Bidrag till skolskjutsar.

Hejnum-Bäls skoldistrikt har av skolöverstyrelsen fått statsbidrag till skolskjutsar för nästa läsår på sträckan Gane—Lilla Bäl—Hejnum skola och åter för barn i Gane, Lilla Bäl och Sudergårda samt på sträckan Riddare—Hejnum skola och åter för barn boende vid Riddare och Norrbys.
Eskelhems skoldistrikt har fått statsbidrag för skolskjutsar på sträckan Bibos—Bjers—Eskelhems skola eller omvänt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1938
N:r 169

Mera regn.

Vissa trakter av Gotland har under den senast gångna natten och i dag åter fått en mer eller. mindre kraftig rotblöta. Här i Visby kommo några ordentliga skurar i förmiddags och även framemot middagstiden regnade det stundvis.
Även på det övriga Gotland har man fått regn, på sina håll i förening med åska. Särskilt i Eksta och Levede samt omkringliggande trakter var åskvädret i natt synnerligen kraftigt med, ständigt flammande -blixtrar. och kraftigt tordön. Blixten torde också he slagit ute i markernå, dock utan att åstadkomma någon förödelse. Åskvädret åtföljdes av ett skyfallsliknande regn. I Levede uppmättes i morse 23 mm. nederbörd, i Eksta 11. Även i Fröjel hade man ett ganska kraftigt åskväder med regn. Vägarna stå blanka av vatten därute, rapporteras det. Även i När har nederbörden under natten varit riklig och åskan gått för fullt under någon timma. I Eskelhem hörde man åska på avstånd. Nederbörden uppmättes där igår kväll till 4 mm. och i morse till 8. Vamlingbo rapporterar 15 mm:s nederbörd, Stora Karlsö 5,7, Klintehamn 12 och Fårö 1,8 mm. Dagens nederbörd .i Visby uppmätes inte förrän i kväll, men i natt hade det kommit 0,4 mm.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 Juli 1938
N:r 168

Gårdagens strålande högsommarväder.

som lockade massor av människor ut i naturen, har efterträtts av regn och mulen himmel. Under den gångna natten har nederbörd fallit litet varstans på ön, men det kan knappast sägas att vätad för ögonblicket, särskilt med hänsyn till höbärgningen, inte är så särskilt välkommen. Här i Visby uppmättes för natten en regnmängd av 5,7 mm., i Roma hade man före kl. halv 2 fått 6 mm., vid Hoburgen till kl. 8 i morse 2,7, i Västerhejde 7, i Follingbo 6, på Fårö 1 och i Eskelhem 7 mm. I Linde fick man 6 mm. med kraftig åska. I Eskelhem hade man även sett blixtar men ej iakttagit någon åska. I detta sammanhang kan meddelas att man igår på Fårö inte blott hade säsongens finaste sommarväder utan också en formlig invasion av gäster från när och fjärran. Båda färjorna voro under hela dagen oavlåtligen igång och på Sudersand myllrade det av badande.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 18 Juli 1938
N:r 162

Mera regn.

Även den senast gångna natten har medfört regn, som på sina håll fortsatt också i dag. Nederbörden har nu varit så pass riklig att man i vissa trakter inte vill ha mera just nu.
I Visby började det regna vid 2tiden i natt och fortsatte utan uppehåll till 9-tiden i morse. Kl. 8 uppmättes i staden 7,8 mm.
På Fårö hade man vid samma tid fått 6,1 mm., i Östergarn 14, i Hemse 12 och i Eskelhem 6 mm. På sistnämnda plats uppmättes igår morse 10 mm.
Nederbördsmängden i Hoburgen var i morse 1,5 mm. och i Roma 9 mm., medan man i Källunge till kl. 4 i morse fått inte mindre än 20,5 mm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Juli 1938
N:r 157

Sjuttio år

fyller på lördag fru Amanda Hagström, Eskelhem.
Fru Hagström är väl känd inom Eskelhem och omkringliggande socknar, där hon i egenskap av kokarmor är allmänt anlitad. Vänlig o. tillmötesgående samt skicklig i sitt fack har hon förskaffat sig en vidsträckt vänkrets.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 Juli 1938
N:r 152

En välkommen nederbörd

har i natt och i dag fallit över stora delar av vår ö. Den kom i grevens tid, ty jorden var nu alldeles uttorkad, och på sina. håll var vattenbristen inte långt borta. Regnet har också fallit stilla och vackert och har väl därigenom gjort ytterligare nytta.
I synnerhet de södra delarna av ön tyckas ha fått väta, medan däremot t. ex. Fårö inte fått mera än ett par stänk. Därute är man därför inte alls lika belåten som på andra håll. I Roma regnade det sedan i morse och man kunde på förmiddagen uppmäta 2,8 mm., även det alldeles för litet. Det såg dock ut att bli mera under dagens lopp. I Östergarn föll nederbörd mellan 3 och 5 i morse, och efter ett uppehåll på några timmar började det igen. Här i Visby regnade det ihållande men icke särdeles häftigt ända sedan 12-tiden i natt, och kl. 8 i morse uppmättes 4,7 mm. På förmiddagen har det dock säkerligen kommit minst lika mycket om inte mera. I Eskelhem har man slutligen fått 16 mm., i Linde 6 och vid Hoburgen 16 mm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 Juli 1938
N:r 152

Landsbygden. Eskelhem.

ESKELHEM.
Nykterhetsfolkets dag firades här med ett möte i bygdegården, besökt av 150 personer och anordnat av IOGT-logen och blåbandsföreningen på platsen. Efter Vår Gud är oss en väldig borg, sjungen unisont, hälsades de närvarande av hr Wessman, varpå hr Lennart Olsson, Västergarn, utförde ett pianosolo. Folkskollärare Ivar Larsson höll så föredrag om Ungdom och alkohol, mottaget med livligt bifall, varefter hr Olsson på orgel utförde en egen komposition, Engelsk sång, samt ett postludium. Hr Martin Lindgren uppläste några verser varefter kyrkoherde Ronqvist till avslutning höll ett kort anförande. Sammankomsten avslöts så med psalmversen Herre, signe du och råde.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Maj 1938
N:r 120

Godkänt köpeanbud.

Regeringen har godtagit det av hemmansägaren August Nilsson i Valda, Eskelhem, med 500 kr. angivna köpeanbudet på den arvstfonden efter f. hemmansägaren Per Nilsson tillfallna lägenheten Sigvards 159 i Eskelhem.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Landsbygden. Eskelhem.

ESKELHEM.
Extrapastoratskyrkostämma hölls här på söndagen varvid räkenskaperna för 1937 för under pastoratet lydande kassor föredrogos och ansvarsfrihet beviljades i enlighet med revisorernas förslag. Den nyupprättade skogshushållningsplanen för nästkommande tioårsperiod med en beräknad årlig avverkning av 70 kbm. för Eskelhem och 100 kbm. för Tofta godkändes. Till ombud vid blivande ny normaluppskattningsförrättning valdes Gustaf Jakobsson, Sigvards, med O. Ansén, Tofta, som suppleant.
Kyrkostämma hölls i samband med pastoratsstämman, varvid skolans och kyrkans räkenskaper för 1937 föredrogos och godkändes.
Extra kommunalstämma hölls därefter, varvid på förslag av kommunalnämnden beslöts att kommunen skulle på 10 år arrendera den nu obebodda arrendatorsbostaden på prästgården. Till ombud att i samråd med ombud från Tofta utarbeta förslag till försäljning av den gemensamma barnmorskebostaden utsågos Erik Bolin och Hugo Ahlström.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1938
N:r 105

Landsbygden. Eskelhem.

Eskelhem.
Metodistförsamlingens syförening i Eskelhem höll i fredags en synnerligen god missionsförsäljning, Efter inledningsanförande av pastor Eric Lind, som talade över ämnet ”Bed och arbeta” hölls auktion å syföreningsarbeten m. m. I den till trängsel fyllda lokalen var köplusten stor, ej minst då de goda portionerna serverades. Den ekonomiska behållningen uppgick till omkring 260 kr. Vännerna i Eskelhem äro värda stor honnör för denna försäljning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Maj 1938
N:r 104