Skytte.

Gammelgarn vann Torsburgspokalen.
Anga skyttegille hade i går anordnat skjutningar om Torsburgspokalen och inte mindre än 116 skyttar från Roma r. o. deltogo. Målen voro fyra med sex skott mot varje och figurerna utgjordes av 1/4-fig. på 170 m., 1/6-fig. på 90 m., kg-skytt på 75 m. och 1/3-fig. på 200 m.
Pokalen för de fem gillena i Torshurgskretsen hemfördes av Gammelgarns skyttegille med 135 tr. På andra plats kom Ala med 132 p. och trea blev Angagillet.
De bästa individuella placeringarna nåddes av följande: klass IV och III:
1) M. Larsson, Dede, 23 tr.,
2) T. Andersson, Gothem, 22.
Ytterligare fem deltagare erhöllo pris.

Klass II:
1) M. Jansson, Gothem, 21,
2) V. Andersson, Ala, 20.
Ytterligare; fem pristagare.

Klass I:
1) E. Larsson, Gammelgarn, 17,
2) A. Pettersson, Bara, 16.
Ytterligare tre pristagare.

Vidare förekom extra insatsskjutning, där bästa resultaten i klass III och IV nåddes av J. Lauberg, östergarn med 6,56, E. Levin, Ala, hade 6,55 och M. Larsson, Dede, 6,54. I klass II fick G. Söderström, Gammelgarn, 6,54, och G. Buskas, Ala, 6,41 p. I tävling på miniatyrtavla nådde bl. a. V. Gustafsson och L. Östergren, Östergarn, E. Glifberg, Ekeby, och E. Levin, Ala, 60 p.
Hr Artur Levin, Anga-gillets ordförande, var skjutledare och prisutdelare och en hel del pokaler, penningpris och nyttosaker fingo nya ägare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Juli 1940
N:r 166

Landsbygden. Ekeby.

EKEBY.
En trevlig sommarfest hade anordnats i Mangsarveängen på midsommardagen av Ekeby kyrkliga söndagsskola och dit hade även inbjudits barnen i Barlingbo söndagsskola.. Högtidligheten inleddes med gudstjänst, i vilken ett par hundra personer deltogo. Ett hälsningstal hölls av pastor Gustaf Enwall, varefter barnen sjöngo en del sånger under ledning av sin lärarinna, fru Enwall. Därefter vidtog kaffeservering.
Sedan fingo barnen leka och roa sig i den vackra ängen. Dagen var strålande, men varm, varför förfriskningarna uppskattades. Ett par flickor läste vidare en för dagen lämpad dialog. Till sist framförde pastor Enwall barnens tack till mödrarna, som genom sina ansträngningar och uppoffringar kunnat åstadkomma denna fest nu i ransoneringens tider.
Det hela avslutades med nedkallandet av Herrens välsignelse samt ”Du gamla, de fria” och en psalm.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 juni 1940
N:r 145

Gotlands ekonomiska kartläggning.

enlighet med av k. m:t fastställd plan för kartverkets arbeten under år 1940 komma inom Gotlands län en hel del arbeten att utföras under månaderna juni-september med början den 26 juni. Dessa ”fältarbeten för ekonomisk kartläggning i skalan 1: 10,000” utföras under ledning av byråchefen N. O. Olsson och förste statskartografen P. V. Lindell och omfatta i sommar Bro, Lokrume, Lummelunda, Västkinde, Hall, Hangvar, Stenkyrka, Martebo, Tingstäde, Fole, Hejdeby, Källunge, Barlingbo, Ekeby, Endre, Dalhem, Sjonhem, Ganthem, Norrlanda, Boge, Bäl, Ånga, Kräklingbo, Gothem, Hörsne med Bara, Vallstena, Slite köping, Rute, Lärbro, Hejnum, Hellvi, Bunge, Fårö och Fleringe. Härutöver kommer även Gotska Sandön att kartläggas.
Det kan nämnas, att kartverkets tjänstemän under fältarbetet komma att bära av k. m :t fastställd uniform.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 juni 1940
N:r 142

Norra häradets brandstodsförening

Styrelsen för Gotlands Norra Härads Brandstodsförening hade i går sammanträde å Stadshotellet för beredande av ärenden till ordinarie föreningsstämma. Till en delägare beviljades brandskadeersättning med 11 kr, Till ledamot i arbetsutskottet efter avl. C. G. Vigström valdes hr Einar Thomsson, Skäggstäde i Källunge och till suppleant nämndeman Sigurd Björkegren, Bjärs i Endre.
Härefter vidtog ordinarie föreningsstämma, som öppnades av ordföranden direktör K. A. Hall, som enhälligt valdes till ordförande för dagen med hr A. Collberg till sekreterare. Ordföranden meddelade, att 1939 varit ett gott år för brandstodsföreningen med endast 17,358 kronor brandskador.
Revisorernas berättelse upplästes och godkändes och beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Av revisionsberättelsen framgick, att beslut om utbetalande av brandskador alltid föregåtts av omsorgsfull och betryggande utredning, räkenskaperna äro förda med största noggrannhet och ordning och alla till försäkringsrörelsen hörande handlingar utomordentligt väl ordnade och betryggande förvarade.
Föreningstämmat. uppdrog åt styrelsen att följa utvecklingen av anskaffade av effektiva brandredskap, se till att sprutor äro i fullgott skick och söka ordna goda branddammar, där så kan ske och behövas.
Till revisorer valdes hrr Gustaf Nordström, Hästnäs, 4och Josef Angelöf, Ekeby, med Nilsson, Barlingbo, och Tyko Wahlström, Endre till suppleanter.
Styrelsen beslöt att till Militärbefälhavaren framföra föreningens tacksamhet för lämnat biträde av militär vid branden i Källunge och anslog 100 kr. för utdelning till dem som visat särskilt mod och rådighet.
Efter föreningsstämman Intogs gemevana, middag på Stadshotellet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 juni 1940
N:r 136

Nykterhetsnämndsanslaget för året

har nu fördelats av socialstyrelsen. I Gotlands län ha följande nykterhetsnämnder fått bidrag : Visby med 1,000 kr., Alva 50, Boge 40, Bunge 40, Dalhems 40, Ekeby 30, Etelhems 50, Fröjels 50, Fårö 50, Gothems 40; Halla 50, Hangvars 50, Hellvi 50, Hogräns 50, Klinte 85, Kräklingbo 50, Linde 50, Lärbro 50, Mästerby 50, Norrlanda 50, Rute 50, Sanda 50, Slite köpings 100, Stånga 35, Vall 35 och Viklau 50 kr. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

Uppmuntringspris till hästuppfödare.

Avelsföreningen för varmblodiga hästen har tilldelat följande hästägare uppmuntringspris såsom uppfödare av varmblodiga hästar, nämligen A. Nylander, Österryftes i Fole, B. Jespersson, Roma Kungsgård, och Arvid Eriksson, Medebys i Ekeby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 November 1938
N:r 270

Fältskjutning i Bara.

230 skyttar från 30 gillen tävlade i disvädret.
Gotlands Skytteförbunds femte fältskjuning gick i går av stapeln i Bara. Bara skyttegille stod som arrangör. Expeditionen var förlagd till Bara bygdegård, varifrån 23 st. 10-mannapatruller utsändes i terrängen.
Skjutningen gick raskt och fast vädrets makter voro något frikostiga med dis och dimma, var humöret det allra bästa hos skyttarna, och var och en gjorde vad som göras kunde av möjligheterna, som stodo till buds.
Skjutningarna hade lockat 230 skyttar från 30 gillen, varför det fanns arbete nog för både serverings- och expeditionspersonal. Allt gick dock som oljat. Målen voro fyra och utgjordes av: 1) 1/3-fig. på 325 m., tid 1 min. (särskild insats 1 kr.), 2) sköld 90 m. (detta mål var det svåraste), 3) 1/4-fig. på 270 m. (Skjuttiden vid dessa mål var 1 min). Fjärde målet var kg-ersättare 110 m. knästående, tid 45 sek.
Östra kretspokalen var utställd som huvudpris i tävlingen och erövrades av Bara skytteförenings grupp med 71 tr. Samma träffantal nåddes av Ekeby grupp, varför de båda svåraste målen fällde utslaget till förmån för Baragruppen, som bestod av C. A. Broander, O. Gottberg, K. Larsson, E. Pettersson och G. Larsson.
Dagens högsta resultat nåddes av C. A. Broander, Bara, med 22 tr. av 24 möjliga. I kl. III blev högsta resultatet 18 tr., som nåddes av 3 skyttar. I kl. II blev 17 tr. högsta resultat. I veteranklassen (55-åringar och högre ålder) blev högsta resultatet 18 tr., som nåddes av J. Angelöf, Ekeby.
Från toppen av Baraberget var en extra insatstävlan anordnad, vars resultat kommer i prislistan senare.
Dagens medelträffpoäng blev lika med 10.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 November 1938
N:r 264

Ny Rödakorskrets

har bildats vid möte i Ekeby skola. Kretsen, som omfattar Ekeby socken, fick vid starten ett 60-tal medlemmar, och till styrelse utsågs direktör Hj. Medeen ordf., folkskollärarinnan Ruth Uddin, vice ordf., lärarinnan Vanda Svensson, sekr., lantbrukare Manfred Hellström, kassör, fröken Gunnel Jakobsson, förrådsförvaltare samt lantbrukaren Erik Arvidsson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 November 1938
N:r 261

Kommunalskatterna.

Norrlanda kommun, som förut varit hårt skattetyngd, har kunnat sänka utdebiteringen för 1939 med 3:25 från 21: 50 till 18 : 25 kr. Västergarn sänker från 16: 75 till 13: 50, Eke från 15 : 92 till 15 kr., Ekeby från 13 : 60 till 12 kr., Gothem från 12 till 11 : 70, Endre från 8 : 30 till 7: 80 och Barlingbo från 6 : 20 till 6 kr. Rute har höjt 20 öre från 10 : 80 till 11 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 November 1938
N:r 260

Dödsfall.

I går avled i sitt hem vid Röstäde i Ekeby hemmansägaren Karl Wiktor Pettersson.
Han var vid sitt frånfälle 81 år gammal. Den gamle odalmannen har i livstiden icke mycket deltagit i det offentliga livet utan har gått sin väg stilla fram och huvudsakligen ägnat sig åt skötseln av Röstäde.
Som närmast sörjande efterlämnar han maka, barn och barnbarn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 November 1938
N:r 256