JUF-diplom till 48 släktgårdar på ön.

Utmärkelserna utdelas på kamratmötet i Källunge.
Som tidigare omnämnts ha ägarna av åtskilliga gotländska släktgårdar tillerkänts diplom av Jordbrukarungdomens Förbund och dessa diplom överlämnadgs till de gotländska representanterna vid JUF-stämman i Uppsala i juni. På söndag samlas de gotländska JUF-arna till ett kamratmöte i Källunge och därvid komma de diplom, som icke tidigare kommit ägarna till handa, att utdelas. Vi återge här förteckning över samtliga de gårdsägare som erhållit JUF :s diplom.

A. E. Forslund, Stora Klintogårda Väskinde, minst 300 år,
Theodor Lickander, Ejvide i Eksta, Stjärnarve, minst 250 år,
Jacob G. Jacobsson, Likmide, Hemse, 240 år,
Lars Gustav Medbom, Kvie i Fardhem, 293 år,
Oskar Artur Edberg, Eksta; 224 år, Harald Jacobsson, Hulte i Hemse, omkr. 300 år,
Gustaf Nikolausson, Bringas, Norrlanda, 318 år,
Klas David Lund, Fride i Lojsta, minst 300 år,
Dagmar Marie Hansson, f. Larsson, Källunge, omkr. 342 år,
Knut Johannes Thomsson, Lövas i Hejde, 218 år,
Oskar Reinhold Kristiansson, Nederburge i Fardhem, omkr. 292 år;
Alfred Hansson, Sutarve i Hamra, minst 200 år,
Anton Kristian Kristiansson, Maldes i Stånga, 285 år,
Hugo Pettersson, Stumle i Alva, minst 243 år,
Gustaf Wessman, Jusarve i Gothem, 275 år,
Viktor Florström, Hegsarve i Hablingbo, omkr. 283 år,
Gustaf Pettersson, Uggårds i Eksta, minst 293 år,
Hans Petter Zackarias Hansson, Nora i Vamlingbo, minst 329 år,
Adolf Ekström, Austers, Fårö, omkr. 273 år,
Carl Jacob Valfrid Haglund, Harqvie i Björke, 238 år,
K. A. Larsson, Ganne i Burs, 231 år, Sven Melin, Maldes i Stånga, 260 år, Johan Gunnar Boberg, Petes i Hablingbo, minst 293 år,
Valter Nilsson, Gannarve i Lokrume, 209 år,
Reinhold Kahlström, Atlingbo, 334 år, Axel Karl Johannes Pettersson, Salmans i Burs, 208 år,
Olof Hjalmar Hederstedt, Mölner i Väte, omkr. 343 år,
Axel Nyman, Myre i Fardhem, 265 år, Emil Petter Laurentius Jakobsson, Rone, 231 år,
Karl Anton Niklas Dahlström, Ducker i Bunge, 298 år,
Anton Olofsson, Ducker i Bunge, 297 år, Gunnar Ruthberg, Hägur i Bunge, 290 år,
Hugo Haglund, Hägur i Bunge, 290 år, Lennart Broman, Biskops i Bunge, 320 år,
Ida Stenberg, f. Blomgren, Fårösund, 320 år,
Anton Niklas Stenström, Stenstu i Bunge, 290 år,
Julius Petter Nordström, Stenstu i Bunge, 289 år,
Ingvar Jacobsson, Stucks i Bunge, 303 år,
Juliette Masreliez, Stucks i Bunge, 303 år,
Wilhelm Ringbom, Stucks i Bunge, Anna Maria Lovisa Pettersson, Änge i Bunge, 255 år,
Erik Jansson, Audungs i Bunge, 248 år, Lorens Pettersson, Lunderhage i Fleringe, omkr. 351 år,
Edvin Nilsson, Fröjel, omkr. 350 år, Helmuth Jacobsson, Sproge, omkr. 200 år,
Harald Jacobsson, Gerum,
Konrad Olsson, Gervalds i Vamlingbo, omkr. 450 år,
Arvid Hegethorn, Hulte i Endre, 256 år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Nykterhetsnämndernas årsrapporter.

Tillståndet anses i regel tillfredsställande.
Västerhejde nykterhetsnämnd rapporterar till socialstyrelsen, att nykterhetstillståndet senaste året i det stora hela varit gott liksom år 1941. Ordningen vid nöjesplatserna har även varit tillfredsställande. Ett önskemål som nämnden framställer är minskad sprittilldelning såväl å motböcker som å restauranger även begränsad pilsnerkonsumtion. I statsbidrag söker nämnden 48 kr.
Rone nykterhetsnämnd. vill ha 60 kr. i bidrag för fjolårets verksamhet. I denna kommun anses nykterhetstillståndet varå mindre tillfredsställande. Nio personer bötfälldes i fjol för fylleri, därvid åtta förseelser begingos i Hemse. Nära hälften av fylleristerna saknade motbok.
Sanda nykterhetsnämnd söker bidrag med 40 kr. Gott nykterhetstillstånd anses råda i kommunen, och någon olaga sprithantering har ej förmärkts.
Nykterhetsnämnden i Tingstäde söker likaledes 40 kr. i statsunderstöd. Nykterhetstillståndet är gott, rapporterar nämnden.
Hellvi nykterhetsnämnd begär 50 kr. i statsbidrag. I denna kommun har nykterhetstillståndet förbättrats.
Fardhems nykterhetsnämnd önskar 25 kr. i statsbidrag för 1942.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44

Landsbygden. Fardhem.

Fardhem.
Rödakorskretsens års-möte. Lördagen den 6 febr. höll Fardhems rödakorskrets sitt årsmöte. Kretsens ordf., folkskollärare R. Stenström, ledde förhandlingarna och redogjorde för det gångna arbetsåret. Därav framgick att en sjukvårdskurs med stort deltagareantal varit anordnad under hösten har även en fest hå??? Kretsen räknar för närvarande 139 medlemmar.
Inkomsterna ha utgjorts av statsbidrag 200 kr., dito för badresor för skolbarn 100 kr., medlemsavgifter 278 kr samt behållning vid ovannämnda fest 236 kr. Utgifter: sjukvårdskurs 90 kr., sjukvårdsmateriel 30 kr., lärft m. m. 103 kr., tandvård för skolans 6 kl. 155 kr., badresor 100 kr., m. m. Behållningen till innev. år uppgick till 296 kr. Fyra dagkolonier har varit anordnade vid Sandhamns badstrand, med 40 barn varje gång. Under året har 13 barn blivit läkareundersökta. Värdet av kretsens rödakorsmateriel är 207: 50 kr.
Efter denna redogörelse företogs val av styrelse: Ordf. utsedd av distriktsstyrelsen, R. Stenström, fru Inga Stenström, fröken Märta Hallin, hrr Bengt Wahlberg, Martin Laurin, Oskar Kristiansson samt byggm. August Jacobsson för en tid av tre år. Revisorer blevo hrr Gust. Karlsson och Aug. Bolander.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1943
N:r 33

68 gotlandsfältskyttar i riksmästarklassen.

Uppgift från skytteförbundet.
Från skytteförbundet har nu inkommit uppgift om de skyttar, som under 1943 skola tillhöra riksmästarklassen i fältskjutning.
G. Larsson, Bara, Bo Larsson, Dede, Marcus Larsson, Dede, Emanuel Glifberg, Ekeby, Henning Bergström, d:o, Anders Bergström, d:o, Reinhold Angelöv, d:o, Kjell Åke Smedberg, d:o, H. Gustafsson, Endre, Fr. Nilsson, d:o, Gustaf Medbom, Fardhem, Erik Hammarström, Fårö, Gunnar Broström, d:o, Gustaf Olsson, d:o, Emil Brogren, d:o, Birger Larsson, Fårö Östra, Anton Karlström, d:o, B. A. Larsson, d:o, Martin Ekman, d:o, Evald Hellgren, d:o, Vilh. Ekström, d:o, A. Larsson, d:o, O. V. Nilsson, Grötlingbo, Gustaf Nilsson, d:o, .A. Uddin, d:o, Allan Rohnander, Hablingbo, I. Hallgren, d:o, H. Persson, d:o, K. M. Hansson, Havdhem, Th. Larsson, d:o, E. Hedergren, d:o, Gösta Levander, d:o, Sigurd Kraft, d:o, Albin Larsson, Hemse, E. Korsman, d:o, Axel Sundberg, d:o, E. Olsson, d:o, A. Melin, d:o, V. Eriksson, d:o, T. Konrads-son, d:o, I. Kviberg, d:o, Josef Hägg, Klinte, Claes Endre, d:o, Hj. Andersson, d:o, Emil Andersson, d:o, A. Pettersson, d:o, H. Persson, d:o, Herb. Hallgren, d:o, J. H. Emilsson, KA 3, Gustaf Karlsson, Rute, Vald. Lundgren, Stånga, Bertil Klint, d:o, Gustaf Persson, d:o, Willy Persson, d:o, Bernhard Larsson, Tingstäde, Gösta Stenström, d:o, Gustaf Boberg, Tingstäde, Gunnar Tallqvist, Visborgs, Knut N. Norman, d:o, 0. V. Andersson, d:o, Bror Fritz, Visby, Felix Eriksson, d:o, Verner Stengård, d:o, Thure Gerentz, d:o, T. Stärner, d:o, A. Herlitz, d:o, Helge Bodin, Väte, K. G. Hoffman, d: o.

5-klass-skyttarna år 1943.
C. A. Broander, Bara, Emil Pettersson, d:o, Kjell Åke Smedberg, Ekeby, Emanuel Glifberg, d:o, Bertil Johansson, Etelhem, Gustaf Medbom, Fardhem, Erik Hammarström, Fårö, Gustaf Olsson, d:o, Gunnar Broström, d:o, Emil Brogren, d:o, K. A. Tofftkn, d:o, Birger Larsson, Fårö Östra, K. M. Hansson, Havdhem, Albin Larsson, Hemse, Herbert Hallgren, Klinte, J. H. Emilsson, KA 3, Martin Kronlund, KA 3, Berthil Bonde, Slite.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1943
N:r 29

Ordförandena i taxeringsnämnderna.

Med ändring av tidigare meddelade förordnanden har länsstyrelsen till ordförande i följande distrikt förordnat:
Rone, Eke, Alva och Hemse folkskollärare Gustav Enekvist, Visby; Hablingbo och Silte lantbrukaren Rudolf Olsson, Vamlingbo; Fardhem, Linde, Lojsta, Levide och Gerum folkskollärare T. Holma, Silte; Klinte och Fröjel kyrkoherde Å. Hult Simark, Sanda, samt Sanda, Mästerby och Västergarn landsfiskal Justus Jakobsson, Klintehamn. Till kronoombud för Eskelhem och Tofta har förordnats lantbrukaren Gustav Jakobsson, Eskelhem.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 januari 1943
N:r 24

Fardhems gille

hade i går eftermiddag sin årssammankomst i Fardhems skola, varvid hemmansägare Joh:s Johansson, Gardarve, fungerade som ordförande. Vid de stadgeenliga valen nyvaldes till styrelseledamot hemmansägare Karl Sundqvist, Myrungs i Linde, medan suppleanten omvaldes. Även rapportörerna omvaldes utom beträffande Levide, där hemmansägare Svante Svensson, Bondarve, efterträdde hemmansägare Gustaf Johansson, Orleifs, som avsagt sig.
Omkring ett 40-tal personer hade samlats till årsmöte och de bevistade också de jordbruksföredrag, som konsulenterna Lorensson och Ljunggren sedan höllo om den vegetabiliska och animaliska produktionen. I en paus bjödo fardhemsdamerna på kaffe och man företog även med gott resultat en insamling till Norgehjälpen. I samband med föredragen visades en film om tillverkningen av norgesalpeter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 28 januari 1943
N:r 22

Idrott och sport.

Över 80 lag anmälda till skidstafetten.
Ett uppskov synes dock ofrånkomligt.

”Regn flerstädes” profeterade middagens väderleksrapport och för säkerhets skull lade man också till ordet blidväder. Det, är sålunda inte med stora förhoppningar man kan se framåt mot söndagens korporationstävling på skidor och de anmälda deltagarna göra nog säkrast i att ställa in sig på ett uppskov tills förutsättningarna bli bättre.
Tråkigt vore det i alla fall att behöva skjuta på arrangemanget, ty intresset har även detta år varit mycket livligt. Vi ha trots de allt dystrare utsikterna fått över 80-talet laganmälningar, därav omkring 40 civila herrlag, 6 damlag och bortåt 40 militärlag. Förfrågningarna de senaste dagarna ha också varit många och säkerligen hade antalet lag varit långt över hundra om väderleken från mitten av månaden stått sig.
Den förut ganska dåliga snötillgången i Visbytrakten har nu blivit till intet på de öppna slätterna och på backkrönen, medan en del snö ännu finnes i skogarna. Det lär dock knappast räcka till något ordentligt spår och en tävling under nuvarande förhållanden komme säkerligen också att medföra stora påfrestningar för skidorna.
Som förut nämnts kommer definitivt besked att lämnas först i morgondagens tidning, men alla tecken tyda som sagt på att ett uppskov till mera vinterlika tider är ofrånkomligt. Anmälningarna kvarstå och den som inte kan ställa upp vid detta tillfälle får givetvis sin startavgift åter.
De priser, som välvilliga donatorer skänkt och för vilka arrangörerna uttala sin stora tacksamhet, komma att reserveras t. v. på samma sätt.

Artillerikårens idrottsförening hade sitt årsmötei går.
Ett 40-tal medlemmar hade samlats i filmsalen på A 7 och kunde av årsberättelsen konstatera, att föreningen, trots de svårigheter : i beredskapstjänsten medför, hävdat sig under det gångna året.
Bland de goda resultaten kunna särskilt nämnas DM i handboll, som vanns av A 7 lag, lagpriset i fäktning med värja, ”Kungens kanna”, som hemfördes av kårens officerare, sergeant Nyströms första placering i DM i fälttävlan och junioren Holmdahl, som vann JM i höjdhopp.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Kårchefen är självskriven ordförande i föreningen och till vice ordförande valdes överstelöjtnant Eriksson.
Arbetsplanen för år 1943 visar, att föreningen ej tänker vila på de hittills skurna lagarna. I allmän idrott anordnas märkesprov, kårmästerskap och deltagande i civila och militära tävlingar samt DM. I fotboll, handboll och bandy planeras serier inom kåren och deltagande i de serier som anordnas på ön. Vid sammanträdet meddelades att kapten Erhardt skänkt ett vandringspris för vinnande batteri i kårmästerskap i handboll. Sektionen för militär idrott anordnar märkesprov, deltagande i fälttävlan, militärstafett, tävlingen om ”Kungens kanna” samt i SM på värja. Ett digert tränings- och tävlingsprogram för skidåkning är upplagt och sättes i gång så snart snötillgången det medgiver. Terränglöpning och orientering ha också sin rikt tilltagna plats på programmet. I skjutning anordnas bl. a. märkesprov tävling om kapten Reichenbergs hederspris i pistolskjutning samt ett flertal fältskjutningar. Även gymnastiksektionen har ett intensivt arbetsår framför sig.

Ungern ämnar spela fotbolli Sverige 4 juli.
Stockholm, 28 jan. (TT.) Ungerska fotbollförbundet har nu fastställt sitt landskapsprogram för 1943 och i detta ingår enligt vad som meddelas från Budapest en dubbellandskamp mot Sverige. Den första matchen skulle spelas den 4 juli i Stockholm med returuppgörelse i Budapest den 14 november.

Endre skyttegille hade i söndags fältskjutning, vilken ägde rum på myren vid Hulte. Skjutstationerna voro tre, och sex skott lossades mot varje figur. Målen utgjordes av 1/4-figur i profil på 170 m., 1/6-figur på 125 m. samt 1/3-figur på 275 m. Skjuttiden på samtliga mål var en minut. På det mellersta målet var vid eldkommandot utgångsställningen stående.
De bästa resultaten i de olika klasserna blevo följande: veteranklassen: H. Yttergren 11 tr., E. Pettersson 10 tr., klass IV: H. Gustavsson 17 tr., A. Pettersson 16 tr.; klass III: V. Karlsson 16 tr., E. Rundby 15 tr.; klass II: S. Rundby 14 tr., B. Johansson 12 tr.; klass I: L. V. Nilsson 10 tr., B. Snöbom 5 tr. Mot sista målet var även extra insats ordnad, varvid de bästa resultaten blevo följande: veteranklassen: H. Yttergren 5,15, E. Pettersson 4,12; klass IV: H. Gustavsson 6,15, A. Pettersson 5,17; klass III: V. Karlsson 5,14, E. Rundby 5,10; klass II: B. Johansson 6,14, J. Nilsson 4,8; klass I: L. V. Nilsson 4,12, S. Ahlgren 2,3.
Efter skjutningen höll gillet årsmöte. Mötet öppnades med att gillets ordf., H. Öjefors, hälsade de närvarande välkomna. Han höll därvid ett kort anförande, vari han bl a. yttrade, att vi nu mera än någonsin behöva öva oss i vapnens bruk. Han uppmanade gillets skyttar att möta upp mangrant vid skjutningarna. Därpå vidtogo mötesförhandlingarna, varvid sekreteraren läste upp protokollet och årsberättelsen, varpå ansvarsfrihet beviljades styrelsen och räkenskapsföraren. Därpå företogs val av styrelse, varvid F. Nilsson nyvaldes till ordf., v. ordf. blev V. Karlsson, nyvald, kassör G. Pettersson, nyvald, sekr. B. Johansson, omv., och v. sekr. B. Gardell, omv. Till revisorer nyvaldes E. Rundby och R. Nilsson. Till instruktör och skjutledare omvaldes H. Gustavsson, och till ammunitionsförvaltare nyvaldes R. Nilsson. Under fjolåret hade följande skyttemärken erövrats: i guld av H. Gustavsson i silver av R. Nilsson samt i brons av S. Rundby och K. Gardell. När mötesförhandlingarna voro slut tackades den avgående ordf. för det energiska arbete han nedlagt furian varit ordf., varpå han hyllades med ett trefaldigt leve. Efter detta tackade den avgående ordf. styrelsemedlemmarna för gott samarbete och utbringade ett leve för ett fritt Sverige. Till sist sjöngs ”Du gamla, du fria”.
Rone skyttegille hade i söndags inbjudit till fältskjutning å Ronehamn. Ganska många skyttar hade hörsammat kallelsen och trots det hala väglaget tagit sig till skjutplatsen. Härligt vinterväder med vackert snöfall och besvärande vind gjorde att en verklig fullträff uteblev. Målens antal var fyra varav ett med en liten nyhet, nämligen rapporthundar. De flesta skyttarna tyckte om detta mål men en del ansåg det vara i svåraste laget. Rone gilles medlemmar tävlade om sin januaripokal. Den erövrades av 1-klassaren K. J. Johansson, en ungdom som med lite träning bör kunna bliva en verklig storskytt.

Prislistan fick nedanstående utseende:
Klass 5: H. Hallgren, Klinte, 18 träff, 3: -, I. Kviberg, Hemse, 17, 2: -.
Klass 4: V. Eriksson, Hemse, 19, 3: 50, B. Klinth, Stånga, 18, 2: 50, A. Melin, Hemse, 17, 2:-.
Klass 3: E. Olsson, Hemse, 19, 3:50, A. Schöld, Rone, 15, 2: 50, P. Bandelin, Rone, 14, 2: -.
Klass 2: K. E. Häggren,, Hemse, 21, 5: -, F. Nilsson, Hemse, 16, 3: -, G. Dahlgren, Rone, 16, 3: -, K. Thomsson, Hemse, 16 3: -, G. Rohnström, Rone, 16, 3: -, B. Hägg, Rone, 12 2: -, B. Olsson, Hemse, 12 2: -, G. Pettersson, Rone, 12, 2: -.
Klass 1: K. J. Johansson, Rone, 19, 3: 50, S. Vastesson, Stånga, 17, 3: -, O. Pettersson, Rone, 14, 2: 50, K. G. Runander, Stånga, 10, 2: -, V. Thomsson, Hemse, 10, 2: -.

Extra insatsskjutning:
Klass 5: H. Hallgren, Klinte, 5120, 3: -, G. Medbom, Fardhem, 5112, 2: 50.
Klass 4: B. Klint, Stånga, 5116, 3: -, Emil Värnström, Rone, 5116, 3: -, J. Grönström, Rone, 5115, 2: 50.
Klass 3: E. Olsson, Hemse, 6/20, 3: -, P. Bandelin, Rone, 6110, 3: -, V. Hägg, Rone, 5116, 2: -.

Klass 2: B. Hägg, Rone, 6/7, 4: -, K. E. -Tåggren, Hemse, 5118, 3: 50, G. Lin-g, Fardhem, 4112, 3: -, F. Nilsson, Hemse, 4/8, 2: 50, G. Dahlgren, Rone, 4/8, 2: 50, J. Larsson, Hemse, 418, 2: 50, K. A. Winarve, Rone, 318, 2: -, H. Hermansson, Rone, 316, 2: -.
Klass 1: K. J. Johansson, Rone, 6/23, 3: -, S. Vastesson, Stånga, 5114, 2: 50, K. G. Runander, Stånga, 4/13, 2: -, R. Jakobsson, Fardhem, 215, 1: -, B. Rohnström, Rone, 2/5, 1: -, H. Pettersson, Rone, 2/5, 1: -.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 28 januari 1943
N:r 22

Tingshusbyggnadsskyldige i södra häradet

ha i dag varit kallade till sammanträde vid Skogs under häradshövding K. F. Pfeiffers ordförandeskap. Därvid godkändes det av styrelsen upprättade reglementet för tingslaget och vidare företogs styrelseval, som gav till resultat att landsfiskal J. Jakobson, Klintehamn, häradsdomare J. Wahlby, Peinarve i Levide, samt nämndemännen J. T. Jakobsson, Lillgårds i Eksta, och Axel Wahlby, Roes i Rone, förklarades valda. Till revisorer utsågos lantbrukarna Aug. Jakobsson, Allmungs i Havdhem, Johannes Johansson, Gardarve i Fardhem, och Herman Larsson, Smiss i Garda.
Man godkände styrelsens åtgärd om förhyrning av kanslilokaler gemensamt med norra tingslaget för en tid av fem år samt inköp av möbler. Beträffande kostnaderna för kanslihållningen beslöt man i likhet med norra tingslaget att fördelningen skulle ske efter ,skatteunderlaget och därmed skulle söder alltså få en andel på 40 procent medan norr svarar för 60 procent. Denna fördelning skulle prövas under två år framåt.
Slutligen påtalades behovet av översyn av vissa byggnader vid Skogs, bl. a. tingshäktet och stallet, som borde uppsnyggas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 januari 1943
N:r 16

Markförsäljningarna.

Stiftsnämnden samtycker hos kammarkollegiet till att Fardhems församling får köpa ett område om 1,2804 hektar av ecklesiastika löpe, bostället Prästgården, använt till skoltomt. Priset föreslås satt till 640 kr., varvid hänsyn tagits till på området utförda förbättringar, som värderats till 700 kr. Mot stiftsnämndens beslut har stiftssekreterare G. Breitholtz anmält avvikande mening och föreslagit ett pris av 1,300 kr., däri inräknat förbättringarna. Han har från försäljning även velat undanta ett ängsområde om 1160 kvm., som skulle bibehållas och av pastoratet vårdas som prästäng. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 januari 1943
N:r 15

Idrott och sport.

Korporationstävlingen skidor hålles i år den 31 januari.
Skidprogrammet för vintern har nu fastställts.

Den tredje korporationstävlingen på skidor kommer att äga rum den 31 januari och den hålles som vanligt med Visby AIK och Gotlands Allehanda som arrangören Det strålande vintervädret har gjort att alle man nu gjort sin utrustning klar och satt fart på träbingen. Under gårdagen såg man skidlöpare bakom varje buske ute i terrängen och detta bådar om någonsin gott för de kommande tävlingarna.
Efter en upptakt den 24 jan., då VIF anordnar en träningstävling på 7 km., kommer säsongens första stora slag med korporationsstafetten. Placeringen av tävlingen i säsongens början är gjord i den avsikten att den skall utgöra en ordentlig ”väckelse” för skidfolket redan på ett tidigt stadium av vintern. Det är inte så alldeles säkert att vi detta år kunna räkna med vinter till slutet av mars och det gäller därför att utnyttja de möjligheter som redan nu finnas.
Försumma därför inte de goda träningstillfällen som vintern just nu har att bjuda på utan ordna laggarna fortast möjligt om det Inte redan är gjort och bättra på konditionen genom små träningsturer, när det lämpar sig. Vi åter komma med det snaraste till arrangemanget.

DM-tävlingen går den 21 februari.
Skidsektionen inom Idrottsförbundet har vidare fastställt datum för övriga stortävlingar under vintern och pro grammet har hittills följande utseende: 24 jan. VIF:s träningstävling 31 jan. Korporationsstafetten.

7 febr. Visborgsloppet (1 18).
14 febr. VIF:s stafett 3×10 km. 24 febr. DM-tävlingen.
28 febr. Gotlands elitvintersoldat (I 18).
20 arrangörer för fiksskidmarschen.

Antalet arrangörer för Riksskidmarschen, som får sin huvudsakliga tyngdpunkt förlagd till sista hälften av februari, har nu för Gotlands del vuxit till 20. 1 fjol var antalet omkring 30, så det återstår ju ännu en bit till detta resultat, som man naturligtvis strävar efter att överträffa. Det torde också finnas möjligheter till detta, ty en del klubbar som bruka vara med ha ännu inte gjort allvar av sin anmälan, bl. a. gäller detta de militära föreningarna.
I Visby blir det som vanligt gemensamma arrangemang inom de civila klubbarna VIF, Gute och AIK.
I övrigt ha följande föreningar anmält sia som arrangörer: Alva IK, Bro JUF:s IK, Dalhems IF, Fardhems IF, Gotl.
Tofta IF, Kappelshamns sportklubb, Klintehamns IK, Levide IF, Ljugarns IF, Lärbro IF, Rone GoIF, Rute IF, Slite IF, Sproge bollklubb, Stenkyrka IF, Tingstäde TK, Valls IF, Vallstena IF och Källunge JUF.

Stortävlingarna på skidorbörja.
Skidsäsongen kom i gång på allvar i går, då våra skidstjärnor prövade formen i tävlingar på olika platser.
Haldo Hanssons minne, en tävling på 18 km., kördas för första gången i Alstern. Atterday, Hellas, vann två sekunder före förfjolårets Vasaloppsegrare 0. Wiklund.

  • Härjedalsmästerskapet på 15 km. i Funäsdalen vanns av Jon Fagenius, Funäsdalen, nära två minuter före Fjällgren, Funäsdalen.
  • Ljusnestafetten 3X10 km., blev en överlägsen seger för Brännan, som kom mer än tre minuter före närmaste lag Bergvik-M~
  • I Grycksbo vann Nils Karlsson, Mora, en tävling på 15 km., drygt 2 min, före Axel Hjärpe, Rättvik.
  • Segrare i backtävlingen i Hammarbybacken i Stockholm blev Hans Hedberg, Djurgården.

Söndagens bandymatcheri div. I
lämnade följande resultat: Norra gruppen: Bollnäs-Hugo 5-3, Sandvikens AIK-Heros 1-3, Skutskär-Rättvik 10-0, Vesta Broberg 1-2.
Södra gruppen: Karlstads GötaSlottsbron 2-0, Katrineholms SK-Reymersholm 2-1, viljan Västerås ST 3-4, Örebro SK-Nässjö IF 2-2.
I div. II segrade bl. a. Hammarby över Djurgården med 11-1 och AIK över Råsunda med 9-2.

Handboll.
Karlskronakamraterna-Sanna 15-11.

Stryktipset.
Hellas-Redbergslid 8-11 2
IFK Karlskrona-Sanna 15-11 1
Majorna-Västerås HF 20-8 1
KFUM Örebro-Köping 12-7 1
IFK Eksjö-T 1:s IF 16-8 1
Kristianstad-IFK Ystad 9-9 X
AIK-Salk 1-3 2
Linköping-TSK 2-2 X
Örebro TK-Norrköping 3-1 1
ATK Lund-Karlskronafl. 3-1 1
Bellevue-Lugi, Lund 2-2 X
Ängelholm-Malmö LTK 0-4 2

Siffertipset.
Göta-Slottsbron 2-0
Örebro-Nässjö 2-2
Bollnäs-Huge 5-3
Skutskär-Rättvik 10-0

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 januari 1943
N:r 7