Ett åskregn

gick i dag på middagen fram över mellersta Gotland, sålunda fick Roma 3 mm på 15-20 min., medan Halla fick hela 10,5 mm på knappt en timme. I Vänge hade man fått 5 mm.

Gotlänningen
Fredagen 25 Juli 1952
Nr 169

Föreningen Gotlands kontrollassistenter

höll i lördags i samband med en utflykt sitt årsmöte vid Sudersand på Fårö under ledning av John W. Andersson, Lärbro, som även omvaldes till ordf. Ragnar Sjödell, Halla, blev vice ordf., C.-E. Calamnius, Stenkyrka, kassör, och Arel Kahl, Endre, styrelsesuppl. Till revisorer valdes Karl Bengtsson, Hörsne, och Gillis Gustafsson; Sanda.

Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159

Gotlands manliga folkdräkt utställes.

Från och med idag och denna vecka utställes den manliga dräkten tillsammans med de kvinnliga i ett av Enanders skyltfönster vid Wallers plats, där fröken Kerstin Hallroth ordnat en trevlig skyltning. Enanders kommer nämligen att tillverka den gotländska mansdräkten.
Reportagen .i tidningarna efter sammanträdet den 20 juni var något missvisande. Det är inte fråga om »en splitterny dräkt». Delar av den dräkt som gotlänningarna burit i över 30 år bibehålles, men färgen på knäbyxorna har ändrats till brunt, i full överensstämmelse med vad utredningen klargjort. Nytillkommen är västen, kopierad efter en 1700-talsväst tillhörig lantbr. Joel Herlitz, Halla.
För den som är intresserad av de gotländska folkdräkterna gäller det att passa på denna vecka, då alla tre dräkterna, den manliga och de båda kvinnliga, utställas samtidigt.
Mansdräkten kommer dessutom under månadens lopp att demonstreras på landsbygden vid ett par större fester, nämligen på. Mästerby-tinget nu på söndag och vid SLU:s sommarting i Vall den 27 juli. Vid båda tillfällena kommer givetvis massor av kvinnliga dräkter att vara synliga, varför man även då har tillfälle att se hur de olika dräkterna passa ihop.

Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155

Mässfall

inträffade i söndags äfven i Halla kyrka, enligt hvad som nu meddelats domkapitlet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 April 1913
N:r 89

Auktion vid Broa i Halla.

På grund af hemmaneta försällning och upphörande med jordbruket låter smeden G. Johansson, Broa i Halla onsdagen den 16 april kl. 12 midd, medelst öppen och frivillig auktion till den högstbjudande tförsälja: lpar grofva arbetshästar, 3 st. högmjölkande kor; åkerbruksredskap: såsom hälften iradsåningsoch hälften i slåttermaskin, 2 st. arbetsvagnar, 3 st. arbetsselar, 1 par svänglar, vänd- och spetsplogar, fjäder-, krok- och rakpinnharfvar, ringvält, hästräfsa, foderhäck, sättare, 1 par kälkar, sladd, 1 separator, hackelsemaskin, 1 ny skjuthacka, ett mindre parti spanmål samt diverse handredskap m. m.
Godkände inropare erhålla an stånd med betalningen till den 1 sept. detta år, andra betala kons tant eller vid anfordran.
Roma i mars 1913.
AUKTIONSFÖRRÄTTAREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 April 1913
N:r 82

Dödsfall Johan Walfred Smedberg

Att vår käre make och fader Landtbrukaren Johan Walfred Smedberg efter ett långvarigt men tåligt buret lidande lugnt och fridfullt insomnade don 3 april kl. 1,30 e. m. I en ålder af 62 år, 2 mån., 14 dager, djupt sörjd och saknad af oss, bröder, släkt och vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Möllbos i Halla d 3 april 1913.
Maria Smedberg,
f. Jacobsson.
Axner.

Sv. Ps. 491: 3 v.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 April 1913
N:r 76

Stor auktion

å värdefull lösegendom.
Med anledning utaf fastighetens försäljning och upphörande med jordbruket låter landtbrukaren J. W. Smedberg, Möllbos i Halla, genom offentlig auktion, som onsdagen den 12 dennes med början precis kl. 10 f. m. därstädes förrättas, till den högstbjudande försälja alla sina yttre inventarier, hvaraf må nämnas:

Kör- och åkerbruksredskap:
I större och 1smindre lastvagn, 2 st. bättre slädar, 5 st. grofva arbetsvagnar, 5 par kälkar, 1 kärra, 1 idealhästhacka, kultivator, 1 gödselvattenbing, 1 stubbrytare, 1 cambridge- och 1 slätvält, 3 st. foderhäckar, 3 st. fjäderharfvar, 2 st. krokpinnharfvar, 1 skumplog, 4 st. vändp ogar, 5 st. spetsplogar, mulltösor, sladdar, svänglar, kättingar, handredskap af sågar, yxor, gafftar, tjugor, spett och spadar, selar, däraf 1 par bättre med nickelbeslag, 3 par arbetsselar, 1 enbettssele, I bröstsele.

Maskiner:
1/5 uti lokomobil och tröskverk utan Munktells tillverkning, 1 nästan ny själfbindande skördemaskin, 1 slåttermaskin, 1 sånings-, 1 betfrösånings- och 2 st. hackelsemaskiner 1 hästrätsa.

Kreatur:
2 st. premierade varmblodsston (stambokförda), däraf den ena dräktig, I premieradt ardennersto, 4 st. arbetshästar, 1 betäckningstjur af ren ayrshireras, 22 st. mjölkkor och kvigor, 3 st. svin samt 50 höns.

Diverse:
1 par siktstenar med tillbehör, 3 st. slipstenar, 1 parti redskapsvirke, 1 parti opressadt hö och vårsädeshalm, 2 stackar höstsädeshalm, omkring 2,000 kg. hvete, 2.000 kg. råg, 5.000 kg. hatre m. m.
— Betalningsanstånd lämnas åt fullt vederhäftige inropare till den 1:sta nästkommande september, andra betala kontant eller vid första anfordran.
Kräklingbo och Tings den 3 mars 1913.
Hj. Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Mars 1913
N:r 55

Stor auktion

å värdefull lösegendom.
— Med anledning utaf fastighetens försäljning och upphörande med jordbruket låter landtbrukaren J. W. Smedberg, Möllbos i Halla, genom offentlig auktion, som onsdagen den 12 dennes med början precis kl. 10 f. m. därstädes förrättas, till den högstbjudande törsälja alla sina yttre inventarier, hvaraf må nämnas:

Kör- och åkerbruksredskap:
1 större och I mindre lastvagn, 2 st. bättre slädar, 5 st. grofva arbetsvagnar, 5 par kälkar, 1 kärra, 1 idealhästhacka, kultivator, 1 gödselvattenbing, 1 stubbrytare, 1 cambridge- och 1 slätvält, 3 st. foderhäckar, 3 st. fjäderharfvar, 2 st. krokpinnharfvar, 1 skumplog, 4 st. vändplogar, 5 st. spetsplogar, mullfösor, sladdar, svänglar, kättingar, handredskap af sågar, yxor, gafftar, tjugor, spett och spadar, selar, däraf 1 par bättre med nickelbeslag, 3 par arbetsselar, 1 enbettssele, 1 bröstsele.

Maskiner:
1/5 uti lokomobil och tröskverk utaf Munktells tillverkning, 1 nästan ny själfbindande skördemaskin, 1 slåttermaskin, 1 såtings-, 1 betfrösånings- och 2 st. hackelsemaskiner, 1 hästrätsa.

Kreatur:
2 st. premierade varmblodsston (stamhbokförda), däraf den ena dräktig, 1 premieradt ardennersto, 4 st. arbetshästar, 1 betäckningstjur at ren ayrshireras, 22 st. mjölkkor och kvigor, 3 st. svin samt 50 höns.

Diverse:
1 par siktstenar med tillbehör, 3 st. slipstenar, 1 parti redskapsvirke, 1 parti opressadt hö och vårsädeshalm, 2 stackar höstsädeshalm, omkring 2,000 kg. hvete, 2.000 kg. råg, 5,000 kg, hatre m. m.
Betalningsanstånd lämnas åt fullt vederhäftige inropare till den 1:sta nästkommande september, andra betala kontant eller vid första anfordran.
Kräklingbo och Tings den 3 mars 1913.
Hj. Johansson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Mars 1913
N:r 52

Auktion

förrättas fredagen den 7 mars (å Dalhem komministerboställes gård) samt lördag n den 8 hos Hj. Hansson Högbro i Halla båda dagarna precis kl. 12 på dagen, då pantförsäljningen S:a Kyrkogatan 1 Visby, försäljer nya och begagnade mans- och damkläder, kjolar, kappor, nya och begagnade skodon, strumpor, underkläder, fickur, musikinstrument.
Obs! — Vinterkavajer till billigt pris. Godkände inropare erhålla 3 månaders anstånd, andra betala vid anfordran.
Dalhem den 1 Mars 1913.
AUKTIONSFÖRRÄTTAREN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Mars 1913
N:r 52