En konfirmationskurs

har i år för första gången varit förlagd till KFUM:s Fridhem. Den har med 12 deltagare pågått en månad under pastor Karl-Erik Svärds ledning och avslutades på söndagen med konfirmation i Västerhejde kyrka.

Gotlänningen
Tisdagen 15 Juli 1952
Nr 160

Danskt kabelfartyg lägger engelsk kabel.

Gotlands tredje telefonkabel sträckes i dag.
I dag utlägges den nya telefonkabeln mellan Gotland ocn fastlandet. Det danska kabelfartyget Edouard Senson anlände kl. 7 i morse till Fridhemsbukten, där alla förberedelser för landfäste redan voro vidtagna. Anknytningen ordnades under förmiddagens lopp och på middagen kunde kabelfartyget lyfta, ankar och sätta kurs mot Västervik, där kabelns andra ände skall angöras.

Sedan i början av juni har en arbetsstyrka av 40 man varit syssel satt med nedläggandet av landkabel från Visby till Fridhem och detta arbete har som sagts nu färdigställts. Den nya sjökabeln har tillverkats i -England och har i dessa dagar avhämtats i London av det danska kabelfartyget. I går kom detta upp på Lindödjupet utanför Västervik och där tog det ombord en manstark delegation från Telegrafverket, bl. a. överdirektör Billström, som under generaldirektör Sterkys resa i Amerika är t. f. generaldirektör, vidare överingenjör Holmgren, distrikschefen Goldschmidt, chefen för kabelkontoret i telegrafstyrelsen Nordström m. fl.

Trafiken kan icke omedelbart upptagas.
Det är nämligen en stor händelse, att denna kabelnedläggning kunnat komma till stånd. Ursprungligen var den avsedd att äga rum någon gång omkring 1940 — den första telefonkabeln nedlades som bekant år 1920 och den andra år 1930 — den förra från Ihre i Hangvar och den anda från Kneippbyn — men kriget kom i vägen och först nu har planerna kunnat realiseras. Kraven har ju också ökats undan för undan och den nya telefonkabeln är därför mycket välkommen. Den kan icke omedelbart sättas i trafik, eftersom växelbord för densamma saknas vid telefonstationen i Visby, men till nästa sommar hoppas man kunna taga densamma i bruk.
Genom den nya kabeln blir också möjligheterna till nya förbindelser starkt ökade. Medan det i kabeln över Ihre finns tre möjligheter tfll förbindelse och i kabeln från Kneippbyn 12, kan man i den nu utlagda kabeln få 23 förbindelser. Av dessa korhma dock till en början endast 8 att utnyttjas.
När platsen för kabelfästet denna gång förlagts till Fridhemsbukten, så beror detta på, att kustförhållandena här äro ganska gynnsamma. Dels är bottnen långsluttande, så att man slipper de branta pallarna, och dels går det här ut till havs en ränna av sand, i vilken det är förmånligt att få bädda ned kabeln. Med hjälp av en brandspruta kommer man att pressa samman sanden kring kabeln, så att den blir så skyddad som möjligt. Vid Fridhem har man byggt en förstärkarstation, som skall hjälpa upp ljudet, och en liknande förstärkaranordning anlägges också vid telefonstationen i Visby.

Den nya anläggningen kostar 1 1/4 milj.
Denna nya kabel är av en helt ny konstruktion, berättar överdirektör Harald Billström vid ett samtal med en medarbetare i Gotlands Allehanda. Det är nämligen en koaxialkabel med central ledare i ett kopparrör, en typ, som för första gången nu kommer till användning i Sverige. Samtalen överföras med höga frekvenser, som sedan silas i båda ändpunkterna. Kabeln har en längd av 95 km., varav 15 km. strandkapel och 80 km. djupvattens-kabel. Den förra är skyddad av två lager med armering i 9 mm :s rundjärn, den senare endast med ett lager.
Sjökabeln kostar 750,000 kr. och den färdiga kabejförbindelsen mellan Gotland och fastlandet 1,250,000 kr., vari då också ingår anslutningen till den stora rikskabeln.
Överdirektör Billström uttalar också sin tillfedsställelse över det gynnsamma väder, som i dag råder och som icke kunde vara bättre vid denna årstid. Kabeln skulle egentligen ha nedlagts redan i juni, men den har fördröjts genom leveransförseningar från den engelska fabriken. Landfästet vid Gotland är också den känsligaste punkten, eftersom där icke finnes någon skyddande skärgård, varför man är beroende av stadigt väder.

Kabeln drages i land.
Sedan ”Sueson” vid 7-tiden i morse ankrat i bukten — fartyget blev synligt redan vid 5-tiden, men gick först in under Visby för att hämta lots — upprättades först förbindelser mellan arbetsledningen i land och fartyget genom markradio, som lånats av militären och som fungerade på ett utmärkt sätt. Därefter gick man ut från land med specialbyggd båt för att taga i land kabeländan. Sedan anknytning vun. nits genom en förbindelsekapel till land, skötte en traktor i land resten.
När kabeln blivit fastgjord för gott vid kabelfästet i land, hade kabelfartyget bara att lyfta ankar och sätta sig i rörelse med kurs mot Västervik. Kabeln löper ut genom fören och går därefter under fartygets botten — föregående kabelfartyg, som varit här, ha lagt ut kabel från aktern. ”Suenson” gör under kabelläggningen en fart av sex knop och den beräknar därför vara framme vid Horns udde utanför Västervik någon gång i kväll.

Förstudier för elkabelns ankomst.
Bland de åskådare, som infunnit sig i land märktes telegrafkommissarie Stenberg och kontrollör Andrén härstädes ävensom den tekniske ledaren för telegrafverkets arbeten på Gotland, ingenjör Jansson, samt dessutom en talrik arbetsstyrka. Men det kan också antecknas, att till evenemanget infunnit sig ingenjör Dehnberg från Gotlands kraftverk\ i Slite och ingenjör Glimstedt från dess moderorganisation Skandinaviska elektricitetsverk, båda tydligen i syfte att göra studier för den, som vi gotlänningar givetvis hoppas, icke alltför avlägsna dag, då ett annat kommunikationsverk, nämligen Vattenfallstyrelsen, lägger ut sig elkabel över Östersjön från fastlandets kraftnät över till Gotland.
Kabelfartyget Edouard Suenson, som tillhör Det Store Nordiske Telegraf-Selskab A/S i Köpenhamn, byggdes på örlogsvarvet i Köpenhamn 1922 och mäter brutto 1,552 ton. Fartyget har en längd av 81 meter, är oljeeldat samt försett med ångmaskin.

Kabelfartyget låg kvar
i Fridhemsviken vid 13,30-tiden. Angöringen av kabeln var då verkställd och man höll på att förbereda avfärden genom att ta ombord bojar och annan materiel.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 September 1947
N:r 219

Den nya Fridhemsvägen.

Värdering av behövlig mark beslutad.
Väghållningsskyldiga och andra intresserade vid vägen Kneippbyn—Högklint hade igår kallats till sammanträde i Fridtorps skola för överläggning angående ersättning till de fastighetsägare, som vid vägförbättringen komma att få avstå mark. Så värst många hade dock icke infunnit sig. Av de markägare, som beröras av vägavträdelserna, ha alla utom ett par förklarat sig frivilligt avstå behövlig jord. Kommunalfullmäktige behandlade frågan på sammanträde för en tid sedan, men ansågo icke att kommunen kunde ikläda sig någon ersättningsskyldighet, då vägen endast berörde en del av kommunens invånare. Om nu ersättning skall utgå till några hårdare drabbade markägare, bör självfallet ersättning efter värdering tillkomma alla, som få släppa till mark.
Vid sammanträdet igår enades man om att tillsätta en opartisk värderingsnämnd och till ledamöter av denna utsågos folkskollärare H. Fardelin och slöjdlärare K. Ahrfeldt, varjämte kommunens skiftesgodeman, lantbrukare Lars Gottberg, Sigreifs, skulle ingå i nämnden. Denna torde söka fullgöra sitt uppdrag snart nog, varefter nytt sammanträde utlyses. Det är att hoppas, att enighet då skall kunna träffas om ersättningarnas storlek. Meningen är sedan att det erforderliga beloppet skall uppdelas på samtliga de hittills vägunderhållsskyldige, som beröras av den nya vägen. Skulle trots de stora fördelar, som vinnas genom vägkassans övertagande av såväl sommar-som vinterväghållet, någon markägare icke kunna vara nöjd med den opartiska nämndens värdering, återstår förmodligen endast expropriering, en ur många synpunkter mindre önskvärd åtgärd.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 Augusti 1940
N:r 187

Flicklägret på Fridhem avslutat.

Flicklägret på Fridhem, som öppnades den 8 juli avslutades på onsdagen. Mötet har haft ett 20-tal deltagare. Sedan korum hållits kl. 8 höll fru Beijer ett bibelstudium kl. 10 över ämnet: ”Hur förblir man kristen?” Kl. 2 följde ett föredrag av stud. Margaretha Fahnehielm, Visby, betitlat: ”Vad kan Gud uträtta genom en människa?” KL 7 på kvällen ägde mötets avslutning rum med frågelåda och lägerbål.
Lägerledare ha varit pastor Erik Beijer och fru Anna-Stina Beijer.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 Juli 1940
N:r 157

Kyrkliga ungdomskursen har avslutats.

Välbesökta högtider i Västerhejde kyrka.
I går avslutades den kyrkliga ungdomskursen på Fridhem, som trots alla svårigheter att få den till stånd fick ett synnerligen lyckat förlopp med oväntat stor anslutning. Under lördagseftermiddagens föredrag strömmade en hel del tillfälliga besökare dit ut och åhörarskaran uppgick till c :a 150 personer. Ytterligare en del fasta lägerdeltagare kommo till under lördagen och deras antal rörde sig omkring 100-talet.
På lördagens eftermiddag kom biskop Ysander ut till kursen och han höll där ett synnerligen uppskattat och med känsla och värme uppburet föredrag om ”Gud i mitt livs historia”. I sin briljanta framställning skildrade han vemodet, oron och kampen i sitt liv, hur Gud givit bönhörelse och hur hans ingripanden ske varje dag för att skapa ett bestämt sinne hos den han vill leda.
Denna ungdomskurs har också samlats därför att vi inte kunna komma undan Gud, inte vilja vara utan Gud och därför att Gud ej vill vara utan oss, slutade biskopen.
Näste talare var domprosten Svenaeus, som inledde sitt föredrag med att fråga: Äro vi beredda att säga nej till oss själva, att säga ja till Gud, att säga ja till ett kristet Sverige?
Gud frågar oss i dag om vi äro beredda att stå till svars inför honom — må vi bedja honom att övervinna vårt motstånd och få sinne att vilja till Gud. Vi måste svara honom och låta vår längtan till honom komma till sin rätt, vi söka i trots och högmod tränga undan denna längtan.
Vårt folks stora heliga minnen behöva aktualiseras i dessa hårda tider men vi få ej bruka dem för att fly bort från verkligheten utan de skola i stället ge oss kraft att se framåt. Vi ha ej rätt förvaltat arvet så fäderna, vi måste söka oss tillbaka till fädrens Gud, so mhar krav på oss och som ger själen sundhet och styrka. Båda föredragen höllos ute i parken, där man också stannade im-der återstoden av eftermiddagen och fördrev tiden med samspråk. Kl. 7 intogs kvällsmålet och kl. 8 hölls aftonbön av kontraktsprosten Reuser, som till ämne för sin betraktelse hade valt: ”Fridens Gud vare med eder”.
Söndagen inleddes med ett bibelstudium av pastor Colstrup som därvid fortsatte på samma ämne som första dagen och kl. 1 samlades hela kursen i Västerhejde kyrka till högmässan där. Så mycket folk samlades i kyrkan att även alla extra sittplatser blevo otillräckliga. Domprosten Svenaeus från Karlstad predikade över dagens högmässotext och vidare utfördes sång av studentkvartetten från Uppsala, som sjöng ”Kärlek av höjden”. Hr Gustaf Forsman utförde som solonummer ”Nu ringer det samman av Rantzén.
Efter högmässan samlades kyrkobesökarna i Stenstu äng, där Västerhejde kyrkliga syförening bjöd betydligt mer än 200 personer på kaffe. Kvartetten sjöng här en del sånger och folkvisor och pastor Lindholm höll ett utmärkt tal om kyrkans beredskap och betonade därvid att den bör vara en angelägenhet, helt oberoende av det yttre världsläget, då den alltid är lika aktuell. Särskilt framhöll han vars och ens ansvar som kyrkomedlem och att kärleken till sockenkyrkan måste vara stark.
Vid nattvardsgudstjänsten på eftermiddagen var det åter fullsatt i kyrkan och skriftermålet hölls här av pastor Colstrup, medan prosten Sjöberg sjöng nattvardsmässan. Efteråt sjöng man ute på kyrkbacken ps. 454, varpå återfärden till Fridhem skedde och kursen så småningom upplöstes. En del av deltagarna reste hem samma kväll och andra ha vänt hemåt först i dag.
Allt har gått bra i lås trots att svårigheterna hopat sig genom den stora tillströmningen av deltagare. Fridhem har också varit en idealisk plats för en sådan kurs och tillfredsställelsen över kursen är stor på alla håll.

Flickläger avlöser ungdomskursen.
I kväll börjar ett flickläger på Fridhem under pastor och fru Beijers ledning. Hittills ha ett 20-tal anmälningar inkommit och det är flickor i åldern 13 —16 år som delta här. Lägret räcker liksom kursen endast två dagar och öppnandet sker i kväll kl. 7,30, då pastor lod och ledaren hälsa ungdomarna välkomna. Omedelbart därefter tändes lägerbål och till sist hålles aftonbön. I morgon börjar dagen med korum kl. 8 och bibelstudium kl. 10.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Juli 1940
N:r 154

Kyrkoungdomen har intagit Fridhem.

Ovanligt stor anslutning till ungdomskursen i år.

Pastor Bror Colstrup,
ungdomskursens ledare.

Den kyrkliga ungdomskursen har nu tagit sin början ute på Fridhem. Då kursen i går kväll öppnades hade större delen av kursdeltagarna pastor Bror Colstrup och dels av kyrkoherden i församlingen Ivan Lilja.
I dag har det under hela förmiddagen strömmat deltagare till kursen och pastor Colstrup räknar med att ha fått bortåt ett 90-tal fasta deltagare, vilket är långt mera än vad han beräknat. Nya möjligheter till inlogering måste nu skaffas i omgivningen, då de hittillsvarande sängplatserna inte räcka till på långt när.
— Det var länge mycket ovisst om det skulle gå att anordna någon kurs överhuvudtaget, säger kursledaren, men till slut uppgjordes denna tvådagarskurs, som nu har fått en så strålande god tillslutning.
Huvudbyggnaden på Fridhem är stängd i år och det är i det s. k. Stallet som kursen- håller till och som användes till matsal och föredragslokal. En del av samlingsstunderna hållas givetvis också ute
det bar himmel så länge vädret är så soligt och varmt och den vackra parken med sin högsommargrönska är synnerligen inbjudande och lämplig för sådana arrangemang. I en liten backe står ett enkelt altare rest och där hölls ett av dagens föredrag medan man dukade upp frukosten inomhus. Utsökta möjligheter till bad i Fridhemsviken stå ju också öppna för kursdeltagarna, som med säkerhet kunna bereda sig på ett par trevliga dagar i den vackra omgivningen.
Kl. 11 i dag inleddes kursen med ett bibelstudium av kursledaren, som citerade evangelisten Matteus berättelse om den rike ynglingen och sedan grundade sin framställning på de båda punkterna: villrådighet och beslut.
Med skärpa och slagkraft gav han exempel på hur villrådigheten och ovissheten får makt över sinnena, hur lätt entusiasmen kan uppstå och hur svårt det sedan är att komma till ett resultat och ett avgörande beslut. Detta kan ej ske utan att vår inre vilja blir hänförd och tal. ställde i blixtbelysning fram det finska folkets hjältemodiga kamp som ett exempel på vad obruten viljekraft kan åstadkomma.
Därefter talade prosten Gustaf Sjöberg över ämnet ”Historiens Gud”, detta föredra hölls ute i det fria på en liten backsluttning. Vår Bibel består till stor del av historia, sade tal., och historien går i viss mån igenom alla Bibelns böcker. Denna historia är dock inte att betrakta som ett läroboksmaterial utan vad den söker är Gud i historien — Bibeln är boken om Gud.
Historiens fasta punkt är Jesu död och uppståndelse, den är Guds Jerusalem och Frälsarens Golgata, icke Roms Forum eller Atens Akropolis. Kring den punkten skall all historia tolkas och man kan då se den på ett särskilt sätt.
Var är Gud, frågar man i denna bistra och allvarstyngda tid. Är inte Gud ur spelet ? Låt oss uppriktigt säga att den kristne inte har någon lättvindig nyckel till historiens dörr och ingen lösning till tillvarons gå’ ta. Historiens Gud blir i mycket den fördolde, den hemlighetsfulle, den underlige.
Historiens Gud är Gud allsmäktig, som är världens skapare, domare och frälsare, Historiens Gud är den evige, för vilken en människa och ett släkte är ett intet, Historiens Gud är den evigt rättfärdige, han har nedlagt i folkens och individernas öden ett sammanhang av synd och dom, av rättfärdighet och välsignelse. Som ett hemlighetsfullt inslag har han lagt in i historiens väv att rättfärdigheten upphöjer ett folk och att synden blir dess olycka. Historiens Gud är den mäktige inför vilken alla jordiska maktägare stå vanmäktiga. Herren Gud är den kämpande och den lidande guden, han är en väldig hjälte i kamp mot andra makter, han kallar folken att ställa sig på hans sida och detta blir det mest dramatiska i folkens hävder. Han kämpar fortfarande och han är den som verkar intill nu.
I eftermiddag kl. 4 kommer kursen att fortsätta med ett föredrag av biskop Ysander som talar över ämnet ”Gud i mitt livs historia” Och därefter talar domprosten S. Svenaeus från Karlstad, som till rubrik för sitt föredrag har satt ordet: ”Beredda!” Aftonbönen i kväll hålles av kontraktsprosten G. Reuser.
I morgon förmiddag fortsätter kursledaren sitt bibelstudium och kl. 1 besöker kursen, högmässan i Västerhejde kyrka, där domprosten Svenaeus predikar. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe och pastor Lindholm kommer då att hålla ett kort tal. Kl. 5 förrättas nattvardsgudstjänst med skriftetal av kursledaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Juli 1940
N:r 153

Kyrkliga ungdomskursen på Fridhem,

som tidigare utförligare omnämnts, tar sin början i afton kl. 8. Lördagens program börjar kl. 11 f. m. och söndagens kl. 10 f. m., båda dagarna med bibelstudium. Högmässan i Västerhejde kyrka, där domprosten Svenaeus predikar, hålles kl. 1 e. m. Bussarna till Högklint avgå från Södertorg varannan timme med första turen kl. 8 f. m.
Omkring ett 60-tal ungdomar ha anmält sig till kursen och man väntar att många tillfälliga besökare särskilt under söndagen skola infinna sig på Fridhem.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 Juli 1940
N:r 152

Sedvanliga kyrkliga sommarmöten

komma att anordnas även i år. Den kyrkliga ungdomskursen blir på Fridhem den 5-7 juli och missionsmötet i Etelhems kyrka den 30 juli. Flick- och. pojkläger komma också att anordnas, det förra den 8-10 juli på Fridhem, det senare den 2-4 augusti på Varvsholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 juni 1940
N:r 135

På Fridhem

har under den gångna veckan hållits en del uppbyggelsemöten, s. k. stilla dagar. Dagarna ha inletts med morgonbön och därefter ha bibelstudier hållits under ledning av kyrkoherde H. Erici, Malmö, över ämnet ”Helgelse och helighet”, vilka varit synnerligen givande och avfattade på ett enkelt och personligt sätt. Vidare har man hållit samtal, som letts” av olika talare, bl. a. komminister Martin Martling, Hagfors, grosshandlare Alfred Jansson och lektor Gustavi. På kvällarna ha hållits föredrag av bl. a. fullmäktige Petersen från Danmark och pastor Beijer från Visby. I torsdags var ett offentligt möte anordnat och i går kväll skedde avslutningen under högtidliga former. Man hade då anordnat ett lägerbål, grosshandlare Jansson höll ett anförande och de nordiska nationalhymnerna sjöngos.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Augusti 1938
N:r 179

Husmoderskursen på Fridhem öppnad.

Semesterkursen på Fridhem nar i dag tagit sin början och av de 36 anmälda deltagarna hade 34 infunnit sig. Man samlades vid halv 12-tiden, installerade sig i det för kursen upplåtna logementet och samlades därefter till den första gemensamma lunchen. Här hälsades de samlade husmödrarna av folkskollärare Ax. R. Sundahl, vilken som representant för Gotlands folkbildningsförbunds styrelse motiverade kursens anordnande och hoppades att deltagarne skulle ha nytta och trevnad av dessa dagar. Han riktade också en välkomsthälsning till hemkonsulenten Anna-Lisa Lyberg, som nu för tredje gången leder en sådan kurs här på Gotland.
Därefter reserverades eftermiddagen för bad, men kl. 4 samlas man åter till förhandlingar, varvid fröken Lyberg håller föreläsning om köksinredning.
Kl. 5 serveras middag och sedan promenerar man bort till Högklint för att njuta av utsikten, tills tiden för kvällsmålet är inne.
Kursen pågår t. o. m. söndagen, Dagarna komma att upptagas av föreläsningar och rekreation i behaglig blandning. Fröken Lyberg kommer att tala om praktiska frågor, som speciellt intressera husmödrar, Kursen gästas därjämte av en husmoder från Norge, fru Ebba Sylvan, som under sommaren befinner sig i Visby och i studiesyfte följer kursens arbete. Hon har lovat att berätta för kursdeltagarne om bilder från Norge och om prinsessan Eugenie, vars minne ju är särskilt förknippat med Fridhem.
På fredagen kommer ABF:s sångkör att företaga en utflykt till Fridhem och anordna en liten sångstund för kursdeltagarne.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 14 Juli 1938
N:r 159