Prästerliga förordnanden.

Vice pastor H. Edlund bestrider kyrkoadjunktstjänsten i Rute pastorat 8-27 juli, under vilken tid kyrkoadjunkten I. Björck åtnjuter tjänstledighet.
Kyrkoherde Å. Hultmark åtnjuter tjänstledighet tiden 8-19 juli under vilken tid kyrkoherde F. Thuresson uppehåller pastoralvården i Sanda pastorat.
Vice pastor H. Edlund skall t. v. under tiden 1 juli-31 december fortfarande vara vice pastor i Fårö pastorat.
Kyrkoherde J. Hoffman skall under tjänstledighet för komminister Erik Karlsson 1-15 juli bestrida komministertjänsten i Havdhems pastorat med hjälp av predikobiträde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

En kraftig åskby

gick mellan 12 och 1 i natt över Visby och delar av landsbygden. Skrällarna voro på sina håll ganska kraftiga och åtföljdes även av regnskurar, som dock i det stora hela voro alltför obetydliga för att ge den törstande jorden någon lisa. Det är egentligen blott inom ett litet område på ön man fått någon nederbörd att tala om, nämligen i Lye, Garda, När och trakterna däromkring, där det blev ett veritabelt skyfall, som nog gav jorden tillräcklig fuktighet åtminstone för några dagar framåt. Det lär t. o. m. ha stått blankt med vatten på vägarna där nere, och ännu i morse syntes färska spår av vätan.
I övrigt blev Gotland – som vanligt – missgynnat av regnets makter. Söderut t. ex. i Vamlingbo kom det bara några stänk, i Stånga hade man 0,4 mm., Roma 0,2 och här i Visby 0,4, vilket föll i en kort men iniensiv skur vid halvettiden. Norrut i Slite, Lärbro och på Fårö har man inte fått en droppe regn, och åskan har heller inte hörts annat än som ett mycket avlägset mullrande.
Väderleksrapporten i morse lovade emellertid nederbörd över stora delar av landet inklusive Gotland, varför vi väl få hoppas, att det blåser ihop till en verkligt välgörande rotblöta inom en icke alltför avlägsen framtid., I annat fall går förvisso växtligheten dystra framtidsutsikter till mötes. Senare meddelas, att Hörsne fått hela 12 mm. regn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Grundstötning på Salvorev.

Tysk skonare ute för lindrigt missöde.
Strax före kl. 6 igår Morse strandade tyska motorseglaren Anna Elisabeth på inre delen av Salvorev. Förmodligen har befälhavaren trott sig kunna passera revet, där utprickningen dock för närvarande är något ”förenklad”. Anna Elisabeth, som mätte 122 nettoton och var hemmahörande i Kiel, kom från Sundsvall med trälast och var på väg till Hamburg.
På eftermiddagen vid 2-tiden kom fartyget åter flott, och då skadorna tydligen icke voro av det svårare slaget, fortsattes färden omedelbart söderöver. Vid 3-tiden passerades Fårö fyr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Förlovade

Henning Uddin
Gerd Wiederkrantz.

Eric Henrichson
Anna Ahlberg.
Midsommardagen 1940.
Stockholm.

Hjalmar Blomberg och Signe Pettersson.
Vamlingbo.
22/6 1940.

Gustaf Höggren och Märta Claesson.
Martebo. Visby.
Midsommarafton.
Meddelas endast på detta sätt.

Willy Olofsson och Margot Forssell.
Ljugarn. Upsala.
Ljugarn midsommarafton 1940.
Meddelas endast på detta sätt.

Hilding Hammarström
Laila Sunesson.
Visby. Stockholm.
23/6 1940.

Alex Fredriksson och Gertrud Wacksam.
Linde. Wormsö, Estland.
23/6 1940.

Alf Nilsson och Signhild Nordberg.
Visby. Fårö.
Midsommarafton.

Thomas Jakobsson
Margit Jakobsson.
Hemse. Vall.
Midsommarafton.

Karl Erik Wessman och Edit Bergström.
Visby, Midsommarafton.

Eric Edman och Tekla Petersson.
Fårösund, Midsommarafton.

Helge Loréhn
Birgit Lindberg.
Visby.
23/5 1940.

Arne Pettersson
Anna Torndahl.
Karlskrona 22/6.

Sven Eric Björnlund och Ebba Karlsson.
Väte. Stockholm.

Bertil Gullander och Gulli Molin.
Stockholm. Visby.
Midsommarafton.

Nils Johnsson
Bergleot Johansson.
Göteborg. Visby.
24/6

Bengt Persson och Gunvor Andersson.
Visby. 24/6 1940.

Gustav Nilsson och Carin Nilsson.
Visby den 22/6 1940.
Meddelas endast på detta sätt.

Verner Ekström och Birgit Ohlsson.
Midsommarafton.

Arne Thuresson och Dagny Ekdahl.
Visby. 22/6 1940.

Sture Ekstrand
Margit Dahlström.
Stockholm. Visby.
Visby den 24/6.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Kyrkbröllop

firades härstädes i lördags mellan lantbrukaren Nils Mattias Cedergren, Havdhem, och fröken Vivi Maria Lindström, dotter till f. folkskolläraren Hugo Lindström och hans framlidna maka.
Under tonerna av bröllopsmarschen ur Bröllopet på Ulfåsa av Söderman trädde brudparet fram till altaret, där vigseln förrättades av domkyrkokomminister Nils Öberg, vilken även höll ett varmhjärtat tal till de nygifta. Efter vigseln sjöngs en bröllopshymn av Vretblad från orgelläktaren av brudens broder, folkskolläraren Karl Lindström, Etelhem. Efteråt gavs middag i brudens hem för de närmaste anhöriga. Ett 60-tal lyckönskningstelegram anlände under dagen.

Midsommarafton sammanvigdes i domkyrkan kamreraren Tor Bergström, Visby, och fröken Göta Jakobsson, Visby. Vigseln förrättades av pastor Öberg.

Midsommardagen sammanvigdes filialföreståndaren Gunnar Endrell, Klintehamn, och affärsidkerskan Vera Karlsson, Klintehamn.

I Fårö kyrka sammanvigdes på midsommarafton lantbrukaren Herbert Söderdahl, Broa, och fröken Sonja Hammarström, dotter till lantbrukaren Erik Hammarström, Hammars, o. hans maka, född Enström.
Brudparet färdades i hästskjuts till kyrkan, där vigseln förrättades av pastor H. Edlund. Denne sjöng också brudmässan och furir Hemborg sjöng från läktaren ”To maa man vare”. Som bruttbonde fungerade folkskollärare Birger Larsson och bruttöverska, var fru Anna Broström, Friggårds. Brudparet uppvaktades av nio par tärnor och marskalkar nämligen: Lisa Hammarström—Erik Söderdahl, Karin Söderdahl—Karl-Erik Hammarström, Ellen Broman—Bertil Broman, Märta Söderdahl—Bertil Brogren, Birgit Johnason—Stig Verkelin, Ebba Sandelin—Karl Verkelin, Valborg Söderdahl—Adolf Karlström och Margit Ekman—Birger Olsson. Brudnäbbar voro Gösta Hammarström och Lilian Johnsson.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag för ett 60-tal personer ech det blev en trevlig och gemytlig bröllopsfest. Hr John Andersson fungerade som spelman och det blev dans kring majstången till in på småtimmarna.
Mycket folk hade kommit för att se brud och en hel del skyttar svarade för bröllopssaluten vid de tillfällen som brudparet visade sig.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Gotlands ekonomiska kartläggning.

enlighet med av k. m:t fastställd plan för kartverkets arbeten under år 1940 komma inom Gotlands län en hel del arbeten att utföras under månaderna juni-september med början den 26 juni. Dessa ”fältarbeten för ekonomisk kartläggning i skalan 1: 10,000” utföras under ledning av byråchefen N. O. Olsson och förste statskartografen P. V. Lindell och omfatta i sommar Bro, Lokrume, Lummelunda, Västkinde, Hall, Hangvar, Stenkyrka, Martebo, Tingstäde, Fole, Hejdeby, Källunge, Barlingbo, Ekeby, Endre, Dalhem, Sjonhem, Ganthem, Norrlanda, Boge, Bäl, Ånga, Kräklingbo, Gothem, Hörsne med Bara, Vallstena, Slite köping, Rute, Lärbro, Hejnum, Hellvi, Bunge, Fårö och Fleringe. Härutöver kommer även Gotska Sandön att kartläggas.
Det kan nämnas, att kartverkets tjänstemän under fältarbetet komma att bära av k. m :t fastställd uniform.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 juni 1940
N:r 142

Jakttiderna i länet.

K. m:ts beslut nu fattat.
Enligt de nu av regeringen utfärdade jaktbestämmelserna för innevarande år är jakt efter hare tillåten i Gotlands län med undantag av Fårön fr. o. m. 1 nov. t. o. m. 31 jan.
Regeringen har bestämt att på Gotland skall tjädern vara fridlyst t. v. under hela året och orrhöna t. v. intill utgången av 1941 samt rapphöns och vaktel med undantag av Fårön 16 november-30 september och på Fårön t. v. under hela året t. v. intill utgången av 1943. Vidare är alfågel t. v. fridlyst under hela året vid Stora och Lilla Karlsö.
K. m :t har bestämt att tiden för jakt efter vanlig räv på Gotland under jaktåret 1 juli 1940-30 juni 1941 skall vara 1 november t. o. m. 28 februari.
K. m :t har bifallit Gotlands skarp-skytte- och jägargille förslag att jakttiden på fasanhöna framflyttas en halv månad och omfattar förra hälften av november, varigenom jakten börjar samtidigt i Stockholms och Gotlands län. Jakttiden för fasanhöna på Gotland med undantag för Fårön har i enlighet härmed bestämts till 1-15 november. Jakttiden för fasantupp har med undantag av Fårön, där jakt på fasan t. v. är förbjuden fastställts till 16 oktober-15 november.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 juni 1940
N:r 137

Jordfästning.

I tisdags jordfästes i Fårö kyrka stoftet efter änkefru El! rida Maria Emilia Söderberg. Samling skedde i sorgehuset vid Broa, där pastor Edlund höll en andaktsstund. Akten i kyrkan inleddes ned ps. 549: 1-2, varefter pastor Edlund höll ett griftetal, till vilket texten hämtats ur Rom. 8. Efter ps. 377: 1-2 sjöng pastor Edlund begravningsmässan och sist sjöngs ps. 586: 5. En rik blomsterskörd hade ägnats den bortgångnas minne.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 juni 1940
N:r 133

Nya löner för 8 gotlandspastorat.

Vänge går samman med Sjonhem.
Kammarkollegiet har till k. m för fastställelse överlämnat förslag till nya löneregleringar för följande Gotlandspastorat, nämligen Vänge, Lärbro, Närs, Östergarns, Eskelhems, Sanda, Hangvars och Fårö. För Vänge pastorat föreslås lönregleringen erhålla provisorisk karaktär i avvaktan på pastoratets sammanslagning med Sjonhems pastorat. För de övriga pastoraten ifrågasättes ingen ändring, utan skola löneregleringarna för dessa gälla åren 1941-1960.
Kyrkoherdens i Vänge, Buttle och Guldrupe församlingars pastorat lön upptas till 4,630 kr. jämte reseanslag med 450 kr. och bränsleersättning med 200 kr. De allmänna gudstjänsterna i pastoratet skola uppehållas medelst duplikation varje predikodag i två av pastoratets tre kyrkor. Lönen för kyrkoherden i Lärbro och Hellvi församlingars pastorat föreslås till 5,355 kr. jämte reseanslag med 500 och bränsleersättning med 200 kr. Extra gudstjänster skola hållas till ett antal av minst 15 om året, varjämte särskild konfirmationsundervisning skall meddelas i Hellvi.
Lönen för kyrkoherden i Närs och Lau församlingars pastorat upptas till 4,560 kr. jämte reseanslag med 450 och bränsleersättning med 200 kr., kyrkoherdens i Östergarns, Ardre och Gammelgarns församlingars pastorat förmåner till resp. 5,200, 500 och 200, i Eskelhems och Tofta församlingars pastorat till resp. 4,630, 500 och 200, i Sanda, Västergarns och Mästerby församlingars pastorat till resp. 4,750, 500 och 200 kr., i Hangvars och Halls församlingars pastorat till resp. 4,650, 500 och 200 kr. samt för kyrkoherden i Fårö pastorat till resp. 4,170, 500 och 200 kr. samt dessutom ålderstillägg med 330 kr.
I Östergarns pastorat skall de allmänna gudstjänsterna uppehållas medelst duplikation i två av pastoratets tre kyrkor, varjämte skola anordnas 12 extra gudstjänster om året. Pastorsexpedition skall ? gång i veckan hållas öppen i Ardre, varjämte särskild konfirmationsundervisning skall meddelas där. I Eskelhems pastorat skall extra gudstjänster anordnas till det antal domkapitlet
efter förslag av kyrkoherden bestämmer. I två av Sanda pastorats tre kyrkor skall allmänna gudstjänster uppehållas medelst duplikation varje predikodag, och i Fårö pastorat skall anordnas minst 12 extra gudstjänster om året.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

Kulspruteskjutning från flygplan

mot markmål på Fåröns sydligaste udde (Ryssudden) kommer att äga rum fr. o. m. den 12/6 t. o. m. omkring den 12(7 kl. 08,00 till kl. 16,30 alla dagar utom lördagar och söndagar.
Farligt område: Fåröns sydspets bäring 300-130° intill ett avstånd av 3,5 distansminuter.
Röd flagg på ovannämnda udde angiver att skjutning pågår.
Övningsledaren.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131