En vacker hyllningsskrift

Dr B. Rud. Hall.

ägnades i november den svenska pedagogikens historiograf, gotlänningen dr B. Bud. Hall, då han fyllde 70 år. ”Med tillgivenhet och i tacksam uppskattning av hans banbrytande forskargärning” står det i tillägnan och samtidigt får man veta, att det är föreningen för svensk undervisningshistoria, som står bakom boken tillsammans med ett tjugu-femtal organisationer på skolans område, folkskoleseminarier och andra institutioner i Sverige. Men även grannländernas lärarorganisationer äro med i hyllningen liksom ett par hundra enskilda personer för skolväsendet uppräknas bland gratulanterna.
Boken omfattar fyrahundra sidor, där ett trettiotal författare bidragit med olika uppsatser kring skilda ämnen, vilka dock alla ha något med skolans värld eller den pedagogiska forskningen att göra. Arbetet inledes med en hyllningsdikt av Astrid Norberg, som däri skildrar hurusom skouns historia i vårt land varit förbisedd och glömd till dess Rud. Hall odlade upp det vidsträckta fältet och skapade ett jätteverk. Om denna forskaregärning skriver Nils Lundqvist i en artikel, där han ger några glimtar av den trägne arkivforskarens arbete. C. J. Carlberg kompletterar denna artikel med en imponerande, 20 sidor stark förteckning över Rud. Halls tryckta skrifter, I arbetet finnas vidare många intressanta artiklar. Th. Brandt berättar minnen från sin skolinspektörstid och Karl Bruhn har en längre utredning em utbildningen och undervisningen i heden tid. Där finnes vidare ett bidrag till Rudenschöldsforskningen av Nore Brusewitz, Einar Forsberg berättar om kulturvinsterna från Herculanums utgrävande och Adolf Gauditz skildrar den originelle skoldonatorn Nils Renströms underliga livsöde.
Ytterligare en rad författare ha intressanta och värdefulla bidrag och boken i sin helhet är ett vackert bidrag till pedagogikens historia i vårt land och en värdig och vacker hyllning till gotlänningen, som tog till sin uppgift att leta fram, ordna och bevara de minnen och uppgifter oan vårt svenska skolväsen som ännu kunna finnas kvar hos personer och i arkiv.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297

Gotlands Lokalavdelning av Rädda Barnen.

Gåvor
ha under tiden 1 maj-10 dec. influtit från följande:
Systemaktiebolaget i Visby 694: —, 2 DBV:ster i st. f. vårmiddag 7/5 30: —, Onämnd, Follingbo, 10: —, Fru Ingeborg Andersson 50: —, Fru Maria Hallden 10: —, D. & D. S. 20: —, Läroverksfruarnas syjunta 9: —, Slite Båtklubb, behålln. av fest 300: —, Klass 4 A. Solbergaskolan 15: 10, Skolbarnen i Väte 52: —, Källunge missionssyförening 150: —, Kollekt i Fardhems kyrka 25/3 264: —, Midsommarfest i Fjäle, Mästerby 337: 57, Emil Hultberg, Bro, 50: —, Gislauser syjunta 40: —, Kollekt i Dalhem och Halls k:or 19/4 80: 49, fru Nanna Eriksson 210: —, Fårö Koop. kv.-gille 25: —, Rest av insamling i Follingbo till Rädda Barnens leksaksinsamling 8: 76, Ink. av skolbarnens i Väte trädgårdsland 55: —, Ins. av skolbarn i Alskogs ,förs. 262: — Fröken Olga Bjärstig 10: —, Ins. i Tingstäde f. inköp av leksaker till Europas barn 58: —, Kollekt i Othems k:a 51: 82, Fest i Hemse 8/11 475: —, Kollekt i Bunge k:a 6/11 111: —, Onämnd, Grötlingbo, 10:—, Ins. inom Garda socken 500: —, Onämnd När 1: —. Fru Betty Andersson. Bäl. 5: —, Fr. Hulda Norrby 50: —, Ins. vid stickafton i Gerum 52: —, Hejde Lotta-grupp 118: —, Slite soc.-dem. kv.-klubb 36: —, Missionssyföreningen i Bäl 50: —, Syster Astrid Larin, Klintehamn, 5: —, Fröken Eva Grefberg, Klintehamn, 5: —, Okänd, Klintehamn, 5: —, Gothems kyrkliga ungdomskrets 50: —, Gothems Lutherska syförening 50: —, Sykretsen ”De fem” i Klinte 15: —, Syringen, Fårösund, 25: —. Summa kronor 4,355: 74.
Enligt givarnas önskan ha medlen så fördelats: till Europas barn 1,009: 76, till Tyskland 59: —, till Wien 59: —, givet utan förbehåll 3,227: 98.
Amstetten 12 nov. 1946.

Ärade fru Nylander.
Det är mycket mycket tråkigt att Ni inte fått något brev från oss som tack för den stora gåvan av linne och kläder. Då allt detta kom blev vi först alldeles mållösa. Vi kunde inte alls förstå, att det ännu någonstans fanns så underbara och präktiga saker och särskilt djupt grep det oss att det finns ett folk, som vill skänka bort så dyrbara gåvor.
Vi skrev också genast ett brev med vårt tack men det har, som vi nu se, inte kommit fram. Det känns mycket smärtsamt för oss, men det går nu tyvärr into att ändra. I varje fall vill vi nu säga ännu ett stort och varmt tack och vi skall be till Gud att han skyddar och välsignar Gotland med dess goda människor och bevarar dem från all nöd.
Vi delade först ut en del av de präktiga sakerna till barnen och alltsammans förde med sig stor glädje. Barnen blev förtjusta och mödrarna blev djupt rörda och tacksamma, då de inte ens för pengar kan få tag i någonting och då många barn inte längre ha något att ta på sig så att de kan gå i skolan.
Därför be vi eder, ärade fru Nylander, att framföra vårt varma tack till adla ädla välgörare, som skänkt så mycket till de stackars barnen i Amstetten. Vi be för er att Gud skall göra er alla lyckliga.
Med stor och tacksam och uppriktig högaktning tillgivna M. Romana Puhm.

Med Rädda Barnens Minneskort
ha följande överlämnat gåvor: Landshövding och Fru E. Nylander, Apotekare och Fru N’ Sandström, Fru Ebba von Corswant, Fru Greta von Corswant, Fru Agnes Dahlbäck, Fröken Elsa Fahlström, Fru Elisabeth Ihre, Fru Maria Pettersson, Landsfiskal och Fru Thure Holmquist, Bankdirektör och Fru K. Hellsing, Kyrkvärden Karl O16ns släkt och vänner, överste och Fru Gösta Hult, Fröken Ebba Hult. Fru Martha Lindquist, Fröken Laura Stålhandske, överstelöjtnant och Fru Otto Stålhandske, Kamrer och Fru Arne Lindström, Redaktör och Fru Gösta Storm. Summa kronor 610: —.

Med Rädda Barnens Hyllingsadress
har genom ”Vännernas insamling gen. skräddarmästare Axel Nilsson”, Fru Alice Pettersson, Fru Lisa Angelöw och Herr Enock Andersson influtit kronor 35: —.

Rädda Barnens Sykampanj för Europas barn.
under april och maj månader till förmån för Barnhemmet i Amstetten gav ett glädjande gott resultat. Den 3 juli sändes 2,120 plagg, och att gåvan kommit fram, därom vittinar här nedan i översättning återgivna brev från barnhemmets föreståndarinna.

Rädda Barnens leksaksinsamling
rönte livligt deltagande. I stadens leksaksaffärer stodo lådor som fylldes med paket i 100-tal„ från skolklasser, från syjuntor och från många av våra sockenombud ha kommit rara dockor och trevliga leksaker, från verkstadsskolan 2 stora kartonger byggklossar.
Under höstens 7 stickaftnar på Lotta-lokalen och till många medhjälpare på landsbygden har garn utlämnats. Raggor, slipovers och tröjor med långa ärmar ha stickats och lämnats in. 275 par raggor, 74 slipovers och 19 pullovers ha under november och december sänts till Europas barn.
Lokalavdelningen avsände den 18 nov. 200 kg. med följande innehåll: 7 kart. kläder, 8 kart. leksaker, 1 låd , med 30 kg. honung.
Den 6 dec. avgick 5 kart. kläder och 1 kart. leksaker. Med denna sändning följde 1,100 kg. matvaror, insamlade inom Mästerby församling gen. kyrkoherden till Krigsvärnlösa barn i Finland.
Föreningen Rädda Barnens Centralstyrelse och Gotlands Lokalavdelning av Rädda Barnen be att få framföra ett hjärtligt tack och en varm erkänsla till var och en, som godhetsfullt skänkt tid, krafter och pengar till Lokalavdelningens verksamhet för Gotlands hjälpbehövande och Europas nödlidande barn.
Då det är oss omöjligt att personligen nå alla, som hjälpt till med sömnad, stickning och leksaksiinsamling, bedja vi härmed att till enskilda och föreningar, skolklasser och syjuntor få framföra vårt varmt kända tack för all god hjälp.
Visby den 15 december 1946.
GOTLANDS LOKALAVBELNING AV RÄDDA BARNEN
Anna Nylander, ordf.
Stina Sandström, kassaförvaltare.
Maria Stålhandske, sekr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Auktion å skog på rot.

Lördagen den 14 innevarande december kl. 10 f. m. kommer i Hangvars kommunalrum till den högstbjudande försäljas från Hangvars pastoratslöneboställe utstämplade poster. Vid Brandsbro 371/2 kubikmeter, Norrbysängen i Hall sammanlagt 103 1/2 kubikmteer i 3 poster. Posterna bestå huvudsakligast av lövskog.
Betalningsvillkor: för kände köpare till 1 maj 1947. För inropen fordras godkänd säkerhet. Prövningsrätt förbehålles. Närmare upplysningar lämnas vid auktionstillfället och dessförinnan av undertecknade.
Karl Gårdman, Lunds, Hangvar.
Fritjov Vestöö, Hägvards, Hall.
Hangvar den 7 dec. 1946.
PASTORATSKYRKORÅDET.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 December 1946
N:r 286

LÄNSSTYRELSEN.

I här fört föreningsregister hava denna dag intagits följande anmälningar:
den 27 februari 1943 antogos stadgar för Norra Gotlands Hingstförening u. p. a., som har till ändamål att inköpa och mot avgift åt föreningens medlemmar samt, därest så prövas lämpligt, järnväl åt utom föreningen stående till betäckning tillhandahålla goda hingstar samt att i övrigt genom lämpliga åtgärder främja hästaveln inom verksamhetsområdet. Styrelsen, som har sitt säte i Tingstäde socken, utgöres av Per Gustav Ansgarius Svensson, Sorby, Stenkyrka, Christen Jespersson, Furubjers, Tingstäde, Lennart Otto Ingvar Pettersson, Gudings, Vallstena, Anders Sigge Andersson, Austers, Hangvar, och Gösta Karl Mörrby, Grausne, Lokrume, ordinarie ledamöter, med Olof Sigurd Bendelin, Stenby, Lokrume, Otto Martin William Österdahl, Hägvards, Hall, och Stig Fritiof Wigström, St. Tallby, Fole, såsom suppleanter. Firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Per Svensson och Christen Jespersson var för sig. Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår. Kallelse till sammanträde sker medelst kungörelse i den eller de tidningar, som föreningen bestämmer, eller genom posten minst åtta dagar före sammanträdet. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom annons i den eller de tidningar, vari kallelse till föreningssammanträde införes;
uti styrelsen för Etelhems-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Etelhems socken, har i stället för Valdemar Nicklasson, Lojsta, såsom suppleant inträtt Emrik Ardgren, Bjärby, Etelhem;
uti styrelsen för Havdhems och Eke jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Havdhems socken, har i stället för Anton Jakobsson, Bölske, Havdhem, såsom suppleant inträtt Karl Jakob Henric Levander, Bois, Havdhem. Föreningens firma tecknas numera av samtliga styrelseledamöter jämte kamreraren Lars Johan Ekman,
Havdhem, två i förening;
uti styrelsen för Hesselbyortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Ganthems socken, har i stället för Jakob Kristian Ahlby, Norrlanda, såsom ordinarie ledamot inträtt Ernst Gustav Bernhard Nikolaus-son. Föreningens firma tecknas numera av J. W. Hellgren, Artur, Olsson, Erik Nordström, Ivar Johansson och Gustav Nikolausson, två i förening;
uti styrelsen för Klinte-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Klinte socken, har i stället för Johannes Stengård, Klinte, såsom ordinarie ledamot inträtt Elmer Olof Oskar Jakobsson, Klintehamn. Föreningens firma tecknas av styrelsens samtliga ledamöter två i förening;
uti styrelsen för Källunge-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Källunge socken, har i stället för Sigurd Eriksson, Fjärdinge i Gothem, inträtt såsom ordinarie ledamot Knut Edvin Fridolf Svensson, Kopungs, Gothem;
uti styrelsen för Martebo-Lummelunda jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Lummelunda socken, har såsom ordinarie ledamot inträtt John Valdemar Johansson, Martebo, samt såsom suppleant Viktor Otto Ekktröm, Martebo. Föreningens firma tecknas numera av Karl Olin, Thure Lönngren, Ernst Björkegren, John Malmros och John Johansson;
uti styrelsen för Sydvästra Gotlands jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Levide socken, har i stället för Hjalmar Siltberg, Fröjel, såsom ordinarie ledamot inträtt Bror Gustav Lövgren, Pusarve, Fröjel. Föreningens firma tecknas numera av Lars Jakobsson, Elis Nilsson, Hjalmar Ahlin, Emil Jacobsson, Jakob Larsson, Bror Lövgren, Sigfrid Melin och E. A. Larsson två i förening;
uti styrelsen för Tingstäde-Hejnum jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Tingstäde socken, har såsom ordinarie ledamöter inträtt Johan Anders Teodor Norrby, Tingstäde, och Johan Edvard Elis Pettersson, Hejnum, samt såsom suppleant Sten Samuel Forslund. Föreningens firma tecknas numera av Christen Jespersson, Uno Jakobsson, J. N. T. Hägbom och J. A. Norrby;
uti styrelsen för Visby-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Visby, har i stället för Johan Oskar Viktor Jacobsson, Hejdeby, såsom ordinarie ledamot inträtt Olof Herman Klingvall, Tibbles, Hejdeby. Föreningens firma tecknas numera av Carl August Leonard Widen, Herman Emil Ehrenfrid Löthberg, Anders Nilsson, Arvid Lars Kristian Eriksson, Olof Herman Klingvall och Holger Anders Olsson två i förening.
Visby i landskansliet den 27 september 1943.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224

Sproge har högsta, Havdhem lägsta skattetrycket.

Kommunala skatterna f. n. ganska höga.
Skattetrycket i Gotlands kommuner ställer sig f. n. ganska högt. Statistiska centralbyrån har räknat ut, att om skattetrycket skulle göras lika i samtliga landskommuner genomsnittliga uttaxeringen för de kommunala behoven skulle utgöra kr. 14:02 pr skattekrona, därav 9:77 i allmän kommunalskatt. Allra högst på skatteskalan kommer i år Sproge kommun med ett samlat skattetryck av ej mindre än kr. 27: 30 pr skattekrona (därav i allmän kommunalskatt 23: 20). På andra plats följer Anga med 22: 55 och på tredje Eksta kommun med 22: 10. Höga utdebiteringsbehov föreligga vidare i Hangvar och Hall med 21: 70 resp. 21: 50, Norrlanda 21: 35 samt i Hejnum, Fole, Träkumla, Sanda, Fröjel och Fide, alla med över 19 kr. i totalt kommunalt skattetryck.
Förmånligast att skatta synes det f. n: vara i Havdhem och likväl är det kommunala utdebiteringsbehovet där ej lägre än kr. 10: 10, därav 6 kr. i allmän kommunalskatt. Under elva kronor komma i övrigt några få kommuner, nämligen När, Bunge och Barlingbo.
De allra flesta av länets kommuner äro alltså att anse såsom synnerligt skattetyngda, vilket ock framgår därav, att staten måste lämna skattelindringsbidrag till samtliga kommuner utom ett 20-tal. Tack vare dessa bidrag kan utdebiteringsbehovet minskas med belopp, varierande mellan 11 öre pr skattekrona i Hörsne med Bara och kr. 8:30 i Sproge. Rätt kraftig sänkning av uttaxeringen ha dessa bidrag vidare möjliggjort i åtskilliga kommuner, exempelvis Hall och Hangvar med kr. 5:25 resp. 5:19, Anga 5:04, Eksta 4:35, Norrlanda 4:28 och Fide kr. 4:08. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 september 1943
N:r 216

Polismannen skall bo i Kappelshamn.

K. m :t har ogillat av kommunalfullmäktige i Lärbro anförda besvär över att länsstyrelsen fastställt Kappelshamn som ordinarie stationsort för den polisman, i det nybildade Lärbro, Hangvars och Halls polisdistrikt. Fullmäktige hade yrkat att stationsorten skulle förläggas till Lärbro. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 september 1943
N:r 208

Kungörelse.

Jämlikt 2 § 2 stycket lagen den 24 mars 1942 om förbud mot bebyggelse till hinder för försvaret aktar Länsstyrelsen nödigt förordna, att för nedannämnda delar av länet nybyggnad eller väsentlig om- eller tillbyggnad, som ej utföres för försvarsväsendets räkning, ej må äga rum med mindre Länsstyrelsen prövat, att genom byggnaden befästnings eller flygfälts användning för rikets försvar icke försvåras eller att eljest avsevärt men icke åsamkas försvaret.
De områden, som av nämnda förbud beröras äro dels följande kommuner, nämligen:
Akebäck, Alskog, Anga, Ardre, Atlingbo, Barlingbo, Björke, Boge, Bro, Burs, Dalhem, Eke, Eksta, Eskelhem, Fide, Fleringe, Follingbo, Fröjel, Fårö, Gammelgarn, Gothem, Grötlingbo, Hablingbo, Hall, Halla, Hamra, Hangvar, Havdhem, Hejnum, Hellvi, Kräklingbo, Lau, Lokrume, Lummelunda, Lärbro, Martebo, Norrlanda, När, Näs, Roma, Rone, Rute, Sanda, Silte, Sjonhem, Sproge, Stenkyrka, Sundre, Tingstäde, Tofta, Vall, Vamlingbo, Viklau, Västergarn, Väskinde, Öja och Östergarn.
d els ock de delar av följande kommuner, för vilka byggnadsnämnd icke är tillsatt, nämligen Bunge, Klinte och Västerhejde.
I övrigt erinras därom, att å ort, där byggnadsnämnd finnes, det åligger nämnden att vid prövning av fråga om byggnadslov iakttaga, vad inom andra orter enligt ovan ankommer på Länsstyrelsen.
Visby i landskansliet den 3 september 1943.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 september 1943
N:r 206

Lösöreauktion i Lärbro.

TISDAGEN DEN 23 FEBR. kl. 11 f. m. låter Sigfrid Lundin, Nyhamn, till följe fastighetens försäljning medelst offentlig auktion försälja: 1 bra mjölkko, 2 st. 3 mån. grisar, 2 får, 15 st. höns, fjäder-och arbetsvagnar, arbetskälkar, harvar och plogar, vindmaskin, bord, sängar, stolar, symaskin, tvättmaskin, radioapparat och mattor, ett mindre parti potatis och betor samt halm.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll för godkände köpare till 1 sept. 1943 eller vid anfordran.
Hall i februari 1943.
OSKAR PETTERSSON. Tel. Hall 4.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 19 februari 1943.
N:r 41

Vedauktion i Hall.

Måndagen den 22 febr. kl. 13 kommer för vederbörandes räkning vid Norrbys i Hall försäljas 500 kbm. hasselved passande till gengasved, 200 kbm. prima enved, 2 st. prima mjölkkor, 1 damcykel.
Samling hos herr Schulman.
Betalningsanstånd för godkända köpare till den 1 sept. 1943 eller vid anfordran. Vanlig äganderätt förbehålles.
Hall i febr. 1943.
OSKAR PETTERSSON.
Tel. Hall 4.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1943
N:r 40

Födelsedagshyllning.

Hemmansägaren Louis Hellenberg, Gannarve i Hall, blev på sin femtioårsdag i går uppvaktad av grannar och övriga vänner med ett flertal presenter och en mängd blommor. Bl. a. fick han sålunda mottaga en subskriberad penninggåva, presentkort, skrivbord från familjen m. in. Även telegram anlände. På aftonen gav han sup för c:a ett 50-tal goda vänner.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1943
N:r 27