Bungenäs fyr

har slocknat på grund av fel, som snarast kommer att avhjälpas varefter fyren åter tändes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 November 1938
N:r 264

Auktion i Bunge.

LÖRDAGEN DEN 19 NOV. kl. 11 f. m. låter FRU ANNA PETTERSSON, ANGES, till följe fastighetens försäljning och avflyttning genom offentlig auktion försälja: Buffe, klädskåp och 8 stolar av ek, byråar, sängar, soffor, bord, stolar, kistor, lampor, klockor, glas och porslin, järn- och kopparkittlar, laggkärl, korgar, trasmattor varav en del nya, fristående tvättgryta, en ny obegagnad kakelugn, ett mindre parti råg, stängselvirke, fiskredskap, Tidaholmskärra m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 april 1939 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1938
N:r 262

Bunge tecknar borgen.

Statens byggnadslånebyrå tillstyrker hos regeringen rätt för Bunge kommun att teckna borgen intill ett belopp av högst 30,000 kr. för beredande av bostäder åt mindre bemedlade barnrika familjer. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1938
N:r 262

Friköp.

Regeringen har avslagit en ansökan från hr A. Pettersson om tillstånd att förvärva ett område under prästbostället Tingstäde annex nr 1 i Tingstäde socken. Pastoratet har motsatt sig försäljning då området i framtiden torde bli behövligt för tomt till veterinärs- eller barnmorskebostad. Däremot ha Valter Lundin och Artur Ringbom fått tillstånd att för 150 resp. 130 kr. få friköpa 2,012 resp. 1,828 hektar av Prästbostället Bunge annex nr 1 i Bunge socken. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1938
N:r 262

Landsbygden. Bunge.

BUNGE.
Bungekretsen av Röda Kors e t höll i söndags en mycket välbesökt fest i flygvapnets gymnastiksal i Fårösund.
Festen tog sin början kl. 6, då ordföranden i kretsen, intendent Th. Erlandsson, hälsade de närvarande välkomna. I sitt anförande berörde han också dagens historiska betydelse. Man sjöng så unisont ”Vårt land”, varefter folkskollärare Joel Sundahl, Hejde, höll ett med stort intresse mottaget resekåseri ”Visby—Delaware—Chicago tur-retur”. Han visade även en film, som han själv upptagit under resan. Till sist utbringade tal. ett kraftigt besvarat fyrfaldigt leve för Sverige.
I programmet medverkade även ”Träklangen” från Visby med synnerligen uppskattade sånger till luta och gitarr.
Såväl på lördagen som på söndagen var på kvällen basar anordnad med tombola, gissningstävlan, fiskdamm m. m. m. m. Besökarfrekvensen var synnerligen stor, och nettot uppgick till inemot 1,000 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 November 1938
N:r 260

Statsrådsbesök idag.

Försvarsministern besöker Fårösund.
Med dagens postbåt hit anlände chefen för försvarsdepartementet statsrådet Janne Nilsson för att i Fårösund konferera med Bunge kommuns delegerade angående tjänstebostadsfrågan. Statsrådet åtföljdes från Stockholm av expeditionschefen i försvarsdepartementet E. V. Sverne, chefen för Gotlands kustartilleriförsvar överstelöjtnant S. G. Möller, chefen för befästningsbyrån i fortifikationsstyrelsen överstelöjtnant P. H. Enger, adjutanten hos chefen för försvarsdepartementet kapten L. E. W. Lundquist och kaptenen i marinförvaltningen E. D. Hedrén.
Från gotländskt håll deltaga i Fårösundsbesöket idag landshövding Jeppsson, militärbefälhavaren general Törngren med stabschefen major Möller, landssekreterare Löf samt fortifikationsafficeren vid militärbefälet kapten Bjeren.
Under besöket i Fårösund intogs lunch på flygets mäss och efter återkomsten till staden i eftermiddag äro samtliga inbjudna till middag å I 18:s officersmäss, i vilken middag även deltaga länets riksdagsmän m. fl. inalles ett femtiotal personer. Gästerna från fastlandet avresa i kväll med ordinarie båten till Stockholm — båten går i afton först kl. 22.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 November 1938
N:r 259

Bunge hjälper sina barnrika familjer.

För beredande av bostäder åt mindre barnrika familjer begär Bunge kommun hos regeringen att få teckna borgen intill ett belopp av högst 30,000 kr., vilket förordas av länsstyrelsen. Kommunen kommer att upptaga kostnadsfri förmedling av lån och bidrag av statsmedel på detta område, och borgensärendet åsyftar, att kommunen skall gent, emot staten svara för ev. förlust på verksamheten.
Av en samtidigt till finansdepartementet överlämnad redogörelse för kummunens ekonomiska ställning framgår, att denna är god. Medan skulderna endast uppgå till 33,219 kr., belöpa sig tillgångarna till nära 156,000 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1938
N:r 257

Landsbygden. Bunge.

BUNGE.
Kommunalfullmäktige hade på söndagen sitt ordinarie oktobersammanträde, vid vilket samtliga ledamöter voro närvarande. En ny ledamot tog sitt säte i fullmäktige, i det att stenarbetaren Knut Sjögren (k) av länsstyrelsen vid företagen röstsammanräkning utsetts att efterträda Valter Lundin (k); som avflyttat från orten.
Arvoden och ersättningar till kommunala funktioner fastställdes. Inkomst- och utgiftsstaten godkändes och beslöts, att den kommunala progressivskatten skall utgå med sitt hela belopp. Hundskatten fastställdes till 15 kr. och skattesatsen för skogsaccis fastställdes till kr. 1:05 för kommunen och 30 öre för skolan.
Vad kommunalskatten beträffar, så har denna ännu icke kunnat fastställas, enär pastoratskyrkostämma icke hållits.
Men det förefaller sannolikt att utdebiteringen, som för innevarande år varit 6 kr. pr skattekrona, kommer att stiga med 50 öre till kr. 6:50.
Fjärdingsmannen i distriktet hade begärt en höjning av sin grundlön med 200 kr. till 2,600 kr. och av sin ersättning för hållande av motorfordon med 300 kr. till 600. De förenade kommunalnämnderna inom distriktet hade tillstyrkt den begärda höjningen av grundlönen, men avstyrkte höjningen av motorfordonsersättningen. Fullmäktige fattade sitt beslut i enlighet med detta förslag.
Den socialdemokratiska gruppen av kommunalfullmäktigeledamöter hade väckt en motion, att i fattigvårdens stat skulle upptagas ett anslag av 500 kr., av vilket efter prövning i varje särskilt fall skulle utgå särskilt kommunalt pensionstillägg för behövande pensionstagare. Kommunalnämnden tillstyrkte bifall till förslaget och fullmäktige biföllo detsamma.
Rute erkända sjukkassa hade hemställt, att kommunen måtte bevilja ett anslag till kassan att utgå med 1 kr. för varje inom kommunen bosatt medlem i kassan. Kommunalnämnden tillstyrkte ett bidrag av 50 öre pr medlem och fullmäktige följde nämndens förslag.
Till mantalskrivningsombud valdes hrr Edv. Widgren .och Emil Hellgren, ordförande i resp. kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen med hrr Ingvar Jakobsson och Karl Ronander som suppleanter.
Till kommunens ombud vid val av styrelseledamot i norra häradets brandstodsförening valdes brandstodsskrivaren Niklas Stenström, Stenstu.
Enligts länsstyrelsens resolution, som föredrogs, skall kommunalförbundet förhållandet av polisarrest i Slite träda i verksamhet från 1 jan. 1939.
Bunge kommun . hade inbjudits att dryfta frågan om anställande av stadsarkitekt gemensamt med Visby stad, Slite köping samt Hemse och Klintehamns kommuner. Fullmäktige beslöto att låta representera sig vid det planerade sammanträdet genom kommunalnämndens ordförande, hr Edv. Widgren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Försvarsministern kommer på besök.

Försvarsministern, statsrådet Janne Nilsson, hitväntas i dagarna, antagligen på torsdag. Han skall särskilt besöka Fårösund, där han på ort och ställe skall sätta sig in i frågan, var de av kronan beslutade personalbostäderna skola förläggas.
Bunge kommun, har tillsatt enkommitté, som skall å dess vägnar överlägga med statsrådet och har i denna kommitté invalt hrr Edv. Widgren, P. O. Berthon, Ad. Olofsson, Malte Johansson och Karl Nyström.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Röstsammanräkning.

Konungens befallningshavande kommer att vid förrättning, som börjar fredagen den 23 innevarande september klockan 10 f. m. verkställa sammanräkning av de röster, som avgivas vid landstingsmanna-valet å. Gotlands läns landsbygd samt kommunalfullmäktigevalen i nedannämnda kommuner innevarande år. Sammanräkningen kommer, därest hinder icke möter, att företagas i följande ordning: landstingsmannavalet i norra häradets valkrets, landstingsmannavalet i södra häradets valkrets, kommunalfullmäktigevalet i Slite köping, kommunalfullmäktigevalen i Ardre, Burs, Bunge, Fröjels, Fårö, Hangvars, Hellvi, Klinte, Lärbro, Närs, Rute, Rone, Roma, Sanda, Stenkyrka. Västkinde, Öja och Östergarns socknar.
Visby i landskansliet den 15 september 1938.
A. E. RODHE.
Abr. Lfif.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1938
N:r 214