En studieledarskurs

har varit anordnad av de Samverkande Bildningsförbunden och behandlande Jordbruket och krispolitiken. Den har hållits vid Åsa folkhögskola under tiden 4-11 juli med sekreterare Sture Bohlin som ledare. Kursen, som åtnjutit anslag från Lantbruksförbundet, Kooperativa förbundet och Landsorganisationen, hade samlat 46 deltagare, bland vilka märktes från Gotland f. d. lantbrukare Tomas Tomsson, Hablingbo lantbr. Arvid Hansson, Isums, lantbr. Martin Kviberg, Havdhem, och hr Henning Widat, Bander.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Dödsfall.

I går morse avled på lasarettet efter endast ett par dagars sjukdom föreståndaren för kronohäktet i Visby Edvin Andersson i en ålder av 62 år. I fredags natt insjuknade han häftigt och fördes i ambulans till lasarettet, där som sagt döden följde.
Den så hastigt bortryckte var bleking till börden, född i Karlskrona den 25 okt. 1880. I unga år blev han skeppsgosse för att så småningom bli karlsriven i flottan. Han har bl. a. deltagit i en del iångfärder. Den nu bortgångne kom 1905 till fångvården, där han fick anställning som extra vid straffanstalten i Karlskrona, 1910 blev han ordinarie och den 1 sept. 1938 uppsyningsman. Under årens lopp har han tjänstgjort vid ett flertal olika fängelser i landet och bl. a. vid flera olika tillfällen fungerat som t. f. föreståndare i Visby. Till prdinarie föreståndare vid härvarande kronohäkte utnämndes han d. 21 jan. 1942. Den avlidne, som var en erfaren och dugande fångvårdsman, åtnjutande sina förmäns fulla förtroende samt dessutom varmt uppskattad av kamrater och andra för sina personliga egenskapers skull, sörjes närmast av maka och två döttrar.
Stoftet skall jordfästas i Stockholm.

På Visby lasarett avled i går morse fru Alma Ceder lund, född Hansson, Kälder i Havdhem. Hon var född 1882 vid Hexarve i Hablingbo och har gjort sig känd som en gladlynt och intelligent människa utrustad med god arbetsförmåga. Efter makens död 1928 kunde hon också ensam klara upp och sköta gården. Den bortgångna sörjes närmast av en son, som övertagit gården, samt av en dotter, gift med konditor B. Nilson, Havdhem.

I en ålder av 79 år avled i morse byggmästaren Karl Bergström, Visby, efter endast några dagars sjukdom. Han drabbades i förra veckan under en promenad utanför söder av hjärnblödning och måste forslas i bil till sitt hem, där han alltså nu avlidit. Gotlänning till börden kom han i unga år till sjöss och var bl. a. under spansk-amerikanska kriget timmerman ombord på ett lasarettsfartyg. Sedan han slutat arbetet på sjön började han i Visby som timmerman och snickare och slog sig sedan ihop med byggmästarna Gottfr. Karlsson och Alfr. Bengtsson, tillsammans med vilka han under några år även innehade Fole snickerifabrik. Efter att åter ha separerat hade hr B. nu egen rörelse i byggnadsbranschen. Ännu i vintras var han i fullt arbete och omhänderhade då bl. a. en del ombyggnadsarbete i Metodistkyrkan i Visby.
Karl Bengström har gjort sig känd som en hedersman av gamla stammen. Han var också en aktad medlem av Metodistförsamlingen och en sann kristen, allmänt omtyckt och uppskattad. Änkeman sedan några år tillbaka sörjes den avlidne närmast av fyra döttrar, av vilka en är gift i Amerika, två bosatta i Stockholm och en här i Visby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

JUF-diplom till 48 släktgårdar på ön.

Utmärkelserna utdelas på kamratmötet i Källunge.
Som tidigare omnämnts ha ägarna av åtskilliga gotländska släktgårdar tillerkänts diplom av Jordbrukarungdomens Förbund och dessa diplom överlämnadgs till de gotländska representanterna vid JUF-stämman i Uppsala i juni. På söndag samlas de gotländska JUF-arna till ett kamratmöte i Källunge och därvid komma de diplom, som icke tidigare kommit ägarna till handa, att utdelas. Vi återge här förteckning över samtliga de gårdsägare som erhållit JUF :s diplom.

A. E. Forslund, Stora Klintogårda Väskinde, minst 300 år,
Theodor Lickander, Ejvide i Eksta, Stjärnarve, minst 250 år,
Jacob G. Jacobsson, Likmide, Hemse, 240 år,
Lars Gustav Medbom, Kvie i Fardhem, 293 år,
Oskar Artur Edberg, Eksta; 224 år, Harald Jacobsson, Hulte i Hemse, omkr. 300 år,
Gustaf Nikolausson, Bringas, Norrlanda, 318 år,
Klas David Lund, Fride i Lojsta, minst 300 år,
Dagmar Marie Hansson, f. Larsson, Källunge, omkr. 342 år,
Knut Johannes Thomsson, Lövas i Hejde, 218 år,
Oskar Reinhold Kristiansson, Nederburge i Fardhem, omkr. 292 år;
Alfred Hansson, Sutarve i Hamra, minst 200 år,
Anton Kristian Kristiansson, Maldes i Stånga, 285 år,
Hugo Pettersson, Stumle i Alva, minst 243 år,
Gustaf Wessman, Jusarve i Gothem, 275 år,
Viktor Florström, Hegsarve i Hablingbo, omkr. 283 år,
Gustaf Pettersson, Uggårds i Eksta, minst 293 år,
Hans Petter Zackarias Hansson, Nora i Vamlingbo, minst 329 år,
Adolf Ekström, Austers, Fårö, omkr. 273 år,
Carl Jacob Valfrid Haglund, Harqvie i Björke, 238 år,
K. A. Larsson, Ganne i Burs, 231 år, Sven Melin, Maldes i Stånga, 260 år, Johan Gunnar Boberg, Petes i Hablingbo, minst 293 år,
Valter Nilsson, Gannarve i Lokrume, 209 år,
Reinhold Kahlström, Atlingbo, 334 år, Axel Karl Johannes Pettersson, Salmans i Burs, 208 år,
Olof Hjalmar Hederstedt, Mölner i Väte, omkr. 343 år,
Axel Nyman, Myre i Fardhem, 265 år, Emil Petter Laurentius Jakobsson, Rone, 231 år,
Karl Anton Niklas Dahlström, Ducker i Bunge, 298 år,
Anton Olofsson, Ducker i Bunge, 297 år, Gunnar Ruthberg, Hägur i Bunge, 290 år,
Hugo Haglund, Hägur i Bunge, 290 år, Lennart Broman, Biskops i Bunge, 320 år,
Ida Stenberg, f. Blomgren, Fårösund, 320 år,
Anton Niklas Stenström, Stenstu i Bunge, 290 år,
Julius Petter Nordström, Stenstu i Bunge, 289 år,
Ingvar Jacobsson, Stucks i Bunge, 303 år,
Juliette Masreliez, Stucks i Bunge, 303 år,
Wilhelm Ringbom, Stucks i Bunge, Anna Maria Lovisa Pettersson, Änge i Bunge, 255 år,
Erik Jansson, Audungs i Bunge, 248 år, Lorens Pettersson, Lunderhage i Fleringe, omkr. 351 år,
Edvin Nilsson, Fröjel, omkr. 350 år, Helmuth Jacobsson, Sproge, omkr. 200 år,
Harald Jacobsson, Gerum,
Konrad Olsson, Gervalds i Vamlingbo, omkr. 450 år,
Arvid Hegethorn, Hulte i Endre, 256 år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Netzels lag återigen segrande varplag på Stångaspelen.

Hablingarna togo storslam i pärken. — Spännande finaler på båda håll. — Väldig anslutning till den strålande idrottsfesten.
Stångaspelen var gårdagens största idrottsevenemang inte bara för Gotlands del utan säkerligen också för Sverige och lite till, åtminstone vad deltagarantalet beträffar. Där kämpade nämligen inemot ett tusental gotlänningar i de urgamla, idrotterna pärk och varpa och deras bedrifter beundrades eller kritiserades — av 4-5,000 skådelystna, som kommit dit pr cykel, till fots, i bil eller med extratåg. Så nog var det en stor dag i Stånga alltid och som vanligt hade arrangören, hr Dahlgren, tur med vädret.
Årets tävlingar på Gumbalde äng.gåvo ett ovedersägligt bevis för de gamla gotlandsidrotternas livskraft och framåtgående just nu. Pärkspelet var bättre än på mången god dag med både många och välspelande lag, och i varpa utkämpades en final, som i spänning och säkerhet söker sitt motstycke. Netzels lag från Visby kunde slutligen foga ytterligare en seger till sina många föregående, men fråga är om inte denna dust mot Lennart Karlssons lag i Väskinde är den som krävt mest i fråga om koncentration och noggrannhet. Netzlarna vunno som bekant även i fjol och för några år sedan togo Karlssönerna hem segerlönen i denna kolossalt ansträngande dagslångt turnering.
Spelen inleddes som alltid med en kort idrottsgudstjänst, vilken förrättades av kontraktsprosten G. A. Kronqvist. Omedelbart därefter sattes tävlingarna i gång och kunde avslutas i god tid före mörkrets inbrott. Det är en synnerligen krävande uppgift att få hela detta maskineri att gå i lås, men det lyckades, även om det blev en del dröjsmål här och där. På Stångaspelen måste man också prata med goda vänner och ha en bit mat då och då mellan slagen, varför ”efterlysningarna” bli legio. Men allting ordnade som sagt upp sig, om inte förr så skedde det hos folkskollärare Dahlgren, där alla trådar löpte ihop och alla frågor besvarades. Han fungerade som överledare, mottagningskommitte, speaker, prisdomare och generalsekreterare på en gång. Ändå hann han med att sköta om otaliga andra små detaljer, som han ordnat upp, och det är avått att tänka sig hut det hela egentligen skulle kunnat genomföras utan honom.

Dubbelseger i pärken för Hablingbo.
En avsevärd del av pärkspelet hade som bekant klarats av vid förra söndagens förtävlingar och man hade alltså att nu fortsätta på den gruppindelning som gjorts. I bakpärkens klass II hade Fårösund, östergarn och Fårö två segrar vardera att fortsätta med. Fårösundspojkarna med Gustav Kellström vid pärken visade sig vara i prima slag och vunno först över östergarn, varefter de också besegrade Fårö. I andra gruppen segrade Silte med Rune Hansson som pärkkarl.
Sandapojkarna som gjort bra i från sig vid tidigare pärkspel vunno i går juniorklassen genom att slå Stånga i finalen. övriga segrar i denna klass hemfördes av Lye och östergarn.
Frampärken blev en spännande historia, där segern hängde på. håret. De tre lagen i grupp I voro Burs, När
I och Hablingbo och gången på det hela blev den att När slog Burs, Hablingbo slog slog När och Burs slog Hablingbo, alltså vardera en seger och ett nederlag, varför antalet vunstpärkar och stick fick avgöra. Hablingbo Låg bäst till och tog här sitt första segerpris för dagen. Visby bollkubb vann en av de följande grupperna i frampärk efter segrar mot Gothem och Stånga. Spelet mellan Burs och När refererades av hr Dahlgren och han samlade på så sätt drygt tusentalet åskådare till pärken.
Som avslutning på dagen fick man se finalen i bakpärk mellan Burs och Hablingbo. Burs hade avancerat dit efter segrar över Gothem och Lau förra söndagen samt i går med seger över Visby bollklubb rrted två raka. Hablingbo vann förra söndagen över När II och hade sedan frilott. I finalen Burs-Hablingbo gick det jämnt om jämnt men Hablingbo fick in det avgörande hugget i första pärken och vann den. Lika jämnt stod det i andra och spelet gick med väldiga driv över planen. Också nu visade sig hablingarna vara snabbast och mest påpassliga – Manne Booberg var den ledande själen och hade ett kolossalt tillslag på bollen samt mötte allt som kom i hans väg. Burs fick sträcka vapen efpen efter en jämn och vacker strid men i gengäld tilldömdes de priset för ärligaste spel och det är också något värt att få vid Stångaspelen.
En svårighet för spelarna var de påträngande åskådarna, som ofta storlo i vägen vid de långa och skeva huggeri och om det inte möter överstigliga svårigheter så borde till en annan gång en del avspärrningar ordnas, vilket skulle vara till fördel för samtliga parter.

Tävlingsplatsen i varpa förstoras årligen.
En sådan mängd varpkastare som besökte Stångaspelen i år har förmodligen aldrig tidigare förekommit och det märktes också att nya platser för kastarna hade måst tas i anspråk bortåt järnvägen till. Mästarklassen omfattade 32 lag liksom klass II, de 49 lagen i klass III delades på två avdelningar och detsamma skedde i rekryt-klassen, där 64 lag tävlade. I stenklassen drabbade 33 lag ihop och oldboys ställde upp med fyra lag, summa summarum 214 lag.
Mästareklassen följdes givetvis av en intresserad publik hela dagen och man fick speciellt inrikta sig på den, varför de övriga klasserna följaktligen inte kunna få så stor publicitet eller så många åskådare.
Redan i mästareklassens första omgång kom det till hårda strider och på åtskilliga håll blev det 12-11. Netzels lag och likaså Blomberg, Gothem, visade sin klass genom att vinna var sin kula med 12-2 och det hjälpte inte att motståndet hårdnade i fortsättningen. Bland de lag som här blevo utslagna kan antecknas Leimers lag från Stockholm, som kom upp mot Knut Johansson, Bara och förlorade med 12-11, 12-8. Em. Eriksson i Hellvi åkte ut jämte Birger Olssons lag i Fole och Herman Olssons i Eksta, som kom upp mot Netzels. Karlssönerna i Väskinde manövrerade ut Svärd, Visby, vilket var det enda förlorande av fem stadslag i första omgången.

Baraborna togo en kula på Netzels.
I andra omgången fortsatte Blombergs lag, likaså Netzels och Knut Johansson att segra. Netzels fck dock släppa en kula till Hansson, Bara, med 125 men sedan blev det 12-10 och 12-3 till Netzlarna, som i fortsättningen blev enda stadslag i klassen. I den förlorande gruppen blev det ett nytt nederlag för Leiners, som kom upp mot Eriksson, Hellvi.
De båda Gothemslagen som gått vidare till tredje omgången lottades där tyvärr mot varandra. Blomberg gick fortfarande vidare i den vinnande gruppen, Karlssons Väskinde slog Karlsson Stenkyrka, Netzels vann över H. Nilsson, Garda, och Pettersson, Stånga, slog ut Knut Johansson, Bara, i samtliga fall blev det två raka kulor med klara differenser.
Vid semifinalerna i fjärde omgången lottades Blombergs lag mot Karlsson, Väskinde och det senare laget vann med två kulor på 12-10. Netzels klarade ganska lätt Stångalaget med 12 —6, 12-9. I kampen om 5-8 pris vann Karlsson, Stenkyrka och Kristiansson, Gothem.

Segersiffrorna blevo 12-11, 11-12, 12-10.
Finalen i mästarklassen blev en fenomenalt jämn uppgörelse och det var bortåt 500 intresserade som trängdes omkring målet för att se en skymt av de perfekta kasten. De båda bröderna Netzel samt Wille Pettersson pressades synnerligen hårt för första gången under dagen och det var bröderna Lennart och Oskar Karlsson samt Fred Pettersson, som levererade denna utmärkta match.
Visbylaget tog ledningen i första kulan med 5-2 och 6-3 men Väskinde utjämnade till 6-6, ett nytt ryck av Netzels utjämnades till 8-8 efter en fullkomligt enastående serie bortslagningar och sedan följdes de båda lagen åt till 11-11. Sista sticket hölls av Harry Netzel, men Lennart Karlsson hade hans varpa i gungning och det fattades endast några millimeter för att den skulle ha slagit över och rullat ifrån. Andra kulan blev den första lik med ledning för Netzel med hela 5-1. Oskar Karlsson i Väskinde var den klart bäste av alla sex kastarna och med honom som föregångsman hämtade Väskindeborna än en gång upp visbylaget vid 6-6. Så följdes man åt på nytt med vartannat stick och denna gång var det Väskindes tur att vinna vid 11-11, det var Oskar Karlsson som lade ett s. k. lock och det låg kvar, trots att Netzlarna var i obehaglig närhet.
Oskar Karlsson fortsatte i samma goda stil på tredje kulan och tog fyra raka stick. Sedan kom en liten downperiod, vadan visbyborna i stället spottade upp sig och tog sex stick i rad, 6-4 alltså. Karlssönerna kom med ett nytt ryck på fyra stick, men Netzels kom lika punktligt också nu med fyra raka. Ställningen var alltså 10-8 till visbylaget, men än var inte slaget över. Karlsönerna utjämnade till 10-10 och på nästa kast blev det två nollor och alltså bortslag. Spänningen steg för varje kast. Nu lämnades ingenting åt slumpen, ty det gällde att sätta in den avgörande stöten. 11-10 till Netzels blev det och denna gången klickade Väskindebornas nerver, när det gällde att göra 11-11, ty Netzlarnas tolva kunde man inte göra något åt.
Publiken kunde andas ut efter en sällsynt spännande uppgörelse och de säkra kämparna tackade varandra för god match, säkerligen den svåraste som Netzels lag har utkämpat på mycket länge. Laget vann tack vare sin stora jämnhet och det var ingen skam att förlora mot denna fruktansvärt vältrimmade kastartrio. Det var en final som var värdig denna stortävling på Gumbalde äng.

K. G. Larsson segrade åter i femkampen.
I den bekanta inhägnaden hade under eftermiddagen diverse spännande saker avgjorts. Man började med tävlingen i stångstörtning om dr Bolins vandringspris och här tog K. G. Larsson ledningen med 8,92 i första kastet, Erik Hellström låg närmat till en början men blev sedan passerad av Arne Möllerström. Larsson försökte förgäves öka i de följande kasten, han tog till för mycket och orkade aldrig över. Desto bättre lyckades Möllerström som i sista försöket lyckades få stången runt vid 9-metersgränsen och vann därmed tävlingen. Inte mindre än 14 man startade i denna gren.
Femkampen följde sedan omedelbart och tio man ställde upp varför det blev två man utslagna varje gång. På 100 m. föllo Broman, Fårö, och Gannholm, Burs, ur och detta öde drabbade sedan Bertil Möllerström, Roma, och Evald Ronström, Othem, i längdkastet. K. G. Larsson hade längsta kastet och därnäst följde Dahlström.
I höjdhoppet blev det en jämn tävling, där alla sex klarade upp till 1,40. På 1,45 klarade Larsson med mycket luft emellan och även Krusell, Levide, och lille Dahlström seglade över. K. E. Jakobsson, Levide, Arne Möllerström, Roma, och Nordström, Fårösund revo alla försök och det blev skiljehopp, där Jakobsson klarade sig vidare. I fjärde grenen, stångstörtning, blev K. G. Larsson bäste man och Dahlström låg två ända till sista kastet, i vilket Krusell tog hem andraplatsen och således gick till finalen i ryggkast tillsammans med Larsson.
Här hade Levidebon inte mycket att säga till om och snart låg han där i gräsmattan på föreskrivet sätt. Jakobsson och Dahlström tävlade om tredjeplatsen och där måste Dahlström ge sig på grund av en sträckning. Segrare blev liksom i fjol K. G. Larsson och det kan nämnas att samtliga fyra man i ryggkastet blevo pristagare även förra året.
I fortsättningen blev det extratävlingar i ryggkast samt skämttävlingar, vilka givetvis blevo upphovet till många hjärtliga skratt.

Prisutdelning av kommendör Hägg.
När samtliga klasser i varpa avverkat sitt program och den spännande finalen i bakpärk avslutats i skymningen drog sig allt folket till dansbanan, där dansmusikens sprittande toner steg över sorlet. På kvällen stillnade det ut alldeles och den stora folkfesten fortgick ännu några timmar fram på nattkröken innan det var alldeles lugnt på valplatsen Gumbalde äng.
Under kvällen hölls prisutdelning för dagens tävlingar och det var som vanligt en ståtlig och värdefull prissamling som bytte ägare. Allt som allt beräknades samtliga priser vara värda något över 3,000 kr. Som prisutdelare fungerade kommendör Arv. Hägg och hr Dahlgren erinrade i sitt avslutningstal om hur kommendör Hägg under Stångaspelens tidigare år varit en synnerligen välvillig prisdonator, som bl. a. skänkt pris till bästa lag och till bäste man på plan i fram- och bak-pärk. Hr Dahlgren framhöll också det stora pärkintresse som kommendör Häggs far, amiral Jaques Hägg, visat under hr Dahlgrens pojkår i östergarn och som sporrade till stordåd vid pärken.
Kommendör Hägg avslutade prisutdelningen med ett anförande om den gotländska idrottens betydelse när det gäller att stärka kroppen så att den som rätt bedriver sin idrott kan få kraft och beslutsamhet för mera betydelsefulla uppgifter som svensk medborgare.
Hr Dahgren riktade ett tack till kommendör Hägg och tackade alla idrottsmän för att de kommit till Stånga samt uttalade också sin stora glädje över att den gotländska idrotten gjort en sådan framryckning och uppvisat ett sådant pånyttfött intresse.

Bakpärk.
Mästareklassen.
Grupp I.
1) Hablingbo, Pärkkarl Manne Booberg, Nya A/B Visby Bryggeriers hederspris, Visby Bollklubbs vandringspris, Stefanigillets vandringspris, Mästerskapsplaketter till varje man i laget.
2) Burs, pk Albert Alvengren, Hederspris, Gotlands Idrottsförbunds vandringspris; 3) Visby Bollklubb, pk Erik Lundgren.
Grupp II:
1) När II, pk Fritz Pettersson, Konsul E. Lundbergs hederspris; 2) Lau, pk
Ragnar Larsson.
Grupp III:
1) Alva, pk Hugo Gardell, Apotekare Niklas Sandströms hederspris; 2) Stånga, pk Allan Pettersson.
Grupp IV:
1) Gothem, pk Gösta Hellberg.

Klass II.
Grupp I:
1) Fårösund, pk Gustaf Keliström, Gotlands Allehandas hederspris; 2) östergarn, pk Magnus Bendelin; 3) Fårö, pk Herbert Liljegren.
Grupp II:
1) Silte, pk Rune Hansson, Slite cements hederspris; 2) Näs, pk Hans Karlsson.
Grupp III:
1) Levide, pk Alfons Nilsson; 2) I 18 107:e komp., pk vpl K. G. Berg.
Grupp IV:
1) Vänge, pk Hans Persson.

Juniorer.
Grupp I:
1) Sanda, pärkkarl Tore Karlsson,. Gotlänningens hederspris; 2) Stånga, pk Sixten Wallin.
Grupp II:
1) Lye, pk Martin Hansson, Gotlands Andedsmejeriförenings hederspris; 2) När III, pk Ture Häglund.
Grupp III:
1) östergarn, pk Rune Nilsson.
Frampärk.
Grupp I:
1) Hablingbo, pk Rune Mattsson, Konsul C. G. Björkanders hederspris, Kungapokalen i vandringspris, Mästerskapsplakett till varje man i laget.
2) När I, pk Ivar Häglund, Hederspris, Gotlänningarnas i Gävle vandringspris; 3) Burs, pk Hilding Havdell.
Grupp II:
1) Lau, pk Ragnar Larsson, Gotlands Mejeriförbunds hederspris; 2) När II, pk Ture Nilsson.
Grupp III:
1) Visby Bollklubb, pk Erik Lundgren, A/B 0. S. Björkmans hederspris; 2) Stånga, pk Erik Karlsson; 3) Got-hem, pk Henning Gahnström.
Till bäste pärkkarl i bakpärk, mästareklassen, A/B Gust. Lövqvists hederspris (fåtölj) tilldelades Albert Alven-gren, Burs.
Dir. Carl E. Degermans hederspris till bäste pärkkarl i bakpärk klass II har tilldelats Rune Hansson, Sina,
Dir. Degermans hederspris till bäste pärkkarl i juniorklassen: Tore Karlsson, Sanda; d:o d:o i frampärk Hilding Havdell, Burs.
Knut Östergrens vandringspris till den socken som deltagit med största antal lag gick till Närs I. F.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Blidvintern vållar isbrist.

Gotlandsbehovet torde få importeras från Norrland.
Pessimister och kverulanter ha egentligen högkonjunkturtider nu — ingenting är bra, allting är på tok. Blidvintern sparar t. ex. bränsle, men samtidigt hindrar snöbristen den nya vedens framkörning. Ingen is hindrar i år sjöfarten, men bristen på is på Gotland kommer antagligen att vålla en hel del besvär och extrakostnader i år. En lång period blåsväder har nu detta nyår hindrat fisket och fortsätter det så här får man kanske inte mycket fisk att lägga på den is man förmodligen blir tvungen importera. Ingenting är bra.

Men vår tids folk har tvingats att anpassa sig efter förhållandena och att det går märks granneligen. Och är det någonting man måste utföra är det bara att sätta igång, Blid-vintern har som sagt medfört att det råder isbrist på Gotland. Och det är inte restaurangernas folkpunsch, som är i fara att bli varm, det gäller mejeriernas produkter och livsmedel över huvudtaget.
Någon kyla, som kunnat åstadkomma is för upptagning och stackning, har icke förekommit denna vinter. Det har bildats is i de vanliga isupptagningsvattnen, såsom t. ex. Tingstäde träsk samt Svejde myr och andra mindre .vattensamlingar, men den har aldrig blivit av tillräcklig tjocklek. Undersökningar ha visat, att ute i Tingstäde träsk finns i. n. 4-5 tums is, men dels är den lös i ytan, dels bär inte isen vid stränderna så att man kan få i land den.

Gotland behöver 1,200-1,400 ton is.
Gotlands Allehanda har gjort en undersökning och kommit till att för närvarande föreligger ett importbehov till Gotland av minst 1,200-1,400 ton is i Stockholmstrakten finnes ingen is och icke heller uppåt Roslagen. Södra Sverige har ju haftungefär samma väderlek som Gotland och har alltså ungefär samma brist på is. Återstår sålunda Norrland och vid en förfrågan, som mejeriförbundet idag gjort befanns, att det fanns is att få i Gävle, ehuru man inte kunde för dagen ange pris. Då man vet att här begärts 10-11 kr. kbm. eller tonnet för den is som funnits här, är det utan vidare klart att isimporten med frakter och körningar etc icke blir billig historia.

En hel del mejerier ha kylaggregat.
Återstår att undersöka möjligheterna av att installera kylmaskinerier.
Kylaggregatfabrikerna äro för närvarande överhopade med arbete och det tidigaste man kan räkna med att få någon industrianläggning utförd lär väl vara fram emot midsommar och då har nog isen redan behövts en tid. Den fördelen har ju ett kylmaskineri framför dyr naturis, att kapitalet finnes kvar när sommaren gått, men man har å andra sidan att räkna med driftskostnaderna. Om vi icke äro fel underrättade pågår emellertid just nu undersökningar och förhandlingar om möjligheterna att installera kylmaskinerier på en del Gotlandsmejerier, som hittills saknat sådana. En hel del ha redan kylmaskin och behöva sålunda icke oroa sig för isbristen. Sådana mejerier äro t. ex. Sanda, Hässelby, Hablingbo, Levede, Linde, Hejde och Tingstäde mejerier. Autsarve mejeri planerar kylaggregat och Gotlands andelsmejeriförening undersöker för närvarande kylinstallationsmöjligheterna.
Isbehovet är som sgat stort. Gotlands andelsmejeriförening beräknar ett årsbehov av c:a 800 ton för sina mejerier, Ångbåtsbolaget brukar lägga upp för båtarnas m. fl. räkning c:a 300 ton, Gotlands fiskförsäljningsförening behöver c:a 150 ton, vartill kommer en del andra förbrukare. Bryggeriet har eget kylverk och tillverkar även is för eget behov, stadshotellet har självfallet kylskåp och kylmaskineri men brukar sommartid få komplettera
med en del naturis. Några Gotlandsmejerier, nämligen När, Burgsvik och Fidenäs, ha lyckats få is från en del skogstjärnar och Stenkyrka mejeri hoppas ännu att det skall hinna frysa nog för att ge is för vintern. Kräklingbo mejeri har kommit över 5 tums is från en skogstjärn och håller för närvarande på att lägga in denna is.
Som man ser kan även mildväder på olaga tid ha sina nackdelar om det också har vissa fördelar. Tänk bara på alla svårigheter skridskoåkare och bandyspelare haft i vinter med isbristen — plats för nya klagomål — och nu återstår att se om mejeriernas driftskostnader stiga så mycket på grund av kylsvårigheterna att mjölken även stiger i pris. Då blir också det en anledning till klagan. Men priskontrollnämnden har kanske tänkt på ispriset också när man bestämde prisstoppet?

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44

Mejeriförbundet 1942.

Gotlands mejeriförbunds styrelse bar beslutat, att på under 1942 levererade 1,153,938,4 kg. smör lämna en efterbetalning av 3,5 öre pr kg., eller sammanlagt kr. 40,387: 84.
Gotlands andelsmejeriförening, som levererat 394,660,7 kg., får 13,813: 12 kr., Sanda mejeriförening får för 105,358,0 kg. 3,687: 53 kr., När och Lau mejeriförening för 89,863,9 kg 3,145: 24 kr.., Hesselby Mejeri A/B för 87,577,3 kg. 3,065: 21 kr., Hablingbo mejeriförening för 57,301,7 kg. 2,005: 56 kr., Levide Mejeri A/B för 51,511,3 kg. 1,802: 90 kr., Stenkyrka Mejeri A/B för 45,820,3 kg. 1,603: 71 kr., Hoburgs mejeriförening för 44,956,3 kg. 1,573: 47 kr., A/B Hejde Mejeri för 44,802,2 kg. 1,568: 08 kr., Gothems mejeriförening för 44,296,4 kg. 1,550: 37 kr., Linde Mejeri A/B för 41,908,6 kg. 1,466: 80 kr., Autsarve Mejeri A/B Fidenäs Mejeri för 38,352,9 kg. 1,342: 35 kr., A/B Kräklingbo Mejeri för 34,187,7 kg. 1,196: 57 kr., Burgsviks mejeriförening för 15,584,4 kg. 545: 45 kr. Sylfaste Mejeri A/B för 11,072,8 kg. 387: 55 kr. samt Ekstaortens mejeriförening för 8,280,4 kg. 289: 81 kr.
Samtidigt beslöts fördelningen av de 6,000 kr. Gotlands andelsmejeriförening och Sylfaste mejeri A.-B. betala mejeriförbundet för mjölkhandelns i Visby överlämnande till dem. Det blev 0,80192 öre pr kg under året till förbundet levererat smör.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 februari 1943
N:r 37

Vägavlysning.

På grund av ombyggnad av brotrumma å vägen Silte k:a—Hablingbo k:a vid Linhatte i Silte avlyses nämnda väg för trafik måndagen den 15 februari 1943.
Vägfarande anvisas att i stället taga s. k. västra landsvägen.
Visby i landskansliet den 10 februari 1943.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1943
N:r 33

Från våra Gotländska bygder. Hablingbo.

HABLINGBO.
Hablingbo röda-kors-krets firade i lördags sin årshögtid i SLU-lokalen, varvid den stora samlingslokalen blev fylld till sista plats. Årshögtiden inleddes med psalmen 416 ”Verka, tills natten kommer …” och därefter följde duettsång av fru Signhild Widén och fröken Emmy Nilsson från Vamlingbo med fru Elisabeth Åberg från Vamlingbo vid orgeln. Rödakorskretsens ordförande hr Olof Larsson, Kyrkby, höll sedan ett varmhjärtat inlednings- och välkomstanförande.
Därefter följde årsmötesförhandlingar under hr Larssons ordförandeskap. Först upplästes årsberättelsen, av vilken framgick att kretsen haft ett verksamt år och arbetet bedrivits med livligt intresse från allas sida. Sålunda har dess syförening flitigt arbetat och förfärdigat arbeten för kronprinsessan Margaretas landstormsfond, vidare en del babyutstyrslar och vidare hålla åtskilliga syföreningsarbeten på att förfärdigas, som skola försäljas vid en längre fram på våren anordnad syföreningsförsäljning. Under året har 3 sjukbäddar inköpts och vidare 3 ställ cykelbårgalgar samt 5 förbandslådor till en kostnad av 279 kronor. Som hemvärnssamariter äro 7 personer inregistrerade och flera ha anmält sig. En övning med samariter och hemvärn har varit anordnad. Skolbarnen ha på bekostnad av rödakorskretsen blivit undersökta av d:r Wåhlinder i Hemse och 5 klasser ha bekostats tandvård med 262 kr. o. s. v. Därefter föredrogs en räkenskapstablå samt revisionsberättelse varefter beviljades full och tacksam ansvarsfrihet. Vidare genomgicks badstuföreningens verksamhet. Badstun har flitigt använts och det kan nämnas att alla barn under tolv år få bada gratis. Räkenskaperna för badstuföreningens verksamhet blevo vederbörligen godkända.
Så företogs val av styrelse, som fick följande sammansättning: Ordf. hr Olof Larsson, Kyrkby, utsedd av distr.-styr. fru Maria Ockander, Havor, fru Alma Larsson, Vastäde, fru Karin Johansson, Hägsarve, fru-Svea Rohnström, Medebys, fru Anna Lisa Johansson, Burge, fru Ebba Johansson, Hallvards, hr Einar Johansson, Mejeriet, hr Ragnar Konradsson, Botvards, samtliga omvalda, samt nyvaldes fru Eva Fogelgren efter fröken Anna Johansson, som avflyttat från orten. Revisorer blevo hrr Tore Jakobsson och Gunnar Johansson och suppleanter för dessa hrr Knut Mattsson och Gustaf Mattsson.
Sedan årsmötesförhandlingarna avslutats blev det åter duettsång, först ”Sxterjentens Söndag” av Ole Bull samt därpå ”Gudslängtan” av Elsa Eklund. Därefter höll pastor Thure Åberg föredrag över ämnet ”I den tjänande kärlekens ande” och omnämnde först hur världskriget nu rasar i all sin ohygglighet. Men högre än vapendån talar kärlekens och rättfärdighetens röst och med exempel ur den kristna kärlekens värld och röda korsets verksamhet visade talaren hur kärleken är starkare än hatet. Hela världen längtar efter fred, men en fred i rättfärdighet.
Efter föredraget sjöngs ps. 492: 1-5 ”Bevara, Gud, vårt fosterland .. .”. Ett festligt kaffebord var trots kristidens besvärligheter dukat av offervilliga och vänliga kretsmedlemmar och så samlades man kring kaffebordet under glatt samspråk. Efter kaffepausen sjöngo åter de medverkande sångarna från Vamlingbo ett par duettsånger ”Glöm aldrig bort de kära…” samt ”Låt oss sprida solsken …”.
Så följde en trevlig pjäs eller kanske rättare dialog betitlad ”Det nya året”. Som avslutning på dialogen sjöngo de medverkande ”Sverige är mitt allt på jorden . . .” Därefter upptogs en kollekt till förmån för norgebarnen. Till sist avtackade hr Olof Larsson alla medverkande och pastor Åberg höll en kort avslutning, varefter de församlade sjöngo psalmversen ”Herre, signe du och råde …”.

En skolkökskurs har hållits här i småskolans lokal under ledning av skolkökslärarinnan fröken Anna-Britt Trossing och som pågått under 6 veckor. 14 elever har deltagit i undervisningen, vilken omfattat enklare och finare matlagning samt bakning. På tisdagen avslöts kursen med ett trevligt samkväm, då elevernas mödrar och skolrådet med fruar, samt kyrkoherde och fru Björkqvist voro inbjudna. Ett inbjudande kaffebord med läckra kakor och tårtor stod färdigdukat. Fröken Trossing hälsade alla hjärtligt välkomna och var glad att de allra flesta hörsammat inbjudningen. Så serverades det goda och doftande kaffet. Gästerna voro placerade vid flera småbord, som hade prytts med blommor. En glad och gemytlig stämning var rådande. Folkskollärare H. Booberg avtackade fröken Trossing samt utbringade för henne ett fyrfaldigt leve. För sitt glada och ge, mytliga väsen var fröken Trossing mycket omtyckt av sina elever, vilka som minne av denna kurs åt henne överlämnade en vacker bordduk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 februari 1943
N:r 30

68 gotlandsfältskyttar i riksmästarklassen.

Uppgift från skytteförbundet.
Från skytteförbundet har nu inkommit uppgift om de skyttar, som under 1943 skola tillhöra riksmästarklassen i fältskjutning.
G. Larsson, Bara, Bo Larsson, Dede, Marcus Larsson, Dede, Emanuel Glifberg, Ekeby, Henning Bergström, d:o, Anders Bergström, d:o, Reinhold Angelöv, d:o, Kjell Åke Smedberg, d:o, H. Gustafsson, Endre, Fr. Nilsson, d:o, Gustaf Medbom, Fardhem, Erik Hammarström, Fårö, Gunnar Broström, d:o, Gustaf Olsson, d:o, Emil Brogren, d:o, Birger Larsson, Fårö Östra, Anton Karlström, d:o, B. A. Larsson, d:o, Martin Ekman, d:o, Evald Hellgren, d:o, Vilh. Ekström, d:o, A. Larsson, d:o, O. V. Nilsson, Grötlingbo, Gustaf Nilsson, d:o, .A. Uddin, d:o, Allan Rohnander, Hablingbo, I. Hallgren, d:o, H. Persson, d:o, K. M. Hansson, Havdhem, Th. Larsson, d:o, E. Hedergren, d:o, Gösta Levander, d:o, Sigurd Kraft, d:o, Albin Larsson, Hemse, E. Korsman, d:o, Axel Sundberg, d:o, E. Olsson, d:o, A. Melin, d:o, V. Eriksson, d:o, T. Konrads-son, d:o, I. Kviberg, d:o, Josef Hägg, Klinte, Claes Endre, d:o, Hj. Andersson, d:o, Emil Andersson, d:o, A. Pettersson, d:o, H. Persson, d:o, Herb. Hallgren, d:o, J. H. Emilsson, KA 3, Gustaf Karlsson, Rute, Vald. Lundgren, Stånga, Bertil Klint, d:o, Gustaf Persson, d:o, Willy Persson, d:o, Bernhard Larsson, Tingstäde, Gösta Stenström, d:o, Gustaf Boberg, Tingstäde, Gunnar Tallqvist, Visborgs, Knut N. Norman, d:o, 0. V. Andersson, d:o, Bror Fritz, Visby, Felix Eriksson, d:o, Verner Stengård, d:o, Thure Gerentz, d:o, T. Stärner, d:o, A. Herlitz, d:o, Helge Bodin, Väte, K. G. Hoffman, d: o.

5-klass-skyttarna år 1943.
C. A. Broander, Bara, Emil Pettersson, d:o, Kjell Åke Smedberg, Ekeby, Emanuel Glifberg, d:o, Bertil Johansson, Etelhem, Gustaf Medbom, Fardhem, Erik Hammarström, Fårö, Gustaf Olsson, d:o, Gunnar Broström, d:o, Emil Brogren, d:o, K. A. Tofftkn, d:o, Birger Larsson, Fårö Östra, K. M. Hansson, Havdhem, Albin Larsson, Hemse, Herbert Hallgren, Klinte, J. H. Emilsson, KA 3, Martin Kronlund, KA 3, Berthil Bonde, Slite.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1943
N:r 29

Bröllop.

Ett trevligt bröllop firades i lördags i Etelhem, då lantbrukaren Werner Berglund, Vastäde i Hablingbo, sammanvigdes
med fröken Ingrid Lydahl, Etelhem, dotter till byggmästaren Reinhold Lydahl och hans maka. Vigselakten förrättades i Etelhems kyrka av kyrkoherde Ragnar Johansson vilken även höll ett vackert lyckönskningstal till brudparet. Vid ankomsten till kyrkan utfördes ”kimbning” från kyrktornet.
Bröllopsfesten firades i brudens hem där brudens föräldrar gav middag för ett 40-tal inbjudna gäster. Vid middagen talade kyrkoherden, varvid han erinrade om att bruden varit bland hans första konfirmander. Senare på kvällen hölls tal av bruttbonden till de nygifta. Som bruttbonde fungerade lantbrukaren Emil Karlsson, Melstäde i Hablingbo, och som bruttöverska fru Greta Johansson, Etelhem.
På kvällen hade en stor skara ungdom infunnit sig för att se brud. Ungdomen uppförde sig mönstergillt. Vackra, fyrverkerier avbrändes och leverop utbringades till brudparets ära. Ett flertal telegram anlände till de nygifta. Brudparet uppvaktades av följande tärnor och marskalkar: Inga Lydahl – Erik Johansson, Ester Berglund – Birger Söderberg, Rut Jakobsson – Sigvard Lydahl, Kerstin Lenholm – Henning Nilsson. Brudnäbb var Siv Johansson och Inger Lydahl.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1943
N:r 27