Bilmissöden på hala vägar.

Två bilar krockade i Fröjelskogen.
Södra Gotland hade svårkörda vägar i går på grund av det tunna snölager som föll och gjorde vissa vägdelar ytterst halkiga. Ett par bilmissöden inträffade också ute i Klinte o. i ett fall blev det rätt stora materiella skador under det att de åkande kom undan utan blessyrer.
I går kväll var cementvägen i Klintehamn närmast att jämföra med en skridskobana och det var rätt många cyklister som råkade illa ut.
I en kurva strax norr om Selbjerga på vägen mellan Klinte och Fröjel inträffade i går morse en bilkrock till följd av halkan. Två personbilar möttes i en svag kurva, där man hade 70 meters sikt, men vagnen som kom norrifrån, en ny vagn av större modell tog sig orådet före att bromsa med påföljd att bilen inte följde kurvan utan gick ut i vägbanan och rakt på den mötande bilen. Denna kastades i diket och fick såväl skärmar som fotbräda på högersidan avslitna, dörren bucklades in och vindruta samt ytterligar en ruta krossades. Kardanen blev också skadad varför bilen inte kunde komma från platsen. Den nya bilen fick endast mindre skador.
I går inträffade också ett bilmissöde i Bönders backe, där en kvinnlig bilist hamnade inne i bergväggen sedan bilen nekat lyda roder i det hala väglaget.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 December 1946
N:r 290

Dödsfall Karl Nilsson.

Min älskade make vår käre fader f. hemmansägaren Karl Nilsson insomnade stilla o. fridfullt idag, nära 87 år gammal. Sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner.
Solbjerge, Fröjel den 30 nov. 1946.
EMELIE NILSSON
Lydia och Ragnar

Sv. Ps. 483.
En fridens ängel ropar kom,
och hjärtat skall ej vackla
när döden sakta vänder om
den bleka livets fackla.
Så nöjd jag far den tysta färden,
jag är så trött, så mätt på världen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 December 1946
N:r 280

Dödsfall.

I en ålder av nära åttiosju år avled i lördags i sitt hem vid Solbjerge i Fröjel förre hemmansägaren Karl Nilsson. Den bortgångne, som född vid Solbjerge, hela sitt liv verkat därstädes, lämnade efter sig minnet av en arbetsam och framåtsträvande person. I yngre dagar, då kalkbränningen inom socknen pågick som ilvligast, inköpte han jämte tvenne andra personer egen skuta och fraktade kalken, huvudsakligen till Tyskland. Priset pr ”läst” var ej så högt, men förtjänst blev det och fordringarna den tiden voro ganska små. Av kommunala förtroendeuppdrag, som den nu avlidne innehaft, kan nämnas ordförandeskapet i kommunalnämnden vid sekelskiftet m. fl. Den bortgångne, som skapat ett stabilt och gediget hem, sörjes närmast av maka och hemmavarande barn, sonen Ragnar, som övertagit gården, stut dottern Lydia, båda ogifta.

— Änkefru Johanna Johansson, Orleifs Levide, har avlidit i en ålder av sjuttiotre år. Hon var född i Asarums församling i Blekinge och kom 1910 tillsammans med sin make, lantbrukare Olof Johansson, vilken avled 1937, till Gotdand. Närmast sörjande äro barn och barnbarn.

— Förre stenarbetaren Johann Emil Sägersten, Utöja i Fleringe, avled den å december i en ålder av åttio år. Den avlidne var innan han flyttade till Gotland under många år verksam som järnvägsarbetare i Norge. Genom sitt fina och försynta sätt erhöll han många vännor, som säkerligen skola bevara den gamle hedersmannen i tacksamt minne. Han sörjes närmast av synskon på fastlandet, av vilka en broder är folkskollärare och en syster folkskollärarinna.

— Fru Inga Nilsson har avlidit i Malmö i en ålder av endast trettioåtta år. Den bortgångna, som var född i Visby och dotter till skomakaremästaren Viktor Finberg och hans maka, skötte till en början fadrens kaférörelse på Hagbylund och kom sedan till Malmö, där hon efter antällningar som servitris ingick äktenskap me byggmästaren Thure Nilsson. Förutom av maken och föräldrarna sörjes hon närmast av syskon i Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 December 1946
N:r 280

Ordförandena i taxeringsnämnderna.

Med ändring av tidigare meddelade förordnanden har länsstyrelsen till ordförande i följande distrikt förordnat:
Rone, Eke, Alva och Hemse folkskollärare Gustav Enekvist, Visby; Hablingbo och Silte lantbrukaren Rudolf Olsson, Vamlingbo; Fardhem, Linde, Lojsta, Levide och Gerum folkskollärare T. Holma, Silte; Klinte och Fröjel kyrkoherde Å. Hultmark, Sanda, samt Sanda, Mästerby och Västergarn landsfiskal Justus Jakobsson, Klintehamn. Till kronoombud för Eskelhem och Tofta har förordnats lantbrukaren Gustav Jakobsson, Eskelhem.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

LÄNSSTYRELSEN.

I här fört föreningsregister hava denna dag intagits följande anmälningar:
den 27 februari 1943 antogos stadgar för Norra Gotlands Hingstförening u. p. a., som har till ändamål att inköpa och mot avgift åt föreningens medlemmar samt, därest så prövas lämpligt, järnväl åt utom föreningen stående till betäckning tillhandahålla goda hingstar samt att i övrigt genom lämpliga åtgärder främja hästaveln inom verksamhetsområdet. Styrelsen, som har sitt säte i Tingstäde socken, utgöres av Per Gustav Ansgarius Svensson, Sorby, Stenkyrka, Christen Jespersson, Furubjers, Tingstäde, Lennart Otto Ingvar Pettersson, Gudings, Vallstena, Anders Sigge Andersson, Austers, Hangvar, och Gösta Karl Mörrby, Grausne, Lokrume, ordinarie ledamöter, med Olof Sigurd Bendelin, Stenby, Lokrume, Otto Martin William Österdahl, Hägvards, Hall, och Stig Fritiof Wigström, St. Tallby, Fole, såsom suppleanter. Firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Per Svensson och Christen Jespersson var för sig. Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår. Kallelse till sammanträde sker medelst kungörelse i den eller de tidningar, som föreningen bestämmer, eller genom posten minst åtta dagar före sammanträdet. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom annons i den eller de tidningar, vari kallelse till föreningssammanträde införes;
uti styrelsen för Etelhems-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Etelhems socken, har i stället för Valdemar Nicklasson, Lojsta, såsom suppleant inträtt Emrik Ardgren, Bjärby, Etelhem;
uti styrelsen för Havdhems och Eke jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Havdhems socken, har i stället för Anton Jakobsson, Bölske, Havdhem, såsom suppleant inträtt Karl Jakob Henric Levander, Bois, Havdhem. Föreningens firma tecknas numera av samtliga styrelseledamöter jämte kamreraren Lars Johan Ekman,
Havdhem, två i förening;
uti styrelsen för Hesselbyortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Ganthems socken, har i stället för Jakob Kristian Ahlby, Norrlanda, såsom ordinarie ledamot inträtt Ernst Gustav Bernhard Nikolaus-son. Föreningens firma tecknas numera av J. W. Hellgren, Artur, Olsson, Erik Nordström, Ivar Johansson och Gustav Nikolausson, två i förening;
uti styrelsen för Klinte-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Klinte socken, har i stället för Johannes Stengård, Klinte, såsom ordinarie ledamot inträtt Elmer Olof Oskar Jakobsson, Klintehamn. Föreningens firma tecknas av styrelsens samtliga ledamöter två i förening;
uti styrelsen för Källunge-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Källunge socken, har i stället för Sigurd Eriksson, Fjärdinge i Gothem, inträtt såsom ordinarie ledamot Knut Edvin Fridolf Svensson, Kopungs, Gothem;
uti styrelsen för Martebo-Lummelunda jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Lummelunda socken, har såsom ordinarie ledamot inträtt John Valdemar Johansson, Martebo, samt såsom suppleant Viktor Otto Ekktröm, Martebo. Föreningens firma tecknas numera av Karl Olin, Thure Lönngren, Ernst Björkegren, John Malmros och John Johansson;
uti styrelsen för Sydvästra Gotlands jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Levide socken, har i stället för Hjalmar Siltberg, Fröjel, såsom ordinarie ledamot inträtt Bror Gustav Lövgren, Pusarve, Fröjel. Föreningens firma tecknas numera av Lars Jakobsson, Elis Nilsson, Hjalmar Ahlin, Emil Jacobsson, Jakob Larsson, Bror Lövgren, Sigfrid Melin och E. A. Larsson två i förening;
uti styrelsen för Tingstäde-Hejnum jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Tingstäde socken, har såsom ordinarie ledamöter inträtt Johan Anders Teodor Norrby, Tingstäde, och Johan Edvard Elis Pettersson, Hejnum, samt såsom suppleant Sten Samuel Forslund. Föreningens firma tecknas numera av Christen Jespersson, Uno Jakobsson, J. N. T. Hägbom och J. A. Norrby;
uti styrelsen för Visby-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Visby, har i stället för Johan Oskar Viktor Jacobsson, Hejdeby, såsom ordinarie ledamot inträtt Olof Herman Klingvall, Tibbles, Hejdeby. Föreningens firma tecknas numera av Carl August Leonard Widen, Herman Emil Ehrenfrid Löthberg, Anders Nilsson, Arvid Lars Kristian Eriksson, Olof Herman Klingvall och Holger Anders Olsson två i förening.
Visby i landskansliet den 27 september 1943.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224

I här fört handelsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
den av Johan Wilhelm Ferdinand Nilsson inom Slite köping under firma Apoteket i Slite, Wilhelm Nilsson idkade rörelsen har upphört;
bryggaren Karl Erik Johansson i Fröjels församling och fabrikören Herman Henrik Sandell i Hemse församling ämna inom Bunge socken, postadress Fårösund i bolag idka bryggeri- och handelsrörelse under firma Fårösunds Bryggeribolag, Sandell & Johansson.
Visby i landskansliet den 17 september 1943.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 september 1943
N:r 216

Sproge har högsta, Havdhem lägsta skattetrycket.

Kommunala skatterna f. n. ganska höga.
Skattetrycket i Gotlands kommuner ställer sig f. n. ganska högt. Statistiska centralbyrån har räknat ut, att om skattetrycket skulle göras lika i samtliga landskommuner genomsnittliga uttaxeringen för de kommunala behoven skulle utgöra kr. 14:02 pr skattekrona, därav 9:77 i allmän kommunalskatt. Allra högst på skatteskalan kommer i år Sproge kommun med ett samlat skattetryck av ej mindre än kr. 27: 30 pr skattekrona (därav i allmän kommunalskatt 23: 20). På andra plats följer Anga med 22: 55 och på tredje Eksta kommun med 22: 10. Höga utdebiteringsbehov föreligga vidare i Hangvar och Hall med 21: 70 resp. 21: 50, Norrlanda 21: 35 samt i Hejnum, Fole, Träkumla, Sanda, Fröjel och Fide, alla med över 19 kr. i totalt kommunalt skattetryck.
Förmånligast att skatta synes det f. n: vara i Havdhem och likväl är det kommunala utdebiteringsbehovet där ej lägre än kr. 10: 10, därav 6 kr. i allmän kommunalskatt. Under elva kronor komma i övrigt några få kommuner, nämligen När, Bunge och Barlingbo.
De allra flesta av länets kommuner äro alltså att anse såsom synnerligt skattetyngda, vilket ock framgår därav, att staten måste lämna skattelindringsbidrag till samtliga kommuner utom ett 20-tal. Tack vare dessa bidrag kan utdebiteringsbehovet minskas med belopp, varierande mellan 11 öre pr skattekrona i Hörsne med Bara och kr. 8:30 i Sproge. Rätt kraftig sänkning av uttaxeringen ha dessa bidrag vidare möjliggjort i åtskilliga kommuner, exempelvis Hall och Hangvar med kr. 5:25 resp. 5:19, Anga 5:04, Eksta 4:35, Norrlanda 4:28 och Fide kr. 4:08. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 september 1943
N:r 216

Tillkännagivande

I här fört handelsregister hava denna dag intagits följande anmälningar:
den av Johan Wilhelm Ferdinand Nilsson inom Slite köping under firma Apoteket i Slite, Wilhelm Nilsson idkade rörelsen har upphört;
bryggaren Karl Erik Johansson i Fröjels församling och fabrikören Herman Henrik Sandell i Hemse församling ämna inom Bunge socken, postadress Fårösund i bolag idka bryggeri- och handelsrörelse under firma Fårösunds Bryggeribolag, Sandell & Johansson.
Visby i landskansliet den 17 september 1943.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 september 1943
N:r 216

Skärmbildsbussens undersökningar.

Socknarna Fröjel, Hejde, Väte, Guldrupe, Vänge och Buttle vilka på grund av ett tekniskt missöde ej kunde undersökas på utsatt dag den 16 sept. komma i stället att besökas i morgon lördagen den 18 sept. på samma klockslag som tidigare meddelats.
Bussen besöker Klintehamn onsdagen den 22 september kl. 19 och Västergarn torsdagen den 23 sept. kl. 18.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 september 1943
N:r 214

Idrott och sport.

Skolidrottstävlingarna.
Uttagningen i Klintehamn.

Skolidrottstävlingar ägde rum i tisdags å idrottsplatsen i Klintehamn med ett 50tal deltagare från skolorna i Klinte, Fröjel, Sanda, Mästerby och Guldrupe. Resultaten voro synnerligen jämna och mången spännande strid utkämpades. Individuella resultat blevo för varje gren och åldersgrupp: (bästa notering för såväl pojke som flicka)

Löpning 60 m. (14-åringar) : Bengt Nilsson, Klintehamns h. fsk., 9,2, Vera Olsson, Klintehamn h. fsk., 9,8. (13-åringar) : Mats Siggelin, Klintehamns h. fik, 9,4, Kerstin Larsson, Klintehamn h. fsk. 10,0, Birgit Nilsson, Klintehamn h. fsk., 10,0. (12-åringar) : Kjell Mattsson, Sanda, 9,4, Gunvor Öberg, Guldrupe, 9,0. (11åringar) : Leif Johansson, Mästerby, 9,8, Mercy Karlsson, Klintehamn fsk., 9,5. (10åringar) : Göran Olsson, Mästerby, 9,6, Ingegärd Ahlquist, Fröjel, 10,0.

Hopp (14-åringar): Tore Olofsson, Klintehamn h. fsk., 404 cm., Kerstin Sigren, Klintehamn h. fsk., 338. (13-åringar): Mats Siggelin, Klintehamn h. fsk., 386, Gunilla Rosvall, Klintehamn h. fsk., 337. (12-åringar) : Hans Rosenlund, Mästerby, 370, Sylvia Nilsson, Sanda, 387. (11åringar) : Leif Johansson, Mästerby, 361, Mercy Karlsson, Klintehamn fsk., 358. (10-åringar) : Jim Lindell, Mästerby, 323 Siv Andersson, Sanda, 319.

Kast (14-åringar) : Ove Nilson, Klintehamn h. fsk., 60,40 m., Kerstin Sigrén, Klintehamn: h. fsk., 28,50. (13-åringar) Erik Johanson, Klintehamn h. fsk., 48,40, Birgit Nilsson, Klintehamn h. fsk., 35,20. (12-åringar) : Olof Hägg, Klintehamn fsk., 46,80, Sylvia Nilsson, Sanda, 34,70. (11-åringar) : Leif Johansson, Mästerby, 42,30, Mercy Karlsson, Klintehamn fsk., 32,60. (10-åringar) : Bert-Ove Anderson, Sanda, 44,20, Elsa Sahlsten, Sanda, 30,20.

Individuella resultat, summa tre grenar noterades: (14-åringar) : Thore Olofsson, Klintehamn h. folskskola, 2269,75 p., Kerstin Sigrén, Klintehamn h. folskola, 1995,75. (13-åringar): Erik Johansson, Klintehamn h. folkskola. 2280.0, Birgit Nilsson, Klintehamn h. folkskola, 2252,0. (12-åringar) : Olof Hägg, Klintehamns folkskola, 2303,5, Sylvia Nilsson, Sanda, 2669,25. (11-åringar) : Leif Johansson, Mästerby, 2547,75, Mercy Karlsson, Klintehamn folkskola, 2779,5. (10-åringar) Jim Lindell, Mästerby, 2695,75, Ingegärd Ahlquist, Fröjel kyrkskola, 2399,25.

Lagpoängen för blandat lag och gosslagg blevo: 1) Mästerby folkskola 2586,75, 2) Sanda folkskola 2338,08, 3) Klintehamns folkskola 2315,25, 4) Klinte högre folkskola, 2154,3, 5) Klinte kyrkskola 2079,8125, 6) Fröjel kyrkskola 1837,75.

För flickor: 1) Guldrupe 2618,25, 2) Klinte kyrkskola 2213,875, 3) Fröjel kyrkskola 2188,583, 4) Mästerby folkskola 2140,06.

Klintekretsen av Gotlands gymnastikförbund har om söndag kl. 19,30 sammanträde i Eskelhems bygdegård. Efteråt anordnar Eskelhems GoIF ett samkväm, där det bl. a. blir föredrag av gymnastikdirektör Gösta Löfgren, kaffe, sång och musik. Anmälan om deltagandet i gymnastikträffen göres senast lördag middag till tel. Eskelhem 43.

Visby tennisklubbs klubbmästerskap äga rum på lördag och söndag och komma att omfatta minst två klasser för herrar, varav en för oldboys, samt en klass för damer. Anmälningar om deltagande mottas t. o. m. fredag av lantmätare Gösta Welander, som är tävlingsledare.

Klubben hoppas givetvis på god anslutning till tävlingarna, som helt säkert komma att bjuda på spännande uppgörelser.

Till söndagens DM lorientering äro sammanlagt 245 deltagare anmälda. Seniorklassen har 170, juniorklassen 35, oldboys 24 och damklassen 16 anmälda.

Årets deltagaresiffra utgör rekord och uppvisar en kraftig ökning mot i fjol, då inalles 158 deltagare voro anmälda, nämligen 107 seniorer, 14 oldboys, 25 juniorer och 12 damer.

I 18 har de flesta anmälda, 47 stycken, sedan följer VIF med 44 och KA 3 med 36 stycken. Närmare om tävlingen i morgondagens tidning.

Till tävlingen behövs ett stort antal funktionärer och kontrollanter, varför VIF:s medlemmar uppmanas att i kväll kl. 19,30 infinna sig vid föreningens lokal Österväg 16.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 september 1943
N:r 213