Född

En pojke.
Elisabeth och Hans von Corswant.
född Rödén.
Stafva den 31 juli 1940.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

Född

En sön.
Margit och Tage Norlander.
f. von Corswant.
Visby den 22 juli 1940.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juli 1940
N:r 167

Gotlands hypoteksförening

har i dag hållit ordinarie föreningsstämma å föreningens lokal under ordförandeskap av godsägare Arthur von Corswant, Stora Hästnäs. Styrelse- och revisionsberättelserna förelågs i tryck. Balansräkningen fastställdes och ansvarsfrihet beviljades.
Vid sammanträdet omvaldes de i tur avgående styrelseledamöterna Arthur von Corswant och Johan Ahisten. Suppleanter för ett år blevo hrr Sig. Bendelin och Torsten Wiman, likaledes omvalda. Till revisor återvaldes hr W. Jakobsson, Visby. Suppleanter blevo hrr E. Norman och Herman Löthberg, omvalda, samt Stig Wikström, Fole, nyvald.
Till ombud vid konferensen med styrelsen i Sveriges allmänna hypotekskassa omvaldes Arthur von Corswant med Albert Johansson som suppleant. Till ombud vid sammanträde mellan delägarna i samma kassa valdes Arthur von Corswant, Albert Johansson och Carl Munthe med Erik Hansen, Johan. Ahlsten och Sigurd Bendelin som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Gotlands landstormsbilkompani

höll den 20 maj sitt årssammanträde i Visby under ledning av konsul Å. Dahlgren. Av styrelseberättelsen för verksamhetsåret 1/7 1938—30/6 1939 framgår, att antalet aktiva medlemmar varit 22. Totala antalet övningstimmar uppgick till 384 mot 358 föregående år. Av övningstimmarna voro 288 timmar kompaniets egna och 96 timmar deltagaretimmar i fälttjänstövningar. Antalet kurstimmar var 125 för en aktiv medlem vid utbildning vid T2 i Skövde. Sedvanliga prov hava av 13 medlemmar fullgjorts för bilkompanimärket. Kompaniet har erhållit ekonomiskt stöd av A.-B. Visby cementfabrik och av Lottorna. Genom de restriktioner som under det nya verksamhetsåret drabbat motorismen har alltmera lagts svårigheter i vägen för verksamheten. De relativt få återstående bilar, som kompaniet nu förfogar över ämnar dock kompaniet ställa till förfogande vid eventuell evakuering. Styrelsen omvaldes i huvudsak och har följande sammansättning:
Konsul Dahlgren, kompanichef, ingenjör Fritz, plutonchef i Visby, ingenjör Lantz i Rute och godsägate Cramér, Eke, för norra resp. södra plutonerna, adjutant F. Dassow, Visby. Kommissarier: lstlöjtnant M. Elfving, Visby, och ingenjör Fritz Dehnberg, Slite. Styrelsesuppleant distriktschef Ernst Johansson, Visby.
Revisorer, hrr G .Harding, och Fr. Ekeroth, Visby, med hrr Th.
Stärner och A. von Corswant som suppleanter.
Till ombud vid förbundets årsmöte i Visby valdes hrr Elfving och E. Johansson med hrr Lantz och Cramér som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 juni 1940
N:r 125

Nationalsocialistiska arbetarepartiet

kommer att vid landstingsmannavalet att gå fram; med följande lista i såväl norra som södra häradet:
Charles Hansson, bonde, Kräklingbo, Karl Gustav Dannborg, bonde, Linde, Ernst Nilsson, bonde, Dalhem, Nils Ahlström, jordbruksarbetare, Vänge, Hélmer Larsson, bonde, Anga, John Wahlgren, bonde, Klinte.
Vid landstingsmannavalet i staden framlägges följande lista: Sven Hedengren, kapten, Agne Fohlström, bilreparatör, Yngve Ottosson, kvarnarbetare; Alfred von Corswant, inspektor, Fredrik Nyman, hamnarbetare.
För stadsfullmäktigevalet i: staden har fastställts följande lista: Sven Hedengren, kapten, Agne Fohlström, bilreparatör, Yngve Ottosson, kvarnarbetare, Fredrik Nyman, hamnarbetare, Fritz Ekroth, förman, Fr. Stengård, biträde.
— Även bondeförbundet har beslutat att gå fram med särskild lista vid stadsfullmäktigevalet i Visby. Listan är dock ännu icke fastställd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Augusti 1938
N:r 200

Förlovning

har i Argentina ingåtts mellan ingenjören vid Standard Oil & C:os gruv- och maskindrift i Argentina Axel von Corswant och fröken Inger Rasmussen, dotter till danske skeppsredaren och skeppsmäklaren Rasmussen i Buenos Aires och hans maka.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Förlovade

Axel von Corswant
och
Inger Rasmussen
Buenos Aires.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Andelsmejeriet håller stämma.

Mellersta Gotlands andelsmejeriförening har i dag hållit årsstämma å stadshotellet. Mötet öppnades av godsägare Gunnar Nilsson, Halner i Bro, som hälsade stämmodeltagarna välkomna och erinrade om underhandlingarna om mejerifusion. Även om planerna icke nu kunnat realiseras, måste man dock vara tacksam för det intresserade arbete, som nedlagts. Tal. påminde även om den ökade tillverkningen av runmärkt smör. Mjölktillförseln .har också varit större än tidigare.
Att leda förhandlingarna utsågs landstingsman August Jacobsson, Allmungs i Havdhem, med hr Gunnar Nilsson som vice ordförande och dir. Nils Broander som sekreterare.
Vid stämman voro 7,478 röster representerade.
Styrelse och revisionsberättelserna för vilka vi tidigare redogjort, förelågo i tryck. Båda godkändes och ansvarsfrihet beviljades för det senast förflutna årets räkenskaper och förvaltning.
På förslag av styrelsen beslöts, att till stämmans förfogande stående kr. 3,776: 97 balanserades på vinst- och förlustkontot.
Styrelsens och revisorernas dagtraktamenten och reseersättning fastställdes till samma belopp som tidigare eller 10 kr. i dagtraktamente samt resa i III klass eller buss å 30 öre per km. Revisorerna ha dessutom vardera 100 kr. om året.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes hrr August Jacobsson, Havdhem, och Arvid Eriksson, Ekeby, samt nyvaldes hrr Torsten Wiman, Vesterhejde, och Johan Ahlsten, Alvan efter hrr A. von Corswant, Hästnäs, och Herman Smedberg, Hemse. Suppleanter blevo hrr Anton Jacobsson, Eke, omvald och Thure Lönngren, Lummelunda, nyvald. Till revisorer omvaldes hrr Herman Collberg, Follingbo, och John Malmros, Martebo, samt ?????, hr Sven Johansson, Endre, H. Danielsson, Fole, och
Hj. Engström, Roma, som suppleanter. Till fackrevisor utsågs kontorschef Th. Berneck, Stockholm.
Styrelsen erhöll vidare i uppdrag att bestämma priset på den skummjölk som återtages av leverantören, dock till högst 1 öre pr kg. Tilläggsavgiften vid inträde i föreningen bestämdes till 10 öre pr har eller lika med nuvarande avgift.
Hr Gunnar Nilsson lämnade därefter en redogörelse för styrelsens åtgärder beträffande driftsanalys och fettbalanser. Driften har befunnits vara för dyr, i synnerhet vid skumstationerna, i vissa fall lika dyr som vid smörmejerierna. En avdelning för produktkontroll har även inrättats vid kontoret i Visby, och en viss förbättring i förhållandena har därefter redan börjat förmärkas.
I anslutning till detta ärende hade hr Anders Hermansson, Havdhem, ordet och förordade driftsanalys vid samtliga mejerier och skumstationer.
Hr Ahlsten meddelade att fett-balanskontroll redan är i gång med balanser uppgjorda vid varje mejeri. Kontrollen är så god som den över huvud taget kan bli. Driftsanalys är däremot mycket svårt att uppgöra. Sådan torde här på Gotland endast finnas på äggcentralen. För mejeriet finnas inga möjligheter till jämförelser, då Gotland är alldeles speciellt organiserat med skumstationer o. d. Tal. hoppades att denna ordning snart var dödsdömd, så att även effektiv driftsanalys kan bedrivas.
Hr H. Danielsson poängterade det olämpliga med skumstationer.
Hr Hermansson tackade för upplysningarna, men ansåg driftsanalysen ha stort värde vid jämförelse mellan de olika mejerierna inom föreningen.
Hr Gunnar Nilsson bestred värdet av en dylik jämförelse. Styrelsen kommer i alla händelser att göra allt för att avhjälpa eventuella brister.
Hr Bendelin, Västkinde, trodde skumstationerna voro bra.
Ytterligare inlägg gjordes vidare av hrr Ahlsten, Broander, Nyland e r, Lummelunda, Bendelin, Hermansson, Ahlsten, Nilsson, Bendelin, Nylander. E. V. Norman m. fl.
Stämman beslöt därefter uttala sig för att fettbalansen för 1938 skall offentliggöras vid nästa års stämma.
Styrelsen hade vidare begärt bemyndigande att vidtaga åtgärder för nedläggande av en del skumstationer, samt att ordna med mjölkens transport inom vissa områden samt därmed förenade kostnader.
Hr E. V. Norman frågade om styrelsen tänker nedlägga dessa stationer med tanke på andelsmejeriföreningens bästa eller med tanke på att Gotlands bönder skola få högsta möjliga betalning samt om saken diskuterats inom mejeriförbundet.
Hr Bendelin, Västkinder fann frågan för litet utredd.
Hr Nilsson poängterade att utredningen icke ännu hunnit så långt.
Hr Melin, Levide, ansåg bäst utreda frågan och att styrelsen redan föreslagit detsamma för en föreningsstämma.
Hr Bendelin replikerade hr Nilsson och
hr Ahlsten fann, att styrelsen borde göra upp ordentligt förslag, som sedan skall föredragas på distriktsmöten ute i bygderna.
Sammanträdet pågår vid tidningens pressläggning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 april 1938
N:r 92

300 personer på slakteriföreningens årsmiddag.

Efter slakteristämmans slut i går bänkade sig samtliga stämmodeltagare i Stadshotellets festvåning, där icke mindre än närmare 300 middagsgäster samlats. I samband med middagen förekommo också en del anföranden. Slakteristyrelsens ordförande, hr Efraim Larsson, Vamlingbo, hälsade samtliga välkomna, hr John Malmros, Martebo, framförde styrelsens tack till ombuden, hr Arthur Jakobsson, Gerum, uttryckte medlemmarnas belåtenhet med styrelsens arbete under året, medan hr G. Nylander, Martebo, erinrade om det betydelsefulla arbete, som disp. Axel Hultström nedlagt i företaget, och hr Arthur von Corswant i erkännsamma ordalag uttalade slakteriföreningens tack till slakthusets direktör, Edw. Wahlgren.
Slutligen tog också denne till orda och tackade å sin sida för det förtroende, som visats honom, liksom för dagens . tacksamhetsbetygelser. Slutligen ng Oscar A. Åkerbäck, Hejde, upp »Du gamla, du fria» samt utbringade efter alla de leven, som förut höjts, ännu ett leve för slakthuset.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Mars 1938
N:r 74

Föreningen till den varmblodiga hästavelns

främjande på Gotland hade i lördags årssammanträde på hushållningssällskapet i Visby under ordförandeskap av översten greve C. G. D. Hamilton. Därvid föredrogs vederbörliga berättelser och ansvarsfrihet beviljades. Debet och kredit balanserade på en summa av kr. 9,483: 93 med en behållning av cirka 7,000 kr.
Överste Hamilton delgav de närvarande några intryck beträffande sina studier i Finland av detta lands hästbestånd. och importen från Sverige av varmblodiga hästar, och godsägare W. von Corswant framförde ett tack till överste Hamilton för det intresse denne visat i denna fråga.
De i tur NÄR styrelseledamöterna hrr C. G. D. Hamilton, Carl Ahlgren och E. Hansén omvaldes liksom styrelsesuppleanten kapten A. Nylander. Revisorer blevo som förut hrr Josef E. Nilsson och Th. Svensson med hr Robert Appelgren som suppleant.
Det uppgjorda förslaget till stats bidragets (2,000 kr.) användning godkändes med den ändringen att något ökat bidrag skulle utgå till eleverna vid hästskötarkurserna på Strömsholm.Till sist utdelades följande heders- och avelspris till varmblodsuppfödare inom länet: Ryttmästare Edv. Cassels hederspris för bästa treåriga på Gotland födda sto, som stannar i aveln: O. Nilsson, Stenstu i Bro för Göta e. Yngve I.
Föreningens silvertallrikar till lovande tvååriga ston tilldelades H. Mertel, Uggårds i Eksta, för Mona e. Bohéme xx; R. Appelgren, Kronholmen i Västergarn, för Itonie e. Ito; F. von Corswamnt, Hallfreda i Follingbo, för Solveig e Stegeborg I xx; A. Andersson, Uppegårds i Vallstena, för Svea e Svante; och Fr. Vallin, Sallmunds i Levede, för Colett ee. Hamlet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 mars 1938
N:r 71