Landsbygder. Dalhem.

DALHEM.
En trevlig söndagsskolf est hölls på midsommarafton i missionshuset för barnen i friförsamlingens söndagsskola.
Efter ett par sånger inledde söndagsskolans föreståndare lantbr. O. Pettersson festen med ett kort välkomsttal. Musikföreningen medverkade med ett flertal sånger. Tal till barnen hölls av pastor S. Andersson som uppmanade till att först söka efter Guds rike och hans rättfärdighet. Efter sång upptogs kollekt för söndagsskolarbetet.
Både barn och äldre blevo bjudna på kaffe med dopp varefter samtliga samlades till en stunds lek i den närbelägna ”A-dalen”. Barnen fingo även mottaga tidningar och godsaker för vilket de framförde ett gemensamt tack. Avslutningen förrättades av Hilding Söderström som höll ett kort anförande och till sist sjöngs en sång.
Kristliga Ungdomsföreningen var på midsommarafton inbjuden till Roma där vaka var anordnad tillsammans med ungdomsföreningarna i Hogrän och Mästerby.
Samling skedde i den vackra parken hos Ahlstens, Vellarve. Tal hölls av pastor H. Karlsson, Hogrän, samt av pastor Andersson, Dalhem. Sångare ur de olika föreningarna medverkade med sång och musik. Kaffe dracks uti i det fria under kamratlig samvaro. Efter en stunds lekar utbringades ett leve för värdfolket varefter ungdomarna skildes åt efter en trevlig kväll.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Gotlands ekonomiska kartläggning.

enlighet med av k. m:t fastställd plan för kartverkets arbeten under år 1940 komma inom Gotlands län en hel del arbeten att utföras under månaderna juni-september med början den 26 juni. Dessa ”fältarbeten för ekonomisk kartläggning i skalan 1: 10,000” utföras under ledning av byråchefen N. O. Olsson och förste statskartografen P. V. Lindell och omfatta i sommar Bro, Lokrume, Lummelunda, Västkinde, Hall, Hangvar, Stenkyrka, Martebo, Tingstäde, Fole, Hejdeby, Källunge, Barlingbo, Ekeby, Endre, Dalhem, Sjonhem, Ganthem, Norrlanda, Boge, Bäl, Ånga, Kräklingbo, Gothem, Hörsne med Bara, Vallstena, Slite köping, Rute, Lärbro, Hejnum, Hellvi, Bunge, Fårö och Fleringe. Härutöver kommer även Gotska Sandön att kartläggas.
Det kan nämnas, att kartverkets tjänstemän under fältarbetet komma att bära av k. m :t fastställd uniform.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 juni 1940
N:r 142

För allt deltagande

vid min älskade makes och vår käre pappas bortgång samt för den vackra blomstergärden vid hans bår bedja vi få framföra vårt varma tack.
Björkhaga, Dalhem, den 19 juni 1940.
SIGRID JOHANSSON
Barnen

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 juni 1940
N:r 139

Gotlänning avliden i Amerika.

Den 26 april avled i Spokane, Wash., från Gotland bördige Adolf Peter Stroum i en ålder av över 69 år.
Den avlidne var född vid Vidunge i Dalhem och kom till Amerika vid 27 års ålder. Han var först bosatt i Ashland, Wis., under ett kvarts sekel och därefter under 12 år i Spokane. Till yrket var han finsnickare och anställd vid Spokane Woodworking Co. Ett år efter sin ankomst till Amerika gifte han sig med Anna Wallin från Myre i Mästerby, vilken avled för ett år sedan. Under hela sin tid har han varit en verksam medlem inom Covenantkyrkan. Vid sitt frånfälle sörjes han närmast av en son och tre döttrar i Amerika, en broder därstädes samt här på Gotland av syster och broder, lantbrukare H. K. Söderström, Vidunge i Dalhem.
Jordfästningen blev en gripande och minnesrik stund, meddelar staden Spokanes svenskspråkiga tidning. Den förrättades av dr L. J. Person, pastor vid First Covenant Church, ock efter hans tal följde en sång, som den bortgångnes fyra barn under många år sjöngo varje söndag i söndagsskolan i Ashland. Gravsättningen ägde därefter rum i Riverside Park.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 juni 1940
N:r 137

Landsbygden. Dalhem.

DALHEM.
Årsavslutning vid socknens skolor ägde rum i måndags. Skolsalarna voro vackert dekorerade med blommor och löv.
Sju av eleverna vilka gått i högsta klassen fingo mottaga avgångsbetyg. Vid tillfället höll skolrådets ordförande prosten G. Reuser ett tal, vari han framförde ett tack till den vikarierande lärarinnan, fröken Märta Johansson, vilken i höst tillträder ordinarie befattning på annan plats. Fröken Johansson har under flera år uppehållit undervisningen i småskolan samt ibland även i mellanskolan.
Torkan håller i sig liksom i fjol och kommer i hög grad att inverka på skörden. Särskilt foderskörden som jordbrukarna hoppats på ser ut att bli särdeles dålig. En och annan vall kan ju finnas som ser bra ut, men på andra sidan så finns det vallar som inte äro värda att använda slåttermaskin på. Ett-årsvallarna, vilka i fjol gingo dåligt till, äro därför mycket dåliga, de äldre vallarna ha stått sig något bättre.
Betgallringen håller på för fullt i den mån som arbetskraft står till att få. I en del jordbruk, där arbetskraften varit fulltalig, har den till och med kunnat slutföras. Betorna har vuxit bra i det varma vädret och har inte lidit av torkan ännu.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 juni 1940
N:r 134

Födelsedagar.

Åttio år fyller fredagen den 14 dennes förre lotsförmannen Oskar Olsson härstädes. Född i Dalhem idkade jubilaren en tid åkerirörelse i staden men gick sedan till sjöss och seglade bl. a. i engelska fartyg. Ett tiotal år var han även egen skeppare och förde olika segelfartyg från Visby. Vid 42 års ålder gick han 1902 i lotsverkets tjänst som lots och blev 1919 lotsförman i Visby, vilken tjänst han innehade till 1923, då han avgick med pension. Åttioåringen är fortfarande pigg och kry trots den höga åldern.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

Landsbygden. Dalhem.

DALHEM.
En trevlig morgonutflykt anordnades söndags av missionsförsamlingens ungdom. Färden ställdes till Dibjers i Hörsne, där en trevlig skogsbacke i närheten av Lina myr uppsöktes. En andaktsstund hölls först under ledning av pastor Andersson. Härvid förekom allsång, uppläsningar, tal m. m.
Deltagarna i utflykten drucko därefter kaffe under det att göken lät höra sina glada toner. Ett par timmars tid anslogs därefter till stärkande friluftsliv och lekar.
Till sist samlades ungdomarna till avslutning, som förrättades av L. A. Olsson, vilken ledde i bön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

Dödsfall Artur Bernt Johansson

Min älskade make vår käre pappa Artur Bernt Johansson född den 4 maj 1894, insomnade stilla och fridfullt i tron på sin Frälsare lördagen den 8 juni kl. 7,30 f. m., djupt sörjd och saknad av oss, syskon, släkt och vänner.
Björkhaga, Dalhem, 10 juni 1940.
SIGRID JOHANSSON
Alfhild Karl-Johan Bertil
Birgit och Bernt.

Hemmet därovan på himmelska stranden
Vinkar så ljuvligt, jag skyndar åstad.
Snart skall jag fri från de jordiska banden Sjunga bland änglar och helgon så glad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131

Gotlands läns barnmorskeförening

höll i lördags middag sitt årssammanträde hos fru Ebba Larsson i Klintehamn. Förhandlingarna leddes av fru Hanna Nilsson, Visby. Först fördrogos års- och revisionsberättelserna och beviljades ansvarsfrihet. Därefter förekom val av styrelse. Till ordförande efter fru Hanna Nilsson, som skall avflytta från Gotland, utsågs fru Ebba Larsson, Klintehamn, vice ordförande blev fru Inga Andersson, Eksta, sekreterare fru Mandis Lindahl, Roma, och kassaförvaltare fru Svea Lundström, Vänge. Till suppleanter utsågos frarna Ebba Larsson, Slite, och Edit Fransson, Hemse. Revisorer blevo fru Julia Jakobsson, Dalhem, och fröken Signe Truedsson, Bäl. Vid årsmötet behandlades även en del interna frågor. Vidare blev den avgående ordföranden föremål för hyllningar, varvid hon avtackades för sina insatser i föreningen. Som synligt bevis på föreningens uppskattning fick hon därjämte mottaga presenter.
Efter förhandlingarna intogs gemensam middag med fru Ebba Larsson, Klintehamn, som värdinna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131

Dödsfall.

lördags avled på, sanatoriet i Follingbo lantbrukaren Artur Bernt Johansson, Björkhaga i Dalhem. Han har det senaste halvåret varit sjuk och kom in på sanatoriet efter jultiden. Han var född smålänning och har förut vistats i Bro tills han för några år sedan flyttade till Dalhem.
Närmast sörjande äro maka och fem minderåriga barn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131