Fiskmärkningarna.

I slutet av april månad i år märktes 100 st. id vid Tjälder i Gothem. Av dessa ha hitintills endast en återfångats vid Asunden utanför Slite. Vid samma tid märktes 89 st. id vid Närsåns utlopp. Av dessa har 3 st. återfångats, två fångades helt nyligen i bottengarn vid Nyudden i När och en återfångades i Enviken, Hamra.
Den fiskeriidkande allmänheten uppmanas att se upp med märken på fångad id. För till fiskeriinstruktören insända märken med uppgift om tid, plats och redskap för återfångsten, fiskens längd och vikt, betalas en krona i ersättning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271

Landsbygden. Hamra.

HAMRA.
De ordinarie oktoberstämmorna höllos här i. fredags. Först hölls kyrkostämma under ordförandeskap av kyrkoherde Fr. Ternéus. Man fastställde därvid staterna för kommande år och beslöt en utdebitering till kyrkan på 3 kr., till skolan på 4 kr. samt till biblioteket på 15 öre. Skogsaccisen fastställdes för skolan till 75 öre och lika mycket för kyrkan. Till kyrkovärd valdes slutligen lantbrukare Hugo Hansson, Norrgårda.
Kommunalstämman hölls under ledning av Axel Jacobsson, Sindarve. För kommunen beslöts en debitering på 3: 66. Till fattig och barnavård ansågs ingen utdebitering nödvändig. Skogsaecisen bestämdes till 1 kr.
Till brandstodsvärderingsmän valdes lantbrukarna Willy Hallin, Suders, Enok Olsson, Sindarve, Hjalmar Jacobsson, Sindarve, Johan Jacobsson, Skogs, och Helmer Jacobsson, Norrgårda. Till kommunens mantalsskrivningsombud i Öja pastorat utsågos lantbrukarna Albert Bäckström, Långmyra, och Jacob Pettersson, Stora Sindarve, med lantbrukarna Vilhelm Kviberg, Skogs, och Rudolf Wernqvist, Storms, som suppleanter. Man beslöt vidare begära skatteutjämningsbidrag samt att utse kommunalnämhdens vice ordförande och kommunalstämmans ordförande att ombesörja saken. En skogsbrandordning för kommunen antogs och slutligen beslöts att kommunen skall åtaga sig förmedlingen av bostadsanskaffningslån enligt kungl. kungörelsen den 27 maj 1938.
Som organ för förmedlingen skall kommunalnämnden tjänstgöra.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Kommunalskatterna.

Sproge kommun har sänkt utdebiteringen från 21:20 kr. till 17:85 kr. Näs kommun har däremot höjt från 14:— till 15:20 kr. Hablingbo har kunnat sänka skatten med ej mindre än 5 kr. från 15:10 till 10:10 kr. Akebäck har minskat uttaxeringen med 4:50 kr. från 14 till 9:50. Burs får 8:80 kr. mot 10:50 i år, Eskelhem 8:20 mot 8:30, Vall 6:45 mot 7:60 kr., och Hamra 12: 50 mot 15:09 kr. Roma har oförändrad uttaxering med 4: 50 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Landsbygden. Hamra.

HAMRA.
En högtidlig begravning ägde i måndags rum i Norrgårda, Hamra, då stoftet av den i sitt 90 år avlidna Maria Andersson fördes till den sista vilan. Begravningsgästerna samlades i sorgehuset, där pastor S. Nahlbom läste 2 Kor. 5: 1-10 och höll en kort betraktelse. Psalmen ”Så skön går morgonstjärnan fram” sjöngs även enligt den avlidnas önskan.
Därefter ställdes färden till kyrkan, där kyrkoherde F. Therneus förrättade jordfästningen och höll ett anslående tal över Upp. 3: 5. Vid graven nedlade past. S. Nahlbom en krans från Hamra baptistförsamling, som den bortgångna tillhört sedan sin ungdom. Hennes föräldrar voro också de första baptisterna på Gotland. Inom baptistförsamlingen var hon alltid en mycket intresserad medlem och de blommor som församling och vänner ämnade ge på 90-årsdagen blevo i stället blommor vid båren.
Vid graven förekom även sång och bön. En mängd kransar hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 september 1938
N:r 219

Skytteföreningarnas statsbidrag.

Anslaget nu fördelat.
Vid nu verkställd fördelning av statsanslaget till frivilliga skytteväsendet för innevarande budgetår ha föreningarna inom Gotlands skytteförbund tilldelats sammanlagt 5,177: 50 kr. i understöd, vilket belopp beräknats efter 2,071 anslagsberättigade skyttar över sexton år. Fördelningen på de olika skytteföreningarna blir följande:
Ala 78 kr., Alskogs 133, Anga 70, Ardre 73, Bara 93, Barlingbo 53, Bjärges 70, Burs 145, Buttle 45, Dede 93, Ekeby 80 Eksta 65, Endre 45, Etelhem 65, Fardhem 40, Fide 33, Fleringe 28, Fole 45, Follingbo 43, Fårö 93, Fårösunds 60, Fårö östra 113, Gammelgarns 65, Garda 78, Gothems 135, Grötlingbo 90, Guldrupe 23, Hablingbo 83, Hamra 25, Hangvars 43, Havdhems 93, Hejnums 30, Hemse 68, Hässelby 68, Hoburgs 60, Hogräns 68, Högbro 65, Klinte 125, Lau 70, Levede-Gerums 50, Lina 58, Linde 70, Lokrume 55, Lummelunda 23, Lärbro 23, Närs 198, Rone 83, Sande-Västergarn 88, Slite 93, Stånga 90, Tingstäde 70, Tofta 85, Torsburgs 50, Vamlingbo-Sundre 48, Visborgs 932: 50, Visby 262: 50, Väte 85 och Östergarns skytteförening 75 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Epidemirapporten

för första hälften av juli månad upptar sju fall av scharlakansfeber, därav fyra i Visby samt vardera ett i Halls, Hamra och Levede socknar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 18 Juli 1938
N:r 162

Epidemirapporten.

Inder tiden 16—30 juni har 5 fall av seharlakansfeber inträffat, därav 1 fall i vardera av Visby, Hamra, Grötlingbo, Slite och Eksta.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Juli 1938
N:r 150

Föreningen Visby Barnkrubba

höll i går sitt årsmöte under ordförandeskap av biskop T. Ysander.
Den därvid upplästa årsberättelsen meddelade, att verksamheten under året omfattat utom det egentliga barnkrubbearbetet även spädbarnsvård, undersökning och övervakning av barn inom staden, viss verksamhet för barnavårdsnämnden, behandling med kvartslampa samt arbete för barnavårdscentralerna på landsbygden. Medeltalet besökande barn på krubban har varit 20 per dag, med en medelkostnad för barn och dag av kr. 2:10. Som läkare under året har doktor Hallberg tjänstgjort. Denne rapporterar, att hälsotillståndet bland barnen varit mycket gott. Hembesöken från barnavårdscentralen ha under året varit 221. Antalet nyinskrivna barn på samma central har utgjort 43, och då från föregående år kvarstå 39 barn, har hela antalet utgjort 82. Rådfrågning och vägning ha skett varje tisdag, läkaremottagning 2 gånger i månaden. Fröken Alfhild Stücke har från 1 jan. i år lämnat krubbans tjänst och förordnats som barnavårdsman i Visby. Från samma datum har fröken Nanna Grundström övertagit hela barnavårdscentralarbetet både i staden och på landsbygden samt dessutom varit chef för krubban.
Från barnavårdscentralerna på landsbygden rapporteras: I Slite har barnaantalet varit 55, antal hembesök i Othem och Boge 177.
Läkare har varit doktor Funk. I Burgsvik har barnantalet varit 44, och 186 hembesök ha gjorts i Öja, Fide, Vamlingbo, Hamra och Sundre. Läkare doktor Sasse. I Klintehamn voro barnen 70 och hembesöken 218. Läkare doktor Arnwald. Ljugarn slutligen uppvisade 76 barn och 285 hembesök. Läkare doktor Möllerström.
Provinsialläkarne själva ha nedlagt stort personligt intresse på ett inarbetande av spädbarnsvården på Gotland, och styrelsen uttrycker i sin årsberättelse den största tacksamhet för läkarnes beredvillighet.
Till slut omnämndes i berättelsen, att föreningen försöksvis:anordnat mödraaftnar en gång i månaden, vilket synes röna intresse och uppskattning.
Av revisionsberättelsen framgick, att krubbans utgifter under året belöpt sig till kr. 11,344: 98 samt att medelsinnehavet anses böra gott räcka till nästa års Barnens Dag. På revisorernas tilstyrkan beviljades full ansvarsfrihet.
I styrelsen invaldes för ett år fru Magda Hillert efter fru Anna Westring, vilken står i begrepp att inom kort avflytta från orten. Biskop Ysander uttalade i några hjärtevarma ord krubbans tack till fru Westring för ett mångårigt strävsamt arbete och aldrig svikande intresse. Likaledes gav ordföranden sitt erkännsamma tack till doktor Hallberg, till krubbans personal och för övrigt till alla, som i ett elle: annat avseende understött krubbar i dess välsignelsebringande verk samhet.
Slutligen omväldes till revisorer bankkamrerarne RB. Olin och V Alfvegren samt till revisorssupple anter brandchefen Carl Lindström och bankkassör A. Nyman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Scharlakansfeberepidemien.

På länets epidemisjukhus vårdas f. n. 32 patienter, av vilka 31 intagits för scharlakansfeber. Av dessa hava återigen 11 kommit från Visborgs slätt.
Epidemirapporten upptar för förra hälften av maj månad 5 fall av scharlakansfeber i Visby stad, 1 fall i Roma och 7 fall i Hamra samt av influensa 5 fall i Visby.
Enligt vad förste provinsialläkaren meddelar, hava i rätt många fall av scharlakansfeber tillstött komplikationer, företrädesvis näs- och öronsjukdomar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 Maj 1938
N:r 114