Bröllop

I Klinte kyrka vigdes i lördags chaufför Sten Ösmark, Stockholm, och fröken Evy Holsteinsson, dotter till skomakaren W. Holsteinsson och hans maka, Klintehamn. Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare, prosten Gustaf Sjöberg.
Efter vigseln var det middag på Klintegården, där de nygifta hyllades med tal, sång och musik. Ett fyrtiotal telegram anlände. I kyrkan sjöng fru Margit Johansson, Klintehamn, »Där björkarna susa».
Brudparet upptaktades av följande tärnor och marskalkar: Naima Pettersson—Arne Holsteinsson, Margareta Hägg—Gösta Linell, Eleonor Wahlgren—Olof Hägg. Brudnäbb var Gill Kants och Ann-Marie Ösmark och som kyrkomarskalkar fungerade Bertil Cedergren och Bengt Lundqvist.

I Guldrupe kyrka vigdes i lördags chaufför Svend Bossen, Visby, och fröken Gretha Jacobsson, Visby, dotter till jordbrukaren Evald Jacobsson och hans maka, Hagelhajme i Guldrupe. Vigseln förrättades av kyrkoherde Erik Beijer i Vänge.
Uppvaktande tärnor och marskalkar var Elisabet Jacobsson—Bert Nilsson, Ulla Jacobsson—Otto Nilsson, Gun-Britt Johansson—Allan Dahlberg, Maj-Britt Persson—Bror Pettersson, Gertrud Borkman—Börje Lindström, Ulla-Britt Pettersson—Sylve Pettersson, Aina Pettersson—Bror Bodin, Marianne Borkman—Karl Isberg. Brudnäbb var Birgitta Mörrby och Ann-Charlott Duse och som bruttbonde och bruttöverska fungerade jordbrukaren Helge Jacobsson, Lingvide r Hemse, och sjuksköterskan Majken Malmqvist, Visby.
Efter vigseln ställdes färden till Magnuse i Väte, där bröllopsfestligheter hölls och brudparet blev föremål för ytterligare hyllningar i form av tal, sång, musik och telegram. Värdskapet sköttes av jordbrukaren Gösta Mörrby, Lokrume, och fru Vally-Britt Björkqvist.
Tal hölls av bruttbonden och värden och spelmannen Allan Larsson sjöng till Bengt Hellgrens, Atlingbo, ackompanjemang »Hjärtats saga». Tre systrar till bruden sjöng »Där björkarna susa…» och vidare spelades »staikstriken».
På kvällen hade bygdens befolkning samlats för att se och hylla brudparet på sedvanligt sätt med salut och hurrarop och fyrverkeri och senare tråddes dansen på gårdsplanen.

Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148

Till deltagande i årets studieresa till fastlandet

har hushållningssällskapets förvaltningsutskott i dag utsett följande småbrurkare, nämligen Hugo Olsson, Digeråkra i Barlingbo, Rud. Österberg, Snovalds i Roma, Otto Nyström, Bläsungs i Veskinde, Aug. Stengård, Smiss i Stenkyrka, Gunnar Ström, Gerungs i Rute, Aug, Pettersson, Hallbjens i Guldrupe, Arv. Gustafsson, Jufves i Sanda, J. E. Fredriksson, Västerväte i Väte, Konr. Karlsson, Fride i Lojsta, H. S. Vestberg, Kruse i Alfva, Arv. Johansson, Storms i Vamlingbo, och Hj. Larsson, Sutare i Garda.
Inalles hade 50 ansökningar inkommit.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 April 1913
N:r 90

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
(Skogs i Levide igår.) Försöka duger. Såsom förut omtatalats, har allm. åklag., kommiss. Ememan, stält ett par bröder under åtal för åverkan, bestående däri, att da olofligen afverkat och bortkört ett parti bandstakar från kyrkängen i A. socken, Vid de tillfällen som målet hittills förekommit, har endast den ene brodern infunnit sig vid rätten. Han har nekat för åtalet i hufvudsak och uppgifvit sig ha handlat i god tro. Då måset fu åter förekom, instälde sig nämde svarande, medan den andre pågrund af sjömanstjänst allt fortfarande var borta.
Nu hördes ett vittne, som emellertid icke sett, att svar. vare sig huggit eller bortforslat några bandstakar ur ängen i fråga.
Målet öfverlämnades af åklag. i befintligt skick med yrkande om bifak till sina påståemden. Svar. bestred åklag:s yrkanden och begärde 15 kr. för hvarje inställelse samt ett skadestånd af 50 kr. Dessutom yrkades ansvar för falsk angifvelse.
Det blir yttrande i målet vid nästa sammanträde.

Hon vill bli fru. Det under denna rubrik mycket omskrifna målet mellan Bertha, och maskinisten Edvin Ahrling i Alfva företogs till ny handläggning. Som bekant yrkar kär. att bli förklarad för svar:s lagliga hustru, enär parterna ha tvänne barn tillsammans och en tid varit förlofvade. Nu hördes tre vittnen, som intygade, att parterna varit ringförlofvade; svar., hade yttrat, att de skulle gifta sig och bosätta sig i Stockholm. Svar. som företräddes af advokaten C. E. Björkegren bestred afseende vid vittnesmålen, enär det icke styrkts, att kär. blifvit häfdad under äktenskapslöfte. Kär. vidhöll sitt yrkande. Om detta icke kunde bifallas, begärdes 150 kr. årligen i underhåll åt barnen. På svarandeombudets begäran uppsköts målet ånyo, nämligen till junisammanträdet.

Drängen misshandlade husbonden.
För misshandel mot 70-årige hemmansäg. A. P. Törnvall i dennes hem vid Rovide i Eskelhem står, såsom förut nämts, drängen Henrik Lundgren från Svarfvare i Klinte tilltalad. Han hade 23 sistlidne december, då han innehade tjänst hos målsägaren slagit honom i ansiktet, så att blodvite uppstått.
Svar, instälde sig nu personligen, åtföljd af sin.fader, som ifrigt pläderade till sonens försvar. Svar. orkände emellertid riktigheten af åklag:s påstående, men inet som ursäkt, att han hotats af målsäg. Det blir utslag vid nästa sammanträde.

När kärleken dör Till detta samKönträde hade Ellen Johansson från sums i Atlingbo instämt husbondesonen Torsten Hansson från Lilla Atlings i samma socken med yrkande att bli förklarad för hang äkta hustru och tillerkänd laggift hustrus rätt, enär han häfdat henne under äktenskapslöfte och vore fader till en af henne 20 sistlidne juli framfödd son. Svar., som erkänner faderskapet, hade sedan brutit löftet och stode nu iberedskap att ingå äktenskap med en annan kvinna. Det hade lysts två gånger för dem, men den tredje lysningen hade inhiberats, emedan kär. anmält äktenskapsjäf.
Kär. var personligen tillstädes, biträdd af kommiss, Eneman, medan advokaten Björkegren instälde sig såsom svar:s ombud. Svar. bestred stämningsyrkandet. Målet uppsköts.

För misshandel mot en kvinna var en person instämd af kommiss. Eneman, men nekade. Uppskof till nästa sammanträde.

Norra häradsrätten.
(Allekvia 7 april).
För fyllert vid inskrifningsförrättning i Fårösund den 10 sistlidne mars stod sjömannen Gustaf Laurentius Sundgren från Stora Walla i Rute tilltalad af kronolänsman Holmqvist, S. erkände genom ombud förseelsen och får sin dom vid nästa sammanträde.

Misshandelsmålet emellan allm. åklagaren och Ole Johansson i Butreifs, målsägare, samt Teodor Eriksson i Ekoskoga, Norrlanda, förevar åter för svar:s hörande angående målsägarens vid förra rättegångstillfället framstälda ergättningsanspråk för sveda och värk(!) m. m. Svar. bestred nu alla yrkanden, och rätten afgör därom i utslag 5 maj.

För åverkan var hemmansägsren Ehrenfried Boström i Guldrupe tilltalad af J. Berner. Svar. beskyldes för att hafva huggit enband i en kär. tillhörig skog, men nekade trots att tre vittnen intygade, att de sett honom bära band från B:s hage. Två ai dem hade till yttermera. visso funnit, att fem eller sex af banden passade in på stubbarna i hagen i fråga. Målets vidare utredning uppsköts till 2 juni.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 April 1913
N:r 79

Dödsfall Kristina Elisabeth Gahnström

Att vår kära moder f. d. husbondeänkan Kristina Elisabeth Gahnström, f. Söderström, efter ett långvarigt lidande stilla aflidit I den höga åldern af 90 år, 11 månader och 17 dagar, sörjd och saknad af barn, barnbarn och barnbarnsbarn, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Guldrupe den 23 mars 1913.
BARNEN.

Sv. ps. 424.
Ty dager han är dock aidrig så lång
Att leke dess afton skall stunda,
Då lämnas vårt verk, då tystnar vår sång;
Må vi get med allvar begrunda.
Vi blifva utburne och sömnen blir tung
I grafven, vår slutliga boning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 Mars 1913
N:r 68

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
Automobilmålet mot landtbruk. K. P. E. Christersson, Medebys i Vall, vardt nu öfverlämnadt till rättens pröfning. Svar. företedde ett intyg från barnmorskan i Vall, att hon aldrig, såsom åklagarens vittne vid förra sammanträdet uppgaf, färdats i någon af svar:s bilar eller ens åkt i någon annan bil på Gotland. Svar, bestred fortfarande åtalet. Det blir yttrande i målet vid aprilsammanträdet.

Barnuppfostringsmål. Ogifta Ester Karolina Olsson från Hägdarfve hade instämt drängen Oskar Jakobsson från Bogsarfve i När med yrkande, att han, som vore fader till ett af henne 17 december 1912 framfödt flickebarn, måtte åläggas att till barnets underhåll och uppfostran, tills det uppnått 15 års ålder, årligen till henne utgifva 100 kr.
Som kär:s ombud instälde sig sakföraren C. E. Björkegren medan svar. var personligen tillstädes. Svar. nekade för faderskapet, hvarför målet uppsköts till majsammanträdet, då svar. vid vitespåföljd ånyo skall infinna sig.

Den kärleken! Under löfte om äktenskap hade husbondesonen Torsten Hansson, Lilla Atlings i Atlingbo, lägrat tjänsteflickan Ellen Johansson från Isums i samma socken, och 20 juli i fjol framfödde hon ett gossebarn. Sedan dess har piltens fader vändt sin håg till en annan kvinna, med hvilken han nu står i begrepp att ingå äktenskap. Det har redan ga för paret.
Då Ellene Johansson sålunda svikits och lämnats ensam med sitt lilla barn, yrkade hon nu i stämning, att Hansson måtte såsom uppfostringgbidrag till henne utgifva antingen en gång för alla 2,000 kr. eller månatligen 15 kr., fill dess barnet fylt femton år eller kan sig själf försörja. Kär, som var närvarande vid rätten och biträddes af kommiss. Eneman gjor. de ett sympatiskt intryck. Då hon blifvit lägrad under äktenskapslöfta kunde hon förhindra svar:s förestående giftermål och yrka att bli förklara för hans lagliga hustru. Det ville hon dock icke göra, men hon ansåg, att hederskänslan borde mana gvar, som befinner sig i en välbärgad ställning, att till henne, en fattig tjänsteflicka, utgifva det begärda bidraget till gossens uppfostran.
Svar, instälde sig genom ombud, som förklarade, att svar. erkände faderskapet, men icke ville utbetala någon summa en gång för alla, då barnet uppgifvits vara sjukligt. På sin höjd ville svar, medgifva ett årligt underhåll af — 75 kr. att utbetalas kvartalsvis.
Rätten meddelar yttrande i målet vid nästa sammanträde.

Norra häradsrätten.
För uppsåtligt skadande af jordbalansnätet vid statens gniststation i Tingstäde står som bekant Emil Pettersson i Träskvälder under tilltal. Svar. har påstått, att nätet blifvit uppsatt, utan att han visste något därom, öfver en väg som han hade rätt att trafikera, och hade han i mörkret råkat köra emot nätet. Akl. lät höra ett vittne, som intygade, att svar:s häst vid tillfället ifråga flera gånger fallit omkull öfver trådarna, och att svar. slutligen blifvit så uppretad däraf, att han afhuggit en af dessa. Svar. bestred att han gjort sig skyldig till något brott och påstod, att nätet blifvit olagligen uppsatt. Målet öfverlämnades å ömse sidor. Utslag 7 april.

Åverkan. De otydliga gränslinjerna å Fårö vålla tvistigheter; nu behandlades åter dén af Kristoffer Johansson i Tauters väckta talan om ansvar å ”Th. Carlsson i Vinor för skogsåverkan. Detta mål synes vara framkalladt af det i måndagsnumret refererade i anledning af denna rättegång hvilande målet emellan bemälde Carlsson och Hugo Karlström i Simunde ang. ansvar för ärekränkning.

Några vittnen hördes nu om rågångslinjerna, och syntes det framgå, att svar. å kär:s mark huggit 3 små tallar till ett värde af cirka tre kronor. Svar. bestred emellertid, att han huggit något å kär:s mark, och ansåg utredningen om rågångslinjerna mindre nöjaktig.
För att bemöta de vidlyftiga vittnesmålen erhöll han uppskof till 5 maj.

För ärekränkande beskyllningar hade hemmansägare Oskar Boström, Häftings i Guldrupe, stämt J. Berner i samma socken. Beskyllningen afsåg tillgrepp af »enband», Svar. nekade emellertid, hvarför målet uppsköts till 6 maj.

Tvist om barn. Se M. Zachrison i Södertelje yrkade i stämning å fr. Maria Pettersson i Katthammarsvik, att han måtte förklaras berättigad öfvertaga vården af deras två barn, som f. n. uppehålla sig hos modern, enär dessa vanvårdades, Haga dålig -uppfostran och knappt underhåll. Svar. bestred tillvitelserna och påstod, att kär, diktat ihop alltsamman. För vidare utredning muppsköts målet till 6 maj.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 Mars 1913
N:r 59

Lysning

till äktenskap har avkunnats för ingenjör Maths Andreason-Utas, Visby, och fröken Linnea Bjersander, Bjärges, dotter till förre hemmansägaren Elof Bjersander, Hallbjens i Guldrupe, och hans framlidna maka, född Larsson.

Gotlands Allehanda
Måndag den 29 september 1947
N:r 222

Idrott och Sport.

Visby värst i folkskole-DM.
218 folkskoleungdomar från Bunge 1 norr till Vamlingbo i söder deltog i gårdagens finaltävlingar i fri idrott på Gutavallen i skolidrottssektionens regi. Resultaten var i stort sett goda, och det bjöds på flera spännande strider.
Årets inteckningar 1 de tre vandringsprisen togs av klasser i Visby folkskola. Hr Bergqvists klass 4 B fick sålunda en i Visby folkskolestyrelses vpr., hr Enkvists 7 A en 1 Gotlands Allehandas (i stafett för pojkar) och fru Uhrs 7 D en i Gotl. idrottsförbunds (för flickor).
Tävlingarna tog allt som allt cirka 3 timmar i anspråk, och det säger sig självt att det var liv och rörelse, för att inte säga stim …

Trekamp, individuellt:
Gossar:
10 år:
1) Leif Larsson, Visby 4B, 2,910 p., 2) Ulf Johansson, Visby 4B, 2,802.
11 år:
1) Lars-Gunnar Kjellberg, Bunge, 2,775, 2) Lars-Inge Olofsson, Visby 5C, 2,756.
12 år:
1) Sven Jakobsson, Klinte kyrksk., 3,098. 2) Nils Havdelin, Väskinde, 2,740.
13 år:
1) Laurentz Gadd, Visby 7A, 3,105, 2) Åke Hansson, Eksta, 3,035.
1.4 år:
1) Eric Lindgren, Klinte h. folksk., 2,397, 2),Bertil Eriksson; Visby folksk., 2.145.
Flickor:
10 år:
1) Anita Larsson, Visby 4E, 2,407, 2) Rosita Wulff, Slite, 2,383.
11 dr:
1) Gudrun Malmqvist, Lokrume, 2,547, 2) Gunhild Josefsson, Guldrupe, 2,541.
12 år:
1) Lilian Karlsson, Slite, 2,718, 2) Rubi Svensson, Visby 6B, 2,707.
13 år:
1) Margit Sandelius, Slite, 2,689, 2) Svea Josefsson, Guldrupe, 2,676.
14 år:
1) Kerstin Wahlgren, Klinte h. folkskola, 2,719, 2) Stina Pehrsson, d:o, 2,575.
Löpning 60 m.:
Pojkar:
10 år:
1) Leif Larsson, Visby 4B, 9,1.
11 år:
1) Lars Gunnar Kjellberg, Bunge, 9,0, 2) Lars Inge Olofsson, Visby 5C, 9,1.
12 år:
1) Sven Jakobsson, Klinte ksk., 8,4, 2) Hans Christer Lindberg, Bunge, 8,9, Bernt Johannisson, Bunge, 8,9.
13 år:
1) Karl Erik Karlsson, Fole, 8,3, 2) Laurentz Gadd, Visby 7A, 8,4.
14 år:
1) Erik Lindgren, Klinte h. fsk., 8,7, Sune Nilsson, Hemse, 8,7.
Flickor:
10 år:
1) Marie-Louise Engström, Visby 4C, 9,1, 2) .Ingrid Steffen, Visby 4F, 9,7.
11 år:
1) Gudrun Malmkvist, Lokrume, 9,3, 2) Berit Pettersson, Visby 5B, 9,8.
12 år:
1) Ulla Jakobsson, Guldrupe, 9,5, 2) Gun Othberg, Slite, 9,6, Solveig Lundgren, Visby 6A, 9,6, Erna Tellström, Öja, 9,6.
13 år:
1) Viviann Dahlbom, Fole, 9,0, Svea Josefsson, Guldrupe, 9,0, Margit Sande1 lius, Slite, 9,0.
14 år:
1) Kerstin Wahlgren, Klinte h. fsk., 8,6, 2) Ingegerd Ahlqvist, d:o, 8,9.
Längdhopp:
Pojkar:
10 år:
1) Ulf Johansson, Visby 4B, 365 cm., .2) Leif Larsson, Visby 4B, 356.
11 år:
1) Lars Gunnar Kjellberg, Bunge, 375, 2) Lennart Johannisson, d:o, 371.
12 år:
1) Sven Jakobsson, Klinte ksk., 418, 2) Nils Havdelin, Väskinde, 399.
13 år:
1) Laurentz Gadd, Visby 7A, 454, 2) Karl Erik Karlsson, Fole, 441.
14 år:
1) Bertil Eriksson, Visby fortssk,. 402, Erik Lindgren, Klinte h. fsk., 402. Flickor:
10 år:
1) Gunhild Linden, Visby 4F, 326, 2) Ingrid Steffen, Visby 4F, 315.
11 år:
1) Gunhild Josefsson, Guldrupe, 339, 2) Ingeborg Buskas, d:o, 314.
12 år:
1) Rubi Svensson, Visby 6B, 370, 2) Gunborg, Cedergren, Guldrupe, 346.
13 år:
1) Margit Sandelius, Slite, 386.
14 år:
1) Ingegerd Ahlqvist, Klinte h. fsk., 389, 2) Kerstin Vahlgren, d:o, 386.
Kast, liten boll:
Pojkar:
10 år:
1) Göte Andersson, Visby 4E, 53,04, 2) Bernt Karlsson, Visby 4E, 48,50.
11 år:
1) Bert östman, Fole, 51,00, 2) Armas Joensuu, Väskinde, 50,60.
12 år:
1) Sven Jakobsson, Klinte ks., 59,10, 2) Ture Larsson, Väskinde, 55,70.
13 år:
1) Åke Hansson, Eksta, 69,30, 2) Laurentz Gadd, Visby 7A, 67,15.
14 år:
1) Erik Lindgren, Klinte h. fsk., 52,10, 2) Ulf Wiberg, d:o, 49,70.
Flickor:
10 år:
1) Britt Jansson, Visby 4E, 29,90, 2) Judith Johansson, Visby 4E, 28,66.
11 år:
1) Barbro Nilsson, Bunge, 34,20, 2) Ingeborg Buskas, Guldrupe, 32,70.
12 år:
1) Lolly Lindell, Mästerby, 48,78, 2) Anne-Louise Wigström, Klinteh., 36,00.
13 år:
1) Sylvia Ekström, Hemse, 43,41, 2) Berit Nykvist, Hejnum, 42,28.
14 år:
1) Stina Persson, Klinte h. fsk., 41,00, 2) Kerstin Söderlund, Visby 7C, 36,30.
Trekamp, lag:
1) Visby 4B 2,625 poäng, 2) Fole 2,585, 3) Klinte h. fsk. 2,564, 4) Visby 7A 2,514, 5) Lokrume 2,492, 6) Guldrupe 2,483, 7) Eksta 2,421, 8) Bunge 5 2,421, 9) Visby 4E 2,410, 10) Hemse 7 2,395, 11) Hejnum 2,387, 12) Oja 2,374, 13) Slite 6 2,363, 14) Visby 6B 2,343, 15) Slite 7 2,307, 16) Visby 5C 2,292.
Stafett:
1) Visby 7D (fl.) 45,2, 2) Visby 7A (p.) 46,2, 3) Visby 6A (bl.) 46,4, 4) Visby 4B (p.) 46,4, 5) Guldrupe (fl.) 46,5, 6) Klinte ksk. 46,7, 7) Klinte h. fsk. 46,8, 8) Fole (bl.) 46,8, 9) Klinte ksk. 46,9, 10) Visby 6B (bl.) 46,9, 11) Visby 6C (p.) 47,0, 12) Visby 4D (bl.) 47,2, 13) Bunge (p.), 47,3, 14) Hemse ’1 (bl.) 47,3, 15) Visby 5B (bl.) 47,7, 16) Slite 6 (bl.) 47,8, 17) Eksta (bl.) 48,4, 18) Slite 6 (bl.) 48,7, 19) Klinte h. fsk. 1 (bl.) 49,0, 20) Visby 7C (fl.) 49,5, 21) Visby 4C (fl.) 49,9, 22) Visby 5C (bl.) 60,5.

42 lag till budkavle-DM.
Nästa stora orientering är DM i budkavle, som om söndag anordnas av KA 3 IF. Allt som allt är 42 lag anmälda, 35 senior- och 7 oldboys.
Vi har plockat ut 10 favoritlag i huvudklassen med namnen i den ordning de löper. Oldboysklassen förefaller så jämn att vi inte har vågat oss på att stryka någon enda treklöver. I stället tar vi med alla de anmälda lagen med deras startnummer, men utan namn.

Seniorer: 8. VIF II: F. Löfqvist, G. Löfqvist, S. Sandvall. 9. AIK I: Å. Jolby, E. Dahlin, E. Magnusson. 12. Roma I: S. Jakobsson, E. Jakobsson, B. Möller-ström. 16. A 7: Björk, Johansson, Fernestorn. 19. Visborgs OK VII: J. E. Pet’ tersson, A. F. Magnusson. 23. Bro SK: Clas Pettersson, F. Nyberg, N. Lövgren. 24. VIF I: M. Lindblad,
G. Belin, Nyqvist. 31. Slite IF I: B. Karlström, Å. Pettersson, B. Theorin. 32. AIK II: S. Strandberg, G. Lövqvist, R. Ahrling. 34. Boge IF: T. Ohlsson, I. Hansson, K.-E. Lövkvist.
Oldboys: 41. Visborgs OK. I. 42. Bro I. 43. Slite II. 44. TTK I. 45. AIK I. 46. Slita I. 47. VIF I.

Säsongstart för tyngdlyftarna.
Till fredagskvällens lyfttävlingar i NTO:s hörsal som arrangeras av Visby AIK och Visby IF har anmälts 15 lyftare från Fårösunds AK, AIK och VIF.
I fjädervikt startar: V. Malmkvist, FAK, A. Falck, VIF och E. Grevberg, AIK. Lättvikt: G. Pettersson, FAK, Werner och T. Lundin, VIF, sanit E. Widing, AIK. Mellanvikt: N. Nordström, FAK, S. Karlsson, VIF, S. Nilsson, AIK. Lätt tungvikt: G. Dahlström, FAK, L. Ödfjäll, VIF. Tungvikt: S. Blomgren, FAK, B. Abom, VIF, G. Widing, AIK.
Tävlingen är arrangerad som rekordförsök och det är inte omöjligt att det kan bli tal om rekord i någon av klasserna, trots att det är i början av säsongen.
Lyftarna kan börja väga in två timmar före tävlingarna.

Elva gotlandsföreningar får bidrag från RF.
RF:s förvaltningsutskott har nu behandlat idrottsföreningarnas ansökningar om kontantbidrag för verksamheten och elva gotländska föreningar har därvid erhållit bidrag, nämligen Grötlingbo IF, Havdhems IF, Klintehamns IK, SGU:s IF, Visby, Slite IF, Tingstäde TK, Vall IF, Visby AIK, Visby IF, Visby Manl, GF, och Visby Simsällskap, vilket innebär att samtliga sökande blivit ihågkomna.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 September 1947
N:r 219

Klockhålen i Guldrupe kyrka.

Byggnadsstyrelsen har medgett, att kolonnerna i Guldrupes kyrkas ljusgluggar får kompletteras och återuppsättas i enlighet med angiven plan. Arbetet skall ställas under professor Johnny Roosvals kontroll.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 September 1947
N:r 218

Restaureringsprogrammet för Gotlands kyrkor.

En förteckning över de olika kyrkornas behov.

Fleringe kyrka i finputsat skick.
Vit och vacker som en brud står nu Fleringe kyrka därute i den karga bygden som ett vittnesbörd om församlingsbornas bemödanden att göra det bästa möjliga för sin gamla helgedom. Den vackra stigluckan, som nu varit redskapsbod en lång tid har tagits i bruk på nytt och har fått sin andel av finputsningen.

Till grund för byggnadsstyrelsens anslagsyrkanden för restaureringen av de gotländska kyrkorna föreligger en preliminär undersökning. Vår korrespondent har tagit del av denna undersökning som omfattat 50 av de äldsta kyrkorna. Som allmän regel kan sägas att flertalet kyrkor kräver grundlig översyn vad beträffar takläggning och golv. Uppvärmningsmöjligheterna tycks genomgående vara dåliga och så gott som utan undantag är anmärkningar gjorda på den punkten.
Bäst i stånd har man funnit de under 1900-talet restaurerade kyrkorna, bland annat Akebäcks, Anga, Hejde, Klinte, Västerhejde och Östergarns kyrkor.
Akebäcks kyrka har en mindre vacker ytterport som bör bytas ut eller slopas. Om inga kalkmålningar kan framknackas är en rengöring önskvärd. Orgeln skall förslagsvis utbytas mot en hammondorgel eller mindre piporgel som placeras på podiet i väster. Församlingen har inte ansett några åtgärder nödvändiga.
Ala kyrka är nyrestaurerad efter branden 1938. En ny orgel önskas på podiet i väster. Denna bör inte vara för stor eller hög med hänsyn till det västra fönstret.
Anga kyrka är föremål för pågående restaurering. Ett utbyte av orgel planeras samtidigt som denna skulle, få en annan plats. Detta erbjuder dock svårigheter med hänsyn till de kalkmålningar som påträffats.
Ardre kyrka har ej restaurerats sedan 1901. Här vill man ta bort en del målningar som anses tråkiga och flytta orgeln till tornkammaren.
Atlingbo kyrkas tornspira och takbeläggningen tarvar översyn och re. paration. Likaledes är golvunderlaget bristfälligt och bör utbytas. Den klumpiga läktare som finns skall rivas, fuktfläckarna i taket tagas bort, orgelpodium byggas och bänkinredningen göras bekvämare.
Björke kyrka är utvändigt i gott Skick. Orgeln behöver dock utbytas mot en mindre som inte verkar skymmande. Det färgade glaset i långhusets fönster kan tagas bort. Predikstolen som är mycket vacker är i behov av en konservators behandling.
Boge kyrka är liksom Björke i gott skick utvändigt, men tegeltaket är bristfälligt. De fläckar som uppstått inne i kyrkan bör tagas bort, sprickor lagas, och sakristian repareras.
Bunge kyrka kräver endast smärre reparationer utvändigt. Den ganska fula läktaren kan inte slopas då den uppbär en större orgel. Fuktfläckar är synliga i taket och bänkinredningen är obekväm. Församlingen anser ingen åtgärd behövlig.
Bäls kyrka har nyligen genomgått en omfattande reparation. Orgeln skall byta plats och podiet i tornrummet omarrangeras. Kyrkan som uppvärmes med kamin är i stort behov av en värmeledning.
Dalhems kyrka är väl bibehållen men en flyttning av orgeln kan komma i fråga.
Endre kyrka tillhör också de som utvändigt inte har några skador. De rökgångar som invändigt i kyrkan avtecknar sig synnerligen fult mot den östra väggen föreslås dock omändrade. Dessutom behöver kyrkan rengöras och de färgade glasen i södra fönstren bytas ut.
Fole kyrka företer endast smärro putsskador. Genom att riva den klumpiga läktaren samt anordna ett orgelpodium i tomrummet kan valvbågar och pelare friläggas.
Follingbo kyrka kräver allmän översyn och reparation särskilt av taket. Om en grundförstärkning göres kan de primitiva stödmurarna vid tornets sydvästra mur rivas. Förslaget går även ut på ombyggnad av sakristian, nya bänkar och ny orgel.
På Ganthems kyrka är takbeläggningen dålig samt en lodrätt genomgående spricka synlig i absiden. Man föreslår rivning av en läktare och vägg mellan långhus och tornkammare. Altarringen och bänkinredningen skall enligt förslaget även ersättas.
För Guldrupe kyrka föreslås översyn av tornspira och spåntak, kolonetter i tornöppningarna och kolonnskaft i västra portalen, rivning av läktare, och vändning av prediksstolen ett kvarts varv.
För Halls kyrka omfattar förslaget återställande av äldre fönsterformer, slopande av fönster i långhusets port, ny orgel, ny läktartrappa och insättande av antikglas.
Halla kyrka kommer att bli föremål för allmän reparation och översyn. Läktaren och väggen i valvöppningen mot tomrummet skall rivas och orgelpodium anordnas. Eventuellt skall en ny altarring ersätta den gamla.
Hangvars kyrka har såväl dålig tak- som golvbeläggning. Orgeln planeras att flyttas och vidare bör inredningen omflyttas.
Taket på Hejde kyrka är bristfälligt och kräver omläggning, och färgen på tornet har flagat av. Det kan även ifrågasättas om inte det vore lämpligt att uppsätta kolonner i korportalen.
Bland de kyrkor som betecknats vara i stort behov av restaurering befinner sig Hejdeby kyrka. Takbeläggningen är dålig, en kolonett saknas, golvet bör läggas om och en omfattande omdisponering av interiören kommer att ske.
På Hejnums kyrka är det tornspiran som är i trängande behov av en ombyggnad. I övrigt är kyrkans yttre i gott skick och den största förändring som invändigt kan företagas är läktarens rivning.
Väskinde kyrka skall få en ny sakristia på tornets norra sida och golvet skall enligt planerna omläggas.
För Stenkyrka kyrka gäller allmän översyn och reparation, eventuellt en ny port i väster samt nytt golvunderlag.
Vallstena kyrka bör förses med nytt golv. Dessutom är reparation av tornspiran nödvändig.
Sjonhems kyrkas tornspira är också illa åtgången och kräver reparation. De sprickbildningar som uppstått i långhuset fordrar undersökning. Ansökan om takomläggning har blivit avstyrkt. Golvbeläggningen måste förnyas och eventuellt skall en läktare byggas om.
Rute kyrka har fuktfläckar som skall avlägsnas samt sprickor i murarna. Förslag föreligger att slopa läktare så att valvbågar och pelare mot tomrummet frilägges.
På Roma kyrka föreslås att takbeklädnaden utbytes mot plåt.
På Norrlanda kyrka behöver tornspiran överses, läktare rivas samt orgelpodium anordnas.
På Mästerby kyrka är spåntaket dåligt och måste läggas om. Dessutom bör kolonetterna i torngluggarna bytas ut mot sådana av sten. Nya portar eller ommålning av de redan befintliga föreslås även.
Martebo kyrka skall enligt planerna genomgå en reparation av tak, puts och läktare.
Vid Lärbro kyrka önskar man ta bort strävmurarna på tornet, riva läktare, bygga orgelpodium och täta ytterportarna.
För Lummelunda kyrkas del fordras en genomgripande reparation av puts och korportal.
Vid kyrkan i Kräklingbo blir det viktigaste arbetet omläggning av taket, översyn av tornspiran och putsskador.
Lokrume kyrka har mest putsska. dor och dessutom behöver porten må. las.
Hogräns kyrka är i stort behov av restaurering. Där är såväl tak- som golvomläggning nödvändig, orgeln påstås vara ful och dålig och predikstolen hänger snett.
För Tofta kyrka kommer det att bli översyn av tak och puts samt bortrtagning av målningar.
Tingstäde kyrka behöver allmän reparation.
Tegeltaket på Västergarns kyrka måste få översyn, Stenkumla kyrka ny tornspira, Hellvi kyrka allmän översyn och reparation, rengöring av väggar och golv samt inmontering av elektrisk belysning och ny orgel.
Hörsne, Othems, Östergarns, Väte, Västerhejde, Viklau och Träkumla kyrkor befinner sig i gott skick och tarvar endast smärre reparationer.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 September 1947
N:r 217

Födelsedag.

Sextio år fyller om tisdag den 23 ds fru Lisa Bohlin, född Skönqvist, Ahr i Fleringe.

Sjuttio år fyller om onsdag änkefru Kristina Buskas, Guldrupe. Hon är född i Gammal-Svenskby och kom till Sverige 1929. Sedan dess har hon varit bosatt hos sin fosterson vid Bondarve i Guldrupe. Fru Buskas är känd som en duktig och hjälpsam husmor och trots sin ålder är hon ganska pigg och kry och deltar dagligen i en del göromål.

På tisdag fyller förre organisten i Boge församling Anshelm Mörrby, åttio år. Jubilaren, som i 30 års tid skötte organisttjänsten, innehade en gård vid Möjner, som han för ett 10-tal år sedan överlämnade i andra händer. Han vistas nu på Roma ålderdomshem, där han brukar tjänstgöra som organist vid pensionärernas samlingar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 september 1947
N:r 215