Gotlands fiskare.

Enligt § 3 uti förslaget till bolagsordning för Gotlands läns Fiskeriförsäkringsbolag kan bolaget ej träda i verksamhet, förrän försäkringar tecknats för minst 30,000 kronor af minst 50 försäkringstagare.
För att utröna möjligheten för bolagets tillkomst har beslutats att göra en försöksteckning af försäkringar, innan beslut enligt § 4 om bolagets bildande fattas. Teckningslistor hafva sålunda nu utsändts till följande personer.
Handlanden Gustaf Du Rietz, Gåsemora, Fårö.
Handlanden O. Larsson, Mölner, Fårö.
Fiskaren Joh. Lindholm, Broa, Fårö.
Handlanden K. F. Smitterberg, Fårösund.
Fiskaren John, Sundgren, Lergraf.
Fiskaren L. N. Olsson, Slite.
Fiskaren J. A. Sandelius, Boge.
Fiskaren L. Klintbom, Boge.
Fiskaren O. N. Söderström, Gothem.
Handlanden O. W. Lindahl, Katthammarsvik.
Fiskaren G. Rosvall, Härvik.
Fiskaren Carl Gottberg, Rodarfve, Härvik.
Fiskaren Emil Siggelin, Härvik.
Fiskaren J. Nordberg, Rommunds, Gammalgarn.
Handlanden J. G. Claudelin & C:o, Ljugarn.
Fiskaren N. Hallqvist, Påvala, När.
Handlanden E. Krokstedt, När.
Fiskaren Karl Ulmstedt, Ronehamn.
Konsul G. Cranmér, Ronehamn.
F. d. lotsförman J. P. Södergren, Grötlingboudde.
Hemmansägaren L. N. Hansson, Rembe, Vamlingbo.
Handlanden C. A. Wessman, Vamlingbo.
Fiskaren Joh. Pettersson, Stenstugu, Vamlingbo.
Handlanden Viktor Hansén, Burgsvik.
Tulluppsyningsman A. W. Lundqvist, Burgsvik.
Nämdeman H. N. Hansson, Burgsvik.
Landstingsman Th. Gardell Näs.
Handlanden K. Blomgvist, Hafdhem.
Handlanden Carl Andersson, Eksta.
Fiskaren J. Pettersson, Gustafs, Fröjel.
Fiskaren L. J. Bökelund, Fröjel.
Handlanden E. Smitterberg, Klintehamn.
Handlanden O. H. Nyman, Vestergarn.
Fiskaren A. R. Widing, Vestergarn.
Fiskaren Reinh. Myhrgren, Vestsrgarn.
Fiskaren A. Myhrström, Vestergarn.
Fiskaren Knut Ekman, Gnisvärd.
Fiskaren Herman Toften, Gnisvärd.
Nils Fribergs skeppshandel, Visby.
Fiskaren Edv. Wigström, Lickerahamn.
Fiskaren John Pettersson, Hallshuk.
Handlanden Fritz Kahl Kappelshamn.
Handlanden J. Bäckvall, Storugns.
Fiskaren A. N. Bolin, Ahr.
Ägare af fiskebåtar och fiskeredskap uppmanas att snarast möjligt hos någon af här uppräknade innehafvare af teckningslistor teckna försäkringar.
Beträffande de med dylik försäkring förenade fördelar hänvisas till vid teckningslistorna fogade förslag till bolagsordning äfvensom till de i samtliga Visbytidningar den 21 november 1914 införd a referaten öfver landskamrerare J. G. Löwgrens föredrag på olika platser å Gotland rörande bolagets förutsättningar m. m.
Visby den 15 februari 1915.
K. P. Kuliander.
Lotslöjtnant. Fiskeritillsyningsman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Fårösunds Landstormsförening

kallas till ordinarie föreningsmöte hos landtbrukaren M. Fardelin, Fardume i Rute, söndagen den 28 febr. 1915 kl. 4 e. hvarvid förekommer val af styrelse m. fl. i stadgarna föreskrifna ärenden.
Utsända teckningslistor för medlemmar skola medföras till mötet eller dessförinnan insändas till sekreteraren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36

Kustartilleriets indelning.

K. m:t har förordnat, att kustartilleriets personal skall från och med 1 januari 1915 fördelas på två regementen och en kår, nämligen Vaxholms kustartilleriregemente, förlagdt till Vaxholms fästning, med detachementet i Fårösunds fästning under benämning Fårösunds kustartilleridetachement Karlskrona kustartilleriregemente, förlagdt till Karlskrona fästning, samt Älfsborgs kustartillerikår, förlagd till Alfsborgs fästning.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 11 februari 1915
N:r 34

Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland.

En mina drifver i land vid Kneippbyn.
Vid 3-tiden igår eftermiddag upptäckte löjtnant Borell, då han med reservbeflskursen efter slutad öfning ar på hemväg till Visborgs slätt, att en mina drifvit i land vid Kneippbyn. Vid närmare efterseende befans det, att minan till en del gräft ned sig i den lösa sanden på stranden. Genom löjtnant Borells försorg blef den farliga pjäsen emellertid förankrad på platsen, och i middags blef den i närvaro af officerare oskadliggjord af löjtnant Beckman från Fårösunds kustposition.
Minan, som oskadliggjordes på så sätt, att den söndertogs och befriades från den inneliggande sprängladdningen, infördes till Visby och ligger nu till allmänhetens beskådande utlagd på trappan till militärbefälets expedition.
Det är en rysk mina.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27

Uppskofvet med järnvägen Tingstäde-Fårösund.

Vid beviljande af anstånd på ett år med fullgörande af koncessionsvilkoren beträffande Gotlands norra järnväg har k. m:t fäst som vilkor, att koncessionsinnehafvarna före den 1 nästkommande november ingifva bevis om att de fullgjort ålagd deposition af 30,000 kr. för banarbetets bedrifvande. Därjämte föreskrifves, att arbetet å järnvägden skall påbörjas senast den 1 nästkommande december och vara färdigt den 1 december 1917.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25

För i värnpliktslagen

§ 18:1 angtfvet undantal skall chefen för Fårösunds kustposition kapten E. G. J. Ekström närvara vid årets inskrifningsförrättningar inom Gotlands inskrifningsområde.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25

Till två månaders fängelse

dömdes i går af fältkrigsrätt korpralen Erik Edvardsson, som olofligt undanhållt sig från krigstjänstgöring å Fårösund.
En månads fängelse ådomdes värnpliktige Ivar Vilhelm Eklund för det han underlåtit att i behörig tid inställa sig till krigstjänstgöring. Slutligen voro värnpliktige signalisterna Johan Sigfrid Johansson och Hans Rikard Vretblad stälda till ansvar för fylleri, Vretlund förklarades häktad och målet mot Johansson uppsköts till 5 febr.
Det förut omtalade målet mot mästerlotsen C. J. Dahlbäck och värnpliktige lotslärlingen E. J. Pettersson uppsköts likaledes till 5 februari.

Gotlands Allehanda
Lördagen 30 januari 1915
N:r 24

Landshöfding Roos

besökt under gårdagen Fårösund och åhörde därvid eftermiddagens föreläsningar vid den där pågående landtmannaveckan, som afslutas i morgon. Landshöfdingen har i dag återkommit till staden.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Fältkrigsrätt,

bestående af major Bäckström, kaptenerna Beselin och Eek, löjtnant Andreasson och auditör Wiman, har i dag sammanträdt å artilleriet för att ransaka och döma i en del af oss förut omnämda mål rörande förseelser under militär tjänstgöring.
Först ransakades korpralen Erik Torsten Napoleon Edvardsson, tilltalad för olofligt undanhållande från sin militärtjänstgöring å Fårösund. Som förmildrande omständighet framhöll Edvardsson, att hans hustru och barn voro sjuka och att han ansett sig ej kunna lämna dem, då, hans permissionstid utgick.
Edvardsson har förut flera gånger varit straffad för olofligt undanhållande från militär tjänstgöring. Målet öfverlämnades.
Därefter ropades målet mot mästerlotsen C. J. Dahlbeck och värnpliktige lotslärlingen E. J. Pettersson, hvilka enligt anmälan från stationskrigsrätten i Stockholm stälts till ansvar för försummelse i tjänsten. Dahlbecks försummelse skulle ha bestått däri, att han icke vidtaget åtgärder gent emot de försummelser, hvartill Pettersson gjort sig skyldig.
Ransakningen med Dahlbeck och Pettersson hölls emellertid inför lykta dörrar, hvadan vi icke äro i tillfälle att i dag därom meddela något närmare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Konkursärende.

Första förhör i handlande Knut Westöös i Lärbro konkurs hölls i lördags. Den därvid beedigade staten utvisar i rundttal:
tillgångar kr. 33,150
skulder kr. 63,199
brist kr. 30,049

Till godmän i konkursen utsågos konsul Fr. Degerman och handlanden Eljas Krokstedt å Slite, och till godman för gäldenärens hustru förordnades handlanden K. F. Smitterberg å Fårösund samt till rättens ombudsman kronolänsman Thure Holmqvist å Slite.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 januari 1915
N:r 19