Dödsfall.

F. fjärdingsmannen och lantbrukaren Johan Pettersson, Sallmunds i Mästerby, har avlidit i en ålder av sjuttiofem år. Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn.
— Änkefru Ida Glifberg, Lera i Endre, har efter en långvarig sjukdom avlidit i sitt hem i en ålder av sjuttiosju år, som hon fyllde den 17 dennes. Den bortgångna, som var småländska till börden och änka efter lantbrukaren Johan R. Glifberg, var efter sin ankomst till Gotland liksom sin blivande make anställd vid Stava i Barlingbo, där de sedan gifte sig. Därpå flyttade de till Barlingbo prästgård, vilken maken arrenderade till 1937, då han inköpte gården vid Lera i Endre, där han avled 1943. Gården innehas nu av sonen: Gustaf Glifberg och hans maka, hos vilka alltså den avlidna nu bodde. Änkefru Glifberg hade framförallt gjort sig känd som en duktig hemmets kvinna, som skötte sitt stora hushåll med ordning och kunnighet. Hon var även mycket kyrkligt intresserad och syntes under sin hälsas dagar ofta vid gudstjänsterna i kyrkan. Som närmast sörjande efterlämnar hon fyra söner, en syster gift med lantbr. Anders Persson, Norrbys i Barlingbo, samt fyra bröder i Småland, varav två i Växjö. Vidare efterlämnar hon sonhustrur och barnbarn.
Sönerna äro lantbr. Emanuel Glifberg, Röstäde i Ekeby, lantbr. Johan Glifberg, Sojdungs i Fole, byrådirektören i lantmäteristyrelsen Malte Glifberg, Stockholm, och lantbr. Gustaf Glifberg, Lera i Endre.
— Fyrtiosex år gammal har vägarbetaren Richard Persson, Sojvide i Sjonhem, avlidit. Han sörjes närmast av maka, född Lindby, och två döttrar.
— Efter endast ett par dagars sjukdom har lantbrukaren Joel Pettersson, Sallmunds i Mästerby, avlidit. Den avlidne, som var sjuttiofem år gammal, sörjes närmast av maka, född Nilsson, samt barn.
— I en ålder av sjuttiofyra år har fru Anna Niklasson, Visby, avlidit. Den bortgångna var maka till f. banvakten i Lärbro K. A. Niklasson och bodde nu tillsamans med maken hos en dotter i Visby. Förutom maken efterlämnar den avlidna barn, bland dem stationstöreständaren Nils Niklasson, Fårösund.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Dödsfall Ida Kristina Glifberg

Härmed tillkännagives att vår Mor och Farmor Ida Kristina Glifberg i dag efter ett långt lidande stilla. avlidit i sitt hem efter nyligen fyllda 77 år, Sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Lera i Endre den 23 dec. 1946.
Gustaf och Dagny Glifberg
Ingrid: Bengt Lennart Gunnar
Emanuel och Hildegard Glifberg
Gustaf Sven
Johan och Signe Glifberg
Henry, Sylvia
Malte och Malin Glifberg
Christin, Lena, Peter

Så tag nu mina händer och led Du mig
Att saligt hem jag länder, o Gud, till Dig.
Ditt barn i nåd ledsaga, min väg är svår.
Jag vill ett steg ej taga där Du ej går.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Dödsfall.

I en ålder av sextiosju år har lantbrukaren John Alexandersson, Lilla Hoburga på Fårö, avlidit. Som närmast sörjande efterlämnar han en dotter, gift med lantbrukaren Gustav Engström, barnbarn och syster.
— Änkefru Hilda von Holten, född Lange, har avlidit i Rynninge, St. Mellösa, Örebro län, i en ålder av åttiosex år. Hon var född i Visby och dotter till sedermera kyrkoherden i Alva Carl Lange och hans maka, född Ihre. År 1887 ingick hon äktenskap med kaptenen i flottans reserv Herman von Holten, Malmö. Efter makens död flyttade hon till systern, änkefru Alva Annan, Rynninge, hos vilken hon vid sin bortgång fortfarande var bosatt.
Den bortgångna sörjes närmast av en son, bosatt i Blekinge, två bröder, dr C. F. Lange, Stockholm, och f. landskamreraren G. W. Lange, Växjö, samt tvenne systrar, fru Alva Arman, Rynninge, och fru Hedda Bengtsson, Västerås, jämte syskonbarn och övrig släkt.
— Godsägaren Georg Nyberg, Baldersborg, Vrena i Södermanland, avled på torsdagen i en ålder av 72 år.
Den bortgångne, som var född i Hellvi och i ungdomen inspektor på Stenstu i Endre, var förvaltare på Bernshammars bruk i Västmanland åren 1907-1932. Till Södermanland kom han sistnämnda år och inköpte då Hjärmesta i Tuna, som han dock sedermera sålde och i stället förvärvade Farneby i Vrena. Denna gård hade han numera utarrenderad. I Vrena var han bl. a. ledamot av kyrkorådet samt vice ordförande i kommunal-och kyrkostämmorna. Närmast sörjande är maka samt syskon, ingenjör Henry Nyberg, och fröken Gerda Nyberg, båda bosatta i Vrena, jämte syskonbarn samt släktingar på Gotland.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296

Var finns de bästa korna?

I en till lantbruksstyrelsen inkommen rapport rörande kontroll-föreningsverksamheten på Gotland under kontrollåret 1945-46 har sammanlagt 646 besättningar med 5,662 kor varit anslutna till verksamheten. I genomsnitt har det blivit en avkastning pr ko och år av 3,816 kg. mjölk med fetthalt av 4,04 proc., vilket motsvarar 154 kg. smörfett. Den högsta avkastningen redovisas för Fardhems kontrollkrets med 172 kg. smörfett, varefter följer Stångaortens och Hemseortens med vardera 169 kg., Levide med 165, Havdhem och Dalhem med 164 samt Sandaortens och Lindeortens med vardera 159 kg. smörfett. Svagaste resultaten redovisas för Endre med 130 kg., Tingstäde-Bro med 139 samt Valls och Visbyortens kontrollkretsar med vardera 140 kg. smörfett pr ko och år. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Skogsauktion

hålles i Endre bygdegård fredagen den 27 dec. kl. 13,30 på 765 träd och 222 kbm. skog i Endre khb. och 153 träd och 52,8 kbm. skog i Barlingbo khb. Stämplingslängder finnes hos Erik Hellgren, Endre, och Emil Stenberg, Barlingbo.
Närmare upplysningar vid auktionen.
Barlingbo den 17/12 1946.
Pastoratskyrkorådet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Bröllop.

— I söndags sammanvigdes i Visby domkyrka verkstadsarbetaren Harry Hassellöf och hemvårdarinnan fröken Eva-Lisa Lyander, Visby, dotter till lantbrukaren Emil Lyander, Larsarve i Roma, och hans maka, född Nyberg. Vigseln förrättades av pastor Åke Johansson och uppvaktande tärna var fröken Karin Hassellöf. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag på Hantverkaregården.
— I Nacka kyrka sammanvigs i morgon köpman Lars Satsby, Göteborg, och fröken Ingrid Pettersson, dotter till lantbrukaren Arvid Pettersson och hans maka, född Eklund, Fjells i Endre. Vigselförrättare blir komminister Samuel Norrby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

För visat deltagande

vid vår kära systers THYRA HARTMAN bortgång samt för kransar och blommor vid hennes bår frambar vi vårt varma tack.
Fjälls i Endre 11 dec. 1946.
SYSKONEN

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 December 1946
N:r 288

Skytte

Kretsfältskjutningen i mellersta kretsen.
Mellersta kretsen hade söndagen den 8 dec. anordnat kretsmästerskap i fältskjutning. Arrangörer av tävlingen var Väskinde skytteförening, som lyckats bra med tävlingen, trots att en viss omläggning av tävlingen i sista stund blev nödvändig. Den sena tidpunkten och tävlingsdagens regniga väder gjorde emellertid att tillslutnigen blev synnerligen svag endast 45 deltagare mötte upp.
Av målen voro 4 st. belägna norr om Lummelunds bruk och 2 (mästerskapsmålen) söder därom. Terrängen är här synnerligen lämplig för fältskjutning och möjligheterna hade också väl tillvaratagits.
Målen voro: 1) 1/6-fig. 220 m., 2) bunker 160 m., dubbelmål, sammanlagd tid 2 min., 3) 1/3-fig. 290 m. 45 sek., 4) 1/8-fig. 175 m. 1 min., 5) sköld 85 m. 1 min, 6) 1/4-fig., stående 110 m. 1 min.
Redan i första patrullen kom dagens bäste skytt, K. Å. Smedberg, Ekeby, med 30 tr. Han hotades dock starkt då ej mindre än tre skyttar i fortsättningen kommo upp till 29.
Om det av konsul Björkander skänkta lagpriset var striden hård, men de säkra Endre-skyttarna togo första inteckningen med 122 tr. före Ekeby, som nådde 120.Visby, som räknade 7 man i denna tävling, kom upp till 108.
Segraren i mästarklassen erhöll Norma projektilfabriks hederspris och segrarna i de övriga klasserna fingo pokaler.
De bästa resultaten:
Kl. M: K, Å. Smedberg, Ekeby, 30 tr., KL. 4: Th. Stärner, Visby, 28, KL 3: G. Pettersson, Visby, 18, KL 2: J. Mörrby, Väskinde, 12, Kl. 1: B. Andersson. Visby, 10.
Medaljfordringar (4 mål): Guld 21 tr? silver 18, brons 14.
Expeditionen var förlagd till godtemplarlokalen i Lummelunda, där kretsstyrelsens ordf. E. Glifberg förrättade prisutdelningen och avtackade arrangörerna samt Väskinde-lottorna, som skötte kaffeserveringen.

Fleringe skytteförening
hade i söndags anordnat fältskjutning om föreningens egen vandringspokal. Fältskjutningen ägde rum vid Svarvarehuk.
Målen voro 1/8-fig., avstånd 125 m., hund i front, 150 m., knästående, 1/3-fig. 310 m. och helfigur 435 m. Pokalvinnare blev Alvar Ringbom, Ahrs bruk. Bästa resultaten blevo:
Kl. I: Göte Ringbom 7 tr., Kl II: Helmer Johansson 10, Ernst Eriksson 9, Kl. III: Alvar Ringbom 17, John Lundgren 14, Bertil Ekman 14, Kl. IV: Erik Levin 8 tr.
Skjutningen försvårades avsevärt på grund av det mörka och disiga vädret.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 December 1946
N:r 287

Bröllop.

I Othems kyrka sammanvigdes i lördags bagaren Kurt Wallin, Slite, och fröken Vera Marja Nilsson, Endre. När brudparet intågade i kyrkan utfördes orgelmusik, varefter ps. 235: 1-2 sjöngs. Vigseln förrättades av kyrkoherde A. Wernberg, som även höll ett lyckönskningstal till de nygifta. Efter ytterligare psalmsång uttågade brudföljet under det att bröllopsmusik spelades på orgeln.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 December 1946
N:r 287

Jordfästningar.

Stoftet efter fröken Thyra Hartman, Fjälls i Endre, jordfästes i onsdags i Endre kyrka, där den högtidliga akten inleddes med sorgemusik och psalmsång. Kyrkoherde G. Enwall höll därpå griftetalet och förrättade jordfästningen. Sedan ps. 47: 3 sjungits utbars kistan under sorgemusik och gravsattes på kyrkogården. En vacker skörd av kransar och blommor nedlades av anhöriga och vänner till den avlidna, varefter officianten lyste frid över vilorummet.
— Till den sista vilan vigdos igår stoftet efter änkefru Johanna Johansson, Orleifs i Levide. Samlingen ägde rum i sorgehuset, där en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde E. Amér. I kyrkan inbars kistan under det att, kantor Ivar Larsson utförde sorgemusik på orgeln, varpå ps. 41: 2-3 sjöngs. Kyrkoherde Amér höll så ett anslående griftetal med ledning av Matt. 21: 5 samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 42: 4 5, varpå kistan bars ut ur templet under sorgemusik. Vid graven nedlades en vacker gärd av kransar och till sist sjöngs en psalmvers samt lyste officianten frid över vilorummet.
— Tillsyningsläraren vid Malmköpings folkskolor i Södermanland Ernst Amling har jordfästs i Lilla Malma kyrka.
Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Rudolf Zetterquist, och under den högtidliga akten förekom bl. a. även sång av operasångaren Folke Andersson. Skolbarn bildade häck, när kistan bars ut ur kyrkan, och kremation ägde senare rum i Eskilstuna. Urnan gravsattes sedan i familjegraven på Norra kyrkogården f Stockholm, varvid hovpredikanten, kyrkoherden i Maria Martin Zetterquist, officierade. En rik blomstergärd hide sänts till håren. I stället för blommor hade även bidrag lämnats till Europahjälpen och Malmköpings blomsterfond.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 December 1946
N:r 284