Förlovning

Förlovning har tillkännagivits mellan hr Lennart Nilsson, Roma, och fröken Britta Norman, dotter till lantbrukaren E. V. Norman, Möllebos i Halla, och hans maka, född Lindblad.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Gotlands lantarbetsgivareförening

hade i lördags ett talrikt besökt årsmöte på Stadshotellet i Visby under ordförandskap av godsägare Carl Munthe, Stenstu i Västerhejde, varvid styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos, och ansvarsfrihet beviljades.
Till styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes de i tur avgående, nämligen hrr Esaias Norman, Möllbos i Halla, Stig Wikström, Stora Tollby i Fole, och Sven Jesperson, Varplösa i Björke. Kvarstående i styrelsen äro hrr Carl Munthe, Stenstu i Västerhejde, Åke Munthe, Tjouls i Lummelunda, Henning den, Vallbys i Hogrän, och Nils Larsson, Skäggs i Väskinde. Till styrelsesuppleanter för två år återutsågos hrr Torsten Wiman, Nygårds i Västerhejde, och Erik Wedin, Björkebos i Follingbo. Kvarstående styrelsesuppleanter äro hrr Arvid Hegethorn, Hulte i Endre, och Anders Hermansson, Havor i Havdhem. Till revisorer omvaldes hrr Ivar Sillén, Myre i Martebo, och Ernfrid Hansén, Hällhage i Barlingbo, med hrr Hans von Corswant, Stava i Barlingbo, och Sten von Corswant, Möllbos i Halla, som suppleanter. Till fullmäktige i huvudorganisationen och underhandlingsdelegerade utsågos hrr Carl Munthe och Stig Wikström med hrr Esaias Norman och Torsten Wiman som suppleanter.
Vid sammanträdet representerades Svenska lantarbetsgivareföreningen av direktör Carell och agronom Stenberg. Efter årsmötet hade styrelsen konstituerande sammanträde, varvid hr Carl Munthe utsågs till ordförande och hr Esaias Norman till vice I ordförande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Förlovade

Lennart Nilsson Roma och Britta Norman Halla.

Folke Hellström och Rut Thomsson
Halmstad den 30/6.

Kontoristen
Johan Swanberg Stockholm och Kerstin Olofsson Rone.
28/6 1943.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Förlovade

Lennart Nilsson och Britta Norman
Roma. Halla.

Folke Hellström
Rut Thomsson
Halmstad den 30/6.

Kontoristen
Johan Swanberg och Kerstin Olofsson
Stockholm, Rone.
28/6 1943.

Einar Söderlund
Ninnie Pettersson
Hemse. Linde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Mellersta Gotlands Hingstförening

hade i går eftermiddag sitt årsmöte på Stadshotellet i Visby under ordförandeskap av lantbrukare Karl Olofsson, Nickarve i Vänge.
Till styrelseledamöter för två år omvaldes nämndeman John Edmark, Ljungby, Ala, samt lantbrukarna Edv. Thunegard, Tuna i Väte och Karl Olofsson, Nickarve i Vänge. Suppleant blev lantbr. Adolf Gahne, Kams i Halla. Till revisorer utsågos lantbrukarna C. A. Hellström, Suderbys i Sjonhem, och Fredrik Johansson, Sojvide i Sjonhem, med lantbr. Bernhard Petters. son, Gurfiles i Ala som ersättare.
Vid årsmötet bestämdes vidare att föreningens hingst ”Blockad” skall stationeras hos lantbr. Ola Häglund, Gandarve i Vänge. Vidare fastställdes språngavgiften till 20 kr., fölavgiften till 25 kr. och avgiften i stallet till 1 kr. allt i likhet med föregående år.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1943
N:r 40

Förlovade

Eric Pettersson
Ingegerd Pettersson
Halla.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1943
N:r 33

Konservärtavtalet prolongerat.

Förhandlingar ha ägt rum i Stockholm mellan landets konservfabrikanter och representanter för konservärtodlarna rörande årets odlingsvillkor. Gotlands konservärtodlare representerades därvid av hr E. V. Norman i Halla. Man beslöt att prolongera föregående års avtal och kontrakt. Priset för levererade ärtbaljor är sålunda även i år 31 öre per kg. intill 4,000 kg. per hektar, 27 öre per kg. mellan 4,000-8,000 kg. per hektar samt 24 öre per kg. över 8,000 kg. per hektar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1943
N:r 25

Anmälningarna till realexamen

ha nu inlämnats och samtliga fjärdeklassister vid kommunala mellanskolan ha därvid anmält sig, nämligen Hans Dahlström, Vall, Stig Gahne, Halla, Bengt Pettersson, Dalhem, Ove Wallin, Visby, Britta och Ulla Gunnarsson, Klintehamn, Anna-Britta Janzon, Slite, Karin Larsson, Slite, Gabriella Magnusson, Slite, Birgitta Rosvall, Klintehamn, och Anna-Lisa Runnander, Lärbro.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 januari 1943
N:r 24

Skogsauktion

hålles i DALHEMS KOMMUNALRUM lördagen den 30 jan. 1943 kl. 3 e. m., varvid försäljas
2 poster från DALHEMS kyrkoherdeboställe, respektive 40 och 28 kbm.
2 poster från HÄSSELBY, resp. 32,5 och 28 kbm.
5 poster från HALLA ANNEX, resp. 17,6, 8,6, 11,5, 20 o. 8,6 kbm.
4 poster från HÖRSNE kyrkoherdeboställe, resp. 20,7, 10,6, 41, 12 kbm.
3 poster från BARA ANNEX, resp. 36, 44,5 och 9 kbm. Stämplingslistor hos pastoratskyrkorådets ordförande. Inropare skall avlämna godkänd borgensförbindelse. Prövningsrätt förbehålles.
PASTORATSKYRKORÅDET.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 januari 1943
N:r 20

Dödsfall.

I måndags avled fru Hedda Nygren, född Pettersson, Vikers i Viklau. Hon var vid sin bortgång 86 år gammal. Född vid Tule i Halla flyttade hon vid sitt giftermål med skräddaren Janne Nygren till Hallegårda i samma socken. Efter makens bortgång försörjde hon sig och sina två barn med sömnad. Hon var emellertid även kunnig i andra ting och anlitades ofta av sockenborna såväl vid kalas som i vardagslag. Fru Nygren har under de senaste femton åren vistats hos sonen Konrad Nygren.
— I sitt åttiofjärde levnadsår avled på tisdagen änkefru Anderagun, Mallgårds i Hejnum. Hon var född vid Kviende i Othem. Makarna Andersson inköpte år 1902 Mallgårds i Hejnum, där hon sedan vistats. Närmast sörjande äro två söner, byggmästaren Arvid Andersson, Stockholm, och lantbrukaren Helmer Andersson, Mallgårds, Hejnum, samt barnbarn.
— Änkefru Matilda Johansson avled i går på Gotlands sjukhem i en ålder av 80 år. Den bortgångna, som var änka efter tandteknikern August Johansson, bosatte sig tillsammans med sin make 1918 i Sanda, där makarna förvärvade ett ställe vid Botvide.. Där bodde hon kvar även efter makens död för några år sedan, men när, hon v_ id jultiden drabbades av ohälsa blev hor intagen till sjukhemmet i Visby, där hon alltså, nu avlidit. Den avlidna sörjes närmast av tre söner, tandläkare Hugo Johansson, Söderhamn (förut i Visby), tandtekniker Holger Johansson, Gävle, och lokföraren vid S. J. Evald Johansson, Boden. Vidare efterlämnar den bortgångna två döttrar, en gift i Stockholm och en i Visby.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Januari 1942
N:r 23