Landsbygden.

DALHEM.
Dalhems lokalförening av Gotländska lantmännens centralförbund har hållit sin årsstämma under hr Ernst Nilssons ordförandeskap. Som sekr. fungerade hr L. A. Ohlsson, Gendarm Styrelseberättelsen föredrogs och godkändes. Av berättelsen framgick att två nya medlemmar ingått i avdelningen med 50 1/2 hektar tecknad jord varför medlemsantalet nu är 63 medlemmar med 875 1/2 hektar tecknad jord. Varuomsättningen har under året uppgått till 104,118 kr., fördelade på följande poster: gödselmedel 256,111 kg. å 26,729, spannmål 20,192 kg. å 4,965, utsäde 16,145 kr. och diverse varor med’ 10,448 kr.
Vinst- och förlustkontot balanserade på 3,835 kr. Den uppkomna vinsten fördelades enligt styrelsens förslag. Vidare fastställdes arvodet till revisorerna och styrelseledamöterna enligt det gamla. Till styrelse för det kommande året valdes E. A. Pettersson, Munkebos, och L. A. Ohlsson, Gandarve. Till suppleant omvaldes Harald Pettersson, Dunegårda, och till revisorer omvaldes likaså H. G. Pettersson, Harstäde, och Abel Jakobsson, Dune, supplerade av E. Rosvall, Granskogs. Till ombud vid centralföreningens stämmor valdes Ernst Nilsson, L. A. Ohlsson, E. A. Pettersson och Ejnar Rosvall samt till centralkassans sammanträde L. A. Ohlsson med E. Rosvall som suppleant. Efter ytterligare en del ärendens behandling avslöts sammanträdet av ordföranden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Bröllop

firas lördagen den 24 dennes mellan kamrer L. A. Olsson, Gandarve i Dalhem, och fröken Anna-Lisa Karlsson, Ekeby, dotter till handlanden Wilh. Karlsson och hans maka, född Larsson. Borgerlig vigsel förrättas i Visby och därefter frikyrklig vigsel i missionshuset i Dalhem med pastor Gösta Arnström som vigselförrättare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Tillkännagivande

I här fört föreningsregister hava denna dag intagits följande anmälningar:
styrelsen för Västergarns fiskeriförening u. p. a., som har sitt säte i Västergarns socken, utgöres numera av Karl Gustav Axel Johansson, Sigvards, Eskelhem, Karl Albin Olsson, Lauritze, Västergarn, och Karl Johan Emil Nilsson, Ammor, Västergarn, ordinarie ledamöter, med Hilmer Reinhold Georg Nilsson, Ammor, Västergarn, Gustav Valdemar Nilsson, Lekarve, Sanda, och Karl Hjalmar Myrström, Lekarve, Sanda, såsom suppleanter. Föreningens firma tecknas av styrelsen;
den 2 maj 1942 antogos stadgar för Föreningen Folkets Hus i Dalhem utan personlig ansvarighet, som har till ändamål att efter förvärv av fastighet genom lokaluthyrning, idkande av teater-, biograf- eller kaférörelse eller annan därmed jämförlig ekonomisk verksamhet tillgodose medlemmars behov av billiga och ändamålsenliga samlings- och expeditionslokaler. Styrelsen, som har’. sitt säte i Dalhems socken, utgöres av Anton Persson, Erik Danielsson, Ivar Stenqvist, Einar Schwarts och Henning Persson samtliga Dalhem, Gotlands Hässelby. Föreningens firma tecknas av Ivar Stenqvist och Einar Schwartz var för sig. Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Kallelse till föreningssammanträde sker genom annons i de tidningar årssammanträdet bestämmer minst åtta dagar före dess hållande. Övriga meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom särskilda skrivelser.
Visby i landskansliet den 25 februari 1943.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1943
N:r 48

Auktion i Dalhem.

TORSDAGEN DEN 4 MARS kl. 11 f. m. låter Oscar Bodins sterbhus, Hässelby, på grund av upphörande med arrende genom off. auktion försälja sitt lösöre varav nämnes: 7 st. goda mjölkkor, varav er del stambokförda, de flesta högdräktiga, 5 st. kvigor, varav en betäckt Nötkreaturen reaktiopsfria. 2 st. grissuggor, bägge högdräktiga, 2 st 4 mån. grisar. Redskap: Deering självbindare, 17-billars radsånings- maskin, slåttermaskin, hästhacka, 2 plogar, tallriks-, sladd- o. fjäder- harv, slätharv, kultivator, Cambridgevält, frösåningsmaskin, 3 arbets• vagnar, varav 1 för enbet, 2 par arbetskälkar, åkvagn, lastdragare, kälkrack, sladd, hackelsemaskin, betningstunna, spetsplog, slipsten, selar, släphiss m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till 1 okt, 1943 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1943
N:r 47

Föreningsdag i Dalhem.

Jordbruksorganisationerna i Dalhem hade i onsdagseftermiddag sina ordinarie årssammanträden i kommunalrummet under ganska god tillslutning från medlemmarnas sida.
Först kom R. L. F.-avdelningens årsstämma, som leddes av vice ordföranden Arvid Jakobsson, Suderbys. Hr Jakobsson hälsade först de närvarande välkomna till stämmorna, särskilt vände han sig till ombudsman Allan Andersson, Visby. Man övergick därefter till förhandlingarna och uppläste först föregående årsprotokoll samt kassarapporten och revisionsberättelsen, vilka godkändes. Dock beslöts att överföra stöd-fonden till kassan enligt förslag från ombudsman Andersson. Avdelningen har 41 medlemmar, varav några nya ingingo i avdelningen under det förra året. Till styrelse för det nya året omvaldes Gustav Stengård, Siggur, Arvid Jakobsson, Suderbys, Viktor Hanen, Binge, Ture Karlsson, Busarve, samt Ejnar Rosvall, Granskogs. Till suppleanter omvaldes likaså Erik Asp och Bernhard Bergman. Till revisorer valdes K. Höggren, Busarve, och Rikard Pettersson, Dunegårda, med Olof Stenström, Räkarve, såsom suppleant. Till ortsförbundets stämma valdes ombud utom ordföranden och sekr., nämligen Harald Pettersson, Dunegårda.
Kontrollföreningen fortsatte sedan med sitt sammanträde under ledning av Aug. Kolmodin, Granskogs, och med Ivar Johansson, Hallfoser, som sekreterare. Av årsredogörelsen framgick att 270 helårskor och 56 halvårskor kontrolleras inom föreningen. Kassan har omslutit kr. 1,806:97. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes. Till styrelse omvaldes A. Kolmodin, K. Bolin, Burge, samt Ivar Johansson, Hallfoser. Suppleant är Gunnar Johansson, Slitegårds. Även revisorerna omvaldes, nämligen V. Hellgren och E. Nordström, Ganthem, med Adolf Kolmodin som suppleant.
Tjurföreningen kom därefter med sitt sammanträde under Ivar Johanssons ordförandeskap, och med Harald Pettersson som sekr. – Styrelseberättelsen upplästes. Av den framgick att 160 kor förts till föreningens båda tjurar. 131 kor äro tecknade i föreningen. En ny mediem har ingått i föreningen under året. Kassan har omslutit 1,462:17 kr. Föreningens tillgångar över skulder är 843 kr. Både årsberättelsen och revisionsberättelsen godkändes av stämman, och ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.
Beslöts att utbyta tjuren 338 Sunds Hero och uppdrogs åt styrelsen att i samråd med husdjurskonsulent Ljunggren söka att ordna utbytet på bästa sätt.
I styrelsen omvaldes Ivar Johansson, Ernst Nilsson, Gandarve, och Harald Pettersson, supplerade av Arvid Stenström, Räkarve, och Gunnar Johansson, Säte-gårds.
Till revisorer valdes Ragnar Rosvall och Gustav Björkqvist med Rikard Pettersson som ersättare.
Dalhems Kreaturs försäkringsförening örsäkringsförening höll sitt sammanträde med Nils Jakobsson som ordf. Räkenskaperna har balanserat på kr. 5,012:09 enligt redogörelsen, som upplästes. I föreningen äro djur försäkrade för 170,695 kr., därav 99 hästar för 60,005 kr. och 351 nötkreatur för 110,695 kr. I premier har erlagts kr. 2,560:48, varav kr. 1:50 utdebiterats på 100 kronors försäkringsvärde. Föreningens tillgångar belöper sig på kr. 2,332:16.
Den nuvarande styrelsen består av Nils Jakobsson, Dunegårda, Erik Johansson, Stenstu, A. Gardell, Grindarve, B. Bergman, Busarve, och R. Sjödell. För åren 1944 45 valdes Arvid Andersson, Prästgården, Ragnar Johansson, Anderbåtels, och Artur Larsson, Tule. Suppleanter blev Evald Bjersander, Slitegårds, filmer Cederlund, Vidunge, och Harry Engström, Nygårds. Revisorer blevo Ivar Johansson, Karl Larsson med L. A. Ohlsson som ersättare.
Sist höll nu äggföreningen sitt sammanträde under Oskar Petterssons ledning. Räkenskaperna upplästes och godkändes. Av ordförandens redogörelse framgick att medlemmarna lämnat 7,388 kg. ägg till ett pris av 18,592:70 kr. Äggmängden har sedan förra året sjunkit nära 4,000 kg.
Val av styrelse för det kommande året företogs och de förutvarande omvaldes, nämligen Oskar Pettersson, Ivar Johansson och E. Rosvall. Kvarvarande i styrelsen äro Villy Johansson och Harald Pettersson. Även revisorerna omvaldes, nämligen Evald Bjersander och Gustav Björkqvist samt valdes Ejnar Rosvall, Granskogs, att representera föreningen vid äggcentralens årsstämma. Ersättare föl honom blev Harald Pettersson, Dunegårda.
Samtliga sammanträden voro härmed slut och man övergick till kaffedrickningen i småskolans sal. Efter kaffepausen höll ombudsman Andersson ett intressant och livligt uppskattat föredrag om jordbruksorganisationerna och deras betydelse nu och efter krisen. Efter detta föredrag avslöts föreningsdagen.
—m.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1943
N:r 46

Förevisning av ljudfilm ont sticktorven.

Bränslekontorets torvmöten med förevisning av ljudfilm angående sticktorvupptagning togo i går sin början i Dalhem. Huvudvikten lägges vid filmen, som på ett mycket instruktivt sätt visar upptagning och tillredning av sticktorv. Mötena fortsätta denna vecka i Guldrupe, Hejde, Levide och Tingstäde enligt annons den 18 dennes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44

Prosten Reusers emeritilön.

Den prosten G. Reuser i Dalhem meddelade rätten till emeritilön gäller från den 1 april 1944, vilket meddelas som komplettering till gårdagens notis.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1943
N:r 42

Födelsedagshyllning.

Som tidigare nämnts blev prostinnan Anna Reuser, Dalhem, föremål för många och varma hyllningar på sin femtioårsdag, och förutom de av oss förut omnämnda uppvaktande märktes Halls syförening, som gratulerade med en större tennskål med inskription jämte en blomsteruppsats, ordföranden i kristidsnämnden i Dalhem, inspektor Hoffman, överlämnade å nämndens vägnar en blomsteruppsats och representanter för lärarekåren i Ganthem och Hann uppvaktade med blommor, representanter för kyrkorådet gratulerade även med blommor, varjämte en deputation från umgängesvännerna förärade femtioåringen ett presentkort och en blomsterkorg. På aftonen var, som förut nämnts, ett hundratal församlingsbor inbjudna till prostgården på samkväm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1943
N:r 35

Födelsedagar.

Femtio år fyller om onsdag prostinnan Anna Renser i Dalhem. Femtioåringen har förutom sina värdinneplikter på prästgården tagit intresserat del i lottornas verksamhet på platsen och är den ledande i kyrkliga syföreningen, som hon startat. Dessutom är hon med i kristidsnämnden.

Sjuttiofem år fyller den 9 februari fru Emilia Eriksson, maka till predikanten Karl Eriksson, Gothem.

Femtio år fyller om onsdag fru Anna Booberg, maka till lantbrukaren Kristian Booberg, Sigdarve i Fröjel.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1943
Nr: 31

Skogsauktion i Dalhem.

I Dalhems kommunalrum hölls på lördagen skogsauktion, varvid pastoratskyrkorådet försålde två poster från Dalhems kyrkoherdeboställe å resp. 40 och 28 kbm., två poster från Hässelby på resp. 32,5 och 28 kbm., fem poster från Halls annex på resp. 17,6, 8,6, 11,5, 20 och 8,6 kbm., fyra poster från Hörsne kyrkoherdeboställe på resp. 20,7, 10,6, 41 och 12 kbm. samt tre poster från Bara annex på resp. 36, 44,5 och 9 kbm.
Auktionen hade samlat en talrik menighet, som också flitigt ropade på de olika posterna. Skog är tydligen en eftertraktad vara just nu. Medelpriset låg vid 18 kr. per kubikmeter med smärre variationer uppåt och nedåt.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1943
N:r 25