Trafiken får allt större svängrum på Gotland.

Utvidgningar och förbättringar av vägnätet i norra häradet.

Den svåra kurvan vid Hagvards i Follingbo har blivit en elegant sväng.

Som redan nämnts har vägarbetena i norra häradet varit betydande under innevarande år. Inte nog med att vägbanorna förbättrats och att en del kurvor genomskurits, utan man har även breddat många och ]ånga vägsträckor, byggt nya vägar, nya korsningar och uppfört ett flertal större och mindre broar. Allt detta har skett till båtnad för trafiken, som starkt utvecklats och som fordrar stort svängrum och hållbara vägbanor.
Vid arbetet på vägarna, i grusgroparna och för transporterna sysselsättas ett mycket stort antal arbetare. Och hur energiskt man tagit itu med att lösa våra vägproblem, får man rätt uppfattning om, när arbetschefen P. M. Bengt ss o n, som har trådarna i sin hand, ger oss upplysningar angående de vägförbättringar, som redan genomförts, de som äro i görningen och de som äro närmast påtänkta.
En kort sammanfattning av de under året utförda vägbyggnadsarbetena får ungefär följande lydelse:
Ny- och ombyggnadsarbeten ha utförts på Romavägen å delen Snovalds bro—Kungsgårdens alle, på en sektion vid Hagvards i Follingbo samt på vägen Larsarve—Kisslings i Fole.

Rak skall vägen vara …

Broar med tillfartsvägar ha blivit färdigbyggda vid Hangvars kyrka, vid Mölner i Fleringe, vid Ahrs bruk och vid Prästbåtels i Vänge. Vid Halla kyrka har vägen omlagts.
Permanentbeläggningar: Vägen genom Tingstäde samhälle har belagts med vibrobetong samt försettå med gångbana.
Småvägar ha försetts med lämpliga mötesplatser och i samband därmed ha vissa smärre kurvrätningar företagits. Den väglängd, som i detta fall kommit under behandling, utgör cirka 45 km. och omfattar bl. a. vägarna Gothem—Norrlanda, Hall—Kappelshamn och Hangvar—Austers samt ” Svinsundsvägen” och ”Karby gata”.

Den breddade vägkorsningen vid Roma kyrka.

Gotlands största grusgrop.
På vår färd längs landsvägarna i sällskap med vägstyrelsens ordförande, godsägaren Gunnar Nilsson, Halner, och arbetschefen Bengtsson, besöka vi även Gotlands största grusgrop, belägen vid Thule i Ganthem.
Grustaget som är mycket givande omfattar sju tnld, och ger ett mycket bra grus bemängt med granit. Vid vårt besök på platsen arbetade ett 10-tal man med att forsla fram grus till gruskrossen, som åstadkommer önskade dimensioner. Ett s. k. paternosterverk för gruset upp till behållitre, varifrån det- rinner ned i därunder väntande bilflak. En bil lastas på några få minuter, varför åtskilliga lass kunna transporteras ut till vägarbeten på skilda håll. Vägstyrelserna förfoga över grustag på olika platser i norr och söder. Det går naturligtvis åt kolossala mängder grus till länets 145 mil landsvägar, så grustaget i Ganthem anses som ett gott fynd.

Kurvor som försvinna å sträckan Visby—Roma.
De farliga kurvorna opereras bort undan för undan, och naturligtvis inriktar man sig på att först och främst få bort dem, som finnas på de stora, breda allfarvägarna. Den fula kurvan vid Hagvards i Follingbo, där en ladugård totalt skymde sikten, har rätats ut och ladugården försvunnit. Vägen där gör nu en elegant och bred sväng, som icke på något sätt generar framrusande bilar.
Något 100-tal meter från nämnda plats tar anlagts en bro, som är särdeles stabil och säkert kan motstå motortrafikens påfrestningar. Motortrumman till denna bro, som delvis ligger ovan jord, är en legering av flera metaller och fullständigt frostfria, så att man ej behöver frukta för att den skall frysa sönder.
Vägen mellan de täta husraderna vid Snovalds och Timans har också rätats och breddats här och var. Sikten var förut på nämnda plats ofri och kurvorna ganska riskabla. Längre fram på samma väg, vid Roma kyrka, har nedlagts ett utmärkt arbete för att göra sikten fri för vägfarande. Det är där många vägar, som korsa varandra, och trafiken är ganska livlig. Man har därför betydligt vidgat korsningarna och breddat vägbanan, som även på ett par ställen omlagts och givits en annan riktning, så att vä gen blivit rakare.. En byggnad utmed vägen har måst flyttas från den ursprungliga platsen ett stycke längre bort på andra sidan vägen.
Oaktat betsäsongen pågått en tid och huvudvägen till Roma sockerfabrik varit livligt trafikerad av tunga foror, var vägbanan i utmärkt skick. Men ännu bättre blir det förstås, när vägen genom samhället blir belagd med betong. Så snart anslag för permanent vägbeläggning beviljas, sättes arbetet igång.

Arbetena för kommande år
torde alltså i första hand komma att gälla vägen genom Roma samhälle. Det är då fråga om, att även en viss del av den i år ombyggda vägdelen skall permanentbeläggas. Vägen genom Endre skall troligtvis byggas om och rätas. Vidare beräknar man att under stundande vintersäsong kunna gripa verket an med nybyggnadsarbeten på vägen mellan Halls kyrka och Hallshuk. Sistnämnda sträcka är cirka 6 km.
Förbättringsarbeten på många andra vägsträckor äro önskvärda, varför man hoppas att arbetena skola få bedrivas i samma omfattning som under innevarande år.
T—a.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 November 1938
N:r 277

Sångsällskapet N. S.

gav i går en konsert i Follingbo kyrka efter ett rikhaltigt program, som fick ett vackert framförande. Publiken var ganska talrik. Behållningen från konserten tillföll Follingbo kyrka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276

Auktion i Follingbo.

FREDAGEN DEN 18 NOV. kl. 10,30 låter lantbr. EMRIK HAGVALL, KLINTE, på grund av gårdens försäljning genom auktion avyttra: Kreatur: 4 st. prima arbetshästar, därav ett sto, 7 st. goda mjölkkor i olika kalvställningar, 2 st. kvigor, därav en högdräktig, 1 tjur, 2 år. Alla nötkreaturen reaktionsfria. Maskiner och redskap: självbindare och slåttermaskiner, 5 fot, radsåningsmaskin med förställare, 20 bill., Melicar, gödningsspridare, 3 1/2 mtr., hästräfsa, hästhackor, 3 och 1 rad, 2 kultivatorer, slättharv, 80 pinn., cambridgevält, vänd- och spetsplogar, sättare och foderhäckar, betskrov„ åkvagn med vurst, tidaholmskärra, 2 lastdragare, större och mindre arbetsvagnar, släde, kälkrack, arbetskälkar, åk- och arbetsselar, enbetssele, 2 decimalvågar, en större, magasinskärra, ny vindmaskin, mjölkkylare, sil, transportflaskor, slipsten, hyvelbänk, stubbrytare m. m. 1 parti blandsäd och korn, foderbetor, betmassa, 1 parti ax, 20 kbm. floved. rnre lösöre såsom: buffe av mahogny, större ekskåp, piano, sängar, bord, stolar, väv med tillbehör, fristående gryta m. m.
Betalrkingsanstånd till den 1 ??? 1939 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 12 november 1938.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 November 1938
N:r 264

Auktion i Follingbo.

FREDAGEN DEN 18 NOV. kl. 10,30 låter lantbr. EMRIK HAGVALL, KLINTE, på grund av gårdens försäljning genom auktiion avyttra: Kreatur: 4 st. prima arbetshästar, därav ett sto, 7 st. goda mjölkkor i olika kalvställningar, 2 st. kvigor, därav en högdräktig, 1 tjur, 2 år. Alla nötkreaturen reaktionsfria. Maskiner och redskap: självbindare och slåttermaskiner, 5 fot, radsåningsmaskin med förställare, 20 bill., Melicar, gödningsspridare, 3 1/2 mtr., hästräfsa, hästhackor, 3 och 1 rad, 2 kultivatorer, slättharv, 80 pinn., cambridgevält, vänd- och spetsplogar, sättare och foderhäckar, betskrov, åkvagn med vurst, tidaholmskärra, 2 lastdragare, större och mindre arbetsvagnar, släde, kälkrack, arbetskälkar, åk- och arbetsselar, enbetssele, 2 decimalvågar, en större, magasinskärra, ny vindmaskin, mjölkkylare, sil, transportflaskor, slipsten, hyvelbänk, stubbrytare m. m. 1 parti blandsäd och korn, foderbetor, betmassa, 1 parti ax, 20 kbm. floved. Inre lösöre såsom: buffe av mahogny, större ekskåp, piano, sängar, bord, stolar, väv med tillbehör, fristående gryta m. m.
Betalningsanstånd till den 1 sept. 1939 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 12 november 1938.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 November 1938
N:r 263

I här fört handelsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
Karl Fredrik Hugo Johansson och Lars Gustaf Sigvard Johansson ämna i Lokrume socken, postadress Visby, i bolag. idka handelsrörelse under firma Hugo. Johansson & Son. Firman tecknas av bolagsmännen var för sig;
Eddy Ellen Oskaria Nilsson ämnar i Roma socken, postadress Roma kloster, idka handelsrörelse under firma Ellen Nilsson;
Olof Fredrik Walther Wetterström ämnar inom Ljugarns samhälle i Ardre socken, postadress Ljugarn, idka handelsrörelse under firma Walther Wetterström:
den av Anna Stengård i Follingbo socken under firma Martin Stengård idkade handelsrörelsen har upphört;
Karl Rickner och Sigurd Hesselsten, båda i Visby, ämna i Hemse municipalsamhälle, postadress Hemse, i bolag idka handelsrörelse under firma Hemse Oljeimport, Rickner & C:o. Firman tecknas av Rickner ensam.
Visby i landskansliet den 8 november 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1938
N:r 262

Landsbygden. Follingbo.

FOLLINGBO.
Ordinarie stämmor höllos här i lördags eftermiddag, båda under ordförandeskap av lantbrukare Arvid Collberg, Nygårds.
Vid kyrkostämman fastställdes skattesatsen för skogsaccis för kyrka och skola till 35 öre. Inkomst- och utgiftsstaten fastställdes till 2,985 kr. för kyrkan och för skolan 14,430 kr. Utdebiteringen blir för kyrkan kr. 1: 50 och för skolan 2: 70. Skolrådets förslag till gymnastik-, bad- och bespisningsanläggning godkändes och uppdrogs åt rådet att utarbeta närmare kostnadsförslag m. m.
Kommunalstämman vidtog omedelbart därefter. Skogsaccisen för kommunen bestämdes till 1: 10. På kommunalnämndens förslag beslöts höja hundskatten från 10 till 15 kr. Premierna för dödande av kråka höjdes till 20 öre. Barlingbo erkända sjukkassa beviljades ett anslag av 50 öre per ansluten medlem. Kommunalnämndens förslag att anslå 2,000 kr. till badanläggning godkändes därefter.
Utgifts- och inkomststaten för den borgerliga kommunen slutade på kr. 11,868: 52 med en utdebitering på 3: 50, vilket godkändes. Skatteuppbörden för nästkommande år skall äga rum på samma sätt som hittills. Man beslöt vidare ansöka om skatteutjämningsbidrag. Stämman antog också förslaget till skogsbrandsordning inom kommunen och i samband därmed en ändring i brandstodsreglementet.
Till sockenombud för val av styrelse i Gotlands norra härads brandstodsförening valdes kommunalnämndsordföranden Johannes Dahlström med lantbr. Arvid Collberg som suppleant. Mantalsskrivningsombud blevo Johannes Dahlström och landstingsman Albin Nyberg.
Den sammanlagda utdebiteringen för kommunen blir kr. 8: 10 mot 10: 40 innevarande år.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 November 1938
N:r 259

Gudstjänsterna i Follingbo.

Domkapitlet har medgivit att Follingbo församlings allmänna gudstjänster under tiden 1-16 oktober fortfarande få hållas i folkskolan, då installationen av värmeledning i kyrkan ännu ej har slutförts.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225

Ombudsman Elis C:son Flodh

kommer, såsom framgår av annons att på inbjudan av Nykterhetsnämndernas förening och Gotlandskretsen av N. O. V. hålla en serie statsunderstödda föreläsningar i alkoholfrågan under tiden 1-9 oktober. Härunder besökas Kappelshamn, Fårösund, Fårö, Träkumla, Västkinde, Fleringe, Hellvi, Visby och Follingbo. Jämte föreläsningarna förekommer filmförevisning m. m.
Som hr Flodh dokumenterat sig som en av landets skickligaste nykterhetstalare och då de valda föreläsningsämnena synas vara av beskaffenhet att kunna väcka allmänhetens intresse, torde arrangörerna kunna påräkna fulla hus under turnén.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225

Dödskörningen i Follingbo.

Fiskhandlare Åhlander ådömd 5 mån. straffarbete på Allekvia igår.
Hösttingets andra allmänna sammanträde hölls i går.
Rättens ordf. voro häradshövding K.-P. Pfeiffer samt hovrättsassessor Henning Nilsson.
På uppropslistan hade upptagits 53 mål varav 43 åklagarmål.

Kollisionen vid Timans i Roma.
Som bekant stod en person F. S. M. Dahlström i Sjonhem tilltalad för att han i berusat tillstånd den 18 juni i år skulle ha framfört motorcykel och därvid kolliderat med en hästskjuts varvid såväl hästen som vagnen skadats. Svar. uppgav vid förra rättegångstillfället att han endast druckit ett par snapsar, medan en kamrat till honom skulle ha satt sprätt på resten av en halvliter brännvin. Festen hade ägt rum någonstans vid Skrubbs och etablerats i en paus i motorcykelåkningen: I går hördes ett par vittnen; vilka båda uppgåvo att svar. vid tillfället företett tecken på att ha varit berusad. Liksom tidigare bestred den tilltalade detta.
Han dömdes emellertid mot sitt nekande till I mån. fängelse samt 50 kr.
i skadestånd.

För rattfylleri
dömdes Fritz Eklund i Follingbo till 1 mån. fängelse. Då han tidigare av krigsrätt villkorligt ådömts 2 mån.
fängelse för förfalskningsbrott skall hän nu avtjäna sammanlagt 3 mån.
fängelse.

Yrkesmässig automobiltrafik
utan att vara därtill berättigad skulle en person enligt stämningen ha gjort sig skyldig till. Svar. medgav att han i mindre omfattning kört för vänner och bekanta mot en liten ersättning.
Det blev 15 dagsböter.
— En annan person erkände likaledes att han mot ersättning kört varor för en del personer.
Straffet lydde på 15 dagsböter.
— En tredje person hade erhållit stämning för liknande förseelse. Han bestred emellertid stämningen under förmenande att han, som eljest körde mjölk, någon enda gång kanske medhaft någon säck e. dyl. för annan person. Vidare hade han vid några tillfällen kört spannmål för andra. Någon kontantersättning hade han dock inte tillgodogjort. sig, utan hans tjänster skulle återgäldas med arbetshjälp. Det varalltså fråga om rena väntjänster. Vidare var han åtalad för att han brukat en lastbil som för personbefordran försetts med vurst utan att fordonet därefter anmälts till besiktning. Svar. medgav detta, men bilen hade utrustats med vursten för att han skulle kunna befordra besökande släkt och vänner från fastlandet och låta dessa se olika trakter av ön.
Han ådömdes 10 dagsböter.
— En bilförare som mot ersättning kört sten och var åtalad för att detta skett trots att vederbörande saknade nödigt tillstånd härtill hade en del invändningar att göra. Bl. a. uppgav han att han av kontrakt varit skyldig att utföra de lagstridiga transporterna.
Uppskov till den 20 okt.

Dödskörningen i Follingbo.
I målet mot fiskhandlaren Klas Erik Åhlander, Suderbys i Akebäck, vilken som bekant är åtalad för att han på midsommardagen i år i berusat tillstånd med bil körde på och dödat mejeristen Arne Johansson från Sylfaste, hördes trenne vittnen. Ett av dessa berättade att han vid ett tidigare tillfälle på midsommardagen mött Åhlanders bil som då framförts på fel sida av vägen. Åhlander som hängt över ratten hade vid tillfället haft hög fart. De båda återstående vittnena hade sett själva olyckshändelsen och fingo nu redogöra för sina iakttagelser.
Något nytt utöver vad som förut framkommit förekom inte nu. Båda uppgåvo emellertid att Åhlander varit berusad. Han hade efter olyckan stått och gungat fram och tillbaka samt vidare trampat omkring på ett sätt som tydde på att han var berusad.
Åhlander bestred emellertid även nu att han varit berusad, men uppgav ”att han väl känt lite av spriten”. Han hade inte druckit mer än 4 pilsner och en kaffehalva.
Åkl. hänvisade till stämningen vari även yrkades ansvar på den tilltalade för att denne efter olyckan lämnat platsen.
Åhlander ådömdes för grovt vållande av annans död i samband med rattfylleri till 4 mån. straffarbete samt för att han avlägsnat sig från olycksplatsen till 2 mån. fängelse eller sammanlagt 5 mån. straffarbete.

Övriga trafikmål.
En. bilist, som utan att iakttaga nödig försiktighet, från en sidoväg backat ut på stora landsvägen och därvid kört på en cyklist var nu instämd. Han hade erkänt…
hade erkänt och bötade 20 dagsböter härför. För att icke inneha körkort fick han dessutom punga ut med 20 dagsböter.
— För vårdslös bilkörning var en person instämd. Han hade vid ett tillfälle i Fårösund kört på en motorcyklist, då han från en sidoväg kört upp på landsvägen. «Svar. hade erkänt, men ville nu göra gällande att kollisionen orsakats därav att han trott att motorcykeln skulle komma från ett helt annat håll än vad den verkligen gjorde. Han hade nämligen hört motorsmattret, vilket troligen till följd av ekoeffekter tycktes honom komma från motsatt håll än vad som i verkligheten var fallet.
För underrättande av svar:s försäkringsbolag uppsköts målet till den 20 okt.
— Som bekant är en byggmästare från landsbygden instämd för att han en dag i november i fjol i Ala med bil kört med för stor hastighet varför han efter att ha påkört ett staket hamnat i diket. Vid föregående rättegångstillfälle bestred svar. att farten varit hög. Tvärtom hade han kört mycket varligt på grund av det regniga och disiga vädret. Orsaken till dikeskörningen var att bilen sladdat i det dåliga väglaget. Ett vittne hördes, varefter svar. uppgav att han, när det föreföll som om vagnen skulle gå i diket, släppt på full gas för att få upp vagnen på vägbanan igen, Annars hade han kört med högst 40 km:s fart.
Domen lydde på 20 dagsböter.
— En person från Vänge hade erhållit stämning för att han i berusat tillstånd framfört motorcykel. Svar.
ville inte medge att han varit berusad.
Han hade under dagens lopp bara druckit 5 pilsner och en kaffehalva.
Polisen, som åsett avfärden från staden, hade per telefon underrättat landsfiskalen, och när svar. kom hem hade han bud att landsfiskalen ville tala med honom. Han begav sig också dit och fick undergå en del prov, av vilka en del klarades fint. Blodprovet visade 1,88 promille, vilket är liktydigt med att vederbörande skulle ha fått i sig 29 å 31,5 centiliter 40-procentig sprit. Åkl. ansåg därför att svar. druckit mer än vad som uppgivits. För vidare utredning uppsköts målet till den 20 okt.
— En 16-årig yngling hade erhållit stämning dels för att han på sin velociped medfört en pojke och dels för att han underlåtit att hålla till vänster när en bil skulle köra om honom. Svar. erkände den förstnämnda förseelsen, men nekade till den senare. Han ansåg att. chauffören felbedömt situationen. Bilen hade vid tillfället kört i diket och fått en del skador.
Han pliktade sammanlagt 10 dagsböter.

För att ha misshandlat en sin granne
stod en hemmansägare åtalad. Han skulle den 7 sept. med knuten hand ha tilldelat grannen slag i ansiktet så att blodvite uppstått. Svar. berättade att han haft tre kalvar som gått på ett gärde. På gärsgård var det emellertid en skavank, varför kalven tagit sig in på grannens mark och via den öppna dörren även promenerat in i grannens ladugård där den givit sig i kast med en mjölsäck. Därom visste svar. ännu intet, men då han plötsligt fick höra hur grannen svor och domderade samt slutligen rutit att kalven förstört en hel mjölsäck för honom, förstod svar. hur det var fatt. Han gick alltså. in till grannen som vredgad kommit emot honom. Den uppbragte hade kommit upp ”alldeles under ansiktet” på svar., som bett vederbörande att lugna sig: ”Säcken var väl inte större än att jag mäktar betala den”, hade han sagt, men då sparkade grannen till svar. rakt i magen. Då den tilltalade misstänkte att det nog skulle vankas flera sparkar, ansåg han skyldig sig själv att sätta sig till försvar och gav den upphetsade mjölsäcksägaren en kort ”vänsterkrok” så att näsan sprang i blod.
Målet uppsköts för hörande av vittnen till den 20 okt.

Radiolicenserna.
En radioinnehavare som underlåtit att förnya sin förfallna radiolicens bötade 10 dagsböter.

Intermezzo vid midsommardansen.
En person var -instämd för det han vid en danstillställning i Folkets park i Slite på midsommarafton skulle ha tilldelat en 30-årig grannfru ett par smockor. Svar. överlämnade en skrivelse vari han uppgav att han vid den ifrågavarande tillställningen blivit omringad av nämnda dam, en väninna till henne samt en mansperson. Grannfrun, som tydligen velat hämnas på svar. i vars hus hon bor, för att denne vidtagit en del åtgärder för att bli av med frun och hennes något bråkiga familj, hade enligt svar. vid ovan nämnda tillfälle i Folkets park spottat på honom, vilket han naturligtvis nog upptagit som en skymf. Slagit henne hade han emellertid inte gjort utan endast med ena handen skjutit undar henne. Vidare uppgav han att den damerna åtföljande manspersonen varit påstruken och f. ö. trodde svar. att det nog inte varit ”så fritt med frun heller”.
För hörande av vittnen uppsköts målet till den 20 okt.

Fylleri, förargelseväckande beteende och motstånd
hade en styrman gjort sig skyldig till. Då vederbörande inte kunnat infinna sig vid rätten, hade han insänt en skrivelse i vilken han uppgav att han möjligengjort sig skyldig till de relaterade förseelserna. Dock hade han vid tillfället varit ”påverkad av för sig ovanliga spritdrycker och knappast varit tillräknelig”.
Målet uppsköts till den 20 okt.

Spritsmugglingen i Slite.
Som bekant var en person instämd som misstänkt för att , olovligen ha ilandfört sprit från ett i Slite hamn liggande estniskt fartyg. Liksom förut nekade han till smugglingen. Fyra vittnet hördes nu, bl. a. den tullman som vid ifrågavarande tillfälle skött bevakningen vid båten. Ett tiotal personer hade varit nere vid ångarens tillläggsplats och en del av dem hade även sökt smuggla i land sprit. En av dem hade också haft en flaska smuggelsprit i handen. När detta upptäcktes av vittnet hade personen ifråga kastat buteljen i sjön. Detta var dock inte denne svarande. Ett annat vittne hade sett flera obehöriga personer ombord på det estniska fartyget. Bland dessa hade även svar. befunnit sig. Även de återstående vittnena hade iakttagit den tilltalade och hört honom på tal om den förolyckade buteljen säga att ”det gjorde ingenting för vi ha tre kvar”. Svar. som vid tillfället efter en festlig dag varit en smula upprymd ville som bekant vid förra rättegångstillfället inte förneka att han sagt detta, fast han numera inte kom i håg att han fällt något sådant yttrande. Hade han gjort det hade det bara varit på skryt.
Han fick 200 kr.:s böter, medan en kumpan ådömdes 100 kr. i plikt.

För uppsåtlig misshandel av en grannfru
stod en medelålders mansperson från Ljugarn tilltalad. Parterna vilka kommit ihop sig om en liten hönas ensliga promenader på grannens mark, stodo en dag på var sin sida om staketet inbegripna i en ganska animerad konversation, vilken skulle ha slutat med att svar. tilldelat den kvinnliga parten ett slag i ansiktet. Detta förnekades som bekant av den tilltalade, vilken nu liksom vid förra rättegångstillfället kategoriskt förklarade att han endast sträckt ut armen i riktning mot kvinnans en face. Men handen hade varit minst 10 cm. från det kvinnliga ansiktet.
Igår hördes emellertid ett kvinnligt vittne, som bestämt förklarade att ett slag verkligen fallit. Den slagna hade kvitterat med att slå av svar:s halmhatt.
Hon hade även tagit sig åt kinden.
Svar. bestred fortfarande, men åkl. överlämnade målet.
överlämnade målet. Den tilltalade frikändes då det ej till fullo styrkts att Svar. utdelat något slag.

Misshandel eller inte?
En person var åtalad för att han natten mellan den 28 och 29 maj i år vid en nöjestillställning vid Bläse skulle ha brukat våld mot ordningsvakten på platsen då denne skulle avföra en annan berusad person.
Svar. visste emellertid ingenting om något sådant bråk. Han hade bara sett hur ett par personer ramlat omkull och därför gripit tag i den ena för att hjälpa honom upp. Först efteråt hade han fått se att det var ordningsvakten han hjälpt på benen. Ett vittne uppgav att 4 á 5 personer legat på marken i en klunga över ordningsvakten och att svar. befunnit sig bland dessa. Den tilltalade menade emellertid att detta bråk inträffat tidigare på kvällen samt framhöll att han inte haft något att göra med detta.
För utredning uppsköts målet till den 20 okt.

Underlåten införsel
i lönen hos en anställd var en byggmästare instämd för. Det blev 10 dagsböter.

Underlåten trafikförsäkring
kostade en bilägare 25 dagsböter.

Diverse smärre trafikförseelser
kostade vederbörande svar. böter varierande mellan 5 och 10 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Skytteföreningarnas statsbidrag.

Anslaget nu fördelat.
Vid nu verkställd fördelning av statsanslaget till frivilliga skytteväsendet för innevarande budgetår ha föreningarna inom Gotlands skytteförbund tilldelats sammanlagt 5,177: 50 kr. i understöd, vilket belopp beräknats efter 2,071 anslagsberättigade skyttar över sexton år. Fördelningen på de olika skytteföreningarna blir följande:
Ala 78 kr., Alskogs 133, Anga 70, Ardre 73, Bara 93, Barlingbo 53, Bjärges 70, Burs 145, Buttle 45, Dede 93, Ekeby 80 Eksta 65, Endre 45, Etelhem 65, Fardhem 40, Fide 33, Fleringe 28, Fole 45, Follingbo 43, Fårö 93, Fårösunds 60, Fårö östra 113, Gammelgarns 65, Garda 78, Gothems 135, Grötlingbo 90, Guldrupe 23, Hablingbo 83, Hamra 25, Hangvars 43, Havdhems 93, Hejnums 30, Hemse 68, Hässelby 68, Hoburgs 60, Hogräns 68, Högbro 65, Klinte 125, Lau 70, Levede-Gerums 50, Lina 58, Linde 70, Lokrume 55, Lummelunda 23, Lärbro 23, Närs 198, Rone 83, Sande-Västergarn 88, Slite 93, Stånga 90, Tingstäde 70, Tofta 85, Torsburgs 50, Vamlingbo-Sundre 48, Visborgs 932: 50, Visby 262: 50, Väte 85 och Östergarns skytteförening 75 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218