Bröllop

I Klinte kyrka vigdes i går fil, mag. Lars-Åke Åkesson och fröken Margit Sahlström, Trollhättan. Vigseln förrättades av prosten Gustav Sjöberg. Efter vigselakten sjöng brudgummens syster fröken Ingrid Åkesson en solosång. Uppvaktande tärna var fröken Anne-Marie Thorsell och kyrkomarskalk var kandidat Åke Sjöberg.
Efteråt gavs middag på Klintegården. Ett stort antal telegram anlände under dennas lopp. Kapten Struve läste en dikt, som brudgummens mor hade diktat till brudparet och tal hölls dessutom av brudgummens far, vigselförrättaren och av kyrkomarskalken.
På kvällen hade en stor mängd folk från bygden samlats för att hylla brudparet.

På lördagen vigdes i Bunge kyrka butiksföreståndare Helge Juniwik, Visby, med fröken Laila Pehrson, dotter till bergsprängaren Edvin Pehrson och hans maka, född Johansson, Bungenäs. Vigselförrättare var kyrkoadjunkt E. Percival. Spelmän var hrr Gösta Andersson och Karl Nyström, Fårösund, samt Herbert Söderdahl, Fårö.
Brudparet uppvaktades av följande tärnor och marskalkar: Elsa Karlsson —Gustav Johansson, Berit LittäienenGustav Larsson, Lilian Sjölin—Sture Hartberg. Brudnäbb var Eva Larsson.
Efter vigseln gavs middag på Bungenäs för ett 40-tal inbjudna. Värd och värdinna var resp. hemmansägaren Karl Gustav Larsson, Burgsvik, och skolkökslärarinnan Gertrud Jakobsson, Bungenäs.
Vid bröllopsmiddagen hölls tal av vigselförrättaren, värden, hr Bertil Larsson, butiksföreståndare Gustav Johansson och verkmästare Ivan Jakobsson. Ett 40-tal telegram upplästes.
De nygifta hyllades på kvällen av bygdens ungdom med leven. Ett vackert fyrverkeri avbrändes

I Fårö kyrka har vigts tulltjänsteman Gunnar Bäckman, Fårösund, och fröken Gunnel Blesell, dotter till jordbrukaren Gunnar Blesell, och hans maka, Lauters på Fårö. Vigselförrättare var kyrkoherde Sten Burstedt. I kyrkan spelade hr Sigurd Jansson, Stockholm, på violin Merikantos Folkvisa. Efter vigseln gavs middag i brudens hem för ett antal inbjudna.
Uppvaktande tärnor och marskalkar var Britt-Louise Lang—Eddy Bäckman, Klara Andersson—Rune Jakobsson, Birgitta Jansson—Nils Sjöblom. Brudnäbb var Tommy Andersson och Maj-Lis Jansson. Som bruttbonde och bruttöverska fungerade hr Lars Ekelund, Klintehamn, och fru Dagny Andersson, Stockholm.

I lördags vigdes i Hamra kyrka herr Viktor G. E. Ödahl och fröken Gunhild Wahlby, dotter till hemmansägare Artur Wahlby och hans maka, Skogs i Hamra.
Gästerna samlades i bröllopsgården och därifrån tågade brudföljet till kyrkan företrätt av spelmännen Mauritz Ödahl och Martin Karlsson. Kantor Erik Esklund, Vamlingbo, sjöng ett solo, varpå pastor Thure Åberg förrättade vigseln. Under bröllopsmusik tågade brudföljet ut ur kyrkan och fortsatte med spelmännen till bröllopsgården. Här hälsades brudparet av värden hr Helmer Jakobsson som i ett hjärtligt tal inbjöd alla till bröllopsfest.
Värdens tal besvarades av bruttbonden kantor Axel Gislestam. Under bröllopsmiddagen utfördes musik av spelmännen och tal hölls av vigselförrättaren, bruttbonden och bruttöverskan fru Gunvor Ahlström-Nilsson, Visby. Ett stort antal telegram anlände.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Ingrid Wahlby—Axel Karlkvist, Britta Wahlby—Jonas Karlkvist, Berit VestbergHugo Wahlby, . Margit Melin—Lars Wahlby, Lisbet Lind—Erik Larsson och Maja Tiberg—Thure Lind. Värdinna var fru Agnes Jakobsson och brudnäbb Inga-Britt och Ulla Ahlqvist och Inger Häglund.
På kvällen var en stor skara ungdomar från trakten samlad på bröllopsgården för att hylla brudparet på sedvanligt sätt.

Gotlänningen
Måndagen 28 Juli 1952
Nr 171

KA:s skjutskola övar på Gotland.

Fullträffar på ”fientliga” fartyg.
Det dundrade väldeliga någonstans på norra Gotland i går eftermiddag. Granater ven iväg ut mot havet och slog ned bland fientliga landstigningsbåtar och följefartyg. Dessa hade noggrant »ringats in» av radarinstrumenten och med hjälp av dessa kunde man också konstatera gott träffresultat.

Ja, det låter krigiskt det där men så farligt var det inte. Dundret häri rörde nämligen från KA-batterier, där kustartilleriets skjutskola, som f. n. är förlagd till Gotland, övade s g. Chef fur skolan är överstelöjtmilt H. Lange och det var han som delade ut förutsättningarna för sammanlagt två moment enligt vilka det gällde att slå tillbaka fientliga landstigningsföretag. Eldledare utsågs bland kursdeltagarna och sen satte man igång. Det blev intensiva minuter i eldledningsvärnen, radarn avslöjade var fienden befann sig — att regnbyar och dis ute över havet avsevärt nedsatte sikten under målspaningen betydde ingenting, eldledaren kunde göra sina beräkningar ändå. Och så brakade det löst … Marken skalv, luften fylldes av krutrök och mellan salvorna såg man ute till havs hur krevaderna skickade upp kraftiga vattenpelare mot himlen. Moment ett var snart avverkat, granaterna slog ned alltför nära målet för att man skulle kunna fortsätta — man skulle nämligen använda samma mål även i nästa moment. Skjutledaren avbröt det första momentet så snart en fullträff noterats.

Minsveparen Landsort
som tjänstgjorde som målbogserare hade ingen lätt uppgift i den rätt svåra sjön och då den skulle dra ut målgruppen till ett längre avstånd brast wiren. Skadan reparerades dock så fort sig göra lät och så småningom befann sig målet på sin plats igen. Radarn ringade åter in fienden på sin »näthinna» och så gick eldkommandot till pjäserna. Nya väldiga smällar, nya krevader. Även denna gång kunde man konstatera fullgott träffresultat. Skjutskolechefen såg nöjd ut och så gjorde KA 3-chefen överste Haglund som intresserat följde övningarna.
Crick

Gotlänningen
Torsdagen 24 Juli 1952
Nr 168

Gotlands kustartillerikår.

Krigsmans erinran har i dag meddelats de värnpliktiga vid KA 3 som ryckte in till första tjänstgöring den 4 juli.
Sergeanterna Ljungholm och Broberg har kommenderats som instruktionspersonal vid KA befälsskola under tiden den 18/7 195218/4 1953.

Gotlänningen
Tisdagen 22 Juli 1952
Nr 166

Folkskolestyrelsen i Visby

hade i går sitt julisammanträde i skollovskolonien vid Sandhamn i Fröjel, då den samtidigt passade på tillfället att studera koloniverksamheten, I utflykten deltog drätselkammarens ordförande samt representanter för barnavårdsnämnden. Vid kolonien vistas ett 60-tal pojkar och personalen består enligt socialstyrelsens anvisningar av tretton personer med sem. stud. Jan-Olof Jacobsson från Fårösund som chef för kolonien.

Gotlänningen
Tisdagen 22 Juli 1952
Nr 166

Simborgarmärket.

Proven för simborgarmärket är nu avslutade och följande föreningar har rapporterat prov, men många föreningar saknas ännu. Löjtnant Hobro räknar med minst 1.000-talet prov på Gotland.
Eksta 16, Etelhem 48, Fårösund 100, Klintehamn 105, Tingstäde 65, Väskinde 37, Friskportarlägret i Ihre 52 och Visby 120.

Gotlänningen
Måndagen 21 Juli 1952
Nr 165

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på lördag änkefru Ida Budin, Bosarve i Lye. Hon är född i Bara och änka efter hemmansägaren Valter Budin. Hon har i många år tillhört kyrkliga syföreningen och är för övrigt mycket kyrkligt intresserad. Hon är trots den höga åldern vid mycket god vigör och deltar ännu i hushållsarbetet.

SJUTTIOFEM ÅR fyller fru Emma Josefina Johansson, Oscarsvägen i Slite, i dag.

På lördag fyller änkefru Antoinetta Gardell, Smedjegat. 4, Visby, sjuttiofem år.

Förre byggnadssnickaren Karl Jakobsson, Botvalda i Stånga, fyller på lördag sjuttiofem år. Han är född i Linde men har i ett femtiotal år varit bosatt i Stånga.

SJUTTIO ÅR fyller på lördag fru Gunhild Söderdahl, maka till förre handlanden Oskar Söderdahl, Stora Vägome i Lärbro.

Sjuttio år fyller i dag hr K. V. Erlandsson, Närs i Othem. Han är född i Madesjö församling, Kalmar län. Sedan 1919 är han anställd vid Slite cement samt tillhör köpingens hemvärn.

FEMTIO ÅR fyller på lördag hemmansäg. Otto Blomberg, Nickarve i Hejdeby. Han är född vid St. Tokby i Fole och övertog gården i Hejdeby efter sitt giftermål.

Färjeman John Albert Manfred Johansson, Fårösund, fyller på lördag femtio år.

På lördag fyller stenarbetaren Oskar Nilsson, Biskops i Bunge, femtio år. Han är anställd vid Bungenäs kalkbrott.

Gotlänningen
Torsdagen 17 Juli 1952
Nr 162

Simborgarproven

under den gångna veckan resulterade i 268 prov och 114 märken på Gotland. Visby har ännu inte redovisat et enda prov. Proven för veckan är, Eksta 11, Etelhem 42, Fårösund 50, Klintehamn 87, Väskinde 26, Frisksportarlägret vid Ihreviken 52.
Kapten Torkel Hyltén-Cavallius tog märket för 19:e gången.

Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159

FÅRÖSUND

En trevlig teaterkväll i Bunugemuseets äng utlovar godtemplarlogen, som engagerat Scensällskapet Thespis, Örebro, att spela Värmlänningarna på måndag kväll.
Det är inte så ofta som det ute på norr bjuds på god teater, och när nu logen vågat sig på detta engagemang, som givetvis inte -är så alldeles riksfritt, hoppas man att allmänheten i Fårösund och trakterna häromkring skall uppskatta detta lovvärda initiativ genom att gå man ur huse till Bungemuseet på måndagskvällen.

Gotlänningen
Fredagen 11 Juli 1952
Nr 157

Gotland Runt. Fårösund.

FÅRÖSUND
KA 3:s musikkår konsertgirar i parken i Fårösund i kväll kl. 19.15. Dirigent är musikdir. Åke Dohlin. Programmet: 1) Marcia Milano (Ponchello), 2) Bagatelluvertyr (Rixner), 3) Liebeslieder, vals (Strauss), 4) Elegi (Massenet), 5) Rolfiana, potp. (arr. Bingang), 6) Två schlagermelodier (Hickman—Baxter), 7) Graf Zeppelin, i marsch (Teike).

Gotlänningen
Torsdagen 10 Juli 1952
Nr 156

Fårösunds skoldistrikt.

Två ordinarie folkskolläraretjänster med plac. tills vidare vid Bunge folkskola, belägen i Fårösunds samhälle, ledigförklaras härmed. Skolform Aa. Lästid 39 v. 03. Hl. Ej tjänstebosttäder.
Ansökningshandlingar med merit-och tjänsteförteckning enl. fastställt formulär och ställda till folkskolestyrelsen i Fårösund insändas inom laga tid till Tjänstemannaförmedlingen, Visby.
Fårösund den 7 juli 1952.
Martin Ahlqvist
Distriktsöverlärare. Tel. Fårösund 188.

Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155