Ingen av prästerna vill bli emeriti.

Visby domkapitel anmäler till ecklesiastikministern att följande präster inom stiftet komma ifråga till erhållande av emeritilön, nämligen kyrkoherden i Vänge, Buttle och Guldrupe församlingars pastorat A. E. F. Kahl, född 1848, kyrkoherden i Närs och Lau församlingars pastorat G. Torhiörnsson, född 1867, samt kyrkoherden i Dalhems, Ganthems, Halla och Hörsne med Bara församlingars pastorat G. Th. Reuser, född 1868. Samtliga ha förklarat sig ej önska avgå med emeritilön. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273

Idrott och sport.

Fyra nya rekord i folkskolornas tävlingar.
Jämna och goda resultat.

För någon tid sedan publicerade vi en stor del av resultaten från höstens skoltävlingar. Beträffande folkskolornas tävling angavs dock endast den för varje deltagare uträknade medelpoängen. Tävlingsledningen har senare sammanställt de bästa resultaten i de tre grenarna, löpning 60 m., längdhopp och kast med liten boll och delat upp dem i fem årsklasser för pojkarna och fyra för flickorna.
Nya rekord ha satts av Inge Karlsson, Slite, som sprang 60 m. på 9 sek.
blankt, och Bengt Johansson, Visby, som kastade bollen 55,50 m. Båda dessa tillhöra 11-årsklassen. I flickornas 12-årsklass sattes också två rekord, nämligen av Barbro Svensson, Slite, som längdhoppade 405 cm. och Birgit Pettersson, Visby, som kastade 42 m.
med liten boll.
I övrigt blevo resultaten följande:

Gossar.
14-åringar:
Löpning 60 m.: 1) John Karlsson, Vamlingbo, 8,6 sek., 2) Helge Fält, Visby, 8,8, 3) Tage Jakobsson, Lye, 9,0.
Längdhopp: 1) Axel Larsson, Vamlingbo, 429 cm., 2)Tore Lundgren, Lye, och Tage Jakobsson, Lye, 419, 3) John Karlsson, Vamlingbo, 379.
Kast m. 1. boll: 1) Tage Jakobsson, Lye, 55,40 m., 2) Tore Lundgren, Lye, ög 3) John Karlsson, Vamlingbo, 49,92.

13-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Bertil Fernström, Visby, 88 sek., 2) Sten Jakobsson, Vänge, Rune Qviström, Visby, och Nils-Bertil Olsson, Visby, 9,2.
Längdhopp: 1) Rune Qviström, Visby, 414 cm., 2) Göte Sonnell, Levede, och Sten Jakobsson, Vänge, 400, 3) Lars-Erik Jakobsson, Visby, 391.
Kast m. 1. boll: 1) Allan Håkansson, Visby, 53,00 m., 2) Rune Qviström, Visby, 52,00, 3) Bertil Fernström, Visby, 50,50.

12-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Gösta Brodin, Visby, 8,8 sek., 2) Nils-Ture Gardelin, Visby, 9,0, 3) Ernst Pettersson, Hejdeby, Torsten Jakobsson, Slite, och Per-Olof Arensson, Visby, 9,1.
Längdhopp: 1) Folke Martell, Grötlingbo, 421 cm., 2) Teddy Lundin, Hellvi, 413, 3) Torsten Jakobsson, Slite, 407.- Kast m. 1. boll: I) Erik Lind, Visby, 57,00 m., 2) Sture Johansson, Slite, 56,90, 3) Torsten Jakobsson, Slite, 55,80.

11-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Inge Karlsson, Slite, 9,0 sek., rekord, 2) Lars-Erik Ohlin, Visby, 9,1, 3) Olle Uhr, Visby, Knut Pettersson, Vamlingbo, och Bertil Lindstedt, Slite, 9,3.
Längdhopp: 1) Inge Karlsson, Slite, 379 cm., 2) Adolf Mutas, Staplebacke, 377, 3) Villy Jönsson, Hellvi, 375.
Kast m. 1. boll: 1) Bengt Johansson, Visby, 55,50 m., rekord, 2) Bertil Lindstedt, Slite, 52,80, 3) Ivan Vallin, Visby, 51,40.

10-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Lennart Siltberg, Visby, och Karl-Axel Grund, Visby, 9,2 sek., 2) Åke Olofsson, Visby, och Per Sandahl, Visby, 9,5.
Längdhopp: 1) Bo Mattsson, Havdhem, 391 cm., 2) Ivan Ronström, Havdhem, 365, 3) Åke Jönsson, Vänge, 364.
Kast m. 1 boll: 1) Gösta Martell, Visby, 48,70 m., 2) Sylve Hansson, Grötlingbo, 46,50, 3) Gösta Karlsson, Staplebacke, 44,90.

Flickor.
13-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Stina Pettersson, Slite, och Barbro Söderström, Visby, 9,4. sek., 2) Maja Nilsson, Burs, och Elsy Gustavsson, Visby, 9,9.
Längdhopp: 1) Marja Lerberg, Staplebacke, 367 cm., 2) Stina Pettersson, Slite, 352, 3) Barbro Söderström, Visby, 337.
Kast m. 1. boll: 1) Stina Pettersson, Slite, 40,20 m., 3) Birgit Nordgren, Visby, 33,35 m., 3) Barbro Söderström, Visby, 31,30.

12-åringar:
Löpning 606 m.: 1) Irja Cedergren, Vamlingbo, 9,0 sek., 2) Birgit Pettersson, Visby, och Eva Sedelius, Visby, 9,4.
Längdhopp: 1) Barbro Svensson, Slite, 405 cm., rekord, 2) Karin Larsson, Slite, 364, 3) Aina Sandelin, Visby, 361.
Kast m. 1. boll: 1) Birgit Pettersson, Visby, 42,00 m., rekord, 2) Elly Lindqvist, Öja, 38,40, 3) Maja Pettersson, Slite, 37,70.

11-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Svea Dahlström, Hejdeby, Sissi Nilsson, Hemse, Signe Lindqvist, Slite, och Marianne Larsson, Visby, alla 9,6 sek.
Längdhopp: 1) Solveig Vallin, Slite, 366 cm., 2) Svea Dahlström, Hejdeby, 360, 3) Margit Lagergren, Klinte, 356.
Kast m. 1. boll: 1) Solveig Vallin, Slite, 39,40 m., 2) Anna Josefsson, Guldrupe, 35,40, 3) Lisa Dahlström, Etelhem; 34,32.

10-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Lisbet Pettersson, Visby, 9,2 sek., 2) Vera Qviström, Visby, 9,4, 3) Brita Lönnberg, Hejdeby, och Allis Fahlström, Visby, 9,6.
Längdhopp: 1) Irene Björklund, Slite, 350 cm., 2) Lysbeth Stenström, Guldrupe, 331, 3) Maria Buskas, Guldrupe, och Lisbet Pettersson, Visby, 327.
Kast m. 1. boll: 1) Maria Buskas, Guldrupe, 30,72, 2) Irene Björklund, IG 28,60, 3) Vilna Olofsson, Burs, 27,18.

Varpkastning i Fardhem.
A. Persson tog första inteckningen i centimeterspokalen.

Fardhems IF hade i söndags anordnat den förut omtalade centimeterskastningen om den ståtliga vandringspokalen, som är skänkt av f. d. charkuteristen Hage, Hemse. Pokalen skall erövras tre gånger utan ordningsföljd och tävlingen hölls på det sedvanliga stället på idrottsplatsen. Ett stort antal varpkastare från sockfien hade mött upp och tävlade med sten utan tag. Under tävlingstiden rådde vackert väder, men den våta och fuktigå sanden gjorde att stenarna blevo hala och våta, varför en hel del överraskningar inträffade. Sålunda blevo de tappade segrarna slagna, och allmän överraskning rådde då Albert Persson, Stenstu, erövrade sin och även den första inteckningen i den ståtliga pokalen med 239 cm på tolv kast.
Efter centimeterskastningen anordnade man en insatskastning, där de olika kastarna lottades samman i tvåmannalag. Första pris här erhöll Harald Tungqvist och Erik Jacobsson, andra pris Gustav Olofsson och Arvid Siltberg. Tröstpriset erhöll Hilmer Pettersson och Albert Persson.
Pege.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Auktion

kommer att förrättas i VÄNGE PRÄSTGARD å överbliven byggnadsmateriel och ved samt ett mindre skjul till bortflyttning lördagen den 1 okt. kl. 2 e. m.
S. d. kl. 3 hålles uppbörd av den därstädes förut hållna auktionen.
Pastoratskyrkorådets ledamöter kallas att sammanträda kl. 4 e. m.
för att uppgöra förslag till stat för Pastoratets Prästlöne- m. fl. kassor till år 1939 samt för att bestämma blivande arrendevillkor vid förestående ny utarrendering av lönebost. 3/4 mtl. Västerby i Guldrupe.
För Vänge Pastorats kyrkoråd.
C. P. Jakobsson.
Guldrupe.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Skytteföreningarnas statsbidrag.

Anslaget nu fördelat.
Vid nu verkställd fördelning av statsanslaget till frivilliga skytteväsendet för innevarande budgetår ha föreningarna inom Gotlands skytteförbund tilldelats sammanlagt 5,177: 50 kr. i understöd, vilket belopp beräknats efter 2,071 anslagsberättigade skyttar över sexton år. Fördelningen på de olika skytteföreningarna blir följande:
Ala 78 kr., Alskogs 133, Anga 70, Ardre 73, Bara 93, Barlingbo 53, Bjärges 70, Burs 145, Buttle 45, Dede 93, Ekeby 80 Eksta 65, Endre 45, Etelhem 65, Fardhem 40, Fide 33, Fleringe 28, Fole 45, Follingbo 43, Fårö 93, Fårösunds 60, Fårö östra 113, Gammelgarns 65, Garda 78, Gothems 135, Grötlingbo 90, Guldrupe 23, Hablingbo 83, Hamra 25, Hangvars 43, Havdhems 93, Hejnums 30, Hemse 68, Hässelby 68, Hoburgs 60, Hogräns 68, Högbro 65, Klinte 125, Lau 70, Levede-Gerums 50, Lina 58, Linde 70, Lokrume 55, Lummelunda 23, Lärbro 23, Närs 198, Rone 83, Sande-Västergarn 88, Slite 93, Stånga 90, Tingstäde 70, Tofta 85, Torsburgs 50, Vamlingbo-Sundre 48, Visborgs 932: 50, Visby 262: 50, Väte 85 och Östergarns skytteförening 75 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Vägavlysning.

På grund av omläggning av brotrumma vid Prästbåtels. å vägen Bjärges—Guldrupe avlyses nämnda väg från trafik under måndagen den 15 och tisdagen den 16 augusti 1938.
Vägfarande hänvisas att under tiden begagna allmänna vägarna över Buttle eller Viklau och Väte.
Visby i landskansliet den 10 aug. 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1938
N:r 183

Idrott och sport.

Idrottsföreningen Varpa
hade igår anordnat tävlan om ”Hedersprispokalen” jämte andra priser, ute i Åhsbergska hagen. Enligt reglerna för vandringspokalen skola alla lag som deltaga i tävlingen kasta en kula mot varandra, och hemföres pokalen av det lag, som vunnit de flesta segrarna. Vid lika antal segrar bli sticken de avgörande. Lagsammansättningen som sker efter vissa regler på grundval av inom föreningen uppnådda resultat i centimeterskastning medför att de kämpande lagen blir ytterst jämna, vilket ökar spänningen än ytterligare.
Då sammanlagt 14 lag ställde upp, så innebar detta att varje lag skulle kasta 13 kulor, vilket blev ett konditionsprov av stora mått. Från kl. 10 f. m. till över 7 på kvällen pågick tävlingen med växlande lycka oavbrutet och ända intill sista kulan för dagen var slutkastad rådde ovisshet om vilket lag som skulle hemföra de flesta segrarna.
Prislistan fick följande utseende:
1) H. Netzel; Sture Nilsson, R. Nyberg, 11 segrar. Hedersprispokalen jämte pokal till varje man i laget.
2) K. Enström, F. Fredin, Sv. Lundberg, 10 segrar. Stick: 149—114.
3) E. Holmström, G. Dahlström, K. Andersson, 10 segrar. Stick: 143—117.
4) Gust. Karlsson, H. Holmkvist, E. Lönnroth, 7 segrar.
5) J. Palmgren, J. Lindström, H. Lundell, 6 segrar. Stick: 124—118.
6) PE. Sandin, K. Johansson, K. A. Pettersson, 6 segrar. Stick: 135—132.

Allmän och gotländsk idrott i Väte.
Väte Gymnastik- och Idrottsförening

höll söndagen den 7 aug. en lyckad idrottsfest i gynnsamt väder och med livligt deltagande av idrottsmän; mest varpkastare med 20 lag anmälda.

Prislistan:
Löpning 100 m.: 1) Rune Mattsson, Slite, 11,9, 2) K. G. Björnlund, Väte, 12,0, 3) K. E. Fredriksson, Väte, 12,0.
Löpning 400 m.: 1) Rune Mattsson, Slite, 53,2, 2) K. E. Fredriksson, Väte, 53,2, 3) Birger Pettersson, Väte, 54,0.
Löpning 1,500 m.: 1) Manne Boberg, Slite, 4,22,71, 2) Sven Boberg, Slite, 4,22,7, 3) B. Lindström, Tingstäde, 4,27,2.
Höjdhopp: 1) Sigvard Mattsson, Väte, 1,56, 2) Georg Nilsson, Träkumla, 1,56, 3) Rune Mattsson, Slite, 1,52.
Längdhopp: 1) G. Nilsson, Träkumla, 5,70, 2) B. Pettersson, Väte, 5,52, 3) Arne Larsson, Väte, 5,27.
Kulstötning: 1) T. Pettersson, Burs, 11,35, 2) H. Hansson, Roma, 11,27, 3) G. Nilsson, Träkumla, 10,39.
Stångstörtning: 1) Erik Lundgren, Väte, 7,83, 2) Ivar Lind, Roma, 7,58, 3) S. Svensson, Guldrupe, 7,51.

Varpa:
Final: 1) Henning Perssons lag, Dalhem, 2) Randolf Nygrens lag, Visby, 3) Ivar Ahlqvists lag, Roma, 4) Ragnar Petterssons lag, Stånga.
Tröst: 1) K. Bjersanders lag, Barlingbo, 2) Hj: Niklassons lag, Buttle, 3) Nils Liljegrens lag, Barlingbo.
Sekr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Svenskbyborna på Gotland sköta sig fint.

”Vår far” — alias agronom Kyhlberg — ger några intryck från en rundtur på ön.
Vid de gotländska svenskbybornas i gårdagens tidning refererade ”nationalfest” i Roma stötte vi plötsligen på agronom Karl Kyhlberg från kungliga huvudstaden. Det var visserligen en god stund före den traditionella gudstjänstens början, men ändock hunno vi inte växla så värst många ord med varandra därute på den solflimrande kyrkvägen. Nämnde Kyhlberg hade nämligen fullt sjå att skaka hand med anländande bybor, samtliga synnerligen angelägna om att få krama den kyhlbergska näven. Ytterst är det ju också den som figurligt talat visat vägen, lagt till rätta och även, såvitt vi kunna se, med framgång allt som oftast fått höja ett i viss mening pedagogiskt pekfinger, när det för snart ett decennium sedan men även senare gällde att hjälpa vilsekomna, av ett mer än vanligt oblitt öde drabbade svenskättade medmanniskor till rätta i ett för dem nytt land med helt nya och följaktligen ovana förhållanden.

Agronom Kyhlberg i samtal med pastor Hoas.

Men detta är saker som förut äro kända. Och erkända. Agronom Kyhlberg är ju den som redan från första stund fick och åtog sig det ansvarsfulla värvet att under Svenskbystiftelsens egid ordna för dessa våra anförvanter, för vilka han alltfort, utan sentimentalitet dess bättre, ömmar, trots att såväl stiftelsen. som han själv numera praktiskt taget är skild från sitt uppdrag. Efter fullgjort värv upphörde ju stiftelsen för något år sedan, även om en särskild fond till bybornas fromma alltjämt existerar. Nog om detta. Som sagt hunno vi i Roma inte med att underkasta vederbörande något ”korsförhör”. Men då hr K., som vistats mer än en vecka på Gotland och därvid besökt så gott som samtliga svenskbybor — dom äro ju som bekant utplanterade litet varstans på ön — antyder något om att han kanske kunde vara anträffbar någon gång ”i morgon kväll” utbedja vi oss genast en liten intervju, ”vilken också älskvärt beviljas. Hr K. kan sina bybor både utan och innan på sina fem fingrar. Mer än de flesta har han följt dem från början och bör sålunda vara rätte mannen att bedöma det aktuella läget på den gotländska ”svenskbyfronten”, jämfört med hur det var i ”begynnelsen”. Intervjuaren går därför till atttack med frejdigt mod:
— Vad gäller besöket? Har inte svenskbystiftelsen upphört att finns till?
— Jo, det är nog riktigt, redak??rn. Men vad som än en gång fört ??ig till Gotland är dels mitt personliga intresse för byborna — det är ju alltid roligt att se hur det går för ens skyddslingar — dels hade landshövding Rodhe bett mig, som ju i alla fall bäst känner dem, företa någon undersökning i samband med framställningar om bidrag från fonden. För att ingen orättvisa skulle uppstå ansåg jag det emellertid bäst att, när jag ändå är härnere, besöka samtliga . svenskbybor, och det har jag nu gjort med undantag för några få, som jag ämnar göra visit hos i morgon.
— Visserligen var det officiellt avskedstagande för cirka ett år sedan, då ju även generaldirektör Malm var med, tillägger han, men jag är ändå glad över att än en gång ha fått besöka dem.
— Och byborna själva? Glada också ?
— Man kan nog säga att glädjen var ömsesidig. För min del gladdes jag över att det gått framåt för byborna och beräkningarna sålunda hållit streck, säger agronom Kyhlberg och fortsätter:
— Under alla dessa år jag besökt dem, har jag faktiskt aldrig som nu fått röna sådana uppriktiga bevis på tacksamhet från deras sida. Många av dem erkänna oförbehållsamt, att de nu insett vilket arbete som legat bakom deras inplantering på Gotland. Detta ha de ju inte förstått förrän nu på senaste tiden.
Jag har till och med fått hederstiteln ”vår far”, och många ha förresten undrat över vem de skulle rådfråga och få hjälp av om inte just av denne pappa.
Detta i förbigående. Det som dock mest har glatt mig är deras stora framsteg ifråga om jordbrukets skötsel, deras blick för vikten av byggnadernas underhåll och att de utan att ta sig vatten över huvudet planerat allt på ett klokt sätt, med god beräkning. De ha rättat munnen efter matsäcken. Vad de vid ett visst tillfälle ansett sig kunna göra t. ex. ifråga om tillbyggnader och reparationer på sina hus, det ha de också utfört då, men väntat med annat som de ansågo sig just vid det tillfället inte kunna gå i land med. Och det är ju så det måste gå till.
— Flera av dem som i början voro allt annat än nöjda med de gårdar de tilldelats, säga nu att de inte skulle vilja göra sig av med dem ens mot dubbla priset. Men, understryker hr K., gårdarna hade inte heller det värde då som nu. De ha upparbetats kolossalt och genom ypperlig skötsel, dikningar och allt vad som till ett välskött jordbruk hör stigit avsevärt i värde. Ja, det finns numera svenskbygårdar som äro verkliga mönsteregnahem på Gotland.
Bland dessa ha vi sådana i Stenkyrka, Ala, Guldrupe, Buttle och f. ö. även på flera, andra ställen, där man nått utomordentliga resultat.
Också det fåtal större gårdar som finns ha skötts på ett förvånansvärt bra sätt, konstaterar hr Kyhlberg.
— Och den yngre generationen, den som nyligen har inträtt eller snart skall inträda i det heliga äkta ståndet, hur går det för den?
— Jag har under min resa även träffat på en hel del ungdomar, sådana som gift sig här, och varit nog ambitiösa och ”framåt” att med det snaraste skaffa sig egnahem. Detta har visserligen skett på skuld, men genom sparsamhet ha de kunnat erlägga den mindre kontantinsats som fordras för ett övertagande av jordbruket. Det är sålunda med stor tillfredsställelse man ser hur väl också dessa yngre bybor skött sig: Genom sin flit och sin sparsamhet ha de därför stora förutsättningar att klara sig gott även i fortsättningen.
— Ja, detta var nu idel ljuspunkter, säger hr K. vidare. Men naturligtvis finns det ett och annat mörkare inslag i väven. Redan på ett ganska tidigt stadium lovade jag att det ojämförligt stora flertalet av de hit inflyttade svenskbyborna skulle komma att reda sig gott. Nu är jag förvissad om att detta förhållande skall bli inte långt från hundraprocentigt. Vad man vidare förutsagt att ett par tre skulle komma att gå överstyr kommer nog också att besannas. Inte beroende på att de fått sämre gårdar än de andra, utan på grund av att vederbörande äro mindre lämpade för mera självständigt arbete.
— Grannsämjan med gotlänningarna?
— Enastående god. Alla bybor skryta, var och en på sin ort, över sina gotländska grannar såsom varande de allra bästa och hjälpsammaste som finns.
I fortsättningen kommer samtalet bl. a. in på vissa jämförelser mellan byborna på fastlandet och de här på Gotland bosatta. Även de förra synas i stort sett klara sig bra, men agronom Kyhlberg är åv den bestämda uppfattningen, att de gotländska byborna ha vissa större förutsättningar härtill än de andra.
Och detta förhållande beror enligt hans mening inte minst därpå att byborna här på ön ha landshövdingeparet hos sig, så att säga. Landshövding och fru Rodhe ha ju alltifrån första början visat ett synnerligen stort intresse för bybornas väl och ve, och titt och tätt bl. a. vid personliga besök på gårdarna gjort sig underrättade om förhållandena. De ha varit vänliga, välvilliga och genom sitt älskvärda sätt gjort det mycket lätt för byborna att kanske till och med lite för ofta vända sig till landshövdingeparet med framställningar av varierande aktualitet.
Så anhåller intervjuaren till sist om en summering av intrycken från den senaste inspektionsfärden.
-—Ja, det kan ju inte gärna bli något annat än att det säkerligen kommer att gå våra svenskbybor väl i handom om vi få ha fred och ro i landet. Fortsätta de som de börjat kommer nog också det stora flertalet att så småningom bli besuttna bönder. Och det kan f. ö. ingen önska högre än jag själv, slutar agronom Kyhlberg.
Pencil.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Augusti 1938
N:r 176

Jernvägsbolagets

stämma igår för bestämmande af banans sträckning var besökt af omkring 60 personer, representerande 5,626 aktier, men ledde icke till något afgörande beslut. Den delvis tröttande öfverläggningen, erbjudande föga nytt, varade emellertid omkring 3 timmar. I fråga om den nordligaste delenafbanan erhöll styrelsen i uppdrag att efter eget bepröfvande afgöra mellan antingen sträckningen Visby—Klinte i Follingbo—Statva eller Visby—Vede—Barlingbo. Styrelsen förordade såsom fortsättning åt söder den östra eller Vängelinien, hvaremot den vestra, Hejdelinien, på sin sida hade de fleste uppträdande talarne. Under diskussionens gång och för att sammanjämka de olika meningarna, som visade sig mest stridiga i fråga om sträckningen emellan Barlingbo och Etelhem, väcktes af fanjunkaren Karlström ett förslag, hållande medelvägen mellan de båda linierna och afseende banans dragande genom Björke, Atlingbo och Guldrupe till Etelhem, en sträckning, som åtskillige talare tycktes omfatta med intresse. För anställande af närmare undersökningar rörande denna linie uppsköts stämman till 28 innevarande månad.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Augusti 1876
N:r 65

Landsbygden. Guldrupe.

GULDRUPE.
En vällyckad syföreningsförsäljning hölls här i fredags kväll i Metodistkapellet. En kort andaktsstund inledde försäljningen då pastor Hermanson. höll ett tal i anslutning till Våren. Försäljningen av handarbetena och portionerna gick utmärkt och inbringade en summa över 170 kr. Till sist uttalade pastor Hermanson ett tack till dem som arbetat i syföreningen och köparna vid försäljningen samt nedkallade Guds välsignelse över alla.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Dödsfall.

I dag på morgonen avled i sitt hem i När f. d. folkskolläraren Otto Nordström i en ålder av 81 år.
Nordström var född vid Mickels i Vall och avlade år 1878 folkskollärareexamen. Under åren 1878-80 var han lärare i Kila i Södermanland och i Åby i Östergötland och kom därefter till Gotland som lärare i Guldrupe. Här stannade han emellertid endast ett år och flyttade sedan till När, där han i fortsättningen kom att utöva och fullborda sin lärargärning. Under 39 år — alltså till 1920, då hr Nordström inträdde i pensionsåldern — har han innehaft lärartjänsten vid Närs folkskola.
Men utom denna befattning har han under sin tid i När beklätt så gott som samtliga kommunala förtroendeposter. Bl. a. har han varit kommunalstämmans ordförande, räkenskapsförare i sparbanken och mejeriföreningen, brandstodsuppbördsman, ordförande i valnämnden, taxeringsledamot m. m. Ända till för några år sedan skötte han en del av dessa uppdrag och f. ö. har han varit hela socknens klockarfar, då det gällt att upprätta handlingar av olika slag. Alltid har han varit behjälplig och gamle skolläraren kommer säkert att lämna ett stort tomrum efter sig bland församlingsborna, så uppskattad och omtyckt som han varit. Under sin långa levnad har han aldrig varit sjuk och in i det sista var han pigg och kry.
Som närmast sörjande står en broder i Vall, en brorson, poststations föreståndaren Axel Nordström, När, samt en systerson, boende på fastlandet

Löjtnanten vid Hälsinge regemente, friherre Johan Axel Hilding Kruuse af Verchou avled på torsdagskvällen på Gävle lasarett efter ett par dagars sjukdom. Han var född i Visby 1905 och son till majoren, friherre Nils Herman Kruuse, Bollnäs.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 april 1938
N:r 92