Virkesauktioner

Från kronoparker inom Gotlands revirdel utbjudas på auktion å nedan angivna lokaler och tider ett antal rotstå ende stämplingsposter av vedskog och något timmer. Posterna innehålla från c:a 20 till c:a 200 fastmeter.
ROMA: Godtemplarlokalen fred. d. 18 okt. kl. 10,00
4 poster å krp. Roma (Klosterängen)
3 poster å krp. Ganthem (Gurpeskiftet).
KRÄKLINGBO: Skolan fred. d. 18 okt. kl. 15,00
2 poster å krp. Tjängvide (Burgsskiftet)
Stenstugu, HEJDE hos Aug. Hoffman, lörd. d. 19 okt. kl. 10,00 30 poster å krp. Lojstahed.
Vestöös, HALL, hos K. Persen, månd. d. 21 okt. kl. 10,00
2 poster å krp. Häftings II.
St. Häftings, HANGVAR, hos G. E. Åkerblom, månd. den 21 okt. kl. 15,00
3 poster å krp. Häftings I.
Betalning kontant eller mot till vederhäftigheten styrkt borgen. Närmare upplysningar erhållas genom hänvändelse till
kronoj. H. Eklöv, Visby, tel. 2119,
kronoj. A. E. Nilsson, Visby, tel. 721,
eller jägmästaren i Gotlands revirdel, Visby, tel. 1034 eller 2126.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Oktober 1940
N:r 230

Landsbygden. Hangvar.

HANGVAR.
Söndagsskolfest. Efter slutad gudstjänst i härvarande kyrka i söndags hade den kyrkliga syföreningen inbjudit samtliga söndagsskolbarn till en gemensam kaffefest i prästgården, där ett rikligt med dopp försett kaffebord stod dem till förfogande och när kaffedrickningen vara avslutad fingo barnen roa sig med lekar och dylikt. Heder och tack till sådana snälla ”tanter”, som tänker på de små barnen med litet förnöjelse.

En olyckshändelse inträffade härstädes i fredags e. m., då Lasse Persen från Westöös i Hall kom cyklande med en häst framför sig. Kommen mitt för mejeriet blev hästen av okänd anledning skrämd och ryggade tillbaka mot cykeln, varvid hästen sparkade till med påföljd att ryttaren fick ett svårt slag i ansiktet. Han måste i en ankommande bil forslas till doktor Funck i Slite för behandling.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Augusti 1940
N:r 197

Auktion i Lärbro.

FREDAGEN DEN 5 JULI kl. 10 f. m. kommer för vederbörandes räkning vid Oppegårda i Lärbro medelst offentlig auktion försäljas div. lösegendom, 2 st. draghästar, 1 russto med föl, 2 st. mjölkkor, 2 st. kvigor, 1 grissugga, div. körbruksredskap såsom arbetsvagn, plogar och harvar m. m.
Samma dag kl. 10,30 f. m. försäljes skörden av 2 tnl. vete och 1 tnl. havre vid Tejnungs i Hangvar.
Betalningsanstånd för godkända köpare till den 1 okt. 1940. Andra betala kontant vid anfordran med vanligt äganderättsförbehåll.
Hall i juli 1940.
OSKAR PETTERSSON.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Juli 1940
N:r 149

Exekutiv auktion

har i dag hållits på landskansliet, då en fastighet under Medebys i Hall, senast lagfaren för Karl Helge Persen, utbjöds till försäljning. Fastigheten, som saluvärderats till 5,500 kr., inköptes av dir. E. Appelquist, Visby, för 4,500 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Juli 1940
N:r 149

Gotlands ekonomiska kartläggning.

enlighet med av k. m:t fastställd plan för kartverkets arbeten under år 1940 komma inom Gotlands län en hel del arbeten att utföras under månaderna juni-september med början den 26 juni. Dessa ”fältarbeten för ekonomisk kartläggning i skalan 1: 10,000” utföras under ledning av byråchefen N. O. Olsson och förste statskartografen P. V. Lindell och omfatta i sommar Bro, Lokrume, Lummelunda, Västkinde, Hall, Hangvar, Stenkyrka, Martebo, Tingstäde, Fole, Hejdeby, Källunge, Barlingbo, Ekeby, Endre, Dalhem, Sjonhem, Ganthem, Norrlanda, Boge, Bäl, Ånga, Kräklingbo, Gothem, Hörsne med Bara, Vallstena, Slite köping, Rute, Lärbro, Hejnum, Hellvi, Bunge, Fårö och Fleringe. Härutöver kommer även Gotska Sandön att kartläggas.
Det kan nämnas, att kartverkets tjänstemän under fältarbetet komma att bära av k. m :t fastställd uniform.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 juni 1940
N:r 142

Höauktion.

Fredagen den 14 juni kl. 4 e. m. kommer genom offentlig auktion, som förrättas vid Tibbles i Hangvar, att försäljas höskörden å c:a 20 tld. Anstånd med betalning till 1 okt. 1940 eller vid anfordran.
Hall den 12 juni 1940.
Oskar Pettersson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 juni 1940
N:r 133

Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 2 juli 1940 klockan 1 e. m., kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas den för Karl Helge Persen senast lagfarna fastigheten 45/384 mantal av Medebys 14 i Halls socken.
Fastigheten, som är belägen vid gamla enskilda vägen Halls kyrka—Halls fiskeläge, 2 km. från kyrka och skola, 7 km. från Kappelshamn och 45 km. från Visby, innehåller i areal omkring 20 tunnland åker och tomt, 15 tunnland äng samt 40 tunnland skogsmark.
Å fastigheten finnas följande byggnader uppförda:
1) Bostadshus med vinkelbyggnad, innehållande tre rum och kök, brygghus samt två vindsrum;
2) två flygelbyggnader, den ena innehållande ryåsamt den andra vedbod och hönshus;
3) ladugårdshus, inrett till stall med plats för tre kor och en häst. Över stallet finnes höloft;
4) lada och uthusbyggnad av bräder under spåntak.
Fastigheten har saluvärderats till 5,500 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheten häftar eller För vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rått, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 22 maj 1940.
OLA JEPPSSON.
Rickard Laurin.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

Höauktion i Lärbro.

Lördagen den 15 juni kl. 1 e. m. kommer medelst offentlig auktion för vederbörandes räkning vid Oppegårds i Lärbro att försäljas första skörden på 15 tunnland blåluzernvall i mindre utrop samt 1 par ardennerhästar, varav ett sto; 10 är. Samling vid gården.
Betalningsanstånd för godkända köpare till den 1 oktober 1940 eller vid första anfordran.
Hall i juni 1940.
Oskar Pettersson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

Nya löner för 8 gotlandspastorat.

Vänge går samman med Sjonhem.
Kammarkollegiet har till k. m för fastställelse överlämnat förslag till nya löneregleringar för följande Gotlandspastorat, nämligen Vänge, Lärbro, Närs, Östergarns, Eskelhems, Sanda, Hangvars och Fårö. För Vänge pastorat föreslås lönregleringen erhålla provisorisk karaktär i avvaktan på pastoratets sammanslagning med Sjonhems pastorat. För de övriga pastoraten ifrågasättes ingen ändring, utan skola löneregleringarna för dessa gälla åren 1941-1960.
Kyrkoherdens i Vänge, Buttle och Guldrupe församlingars pastorat lön upptas till 4,630 kr. jämte reseanslag med 450 kr. och bränsleersättning med 200 kr. De allmänna gudstjänsterna i pastoratet skola uppehållas medelst duplikation varje predikodag i två av pastoratets tre kyrkor. Lönen för kyrkoherden i Lärbro och Hellvi församlingars pastorat föreslås till 5,355 kr. jämte reseanslag med 500 och bränsleersättning med 200 kr. Extra gudstjänster skola hållas till ett antal av minst 15 om året, varjämte särskild konfirmationsundervisning skall meddelas i Hellvi.
Lönen för kyrkoherden i Närs och Lau församlingars pastorat upptas till 4,560 kr. jämte reseanslag med 450 och bränsleersättning med 200 kr., kyrkoherdens i Östergarns, Ardre och Gammelgarns församlingars pastorat förmåner till resp. 5,200, 500 och 200, i Eskelhems och Tofta församlingars pastorat till resp. 4,630, 500 och 200, i Sanda, Västergarns och Mästerby församlingars pastorat till resp. 4,750, 500 och 200 kr., i Hangvars och Halls församlingars pastorat till resp. 4,650, 500 och 200 kr. samt för kyrkoherden i Fårö pastorat till resp. 4,170, 500 och 200 kr. samt dessutom ålderstillägg med 330 kr.
I Östergarns pastorat skall de allmänna gudstjänsterna uppehållas medelst duplikation i två av pastoratets tre kyrkor, varjämte skola anordnas 12 extra gudstjänster om året. Pastorsexpedition skall ? gång i veckan hållas öppen i Ardre, varjämte särskild konfirmationsundervisning skall meddelas där. I Eskelhems pastorat skall extra gudstjänster anordnas till det antal domkapitlet
efter förslag av kyrkoherden bestämmer. I två av Sanda pastorats tre kyrkor skall allmänna gudstjänster uppehållas medelst duplikation varje predikodag, och i Fårö pastorat skall anordnas minst 12 extra gudstjänster om året.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

Statsbidrag till torrläggningsföretag.

K. m:t har anvisat statsbidrag med 5,000 kr. för delvis bestridande av de till 18,000 kr. beräknade kostnaderna till Roma och Store myrars torrläggningsföretag i Väte med flera socknar, med 1,000 kr. av de till 2,000 kr. beräknade kostnaderna för Kassle och Skälstäde myrars torrläggningsföretag i Hangvar och Halls socknar, med 1,000 kr. av de till 1,800 kr. beräknade kostnaderna för Norrlanda myrs torrläggningsföretag i Anga och Norrlanda socknar samt med 4,000 kr. av de till 9,000 kr. beräknade kostnaderna för Fjäle och Smiss myrars torrläggningsföretag i Mästerby m. fl. socknar. Samtliga dessa företag äro lämpliga att utföras som beredskapsarbete.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 juni 1940
N:r 129