Skog på rot.

Militärbefälhavaren på Gotland emottager anbud å rotstående vedskog ”av säljare från följande socknar: Bunge, Fårö, Fleringe, Gammalgarn, Hellvi, Rute och Östergarn.
Anbud skall omfatta kubikmassa. och stämplingslängdens n:r, ställas till Militärbefälhavaren på Gotland och inlämnas till Forstmästaren vid Militärbefälet, Visby, tel. Militärcentralen 11.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

JUF-diplom till 48 släktgårdar på ön.

Utmärkelserna utdelas på kamratmötet i Källunge.
Som tidigare omnämnts ha ägarna av åtskilliga gotländska släktgårdar tillerkänts diplom av Jordbrukarungdomens Förbund och dessa diplom överlämnadgs till de gotländska representanterna vid JUF-stämman i Uppsala i juni. På söndag samlas de gotländska JUF-arna till ett kamratmöte i Källunge och därvid komma de diplom, som icke tidigare kommit ägarna till handa, att utdelas. Vi återge här förteckning över samtliga de gårdsägare som erhållit JUF :s diplom.

A. E. Forslund, Stora Klintogårda Väskinde, minst 300 år,
Theodor Lickander, Ejvide i Eksta, Stjärnarve, minst 250 år,
Jacob G. Jacobsson, Likmide, Hemse, 240 år,
Lars Gustav Medbom, Kvie i Fardhem, 293 år,
Oskar Artur Edberg, Eksta; 224 år, Harald Jacobsson, Hulte i Hemse, omkr. 300 år,
Gustaf Nikolausson, Bringas, Norrlanda, 318 år,
Klas David Lund, Fride i Lojsta, minst 300 år,
Dagmar Marie Hansson, f. Larsson, Källunge, omkr. 342 år,
Knut Johannes Thomsson, Lövas i Hejde, 218 år,
Oskar Reinhold Kristiansson, Nederburge i Fardhem, omkr. 292 år;
Alfred Hansson, Sutarve i Hamra, minst 200 år,
Anton Kristian Kristiansson, Maldes i Stånga, 285 år,
Hugo Pettersson, Stumle i Alva, minst 243 år,
Gustaf Wessman, Jusarve i Gothem, 275 år,
Viktor Florström, Hegsarve i Hablingbo, omkr. 283 år,
Gustaf Pettersson, Uggårds i Eksta, minst 293 år,
Hans Petter Zackarias Hansson, Nora i Vamlingbo, minst 329 år,
Adolf Ekström, Austers, Fårö, omkr. 273 år,
Carl Jacob Valfrid Haglund, Harqvie i Björke, 238 år,
K. A. Larsson, Ganne i Burs, 231 år, Sven Melin, Maldes i Stånga, 260 år, Johan Gunnar Boberg, Petes i Hablingbo, minst 293 år,
Valter Nilsson, Gannarve i Lokrume, 209 år,
Reinhold Kahlström, Atlingbo, 334 år, Axel Karl Johannes Pettersson, Salmans i Burs, 208 år,
Olof Hjalmar Hederstedt, Mölner i Väte, omkr. 343 år,
Axel Nyman, Myre i Fardhem, 265 år, Emil Petter Laurentius Jakobsson, Rone, 231 år,
Karl Anton Niklas Dahlström, Ducker i Bunge, 298 år,
Anton Olofsson, Ducker i Bunge, 297 år, Gunnar Ruthberg, Hägur i Bunge, 290 år,
Hugo Haglund, Hägur i Bunge, 290 år, Lennart Broman, Biskops i Bunge, 320 år,
Ida Stenberg, f. Blomgren, Fårösund, 320 år,
Anton Niklas Stenström, Stenstu i Bunge, 290 år,
Julius Petter Nordström, Stenstu i Bunge, 289 år,
Ingvar Jacobsson, Stucks i Bunge, 303 år,
Juliette Masreliez, Stucks i Bunge, 303 år,
Wilhelm Ringbom, Stucks i Bunge, Anna Maria Lovisa Pettersson, Änge i Bunge, 255 år,
Erik Jansson, Audungs i Bunge, 248 år, Lorens Pettersson, Lunderhage i Fleringe, omkr. 351 år,
Edvin Nilsson, Fröjel, omkr. 350 år, Helmuth Jacobsson, Sproge, omkr. 200 år,
Harald Jacobsson, Gerum,
Konrad Olsson, Gervalds i Vamlingbo, omkr. 450 år,
Arvid Hegethorn, Hulte i Endre, 256 år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under maj månad 1943:
För hästar till: Henry Rosendahl, Binge i Alva, 1,700 kr., John Blomgren, Gaustäde i Bunge, 810, Olov Häglund, Gandarve i Vänge, 530, Karl Johansson, Jaxarve i Rone, 680.
För föl till: Emil Karlsson, Kals i Tingstäde, 70, Gottfrid Hansson, Koparve i Lau, 58, Eric Hansson, Unghanse i Eskelhem, 150, Kjell Wiman, Stora Hästnäs, Visby, 100, A. Olofsson, Kräklings i Kräklingbo, 56, Svea Frigren, Hästg. 5, Visby, 80, Helmer Andersson, Västninge i Lärbro, 80, Helge Grevberg, Tomase i Lokrume, 150, Artur Söderdahl, Valda i Eskelhem, 50, Herman Andersson, Ringome i Alva, 85, R. Petetrsson, Vellarve i Roma, 108, Arne Pettersson, Havor i Havdhem, 150.
För nöt till: Henry Jacobsson, Moos i Stenkyrka, 175, Valdemar Boman, Gautarve i Tingstäde, 250, H. Gustaf Hägg, Hejdegårda i Hejde, 600, Emma Rosvall, Hassle i Östergarn, 500.
För svin till: Uno H. Sandkvist, Mejeriet, Fide, 65, Herman Larsson, Lingvide i Havdhem, 50, Verner Gustavsson, Prästgården i Eksta, 75.
För hund till: Leo Wennberg, Smedjegatan 5-7, Visby, 100.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Rannsakning med rakknivstjuv.

Den av stadsfiskalen häktade f. d. volontären Georg Pettersson från Bunge rannsakades i måndags eftermiddag på kronohäktet inför rådhusrätten, som hade att ta befattning med de stölder Pettersson utövat i det civila.
Den häktade meddelade att han vuxit upp i olika fosterhem under sin barndomstid. I sept. 1939 antogs han som volontär vid artillerikåren, där han var fast anställd tills i fjol. Han hade därefter varit inkallad någon tid och efter utryckningen hade han haft tillfälliga arbeten i staden men för det mesta drivit omkring på gatorna, varvid han då och då fått ”gå brandvakt”.
Han hördes nu om tillgrepp av 20 kr. från en konstapel på A7 och erkände att han var skyldig. Konstapeln hade emellertid snart nog upptäckt stölden och satte efter Pettersson, som han hämtade på en kaffeservering med så gott som hela summan i behåll. Ett par handskar hade han vidare stulit och mellan jul och nyår hade han kommit i in någon överförfriskat sällskap, varvid han tillgrep två rakknivar på den plats man för tillfället hamnat.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1943
N:r 39

Krigsmaktens indelning.

K. m :t har nu utfärdat ny kungörelse angående krigsmaktens indelning i fred och rikets militärterritoriella indelning. Några större nyheter torde den ej erbjuda. För den civila befolkningen torde dock alla militära benämningar och beteckningar ej vara på alla håll kända, varför ifråga om Gotlandsförsvaret kan nämnas följande:
Gotlands infanteriregemente (cykelinfanteriregemente) bibehåller beteckningen I 18 och Gotlands artillerikår (motorartilleriregemente) beteckningen A 7. Stockholms luftvärnsregementes batteri på Gotland skall uppsättas under år 1944 och får beteckningen Lv 3 G. Göta pansarlivgardes kompani på. Gotland, som uppsättes i h, skall betecknas P 1 G.
Fårösunds förrådsdepå med placering i Fårösund, Bunge, får militära beteckningen FFd samt Gotlands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartillerikår GK och KA 3.
Gotlands marindistrikt skall omfatta territorialvattnet vid Gotlands och Gotska Sandöns kuster. Militära beteckningen skall vara MDG och distriktets förband bli Fårösunds förrådsdepå, Gotlands kustartilleriförsvar med KA 3. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1943
Nr: 32

Landsbygden. Bunge.

BUNGE.
Kommunalfullmäktige i Bunge sammanträdde på fredagen i sparbankslokalen i Fårösund. Första ärendet var val av en extra fjärdingsman inom Fårösunds polisdistrikt. Till innehavare av tjänsten, vilken lockat åtta sökande, utsågs den i andra förslagsrummet uppförde Leif Williamsson, civilanställd vid KA 3.
Nästa ärende gällde väckt förslag om elektrifiering av barnmorskebostaden i Rute. Förslaget bifölls.
Som sista ärende förelåg en avsägelse från köpman Knut Ericson att vara ledamot av taxringsnämnden. Som skäl avgavs bristande tid. Avsägelsen bifölls, och till ny ledamot valdes flaggjungare Carl Eklund, KA 3.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 januari 1943
N:r 24

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under december månad 1942:
För hästar: Gösta Hult, Suderbys i Västerhejde 950 kr., Heinz von Kern, Halner i Bro, 600 kr., Nils Franzén, Anglarve i Träkumla, 350 kr., V. Berglund, Vestringe i Lärbro, 1,200 kr., G. Nyström, Stenstugu i Kräklingbo, 125 kr., Elis Kellström, Broungs i Bunge,
För föl: L. O. Larsson, Ungbåtels i 520 kr., Stånga, 70 kr., Skäggs A.-B., Väskinde, 80 kr., Axel Johansson, Myrsjö i Stenkumla, 120 kr., Adolf Andersson, Oppegårds i Vallstena, 100 kr., Hugo Pettersson, Myrungs i Linde, 50 kr.
För nötkreatur: Karl J. Pettersson, Sigers i Havdhem, 300 kr.
För svin: Sally Wiik, Prästgården i Havdhem, 200 kr., Konrad Hertz, Bläsungs i Väskinde, 45 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 januari 1943
N:r 20

Nya släktnamn.

K. m :t har godkänt släktnamnen Ekenving för fodermarsken Georg Engelbert Peterson, Visby, namnet Juteskog för bryggeriarbetaren Nils Sture Emil Johansson, Visby, och namnet Källunge för furiren Erik Gösta Ericson, Bunge.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 januari 1943
N:r 18

Jordfästningar.

En högtidlig jordfästningsakt ägde på torsdagen rum i Bunge kyrka, då stoftet efter den under så tragiska omständigheter bortgångne hemmansägaren Oskar Blomgren, Biskops -i Bunge, vigdes till den sista vilan. Under sorgemusik, som utfördes på orgeln av folkskollärare Martin Niklason, inbars kistan i templet. Akten inleddes med ps. 301, varpå kyrkoherde Åke Hultmark, Sanda, förrättade jord-, fästningen. I anslutning till denna höll han ett gripande griftetal över orden ”Vaken och bedjen, ty I veten icke dagen, ej heller stunden…” Därefter sjöngs psalmen 77: 5-6, varefter kistan utbars under tonerna av Prins Gustafs sorgmarsch och sänktes i graven på kyrkogården.
Här talade först en brorson till den bortgångne, fil. stud. Erik Biomgren, Linköping, och tolkade de anhörigas känslor samt uttalade ett sista tack och farväl till den avlidne. Bland den rika skörden av kransar märktes en från Bungemuseets styrelse, vilken nedlades av museiinten dent Th. Erlandsson, som framförde museiföreningens och dess styrelses tack för intresserat arbete. Från Bunge sockens sparbank nedlade folkskollärare.
I en krans och bringade den hänsovne sista tack för mångårig, trogen tjänst i sparbanksstyrelsen och samtidigt i hr Niklason en krans från Bunge kommun med ett tack för redbart arbete i kommunens tjänst. Till sist framförde en systerson till den avlidne, advokat Folke Stuxberg, Stockholm, de anhörigas tack för den hedersbevisning, som kommit Oskar Blomgren till del. Officianten lyste slutligen frid iiver griften.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 januari 1943
N:r 17

Rute hushållningsgille

har hållit sammanträde i Bunge folkskola. Till ledamot av styrelsen för tre år omvaldes lantbrukaren L. Pettersson, Lunderhage i Fleringe, med lantbrukaren Knut Klaesson, Skymnings i Fleringe, som suppleant. Skörderapportörer bleve för Bunge lantbrukaren Adolf Ström, Ducker, för Rute godsägaren Oskar Ahlqvist, Risungs, och för Fleringe lantbrukaren Valfrid Karlsson, Skymnings.
Efter sammanträdet följde en jordbrukarekurs med föredrag av konsulenterna Bengt Ljunggren och Arnold Lorensson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 januari 1943
N:r 15