Bröllop

Godsägare Gustaf von Corswant, Sylfaste, Follingbo, sammanvigdes i lördags i Vreta klosters kyrka med fröken Hertha Johnsson, dotter till lantbrukaren Herman Johnsson och hans maka, Virkesjö, Algutsboda. Vigseln förrättades av kontraktsprosten F. Dahlqvist.
I Fröjels kyrka ägde i söndags vigsel rum då bankkamrer Harald Romdahl, Hemse, sammanvigdes med bankkassörskan Ester Visby. Vigselförrättare var pastor Ragnar Lundell. Efter vigseln intogs middag på hotellet i Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Gotlands lantarbetsgivareförening

hade i lördags ett talrikt besökt årsmöte på Stadshotellet i Visby under ordförandskap av godsägare Carl Munthe, Stenstu i Västerhejde, varvid styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos, och ansvarsfrihet beviljades.
Till styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes de i tur avgående, nämligen hrr Esaias Norman, Möllbos i Halla, Stig Wikström, Stora Tollby i Fole, och Sven Jesperson, Varplösa i Björke. Kvarstående i styrelsen äro hrr Carl Munthe, Stenstu i Västerhejde, Åke Munthe, Tjouls i Lummelunda, Henning den, Vallbys i Hogrän, och Nils Larsson, Skäggs i Väskinde. Till styrelsesuppleanter för två år återutsågos hrr Torsten Wiman, Nygårds i Västerhejde, och Erik Wedin, Björkebos i Follingbo. Kvarstående styrelsesuppleanter äro hrr Arvid Hegethorn, Hulte i Endre, och Anders Hermansson, Havor i Havdhem. Till revisorer omvaldes hrr Ivar Sillén, Myre i Martebo, och Ernfrid Hansén, Hällhage i Barlingbo, med hrr Hans von Corswant, Stava i Barlingbo, och Sten von Corswant, Möllbos i Halla, som suppleanter. Till fullmäktige i huvudorganisationen och underhandlingsdelegerade utsågos hrr Carl Munthe och Stig Wikström med hrr Esaias Norman och Torsten Wiman som suppleanter.
Vid sammanträdet representerades Svenska lantarbetsgivareföreningen av direktör Carell och agronom Stenberg. Efter årsmötet hade styrelsen konstituerande sammanträde, varvid hr Carl Munthe utsågs till ordförande och hr Esaias Norman till vice I ordförande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Vid tuberkulossjukhusets ombyggnad i Follingbo

har Visby Elektriska Byrå antagits att utföra de elektriska anläggningarna, vilka omfatta stark- och svagströms- samt radio- och åskledareanläggning. Sammanlagt fyra anbud ha inkommit, därav tre från fastlandet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Gotlands norra hörads kreatursförsdkringsförening

höll sitt ordinarie sammanträde i går under f. folkskollärare Aug. Höggrens ordförandeskap. Ur årsberättelsen kan meddelas att föreningen omfattar 25 socknar med en försäkringssumma av 707,180 kr. Uttaxeringen har utgjort 1 kr. för hästar och 50 öre för nöt på 100 kr :s försäkringsvärde utom årsavgiften. Ansvarsfrihet beviljades.
De avgående styrelseledamöterna Sigurd Björkegren och Artur Widin omvaldes Styrelsen består således av Aug. Höggren, Visby, H. Klingvall, Hejdeby, Sigurd Björkegren, Endre, Karl Ekedahl, Ekeby, och Artur Widin, Fole. Styrelsesuppleanter äro Arvid. Björkegren, Hejnum, Herman Collberg, Follingbo, och Gustav Glifberg, Endre.
Till revisorer omvaldes Ernst Klintbom, Laxarve, Boge, och J. Lövgren, Bondarve, Fole. Suppleanter blevo O. W. Smedberg, Othemars, och Hugo Jakobsson, Hejnum.
Åt styrelsen lämnades i uppdrag att gå i författning om ändring av stadgarna så att föreningen skall betala en del av veterinärskostnaden.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 juli 1943
N:r 147

Fole verkstad i nya händer.

Fabrikör E. Christersson har försålt den av honom i många år drivna Fole verkstad till ett konsortium av bilägare, som där ämna inrätta en bilägarnas egen reparationsverkstad.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 juli 1943
N:r 147

Gotlands norra härads kreatursförsäkringsförening

höll sitt ordinarie sammanträde i går under f. folkskollärare Aug. Höggrens ordförandeskap. Ur årsberättelsen kan meddelas att föreningen omfattar 25 socknar med en försäkringssumma av 707,180 kr. Uttaxeringen har utgjort 1 kr. för hästar och 50 öre för nöt på 100 kr :s försäkringsvärde utom årsavgiften. Ansvarsfrihet beviljades.
De avgående styrelseledamöterna Sigurd Björkegren och Artur Widin omvaldes Styrelsen består således av Aug. Höggren, Visby, H. Klingvall, Hejdeby, Sigurd Björkegren, Endre, Karl Ekedahl, Ekeby, och Artur Widin, Fole. Styrelsesuppleanter äro Arvid. Björkegren, Hejnum, Herman Collberg, Follingbo, och Gustav Glifberg, Endre.
Till revisorer omvaldes Ernst Klintbom, Laxarve, Boge, och J. Lövgren, Bondarve, Fole. Suppleanter blevo O. W. Smedberg, Othemars, och Hugo Jakobsson, Hejnum.
Åt styrelsen lämnades i uppdrag att gå i författning om ändring av stadgarna så att föreningen skall betala en del av veterinärskostnaden.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 juli 1943
N:r 147

Kreatursauktion i Follingbo.

Tisdagen den 23 febr. kl. 11 f. m. låter Tage Nilsson, Hagvards, i anledning av brist på arbetskraft genom offentlig auktion försälja: 7 st. reaktionsfria mjölkkor i olika kalvställningar, varav 2 stamboks-förda, 2 st. högdräktiga kvigor, en tjur 11/2 år, passande till avel. Samtliga nötkreatur undersökta för smittosam kastning. 3 st. 6 mån. grisar, ett mindre sto 10 år. En 17 billars radsåningsmaskin, en last-dragare last 1,000 kg., kälkrack. Ett parti potatis, foderbetor och halm m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 oktober 1943 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel.Roma 57.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1943
N:r 39

Tuberkulossjukhuset får nu byggas?

Regeringen har medgivit medelsanskaffning.
Regeringen har medgivit att Gotlands läns landsting får låna upp 547,350 kr. för om och tillbyggnad av tuberkulossjukstugan i Follingbo samt 101,400 kr. för inventarier till sjukstugan. (TT spec.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1943
N:r 35

Stenkumla får egen telefonstation.

Abonnenterna i Follingbo få ”petmoj”.
Telegrafstyrelsen har fått tillstånd att i år disponera 11,1 milj. kr. ur förnyelsefonden till automatiseringar och rikskablar m. m., enligt vad som meddelas från Stockholm.
Med anledning därav ha vi vänt oss till telegrafkommissarien G. Dahlin i Visby för att höra om några större nyanläggningar äro å bane för Gotlands vidkommande innevarande år. Så är emellertid inte fallet, även om vissa arbeten givetvis äro planerade. Bland dessa märkas uppläggande av en ny landsledning Visby—Rute och vidare två nya landsledningar Visby—Slite samt som en följd härav byggandet av en ny stolplinje Tingstäde—Glästäde i Lärbro.
Förutom nämnda nyanläggningar, som skola komma till utförande under 1943, kan även nämnas, att telefonstationen i Follingbo under året skall automatiseras för ett beräknat abonnentantal av 40-45, samt slutligen anläggas en ny manuellt skött station i Stenkumla likaledes för 40-45 abonnenter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 januari 1943
N:r 15

Modern andelstvättstuga i Sylfaste.

Den första i sin art på Gotland.
Ett av husmödrarnas stora bekymmer är som bekant bristen på arbetskraft i hushållet — en brist, som visserligen är kännbar även i städerna men som dock allra mest gör sig påmint i lantbrukarhemmen, där sysslorna ofta hopa sig och där man i allmänhet icke har tillgång till s. k. moderna bekvämligheter. Inte minst vid stortvättarna skulle det behövas mycket mera hjälp än som nu står till buds — det är ett besvärligt och tidsödande arbete, som ju dessutom är beroende på vädret för klädernas torkning o. d.
Några personer bland dem, som äro leverantörer till Sylfaste mejeri, ha emellertid beslutat hjälpa sina äkta hälfter från tvättens bekymmer och bildade för det ändamålet Sylfaste Andelstvätt, Förening U. P. A., som snabbt gick till verket för att åstadkomma en modern tvättstuga, dit man kunde forsla sin tvätt och få den behandlad fort, bra och med minsta möjliga manuellt arbete. Antalet andelar bestämdes till 100, varvid man tänkt sig en andel för varje hushåll om fem personer. Maskiner inköptes från Bohus mekaniska verkstad i Göteborg för 9,500 kr., och i dagarna har anläggningen blivit färdig att tas i bruk. Den omfattar en tvättmaskin för 24 kg. och en för 12 kg., en varm- och en kallmangel, centrifug, torkanordningar m. m. Som förestånderska anställdes fröken Greta Jacobsson, Sylfaste, medan i övrigt husmödrarna själva få svara för arbetet.
Tvättstugan har anlagts i en flygel till mejeriet, varigenom man kan tillgodogöra sig värmen från dess ånganläggning. Ängati passerar genom en mätare och köpes alltså från mejeriet. Även kylvattnet, som tidigare rann bort till ingen nytta, begagnas nu i tvätten, varjämte tvenne bassänger anlagts för vattentillförseln som beräknas till icke mindre an 10,000 liter per dag.
Andelsföreningens styrelse består f. n. av hrr E. Hansén, Hällhage i Barlingbo, ordf., Erik Wedin, BjörKebos i Follingbo, vice ordf., Johan Gardell, Hanes i Endre, Gunnar Kolmodin, Öjers i Ekeby, Albert Jonansson, Larsarve i Roma, A. D. Björkander, Björksarve i Björke, och J. G. P. Endrell, Bäcks i Akebäck. Pressen gjorde på torsdagen en blixtvisit i den lilla men effektiva anläggningen, som just då av Henkels expert tvättkonsulent B. Walenberg demonstrerades för några husmödrar från Roma, vilka tydligen funno allt vara gott. Cirka en timme tar själva tvättningen, och på tre timmar är alltihopa t. o. m. färligmanglat. Kapaciteten beräknas till 150 kg. per dag vid användande av de specialtvättmedel, som Henkel utexperimenterat. Sedan tvätten alltså omkring en timme ältats i tvättmaskinens roterande tunna, som f. ö. rör sig ett visst antal varv åt ena hållet för att därefter rotera i motsatt riktning, läggas de nu rena kläderna in i centrifugen. som med sina 1,200 varv i minuten pressar ut i det mesta av vattnet. Nästa procedur försiggår i varmmangeln, som är av allra modernaste konstruktion och faktiskt både manglar och stryker kläderna på en gång. Det kan framhållas, att mangelns vals är så pass tilltagen, att det går för sig att sätta in ett lakan på längden. Kallmangeln användes för glansmangling, och för trikåvaror och andra kläder, som icke skola manglas, finns ett torkrum, där en varm-luftapparat torkar de våta kläderna på ungefär en timme.
Det är som synes en prima anläggning man skaffat sig i Sylfaste — f. ö. är den den första på Gotland, som drives enligt andelsmetoden. I hela Sverige kommer den som ungefär nummer 250. Exemplet manar till efterföljd, och man kan väl misstänka, att även andra socknar komma att just i anslutning till mejerierna skaffa sig tvättstugor till lättande av arbetsbördan för husmödrarna i trakten. Här i Visby har saken som bekant åtminstone diskuterats i några år, men det tycks ta avsevärd tid innan man kommit så långt som till handling.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 januari 1943
N:r 12