Förordnade:

till v. pastor i Wänge och Sjonhems pastorater från och med d. 12 d:s W. L. Klint — till d:o i Follingbo pastorat från och med s. d. J. A. Lyth — till d:o i Eskelhems pastoral från och med nästk. 1 Maj J. W. Gutenberg — till d:o i Ejsta pastorat från och med s. d. E. Berglund — till d:o i Dalhems pastorat från och med s. d. F. Friberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 April 1874
N:r 30

Enligt kongl. Maj:ts nådiga bref

af den 12 december nästl. år komma nedannämnda inom Gotlands Län vi stande Pensionärer af Kongl. Flottans gemenskap, hvilka vid berörde års slut eller dessförinnan uppnått en ålder af 70 år, att för samma år tilldelas en gratification af Tio Riksdaler Riksmynt hvardera, neml:

Lotsar:
Jacob Hansson Sallmunds i Hamra, Johan Stenberg i Sanda, Abraham Klintbom i Lärbro och Per Klintström i Östergarn, samt

Båtsmän:
1:a Gotlands Kompani
Hans Johansson östanväder i Stenkyrka, Jacob Christian Godvillig i Kräklingebo, Johan Andersson Fdger i Dalhem, Mathias Hansson Österby i Gothem, Hans Jansson Mesan i Othem, Olof Sandström Courage i Hejnum, Per Ehrenberg Engel i Gothem, Johan Peter Fred i Kräklingbo och Jöns Ljungberg Hjerpe i Sjonhem.
2:a Gotlands Kompani,
Per Johan Sjöpilt i När, Nils Nilsson Gäst i Eskelhem, Lars Ahlberg Heder i Levide, Johan Hansson Box i Nähr, Lars Larsson Lång i Klinte, Anders Östböm Trogen i Fardhem, Per Persson Mesan i Rone, Olof Mårtensson Mallegård i Gröttlingbo, Hans Erik Ström i Klinte, Carl Johan Styrman, Hans Persson Spets och Johan E. Gardell Bössegård i Fardhem, Jacob Persson Frisk i Wamlingbo, Olof Gårdstedt Rosenhy i Wall, Lars Jacob Tapper i Heide, Per Mathisson Krans i Ahlskog och Johan Söderström Klockare i Wamlingbo;
Och som dessa medel nu blirvit hit öfversända, kunna de af vederbörande få lyftas här å Landtränteriet emallan kl. 11-1 alla stickendagar inom nästlust. April månads utgång, hvarvid till undvikande af omgång och onödiga resor bör iakttagas, att ettdera

1:o Gratiticationstagaren sjelf inställer sig för att emottaga och qvittera medlen, eller ock
2:o Sänder ombud som är försedt med skriftlig fullmakt, lagligen bevittnad af 2:ne personer, eller slutligen och enklast
3:o Att gratificationstagaren å grafificationen, Tio riksdaler riksmynt, utfärdar qvitto, i afseende på egenhändiga underskriften at namn eller bomärke at pastor eller kronolänsman attesteradt, då medlen emot sådant qvitto utbekommes.

I alla händelser bör presibevis åtfölja att underhållstagaren lefver och sig väl skickar. Har någon aflidit under loppet år 1873, så utbetalas gratificationen icke destomindre, emot behörigt dödsbevis, till sterhhuset, så frami det styrker sin behörighet dertill, men skulle någon gratificationstagare halva aflidit före ingången af nämnda år, sii erhåller sterbhusct icke någon gratification; och anmodas Herrar Pastorer, att om någon af förstnämnde personer skulle hafva aflidit före år 1873, denim hit insända bevis inom April månads utgång.
Wisby i Landskontoret d. 11 Mars 1874.
RUD. HORN.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Mars 1874
N:r 22

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Östergans kompani.: Ardre socken lördagen den 7 kl. f. m.; Gammalgarns socken e. m. kl 11 f. m.; Östergarns socken s. d. kl. 3 e. m.

Eskelhems kompani: Eskelsems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Tofta socken s. d. kl. 12 midd.

Stenkumla kompani: Westerhejde socken söndagen den 8 kl. 8. f. m.; Stenkumla socken s. d. kl 2 e. m.; Träkumla socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.

Dede kompani: Follingbo socken s. d. kl. 3 e. m.; Akebäck socken s. d. kl. 1 i f. m.; Roma socken s. d. kl. 8 f. m.; Björke socken onsdagen den 11 kl. 8 f. Hogrän socken s. d. kl. 11 f. m.; Wall socken s. d. kl. 2 e. m.

Wisby infanteri komp.: 1:a afdelningen söndagen den 8 kl 7 f. m.; 2:a aldelningen den 8 kl. 8 f. m.

Endre kompani: Barlingbo socken torsdagen den 10 kl, 8 f. m.; Ekeby socken s. d. kl. 10 f. Endre socken s. d. kl. 12 middagen; Hejdeby socken s. d. kl. 2 e. m.

Bro kompani: Weskinde socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.: Bro socken s. d. kl. 11 f. m.; Fole socken s. d. kl. 2 e. m.; Lokrumme socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.

Halla kompani: Ganthem socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Halla socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Dahlhem socken s. d. kl. 3 e. m.

Lina kompani: Wallstena socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.; Gothem socken söndagen den 8 kl. 12 midd.; Hörsne med Bara socken måndagen den kl. 5 e. m.; Norrlanda socken s. d. kl. 1/2 2 e. m.; Källunge socken tisdagen den 10 kl. 11 f. m.

Bäls kompani: Bäls socken söndagen den 8 kl. 9 f. m.; Hejnum socken s. d. kl. 6 f. m,; Othem socken måndagen den 9 kl. 7 f. m.; Boge socken s. d. kl. 9 f. m.

Lummelunds kompani: Lummelunds socken söndagen den 8 kl. 2 e. m.; Stenkyrka socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Martebo socken s. d. kl. 2 e. m.

Tingstäde kompani: Hangvar socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Hall socken s. d. kl. 2 e. m.; Tingstäde socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.

Forssa kompani: Lärbro socken söndagen den 8 kl. 7 f. m.; Hellvig socken s. d. kl. 2 e. m.

Rute kompani; Fleringe socken s. d. kl. 9 f. m.; Rute socken s. d. kl. 2 e. m.; Bunge socken söndagen den 15 kl. 8 f. m.

Fårö; kompani: Fårö socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Blott de beväringsskyldige, som utehafva gevär, skola vid vapensynerna inställa och derstitdes uppvisa alla sina kronopersedlar.
Till inställelse vid de sålunda utsatta vapensynerna varda vederbörande beväringsskyldige härigenom kallade, med erinran om stadgandet uti Kungl. Brefvet den 19 Januari 1964, att beväringsskyldig, som utan laga förfall uteblifver från behörigen kungjord vapensyn, mönstring eller vapenöfving, skall vara underkastad vite för förste gången af 5 Rdr, andra gången af 10 Rdr-samt tredje och följande gånger till de belopp, som Konungens Befallningshafvande kan finna skäligt att i sådant afseende bestämma.
Wisby Landskansli den 11 Februari 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

De beväringsskyldige

vid Gotlands nationalbeväring skola samlas till innevarande års mönstringar på nedan nämnde tider och ställen under instundande maj månad, nemligen:
Måndagen den 10 kl. 8 f. m. Dede kompani vid Roma kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Hejde d:o vid Wäte kyrka, s. d. kl. 1/2 4 e. m. Banda d:o vid Ejmonds i Mästerby. Tisdagen den 11 kl. 1/2 9 f. m. Klinte dio vid Klintehamn, s. d. kl. 12 middagen Fardhem d:o på Magnuserum, s. d. kl. 2 e. m. Hablinge d:o vid Sproge kyrka. Onsdagen den 12 kl. 10 f. m. Hoburgs d:o vid Öja kyrka, s. d. kl. 1/2 1 e. m. Grötlinge d:o på Sandesrum, s. d. kl. 3/4 1 e. m. Hafdhems d:o på samma ställe, s. d. kl. 1 e. m. Hemse d:o på Alfva slätt. Torsdagen den 13 kl. 1/2 9 f. m. Burs d:o vid Burs kyrka, s. d. kl. 1/2 10 f. m. Närs d:o vid Hallute i När, s. d. kl. 1/2 12 f. m. Garde d:o vid Garde kyrka. Fredagen den 14 kl 1/2 9 f. m. Torsburgs d:o på Ekeskogsrum, s. d. kl. 3/4 9 f. m Östergarns d:o på samma ställe, s. d. kl. 10 f. m. Sjonhems d:o vid Sjonhems kyrka. Tisdagen den 18 kl. 8 f. m. Bro d:o vid Duss i Bro, s. d. kl. 1/2 10 f. m Endre d:o på Tibblesrum, s. d. kl. 11 f. m. Halla d:o vid Dalhems kyrka, s. d. kl. 1/2 2 e. m. Lina d:o på Wallstenarum. Onsdagen den 19 kl. 8 f. m. Bäls d:o vid Slitehamn, s. d. kl. 1/2 11 f. m. Rute d:o vid Rute kyrka, s. d. kl. 3 e. m. Fårö d:o vid Broa å Fårö. Torsdagen den 20 kl. 9 f. m. Forssa d:o vid Lärbro kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Tingstäde d:o vid Tingstäde kyrka, s. d. kl. 4 e. m. Lummelunds d:o vid Lummelunda kyrka. Lördagen den 22 kl. 1/2 9 f. m. Stenkumla kompani vid Gardrungs, s. d. kl. 10 f. m. Eskelhems d:o vid Eskelhems kyrka. Måndagen den 24 kl. 9 f. m. artilleriet och fältmusikanterne å södra byrummet, s. d. kl. 8 f. m. Visby infanterikompani på samma ställe och s. d. kl. 9 f. m. Visby jägare d:o på samma ställe.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1875
N:r 29.

Egendomshandel.

Förste landtmätaren L. T. Jacobsson har af hemmansegaren Söderdahl, Bolex i Eskelhem, tillhandlat sig 1/8 mantal Bolex, till ett pris af 8,000 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Mars 1875
N:r 20.

Gåfvor till Gotlands Fornsal.

Öfverstinnan Cecilia Meukov, f. Spolanda:
Fotografi-porträtt af Dokt. J. Dedekind, f. 1769 d. 1860; Fotografiporträtt af stabsadjutanten, kapt C. J. Sjöberg; Fotorafi af Oscarstenen, då han d. 7 Juni 1861 afläcktes i närvaro af H. M. Enkedrottning Josefina och H. K. H. Prinsessan Eugenie.

Mams. Fredrika Smith i Fleringe:
Bönedags-Texter, utklipta och målade (i glas och ram); Dosa af koppar, emaljerad.

Skolläraren P. G. Pettersson i Eskelhem:
Tafla i olja (Kristi hudflängning), på trä, gammal målning med förgyllning och något upphöjda figurer; Tafla i olja (Kristi plågo-redskap), på trä, d:o.

Mamsell Maria Petterson i Wisby:
Sy-skruf af messing, med dyna af sidentyg; ett par Mancketter, med blomsöm, trädd på tyll.

Konsul L. Arveson:
Porträtt i olja af Frih. Clas Ahlströmer, f. 1736 d. 1794! Porträtt i olja af dennes Fru f. Sahlgren.

Jungfru Elis. Sigrén:
Solfjäder af elfenben, målad med figurer och förgyllningar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Februari 1875
N:r 11.

På misstankar

att hafva i slutet af förlidet år framfödt barn och undandolt detsamma har en ung husbondedotter från Eskelhem blifvit häktad och till cellfängelset härstädes införpassad för undergående af ransakning. Det har likväl sedermera blifvit utrönt, att fostret icke varit fullgånget, hvadan den unga modren således icke, såsom mången i orten boende trott, gjort sig skyldig till uppsåtligt barnamord.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 Januari 1875
N:r 7.

Förordnande.

Hr länsveterinären Ernst Schoug har i dessa dagar, på förordnande af konungens befallningshafvande, varit utrest till Eskelhem, der flera hästkreatur befunnos angripna af den på ön gängse katarralfebern.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Januari 1875
N:r 6.

Rättegångs- och Polissaker.

Följande utslag i förut omnämda, af rådhusrätten å cellfängelset härstädes handlagda mål, afkunnades å nedannämda dagar:

1) Den 5 sistl, december: ogifta Margaretha Johann Olsdotter ifrån Eskelhem, för 1:sta resans stöld: 4 månaders straffarbete och förlust af medborgerligt förtroende i 3 år; för bedrägeri, att till kronan böta 30 kr och derjemte ytterligare vara förlustig af medborgerligt förtroende i 1 år;

2) bonden Lars Niklas Martell ifrån Eskelhem, tilltalad för samma brott som ofvannämda Margr. Joh. Olsdr, kunde, i brist af bevisning, icke sakfällas, men dömdes deremot att för oskickligt uppförande inför rätta böta 25 kr;

3) f. pontonieren A. Edvall, den 12 december, för 2:dje resan stöld, till 2 års, 6 mån. straffarbete samt förlust af medborgerligt förtroende i 8 år;

4) Den 19 december: Carl Johan Fedder, för andra resan stöld till straffarbete i 1 år och 6 mån samt förlust af medborgerligt förtroende i 5 år.

5) Målaren O. Ehrsson för snatteri att böta 20 kr.

6) förre artilleristen Johan Wilhelm Johansson för 3:dje resan stöld, dömdes den 30 dec. till staffarbete i 2 år och 2 mån. samt 6 års förlust af medborgerligt förtroende.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Januari 1875
N:r 4.