1939 var ett sällsynt friskt år i Visby.

Utom scharlakansfeberfallen endast få sjukdomar.
Provinsialläkaren i Visby distrikt, förste provinsialläkare Åke Nordlander, konstaterar i sin årsrapport, att bristfälliga bostäder ännu finnas här och var.
Den ståtliga bostadsförbättringen höjer emellertid undan för undan bostadsstandarden, betonar han. I en del kommuner synes hälsovårdsnämnderna ha utövat en rätt energisk bostadskontroll och åstadkommit behövliga förbättringar. I något enstaka fall har förekommit utdömning av bostad.
Från ungefär hälften av de i Visby distrikt ingående 29 kommunerna påpekas otillräcklig vattenförsörjning särskilt under sommaren. I Sjonhems socken säges brunnsvattnet på flera ställen vara mindre gott. I Lummelunda socken har förekommit förorening av en brunn genom ytvattnet. I Västkinde socken förorenades vattnet i en brunn från ett avloppsdike. Rättelse har åstadkommits i båda fallen. I Hörsne med Bara påtalas vattenförorening från Hörsne-ån. Förhållandet är föremål för utredning. I Västerhejde socken lär alltjämt förekomma stark förorening av vattnet i en del brunnar. Missförhållandet sättes i samband med en närbelägen avloppsledning.
I ett par socknar ha smärre missförhållanden beträffande renhållningen iakttagits. Genom hälsovårds nämndernas ingripande ha missförhållandena avhjälpts.
Under fjolåret har av provinsialläkaren konstaterats eller till honom anmälts 52 fall av scharlakansfeber, fördelade på 16 socknar, samt 4 fall av nervfeber (i Ganthems och Sjonhems socknar) och 1 fall av paratyfus (i Ganthems socken). Sjukdomsfallen ha varit tämligen jämt fördelade på årets olika månader.
Slutligen meddelar dr Nordlander, att ympningsplikten i regal villigt fullgöres. Som anmärkningsvärt framhålles dock, att vid ympningsmötet i Roma endast ett enda barn inställdes för ympning.
År 1939 har varit det friskaste år, som jag minnes, säger stadsläkare Bolin i sin redogörelse. I Visby förekom under året undast 6 fall av lunginflammation. Av epidemiska sjukdomar inträffade endast fall av scharlakansfeber.
Dr Bolin erinrar om, att de ur hygienisk synpunkt för Visby mest viktiga frågorna ännu kvarstå olösta, nämligen renhållningsfrågan och kloakföroreningarna vid badplatserna. Det är emellertid givet att under de allvarstunga tider vilka vi nu leva dessa frågor, som kräva stora ekonomiska utgifter, få anstå i avvaktan på kommande normala tider.

Ännu finnas dock många osunda kalkstenshus.
Även provinsialläkarna i Ljugarn, Hemse och Slite rapportera till medicinalstyrelsen att det ännu finns en del mindre goda bostäder på den gotländska landsbygden.
Dr Sven Möllerstedt i Ljugarn” erinrar, att de gamla, av kalksten uppförda boningshusen alltjämt användas i stor utsträckning i sitt ursprungliga skick. De äro dragiga, fuktiga och kalla. Innanfönster saknas ofta o. s. v. Som uppvärmningsanordning finns i de flesta rummen endast gammalmodiga spisar, i en del fall har man satt in kaminer, i regel plåtkaminer för vedeldning. Då det är omöjligt att erhålla en tillfredsställande rumsvärme med dessa medel, blir den bekanta följden, att hela familjen vintertid packar ihop sig i ett eller två mindre rum. På glädjande många ställen ser man likväl sådana gamla gårdar fullständigt moderniserade, försedda med värmeledning samt ibland t. o. m. badrum. Det går mycket väl för sig, säger läkaren, att förvandla dessa gamla stenhus — utan att våldföra sig på deras stil — till hygieniskt tillfredsställande bostäder.
I Hemse distrikt kvarstår, säger provinsialläkare Axel Sasse, de gamla anmärkningarna mot bostäderna i ett stort antal fall. I stort sett har det dock bättrat sig, säkerligen till stor del tack vare bostadsförbättringsbidragen. Tyvärr tycks i en del fall med bidrag reparerade bostäder blivit godkända av hälsovårdsnämnderna, utan att hälsovårdsstadgans bestämmelser varit uppfyllda. Som ett önskemål uttalar dr Sasse vidare, att värmeledning infördes överallt i skolorna. En del skollokaler äro också onödigt mörka och dragiga.
Provinsialläkare T. Funck konstaterar, att höstens militära försvarsberedskap bragte nybyggnadsverksamheten att avstanna, så att en del byggen blivit. fördröjda och endast med stor svåriglw kunnat fortsättas. I Slite och i viss mån även i Fårösund har på grund av ovanligt rikliga arbetstillfällen tillfällig överbefolkning förekommit med trängsel i bostäderna. En viss brist på goda bostäder föreligger alltjämt. De som an.Uta i stenindustrin äro också tvungna att skaffa sig en bostad inte Balt för långt från arbetsplatsen, varvid ett mestadels inte blir så mycket att välja på.
Fall av kvacksalveri har inte förekommit i distrikten utom i Gammelgarn, där en person uppträtt och uppgivit sig vara ”läkare vid kungl. pensionsstyrelsen”. Han hade åt en kvinna, som vårdats på en kuranstalt, mot förskottsbetalning erbjudit sig leverera en sorts korsett. Likaledes för ett fantastiskt ockerpris hade en man erhållit en salva och en binda för bensår. Salvan befanns utgöra gul vaselin och bindan var en vanlig 5 cm:s gasbinda! (TT.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Juli 1940
N:r 155

Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget

i Stockholm har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under maj månad 1940.

För hästar till: Lantbrukarna Sigurd Bendelin, Stenby i Lokrume, 590 kr.; Ragnar Pettersson, Åkra i Sjonhem, 240 kr.; Hjalmar Hansson, Hallute i När, 540 kr.; Olof Mörrby, Grausne i Lokrume, 420 kr.; Jakob Larsson, Hugreifs i Gammelgarn, 600 kr.; K. F. Gardell, Kejlungs i Lärbro, 290 kr.

För föl till: Lantbrukarna Gustaf Othberg, Stenstugu i Othem, 70 kr.; Adolf Johansson, Kopungs i Ardre, 70 kr.; Tore Bergström, Bjärges i Vänge, 70 kr.; Ingemar Andersson, Hagelheim i Guldrupe, 55 kr.; Gösta Eklund, Qviende i Othem, 64 kr.; Harald Cranér, Smiss i Eke, 70 kr.; A. Daniel Björkander, Björksarve i Björke, 75 kr.; Albin Veström, Källgårds i Atlingbo, 80 kr.; Hjalmar Friborg, Runne i Sanda, 42 kr.; Karl E. Segerdahl, Klinte i Follingbo, 42 kr.; Axel Lagström, Aumunds i Roma, 90 kr.; Richard Jacobsson, Smiss i Sanda, 95 kr.; Verner Hellgren, Norrbys i Ganthem, 70 kr.; Ingvar Larsson, Sigvalde i Etelhem, 144 kr. och Alert Löfgren, Ejmunds i Mästerby, 110 kr.

För nötkreatur till: Lantbrukarna Kristian Fohlin, Kisslings i Fole, 250 kr.; Martin Lindahl, Tibbles i Hangvar, 250 kr.; fru Ada Rydström, Mörby i Lokrume, 150 kr.; lantbrukarna Martin Lindahl, Tibbles i Hangvar, 250 kr.; Gustaf H. Eriksson, Alvena i Vallstena, 300 kr.; Petter Pettersson-Annas, Gannarve i Källunge, 200 kr.; And. A. L. Bodins stbh., Mattsarve i Gammelgarn, 200 kr. och fru Helena Paulsson, Kyrkbinge i Gothem, 100 kr.
För svin till: Lantbrukaren Emil Hansson, Hugleffs i Silte, 150 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Nya löner för 8 gotlandspastorat.

Vänge går samman med Sjonhem.
Kammarkollegiet har till k. m för fastställelse överlämnat förslag till nya löneregleringar för följande Gotlandspastorat, nämligen Vänge, Lärbro, Närs, Östergarns, Eskelhems, Sanda, Hangvars och Fårö. För Vänge pastorat föreslås lönregleringen erhålla provisorisk karaktär i avvaktan på pastoratets sammanslagning med Sjonhems pastorat. För de övriga pastoraten ifrågasättes ingen ändring, utan skola löneregleringarna för dessa gälla åren 1941-1960.
Kyrkoherdens i Vänge, Buttle och Guldrupe församlingars pastorat lön upptas till 4,630 kr. jämte reseanslag med 450 kr. och bränsleersättning med 200 kr. De allmänna gudstjänsterna i pastoratet skola uppehållas medelst duplikation varje predikodag i två av pastoratets tre kyrkor. Lönen för kyrkoherden i Lärbro och Hellvi församlingars pastorat föreslås till 5,355 kr. jämte reseanslag med 500 och bränsleersättning med 200 kr. Extra gudstjänster skola hållas till ett antal av minst 15 om året, varjämte särskild konfirmationsundervisning skall meddelas i Hellvi.
Lönen för kyrkoherden i Närs och Lau församlingars pastorat upptas till 4,560 kr. jämte reseanslag med 450 och bränsleersättning med 200 kr., kyrkoherdens i Östergarns, Ardre och Gammelgarns församlingars pastorat förmåner till resp. 5,200, 500 och 200, i Eskelhems och Tofta församlingars pastorat till resp. 4,630, 500 och 200, i Sanda, Västergarns och Mästerby församlingars pastorat till resp. 4,750, 500 och 200 kr., i Hangvars och Halls församlingars pastorat till resp. 4,650, 500 och 200 kr. samt för kyrkoherden i Fårö pastorat till resp. 4,170, 500 och 200 kr. samt dessutom ålderstillägg med 330 kr.
I Östergarns pastorat skall de allmänna gudstjänsterna uppehållas medelst duplikation i två av pastoratets tre kyrkor, varjämte skola anordnas 12 extra gudstjänster om året. Pastorsexpedition skall ? gång i veckan hållas öppen i Ardre, varjämte särskild konfirmationsundervisning skall meddelas där. I Eskelhems pastorat skall extra gudstjänster anordnas till det antal domkapitlet
efter förslag av kyrkoherden bestämmer. I två av Sanda pastorats tre kyrkor skall allmänna gudstjänster uppehållas medelst duplikation varje predikodag, och i Fårö pastorat skall anordnas minst 12 extra gudstjänster om året.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

25 flaggor till Gotland.

Bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag har beslutat utdela flaggor till följande 25 personer, bosatta på Gotland; cementarbetare Bertil Ahlgren, Lyckåker, expressinnehavare Axel L. Ahiwin, Visby, lantbrukare Emrik F. R. Andersson, Västkinde, lantbrukare Karl Andersson, Atlingbo, jordbruksarbetare Ture E. Andersson, Rangvalds, Tofta, jordbrukare Gustav Engström, Lilla Vägome, Lärbro, trafikbilägare F. E. Glansholm, Follingbo, lantbrukare Konrad Hallgren, Valdarve, Eskelhem, lantbrukare Heribert Heidenberg, Othem, hemmansägare John Jakobsson, Bosarve, Fröjel, fru Math. Johansson, Smittenslund, Visby, jordbrukare Johannes Karlsson, Gardrungs, Stenkumla, byggnadssnickare Ragnar Karlsson, Sigfride, Vamlingbo, banvakt Karl Larsson, Halla, velocipedreparatör Olov Larsson, Rone, jordbrukare Berner Mathson, Snovalds, Havdhem, sockerfabriksarbetaren Karl Nilsson, Roma, cementarbetare Albin Othberg, Boge, fjärdingsman Aron Pettersson, Gardese, Ganthem, jordbrukare Axel Hj. Pihlblad, Öja, skomakare Karl Svensson, Mattsarve, Gammelgarn, jordbruksarbetare Alvin Söderdahl, Väte, skomakare J. N. Tyllander, Kvie, Hangvar, småbrukare Kristian Uddin, Botes, Rone, samt agent Fritjof Östergren, Vall.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 juni 1940
N:r 127

Dödsfall Brita Kristina Thimgren

Tillkännagives att vår kära moder och farmoder Brita Kristina Thimgren f. Lundborg stilla avled måndagen den 28 nov. kl. 5 f. m. i sitt 86 levnadsår; sörjd av oss, släkt och vänner.
Trosings i Gammelgarn den 28 nov. 1938.
ELIN o. ALBERT THIMGREN.
Thure. Elis. Birgit.

Sov älskade mor, sov ljuvligt och gott,
från arbete, sorger och smärta.
Hav tack för den kärlek vi alla har fått,
hav tack för Ditt trofasta hjärta.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276

Skogsauktion i Gammelgarn.

Lördagen den 26 innev. nov. kl. 11 f. m. låter hem.-äg. Albert Pettersson, Gartarve i Gammelgarn, genom offentlig auktion försälja 186 kbm. utstämplad till större delen grov skog. Stämplingslista finnes hos ägaren.
Samling i den s. k. Nyhagen i närheten av Kyrkljuves.
Betalningsanstånd till den 1 juni 1939.
Östergarn den 15 nov. 1938.
C. A. Östergren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268

Landsbygden. Gammelgarn.

GAMMELGARN.
Sånggudstjänst hölls i söndagskväll i metodistkapellet. Allhelgonadagen satte givetvis sin prägel på sammankomsten, både då det gällde tal och sång. Pastor Gällmo predikade över texten i Ub. 7 kap. om den vitklädda skaran. Ett poem över samma tema lästes och dessutom förekom både solo- och duettsång samt sång till strängmusik.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 November 1938
N:r 259

Skytteföreningarnas statsbidrag.

Anslaget nu fördelat.
Vid nu verkställd fördelning av statsanslaget till frivilliga skytteväsendet för innevarande budgetår ha föreningarna inom Gotlands skytteförbund tilldelats sammanlagt 5,177: 50 kr. i understöd, vilket belopp beräknats efter 2,071 anslagsberättigade skyttar över sexton år. Fördelningen på de olika skytteföreningarna blir följande:
Ala 78 kr., Alskogs 133, Anga 70, Ardre 73, Bara 93, Barlingbo 53, Bjärges 70, Burs 145, Buttle 45, Dede 93, Ekeby 80 Eksta 65, Endre 45, Etelhem 65, Fardhem 40, Fide 33, Fleringe 28, Fole 45, Follingbo 43, Fårö 93, Fårösunds 60, Fårö östra 113, Gammelgarns 65, Garda 78, Gothems 135, Grötlingbo 90, Guldrupe 23, Hablingbo 83, Hamra 25, Hangvars 43, Havdhems 93, Hejnums 30, Hemse 68, Hässelby 68, Hoburgs 60, Hogräns 68, Högbro 65, Klinte 125, Lau 70, Levede-Gerums 50, Lina 58, Linde 70, Lokrume 55, Lummelunda 23, Lärbro 23, Närs 198, Rone 83, Sande-Västergarn 88, Slite 93, Stånga 90, Tingstäde 70, Tofta 85, Torsburgs 50, Vamlingbo-Sundre 48, Visborgs 932: 50, Visby 262: 50, Väte 85 och Östergarns skytteförening 75 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Förlovade

Sture Söderberg
Carin Lindberg
Gammelgarn. Göteborg.
Visby den 7/9 1938.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 September 1938
N:r 207

I här fört föreningsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
år 1938 den 31 juli antogos stadgar för Västergarns fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Västergarn, utgöres av Nils Helmer Johannes Larsson, Runne i Sanda, Henrik Bogström, Klintehamn, och Gustav Nilsson, Lekarve i Sanda, ordinarie ledamöter, med Adolf Petter Herman Norrby, Klintehamn, Martin Richard Nyström, Varbos i Sanda, och Karl Petter Nyström, Lekarve i Sanda, såsom suppleanter. Firman tecknas av styrelsens ordförande Nils Helmer Johannes Larsson ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna Henrik Bogström och Gustav Nilsson i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet;
år 1938 den 30 juli antogos stadgar för Gothems fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen som har sitt säte i Gothem utgöres av Bengt Emil Mattias Arweson ,Johannes Erik Mattias Arweson och Wilhelm Alfred Emanuel Nyström, alla i Gothem, ordinarie ledamöter, med Lars Oskar Mattias Arweson, Bror Oskar Smedberg och Gunnar Jakob Valter Olofsson, alla i Gothem, såsom suppleanter. Firman tecknas av styrelsens ordförande Bengt Emil Mattias Arweson ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser, som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet;
år 1938 den 6 augusti antogos stadgar för Östergarns fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Östergarn, utgöres av Carl Albert Östergren, Herrevik, Bror Axel Martin Stenberg, Falhammars, och Fredrik Vilhelm Vedin, Sysne, alla i Östergarn, ordinarie ledamöter, med Herman Viktor Klingvall, Herrevik, Karl Oskar Klintström, Thomase, båda i Östergarn, och Gunnar Albert Johannes Höggren, Davide i Gammelgarn, såsom suppleanter.
Firman tecknas av styrelsens ordförande Carl Albert Östergren ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser, som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet;
år 1938 den 1 augusti antogos stadgar för Ronehamns fiskförsäljningslag, förening u. p. a., som har till ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt avyttra sina fångster i naturligt eller förädlat skick samt att, i den mån föreningens ekonomiska ställning tillåter, även i övrigt främja fiskarenas ekonomiska intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Ronehamn, utgöres av Einar Olof Hilton Gardell, Karl Svante Vallentin Lindkvist och Karl Gustav Kristian Pettersson, alla i Ronehamn, ordinarie ledamöter, med Axel Martin Hellström, Karl Albin Fridolf Fredriksson och Gustaf Jakob Ulmstedt, alla i Ronehamn, såsom suppleanter. Firman tecknas av styrelsens ordförande Karl Svante Vallentin Lindkvist ensam eller vid förfall för honom av de båda övriga styrelseledamöterna i förening. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 maj varje år. Kallelse till föreningssammanträde och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skola ske genom anslag å platser som bestämmas av ordinarie föreningsstämma. Kallelse skall vara kungjord minst en vecka före sammanträdet.
Visby i landskansliet den 10 augusti 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186