Gotlands sparbanksförening

hade i går ordinarie årssammanträde på D. B. V:s sparbank under ordförandeskap av bankdirektör Ad. Dahlbäck. Vid sammanträdet vore 17 sparbanker representerade. Till ordförande för dagen valdes bankdir. Dahlbäck samt folkskollärare Alex Stengård, Burs, som sekreterare. Vid förhandlingarna föredrogs och godkändes 1942 års huvudräkning samt revisionsberättelsen, varefter ansvarsfrihet beviljades. I fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna samt till konsulenten bestämdes att arvodena skulle utgå med samma belopp som förut.
Man hade vidare att välja två styrelseledamöter för tiden 1944 47. I tur att avgå voro direktör K. A. Hall, Kräklingbo, och folkskollärare Alex Stengård, Burs, vilka båda omvaldes. Likaså omvaldes f. riksdagsman Th. Hansen, Burgsvik, som suppleant för samma tid. Kvarstående i styrelsen är bankdir. Dahlbäck, som valts för tiden 1941-45.
Till revisorer utsågos kamrer Hj. Larsson, Garda, och folkskollärare Reinhold Dahlgren, Stånga. Till ombud vid Svenska Sparbanksföreningens årsmöte 1944, till ledamot i valberedningen och till ledamot i annonsrådet 1944 valdes folkskollärare Stengård med folkskollärare Dahlgren som suppleant för samtliga uppdrag.
Efter förhandlingarna höll intendent T. Vading, Stockholm, ett föredrag om ”Centralupphandlingens möjligheter” och därefter berörde folkskoll. Stengård aktuella frågor för sparbankerna, varvid han sär skilt behandlade skoisparverksamhe ten. Efter årsmötet intogs lunch på DBV :s paviljong.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Landsbygden.

BURGSVIK.
Till förmån för omskolning av finska krigsinvaliderna hade lottakåren i Burgsvik i söndags anordnat en fest i den vackra parken vid Karlshäll. På grund av den stora konkurrensen av fester och tillställningar var ej anslutningen av deltagare så stor, som annars man väntat och önskat, men ändå kan det sägas att publiken var rätt talrik, och de som voro med finge en rik behållning av sitt festbesök och gjorde därmed också en god gärning.
Först framträdde lottakåren i samlad trupp på estraden och sjöngo käckt och vackert den trevliga lottasången. En livlig applåd belönade de käcka lottorna. Härefter framträdde chefslottan, fru Vera Hansen, Burgsvik, och
höll ett trevligt hälsnings- och inledningsanförande och hälsade först de medverkande välkomna och vände sig med en särskild välkomsthälsning till fänrik Beer, Visby, som lovat hålla dagens föredrag om hjälpverksamheten för Finlands krigsinvalider. Så framträdde bygdespeleman Olsson, Burgs. vik, och spelade några trevliga gotlandslåtar till fiol med ackompanjemang till piano som skickligt utfördes av fröken Barbro Esklund, Vamlingbo.
Sedan följde ett i hög grad klarläggande och innehållsrikt föredrag av fänrik Beer, som ,med sin fängslande framställning helt fångade sina åhörares intresse och uppmärksamhet. Ämnet för hans föredrag var Norden och det nordiska samarbetet, och hans framställning därom gav åhörarna en bättre förståelse och uppfattning av hjälpverksamheten för krigsinvaliderna. Tal. erinrade först om hur sensationella händelser möta oss och rycka oss med i uppmärksamhet, men hur den nya sensationen ställer gårdagens och längre bort liggande i skuggan och hur vi därigenom lätt avtrubbas i vår känsla. Finland stod för två å tre år sedan alldeles särskilt i centrum för vårt hi&esse. Nu får nog ej vår hjälpverksamhet samma stöd över lag som då och våra känslor måste liksom röras upp för att komma till goda gärningars verk. Det gäller att hjälpa, där hjälp behövs, och vår hjälp åt Norden är en hjälp åt oss själva. En av de förnämsta lärdomarna för oss av det rasande världskriget är behovet av sammanhållning.
Så omnämnde tala den gemensamma historien för Finland och Sverige ända sedan Erik den heliges dagar och hur denna gemensamhet även under den s. k. ryska perioden i Finlands historia uppehållits trots svårigheter. Först mot slutet av ryska väldet eller efter 1890 blev trycket från öster tryckande för Sveriges och Finlands samarbete.
Finska medborgarkriget ställde det finska folket i tvenne läger, vita och röda, men tiden under 1919–1930 utjämnade helt denna gräns och Finland blev en 100 procent sammanhållande stat. Mellan Sverige och Finland har sedan länge varit ett kulturellt samarbete och ett gemensamt intresse på världshandeln, där man med gemensam strävan uppnått för de båda länderna gemensamt bättre villkor. Inom det militära har ej sammanhållningen varit densamma. Under de hundra dagarnas hårda vinterkrig stod Finland ensamt i kampen mot Ryssland. Det är dock sannolikt, att Sverige handlade riktigast genom att förhålla sig neutralt.
Vår hjälpverksamhet mot Finland torde nog kunna sägas varit bestämd dels av ekonomiska bevekelsegrunder som ett rent svenskt intresse och att det är vår egen fördel att Finland kan hålla ut så länge som möjligt, dels som en reaktion som utlöstes hos alla vid det ryska överfallet på Finland och för hjälpens egen skull. Med tacksamhet erinra vi de stora industriernas hjälpaktion och menige mans spontana hjälp till det finska folket. Sedermera kom hjälpen att inriktas på Finlands barn och en ny hjälpverksamhet har uppstått genom omskolningen av finska krigsinvalider för att genom ett nytt yrke då de inte längre kunna utföra sitt gamla giva dem framtidsmöjligheter att själva förtjäna sitt livsuppehälle. Denna verksamhet skildrade tal. på ett verkligt varmhjärtat sätt och återgav en personlig upplevelse från ett möte med finska studenter, som blivit krigsinvalider, och huru dessa buro sin tunga lott med hjältemod och ett beundransvärt glatt sinne. Till sist manade tal. till en fast och beslutsam beredskap, ty ingen vet hur kriget kan svänga om för vår egen del.
Med en ihållande och varm applåd avtackade tal. för sitt goda och dagsaktuella föredrag. Sedan följde några trevliga festnummer, bl. a. tre små trumslagare, som sjöngo sin glada visa och därpå följde sång av ”tre trallande jäntor” och vidare fiolmusik av hr Olsson med pianoackompanjemang av fröken Esklund. Varje nummer belönades med hjärtliga applåder.
Så framträdde kyrkoherde F. Ternéus och höll en av både känsla och rika tankar buren avslutningsbetraktelse och hade som ämne för denna ”Fred och frihet”. Ingen fred finnes utan verklig frihet, men friheten skall bäras upp av en levande gudstro, annars är allt endast ord och självbedrägeri. Tidens skakande händelser och världskrigets fasa har lärt oss var fred och frihet betyda för ett folk och att det folk som för sin frihet har en kristen tros grundval kan det aldrig finnas en undergång. Dess frihetskrav skall aldrig dö. Efter föredraget sjöngs första versen av psalmen ”Bevara, Gud, vårt fosterland…” Kyrkoherdens föredrag formade sk även till en varm vädjan för festens syfte. En del arrangemang för ekonomskt stöd åt festen vår även anordnad och allt lyckades utomordentligt väl.

KÄLLUNGE.
Olycksfalls- och sjukvårdskursen i Källunge, som pågått i 6 dagar, och vari även ingått en praktisk övning med hemvärnet under ledning av landstormslöjtnant C. A. Broander, avslutades i måndags kväll. Avslutningen skedde i samband med ett samkväm i folkskolan, där kursdeltagarna ordnat ett trevligt kaffebord. Rödakorskretsens ordförande, agronom Waldemar Ericsson, avtackade syster Gunhild Eriksson och överlämnade som minne ett bokverk, ”Den unga lyriken” av Sten Selander, samt ett presentkort och ett fång vackra rosor. Allsången klingade ,och stämningen var glad och god. I kursen ha deltagit ett 20-tal personer jämte hemvärnet.
Detta.var den sista kursen på Gotland på en längre tid och den tredje i ordningen i Källunge.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK.
”Burgsviks melodi 1943”. Några glada ungdomar hade i lördagskväll anordnat en revy i Biograflokalen å Hotell Karlshäll. Då det är åtta år sedan det sist var revy i Burgsvik hade kvällens premiär emotsetts med spänd förväntan både från arrangörernas och publikens sida. Revyn, vilken betitlas Burgsviks melodi 1943, hade författats av en Burgsvikspojke, med undantag av några visor och kupletter samt musiken som lånats från annat håll. Som motto för kvällen hade satts: Är ni med; och det märktes redan från första stund att den till över 200 personer uppgående publiken verkligen var med på noterna. Aktörerna, de flesta lokala förmågor, skötte sig alla på ett mycket käckt och klämmigt sätt. Den programpunkt som knep de flesta applåderna var säkert,de s. k. Dagsnyheterna, där en del -ortsbefolkningen fick sina ”snärtar”. I övrigt omväxlade programmet med sketcher och kupletter samt ett par dansar, vilket livligt uppskattades av publiken och belönades med kraftiga applåder. Som avslutning på den trevliga revyn sjöng en av de medverkande den välkända Godnattvalsen. Conferender var en inkallad kustartillerist som på ett skojigt — men kanske lite burleskt sätt — skötte sin uppgift.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 24 februari 1943.
N:r 45

Blidvintern vållar isbrist.

Gotlandsbehovet torde få importeras från Norrland.
Pessimister och kverulanter ha egentligen högkonjunkturtider nu — ingenting är bra, allting är på tok. Blidvintern sparar t. ex. bränsle, men samtidigt hindrar snöbristen den nya vedens framkörning. Ingen is hindrar i år sjöfarten, men bristen på is på Gotland kommer antagligen att vålla en hel del besvär och extrakostnader i år. En lång period blåsväder har nu detta nyår hindrat fisket och fortsätter det så här får man kanske inte mycket fisk att lägga på den is man förmodligen blir tvungen importera. Ingenting är bra.

Men vår tids folk har tvingats att anpassa sig efter förhållandena och att det går märks granneligen. Och är det någonting man måste utföra är det bara att sätta igång, Blid-vintern har som sagt medfört att det råder isbrist på Gotland. Och det är inte restaurangernas folkpunsch, som är i fara att bli varm, det gäller mejeriernas produkter och livsmedel över huvudtaget.
Någon kyla, som kunnat åstadkomma is för upptagning och stackning, har icke förekommit denna vinter. Det har bildats is i de vanliga isupptagningsvattnen, såsom t. ex. Tingstäde träsk samt Svejde myr och andra mindre .vattensamlingar, men den har aldrig blivit av tillräcklig tjocklek. Undersökningar ha visat, att ute i Tingstäde träsk finns i. n. 4-5 tums is, men dels är den lös i ytan, dels bär inte isen vid stränderna så att man kan få i land den.

Gotland behöver 1,200-1,400 ton is.
Gotlands Allehanda har gjort en undersökning och kommit till att för närvarande föreligger ett importbehov till Gotland av minst 1,200-1,400 ton is i Stockholmstrakten finnes ingen is och icke heller uppåt Roslagen. Södra Sverige har ju haftungefär samma väderlek som Gotland och har alltså ungefär samma brist på is. Återstår sålunda Norrland och vid en förfrågan, som mejeriförbundet idag gjort befanns, att det fanns is att få i Gävle, ehuru man inte kunde för dagen ange pris. Då man vet att här begärts 10-11 kr. kbm. eller tonnet för den is som funnits här, är det utan vidare klart att isimporten med frakter och körningar etc icke blir billig historia.

En hel del mejerier ha kylaggregat.
Återstår att undersöka möjligheterna av att installera kylmaskinerier.
Kylaggregatfabrikerna äro för närvarande överhopade med arbete och det tidigaste man kan räkna med att få någon industrianläggning utförd lär väl vara fram emot midsommar och då har nog isen redan behövts en tid. Den fördelen har ju ett kylmaskineri framför dyr naturis, att kapitalet finnes kvar när sommaren gått, men man har å andra sidan att räkna med driftskostnaderna. Om vi icke äro fel underrättade pågår emellertid just nu undersökningar och förhandlingar om möjligheterna att installera kylmaskinerier på en del Gotlandsmejerier, som hittills saknat sådana. En hel del ha redan kylmaskin och behöva sålunda icke oroa sig för isbristen. Sådana mejerier äro t. ex. Sanda, Hässelby, Hablingbo, Levede, Linde, Hejde och Tingstäde mejerier. Autsarve mejeri planerar kylaggregat och Gotlands andelsmejeriförening undersöker för närvarande kylinstallationsmöjligheterna.
Isbehovet är som sgat stort. Gotlands andelsmejeriförening beräknar ett årsbehov av c:a 800 ton för sina mejerier, Ångbåtsbolaget brukar lägga upp för båtarnas m. fl. räkning c:a 300 ton, Gotlands fiskförsäljningsförening behöver c:a 150 ton, vartill kommer en del andra förbrukare. Bryggeriet har eget kylverk och tillverkar även is för eget behov, stadshotellet har självfallet kylskåp och kylmaskineri men brukar sommartid få komplettera
med en del naturis. Några Gotlandsmejerier, nämligen När, Burgsvik och Fidenäs, ha lyckats få is från en del skogstjärnar och Stenkyrka mejeri hoppas ännu att det skall hinna frysa nog för att ge is för vintern. Kräklingbo mejeri har kommit över 5 tums is från en skogstjärn och håller för närvarande på att lägga in denna is.
Som man ser kan även mildväder på olaga tid ha sina nackdelar om det också har vissa fördelar. Tänk bara på alla svårigheter skridskoåkare och bandyspelare haft i vinter med isbristen — plats för nya klagomål — och nu återstår att se om mejeriernas driftskostnader stiga så mycket på grund av kylsvårigheterna att mjölken även stiger i pris. Då blir också det en anledning till klagan. Men priskontrollnämnden har kanske tänkt på ispriset också när man bestämde prisstoppet?

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44

Skor kampanj för ungdomsidrotten.

Ett tiotal propagandamöten ingå i planerna.
Gotlands idrottsförbunds styrelse hade i går sammanträde på förbundets kansli under ordförandeskap av kapten Ivar Sellergren. Därvid behandlades bl. a. frågan om träningsverksamheten i sommar och man beslöt att försöka få hit en tränare som kunde stanna en längre tid och besöka även landsbygdsföreningarna efter ett i förväg uppgjort program.
Från ledaren för skolidrottssektionen, folkskollärare Ivar Larsson hade framlagts en detaljerad plan för att få i gång ungdomsidrotten och styrelsen beslöt att omedelbart försöka effektuera denna plan. För ändamålet tillsattes en kommitté med hr Larsson som ordförande samt Gustaf Dahlström och Gust. J. G. Pettersson som övriga ledamöter.
För att väcka intresset för ungdomsidrotten föreslår hr Larsson att agitationsmöten skola anordnas på tio platser, nämligen Fårösund, Lärbro, Tingstäde, Slite, Visby, Roma, Klintehamn, Hemse, Burgsvik och Ljugarn. Dessa möten skulle ordnas av idrottsföreningen på platsen utan kostnad för denna och samarbete skulle därvid sökas med andra föreningar. Till dessa möten skulle inbjudas ungdomsledarna från samtliga föreningar och samfund på platsen samt ungdom från kringliggande orter. Programmen skulle uppta föredrag om ungdomsidrott, underhållning av olika slag, bl. a. filmförevisning. På dessa platser skulle senare i sommar anordnas ungdomsidrottstävlingar.
Det är sålunda en stort upplagd plan som nu skall genomföras, och den är ytterst betydelsefull, då det hittills varit mycket svårt för idrotten att få kontakt med ungdomen i åldern 14-18 år, den ålderskategori som omfattas av den nu beslutade propagandaplanen.
Vid sammanträdet förelåg vidare en av tyngdlyftningssektionen uppgjord plan för ny rekordtabell i tyngdlyftning. Planen som innebär en del mindre justeringar av nu gällande rekord godkändes.

Junior-DM i brottning
kommer i år att anordnas av Slite IF på söndag. Det är nu två år sedan något JM i brottning arrangerades och därför väntar Slite ett talrikt deltagan, de från såväl stadens civila klubbar som från militärföreningarna. Det bör påpekas att en nyhet för året är bestämmelse att endast brottare födda 1918 eller senare äga rätt att delta. Anmälningstiden utgår på torsdag den 4 febr. Slite IF har flera goda juniorer att sända i elden på söndag och man hoppas nu att köpingens brottningssupporters samt övriga intresserade skola infinna sig mangrant på biografen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1943
N:r 26

Handelsträdgårdsmästareförbundets distrikt

höll i går årsmöte i Visby. Mötet öppnades av distriktets ordförande, handelsträdgårdsmästare Oscar Gustavsson, Väskinde, som hälsade de närvarande välkomna samt höll parentation över framlidne trädgårdsmästaren Per Löfstedt.
Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades. Av revisionsberättelsen framgick, att inkomster och utgifter balansera på kr. 918: 43. Ur årsberättelsen kan bl. a. nämnas att medlemsantalet under året ökats. Tillgången på säsongarbetskraft har varit knapp, vilket medfört svårigheter att i rätt tid hinna utföra arbetena. Att trädgårdsmästarna likväl varit i stånd att täcka behovet av trädgårdsprodukter, visar, att de på ett tacknämligt sätt skött sina uppgifter i samhällshushållningen.
Hr Gustavsson omvaldes till ordförande. Vidare omvaldes i styrelsen hrr C. L. Persson och Hilding Persson. Till styrelsesuppleant nyvaldes hr O. Stengård, Burgsvik. Revisorerna hrr Bohman och Lind omvaldes.
Därpå behandlades en del inre föreningsangelägenheter, bl. a. inordnandet av en kurs i rökning med cyanväte i växthus, samt invaldes två nya medlemmar. Sedan ytterligare en del frågor behandlats avslöts årsmötet.
Efter mötet vidtog ett angenämt samkväm.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1943
N:r 25

Gotlands södra härads brandstodsförenings styrelse

har i går och i dag hållit sammanträde å tingsstället Skogs i Levide under ledning av ordföranden byggmästare K. Stenström, Burgsvik.
Brandskadorna sedan föregående sammanträde reglerades och i ersättningar utanordnades sammanlagt 39,210 kr., varav det mesta utgjorde i ersättning för skadorna vid senaste Stångabranden.
Föreningens ansvarssumma befanns ha ökat med 9 miljoner kr. under 1942 och utgör för närvarande 122 miljoner kr. Regleringsfonden uppgår till 78,000 kr.
Styrelsen beslöt anställa 10 sotare, vilka skola innevarande år ombesörja sotningen i ett 30-tal av häradets socknar. Vidare beslöt styrelsen att föreningen skall gratis tillhandahålla nya laddningar till försäkringstagarnas kolsyresprutor samt att rikta en maning till försäkringstagarna att tid efter annan verkställa översyn av sprutorna. Beslutet tillkom sålunda närmast för att stimulera försäkringstagarna till att hålla sprutorna i funktionsdugligt skick.
Vid de fortsatta förhandlingarna i dag har bl. a. beslutats att för bilar, som stå avreigistrerade och uppställda, skall försäkring utan förhöjda premier gälla. Vidare erhöll Garda frivilliga brandkår ett anslag på, 100 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 januari 1943
N:r 24

Tullen.

Generaltullstyrelsen har konstituerat och förordnat. till tullvakt med placering tills vidare vid tullkammaren i Visby e. o. tullvakten vid centraltullkammaren, i Stockholm G. A. Andre.
Tullstyrelsen har förordnat tulluppsyningsmannen vid centraltullkammaren i Stockholm Andreas Henning Rollvey att bestrida en tullöveruppsyningsmanstjänst med placering till vidare vid tullstationen i Burgsvik.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 januari 1943
N:r 24

Hästpremieringarna.

Gotlands läns hushållningssällskap föreslår hos lantbruksstyrelsen som uppvisningsplats för sommarens hästpremieringar Visby, Tingstäde, Lärbro (Takstens), Roma, Sanda, Kräklingbo, Hemse, Eksta, Lau, Burgsvik och Gerums korsgata.
Sällskapet meddelar vidare, att det till penningpris vid 1943 års hästpremieringar av ortsmedel beviljats 3,000 kr. Dessutom utgår anslag till omkostnaderna vid premieringarna samt anhåller, att fölston av skogsruss alltjämt få premieras.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 januari 1943
N:r 12