Gotlands läns landsting

öppnades i måndags af dess ordförande, konsul R Cramér med ett helsningstal till ledamöterna och länets höfding, hvilken hehagade öfvervara förmiddagens förhandlingar. Sedan hr landshöfdingen tackat för de ord, som egnats honom personligen, öfvergick man till dagordningen.
1:o) Landstinget konstituerades.
2:o) Till v. ordförande valdes lektor C. J. Bergman.
3:o) Öfverlemnades till landstinget de handlingar, som blifvit upprättade i enlighet med §§ 45, 48 och 51 i landstingsfärordningen.
4:o) Upplästes k. maj:ts nådiga bref af den 20 mars d, å., angående, jord afsöndring från Hemse annexhemman till boningsplats för veterinärläkaren i länets södra distrikt.
5:o) Bestämdes, enligt arbetsordningens 3 §, att följande af årets ärenden skulle till förberedande behandling af Utskott hänskjutas, nämligen:
A) af kongl. maj:t hänskjutna:
a) om underdånigt yttrandes afgifvande i anledning af riksdagens framställning i fråga om förändring i rättigheten till betesrätt å utmark,
b.) fråga, huruvida landstinget vill för år 1875 och ett eller flera derpå följande dr egifva bidrag till befordrande af husslöjder.
B.) från föregående landsting uppskjutna:
a.) förslag till åstadkommande af sjukhus å länets landsbygd.
b.) Motion om anslag af medel till en folkhögskola inom länet.
c.) Utgifts- och inkomststatens upprättande.
d.) Granskning af protokolls-sammandraget.
6:o) Till ledamöter i dikktionen för länets sjukvårdsinrättning, i stället lör landssekreteraren J. Hambraeus och grosshandlanden L. Jacobsson, som derifran begärt entledigande, invaldes häradsskritvaren O. A. Ljungholm och handlanden Procopée.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 September 1874
N:r 77

Fickstöld.

Mosaiske trosbekännaren Leiser Abel Katz, äfven kallande sig Jacobsson, åkte i tisdags afton tillsammans med bonden Carl Olofsson Ganarfve i Källunge ifrån konsul Cramérs gård till österport, derunder Kats, som är bördig från Ryssland passade på att ur Olofssons ficka tillgripa en plånbok, af hvilkens innehåll han tillegnade sig 70 kronor, hvarefter plånboken med deri qvarliggande 50 kronor kastades bak i vagnen. Sedan ”vännerna” tagit afsked af hvarandra saknade emeller tid O. sin plånbok, den han omsider återfann, men de 70 kronorna voro då, som sagdt, sin kos. Katz efterspanades och anträffades mycket riktigt på en krog, hvarifrån han affördes till polisvaktkontoret samt förklarades skyldig att träda i häkte. Ransakning om denna stöld kommer att ske i dag.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76

Gåfvor till Gotlands Forn-sal

såväl hvarjehanda Forn-saker, hvilka nedanskrifna Gifvarinnor och Gilvare dels redan (för tillfället) lemnat till S . . . och dels lofvat i framtiden skänka till den föreslagna Samlingen, som ock kontanta medel, gifna för att till dess ökande, vård, m. m. användas. — Den närmare beskrifningen öfver dessa fornsaker samt deras fullständiga historia, o. s. v., som emellertid är noggrant antecknad, måste för korthetens skull nu här förbigås. Men komma de efter hand möjligen inflytande gåfvorna att sålunda offentligen omnämnas.
a). Redan öfverlemnade Fornsaker och Penningar, skänkta af:
Auktionisten E. R. Ringbom: Eld-don, medelst flint-lås. K. Kristoffers Lagh-Book.
Kantor O. J. Enequist: Sockenkommunion-fodral af läder (jemte Vinflaska af tenn) inköpt från Domkyrkan. Spik-harmonika. Sten-yxa, 7 1/3 tum lång.
Löjtnant J. F. Tiljander: Spegel med slipad facetterad glas-ram; samt kontant 5 kr.
Handlanden J. L. Ehinger : Kartusch samt Drag-rem (vid Artilleriet) af elghud, under K. Karl 12:tes krig brukade af karolinen kapten Emanuel Ehinger. Vänja, enligt uppgift, buren af öfverste Joh. Norby. Borgar-värja, som tillhört rådman N. Klingvall. Matsked af silfver (af 1701). Matsked af silfver, med led på skaftet (af 1718). Socker-tång (af okontrolleradt silfver). Kista, ornerad (af 1641). Porträtt i olja af S. W. Mark, slottsläkare på Wisborg. Porträtt i olja af Bengt Färgare. Porträtt i olja af dennes hustru. Porträtt i olja af Chir. o. Anat. Operatören Joh. Maskou. Porträtt i olja af dennes hustru Katarina Sehiöberg. Tafla, grafskrift öfeer rådman L. Fåhraeus. Frack (Bröllops-Andra-dags), som tillhört handl. B. E. Ehinger. Väst af siden, svart och hvit, randig. Väst af siden, röd och hvitprickig. Väst af siden, svart, broderad. Väst af skarlakan, röd, med länke-knappar. Kortbyxor af siden, svarta, som tillhört B. Ehinger. Lång.struntpor af siden, hvita. Plånbok af siden, broderad. Morgon-mössa af siden, grön. Kyrk-käpp af spanskt rör, mål ornerad knapp (en gåfva till V. E. E. af Joh. Fåhraeus i Amsterdam). Kofta af siden, violett och hvitrosig. Tröja af siden, blå. Tröja af siden, brungrön. Schal af kambrik, hvit, broderad. Schal af kambrik, hvit, med kulört bord. Ridikyl af siden, hvit. Mössa af siden, blå. Natt-rock af halflinne, blå rosig. Kortbyxor (till borgareuniform) af kasimir, hvita. Tofflor af skinn, violetta och rosiga. Page-tröja (från K. Gustaf 3:es hof) af siden, ljusblå. Uniforms-frack med majors-epåletter (af K. Nerikes regemente) och Tschakot (af D:o), samt Fruntimmers-Hatt (från 1830- eller 40- talet) med plym.
Mamsell A. C. Hoffman:
Tafta (figurer), sydd på sidentyg af A. C. H. 1807. Märke-duk. Dricks-glas, orneradt med landskap (i lavis).
Magistrat-sekreteraren Gabr. Herlitz: Porträtt i olja prosten N. Lange. Porträtt i olja af hans hustru M. C. Facht. Kakelugns stycke at jern, gjutet med figurer (Nattvarden).
Fru Hermanna Herlitz, f. Cramér: Bind-mössa med pannstycke. Kam hög, genombruten.
Fru Hedda Cramér, f. Donner: Kofta af siden, rosenrödt, med schattérsöm. Kofta af siden, grå och hvit, blommig. Ett par skor af silfverbrokat, broderade, (hvilka tillhört Fru Anna Greta Donner, f. Lythberg). Sol-fjäder af sandel-trä, genombruten. Sol-fjäder af elfenben, med stenar, genombetten. Snör-lif af lärft, med valfiskben. Ett Stek-spett.
Mamsell Louisa Fredr. Säve: Kam, hög, genombruten.
Lektor Arvid Sundberg: Kontant 20 Kronor.
Handlanden J Hägg: Kontant 20 Kronor.
Doktorinnan S. M. Kolmodin, f. Gerle: Dop-klädsel af pichet, hvit, broderad. Bind-mössa af silfverbrokat. En Sko af siden, röd. Märk-duk (M. B. 1732). Märk-duk (M. S. G. 1806). Etui af brons. Dosa af koppar, med emalj. Tafla (figurer, på elfenben). Nyst-stol af ben. Ridikyl-lås af messing. Sänghimmel, snidad o. förgyld. Äggost- form af bränd lera. Sid-hallda (häst-fängsel). 2:ne Pistol-hölster. Väst af ylletyg, blå. Penning-pung af silke, beoderad.
Mamsell Sofia Kolmodin: Blomster-urna af glas-postlin, liten, ornerad.
Mamsell Eufemia Kolmodin: (Parasoll-) Sol-fjäder. Sol-fjäder af elfenben med paljetter. Sol-fjäder af elfenben, med paljetter och tyll-rosett. Sorg sol-fjäder, svart.
Tullförvaltare W. Fåhraeus: Tafla (S. Katarina ödekyrka), lavis af Geris. Tafla (S. Nikolaus), lavis af J. G. Klingvall.
Prostinnan E. Romdahl, f. Ekholtz: Dosa af agat.
Ombudsman C. G. Bahr: K. Karl 11:s Sjö-lagh, 12:o Sthm 1785.
Landtmätare A. Kollberg: En Perla af glas, genomborrad.
Doktorinnan Johanna Söderberg, f. Wahrgren: Sol-fjäder af elfenben, genombruten. Em Nöt knäppare.
Fru Elis. Engbom, f. Ehinger: Psalmbok (med Noter), Sthm 1739. Robe och kjol af siden, svart, blommig. Kofta af siden, hvit, blommig.
Fru Ann-Sofi Hederstedt, f. Ehinger: Ridikyl af siden, hvit, med målade ornamenter. Slöja af gazir, hvit.
Öfverste O. Malmborg: Batalj-knif, d. 6 o. 7 April 1862 tagen af O. M. på stridsfältet Pittsburg Landing eller Shiloh i Tennesse uti N. Amerika.Urmakaren K. J. Ehinger: Pik (fordom i bruk vid Gotl. Nat. Beväring).
b). Gåfvor, som i framtiden skola lemnas till Forn-salen af:
Mamsell C. C. Lange: Porträtt i pastell af kyrkoherden Mag. Jog. Lange. Bord, litet, med figurer samt lackeradt.
Auktionisten E. N. Ringbom: Porträtt i olja af Öfverstelöjtn. Dahlberg. Stenyxa, 10 tum lång.
Landtmätare A. Kollberg: Porträtt i olja af målaren J. D. Kollberg.
Urmakare K. J. Ehinger: Nattlåda (på fotställning).
(Forts.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Landstingsförordnande.

K. m:t har förordnat konsuln m. m. R. A. C. Cramér att vara ordförande i Gotlands läns snart sammanträdande landsting.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 September 1874
N:r 69

Passagerare-Lista.

Med Ångf. ”Wisby” den 30 Juli från Stockholm: hrr Lund, Cramér, Stryn, Enström, Fahlcrantz, Hellström, Bihl, Österberg, fröknarna Hägg, Lyth, Kullberg, fruarne Möller, Wengelin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Augusti 1874
N:r 60

Gotlands landstingsmän.

Efter innevarande år förrättade val består länets Landsting af följande leda möter jemte för dem utsedde suppleanter.
Ledamöter:
för Wisby stad Cousuln m. m Rud. Cramér, Lektorn m. m. C. J. Bergman, Consuln L. Arweson, Auditören Sune Engström, Häradskrifvaren C. A. Ljungholm och regementsläkaren Dr E. Leijer;
för Norra häradet, Riksdagsmannen m. m. G. Kolmodin, Hemmansegaren Lars Granherg Granskogs, Nämndemannen Jacob Johansson Gute och J. G. Lindgren Hägur, Fahnjunkaren O. Broström Eriks, f. Riksdagsmannen O. Larsson L:a Fohle, Nämndemannen L. P. Christensson Norrbys, P. Endrell Hanes och C. Bendelin Bendes samt Hemmansegares L. P. Bodin Grausne;
för Södra Häradet, Majoren m. m. A. Kyllander, v. Consuln L. Cramér, Hemmansegaren Johan Hägg Hägvalls, Postexpeditören O. Lagergren, Fahnjunkaren O. Kahlströrn, Nämndemannen O. Pettersson Burge, f. Riksdagsmannen L. Norrby Stenstugu, Nämndemannen O. R. Pettersson Liffride, Handlanden J. T. Jacobsson och Fahnjunkaren F. Palmqvist Petarfve;
Suppleanter:
för Wisby stad, Cousuln m. m. L. N. Enequist, Handlanden J. T. Lundin, Läroverksadjunkten dr C. A. Weström, Grosshandlanden L. Jacobsson samt v. Consulerne C. L. Ekman och C. J. Westberg;
för Norra häradet, Hemmansegaren K. P. Medin Medebys, Nämndemannen O. Löfvenberg Lauhage, Kaptenen m. m. C. T. Broander, Fahnjunkaren J. Bingmark, Nämndemannen A. Englund Banna, Hemmansegarne C. Olofsson Kopungs och J. N. Hederstedt Nygranne, Nämndemannen J. N. Söderberg Sylfaste, Hemmansegaren Olof Christensson Sojdeby och Fahnjunkaren Jacob Österberg.
för södra häradet, Skolläraren J. N. Boberg, Kyrkovärden Olof Jacobsson Skog, Hemmansegaren Carl Lagergren Alvide, Fahnjunkaren C. O. Lindbom, Hemmansegaren Gustaf Pettersson Walla, Godsegaren H. F. Wöhler, Gästgifvaren Carl Skönlund Kyrkeby, Hemmansegaren Johan Söderdahl Bolex, Nämndemannen Jacob Jacobsson Svarfvare och Hemmansegaren Oscar Pettersson Odvalls.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juni 1874
N:r 49

Notabla resande.

Under de senaste dagarne hafva hit anländt: generalen á la suite hos kejsaren af Tyskland, generallöjtnanten von Schweinits och rentieren Pauli, hvilka under sommaren komma att göra resor i Sverige och Norge. Landshöfdingen grefve Hamilton och justitierådet Cramér.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Juni 1874
N:r 45

Navigationskolan.

Följande navigations-elever blfvo vid examen den 23 och 24 dennes utexaminerade:
Till Sjökaptener af 1:sta klassen: M. Larsson, A. T. J. Snöbohm och J. F. Kahlström;
Till Sjökaptener af 2:dra eller Styrmän af 1:sta klassen: O. G. Eriksson, M. V. A. Ablander, O. N. Dahlström, C. P. Pettersson, J. O. Pettersson och C. O. Gardell; samt
Till Styrmän af 2:dra klassen: P. H. Cramér, A. C. W. Sederlund, J. N. Lyth, O. R. F. Söderberg, C. O. Sellin, och J. N. Yttergren.
Larsson och Snöbohm, hvilka erhållit de högsta betygen, tilldelades hvardera ett observationsur af silfver såsom premium.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 April 1874
N:r 33

Telegrafen.

Fröken B. Belfrage har erhållit en månads tjenstledighet från och med den 20 dennes, och har fröken Maria Cramér blifvit förordnad att under tiden förestå Slite telegrafstation.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 April 1874
N:r 27

Snillefoster.

Med anledning af vår notis, att briggen Charles Bal blifvit inköpt af konsul L. Cramér i Ronehamn, yttrar ”Gotlands Tidning” för i Lördags: ”Enligt Gotlands Allehanda skulle briggen först hafva blifvit inköpt af konsul L. Cramér i Ronehamn, men detta måste vara felskritning, enär konsul C. ej gerna kan antagas under denna kalla årstid behöft bosätta sig i Ronehamn, helst hans vackra bostad vid densamma ej är synnerligen långt från hamnen belägen.” hvad säges?

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Mars 1874
N:r 18