Gotlands sparbanksförening

hade i går ordinarie årssammanträde på D. B. V:s sparbank under ordförandeskap av bankdirektör Ad. Dahlbäck. Vid sammanträdet vore 17 sparbanker representerade. Till ordförande för dagen valdes bankdir. Dahlbäck samt folkskollärare Alex Stengård, Burs, som sekreterare. Vid förhandlingarna föredrogs och godkändes 1942 års huvudräkning samt revisionsberättelsen, varefter ansvarsfrihet beviljades. I fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna samt till konsulenten bestämdes att arvodena skulle utgå med samma belopp som förut.
Man hade vidare att välja två styrelseledamöter för tiden 1944 47. I tur att avgå voro direktör K. A. Hall, Kräklingbo, och folkskollärare Alex Stengård, Burs, vilka båda omvaldes. Likaså omvaldes f. riksdagsman Th. Hansen, Burgsvik, som suppleant för samma tid. Kvarstående i styrelsen är bankdir. Dahlbäck, som valts för tiden 1941-45.
Till revisorer utsågos kamrer Hj. Larsson, Garda, och folkskollärare Reinhold Dahlgren, Stånga. Till ombud vid Svenska Sparbanksföreningens årsmöte 1944, till ledamot i valberedningen och till ledamot i annonsrådet 1944 valdes folkskollärare Stengård med folkskollärare Dahlgren som suppleant för samtliga uppdrag.
Efter förhandlingarna höll intendent T. Vading, Stockholm, ett föredrag om ”Centralupphandlingens möjligheter” och därefter berörde folkskoll. Stengård aktuella frågor för sparbankerna, varvid han sär skilt behandlade skoisparverksamhe ten. Efter årsmötet intogs lunch på DBV :s paviljong.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

JUF-diplom till 48 släktgårdar på ön.

Utmärkelserna utdelas på kamratmötet i Källunge.
Som tidigare omnämnts ha ägarna av åtskilliga gotländska släktgårdar tillerkänts diplom av Jordbrukarungdomens Förbund och dessa diplom överlämnadgs till de gotländska representanterna vid JUF-stämman i Uppsala i juni. På söndag samlas de gotländska JUF-arna till ett kamratmöte i Källunge och därvid komma de diplom, som icke tidigare kommit ägarna till handa, att utdelas. Vi återge här förteckning över samtliga de gårdsägare som erhållit JUF :s diplom.

A. E. Forslund, Stora Klintogårda Väskinde, minst 300 år,
Theodor Lickander, Ejvide i Eksta, Stjärnarve, minst 250 år,
Jacob G. Jacobsson, Likmide, Hemse, 240 år,
Lars Gustav Medbom, Kvie i Fardhem, 293 år,
Oskar Artur Edberg, Eksta; 224 år, Harald Jacobsson, Hulte i Hemse, omkr. 300 år,
Gustaf Nikolausson, Bringas, Norrlanda, 318 år,
Klas David Lund, Fride i Lojsta, minst 300 år,
Dagmar Marie Hansson, f. Larsson, Källunge, omkr. 342 år,
Knut Johannes Thomsson, Lövas i Hejde, 218 år,
Oskar Reinhold Kristiansson, Nederburge i Fardhem, omkr. 292 år;
Alfred Hansson, Sutarve i Hamra, minst 200 år,
Anton Kristian Kristiansson, Maldes i Stånga, 285 år,
Hugo Pettersson, Stumle i Alva, minst 243 år,
Gustaf Wessman, Jusarve i Gothem, 275 år,
Viktor Florström, Hegsarve i Hablingbo, omkr. 283 år,
Gustaf Pettersson, Uggårds i Eksta, minst 293 år,
Hans Petter Zackarias Hansson, Nora i Vamlingbo, minst 329 år,
Adolf Ekström, Austers, Fårö, omkr. 273 år,
Carl Jacob Valfrid Haglund, Harqvie i Björke, 238 år,
K. A. Larsson, Ganne i Burs, 231 år, Sven Melin, Maldes i Stånga, 260 år, Johan Gunnar Boberg, Petes i Hablingbo, minst 293 år,
Valter Nilsson, Gannarve i Lokrume, 209 år,
Reinhold Kahlström, Atlingbo, 334 år, Axel Karl Johannes Pettersson, Salmans i Burs, 208 år,
Olof Hjalmar Hederstedt, Mölner i Väte, omkr. 343 år,
Axel Nyman, Myre i Fardhem, 265 år, Emil Petter Laurentius Jakobsson, Rone, 231 år,
Karl Anton Niklas Dahlström, Ducker i Bunge, 298 år,
Anton Olofsson, Ducker i Bunge, 297 år, Gunnar Ruthberg, Hägur i Bunge, 290 år,
Hugo Haglund, Hägur i Bunge, 290 år, Lennart Broman, Biskops i Bunge, 320 år,
Ida Stenberg, f. Blomgren, Fårösund, 320 år,
Anton Niklas Stenström, Stenstu i Bunge, 290 år,
Julius Petter Nordström, Stenstu i Bunge, 289 år,
Ingvar Jacobsson, Stucks i Bunge, 303 år,
Juliette Masreliez, Stucks i Bunge, 303 år,
Wilhelm Ringbom, Stucks i Bunge, Anna Maria Lovisa Pettersson, Änge i Bunge, 255 år,
Erik Jansson, Audungs i Bunge, 248 år, Lorens Pettersson, Lunderhage i Fleringe, omkr. 351 år,
Edvin Nilsson, Fröjel, omkr. 350 år, Helmuth Jacobsson, Sproge, omkr. 200 år,
Harald Jacobsson, Gerum,
Konrad Olsson, Gervalds i Vamlingbo, omkr. 450 år,
Arvid Hegethorn, Hulte i Endre, 256 år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Godkänt testamente.

Kammarfiskalen har för allmänna arvsfondens räkning godkänt av framlidne Niklas Petter Nilsson från Ammunde i Burs socken upprättat, testamente. Han avled utan att efterlämna arvsberättigade anförvanter. Behållningen i boet, 1,035 kr., skall tillfalla ett. nar makar. (P)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Burs blir poststation.

Postdirektionen har föreslagit, att en poststation, benämnd Burs, skall från tidpunkt, som postmästaren i Visby får bestämma, inrättas vid kyrkan i Burs socken. Den skall lyda under postkontoret i Visby och hänföras till första avlöningsklassen.
I samband härmed skall postombudssysslan i Burs dras in.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Netzels lag återigen segrande varplag på Stångaspelen.

Hablingarna togo storslam i pärken. — Spännande finaler på båda håll. — Väldig anslutning till den strålande idrottsfesten.
Stångaspelen var gårdagens största idrottsevenemang inte bara för Gotlands del utan säkerligen också för Sverige och lite till, åtminstone vad deltagarantalet beträffar. Där kämpade nämligen inemot ett tusental gotlänningar i de urgamla, idrotterna pärk och varpa och deras bedrifter beundrades eller kritiserades — av 4-5,000 skådelystna, som kommit dit pr cykel, till fots, i bil eller med extratåg. Så nog var det en stor dag i Stånga alltid och som vanligt hade arrangören, hr Dahlgren, tur med vädret.
Årets tävlingar på Gumbalde äng.gåvo ett ovedersägligt bevis för de gamla gotlandsidrotternas livskraft och framåtgående just nu. Pärkspelet var bättre än på mången god dag med både många och välspelande lag, och i varpa utkämpades en final, som i spänning och säkerhet söker sitt motstycke. Netzels lag från Visby kunde slutligen foga ytterligare en seger till sina många föregående, men fråga är om inte denna dust mot Lennart Karlssons lag i Väskinde är den som krävt mest i fråga om koncentration och noggrannhet. Netzlarna vunno som bekant även i fjol och för några år sedan togo Karlssönerna hem segerlönen i denna kolossalt ansträngande dagslångt turnering.
Spelen inleddes som alltid med en kort idrottsgudstjänst, vilken förrättades av kontraktsprosten G. A. Kronqvist. Omedelbart därefter sattes tävlingarna i gång och kunde avslutas i god tid före mörkrets inbrott. Det är en synnerligen krävande uppgift att få hela detta maskineri att gå i lås, men det lyckades, även om det blev en del dröjsmål här och där. På Stångaspelen måste man också prata med goda vänner och ha en bit mat då och då mellan slagen, varför ”efterlysningarna” bli legio. Men allting ordnade som sagt upp sig, om inte förr så skedde det hos folkskollärare Dahlgren, där alla trådar löpte ihop och alla frågor besvarades. Han fungerade som överledare, mottagningskommitte, speaker, prisdomare och generalsekreterare på en gång. Ändå hann han med att sköta om otaliga andra små detaljer, som han ordnat upp, och det är avått att tänka sig hut det hela egentligen skulle kunnat genomföras utan honom.

Dubbelseger i pärken för Hablingbo.
En avsevärd del av pärkspelet hade som bekant klarats av vid förra söndagens förtävlingar och man hade alltså att nu fortsätta på den gruppindelning som gjorts. I bakpärkens klass II hade Fårösund, östergarn och Fårö två segrar vardera att fortsätta med. Fårösundspojkarna med Gustav Kellström vid pärken visade sig vara i prima slag och vunno först över östergarn, varefter de också besegrade Fårö. I andra gruppen segrade Silte med Rune Hansson som pärkkarl.
Sandapojkarna som gjort bra i från sig vid tidigare pärkspel vunno i går juniorklassen genom att slå Stånga i finalen. övriga segrar i denna klass hemfördes av Lye och östergarn.
Frampärken blev en spännande historia, där segern hängde på. håret. De tre lagen i grupp I voro Burs, När
I och Hablingbo och gången på det hela blev den att När slog Burs, Hablingbo slog slog När och Burs slog Hablingbo, alltså vardera en seger och ett nederlag, varför antalet vunstpärkar och stick fick avgöra. Hablingbo Låg bäst till och tog här sitt första segerpris för dagen. Visby bollkubb vann en av de följande grupperna i frampärk efter segrar mot Gothem och Stånga. Spelet mellan Burs och När refererades av hr Dahlgren och han samlade på så sätt drygt tusentalet åskådare till pärken.
Som avslutning på dagen fick man se finalen i bakpärk mellan Burs och Hablingbo. Burs hade avancerat dit efter segrar över Gothem och Lau förra söndagen samt i går med seger över Visby bollklubb rrted två raka. Hablingbo vann förra söndagen över När II och hade sedan frilott. I finalen Burs-Hablingbo gick det jämnt om jämnt men Hablingbo fick in det avgörande hugget i första pärken och vann den. Lika jämnt stod det i andra och spelet gick med väldiga driv över planen. Också nu visade sig hablingarna vara snabbast och mest påpassliga – Manne Booberg var den ledande själen och hade ett kolossalt tillslag på bollen samt mötte allt som kom i hans väg. Burs fick sträcka vapen efpen efter en jämn och vacker strid men i gengäld tilldömdes de priset för ärligaste spel och det är också något värt att få vid Stångaspelen.
En svårighet för spelarna var de påträngande åskådarna, som ofta storlo i vägen vid de långa och skeva huggeri och om det inte möter överstigliga svårigheter så borde till en annan gång en del avspärrningar ordnas, vilket skulle vara till fördel för samtliga parter.

Tävlingsplatsen i varpa förstoras årligen.
En sådan mängd varpkastare som besökte Stångaspelen i år har förmodligen aldrig tidigare förekommit och det märktes också att nya platser för kastarna hade måst tas i anspråk bortåt järnvägen till. Mästarklassen omfattade 32 lag liksom klass II, de 49 lagen i klass III delades på två avdelningar och detsamma skedde i rekryt-klassen, där 64 lag tävlade. I stenklassen drabbade 33 lag ihop och oldboys ställde upp med fyra lag, summa summarum 214 lag.
Mästareklassen följdes givetvis av en intresserad publik hela dagen och man fick speciellt inrikta sig på den, varför de övriga klasserna följaktligen inte kunna få så stor publicitet eller så många åskådare.
Redan i mästareklassens första omgång kom det till hårda strider och på åtskilliga håll blev det 12-11. Netzels lag och likaså Blomberg, Gothem, visade sin klass genom att vinna var sin kula med 12-2 och det hjälpte inte att motståndet hårdnade i fortsättningen. Bland de lag som här blevo utslagna kan antecknas Leimers lag från Stockholm, som kom upp mot Knut Johansson, Bara och förlorade med 12-11, 12-8. Em. Eriksson i Hellvi åkte ut jämte Birger Olssons lag i Fole och Herman Olssons i Eksta, som kom upp mot Netzels. Karlssönerna i Väskinde manövrerade ut Svärd, Visby, vilket var det enda förlorande av fem stadslag i första omgången.

Baraborna togo en kula på Netzels.
I andra omgången fortsatte Blombergs lag, likaså Netzels och Knut Johansson att segra. Netzels fck dock släppa en kula till Hansson, Bara, med 125 men sedan blev det 12-10 och 12-3 till Netzlarna, som i fortsättningen blev enda stadslag i klassen. I den förlorande gruppen blev det ett nytt nederlag för Leiners, som kom upp mot Eriksson, Hellvi.
De båda Gothemslagen som gått vidare till tredje omgången lottades där tyvärr mot varandra. Blomberg gick fortfarande vidare i den vinnande gruppen, Karlssons Väskinde slog Karlsson Stenkyrka, Netzels vann över H. Nilsson, Garda, och Pettersson, Stånga, slog ut Knut Johansson, Bara, i samtliga fall blev det två raka kulor med klara differenser.
Vid semifinalerna i fjärde omgången lottades Blombergs lag mot Karlsson, Väskinde och det senare laget vann med två kulor på 12-10. Netzels klarade ganska lätt Stångalaget med 12 —6, 12-9. I kampen om 5-8 pris vann Karlsson, Stenkyrka och Kristiansson, Gothem.

Segersiffrorna blevo 12-11, 11-12, 12-10.
Finalen i mästarklassen blev en fenomenalt jämn uppgörelse och det var bortåt 500 intresserade som trängdes omkring målet för att se en skymt av de perfekta kasten. De båda bröderna Netzel samt Wille Pettersson pressades synnerligen hårt för första gången under dagen och det var bröderna Lennart och Oskar Karlsson samt Fred Pettersson, som levererade denna utmärkta match.
Visbylaget tog ledningen i första kulan med 5-2 och 6-3 men Väskinde utjämnade till 6-6, ett nytt ryck av Netzels utjämnades till 8-8 efter en fullkomligt enastående serie bortslagningar och sedan följdes de båda lagen åt till 11-11. Sista sticket hölls av Harry Netzel, men Lennart Karlsson hade hans varpa i gungning och det fattades endast några millimeter för att den skulle ha slagit över och rullat ifrån. Andra kulan blev den första lik med ledning för Netzel med hela 5-1. Oskar Karlsson i Väskinde var den klart bäste av alla sex kastarna och med honom som föregångsman hämtade Väskindeborna än en gång upp visbylaget vid 6-6. Så följdes man åt på nytt med vartannat stick och denna gång var det Väskindes tur att vinna vid 11-11, det var Oskar Karlsson som lade ett s. k. lock och det låg kvar, trots att Netzlarna var i obehaglig närhet.
Oskar Karlsson fortsatte i samma goda stil på tredje kulan och tog fyra raka stick. Sedan kom en liten downperiod, vadan visbyborna i stället spottade upp sig och tog sex stick i rad, 6-4 alltså. Karlssönerna kom med ett nytt ryck på fyra stick, men Netzels kom lika punktligt också nu med fyra raka. Ställningen var alltså 10-8 till visbylaget, men än var inte slaget över. Karlsönerna utjämnade till 10-10 och på nästa kast blev det två nollor och alltså bortslag. Spänningen steg för varje kast. Nu lämnades ingenting åt slumpen, ty det gällde att sätta in den avgörande stöten. 11-10 till Netzels blev det och denna gången klickade Väskindebornas nerver, när det gällde att göra 11-11, ty Netzlarnas tolva kunde man inte göra något åt.
Publiken kunde andas ut efter en sällsynt spännande uppgörelse och de säkra kämparna tackade varandra för god match, säkerligen den svåraste som Netzels lag har utkämpat på mycket länge. Laget vann tack vare sin stora jämnhet och det var ingen skam att förlora mot denna fruktansvärt vältrimmade kastartrio. Det var en final som var värdig denna stortävling på Gumbalde äng.

K. G. Larsson segrade åter i femkampen.
I den bekanta inhägnaden hade under eftermiddagen diverse spännande saker avgjorts. Man började med tävlingen i stångstörtning om dr Bolins vandringspris och här tog K. G. Larsson ledningen med 8,92 i första kastet, Erik Hellström låg närmat till en början men blev sedan passerad av Arne Möllerström. Larsson försökte förgäves öka i de följande kasten, han tog till för mycket och orkade aldrig över. Desto bättre lyckades Möllerström som i sista försöket lyckades få stången runt vid 9-metersgränsen och vann därmed tävlingen. Inte mindre än 14 man startade i denna gren.
Femkampen följde sedan omedelbart och tio man ställde upp varför det blev två man utslagna varje gång. På 100 m. föllo Broman, Fårö, och Gannholm, Burs, ur och detta öde drabbade sedan Bertil Möllerström, Roma, och Evald Ronström, Othem, i längdkastet. K. G. Larsson hade längsta kastet och därnäst följde Dahlström.
I höjdhoppet blev det en jämn tävling, där alla sex klarade upp till 1,40. På 1,45 klarade Larsson med mycket luft emellan och även Krusell, Levide, och lille Dahlström seglade över. K. E. Jakobsson, Levide, Arne Möllerström, Roma, och Nordström, Fårösund revo alla försök och det blev skiljehopp, där Jakobsson klarade sig vidare. I fjärde grenen, stångstörtning, blev K. G. Larsson bäste man och Dahlström låg två ända till sista kastet, i vilket Krusell tog hem andraplatsen och således gick till finalen i ryggkast tillsammans med Larsson.
Här hade Levidebon inte mycket att säga till om och snart låg han där i gräsmattan på föreskrivet sätt. Jakobsson och Dahlström tävlade om tredjeplatsen och där måste Dahlström ge sig på grund av en sträckning. Segrare blev liksom i fjol K. G. Larsson och det kan nämnas att samtliga fyra man i ryggkastet blevo pristagare även förra året.
I fortsättningen blev det extratävlingar i ryggkast samt skämttävlingar, vilka givetvis blevo upphovet till många hjärtliga skratt.

Prisutdelning av kommendör Hägg.
När samtliga klasser i varpa avverkat sitt program och den spännande finalen i bakpärk avslutats i skymningen drog sig allt folket till dansbanan, där dansmusikens sprittande toner steg över sorlet. På kvällen stillnade det ut alldeles och den stora folkfesten fortgick ännu några timmar fram på nattkröken innan det var alldeles lugnt på valplatsen Gumbalde äng.
Under kvällen hölls prisutdelning för dagens tävlingar och det var som vanligt en ståtlig och värdefull prissamling som bytte ägare. Allt som allt beräknades samtliga priser vara värda något över 3,000 kr. Som prisutdelare fungerade kommendör Arv. Hägg och hr Dahlgren erinrade i sitt avslutningstal om hur kommendör Hägg under Stångaspelens tidigare år varit en synnerligen välvillig prisdonator, som bl. a. skänkt pris till bästa lag och till bäste man på plan i fram- och bak-pärk. Hr Dahlgren framhöll också det stora pärkintresse som kommendör Häggs far, amiral Jaques Hägg, visat under hr Dahlgrens pojkår i östergarn och som sporrade till stordåd vid pärken.
Kommendör Hägg avslutade prisutdelningen med ett anförande om den gotländska idrottens betydelse när det gäller att stärka kroppen så att den som rätt bedriver sin idrott kan få kraft och beslutsamhet för mera betydelsefulla uppgifter som svensk medborgare.
Hr Dahgren riktade ett tack till kommendör Hägg och tackade alla idrottsmän för att de kommit till Stånga samt uttalade också sin stora glädje över att den gotländska idrotten gjort en sådan framryckning och uppvisat ett sådant pånyttfött intresse.

Bakpärk.
Mästareklassen.
Grupp I.
1) Hablingbo, Pärkkarl Manne Booberg, Nya A/B Visby Bryggeriers hederspris, Visby Bollklubbs vandringspris, Stefanigillets vandringspris, Mästerskapsplaketter till varje man i laget.
2) Burs, pk Albert Alvengren, Hederspris, Gotlands Idrottsförbunds vandringspris; 3) Visby Bollklubb, pk Erik Lundgren.
Grupp II:
1) När II, pk Fritz Pettersson, Konsul E. Lundbergs hederspris; 2) Lau, pk
Ragnar Larsson.
Grupp III:
1) Alva, pk Hugo Gardell, Apotekare Niklas Sandströms hederspris; 2) Stånga, pk Allan Pettersson.
Grupp IV:
1) Gothem, pk Gösta Hellberg.

Klass II.
Grupp I:
1) Fårösund, pk Gustaf Keliström, Gotlands Allehandas hederspris; 2) östergarn, pk Magnus Bendelin; 3) Fårö, pk Herbert Liljegren.
Grupp II:
1) Silte, pk Rune Hansson, Slite cements hederspris; 2) Näs, pk Hans Karlsson.
Grupp III:
1) Levide, pk Alfons Nilsson; 2) I 18 107:e komp., pk vpl K. G. Berg.
Grupp IV:
1) Vänge, pk Hans Persson.

Juniorer.
Grupp I:
1) Sanda, pärkkarl Tore Karlsson,. Gotlänningens hederspris; 2) Stånga, pk Sixten Wallin.
Grupp II:
1) Lye, pk Martin Hansson, Gotlands Andedsmejeriförenings hederspris; 2) När III, pk Ture Häglund.
Grupp III:
1) östergarn, pk Rune Nilsson.
Frampärk.
Grupp I:
1) Hablingbo, pk Rune Mattsson, Konsul C. G. Björkanders hederspris, Kungapokalen i vandringspris, Mästerskapsplakett till varje man i laget.
2) När I, pk Ivar Häglund, Hederspris, Gotlänningarnas i Gävle vandringspris; 3) Burs, pk Hilding Havdell.
Grupp II:
1) Lau, pk Ragnar Larsson, Gotlands Mejeriförbunds hederspris; 2) När II, pk Ture Nilsson.
Grupp III:
1) Visby Bollklubb, pk Erik Lundgren, A/B 0. S. Björkmans hederspris; 2) Stånga, pk Erik Karlsson; 3) Got-hem, pk Henning Gahnström.
Till bäste pärkkarl i bakpärk, mästareklassen, A/B Gust. Lövqvists hederspris (fåtölj) tilldelades Albert Alven-gren, Burs.
Dir. Carl E. Degermans hederspris till bäste pärkkarl i bakpärk klass II har tilldelats Rune Hansson, Sina,
Dir. Degermans hederspris till bäste pärkkarl i juniorklassen: Tore Karlsson, Sanda; d:o d:o i frampärk Hilding Havdell, Burs.
Knut Östergrens vandringspris till den socken som deltagit med största antal lag gick till Närs I. F.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Landsbygden.

BURS.
Burs rödakorskrets höll på fredagskvällen sitt ordinarie årsmöte i folkskolan under folkskollärare Alex. Stengårds ordförandeskap. Därvid föredrogos styrelsens och revisorernas berättelser, varefter ansvarsfrihet beviljades.
Av berättelsen framgår, att kretsen tiden 5-11 mars anordnat en första sjukvårdskurs i olycksfallsvård och transporttjänst. Kursen hade samlat trettio deltagare.
Kretsens syförening, som förestås av fröken Lisa Högberg, har regelbundet sammanträtt. Förutom arbeten för förrådet och till försäljning har medlemmarna vidstickat eller nästan nystickat 30 par militärstrumpor.
Skolbarnsundersökning har fortsatt liksom tidigare.
För hemvärnets förbandsplatser har inköpts sjukvårdsmateriel.
Badanläggningen har som regel varit öppen två dagar varje vecka med undantag av tiden 15/7-30/9. Antalet baddagar under året uppga till 77. Under dessa ha 2,816 bad serverats fördelade med 1,349 å vuxna och 1,467 skolbad.
Bastubadets välsignelse har under året prövats av 688 män, 871 gossar, 559 kvinnor och 596 flickor. 102 karbad ha serverats, därav 36 för män och 66 för kvinnor.
Räkenskaperna balansera å kronor 4,270. Ingående balansen utgjorde 1,397. Inkomsterna uppgingo till 2,373 därav för bastun 986 kr. Utgifterna redovisas med 1,548 kr., varav 1,073 belöpa sig å bastun. Skulden som vid årets början uppgick till 1,700 har under året nedbringats till 500 kr. Utgående balansen utgör 1,022 kr. Bidrag till verksamheten har under året erhållits av Burs past. sparbank med 200 kr.
Till revisorer för 1943 års räkenskaper valdes hemmansägarna Vilhelm Cedergren, Flors, och Nils Ronström, Lukse, och till ersättare fruarna Helny Åkerbäck, Ammunde, och Edith Karlsson, Allmunde.
Till ombud för kretsen vid distriktsmötet den 3 april utsågos sekreteraren folkskollärarinnan Dagmar Lind, Prästgården, och kassören fru Linnea Fagerberg, Dala.
Vidare bestämdes att bastun om möjligt även skulle hållas öppen under sommarmånaderna.
Till sist godkändes distriktsstyrelsens förslag, att sjukvårdskurs skulle hållas tiden 30/3-5/4 under ledning av syster Berglin, Stockholm. Kursavgiften bestämdes till 2 kr. pr deltagare.
Samtliga närvarande bjödos av kretsens damer på äkta bönkaffe, en vänlighet, som livligt uppskattades.

BARLINGBO.
Rödakorsfest var i går anordnad i Barlingbo folkskola under stor tillslutning av besökare. De närvarande hälsades ’välkomna av ordföranden disponent Persson, som därvid särskilt vände sig till aftonens gäst, landstingsman Johan Ahlsten. Denne höll sedan ett med stort intresse åhört föredrag om en resa i Finland. Vidare förekom musik för fiol, orgel och dragspel och fröken Birgit Hellström ’sjöng en solosång, allt mottaget med hjärtliga applåder. Efter en stunds kaffepaus vidtog paketauktion med nämndeman Stenberg vid klubban, och denna försäljning pågick framemot 1-tiden. Den ekonomiska behållningen av den i allo lyckade festligheten blev också glänsande med åtskilliga hundratals kronor i netto.

VÄTE.
Hejde-Väte Rödakorskrets höll på fredagen sitt årsmöte i samband med en fest i godtemplarlogen i Väte, som var talrikt besökt. Som inledning sjöngs ”Vårt land”, varpå vice ordföranden, hr Karl Olofsson, Magnuse, höll ett hälsningsanförande och därvid särskilt välkomnade aftonens föredragshållare, kapten Sven Hedengren och fröken Gerda Dahlqvist, som är lottachef i västra distriktet.
Av årsmötesförhandlingarna framgick bl. a., att räkenskaperna balanserade på en summa av 1,175 kr. med en behållning vid årets slut av 606 kr. Bland utförda arbeten under året kan antecknas, att hemvärnets förbandsplatser iordningställts. Sex bårar disponeras nu med tillhörande förbandsmateriel. I Hejde pågår barnbespisning med 300 kr. i anslag från kommunen samt en lika stor summa från distriktet. Omkr. 60 skolbarn få sålunda ett mål mat om dagen. Fru Jenny Lindbom förestår denna barnbespisning.
Till ordförande för 3 år föreslogs av kretsen kyrkoherde F. Thuresson, till sekreterare omvaldes folkskollärare J. Sundahl och till kassör handlanden Thor Lawergren, Hejde. Revisorer blevo som förut hr J. Marcusson och fröken Maria Bolin. Till ombud vid distriktsmötet valdes fru Thuresson, supplerad av fröken Maja Marcusson, samt fröken Sara Andersson, Väte, supplerad av fru Anna Larsson, Gullarve i Väte.
Ordet överlämnades sedan till kapten Hedengren, som höll sitt intressanta föredrag om finsk-ryska kriget, och därefter talade fröken Dahlqvist om lottarörelsen och manade till bildandet av en lottagrupp i Väte. Fru Ingeborg Öhman utsågs därpå att sammankalla intresserade i socknen för bildandet av en sådan grupp. Sedan man sjungit ”Du gamla du fria” vidtog en försäljning av skänkta paket, och klubban fördes därvid av folkskollärare E. Söderdahl. Försäljningen pågick ända till 1-tiden, och då voro ännu icke alla paket slutsålda. En summa på mellan 600-700 kr. hade emellertid då influtit.

NÄR.
Närs rödakorskrets höll sitt årsmöte i onsdags i folkskolan under ordf. E. Cederlunds ledning. Sedan alla hälsats välkomna, sjöngs unisont Vintern rasat ut. Räkenskaperna för såväl kretsen som för bastun upplästes och godkändes och ansvarsfrihet.beviljades. Föredrogs årsredogörelsen, av vilken bl. a. framgick, att läkarundersökning av skolbarn företagits, tre spädbarnsutstyrslar för förlossningshem förfärdigats och 12 rödakorssamariter inregistrerats. Kretsen har dessutom under det gångna året anordnat ett par fester, varigenom 1,500 kr. kunnat avbetalas på skulden för bastun. Beslöts att höja avgiften för bastubaden till 50 öre. Till ombud vid distriktsårsmötet valdes Postst.-förest. Axel Nordström och fru Greta Gustafsson med hem.-äg. Oskar Kullander som ersättare. Revisorer blevo fyrmästarna A. E. Gräsman och G. Engeström:
Sedan årsmötet förklarats avslutat vidtog ett samkväm, som inleddes med ett par sånger, sjunkna av Ragnar I Persson, Lau, varvid fröken Britta Olofsson ackompanjerade. Ordf. gav därefter en redogörelse för föreningen Rädda Barnens verksamhet och framhöll av hjälp särskilt till de ockuperade länderna och då i främsta lhand våra grannfolk. Ett par flickor sjöngo så ett par sånger, varefter alla bjödos på kaffe. Under kaffedrickningen underhöll herrskapet Persson från Lau med musik till fiol och orgel. Ävenså hade anordnats en gissningstävlan med en tårta som pris. Efter kaffepausen uppfördes en barnpjäs, ”En påska-smäll”, som spelades med fart och kläm, och publiken belönade de små amatörerna med kraftiga applåder. Så hölls auktion på en del skänkta saker, mestadels påskris, och tillsammans med gissningstävlan och försäljning av Rödakorsnålar hopbringades i runt tal 150 kr. Arsmötet var talrikt besökt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1943
N:r 48

Navigationskursen i Burs

för fiskare avslutades, som vi tidigare omnämnt, på fredagen. Läraren, f. lotsförman A. Harding, avtackades av fiskeriinstruktör Gustavsson, som äten vände sig till fiskaren Fred. Jakobsson, Allmunde, med ett tack för hans insatser för att få kursen till stånd. Kursdeltagarnas tack framfördes av Josef Österberg, Stenstu, som överlämnade den av oss förut omnämnda gåvan till hr Harding. Deltagarna erhöllo sedan intyg om genomgången kurs, och i tävlingen i sjömanskap utdelades priser till följande: 1) H. Havdell, Bandelunda, 94 poäng, 2) Johan Ekman, Enges, 90,5, 3) Fred. Jakobsson, Allmunde, 88,5, 4) J. Österberg, Stenstu, 86,5. Priserna utgjordes av böcker, skänkta av Gotlands fiskareförbund. Som tävlingsledare fungerade hr Gustavsson och som bedömningsnämnd lotsförman Harditrwähh fiskaren Runo Lyander, Hemmor.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1943
N:r 43

Vid navigationskursens i Burs

avslutning i går förekom, som vi i korthet meddelat, förhör samt en tävlan i sjömanskap, varvid en del priser utdelades. Kursens lärare, förre lotsförman A. Harding; fick av sina elever mottaga ett cigarrskrin av tenn med en del ”rökverk” i såsom ett tack och erkänsla för det sätt, på vilket han lett undervisningen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1943
N:r 42

Navigationskursen för fiskare,

som varit anordnad i SLU-lokalen i Burs och vari 18 fiskare deltagit, har i dag avslutats med förhör och en tävlan i sjömanskap. Lärare har varit förre lotsförmannen A. Harding, och intresset för kursen har varit mycket stort. ”Eleverna”, bland vilka varit många yngre fiskare, ha fått lära sig åtskilligt, som de nu få nytta av i sitt hårda yrke på sjön, och för de äldre och mera erfarna har det blivit en nyttig och givande repetitionskurs, men givetvis ha även dessa med intresse anammat de lärdomar i sjömanskap, som hr Harding haft att delge. Han har för övrigt blivit synnerligen omtyckt såsom lärare. Vid avslutningen i dag ägde förhör rum i de ämnen, som kursen omfattat, varjämte en trevlig tävlan i sjömanskap anordnades, allt under den gemytligaste stämning.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 19 februari 1943.
N:r 41

Provpredikningarna i Närs pastorat

ha nu fastställts av domkapitlet. Sålunda predikar den i första förslagsrummet uppförde vice pastor Emil Karlsson, Vänge, söndagen den 28 febr., komminister Erik Karlsson, Grötlingbo, predikar den 7 mars samt stiftsadjunkten Tore Heldtander slutligen den 14 mars.
Frågodagsförrättningen äger rum den 21 mars och valet sker den 4 april. Till valförrättare har utsetts kontraktsprosten G. A. Kronqvist i Burs med kyrkoherde Ernst Hejneman, Alva, som ersättare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1943
N:r 36