyttade 26 (10m. 16 k.), utflyttade 48 (18 m. 30 k.), vigde 11 par. Folkmängd 31/12 1,022. Minskning 17.

Alva socken: Födda 9 (4 ni. 5 k.), döda 4 (4 m.), inflyttade 28 (15 m. 13 k.), utflyttade 34 (17 m. 17 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31/12 481. Minskning 1.

Hemse socken: Födda 17 (8 m. 9 k.), döda 8 (4 m. 4 k.), inflyttade 104 (47 m. 57 k.), utflyttade 101 (40 m. 64 k.), vigde 13 par. Folkmängd 13/12 961. ökning 12.

Öja socken: Födda 13 (8 in. 5 k,), döda 7 (5 in. 2 k.), inflyttade 37 (14 ni. 23 k.), utflyttade 26 (5 m. 21 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31/12 697. Ökning 17.

Hamra socken: Födda 4 (3 m. 1 kl, döda 7 (4 m. 3 k.), inflyttade 4 (3 m. 1 k.), utflyttade 12 (6 ni. 6 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31/12 243. Minskning 11.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 januari 1943
N:r 2