En kraftig åskby

gick mellan 12 och 1 i natt över Visby och delar av landsbygden. Skrällarna voro på sina håll ganska kraftiga och åtföljdes även av regnskurar, som dock i det stora hela voro alltför obetydliga för att ge den törstande jorden någon lisa. Det är egentligen blott inom ett litet område på ön man fått någon nederbörd att tala om, nämligen i Lye, Garda, När och trakterna däromkring, där det blev ett veritabelt skyfall, som nog gav jorden tillräcklig fuktighet åtminstone för några dagar framåt. Det lär t. o. m. ha stått blankt med vatten på vägarna där nere, och ännu i morse syntes färska spår av vätan.
I övrigt blev Gotland – som vanligt – missgynnat av regnets makter. Söderut t. ex. i Vamlingbo kom det bara några stänk, i Stånga hade man 0,4 mm., Roma 0,2 och här i Visby 0,4, vilket föll i en kort men iniensiv skur vid halvettiden. Norrut i Slite, Lärbro och på Fårö har man inte fått en droppe regn, och åskan har heller inte hörts annat än som ett mycket avlägset mullrande.
Väderleksrapporten i morse lovade emellertid nederbörd över stora delar av landet inklusive Gotland, varför vi väl få hoppas, att det blåser ihop till en verkligt välgörande rotblöta inom en icke alltför avlägsen framtid., I annat fall går förvisso växtligheten dystra framtidsutsikter till mötes. Senare meddelas, att Hörsne fått hela 12 mm. regn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Landsbygden. Garda.

GARDA.
Söndagsskolans Sommarfest hälls midsommarafton i en vacker äng vid Hemmor under god tillslutning och i övrigt på alla sätt vällyckad. Festen inleddes med ett bibelord av Herman Larsson och i fortsättningen upptog programmet tal till barnen av evangelist Inga Olofsson, som talade om huru Guds ögon följa alla och se allt, rikligt med sång förekom, deltagarna bjödos på kaffe och barnen hade en lekstund. Festen avslöts av Olga Johnsson.
Midsommarvaka varav ungdomsföreningen anordnad på Petar-vebacke till vilken Ostra distriktets ungdom samt Stånga baptistförsamlings ungdom inbjudits och en stor skara hade också samlats i den vackra sommarkvällen. Programmet var rikhaltigt och upptog bl. a. tal av evangelist Inga Olofsson samt av flera andra deltagare i högtiden och rikligt med sång och förfriskningar intogos.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Prästlönereglering.

Regeringen har i fredagens konselj fastställt lönereglering för prästerskapen i Garda och Sjonhems pastorat.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 juni 1940
N:r 142

Landsbygden. Garda.

GARDA.
Sångs und för G. M.-U. hölls här i missionstaiset i söndagskväll under god tillslutning av deltagare. För sången svarade ungdomar från Garda och närliggande ungdomsföreningar, evangelist Inga Olofsson höll en manande predikan över Luk. 15: 1-10 om det förlorade fåret och den borttappade penningen och dessutom förekom uppläsning av Karna Johansson. Den ekonomiska behållinngen blev kr. 22: 60.
En trevlig utflykt hade blåbandsföreningen på söndagen till Digarråir, där möte hölls med ett omväxlande program.
En fotbolssmateh spelades på söndagen mellan skolungdom från med 5-1.
Torkan bereder även i år svåra Garda och Alskog, varvid Garda vann bekymmer. Det var dåligt med foderskörden i fjol men blir ändå åtskilligt sämre i år. Slåttern är för övrigt i gång. Torkan börjar också sätta spår i vårsäden. Jordbrukarna synes gå en prövosam tid till mötes.

Gotlands Allehanda
Måvdagen den 17 juni 1940
N:r 137

Gotlands Sparbanksförening

var i går samlad till årsmöte i D. B. V:s lokal under bankdirektör Ad. Dahlbäcks ordförandeskap och med folkskollärare Herman Stengård som sekreterare. Styrelse- och revisionsberättelser föredrogos och godkändes och ansvarsfrihet beviljades.
Till revisorer valdes hemmansägare Hjalmar Larsson, Sutarve i Garda, och folkskollärare R. Dahlgren, Stånga, med hr Gustav Karlsson, Fardhem, som suppleant. Till ombud vid Svenska Sparbanksföreningens årsmöte i Stockholm i höst valdes föreningens sekreterare Herman Stengård med folkskollärare Alex Stengård som suppleant.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 juni 1940
N:r 128

Landsbygden. Garda.

GARDA.
Kretsföreningen Vitalia.
Östra blåbandskretsen, höll på söndagen sitt årsmöte i härvarande missionshus. Efter inledning av kretsens ordf. R. Lagergren följde förhandlingar. Arsredogörelserna föredrogos och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes i sin helhet och består av R. Lagergren, Garda, ordf., Herm. Larsson, Garda, vice ordf., Helny Ahlqvist, Garda, sekr., Ax. Jacobsson, Ljugarn, kassör, K.-G. Hansson, Lye, och M. Wiman, Kräklingbo, med Fr. Ahlvin, Garda, Th. Andersson, Lau, David Ahlqvist, Ardre, Egon Hederstedt, Lye, och J. Lindström, Kräklingbo, som suppleanter. Till revisorer valdes H. Lidéhn, Ljugarn, och Leo Jacobsson, Alskog, med Lennart Jacobsson, och K.-E. Björkman, Alskog, som ersättare. I övrigt ordnades en del verksamhetsfrågor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 juni 1940
N:r 127

Födelsedagar.

I dag fyller barnmorskan fru Stina Lundin, Garda, femtio år. Fru Lundin, som är född i Forsa församling, Göteborgs län, har varit i Garda i 24 år, där hon gjort sig allmänt omtyckt och uppskattad. Hon har också deltagit i det kommunala livet och har varit ledamot i fattigvårdssstyrelsen under flera år.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 juni 1940
N:r 125

Garda och Alskog ha fått nytt skolreglemente.

39 veckors lästid för lärarna — 34 ½ för barnen.
Enligt i går ingånget meddelande har skolöverstyrelsen godkänt det. nya skolreglementet för G arda och Alskogs församlingars skolor.
Såsom tidigare meddelats beslöto nämnda församlingars kyrkostämmor på förslag av vederbörande skolråd antaga nya skolreglementen, vilka för de båda församlingarna voro lika. Enligt dessa skulle lästiden för barnens del bibehållas vid nuvarande 34 ½ veckor, medan den för lärarnas del skulle utsträckas till 39 veckor. Saken skulle ordnas på så sätt, att undervisningen differentierades. Undervisningen i skolans första, tredje och fjärde klasser skulle börja en månad tidigare på höstterminen än i andra, femte och sjätte klasserna samt en månad senare än dessa på vårterminen. Därmed skulle för undervisningen vinnas den fördelen, att lärarna i resp. folk- och småskolor finge vid läsårets början ägna en månad helt åt de yngsta barnen samtidigt som de äldre, som kunna vara till hjälp i hemmen under denna tid, få längre ferietid från skolan, medan vid andra terminens början vinterväglaget kan vara besvärligt för de minsta barnen. Dessa få nu en månad längre ferietid. För lärarna skulle vinnas den fördelen, att de därmed uppflyttas i den högre löneklass den längre lästiden berättigar dem till. Enligt reglementet skall fem dagars läsvecka bibehållas.
Det nya reglementet vann folkskoleinspektörens fulla gillande och tillstyrktes av honom, medan domkapitlet avstyrkte, enär det ej hade stöd i gällande lag. Nu har emellertid skolöverstyrelsen fastställt detsamma. Vad som här kommer att tillämpas sammanfaller f. ö. med det förslag, som kommitterade för några dagar sedan framlade och som väl också i sinom tig kommer att vinna riksdagens bifall. De båda gotlandskommunerna torde i alla fall nu bli de första i landet, som få praktisera det nya förslaget, vilket torde vara det lämpligaste sättet att ge lärarna den lönekompensation riksdagen beslutat inom ramen för en skolordning, som passar landsbygden, och det torde även vara lösningen för att få behålla dugande lärare kvar på landsbygden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 November 1938
N:r 275

Landsbygden. Garda.

GARDA.
Blåbandisternas offerdag firades här med offentligt möte i missionshuset i söndags eftermiddag. Med ledning av berättelsen om Johannes Döparen höll pastor Th. Arvidsson från Havdhem ett utmärkt föredrag om de helnyktra och kristna hemmens betydelse för ungdomens fostran. Landstingsman Aug. Jacobsson manade till att icke förtröttas i nykterhetsarbetet. Dessutom förekom sång av pastor och fru Arvidsson. Mötet inleddes och avslöts av blåbandsföreningens ordf. R. Lagergren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273

Till lärarinna

vid Garda småskola valdes vid extra kyrkostämma i går kväll enhälligt med acklamation den i tredje förslagsrummet uppförda fröken Elsa Åhlberg i Viklau.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271