Landsbygden. Fardhem.

FARDHEM.
Söndagsskolfest hölls midsommardagen i Fardhem. Festen leddes av hr Johansson, Gardarve. Evangelist Henry Vestergren talade till barnen och sjöng flera sånger till orgel-, dragspels- och gitarrmusik. Tal hölls vidare av pastor A. Hallsten, Linde. Barnen bjödos på kaffe och saft. Lokalen var fullsatt av intresserade lyssnare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Gotländska landsbygds ungdomens årsstämmor.

SLU och SLS hällo sina möten midsommarafton.
De gotländska ortsförbunden av SLU och SLS hade midsommarafton sina ordinarie stämmor. Dessa höllos på Centralföreningen i Visby och leddes av landstingsman Henric Levander, Bois i Havdhem. Trots stämmodagens karaktär av helgdagsafton och trots de rådande förhållandena deltogo ett femtiotal personer av båda könen och från skilda trakter i förhandlingarna, vilka gingo i samhörighetens och enighetens tecken. De båda stämmorna kömmo i år att hållas jämförelsevis sent — under normala förhållanden pläga de ju äga rum redan på våren.
I SLU-stäniman voro 27 avdelningar representerade, medan 18 studiecirklar representerades vid SLS årsstämma. Jämfört med föregående år torde dessa siffror få anses som tämligen låga, men tar man hänsyn till kommunikations- och andra svårigheter utgöra de dock goda vittnesbörd om att intresset för de båda organisationerna alltjämt är livfullt och starkt.

SLU-stämman.
Först höll gotlandsdistriktet av SLU sin stämma. Denna öppnades av hr Levander med ett kort tal.
Vi mötas i dag under förhållanden som vi tidigare aldrig upplevat, sade han inledningsvis. Vi ha varit vana att på vår årsstämma se stora skaror av ungdomar, men i år är det annorlunda. Orsaken härtill liksom att vi icke vid en tidigare tidpunkt träffats till distriktsmöte är givetvis den oro som råder ute i världen och som gör att vi SLU-are — manliga som kvinnliga —nu äro mera bundna vid den plats där vi ställts och icke kunna lämna den när vi vilja. Dock kunna vi vara tacksamma över att vårt fosterland och vår väna ö hittills skonats från krigets förbannelse. Och när vi mötas i dag, göra vi detta i den förhoppningen att, oavsett vad framtiden än kommer att bära i sitt sköte, vår blågula svenska flagga alltfort skall vaja över våra svenska och våra gutniska bygder. Det förhållandet att vårt land ligger liksom inramat av ett väldigt eldhav, medför också stora påfrestningar när det gäller skyddandet och bevarandet av våra bygder, samt att hålla eldstungorna utanför våra gränser. Men vi hoppas, att vår svenska neutralitetsvakt skall kunna bemästra situationen och om så kräves skydda och värna vårt land.
När påfrestningarna blivit så stora som de nu äro för åtskilliga folk, måste var och en av ett lands innebyggare i högre grad än tillförne inse värdet av sammanhållning, inse att de behöva varandra. Vi ute på landsbygden måste nu mera än någons hålla samman, vara varandra till hjälp, och detta inte blott för vårt eket bästa. Vi måste med vårt arbete till vårt folk föra fram de så betydelsefulla livsförnödenheterna. Påfrestningen för den folkgrupp vi tillhöra Ur den ej minst hårda. Även om neutralitetsvakten kräver sin stora tribut av det manliga Sverige, blir påfrestningen för landsbygdens kvinnor måhända inte mindre. Många av våra kvinnor ha i dessa tider lämnats helt ensamma att sköta hus och hem. Emellertid är det min och allas vår fasta förhoppning att allt skall avlöpa lyckligt för vårt lands vidkommande.
I slutet av sitt anförande höll tal. parentation över senaste året avlidna personer, som på ett eller annat sätt stått SLU nära. Bland de namngivna bortgångna voro Åke Hansen, Sigurd Hellgren, Lärbro, och Bengt Larsson, Havdhem, kamrater vilka troget tjänat rörelsen. Vidare bringades minnet av f. riksdagsmannen Hugo Kahlström en hyllning. Helt säkert finnas flera av vänner och kamrater som under det gångna året gömts under mullen. Vi tacka dem alla för vad de gjort, sade tal. och pålyste en tyst minut.
Till sist hälsades samtliga vid stämman närvarande välkomna och förklarade 1940 års distriktsmöte öppnat.
Till stämmans ordförande utsågs därpå hr Levander, till vice ordförande hr Henning WieWn, Vallbys i Hogrän, till sekreterare hr Erik Larsson, Aningåkra i Alskog, och till vice sekreterare hr Vilh. Andersson, Visby.
Sedan upprop av ombuden förättats samt meddelats att ingen berättelse för sistlidna arbetsår förelåg, föredrogs revisionsberättelsen. Av denna inhämtades bl. a. att inkomster och utgifter balansn-ade på kr. 3,791: 35. Balansräkningen fastställdes och ansvarsfrihet beviljades. Stämman beslöt därefter att reseersättningen till förbundsstämmans ombud skall utgå ur distriktskassan, varjämte arvodena till ordföranden, sekreteraren och kassören fastställdes till samma belopp som förut. Sedan ordföranden meddelat att styrelsen ansett sig nödsakad att uppsäga avtalet med ombudsmannen för att på ett billigare sätt t. v. söka ordna denna fråga, beslöt stämman att, antalet styrelseledamöter skall utgöra åtta med lika många suppleanter.
Till ledamöter i styrelsen utom kretsarna utsågos därpå med acklamation hrr Levander och Erik Larsson med resp. fr. Britta Forslund, Västkinde, och hr Allan Larsson, Alskog, som suppleanter. Till övriga styrelseledamöter valdes: för södra kretsen hr Gösta Johansson, Rone, (suppl. Gösta Thomasson, Näs); för sydvästra kretsen fr. Hella Mattsson, Sproge, (suppl. Mathilda Olofsson, Båtels i Lojsta); för västra kretsen hr Nils Franzén.
Anglarve i Träkumla, (suppl. hr Vilh. Andersson, Visby); för mellersta kretsen hr Henning Jakobsson, Vallstena, (suppl. hr Gösta Lövqvist, Hörsne); för östra kretsen hr Ingvar Andersson, När, (suppl. hr Hilmer Pettersson, Etelhem); samt för norra kretsen hr Erik Forslund, Västkinde, (suppl. hr Gunnar Klintbom, Boge.
Till ledamot i bondeförbundets valkretsstyrelse utsågs hr Martin Laurin, Fardhem, med hr Erik Larsson, Al.. skog, som suppleant. Ombud vid årets förbundsstämma blevo hrr Henric Levander, Erik Larsson, Erik Forslund, Nils Franzen och Helmer Karlkvist, Lye, samtliga omvalda. Suppleanter för dem blevo hr Ragnar Lindkvist, fr. Hella Mattsson, fr. Karin Gansvik, Fröjel, fr. Britta Forslund och hr Henning Widen. Till ledamöter i förtroenderådet valdes hrr Levander och Erik Larsson, supplerade av hrr Nils Franzén och Erik Forslund, samtliga omvalda. Revisorer blevo hrr Bertil Klint, Stånga, och T. J. Svensson, Stenkyrka, samt hrr Gust. Pettersson, Stånga, och Arvid Haraldsson, Vall, som suppleanter.
Härmed var föredragningslistan genomgången. Sedan ordförande meddelat att det sedvanliga sommartinget inte torde komma att äga rum frambar han ett tack till stämmodeltagarna dels för att de infunnit sig till stämman och dels för det arbete de och andra medlemmar nedlagt och nedlägga ute i avdelningarna. Han manade till fortsatt intresseråt arbete samt förklarade därefter årets stämma avslutad. Han uttalade också den förhoppningen att SLU:s arbete alltjämt skall få fortgå i ett fritt Sverige. Till sist utbringades ett med kraftiga hurrarop besvarat leve för fosterlandet varpå folksången sjöngs unisont.
Sedan en paus hållits vidtog

SLS-stämman,
vilken öppnades av distriktsstudieledaren hr Erik Forslund. Till att leda dagens förhandlingar utsågs därpå hr Henric Levander med hr Forslund vid protokollet.
Först föredrogos års- och revisionsberättelserna och beviljades ansvarsfrihet. Inkomster och utgifter slutade på en summa av kr. 1,134: 82 med en behållning till innevarande år å kr. 562: 07.
Av årsberättelsen inhämtades följande:
Det oroliga utrikespolitiska läget har inverkat synnerligen svårt på alla ideella och kulturella rörelser inom landet och i synnerhet har detta varit fallet inom biblioteks- och studieverksamheten.
Utsikterna för denna rörelse vad vårt distrikt beträffar voro annars synnerligen gynnsamma på höstkanten. Nästan samtliga cirklar hade rapporterat att de påbörjat eller ämnade påbörja sin verksamhet och till och med nybildade cirklar rapporterades. För de flesta blev det kanske inte att hålla mer än ett par sammanträden förrän de många inkallelserna gjorde att cirklarna lades ner. På många håll ha emellertid flickorna ryckt in och hållit cirkeln i gång men på andra håll åter ha missmodigheten och kanske också den ökade bördan av arbete för de hemmavarande lagt hinder i vägen för cirkelns arbete.
Vid slutet av senaste arbetsår funnos inom distriktet 51 aktivt arbetande studiecirklar. Av dessa ha 35 varit i verksaniet under året, alltså nära 70 %, vilket- onekligen är en ganska vacker siffra. Av dessa 35 cirklar ha emellertid blott 23 fullföljt kursen medan 12 ha hållit två eller tre sammanträden. Sexton cirklar ha icke rapporterat.
Av studieämnena har kursen i luftskydd per korrespondens tilldragit sig största uppmärksamheten i det att 10 cirklar studerat detta ämne helt eller delvis. Fem ha studerat svenska språket, fyra matematik och tre bokföring. Övriga studieämnen ha varit växtodlingslära, ärftlighetslära, botanik, föreningskunskap, kommunalkunskap, sång m. m. 50 cirklar ha under året åtnjutit landstingsanslag med tillhopa 1,000 kronor. Kommunalt anslag har åtnjutits av åtta cirklar med tillsammans 190 kronor. Till följe många cirklars overksamhet har medlemsantalet sjunkit under året. Antalet betalande medlemmar utgjorde dock vid årsskiftet 240.
Beträffande biblioteksverksamheten har denna fortsatt sitt framåtskridande under året. Antalet bokband har ökat med 257 till 1,570, fördelade på 25 studiecirkelbibliotek. 490 låntagare ha gjort 1,936 boklån. Av statsmedel ha dessa bibliotek erhållit 523 kronor utgående i form av böcker.
I berättelsen uttalas slutligen den förhoppningen att när studieverksamheten åter skall sättas i gång i höst lyckligare förhållanden skola vara rådande ute i världen än vad nu är fallet. Ock om icke, så må alla hjälpas åt att föra vår sak framåt aldrig förglömmande att kunskap är makt.
Sedan stämman beslutat att arvodet m. m. till distriktsstudieledaren skall utgå med samma belopp som hittills, bemyndigades studieledaren att för avsett ändamål — understödjande av studiecirklar etc. — när läget så medger disponera de 100 kr. som anslogos vid fjolårsstämman men som ännu icke tagit i anspråk. Stämman beslöt vidare att reseersättning skall utgå till två ombud vid förbundskonferensen.
Härpå företogos en del val. Till ordförande i styrelsen utsågs sålunda hr Axel Sundberg, Oxarve i Hemse, till vice ordförande hr Ragnar Lindkvist, Libbenarve i Havdhem, till distriktsstudieledare och kassör hr Erik Forslund, Västkinde, samt till övriga ledamöter hrr H. Johansson, Hablingbo, och Folke Gauf fin, Östergarn. Suppleanter blevo hr T. J. Svensson, Stenkyrka, fr. Vera Larsson, Rone, och hr Helge Bendelin, Lokrume. Revisorer hr Elis Olsson, Lokrume, och fr. Inga Löthberg, Västkinde, med hr Gunnar Klintbom, Boge, som ersättare.
Till ombud vid förbundsstämman utsågos hrr Erik Forslund och H. Levander, suppl. Erik Larsson och Nils Franzén.
Ombud vid Gotlands folkbildningsförbunds årsmöte blevo hrr Axel Sundberg, Ragnar Lindkvist och Gunnar H. Johansson, Hablingbo. Suppleanter för dem blevo hrr Folke Gauffin och Erik Larsson. Till ledamot i styrelsen för Gotlands folkbildningsförbund valdes hr Erik Forslund. Efter detta val förklarades stämman avslutad.

Vid konstituerande sammanträde
med styrelsen av SLU valdes hr Henric Levander till ordförande, hr Nils Franzén till vice ordförande, hr Erik Larsson till sekreterare och kassör samt hr Erik Forslund till vice sekreterare.
Efter förhandlingarnas slut samlades deltagarna i de båda stämmorna till gemensam middag å Burmeisters restaurang.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Skytte

Gotlands skytteförbunds fältskjutningar
om kretspokalerna gick på söndagen av stapel å respektive platser.
Norra kretspokalen gick till Fårö.

I Lärbro började tävlingen vid halv nio-tiden, då den första 15-mannapatrullen utsändes, varefter de övriga med korta mellanrum följde. I tävlingen deltog 211 skyttar, bland deltagarna även en dam från Fårö, som med precision uppnådde det resultat som i denna tävling utgör kompetens för guldmedalj, ehuru hon är I-klass skytt. (Bra gjort, Inga.) Målen var tre med sex skott på varje, det första: 1/3-fig. på 315 m., det andra 1/4-fig. på 210 m. och tredje 1/1-fig. på 330 m., skjuttiden växlade mellan 30 sek.-1 min. på varje mål.
Norra kretspokalen erövrades av Fårö skyttegilles grupp med 52 tr. Repr.: G. Broström, G. Olsson, E. Broman, E. Brogren och E. Hammarström. Närmast kom Fårö Ö. grupp med 49 tr. Medelpoäng för medalj = 7.

Om Östra kretspokalen
tävlades i Ardre och i tävlingen där deltogo 152 skyttar, fördelade på 8-mannapatruller. Målen utgjordes av liten 1/3-fig. 240 m., 1/4-fig. på 135 m., skjuttid 45 sek. på varje, och tredje Målet- 1/1-fig., synlig 5 sek. varje gång, avstånd 275 meter.
Pokalen erövrades av Gothems skyttegilles grupp med 59 tr. Repr.: Ture Andersson, Manfred Jansson, Alrik Johansson, Tage Andersson och Arne Eriksson. Närmast kom Ånga skyttegilles grupp med 52 tr. Medelpoäng för medalj = 8.

Visborgarna vunno stort i västra kretsen.
Om västra kretspokalen tävlades i Tofta, här var samlingsplatsen Nasume. Pokalen erövrades av Visborgs skyttegilles grupp med 71 tr. Repr. voro J. Gårdman, K. Norman, G. Tallqvist, G. Holm-strand och O. V. Andersson. Närmast kom Klinte skyttegilles grupp med 58 tr. Antalet deltagande skyttar var 113 Målen voro kg. 225 321., stor 1/3-fig. 325 m. och 1/6-fig. på 125 m. Medelpoäng för medalj = 7. Här noterades en fullträff av löjtnant J. Gårdman, som nådde högsta möjliga resultat, medan i Lärbro och Ardre högsta resultatet blev 17 tr. på varje.
På samtliga platser hade vederbörande arrangörer ordnat efter bästa förmåga och allt fungerade perfekt. Lottorna skötte serveringen som vanligt och kunder saknades inte. Vi ge vår honnör!

Prislist
över fältskjutningen i Grötlingbo den 9 juni 1940.
Mästarklassen:
V. Persson, Stånga, 15 5: —
A. Larsson, Hemse, 14 4: —
K. J. Johansson, Havdhem, 14 4: —
A. Rohnander, Hablingbo, 14 4: —
G. Persson, Stånga, 11 2: —
I. Hallgren, Hablingbo, 11 2: —
K. M. Hanson, Havdhem, 11 2: —
Äldre klassen:
H. Pettersson, Grötlingbo, 15 5: —
H. Larsson, Lau, 13 4: —
J. O. Johansson, Visborgs, 13 4: —
O. Olsson, Linde, 13 4: —
R. Holmberg, Fide, 13 4: —
H. Pettersson, Linde, 12 3: 50
K. J. Nilsson, Linde, 12 3: 50
H. Mårtensson, Hoburgs, 12 3: 50
K. Johansson, Levide-Gerum 12 3: 50
A. Uddin, Grötlingbo, 12 3: 50
J. Hägg, Stånga, 12 3: 50
D. Persson, Stånga, 11 2: 50
H. Bergvall, Havdhem, 11 2: 50
B. Olsson, Linde, 11 2: 50
S. Olsson, Grötlingbo, 11 2: 50
I. Larsson, Hemse, 11 2: 50
H. Nilsson, Burs, 11 2: 50
S. Kraft, Havdhem, 11 2: 50
V. Andersson, Stånga, 11 2: 50
E. Jakobsson, Hoburgs, 11 2: 50
G. Persson, Lau, 11 2: 50
O. Larsson, Fide, 11 2: 50
L. Filipsson, Visborgs, 10 2: —
K. Hallgren, Grötlingbo, 10 2: —
108 78/30 Nilsson, När, 10 2: —
I. Kviberg, Hemse, 10 2: —
H. Thomsson, Hablingbo, 10 2: —
O. Larsson, Hablingbo, 10 2: —
R. Lindbom, Grötlingbo, 10 2: —
Helge Jakobsson, Fide, 10 2: —
Yngre klassen:
A. Olofsson, Hamra, 13 5: —
G. Olofsson, lloburgs, 12 4: 50
H. Jakobsson, Havdhem, 12 4: 50
Torsten Lindbom, Fardhem, 11 4: —
E. Hedergren, Havdhem, 11 4: —
K. G. Rohnström, Rone, 11 4: —
G. Hansson, När, 10 3: 50
H. Södergren, Grötlingbo, 10 3: 50
H. Karlsson, Lau, 10 3: 50
S. Johansson, Visby, 10 3: 50
K. Cederlund, Havdhem, 10 3: 50
G. Nylund, Havdhem, 10 3: 50
63 Johansson, Fide, 10 3: 50
L. Mattsson, Burs, 10 3: 50
S. Mårtensson, Hoburgs, 10 3: 50
H. Johansson, Levide-Gerum 9 3: —
A. Tellström, Hoburgs, 9 3: —
J. Pettersson, Havdhem, 9 3: —
E. Karlsson, Fide, 9 3: —
H. Pettersson, Grötlingbo, 9 3: —
I. Larsson, Fide, 9 3: —
S. Jakobsson, Grötlingbo, 9 3: —
H. Lindqvist, Havdhem, 9 3: —
H. Pettersson, Lokrume, 9 3: —
S. österholm, Havdhem, 8 2: —
K. Hagström, Havdhem, 8 2: —
N. Hansson, Grötlingbo, 8 2: —
A. Johansson, Grötlingbo, 8 2: —
G. Nilsson, Fide, 8 2: —
S. Boberg, Hablingbo, 8 2: —
L Karlsson, Lau, 8 2: —
N. Lindström, Lau, 8 2: —
R. Larsson, Lau, 8 2: —
S. Nilsson, Grötlingbo, 8 2: —
G. Jakobsson, Hoburgs, 8 2: —
S. Jönsson, Havdhem, 8 2: —
B. Snöbohm, Hablingbo, 8 2: —
S. Vastesson, Stånga, 7 2: —
G. Pettersson, Rone, 7 2: —
S. Jakobsson, Grötlingbo, 7 2: —
G. Andersson, Stånga, 7 2:
75 Hansson, Fide, 7 2:
K. Johansson, Stånga, 7 2: —
H. Johansson, Lau, 7 2: 50

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 juni 1940
N:r 138

Gotlands Sparbanksförening

var i går samlad till årsmöte i D. B. V:s lokal under bankdirektör Ad. Dahlbäcks ordförandeskap och med folkskollärare Herman Stengård som sekreterare. Styrelse- och revisionsberättelser föredrogos och godkändes och ansvarsfrihet beviljades.
Till revisorer valdes hemmansägare Hjalmar Larsson, Sutarve i Garda, och folkskollärare R. Dahlgren, Stånga, med hr Gustav Karlsson, Fardhem, som suppleant. Till ombud vid Svenska Sparbanksföreningens årsmöte i Stockholm i höst valdes föreningens sekreterare Herman Stengård med folkskollärare Alex Stengård som suppleant.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 juni 1940
N:r 128

Skogsauktion i FARDHEMS PASTORAT.

Lördagen den 3 december kl. 11 f. m. försäljes genom offentlig auktion i Lojsta skola i Fardhem, Linde och Lojsta församlingars ecklesiastika skogar utstämplad timmer- och vedskog (564 kbm. i 32 poster).
Betalningsanstånd till den 15 juni 1939. Kontrakt och godkänd borgen skall avlämnas. Övriga villkor tillkännagivas vid auktionen.
Stämplingslängder och övriga upplysningar hos pastoratskyrkorådet.
Pastoratskyrkorådet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268

Dödsfall Lars Niklas Hallgren.

Att min kära make f. d. fjärdingsmannen Lars Niklas Hallgren avlidit i sitt 83 levnadsår, sörjd av mig, barn och barnbarn, tillkännagives härmed.
Sandarve i Fardhem den 15 november 1938.
MARIA HALLGREN.
Sv. Ps. 452 1 v.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 November 1938
N:r 266

Dödsfall.

Efter några dagars sjukdom avled i natt å lasarettet handlanden A. W. Pettersson i en ålder av 72 år.
Den bortgångne, som var född i Lärbro, öppnade år 1905 affärsrörelse i fastigheten i hörnet av Kung Magnus väg och Österväg, snett emot den fastighet, i vilken nuvarande firman A. W. Pettersson är inrymd. År 1914 flyttades affären till Hästgatan 17 och ett par år senare övertog A. W. Pettersson den Thorkelssonska affären vid Österväg. Under åren 1921-1930 innehade han därjämte en filial i Lär-bro. År 1931 drog sig A. W. Pettersson tillbaka från affärslivet, men kvarstod dock som kompanjon i firman.
Med A. W. Pettersson har en hedersman av gamla stammen gått bort. Han gjorde icke så mycket väsen av sig utåt, utan ägnade sitt största intresse åt sin affärsrörelse, vilken han genom sunda principer och en omutlig redbarhet lyckades upparbeta till en synnerligen välrenommerad firma i speceribranschen.
Närmast sörjande vid hans bår stå maka samt son, civilingeniören Fritz Dehnberg vid Gotlands kraftverk, samt en fosterdotter.

Drabbad av hjärnblödning avled i går helt hastigt f. d. fjärdingsmannen Lars Niklas Hallgren, Sandarve i Fardhem. Han var 85 år gammal.
Fjärdingsman Hallgren var född vid Sandarve, där han alltså bott hela, sitt lev. I många år var han fjärdingsman inom socknen eller ända tills den nya organisationen av dessa tjänster trädde i kraft. Redobogen och rättvis i sin ämbetsutövning hade han gjort sig allmänt omtyckt, och han efterlämnar vid sitt frånfälle ett aktat minne. Som jägare och skytt var hr Hallgren synnerligen framstående, och han saknades sällan vid någon större tävling. Ännu för blott en vecka sedan syntes han f. ö. i full vigör vid skjutbanan i Fardhem.
Den avlidne sörjes närmast av maka, barn och barnbarn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 November 1938
N:r 266

Kommunalskatterna.

Halls kommun, som i fjol låg näst efter Träkumla i fråga om höga skatter, har i år kunnat sänka med 3:45 kr. från 28:32 till 24:87 kr. Fardhem har sänkt från 6:75 till 6:70 kr., Boge från 14:77 till 11:92 kr. och När från 11:80 till 10:20 kr.
Ökning i uttaxeringarna rapporteras från Hangvar, som i år hade 16:62 och får 18:39 kr. Silte ökar från 14:70 till 15:20 kr., Tingstäde från 10 till 10:40 kr. och Västerhejde från 9:70 till 9:90 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 November 1938
N:r 256

Landsbygden. Fardhem.

FARDHEM.
Hösten har nu på allvar kommit, det förut så vackra, varma och sommarliknande oktobervädret har nu försvunnit och har i stället utbytts med en bitande kyla, som råder om såväl dagar som nätter. Men det enda som nu fattas för att fullborda den nu instundande hösten är en ordentlig nederbörd, ty överallt äro brunnarna fortfarande tomma, men det efterlängtade regnet tycks låta vänta på sig. Visserligen kom det en 30—35 millimeter i början av månaden eller så mycket att det räckte till en ordentlig plöjningsmyr, men skall det bli vatten i brunnarna, behöver det komma åtminstone det dubbla, så genomtorr som jorden är. Det värsta problemet här ute är att skaffa vatten till de snart i en månad inställda djuren. På rotfruktsfälten har man haft idealväder hela tiden, foderbetorna äro allmänt upptagna nu och transporterade till sina respektive upplagsplatser ute på åkrarna. Skörden blev i förhållande till andra år ganska klen men denblev dock bättre än vad man hoppats på efter en sådan ihärdig torrsommar.
Sockerbetsupptagningen håller man däremot ännu på med för fullt och i måndags fick jordbrukarna den efterlängtade leveransordern från sockerfabriken. Överallt råder en intensiv brådska, ty man vill i största möjliga mån utnyttja arbetstiden, medan åkrarna och landsvägarna äro så torra och fasta att köra på. Det torde vara sällsynt med så torra och förstklassiga vägar under pågående betkampanj, som det i år är. Myr- och fastmarksplöjningen pågår dagligen för fullt här ute.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Idrott och sport.

Fyra nya rekord i folkskolornas tävlingar.
Jämna och goda resultat.

För någon tid sedan publicerade vi en stor del av resultaten från höstens skoltävlingar. Beträffande folkskolornas tävling angavs dock endast den för varje deltagare uträknade medelpoängen. Tävlingsledningen har senare sammanställt de bästa resultaten i de tre grenarna, löpning 60 m., längdhopp och kast med liten boll och delat upp dem i fem årsklasser för pojkarna och fyra för flickorna.
Nya rekord ha satts av Inge Karlsson, Slite, som sprang 60 m. på 9 sek.
blankt, och Bengt Johansson, Visby, som kastade bollen 55,50 m. Båda dessa tillhöra 11-årsklassen. I flickornas 12-årsklass sattes också två rekord, nämligen av Barbro Svensson, Slite, som längdhoppade 405 cm. och Birgit Pettersson, Visby, som kastade 42 m.
med liten boll.
I övrigt blevo resultaten följande:

Gossar.
14-åringar:
Löpning 60 m.: 1) John Karlsson, Vamlingbo, 8,6 sek., 2) Helge Fält, Visby, 8,8, 3) Tage Jakobsson, Lye, 9,0.
Längdhopp: 1) Axel Larsson, Vamlingbo, 429 cm., 2)Tore Lundgren, Lye, och Tage Jakobsson, Lye, 419, 3) John Karlsson, Vamlingbo, 379.
Kast m. 1. boll: 1) Tage Jakobsson, Lye, 55,40 m., 2) Tore Lundgren, Lye, ög 3) John Karlsson, Vamlingbo, 49,92.

13-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Bertil Fernström, Visby, 88 sek., 2) Sten Jakobsson, Vänge, Rune Qviström, Visby, och Nils-Bertil Olsson, Visby, 9,2.
Längdhopp: 1) Rune Qviström, Visby, 414 cm., 2) Göte Sonnell, Levede, och Sten Jakobsson, Vänge, 400, 3) Lars-Erik Jakobsson, Visby, 391.
Kast m. 1. boll: 1) Allan Håkansson, Visby, 53,00 m., 2) Rune Qviström, Visby, 52,00, 3) Bertil Fernström, Visby, 50,50.

12-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Gösta Brodin, Visby, 8,8 sek., 2) Nils-Ture Gardelin, Visby, 9,0, 3) Ernst Pettersson, Hejdeby, Torsten Jakobsson, Slite, och Per-Olof Arensson, Visby, 9,1.
Längdhopp: 1) Folke Martell, Grötlingbo, 421 cm., 2) Teddy Lundin, Hellvi, 413, 3) Torsten Jakobsson, Slite, 407.- Kast m. 1. boll: I) Erik Lind, Visby, 57,00 m., 2) Sture Johansson, Slite, 56,90, 3) Torsten Jakobsson, Slite, 55,80.

11-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Inge Karlsson, Slite, 9,0 sek., rekord, 2) Lars-Erik Ohlin, Visby, 9,1, 3) Olle Uhr, Visby, Knut Pettersson, Vamlingbo, och Bertil Lindstedt, Slite, 9,3.
Längdhopp: 1) Inge Karlsson, Slite, 379 cm., 2) Adolf Mutas, Staplebacke, 377, 3) Villy Jönsson, Hellvi, 375.
Kast m. 1. boll: 1) Bengt Johansson, Visby, 55,50 m., rekord, 2) Bertil Lindstedt, Slite, 52,80, 3) Ivan Vallin, Visby, 51,40.

10-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Lennart Siltberg, Visby, och Karl-Axel Grund, Visby, 9,2 sek., 2) Åke Olofsson, Visby, och Per Sandahl, Visby, 9,5.
Längdhopp: 1) Bo Mattsson, Havdhem, 391 cm., 2) Ivan Ronström, Havdhem, 365, 3) Åke Jönsson, Vänge, 364.
Kast m. 1 boll: 1) Gösta Martell, Visby, 48,70 m., 2) Sylve Hansson, Grötlingbo, 46,50, 3) Gösta Karlsson, Staplebacke, 44,90.

Flickor.
13-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Stina Pettersson, Slite, och Barbro Söderström, Visby, 9,4. sek., 2) Maja Nilsson, Burs, och Elsy Gustavsson, Visby, 9,9.
Längdhopp: 1) Marja Lerberg, Staplebacke, 367 cm., 2) Stina Pettersson, Slite, 352, 3) Barbro Söderström, Visby, 337.
Kast m. 1. boll: 1) Stina Pettersson, Slite, 40,20 m., 3) Birgit Nordgren, Visby, 33,35 m., 3) Barbro Söderström, Visby, 31,30.

12-åringar:
Löpning 606 m.: 1) Irja Cedergren, Vamlingbo, 9,0 sek., 2) Birgit Pettersson, Visby, och Eva Sedelius, Visby, 9,4.
Längdhopp: 1) Barbro Svensson, Slite, 405 cm., rekord, 2) Karin Larsson, Slite, 364, 3) Aina Sandelin, Visby, 361.
Kast m. 1. boll: 1) Birgit Pettersson, Visby, 42,00 m., rekord, 2) Elly Lindqvist, Öja, 38,40, 3) Maja Pettersson, Slite, 37,70.

11-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Svea Dahlström, Hejdeby, Sissi Nilsson, Hemse, Signe Lindqvist, Slite, och Marianne Larsson, Visby, alla 9,6 sek.
Längdhopp: 1) Solveig Vallin, Slite, 366 cm., 2) Svea Dahlström, Hejdeby, 360, 3) Margit Lagergren, Klinte, 356.
Kast m. 1. boll: 1) Solveig Vallin, Slite, 39,40 m., 2) Anna Josefsson, Guldrupe, 35,40, 3) Lisa Dahlström, Etelhem; 34,32.

10-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Lisbet Pettersson, Visby, 9,2 sek., 2) Vera Qviström, Visby, 9,4, 3) Brita Lönnberg, Hejdeby, och Allis Fahlström, Visby, 9,6.
Längdhopp: 1) Irene Björklund, Slite, 350 cm., 2) Lysbeth Stenström, Guldrupe, 331, 3) Maria Buskas, Guldrupe, och Lisbet Pettersson, Visby, 327.
Kast m. 1. boll: 1) Maria Buskas, Guldrupe, 30,72, 2) Irene Björklund, IG 28,60, 3) Vilna Olofsson, Burs, 27,18.

Varpkastning i Fardhem.
A. Persson tog första inteckningen i centimeterspokalen.

Fardhems IF hade i söndags anordnat den förut omtalade centimeterskastningen om den ståtliga vandringspokalen, som är skänkt av f. d. charkuteristen Hage, Hemse. Pokalen skall erövras tre gånger utan ordningsföljd och tävlingen hölls på det sedvanliga stället på idrottsplatsen. Ett stort antal varpkastare från sockfien hade mött upp och tävlade med sten utan tag. Under tävlingstiden rådde vackert väder, men den våta och fuktigå sanden gjorde att stenarna blevo hala och våta, varför en hel del överraskningar inträffade. Sålunda blevo de tappade segrarna slagna, och allmän överraskning rådde då Albert Persson, Stenstu, erövrade sin och även den första inteckningen i den ståtliga pokalen med 239 cm på tolv kast.
Efter centimeterskastningen anordnade man en insatskastning, där de olika kastarna lottades samman i tvåmannalag. Första pris här erhöll Harald Tungqvist och Erik Jacobsson, andra pris Gustav Olofsson och Arvid Siltberg. Tröstpriset erhöll Hilmer Pettersson och Albert Persson.
Pege.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254