Trafiken får allt större svängrum på Gotland.

Utvidgningar och förbättringar av vägnätet i norra häradet.

Den svåra kurvan vid Hagvards i Follingbo har blivit en elegant sväng.

Som redan nämnts har vägarbetena i norra häradet varit betydande under innevarande år. Inte nog med att vägbanorna förbättrats och att en del kurvor genomskurits, utan man har även breddat många och ]ånga vägsträckor, byggt nya vägar, nya korsningar och uppfört ett flertal större och mindre broar. Allt detta har skett till båtnad för trafiken, som starkt utvecklats och som fordrar stort svängrum och hållbara vägbanor.
Vid arbetet på vägarna, i grusgroparna och för transporterna sysselsättas ett mycket stort antal arbetare. Och hur energiskt man tagit itu med att lösa våra vägproblem, får man rätt uppfattning om, när arbetschefen P. M. Bengt ss o n, som har trådarna i sin hand, ger oss upplysningar angående de vägförbättringar, som redan genomförts, de som äro i görningen och de som äro närmast påtänkta.
En kort sammanfattning av de under året utförda vägbyggnadsarbetena får ungefär följande lydelse:
Ny- och ombyggnadsarbeten ha utförts på Romavägen å delen Snovalds bro—Kungsgårdens alle, på en sektion vid Hagvards i Follingbo samt på vägen Larsarve—Kisslings i Fole.

Rak skall vägen vara …

Broar med tillfartsvägar ha blivit färdigbyggda vid Hangvars kyrka, vid Mölner i Fleringe, vid Ahrs bruk och vid Prästbåtels i Vänge. Vid Halla kyrka har vägen omlagts.
Permanentbeläggningar: Vägen genom Tingstäde samhälle har belagts med vibrobetong samt försettå med gångbana.
Småvägar ha försetts med lämpliga mötesplatser och i samband därmed ha vissa smärre kurvrätningar företagits. Den väglängd, som i detta fall kommit under behandling, utgör cirka 45 km. och omfattar bl. a. vägarna Gothem—Norrlanda, Hall—Kappelshamn och Hangvar—Austers samt ” Svinsundsvägen” och ”Karby gata”.

Den breddade vägkorsningen vid Roma kyrka.

Gotlands största grusgrop.
På vår färd längs landsvägarna i sällskap med vägstyrelsens ordförande, godsägaren Gunnar Nilsson, Halner, och arbetschefen Bengtsson, besöka vi även Gotlands största grusgrop, belägen vid Thule i Ganthem.
Grustaget som är mycket givande omfattar sju tnld, och ger ett mycket bra grus bemängt med granit. Vid vårt besök på platsen arbetade ett 10-tal man med att forsla fram grus till gruskrossen, som åstadkommer önskade dimensioner. Ett s. k. paternosterverk för gruset upp till behållitre, varifrån det- rinner ned i därunder väntande bilflak. En bil lastas på några få minuter, varför åtskilliga lass kunna transporteras ut till vägarbeten på skilda håll. Vägstyrelserna förfoga över grustag på olika platser i norr och söder. Det går naturligtvis åt kolossala mängder grus till länets 145 mil landsvägar, så grustaget i Ganthem anses som ett gott fynd.

Kurvor som försvinna å sträckan Visby—Roma.
De farliga kurvorna opereras bort undan för undan, och naturligtvis inriktar man sig på att först och främst få bort dem, som finnas på de stora, breda allfarvägarna. Den fula kurvan vid Hagvards i Follingbo, där en ladugård totalt skymde sikten, har rätats ut och ladugården försvunnit. Vägen där gör nu en elegant och bred sväng, som icke på något sätt generar framrusande bilar.
Något 100-tal meter från nämnda plats tar anlagts en bro, som är särdeles stabil och säkert kan motstå motortrafikens påfrestningar. Motortrumman till denna bro, som delvis ligger ovan jord, är en legering av flera metaller och fullständigt frostfria, så att man ej behöver frukta för att den skall frysa sönder.
Vägen mellan de täta husraderna vid Snovalds och Timans har också rätats och breddats här och var. Sikten var förut på nämnda plats ofri och kurvorna ganska riskabla. Längre fram på samma väg, vid Roma kyrka, har nedlagts ett utmärkt arbete för att göra sikten fri för vägfarande. Det är där många vägar, som korsa varandra, och trafiken är ganska livlig. Man har därför betydligt vidgat korsningarna och breddat vägbanan, som även på ett par ställen omlagts och givits en annan riktning, så att vä gen blivit rakare.. En byggnad utmed vägen har måst flyttas från den ursprungliga platsen ett stycke längre bort på andra sidan vägen.
Oaktat betsäsongen pågått en tid och huvudvägen till Roma sockerfabrik varit livligt trafikerad av tunga foror, var vägbanan i utmärkt skick. Men ännu bättre blir det förstås, när vägen genom samhället blir belagd med betong. Så snart anslag för permanent vägbeläggning beviljas, sättes arbetet igång.

Arbetena för kommande år
torde alltså i första hand komma att gälla vägen genom Roma samhälle. Det är då fråga om, att även en viss del av den i år ombyggda vägdelen skall permanentbeläggas. Vägen genom Endre skall troligtvis byggas om och rätas. Vidare beräknar man att under stundande vintersäsong kunna gripa verket an med nybyggnadsarbeten på vägen mellan Halls kyrka och Hallshuk. Sistnämnda sträcka är cirka 6 km.
Förbättringsarbeten på många andra vägsträckor äro önskvärda, varför man hoppas att arbetena skola få bedrivas i samma omfattning som under innevarande år.
T—a.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 November 1938
N:r 277

Sextio år

fyller om torsdag den 24 dennes lantbrukaren Lorents Pettersson, Lunderhage i Fleringe.
Sextioåringen, som 1909 blev ?????re till Lunderhage, vilken gård varit i släktens ägo sedan början av 1700-talet, är kyrkvärd sedan många år tillbaka och har haft ett flertal andra förtroendeuppdrag inom sin hemsocken. Han har sålunda bl. a. varit vice ordförande i kommunalstämman, skolkassör, vice ordförande i skolrådet, ledamot av pensionsnämnd och kyrkoråd m. m., vilka uppdrag han emellertid numera lämnat. Intresserad och god skytt är han vice ordförande i skyttegillet på platsen. Säkert kommer jubilaren, vilken som äkta gute håller gamla traditioner i helgd och som är högt uppskattad för sina gedigna personliga egenskaper, att på sin födelsedag bli föremål för många hyllningar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271

I här fört föreningsregister

har denna dag intagits följande anmälan:
år 1938 den 30 oktober antogos stadgar för Gotlands Skogsägareförening u. p. a., som har till ändamål att för medlemmarnas gemensamma räkning idka kommissions- och handelsrörelse med skogsprodukter och driva propaganda för ändamålsenlig produktion och ökad användning av sådana produkter samt i övrigt tillvarataga medlemmarnas intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Visby, utgöres av lantbrukaren Ernst Karl Ivar Hoppe, Valla, Klintehamn, med inspektorn Nils Adolf Dahlbäck, Ihre i Hangvar, som suppleant, godsägaren Gunnar Johannes Nilsson, Halner i Bro, med nämndemannen Lennart Ingvar Otto Pettersson, Gudings i Vallstena, som suppleant, agronomen Gösta Viktor Gradelius, Bjers i Lärbro, med lantbrukaren Nils Karl Hugo Fransson, Anglarve i Träkumla, som suppleant, bruksägaren Gustaf Ekstrand, Ahrs bruk i Fleringe, med lantbrukaren Ejnar Karl Johan Thomsson, Skäggstäde i Källunge, som suppleant, samt landstingsmannen Per Gustaf Ansgarius Svensson, Sorby i Stenkyrka, med godsägaren Carl Magnus Munthe, Stenstugu i Västerhejde, som suppleant. Föreningens firma tecknas av ovannämnda Hoppe och Ekstrand var för sig utom vid uppgörande av affärer eller lånetransaktioner, då firman tecknas av Hoppe och Ekstrand i förening eller av endera av dem i förening med annan styrelseledamot. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till såväl ordinarie som extra föreningssammanträde sker genom kungörelse minst 14 dagar förut i tidning eller tidningar, som styrelsen bestämmer. Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom annons eller cirkulär.
Visby i landskansliet den 19 november 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 November 1938
N:r 270

Förvärv av fastigheter.

K. m:t har bifallit Karta & Oaxens framställning om medgivande att förvärva fastigheterna Lickedarve 112, 114 och 117, Lunderhage 118 och Medebys 14, 120, 122, 127 och 123 samt Skymnings 113, 115 och 118 i Fleringe socken, vilka inköpts av Skånska Cementaktiebolaget.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268

Slipper skolan.

Skolöverstyrelsen har medgivit att Ulla Matilda Ringbom, Trelge i Fleringe, som med vårterminen 1938 genomgått folkskolans sjätte klass måtte få avgå från folkskolan ehuru hon ej uppnått föreskriven ålder.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Landsbygden. Fleringe.

FLERINGE.
Årets andra kommunal stämma
i Fleringe kommun hölls igår i kommunalrummet under hr Karl Södergrens ledning. Förslaget till stat för 1939 föredrogs och godkändes. Det slutade på 9,820 kr. med 7,390 kr att uttaxera. Antalet skattekronor utgör nu kr. 1,643: 37. Utdebiteringen för den borgerliga kommunen blir alltså kr. 4:50. En anhållan från Fleringe Rödakorskrets om ett anslag å 1,000 kr. som hjälp till den planerade bastun vid folkskolan beviljades. Till kommunalombud att närvara vid årets mantalsskrivning utsågs hr Valfrid: Carlsson, Skymnings, och hr Lorens Pettersson, Lunderhage. Hr Ernst Eriksson utsågs till ombud vid 1939 års markegångsnämnd, supplerad av hr Sture Sandberg. Att vara ombud i Gotlands norra härads brandstodsförening valdes hr Valfrid Carlsson. ’ Fjärdingsmannens anhållan om löneförhöjning avslogs. En framställning om avkortning av kommunalutskylder bifölls.
Ett till kommunalnämnden inkommet anbud å Vestbomska fastigheten antogs. Stämman beslöt godkänna det upprättade förslaget till skogsbrandordning.
Efter kommunalstämman hölls årets andra ordinarie kyrkostämma under ledning av hr K. J. Kihlén. Kyrko- och skolrådets förslag till utgiftoch inkomststat fastställdes. Utdebiteringen till kyrkan blir kr. 0,77 pr skattekrona och för skolan kr. 3,34. Rödakorskretsens begäran att å skolans tomt få bygga en bastu bifölls. Skolrådets förslag till ny ordningsstadga och nytt reglemente för skolorna antogs.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Ombudsman Elis C:son Flodh

kommer, såsom framgår av annons att på inbjudan av Nykterhetsnämndernas förening och Gotlandskretsen av N. O. V. hålla en serie statsunderstödda föreläsningar i alkoholfrågan under tiden 1-9 oktober. Härunder besökas Kappelshamn, Fårösund, Fårö, Träkumla, Västkinde, Fleringe, Hellvi, Visby och Follingbo. Jämte föreläsningarna förekommer filmförevisning m. m.
Som hr Flodh dokumenterat sig som en av landets skickligaste nykterhetstalare och då de valda föreläsningsämnena synas vara av beskaffenhet att kunna väcka allmänhetens intresse, torde arrangörerna kunna påräkna fulla hus under turnén.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225

Auktion i Fleringe.

TORSDAGEN DEN 29 SEPTEMBER kl. 1 e. m. låter C. J. Kihlén, Medebys, på grund av fastighetens utarrendering försälja: 3 mjölkkor, 2 arbetshästar 4 år, arbetskälkar, arbetsvagn, plogar, harv, selar, halm, växande foderbetor. För Prostinnan Kihléns räkning försäljes: 1 vit gästrumsmöbel, 1 s. k. prästgårdssoffa, sängar, en del udda möbler, mangel div, glas och porslin m. m., m. m.
Betalningsanstånd med. vanligt äganderättsförbehåll till den 1 april 1939 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Skytteföreningarnas statsbidrag.

Anslaget nu fördelat.
Vid nu verkställd fördelning av statsanslaget till frivilliga skytteväsendet för innevarande budgetår ha föreningarna inom Gotlands skytteförbund tilldelats sammanlagt 5,177: 50 kr. i understöd, vilket belopp beräknats efter 2,071 anslagsberättigade skyttar över sexton år. Fördelningen på de olika skytteföreningarna blir följande:
Ala 78 kr., Alskogs 133, Anga 70, Ardre 73, Bara 93, Barlingbo 53, Bjärges 70, Burs 145, Buttle 45, Dede 93, Ekeby 80 Eksta 65, Endre 45, Etelhem 65, Fardhem 40, Fide 33, Fleringe 28, Fole 45, Follingbo 43, Fårö 93, Fårösunds 60, Fårö östra 113, Gammelgarns 65, Garda 78, Gothems 135, Grötlingbo 90, Guldrupe 23, Hablingbo 83, Hamra 25, Hangvars 43, Havdhems 93, Hejnums 30, Hemse 68, Hässelby 68, Hoburgs 60, Hogräns 68, Högbro 65, Klinte 125, Lau 70, Levede-Gerums 50, Lina 58, Linde 70, Lokrume 55, Lummelunda 23, Lärbro 23, Närs 198, Rone 83, Sande-Västergarn 88, Slite 93, Stånga 90, Tingstäde 70, Tofta 85, Torsburgs 50, Vamlingbo-Sundre 48, Visborgs 932: 50, Visby 262: 50, Väte 85 och Östergarns skytteförening 75 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Dödsfall Margareta Vilhelmina Lindblom

Att Gud till sig hemkallat vår älskade mamma Margareta Vilhelmina Lindblom född Veström, som efter ett långt lidande stilla och fridfullt ingick i den eviga vilan söndagen den 4 sept. 1938 kl, 7,10 e. m. i sitt 87:de levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, barn och barnbarn, släkt och vänner, varder härmed tillkännagivet.
Medeby i Fleringe den 5 sept. 1938.
BARNEN.

Ibland tystnadens alkover med dess underbara frid, mor så stilla, stilla sover, oberörd av rum och tid. Inga hårda stormar skaka hennes vilokammars grund, inga plågor, nätters vaka öppnar hennes ögas blund.
Sv. Ps. 4838.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 September 1938
N:r 204