På sin 73-årsdag

går blev kyrkoherde K. P. A. Österberg härstädes föremål för vackra hyllningar i form av blommar, presenter och telegram från vidsträckt vänkrets härifrån länet och från fastlandet.
Biskopinnan Ysander kom personligen med en charmant bukett rosor samt hälsningar från biskopen, som f. n. vistas i Stockholm. Stadens präster med domkyrkokomminister Öberg som talesman framburo personliga lyckönskningar, och telegrafiska sådana komma från prästernas i södra och medelkontraktet ävensom från äldre och yngre ämbetebrödar i stiftet. Lyckönskningar strömmade även in från minnesgods vänner i kyrkoberdens gamla pastorat liksom från hela Storsudret samt från Öja och Hamra kyrkoråd. Från Gotlands Soldatmissionssällskap, vars ordförande kyrkoherden är och där han varit styrelseledamot alltifrån sällskapets bildande, infann sig en deputation och överlämnade en ståtlig blomsterkorg. Sällskapets lyckönskningar framburs därvid av v. ordf. maskinist Harry Eriksson. Pastor Öberg överlämnade även en blomsterhyllning från Visby kyrkliga ungdomsförening, den första förening av G. U. F., som kyrkoherden bildag de år 1905. Samtliga gratulanters lyckönskningar framburs slutligen av stiftets näst äldste prästman, prosten Fr. Rongvist.
Bland den stora mängden telegram, som under dagens lopp inströmmade, kan nämnas från biskopen, militärbefälhavaren m. fru, riksantikvarien, artisten Vilh. Pettersson, fröken Kerstin Wall, konsul Cramér m. fl.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93

Till kaptener

i Gotlands infanteriregemente ha utnämnts löjtnanten Erik Steffen och kaptenen i armén Lars Cramér, löjtnant på övergångsstat vid regementet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 december 1937
N:r 287

Gotlands landstormsbilkompani

hade i går årsmöte å lottornas lokal under ledning av konsul Åke Dahlgren. Styrelsen omvaldes i huvudsak och har följande sammansättning: Konsul Dahlgren kompanichef, fabrikör J. E. Siltberg chef för Visbyplutonen, ingenjör M. Lantz för norra plutonen, godsägare H. Cramér, Eke, för södra plutonen, hr Felix Dassow adjutant, hr M. Elfving och ingenjör Fritz Dehnberg, Slite, kommissarier. Styrelsesuppleant ingenjör J. Möller, nyvald. Revisor hrr G. Harding och F. Ekeroth med hrr T. Stärner och Ernst Johansson såsom suppleanter. Ombud vid Gotlands nationalbevärings årsmöte blevo hrr Dahlgren och Dassow med hrr Lantz och Cramér som ersättare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 december 1937
N:r 284

Gotlands infanteriregemente.

Chefen för Gotlands infanteriregemente föreslår hos k. m :t befordran till kapten i regementet. för kaptenen i armén, löjtnanten på övergångsstat L. R. Cramér, vilket förslag biträdes av chefen för armen. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 december 1937
N:r 282

Studentklassens stipendier och premier.

I den avgående studentklassen vid högre allmänna läroverket härstädes ha utdelats följande stipendier och premier:
Robert Herlitz: Casströms pendium 45 kr., Eric Ericson: Cramérs stipendium, 40 kr., Ivan Wallenberg: Jacobssons premium, 90 kr., Barbro Gahmström: Koschells stipendium, 50 kr., Hans Gutenwik: Lundbergs premium, 100 kr., Richared Kupper: Sundbergs stipendium, 45 kr., Erland Norberg: Bruces stipendium, 40 kr., Bertil Olofsson: Norrbys stipendium 250 kr. samt Nils Olsson: Hertigens av Gotlands stinendium 100 kr.
Bokpremier ha dessutom tilldelats Anna Greta Åhlström (Fröding: Dik. ter), Elisabeth Ahlin och Anders Olofsson (Böök: Det rika och det fattiga Sverige) samt Eva Lindberg (Sally Salmiten: Katrina).

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Juni 1937
Nr 134

Länets pröfningskomité

hvilken, för att granska bevillningsberedningen samt pröfva anförda besvär, sammanträder i Visby måndagen 16 nästk. September, kl. 11 f. m., består af följande ledamöter:Majoren och ridd. P. F. Ihre,
häradsskrifvaren Edv. Molander,
skoladjunkten, fil.-doktor Joh. Kabl,
handlanden J. O. Hederstedt,
possessionaten och ridd. G. Kolmodin,
fanjunkaren O. Broström, Eriks i Bro,
konsuln och riddaren J. P. Stare,
kronolänsmannen J. A. Smedberg,
handlanden N. Drysén,
kaptenen och ridd. C. T. Broander,
hemmansegarea , Olof Pettersson, Mattsarfve,
fanjunkaren J. Österberg,
hemmansegaren N. Jacobssön, Kyrkljufves,
majoren och ridd. O. af Klint,
f. riksdagsfullm.. Lars Norrby i Fardhem,
skolläraren T. Snöbohm i Lefvide,
hemmansegaren Olof Jacobsson, Skogs i Hejde,
kyrkoherden A. L. Hanffman,
konsuln Lars Cramér,
kronolänsmannen J. A. Lindström,
kyrkoherden J, Svensson i Garde,
fanjunkaren Job. Budin i Lye.
Senast åtta dagar före pröfningskomitéens sammanträde bör skattskyldig, som finner sig föranlåten anföra besvär ötver den honom af taxeringskomitéen påförda bevillningsafgift, bafvatillkonangens befallningsbafvande inlemnat sin till pröfningskomitéen stälda besvärsskrift; och eger under iakttagande at nu stadgade tid och orduving skattskyldig jämväl rätt att sioa besvår med allmänna. posten insända; dock skall i sådant fall behöringen styrkas, att dét’ klagande egenhändigt undertecknat besvärsskriften, eller att densamme på hans begäran eller med hans samtycke blifvit uppsatt.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 22 Juli 1876
N:r 58

Klintehamns

telegrafstation förestås under Juli, Augusti och September månader af e. o. telegrafisten fröken M. H. Cramér.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 22 Juli 1876
N:r 58

Klintehamns

telegrafstation förestås under Juli, Augusti och September månader af e. o. telegrafisten fröken M. H. Cramér.

Gotlands Allehanda
Tisdagen, 18 Juli 1876
N:r 57

Utdrag ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen efter andra artikeln uti Visby för år 1876, upptagande dem, som äro uppskattade att ega en årlig inkomst af 800 kronor och deröfver.
Strandrotan.
Löjtnant Axel Ytterberg 2,224.
Löjtnant Knut Regnell 2,189.
Dykaren M. Olsson 900.
Skepparen E. N. Sandqvist 1,200.
Hamnmästaren A. N. Winberg 2,400.
Skepparen F. Molander 1,500.
Skepparen Lars Hansson 1,200.
Landshöldingen grefve R. Horn 12,929.
Handlanden konsul E. Liljevalch 11,000.
Bergnings- och Dykeribolaget ”Neptun” 18,000.
Rederiet för briggen ”Svante” 1,800.
Rederiet för skonert Otto” 1,500.
Rederiet för skonert ”Griffon” 1,200.
Handlanden Karl Molander 3,500.
Rederiet för skeppet ”Iris 2,000.
Ofverstelöjtnant K. E. af Chapman 6,605.
Sjökapten O. Hillerström 4,000.
v. Konsul J. E. Stare 4,000.
Disponenten G. E. Wikström 3,000.
Postinspektören A. Ehrenhoff 4,943.
Kontorsskrifvaren M. A. Lövgren 1,104.
Handl. konsul R. Cramér 15,600.
Rederiet för skeppet ”Virgo 2,000,
Angfartygsbölaget ”Gotland 77,294,
Lektorn m. m. Karl Cramér 4,800.
d:o m. m. Arv. Sundberg 4,125.
Länsnotarien G. N. Donner 2,955.
Skomakaren A. R. Blomqvist 900.
Stadsläkaren dr G. M. Bolling 5,050.
Regementsläkaren dr E. Leijer 6,697.
Bokhållaren Karl Franzén 2,000.
Konsistorii-Notarien N. F. Öfverberg 3,250.
Handlanden Axel Ekman 4,000.
Rederiet för koffen ”Färdig” 1,200.
Rederiet för jakten ”Maria” 800.
Garfvaren F. T, Odin 3,500,
Angbränneribolaget 6,852.
Smedmästaren J. P. Dahlbeck 1,200.
Kapten E, A. Arnelius 4,645.
Stenhuggeribolaget Klintberg & C:o 7,500.
Fängelsedirektören. W. v. Mählenfels 3,040.
Vaktmästaren K, Lindqvist 1,025.
Visby Vattenkurinrättnings Aktiebolag 6,000.
Graham Brothers 6,000.
Visby Tändsticksfabrik 11,795.
Maskinisten K. L. Holmqvist 2,000.
Wisby Badhusaktiebolag 1,000.
Batterikommissarien grefve F. Lagerberg 1,300.
Handlanden John Hallberg 1,800.
Mamsell Johanna Hägg 3,000.
Mamsell Victorine Hägg 3,000.
Skoladjunkten G. Lindström 4,200.
Klädeshandelsbolaget 1,500.
Skräddaren P. J. Enroth 900.
Källarföreståndaren L. Westberg 1,200.
Kapten V. Gyllenhammar 3,893.
Handlanden E. Johansson 3,000,
Rådmannen R. Chevalier 3,467.
Tullförvaltaren R. Lidman 4,000.
Källarmästaren J. F. Smedman 2,500.
Goltands Enskilda Bank 118,797.
Lotsfördelningschefen E. A. Pihl 2,640.
Källarmästaren J. A. Borg 1,000.
Badhuskamrer A. Odin 1,500.
Öfversten A. Malmborg 900.
Lektorn K. J. Bergman 5,272.
Navigationsskoleläraren W. Svensson 4,300.
Handlanden konsul K. J. Westberg 3,000.
Handlanden G. Klintberg 1,200.
Kapten W. Belfrage 2,996.
Häradsskritvaren K. A. Ljungholm 8,285.
Handlanden, konsul L. Arweson 4,500.
Rederiet för skonerten ”Felix” 1,500.
Skoladjunkten 0. Rosman 4.200.
Löjtnanten A. Almberg 1.279.
Bokhandl. J. G. Nybergs enka 2,500.
Visby Spritvaruförsäljnings aktiebolag 50,114.
Kopparslagaren K. F. Hultman. 2,100.
Bagaren Nils Lindbom 2,500.
Handlanden J. L. Kablqvist 4,000.
Jernkramhandl. Axel Fablström 4,000.
Kammarskrifvaren Z. Ljungdahl 1,900.
Slagtaren K. Myhrström 900.
Handlanden J. N. Björkander 3,250.
Modehandlerskan M. Klingvall 900.
Verkmästaren P. E. Stenholm 2,000.
Telegrafassistenten G. R. Källström 1,938.
Handlanden K, J. Björkander 4,500.
Majoren K, O, Hiittling 3,759.
Sjökapten G F. Thomsson 927.
Landskanslisten T. Bergman 2,200.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Juli 1876
N:r 56

Föreningen till den varmblodiga

hästavelns främjande på Gotland
höll sitt ord. årssammanträde å hushållningssällskapet i lördags under ordförandeskap av överste C. G. D. Hamilton. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och godkändes, och ansvarsfrihet beviljades.
Till ledamöter i styrelsen återvaldes dir. Fr. Frigren och konsulent B. Ljunggren och till suppleant godsägare H. Cramér. Revisorer blevo hrr n. Svensson och J. Nordström med hr R. Appelgren som suppleant.
Ett av styrelsen uppgjort förslag till användning av event. statsbidrag för det nya verksamhetsåret godkändes. Sekreteraren konsulent Ljunggren redogjorde för den delvis ändrade hingststationeringen på Gotland, ävensom för planerade kurser för upplysning särskilt beträffande uppfödning och uppvisning av remonter.
Efter förhandling slut intogs gemensam middag å stadshotellet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76