Hembygdsfest i Fröjel.

Hembygdsfest var i går anordnad av Fröjel-Klinte SLU-avd. vid den så vackert belägna platsen vid Gustafs.
Vädret var från festsynpunkt det allra bästa, undantagandes den intensiva värmen, men tillfälle till bad gavs i den några hundra meter från festplatsen belägna stranden. Mycket folk hade infunnit sig och festens ändamål var gott. Behållningen skulle tillfalla insamlingen till Gotlands Vapen.
Festen inleddes vid 2-tiden med musik av Kungl. Gotlands infanteriregementes musikkår. SLU.-avd:s ordf. hr Gösta Stenberg, Stenstu, besteg så den med svenska flaggan prydda talarstolen och hälsade alla välkomna.
Efter att musikkåren spelat framträdde dagens huvudtalare, major Söderberg och höll ett intressant föredrag am Gotlands försvar.

Talaren gav en blixtöversikt över Gotlands försvar från 1700-talet till våra dagar, och påvisade hurusom försvaret av Gotland alltid blivit angeläget när det allmänna militärpolitiska läget i Östersjön skärpts. När Carl XI byggde ut sitt försvarssystem ansågs Gotlands försvar obehövligt och ön blev demilitariserad, men då Ryssland därefter kom i krig blev det brått att åter sätta ön i försvarstillstånd, den fick då bl. a. en slags bondebeväring. Men när ryssarna kommo 1808 var Gotland åter försvarslöst och prisgivet. Tal. erinrade sedan om nationalbeväringens tillkomst, om Krimkriget 1854 och Slites befästande med anläggningarna på Enholmen, och hurusom krigshotet 1885, då Ryssland och England höllo på att råka i krig, medförde Fårösunds befästande. Därefter blev också nationalbeväringen omorganiserad efter fastlandsmönster. När så världskriget 1914 kom färdigställdes också Tingstäde fästning, och från den tiden har Gotlands försvar växlat skepnad med försvarsviljans växlande i Sverige i övrigt. Gotlands försvar har nu på senare tid bragts upp i en kvalitet som aldrig förr, men den nya tidens krig har också skapat nya behov — nu gäller det framför allt luftvärnet, värnet mot flyg och fallskärmshoppare. I arbetet för skapandet av ett effektivt sådant har insamlingen Gotlands Vapen tillkommit som en verksam länk.

Han avslöt sitt anförande med utbringande av ett fyrfaldigt leve för fäderneslandet. Härpå följde: Du gamla, du fria.
Under den paus som följde togs festplatsen i närmare beskådande vad det gällde arrangemangen. I kaffeståndet rådde full brådska likaså i läskedrycks: affären och i ståndet dkr skjutning förekom tävlade både manliga och kvinnliga med eller mindre gott resultat. Feststämning rådde och vänner och kamrater från när och fjärran råkades och slog sig ned i skuggan vid en flaska ”blå-dricka” och upplivade gamla minnen.
Klinte—Fröjel kyrkokör under prosten Sjöbergs ledning sjöng så ”Vårt land” m. fl. andra sånger. Programmet, som var ganska omväxlande, bjöd även på skämttävlingar: ”Herre på vågrät stång” samt ”Täm stäut”. Att dessa tävlingar var ganska skrattretande behöver väl ej omtalas. Segrare i den förra blev hr David Pettersson, Klinte, och i den senare Ivar Sjögren, Sanda.
Efter att musikkåren spelat framträdde folkskollärare Simeon Jakobsson och sjöng till luta flera sångnummer. Vidare förekom solosång av kandidat Forsman.
Timmarna flydde hastigt och tiden för korum var inne. Det förrättades av prosten Sjöberg och inleddes med ps. 360 ”Jag lyfter mina händer” och som avslutning ps. 3 sista versen.
Ungdomen, och äldre med för resten, roade sig sedan med ringlekar och stämningen var hela tiden den allra bästa.
Vi tacka SLU:arna för en trevlig söndagseftermiddag och önska god fortsättning och hoppas att Gotlands Vapen genom dagens behållning får ett gott tillskott.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Stavningsreform för sockennamn.

Ålderdomliga former utrensas.
Stockholm. I samband med uppläggandet av ny liggare över rikets territoriella indelning har kammarkollegiet även gått i författning om genomförande av enhetlig stavning av en del sockennamn. Stavningen av namnen i jordeboken överensstämmer ej alltid med stavningen i de moderna, officiella uppslagsböckerna.
I de fall, där skiljaktigheter föreligga, har kollegiet hört ortsmyndigheterna om deras åsikt. Även ortnamnskommissionens utlåtande infordras i samtliga fall, och det troliga är att kollegiet följer kommissionens förslag.
I Årsbok för Sveriges kommuner förekommer sålunda namnet Hellvi, vilket i jordeboken stavas Helvig. Ortnamnskommissionen har föreslagit formen Hellvi. De lokala myndigheterna ha förklarat sig ingenting ha att erinra mot kommissionens förslag.
Även förekomma namnen Hogrän, Fröjel och Eksta, vilka i jordeboken stavas Hogren, Fröel och Eigsta. Ortsnamnskommissionen har föreslagit formerna Hogrän, Fröjel och Eksta. De lokala myndigheterna ha intet att erinra mot detta kommissionens förslag.
Slutligen förekommer Guldrupe, Buttle, Norrlanda och Kräklingbo, vilka i jordeboken stavas Guldrope, Butle, Norlanda och Kräklingebo. Ortsnamnskommissionen har föreslagit formerna Guldrupe, Buttle, Norrlanda och Kräklingbo. De lokala myndigheterna ha förklarat sig ingenting ha emot kommissionens Förslag, vilka former överensstämma med dem, som brukas i tal och skrift. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 juni 1940
N:r 145

Nya löneregleringar

för Dalhems, Klinte och Roma pastorat.
Kammarkollegiet har till k. m:t för fastställelse överlämnat” förslag till ny lönereglering för Dalhems, Klinte och Roma pastorat att gälla 1941-1960. Någon ändring i pastoratens kyrkliga indelning och organisation ifrågasättes ej. Årslönen för kyrkoherden i Dalhem, Ganthem, Halla och Hörsne med Bara församlingars pastorat föreslås fastställd till 4,860 kr. jämte reseanslag med 450 kr., bränsleersättning med 200 kr. samt adjunktens årsarvode till 2,000 kr. jämte reseanslag med 250 kr. De allmänna gudstjänsterna skola uppehållas medelst duplikation på sätt domkapitlet efter förslag av kyrkoherden bestämmer. Särskild pastorsexpedition skall, en gång i veckan hållas öppen i Hörsne med Bara församling.
Kyrkoherdens i Klinte och Fröjels församlingars pastorat årslön föreslås till 5,060 kr. jämte reseanslag med 500 och bränsleersättnnig med 200 kr. De allmänna gudstjänsterna skola uppehållas medelst duplikation varjämte tolv extra gudstjänster skola anordnas pr än
Slutligen föreslås att årslönen för kyrkoherden i Roma, Björke, Follingbo och Akebäcks församlingars pastorat fastställes till 4,740 kr. I jämte reseanslag med 400 och bränsleersättning med 200 kr. samt adjunktens årsarvode till 2,000 jämte reseanslag med 300 kr. Adjunkten skall på eget ansvar sköta kyrkobokföringen för Follingbo församling. De allmänna gudstjänsterna skola uppehållas medelst duplikation. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Vigde

Gunnar Endrell och Vera Karlsson.
Klintehamn.
Midsommardagen.

Hilding Jakobsson och Betty Johansson.
Fröjel den 23/6 1940.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Dödsfall Karl Johan Edvard Jacobsson.

Min älskade make och vår fader Karl Johan Edvard Jacobsson har stilla insomnat måndagen den 17 juni i sitt 81 levnadsår; sörjd av oss, barnbarn och barnbarnsbarn.
Gustafs i Fröjel d. 17 juni 1940.
AMANDA JACOBSSON
Barnen

En efter en falla de, samlas allt fler och fler, somliga tidigt kallade, andra då sol gått ner.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 juni 1940
N:r 138

Dödsfall.

Skräddarmästare O. A. Sjöström, Slite, har avlidit i en ålder av 78 år. Han var född i Rone och ägnade sig tidigt åt skrädderiyrket, inom vilket han hade kondition såväl på fastlandet som i Amerika. Alltsedan 1880-talet har han emellertid varit bofast i Slite, där han drivit upp en synnerligen välrenommerad skrädderi-rörelse och utfört beställningar över hela ön, ibland också till fastlandet. Ännu för några år sedan kunde han trots sin höga ålder hålla på med arbetet i mindre skala, men sjuklighet och ålderdomssvaghet ha den senaste tiden brutit hans krafter och medförde nu döden. Den gamle hedersmannen efterlämnar ett aktat minne i köpingen, där han levat och verkat under så många decennier. Han sörjes närmast av maka samt en son och fem döttrar.

F. d. fiskaren Edvard Jacobsson, Gustafs i Fröjd, har avlidit över 80 år gammal. Jacobsson var en av de få fiskare som räddade sig från den stora katastrof, som drabbade fröjelsfiskarena i slutet på 1880-talet, då flera båtar gingo under i en svår storm. Den gamle kärnkarlen efterlämnar maka och barn som närmat sörjande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 juni 1940
N:r 138

Dödsfall Lars Sigurd Andersson.

Min älskade make och vår käre far Lars Sigurd Andersson född den 15 juni 1862, insomnade stilla och fridfullt idag. Djupt sörjd och saknad av oss, barnbarn, syskon, släkt och vänner.
Solbjerge i Fröjel 12 juni 1940.
MARIA ANDERSSON
Barnen
Nya Ps. 553: 3-5.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 juni 1940
N:r 134

Gudstjänster.

Othem högm. 10 f. m. Gudstjänst i Slite kommunalrum 15 e. m. Månd. 12 midd. håller biskop Sandegren föredrag om missionen på Frälsningsarmen för skolbarn.
Boge högro. 1 e. m.
Missionskyrkan, Visby: Sönd. 9,30 f. m. E. Lindh, 6 e. m. E. Lindh. Efter mötet D. U. F:s enskilda möte.
övre Fröjel, Allianshuset: Sönd. 11 f. m. nattvard. Torsd. 11 f. m. Hj. Danielsson.
Nedre Fröjel, Betania: Sönd. 10 f. m. ssk., 8 e. m. vittnesbördsmöte.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

Nykterhetsnämndsanslaget för året

har nu fördelats av socialstyrelsen. I Gotlands län ha följande nykterhetsnämnder fått bidrag : Visby med 1,000 kr., Alva 50, Boge 40, Bunge 40, Dalhems 40, Ekeby 30, Etelhems 50, Fröjels 50, Fårö 50, Gothems 40; Halla 50, Hangvars 50, Hellvi 50, Hogräns 50, Klinte 85, Kräklingbo 50, Linde 50, Lärbro 50, Mästerby 50, Norrlanda 50, Rute 50, Sanda 50, Slite köpings 100, Stånga 35, Vall 35 och Viklau 50 kr. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

25 flaggor till Gotland.

Bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag har beslutat utdela flaggor till följande 25 personer, bosatta på Gotland; cementarbetare Bertil Ahlgren, Lyckåker, expressinnehavare Axel L. Ahiwin, Visby, lantbrukare Emrik F. R. Andersson, Västkinde, lantbrukare Karl Andersson, Atlingbo, jordbruksarbetare Ture E. Andersson, Rangvalds, Tofta, jordbrukare Gustav Engström, Lilla Vägome, Lärbro, trafikbilägare F. E. Glansholm, Follingbo, lantbrukare Konrad Hallgren, Valdarve, Eskelhem, lantbrukare Heribert Heidenberg, Othem, hemmansägare John Jakobsson, Bosarve, Fröjel, fru Math. Johansson, Smittenslund, Visby, jordbrukare Johannes Karlsson, Gardrungs, Stenkumla, byggnadssnickare Ragnar Karlsson, Sigfride, Vamlingbo, banvakt Karl Larsson, Halla, velocipedreparatör Olov Larsson, Rone, jordbrukare Berner Mathson, Snovalds, Havdhem, sockerfabriksarbetaren Karl Nilsson, Roma, cementarbetare Albin Othberg, Boge, fjärdingsman Aron Pettersson, Gardese, Ganthem, jordbrukare Axel Hj. Pihlblad, Öja, skomakare Karl Svensson, Mattsarve, Gammelgarn, jordbruksarbetare Alvin Söderdahl, Väte, skomakare J. N. Tyllander, Kvie, Hangvar, småbrukare Kristian Uddin, Botes, Rone, samt agent Fritjof Östergren, Vall.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 juni 1940
N:r 127