Skog på rot.

Militärbefälhavaren på Gotland emottager anbud å rotstående vedskog ”av säljare från följande socknar: Bunge, Fårö, Fleringe, Gammalgarn, Hellvi, Rute och Östergarn.
Anbud skall omfatta kubikmassa. och stämplingslängdens n:r, ställas till Militärbefälhavaren på Gotland och inlämnas till Forstmästaren vid Militärbefälet, Visby, tel. Militärcentralen 11.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Gårdagens eftermiddagsskurar

gynnade endast norra och nordvästra Gotland, medan de mellersta och södra delarna av ön även denna gång fingo stå över. Sålunda blev det i Visby 2,2 mm., i Stenkyrka 3,5, i Fårösund 2,0 och på Fårö 3,1 mm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Fortfarande endast regn på norr.

De ovädersmoln, som under gårdagskvällen seglade upp, upplöste sig som vanligt utan att avge någon nederbörd. Endast nordligaste Gotland gynnades sparsamt. Sålunda noterades 3 mm vid Fårö fyr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Födelsedagar.

Fru Anna-Lisa Pettersson, Visby, fyller söndagen den 18 dennes sjuttiofem år. Hon är född i Stockholm och kom sedan hon ingått äktenskap med numera framlidne målaremästaren Gustaf Pettersson hit 1890. Jubilaren har varit och är alltjämt, de många åren till trots, mycket verksam inom olika sociala institutioner och sammanslutningar. Sålunda blev hon 1906 medlem av Prinsessan Eugénies skyddsförening och kom 1917 in styrelsen för nämnda sammanslutning, en post som hon f. ö. alltfort innehar. Vid bildandet av visbykretsen av Röda korset år 1915 kom fru Pettersson med i denna rörelse och tillhörde dess styrelse alltfrån starten nämnda år till 1940, då hon avgick ur densamma. I styrelsen för Barnkrubban i Visby har hon varit ledamot under åren 1917-26 samt i styrelsen för Gotländska föreningen för de blindas väl sedan 1919. Även denna senare post innehar hon alltjämt. Alldeles särskilt ömmande är fru Pettersson för de blinda på blindhemmet, där hon avlägger regelbundna besök. Att hon alltjämt är i besittning av god hälsa frambår bl. a. av att hon ännu med varmt hjärta och stort intresse aktivt deltar i det sociala arbetet i vår stad.
Om lördag fyller änkefru Johanna Maria Lindström, Hägsarve i Buttle, 95 år. Fru Lindström, som inte bara är socknens utan även pastoratets äldsta invånare, är trots sin höga ålder förvånansvärt pigg och kry och sysslar dagligen med kardning, spinning och strumpstickning. Det kan nämnas att när sonen, som avled för fyra år sedan, vistades på lasarettet i Visby, skötte fru Lindström, även mor Hanna kallad, då 91 år gammal, ensam om gårdens djur, mjölkade o. s. v. Efter sonens död sålde hon gården och fick en tid därefter en pensionärsplats på Mariahemmet. Visserligen trivdes hon bra där, men verksam som hon är blev tiden henne lång utan arbete och så ordnades det så att hon fick komma till lantbrukaren Wilhelm Bergvall, Hägsarve, där hon alltså nu kan få utlopp för sin verksamhetslut vid kardor, strumpstickor och den kära spinnrocken.

Åttio år fyller på fredag änkefru Emma Karlsson, Skär på Fårö.
Sjuttiofem år fyller den 17 dennes f. sekreteraren i fångvårdsstyrelsen Olof Rundberg, Ålsten. Han är född i Visby och avlade år 1890 jur. fil. kand. i Uppsala och jur. kand.-examen år 1898, varefter han vann anställning i fångvårdsstyrelsen. Här utnämndes han till sekreterare år 1911 och kvarstod på denna post till pennsionsåldern.

Sextio år fyller i morgon fru Anna Thomsson, Tingstäde, maka till skolvaktmästaren Axel Thomsson, med vilken sextioåringen delar vaktmästarsysslan.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Lysning

till äktenskap har avkunnats i Fårö kyrka mellan kyrkoherde Holger Edlund och fröken Anna Broman, dotter till hemmansägaren Aug. Broman, Verkegårds, och hans maka, född Werkelin.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Bombfällning.

Bombfällning kommer att äga rum i sundet mellan Gotland och Fårön under tiden 26/7-21/8 1943.
På vattnet farligt område: Söder om linjen Fårösund—Broa och norr om ost—västlinjen genom Skarvgrund.
Under bombfällning är röd flagg hissad vid bryggan 800 m. WNW Skarvgrund.
Vid bogserat mål är röd flagg även hissad å bogserande båt.
Anm. Ev. erforderliga ytterligare upplysningar kunna erhållas per telefon, Fårösund 12.
Fårösund den 12/7 1943. DIVISIONSCHEFEN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Skjutning.

A. Skjutning från flygplan mot markmål kommer att äga rum under tiden 15/7-14/8 1943 mot Ryssudden (Ryssnäs) å Fårö. På marken farligt område: inom en radie av 800 m. från Ryssuddens sydspets.
På vattnet farligt område: en sektor med sin spets på Ryssudden samt med begränsningslinjerna: en bäring 30° resp. 135° från Ryssudden och med en radie av 5 km. Under skjutning är röd flagg hissad å Ryssudden.
B. Skjutning från flygplan mot bogserat mål i luften kommer att äga rum under samma tid som ovan utanför Fåröns sydost-kust. På vattnet farligt område: området till 15,000 m. SO linjen Holmudden—Bungeör.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Visborgs försvarade Visbykannan.

Tävling på I 18:s banor i går.
Under gårdagen avgjordes tävlingen om Visbykannan och här segrade återigen Visborgs tremannatrupp, varigenom priset stannade inom gillet ytterligare ett år. Laget bestod av G. Tallqvist, E. Källström och Å. Erben, vilka nådde 93, 86 resp. 85 poäng. Gruppen erhöll förutom vandringspriset även de sex laginsatserna som hederspris. Närmast efter Visborg kom Ekeby med Em. Glifberg samt tredjeklassarna B. Nilsson och K. J. Ekedahl. Här sköt Nilsson bäst med 93 poäng, medan Glifberg hade 84 och Ekedahl 81. Visby skyttegille följde härnäst med 257 poäng, här hade V. Stengård 87, A. Herlitz 86 och Holger Olsson 84. Den bästa gruppen blev egentligen Visborgs reserver, Nilsson, Tvås och Holmstrand, som sköto utom tävlan och nådde 268 poäng, alltså två bättre än segrarna. Individuellt bäst blev Birger Larsson, Fårö östra, med 95 poäng och i en extra omgång efter tävlingen sköt han 96. Båda fårölagen voro f. ö. ojämna och kunde inte konkurrera om priset denna gång.

Enskild insats: Klass 5:
B. Larsson, Fårö Ö. 95 p. …… 7: —
Tallqvist, Visborgs, 93 …… 5: 50
J. H. Emilsson, KA 3 91 …… 4: 50
C. E. Nilsson, Visborgs 90 …… 4: —
A. Larsson, Hemse 89 …… 3: —
I. Tvås, Visborgs 89 …… 3: —

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

Utredning om elektrifiering å Fårö.

Kostnaderna beräknas till 350,000 kr.
Aktiebolaget Gotlands kraftverk har företagit en undersökning rörande kostnaderna för elektrifiering av Fårö och har därvid kommit fram till en summa av 350,000 kr.
På Fårö finnas f. n. cirka 1,700 tariffenheter. Med ledning av dessas antal och fördelning har planerats ett fördelningsnät med transformatorstationer och lågspänningsnät för elektrifiering av hela antalet tariffenheter, alltså i stort sett 100-procentig elektrifiering. Bolaget har tänkt sig utföra fördelningsnätet för en spänning av 11 kV med matning från Fårösund över en sjökabel till Broa på Fårö. Då fördelningsspänningen före Fårösund f. n. är 6,000 V, har bolaget tänkt sig en transformator unnsatt på Fårösundssidangen av 6/11 kV. Transforma, ationerna utföras i kiosktyp och för en spänning av 11000/400 V. Lågspänningsnäten komma således att föra 380/220 V. Alla ledningar beräknas utförda med koppar och arsenikimpregnerade stolpar. Kostnaderna för en elektrifiering enligt detta program beräknas till 350,000 kronor.
En 100-procentig anslutning väntas inte, men även om anslutningen blir 80 á, 90 proc. så sjunker inte anläggningskostnaderna på långt när i samma proportion och det kan därför räknas med det nämnda beloppet för anläggningen. Årsinkomsten vid en sådan anslutning beräknas till 16,000 kr. och utgifterna till cirka 20,000 kr. Härav följer att även om hela anläggningskapitalet ställes till förfogande genom inbetalning från abonnenter och ev. genom annat bidrag, så. måste taxorna bli högre än vad som till rösundssidan för spanningen av 6/11 kV. Transformatorstationerna utföras i kiosktyp och för en spänning av 11000/400 V. Lågspänningsnäten komma således att föra 380/220 V. Alla ledningar beräknas utförda med koppar och arsenikimpregnerade stolpar. Kostnaderna för en elektrifiering enligt detta program beräknas till 350,000 kronor.
En 100-procentig anslutning väntas inte, men även om anslutningen blir 80 å 90 proc. så sjunker inte anläggningskostnaderna på långt när i samma proportion och det kan därför räknas med det nämnda beloppet för anläggningen. Årsinkomsten vid en sådan anslutning beräknas till 16,000 kr. och utgifterna till cirka 20,000 kr. Härav följer att även om hela anläggningskapitalet ställes till förfogande genom inbetalning från abonnenter och ev. genom annat bidrag, så måste taxorna bli högre än vad som tilllämpas för det övriga Gotland f. n., om företaget skall bli ekonomiskt bärigt. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 juli 1943
N:r 155

Auktion å Fårö.

Lördagen den 17 juli kl. 3 e. m. låter fyrmäst. J. E. Berggren, Fårö fyr, på grund av avflyttning genom auktion försälja: Möbler: 1 buffé o. 1 divan av ek, en st. stoppad utdragssoffa, div. stolar och småbord m. m. Vidare en vridmaskin, fotogenlampor m. m. Flera st. torsk- och flundrenät, 12 st. enkelnät, båtsegel, en mindre ålryssja samt en mindre roddbåt.
Betalningsanstånd till den 1 dec. 1943 med vanligt äganderättsförbehåll.
Fårö den 8 juli 1943.
L. Enström.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154