Visby folkskola.

Till två icke ordinarie folkskolläraretjänster (vakanta tjänster) vid Visby folkskola ha vid ansökningstidens utgångan sig följande folkskollärare: Thorsten Jansson, Stockholm, Magnus Ljung, Torne, John E. Jonsson, Österfärnebo, Bertil Söderberg, Visby, och J. Bernevi, Gimgöl, samt folkskollärarinnorna Anna Stina. Ljung, Torne, Anna Greta Ahlström, Visby, Elsa Pahlén, Lund, Kerstin Färdeman, Västerås, Astrid Karlsson, Nääs, Eva Svahn, Stockholm, Anna Maria Jerhagen, Dala-Järna, Märta Kuhlau, Visby, Vivan Stein, Göteborg, Anna Sidén, Gävle, Kerstin Ramsborg, Hofors, Tyra Stjärne, Eskelhem, Irma Håkansson, Huskvarna, och Ingeborg Berling, Skruv.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Ett ståtligt bröllop

firades under lördagen i Hogrän, då fröken Ruth Lidqvist, dotter till skomakarmästare Reinhold Lidqvist, Eskelhem, och mans maka, född Gustavsson, sammanvigdes med hemmansägare Thure Pettersson, Gervalds i Hogrän. Under tonerna av en gotländsk bröllopsmarsch, spelad på fiol av herr Bertil Söderström, Dalhem, tågade brudparet, följt av elva par tärnor och marskalkar samt brudnäbbar, in i kyrkan, där pastor Artur Eriksson på orgeln spelade Bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av Mendelhson, varefter herr Söderström sjöng ”Kom till mig Jesus” av Hannikainen.
Vigseln förrättades av komminister Erik Ceder, vilken i anslutning till densamma höll ett varmhjärtat tal till de nyogifta. Efter vigseln sjöng hrr Söderström och Erikson Bröllopssång av A. Hed, varefter bröllopsföljet uttågade ur kyrkan under tonerna av Wagners ”Brudkör ur Lohengrin”.
Ett hundratal gäster hade efter vigseln inbjudits till middag i hemmet vid Gervalds, där de unga hyllades med tal av bruttbonden, pastor A. Sandberg, Linde, pastor Herbert Nordanås, Hogrän, missionär Lidqvist, Norrköping, och herr Bertil Söderström, Dalhem. Under aftonens lopp anlände en hel mängd telegram, där vänner från när och fjärran bringade de nygifta sin hyllning. I den vackra sommarkvällen hade skaror, både äldre och yngre, infunnit sig för att ”se brud”, då brudfolket hyllades med salut och hurrarop. Under aftonens lopp avbrändes ett ståtligt fyrverkeri till de nygiftas ära.
Uppvaktande tärnor och marskalkar voro följande: Anna-Lisa Jansson-Samuel Lidqvist, Ingrid Palmqvist-Bertil Lidqvist, Edith Gustavsson-Sune Pettersson, Ingrid Gustavsson-Henry Grönhagen, Judith Pettersson-Effe Palmqvist, Mairy Jakobsson-Evert Olsson, Ellen Grönhagen-David Gustavsson, Ketty Vennman-Torsten Gustavsson, Asta Gustavsson-Erik Grönhagen, Anna-Lisa Olsson-Paul Palmqvist och Barbro Hagman-Malte Pettersson. Bruddnäbb var Vanja Lidqvist och Stig Jakobsson. Som bruttöverska tjänade fru Helny Jakobsson, Djupbrunn och bruttbonde pastor Arnold Sandberg.

Hr Otto Bolin, Bjers i Stenkyrka, sammanvigdes i lördags i Lärbro kyrka med fröken Alva Liljeström, dotter till lantbrukaren Albin Liljeström, Liffride, och hans maka, född Pettersson.
Under bröllopsmusik från orgeln intågade brudparet i kyrkan, varefter vigselakten inleddes med ps. 306. Kyrkoherde G. Coldemo förrättade därpå vigseln och höll ett vackert lyckönskningstal till de nygifta. Sedan ps. Härlig är jorden sjungits, utförde 11-åriga Inger Fredricsson från läktaren ett musikstycke på fiol, ackompanjerad på orgeln. Efter aktens skut uttågade brudparet ur kyrkan till bröllopsmusik på orgeln.
På kvällen gavs middag för ett sjuttiotal inbjudna, därvid flera tal höllos. Som bruttbonde fungerade lantbrukaren Henry Jacobsson, Moos i Stenkyrka, och som bruttöverska lärarinnan fröken Hjördis Svensson, Lärbro.
En stor skara av bygdens ungdom hade på kvällen samlats för att se brud och därvid hyllades brudparet med salut och leven och vidare avbrändes ett vackert fyrverkeri.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Karin Jacobsson-Harald Liljeström, Elsa Liljeström-Erik Bolin, Margareta Jacobsson-Knut Eriksson, Ingrid Karlsson-Gunnar Liljeström, Anna Jansson-John Liljeström, Kally Wiman-Nils Nyström, Elsa Gardelius-Sven Liljeström, Karin Jansson-Gösta Kindberg, Brudnäbb var Inga Liljeström, Gunnel Grefberg, Gunvor Bolin och Karin Karlson.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Födelsedagshyllningar.

— Fru Amanda Hagström, Eskelhem, som igår fyllde sjuttiofem år, blev med anledning av bemärkelsedagen föremål för hjärtliga hyllningar från släkt och vänners sida. Blommor och presenter överlämnades sålunda under dagens lopp och bl. a. fick jubilaren mottaga en större penningsumma. Även telegrafiska lyckönskningar ingingo.

— Fru Alma Öberg, Västergarn, blev på sin femtioårsdag i torsdags föremål för varma och livliga lyckönskningar. Redan tidigt på morgonen anlände familjens närmaste vänner för att bringa festföremålet sin hyllning. Av make och söner fick jubilaren mottaga ett armband och örhängen av guld. Vännerna uppvaktade med en fåtölj samt en blomsteruppsats. Även försvarsmakten vax representerad av en avdelning unga luftbevakare, vilka till sin husmor överlämnade en silverskål. En mängd presenter, blommar och telegram inströmmade därjämte under dagens lopp.
På kvällen gav herrskapet Öberg middag för ett femtiotal inbjudna, varvid fru Öberg blev föremål för ytterligare hyllningar i form av tal och sång. Under kaffet, som senare intogs i den illuminerade pensionatsträdgården, underhöll hr Erik Gadd gästerna på ett utmärkt sätt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 juli 1943
N:r 155

Födelsedagar.

Lantbrukaren Petter Nilsson, Överöstris i Alva, fyller idag sjuttiofem år. Efter att tidigare ha varit bosatt i Ronehamn, där han även bedrev fiske, förvärvade han vid femtio års ålder den gård han ännu äger och brukar. Trots sin höga ålder är jubilaren ännu pigg och kry.

Sjuttiofem år fyller idag fru Amanda Hagström, Butheijde i Eskelhem, maka till skomakare Karl Hagström. Fru Hagström, som är född i Eskelhem, har gjort sig känd som en synnerligen duktig kokarmor , i vilken egenskap hon flitigt anlitats inte bara i hemsocknen utan även i kringliggande socknar. Intresserad del har hon även tagit i den kyrkliga syföreningen allt sedan dess start. Genom sitt vänliga och hjälpsamma sätt har hon vunnit många vänner.

Om söndag fyller f. lantbrukaren Edvin Pettersson i Fole åttio år. Född i Källunge begav hån sig som nittonåring till Amerika, kom hem igen efter tre år, men reste snart ut på nytt för att stanna borta i sex år. Då han definitivt återkom till hembygden förvärvade han Vatlings i Fole, som han utvidgade, brukade och bebyggde. År 1934 överlät han gården och inköpte ett mindre ställe vid L:a Fole. Hr P. har även tagits i an språk för kommunala uppdrag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Bröllop

firades i Hogräns kyrka lördagen den 10 dennes mellan lantbrukaren Thure Pettersson, Gervalds i Hogrän, och fröken Ruth Lidquist, dotter till hr Reinhold Lidquist, Levide i Eskelhem, och hans maka, född Gustavsson. Vigselförrättare blir komminister E. Ceder, Vall.

Bröllop firades i lördags i Stenkyrka, då hemmansägaren Einar Åkerblom, Häftings i Hangvar, sammanvigdes med fröken Margit Jakobsson, dotter till kyrkvärden Th. Jakobsson, Lickershamn, och hans maka, född Pettersson.
Företrätt av tvenne spelemän tågade bröllopsföljet från prästgården till kyrkan, där bröllopsmusik under intåget spelades på orgeln. Efter psalmsång följde vigselakten varvid officianten, kyrkoherde Gustaf Olofsson, även höll ett hjärtligt lyckönskningstal till de nygifta. Sedan den högtidliga akten avslutats med psalmsång uttågade brudparet med uppvaktning ur kyrkan till orgelmusik.
Efter vigseln samlades man i brudens hem vid Lickershamn, där bröllopsfestligheterna sedan vidtogo. Under kvällens lopp visade sig brudparet upprepade gånger för folk som kommit för att traditionsenligt ”se brud”. Brudparet hyllades därvid med salut, fyrverkeri m m.
Som bruttbonde fungerade förre folkskolläraren Olof Bolin och som bruttöverska fru Ingeborg Stengård, Lickershamn.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Lilian Åkerblom – Martin Jakobsson, Aina Åkerblom – Einar Jakobsson, Greta Jakobsson – Tryggve Åkerblom, Hellen Svensson – Sven Jakobsson, Emmy Stenström – Erik Eriksson, Ingrid Enström – Bengt Lundahl, Astrid Stenhoff – Tore Sandström.

I Hejde kyrka sammanvigdes lördagen den 10 dennes lantbrukaren Arne Hallgren, Ventinge, och fröken Maja Marcusson, dotter till hemmansägaren A. J. Marcusson, Skogs i Hejde, och hans maka, född Hejdenberg. Vigselförrättare blir kyrkoherde Folke Thuresson.

Gotlands Allehanda.
Torsdagen den 8 juli 1943.
N:r 153

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under maj månad 1943:
För hästar till: Henry Rosendahl, Binge i Alva, 1,700 kr., John Blomgren, Gaustäde i Bunge, 810, Olov Häglund, Gandarve i Vänge, 530, Karl Johansson, Jaxarve i Rone, 680.
För föl till: Emil Karlsson, Kals i Tingstäde, 70, Gottfrid Hansson, Koparve i Lau, 58, Eric Hansson, Unghanse i Eskelhem, 150, Kjell Wiman, Stora Hästnäs, Visby, 100, A. Olofsson, Kräklings i Kräklingbo, 56, Svea Frigren, Hästg. 5, Visby, 80, Helmer Andersson, Västninge i Lärbro, 80, Helge Grevberg, Tomase i Lokrume, 150, Artur Söderdahl, Valda i Eskelhem, 50, Herman Andersson, Ringome i Alva, 85, R. Petetrsson, Vellarve i Roma, 108, Arne Pettersson, Havor i Havdhem, 150.
För nöt till: Henry Jacobsson, Moos i Stenkyrka, 175, Valdemar Boman, Gautarve i Tingstäde, 250, H. Gustaf Hägg, Hejdegårda i Hejde, 600, Emma Rosvall, Hassle i Östergarn, 500.
För svin till: Uno H. Sandkvist, Mejeriet, Fide, 65, Herman Larsson, Lingvide i Havdhem, 50, Verner Gustavsson, Prästgården i Eksta, 75.
För hund till: Leo Wennberg, Smedjegatan 5-7, Visby, 100.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Tillkännagivande

I här fört föreningsregister hava denna dag intagits följande anmälningar:
styrelsen för Västergarns fiskeriförening u. p. a., som har sitt säte i Västergarns socken, utgöres numera av Karl Gustav Axel Johansson, Sigvards, Eskelhem, Karl Albin Olsson, Lauritze, Västergarn, och Karl Johan Emil Nilsson, Ammor, Västergarn, ordinarie ledamöter, med Hilmer Reinhold Georg Nilsson, Ammor, Västergarn, Gustav Valdemar Nilsson, Lekarve, Sanda, och Karl Hjalmar Myrström, Lekarve, Sanda, såsom suppleanter. Föreningens firma tecknas av styrelsen;
den 2 maj 1942 antogos stadgar för Föreningen Folkets Hus i Dalhem utan personlig ansvarighet, som har till ändamål att efter förvärv av fastighet genom lokaluthyrning, idkande av teater-, biograf- eller kaférörelse eller annan därmed jämförlig ekonomisk verksamhet tillgodose medlemmars behov av billiga och ändamålsenliga samlings- och expeditionslokaler. Styrelsen, som har’. sitt säte i Dalhems socken, utgöres av Anton Persson, Erik Danielsson, Ivar Stenqvist, Einar Schwarts och Henning Persson samtliga Dalhem, Gotlands Hässelby. Föreningens firma tecknas av Ivar Stenqvist och Einar Schwartz var för sig. Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Kallelse till föreningssammanträde sker genom annons i de tidningar årssammanträdet bestämmer minst åtta dagar före dess hållande. Övriga meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom särskilda skrivelser.
Visby i landskansliet den 25 februari 1943.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1943
N:r 48

Födelsedagar.

Sjuttio År fyller fredagen den 26 febr. änkefru Ida Lövgren, Eskelhem.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1943
N:r 46

Göta-Lejon-Biografen.

Gula Kliniken
FILMEN SOM GÅR FÖR FULLSATT HUS.
ESKELHEM den 17/2 kl. 8
KATTHAMMARSVIK 18/2 kl. 70.9
STENKYRKA d. 20/2 kl. 7 o. 9
HÖRSNE ad. 21/2 kl. 7 o. 9 :
HAVDHEM da. 22/2 kl. 7 o. 9
LJUGARN d. 23/3 kl. 8
Barnförbjuden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1943.
N:r 38

ULLA BILLQUIST

turnén besöker följ. platser:
STÅNGA, Malmgard, lördagen den 13 febr, kl. 8 e. m.
ÖSTERGARN, Bygdegården, söndagen den 14 febr. kl. 2 e. m.
BARLINGBO, Bygdegården, söndagen den 14 febr. kl. 8 e. m.
ESKELHEM, Bygdegården, måndagen den 15 febr. kl. 8,15 e. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 februari 1943
N:r 30