Dödsfall. Margareth Catharina Petterson

Att Herren efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår kära moder Hushonde-enkan Margareth Catharina Petterson, som stilla afled vid Sigvards i Eskelhem den 9 Febr. 1888 kl. 9 f. m., i en ålder af 81 år, 3 månader och 19 dagar; varder härmed, på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Johanna Sigrén.
G, Sigrén.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14

Borgenärerna

i aflidne O. F. Dahlströms, Lingsarfve i Eskelhem, till administration afträdda bo, kallas att sammanträda vid Lingsarfve i Eskelhem lördagen den 18 innevarande Februari kl. 10 förmidd. för att öfverenskomma och besluta om antagande af angifvet anbud å hemmanet m. fl. boet rörande frågor.
Vid samma tillfälle försäljes älven något lösegendom som vid föregående auktion icke medhans, såsom den aflidnes gångkläder, något spanmål m. m., med betalningsanstånd till den 28 instundande April för godkände inropare.
Eskelhem den 9 Februari 1888.
Lars Nordström. Johan Olsson.
ADMINISTRATORER.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12

Till kontraktsprost

i medeltredingens kontrakt efter kontraktsprosten Öfverberg, som på begäran erhållit entledigande från uppdraget, har biskopen i dag utnämt kyrkoherden i Eskelhem, Tomas Fredrik Budin.

Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Februari 1888
N:r 10

Präses vid nästa prestmöte,

år 1889, blir kyrkoherde T. F. Budin i Eskelhem i stället för prosten O. Öfverberg i Stenkumla, Rom frånträdt uppdraget.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Januari 1888
N:r 6

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Jan. 1888:
Dalhem socken: födde 7, döda 8, inflyttade 47, utflyttade 45; ökning 1; folkmängd 493.
Ganthem socken: födda 7, döda 6, inflyttade 17, utflyttade 26; minskning 8; folkmängd 293.
Halla socken: födda 5, döda 2, inflyttade 23, utflyttade 26; folkmängd 221.
Lärbro socken: födda 27, döda 19, inflyttade 75, utflyttade 105, vigda 9 par; minskning 22; folkmängd 1,357.
Hellvi socken: födda 12, döda 9, inflyttade 8, utflyttade 36, vigda 1 par; minskning 25; folkmängd 480.
Sanda socken: födda 18, döda 13, inflyttade 55, utflyttade 66, minskning 7; folkmängd 864,
Mästerby socken : födda 10, döda 6, inflyttade 37, utflyttade 29; ökning 13; folkmängd 416, Vestergarn socken: födda 6, döda 4, inflyttade 26, utflyttade 41; minskning 11; folkmängd 337.
Eskelhem socken: födda 7, döda 12, inflyttade 52, utflyttade 57, vigda 7 par; minskning 10; folkmängd 796,
Tofta socken: födda 19, döda 13, inflyttade 17, utflyttade 25, vigda 2 par; minskning 2; folkmängd 755.
Fole socken: födda 8, döda 8, inflyttade 47, utflyttade 39, vigda 3 par; ökning 6; folkmängd 465.
Lokrume socken: födda 9, döda 6, inflyttade 45, utflyttade 47, vigda 2 par; ökning 2; folkmängd 415.
Klinte socken: födda 22, döda 11, inflyttade 86, utflyttade 102 (deraf 18 till Amerika), vigda 6 par; minskning 5; folkmängd 1,173.
Fröjel socken : födda 11, döda 16, inflyttade 25, utflyttade 34 (der af 12 till Amerika), vigda 1 par; minskning 14; folkmängd 812.
Stenkumla socken: födda 9, döda 6, inflyttade 52, utflyttade 80; minskning 25; folkmängd 457.
Träkumla socken: födda 2, döda 3, inflyttade 23, utflyttade 28; minskning 6; folkmängd 209.
Vesterhejde socken: födda 5, döda 21, inflyttade 42, utflyttade 72; minskning 21; folkmängd 483.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Auktion invid Länna gård, Visby.

Onsdagen den 14 april från kl. 11 f. m. låter C. Hesselsten i anseende till försäljning av sitt jordbruk, genom auktion vid sin egendom Fröingsaker, belägen strax invid Länna gård, Visby, försälja alla sina kreatur och brukningsredskap såsom: 3:ne ston, 3 kor, 5 ungnöt, 7 dräktiga suggor, 2 suggor med snågrisar, 1 fargalt, 4 morlamm och 15 hönav, 1 bättre reavagn, 2 åkkärror, 1 viukelaxelkärra, 1 grövre och 1 mindre lastvagn, 4 arbetsvagnar, iessläde, 2 par kälkar, vrång- och foderhäckar, vatten- och gödselbingar, 2:ne pumpar, därav en tör gödselvatten, sättare, 1 17-billars radsåningsmaskin med törställare, slåttermaskin med skördeapparat, frösanings- hackelse- och rottruktskiirniugsmaskiner, sädeskross, hästräfsa, rak-, klös- och fjäderharvar, kultivator, ringvält, 8 hästhackor, därav 1 tvåradig, 2 vändplogar (Albion), spetsplogar, mulltösor, 2 decimalvägar, 1 par bättre selar, 1 giggsele, andra par och enhetsselar, 3 resfällar, hästfiltar, säckar, div. kättingar. par- och enbetssvänglar och handredskap. Något möbler såsom: byrå, sängar, sängstol, skänkar, skåp, trädgårdsmöbler och ett badkar, 1 begagnad järnspis m. m., som icke uppräknas, Och lämnas åt godkände inropare anstånd med betalningen till den 1 nästa oktober, bvriga villkor vid auktionen.
Rovalds, Eskelhem den 6 april 1920.
Johan Olsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1920
N:r 82

Auktion vid Länna gård.

Onsdagen den 14 april från kl. 11 f. m. låter C. Hesselsten i anseende till försäljning av sitt jordbruk, genom auktion vid sin egendom Frölingsaker, belägen strax invid Länna gård, Visby, försälja alla sina kreatur och brukningsredskap såsom: 3: ne ston, 3 kor, 5 ungnöt, 7 dräktiga suggor, 2 suggor med snågrisar, 1 fargalt, 4 morlamm och 15 höns, 1 bättre resvagn, 2 åkkärror. 1 vinkelaxelkärra, 1 grövre och 1 mindre lastvagn, 4 arbetsvagnar, r essliide, 2 par kälkar, vrång- och foderhäckar, vatten- och gödselbingar, 2:ne pumpar, därav en tör gödselvatten, sättare, 1 17-biliars radsåningsmaskin med törställare, slåttermaskin med skördeapparat, frösånings- hackelse- och rotfruktskärningsmaskiner, sädeskross, hästräfsa, rak-, klös- och fjäderharvar, kultivator, ringvält, 3 hästhackor, därav 1 tvåradig, 2 vändplogar (Albion), spetsplogar, mulltösor, 2 decimalvågar, 1 par bättre selar, 1 giggsele, andra par och enbetsselar, 3 res-Einar, hästl ltar, säckar, div. kättingar. par- och enbetssvänglar och handredskap. Något möbler såsom: byrå, sängar, sängstol, skånkar, skåp, trädgårdsmöbler och ett badkar, 1 begagnad järnspis m. m., som icke uppräknas, Och lämnas åt godkände inropare anstånd med betalningen till den 1 nästa oktober, övriga villkor vid auktionen.
Rovalds, Eskelhem den 6 april 1920.
Johan Olsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Auktion å en mindre hemmansdel.

Fredagen d. 16 Apr. kl. 12 midd. kommer genom aukt. vid Anderse i Sanda, att för vederbörande ägares räkning försäljas, Holmbergs förra fastigheter, bestående av c:a 6 tunl. åker, äng och trädgård, samt 10 tunl. skog och betesmark med vacker skog; hemmansde en är bebygd, har utmärkt trädgård och är väl belägen vid allmän väg. Skulle hem mansdelen icke komma att försäljas i sin helhet så kommer byggnaderna att försäljas till nedrivning och jorden i mindre delar, byggnaderna bestå av manbyggnad och tvänne flygelbyggnader, samt ett ladugårdshus c:a 50 aln. långt, allt av sten och en del under tegeltak. Villkoren som lämpas efter reel köpare, tillkännagivas vid auktionen.
Rovalds, Eskelhem d. 8 apr. 1920.
Johan Olsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Gåfvor till Gotlands Fornsal.

Borgmästare S, J, Matthiesen:
Heimskringla af Sn. Sturleson, 2 band. Pipränsare nål af silfver, förgyld, med en taffelsten och sex rubiner Pokal-glas, matt slipadt.
Borgmästarinnan Anna Matthiesen, f. Hansen:
Luktvattensflaska af glas med Fodral af elfenben, konstsvarfvadt. Fruktkorg af postlin, genombruten.
Bagare Nils Lindbom:
Wisby stads Skomakare Ämbets Räkenskapsbok 1760, fol. K. M:s Ordning och Skrå för handtverkare, af 1720. Sthlm 1741, 4:o. Snörlif af lärft, blått. Plånbok af läder. Låstapp af järn.
Madam Anna Malm:
Thé kanna af äkta postlin, hvit med blommor.
Husb. C. J. Gardelius Hägsarfve i Ekeby:
Porträtt af J. Gråberg i Hemsö, en skänk till sjökapten G. Ekström (då på besök i Florens)
Adjunkt D:r G. Lindström:
Knapp af bly, hittad i Fardhem.
Handl. J. P. Fardelin uti Rute:
1/2 Daler Silf. Mynt (femstämplad kopparplåt.)
Öfverstelöjtnantskan Charlotta Stenberg, f. Segerdahl:
Dryckeskanna af masur-björk, snidad (jagtstycke). Een Reese-Book ö. thet G. o. N. Test., Sthlm 1588, fol. Clavis Script Sacrae, Basil. 1629, fol. Thet N. Testament (1:a Del.), utan årtal, fol. En Ceder kotte.
Consul Carl Stenberg:
Kontant (för en gång) 25 kr.
Stud. N. S. Stenvall:
Slipsten af grushäll, funnen vid Smiss i Garda.
Kyrkovärden Joh. Söderdal, Boleks i Eskelhem:
Tallrick af postlin, målad.
Husb. Oskar Norvall, Hamars i Norrlanda:
Vita S. Johannis Bapt., 2:dra delen, Sthlm 1615, fol.
Fru Fredrika Jhre, f. Sturtzenbecker:
Eld don (medelst lås), med ljusstake. Fogelstekspett.
Löjtn. Joh. Hagdahl:
Flint-skärfva, tillknackad, hittad vid Wible.
Fru A. C. Bacherus, f. Lutteman:
Coiffure af gazir, med blommor (brukad för 50 år sen). Klädningslif af siden, grönt (D:o) Klädningslif af siden, ljusrödt, silfverspetsar (D:o) Skor af siden, gröna (D:o). Skor af skinn, ljusröda och broderade.
M:ll C. C. Lange:
Guld spets, 1 aln 3 tum lång och 3 tum bred (brukad på Bind mössa). Kam, genombruten, hög. 6 st. Vin-glas, slipade (J. L.) Snusdosa (af en klöf) med spegel i locket.
M:ll Emma G. Törner:
Pokal-glas, slipadt, (H), med lock.
Fru M. S. Ahlberg, f. Törner:
Pokal-glas, slipadt (H), utan lock.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 December 1874
N:r 97

Konungens Befallningshafvandes Kungörelser.

Öfvrerensstämmelse med gällande nåliga kungörelse, angående den af sista riksdag åtagna bevillning, har Konungens Befallningshafvande bestämt att de distrikter af länet, inom hvilka bevillningsberedningarne till taxerings frågornas beredande och taxeringarnes underlättande böra under nästkommande år 1875 sammanträda, för att föreslå den på taxering beroende bevillningsargift, hvilken hvarje skattskyldig anses böra utgöra, skola så indelas, att Wisby stad för sig omfattar ett dylikt distrikt samt inom Fögderierna på sätt som följer:

Norra Fögderiet:
Wisby Norra Landsförsamling samt
Endre och Barlingbo pastorater ett distrikt,
Roma och Follingbo pastorater ett distrikt,
Fole och Weskinde pastorater ett distrikt,
Martebo och Stenkyrka pastorater ett distrikt,
Othem och Hangvahr pastorater ett distrikt,
Lärbro pastorat ett distrikt,
Rute och Fårö pastorater ett distrikt,
Hejnum och Källunge pastorater ett distrikt,
Gothem och Hörsne pastorater ett distrikt,
Dalhem pastorat ett distrikt,
Sjonhem och Wänge pastorater ett distrikt,
Östergarn och Kräklingbo pastorater ett distrikt;

Södra Fögderiet:
Wisby Södra Landsförsamling samt
Stenkumla, Wall och Atlingbo pastorater ett distrikt;
Eskelhem och Sanda pastorater ett distrikt;
Klinte och Hejde pastorater ett distrikt;
Levede och Fardhem pastorater ett distrikt;
Ejsta och Habblingbo pastorater ett distrikt;
Alfva och Rone pastorater ett distrikt;
Burs och Garda pastorater ett distrikt;
Alskog och När pastorater ett distrikt;
Halfdhem och Gröttlingbo pastorater ett distrikt;
Öja och Wamlingbo pastorater ett distrikt;
Till Ordförande i de för nästkommande år 1875 sammanträdande dylika Bevillningsberedningar har Länsstyrelsen utsett och förordnat:
för Wisby Stad: Häradskrifvaren C. A. Ljungholm,
för Norra Fögderiet: Kronof. Dan. Calissendorff och
för Södra Fögdert:
för Wisby Södra Landsförsamling, Stenkumla, Vall och Atlingbo pastorater; Eskelhem och Sanda pastorater; Levede och Fardhem pastorater; Alfva och Rohne pastorater,
Kronolänsmannen Adolf Dahlbäck.
samt
för Klinte och Hejde pastorarer; Ejsta och Habblingbo pastorater; Burs och Garde pastorater; Ahlskog och Nähr pastorater, Hafdhem och Gröttlingbo pastorater samt Öja och Wamlingbo pastorater.
Kronolänsmannen Anders Magnus Eneman.
För val af öfrige ledamöter i dessa Beredningar iakttages, att utom ofvannämnde af Konungens Befallningshafvande utsedde ordförande och föredragande utväljas för staden af stadsfullmäktige två, högst 3 personer och för landet, för hvarje beredningsdistrikt inom hvarje socken å allmän kommunalstämma en elles två personer. De som väljas skola vara boende inom den socken för hvilken de utses och under sednast förflutna året hafva inom socken eller pastoratet erlagt bevillning efter 2:a artikeln. Vid samma tillfälle som de ordinarie ledamöterna utses skola på enahanda sätt väljas en eller två suppleanter. Valen böra förrättas inom nästkommande Januari månads utgång och såväl de valde som ordföranden för distriktet om valen underrättas.
Till upplysning för Bevillningsberedningarne och de åligganden, som dem tillhöra, hafva tillräckligt antal exemplar af bevillningsstadgan, äfvensom den för taxeringsförrättningarne gällande instruktion blifvit till Magistraten och vederbörande ordförande i kommunalstämmorne på landet öfverlemnade; af Kongl. Förordningen om mantals- och skattskrifningarnes förrättande af d. 20 Jul 1861 vederbörande tillställde.
Dessa författningar böra genast efter valet tillhandahållas Beredningens ordförande och hvarje dess ledamot samt, när beredningen för året afslutat sina arbeten till veder hörande Magistrat eller kommunalstämmas ordförande återställas för att påföljande år för enahanda ändamål kunna begagnas.
Till ledning vid bestämmandet af de bevillningsafgifters belopp, som skola utgöras, böra före den 15 Mars nästkommande år följande officiella uppgifter meddelas, nemligen:
1:o. af hvar och en stadsdomstol och domare på landet: uppgift å de fasta egendomar, å hvilka under föregående året första upbudet till lagfart meddelats, äfvensom angående beloppet af den för hvarje egendom betingade köpeskillingen;
2:o. af vederbörande hypotheksförenings Direktion: uppgift å det värde, hvartill hvar och en i samma hypotheka förening under det föregående året anmäld egendom blitvit uppskattad;
3:o. af styrelserna öfver brandförsäkringsinrättningarne eller deras agenter eller vederbörandd brandstodskomitéer: uppkift rörande försäkringsvärdet å de byggnader, som i stad på dess område blitvit mot brandskada försäkrade sedan enahanda uppgift af samma styrelse eller komité nästföregående året meddelas;
4:o. af Stadsdepartement jemte hvarje embetsmyndighet eller embetsverk, vare sig statens, stads, eller menighets äfvensom af styrelsen för allmän inrättning eller stiftelse eller med Kongl. Maj:ts oktroj försedt verk eller bolag, der embets- eller tjensteman, vaktbetjent eller annan eger utbekomma aflöning eller pension: uppgift angående hvar och en person tillkommande löner, arvoden, pensioner eller gratifikationer, boställe, löningsjord eller andra löneförmåner; hvarjemte bör anmärkas, huruvida med tjensten åtföljer inkomst af sportler, expeditionslösen, bötes- eller beslagsandelar eller dylikt, som jemlikt §§ 6 och 7 mom. 2, är bevillning underkastadt;
5:o. af Stadens Magistrat: angående beloppet af hvarje fabriks eller näringsidkares tillverkningar.
Dessa uppgifter höra, der sådant utan synnerlig svårighet låter sig göra, upprättas församlings- eller socknevis och skola innan ofvannämnde tid tillställas i stad Magistraten och på landet vederbörande Kronofogde, för att till Bevillningsheredningarne öfverlemtas; skolande de bland desse uppgifter, som afse fast egendom, derest densamme taxeringslangden icke bifogas sedan Beredningen afslutat sina arbeten, till Magistraten, eller Kronofogden återställas för att nästkommande års bevillningsberedning tillhandahållas.
Direktionen för hvart och ett bolag, som fått sina bolagsredlor af Kungl. Maj:t stadfästade och antingen står under offentlig kontroll eller har inskränkt ansvarighet enligt Kungl. Förordningen den 6 Oktober 1848, skall det åligga att före April månads utgång hvarje år, på sätt i § 25 finnes föreskrifvet, insända bestyrkt utdrag af samma bolags sednast alslutade räkenskaper, utvisade beloppet af den, under det år dessa räkenskaper omfatta för bolaget uppkomna vinst. Skulle sådan uppgift, oaktadt af Bevillningsberedningens ordförande derom gjord erinran icke inom då förelagd tid aflemnas, skall bolaget böta ett belopp, svarande emot tio procent af den bevillning efter 2:dra artikeln, som varder bolaget påförd. Utan hinder af uteblifven uppgift eger Bevillningsberedningen att föreslå den bevillningen att föreslå den bevillning, som anses böra af skattskyldig utgöras.
Till Bevillningsberednings ordförande bör å lande Häradsskrifvaren och i staden vederbörande tjenstemän inom Mars månads utgång, vid bot af 3 rdr för hvarje öfverskjutande dag hafva aflemnat på mantalslängden grundade och enligt behörigt formulär uppställda längder, för införande af fastighets värdering, som kommer att af Beredningen föreslås. Dessutom böra. vid samma tillfälle, till Beredningens ordförande aflemnas ett tillräckligt antal tryckta blanketter till taxeringslängden öfver inkomstbevillningen efter 2:a artikeln em anskaffande och tryckningen al hvilka blanketter för landet Häradsskrifvare och för staden vederbörande uppbördsman böra föranstalta, men för hvilka ersättning skall dem af bevillningsafgifterna beredas. För införande uti berörde längder af det fastighetsvärde och det inkomstbelopp, jemte den bevillning hvilken bör hvarje skattskyldig påföras, skall Beredningen följa den inom samma ort sednast upprättade mantalslängd, hvilket för sådant ändamål skall, sedan upprättade mantalslängd, hvilken för sådant ändamål skall, sedan densamma blifvit i föreskrifven tid och ordning granskad jemte alla dertill hörande uppgifter och handlingar, ofördröjligen och sednast inom medlet af April månad tillställas ordföranden i ortens bevillningsberedning. Bovillningssammanträdena, som alltid skola hållas inom distriktet, böra utsättas så tidigt att samtliga beredningarna sednast inom Maj månads utgång må hafva afslutat sitta arbeten.
Vid den Bevillningsberedning, som först inträffar efter det karaktärsfullmakt erhållits, eller i händelse ert sådan person, för hvilken karaktärsbevillning kan komma i fråga, skulle till annan ort aflytta, än den, hvarpå han förut varit skattskrifven, bör den karakteriserade personen, vid ansvar, såsom för felande uppgift i öfrigt finnes stadgadt förete karaktärsfullmakten antingen i original eller vederbörligen bestyrkt afskrift, som tillika utvisar beloppet af allt det stämplade papper hvarmed fullmakten är belagd.
Beredningarnes ordförande böra, der föreskrifven uppgift eller annan för bestämmande af bevillningsafgiftens belopp behöflig upplysning saknas, densamma från vederbörande infordra.
Bevillningsberedningens ordförande eger att bestämma tid och ställe hvarje berednings sammanträde, och höra såväl ledamöterna som på lämpligt sätt äfven de skattskyldige, derom genom ordföranden underrättas. Beslut må icke af Beredning kunna fattas med mindre ordföranden och två ledamöter äro närvarande.
Vid olika meningar gäller den, som de flesta ledamöterna antagit; om rösterna äro lika blir den mening ordföranden biträdt beredningens beslut.
Bevillningsberednings förslag bör sednast fjorton dagar innan ortens taxeringskomité sammanträder, aflemnas i stad till Magistraten och på landet tillkommunalstämmans ordförande, hvarefter, genom Magistratens eller bemälde ordförandes försorg, så skyndsamt ske kan, kungöres, att ifrågavarande förslag blifvit uppgjordt och aflemnadt, samt att kännedom om detsammas inhåll kan på angitvet ställe inhemtas. Sedermera bör den af taxeringskomiténs ledamöter som på kommunalstämma blifvit dertill utsedd, afhemta ofvannämnda förslag och detsamma till taxeringskomitéens sammanträde medföra vid bot af tio riksdaler.
Ordföranden i årets Bevillningsberedning bör jemväl inställa sig hos taxeringskomitén på samma ort och då medhafva de uppgifter och öfriga handlingar, på hvilka Beredningen grundat sina förslag.
I fall ordförande i Bevillningsberedning, utan att af laga förfall vara hindrad, icke vidtager erforderliga åtgärder för beredningens sammanträde eller under låter att inom föreskriften tid aflemna beredningens förslag och öfrige handlingar, har han gjort sig skyldig till böter af sextio riksdaler. Infinner han sig icke å den af honom för beredningens sammanträde utsatt tid och ort, böte trettio riksdaler.
Ledamot af beredningen eller tillkallad suppleant, som utan laga förfall från sammanträde uteblifver böte 10 riksdaler.
Hvar och en skattskyldig må, om han dertill finner sig befogad, meddela upplysning om sina inkomsters och tillgångars verkliga belopp, samt dervid likaledes uppgifva de afdrag, som han vid bevillningsafgiftens bestämmande anser sig berättigad att tillgodonjuta. Sålunda frivilligt meddelad uppgift, hvars offentlighet den skattskyldige förklarat sig icke medgifva, må endast inför beredningen och den skattskyldiges samtycke inför taxerings- eller pröfningkomitéen företes; skolande, sedan frågan om samma skattskyldigs bevillningsafgift blifvit afgjord, denna uppgift till honom återsiällas eller bevisligen förstöras af den som densamma emottagit. Enahanda stadgande gälle äfven i afseende å de uppgifter som af aktiebolag skola meddelas. Ledamot af beredning eller biträdande tjensteman får icke yppa eller på något sätt utsprida innehållet at sådane uppgifter.
Skattskyldig, som är missnöjd med Beredningens förslag eger att hos taxeringskomitéen uppgifva de skäl och styrka de förhållanden, på grund hvaraf han anser detta förslag böra ändras eller ogillas.
Wisby Landskontor d. 13 Nov. 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 December 1874
N:r 96