Ett tiotal fyllerister

har under de senaste två dagarna anhållits av polisen i Visby, därav 8 i lördags och ett par igår.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Augusti 1940
N:r 178

Flera cykelstölder

ha under de senaste dygnen ägt rum här i staden och anmälts till polisen. Hrr cykeltjuvar hade också rikliga tillfällen att lägga sig till med sin nästas ägodelar i cykelväg, då kommunikationsmedlet ifråga under lördagen och söndagen förekom i massor i staden tack vare Barnens dag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Augusti 1940
N:r 178

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Två fyllerister

dömdes vid dagens session i rådhusrätten till 25 resp. 15 kronors böter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Augusti 1940
N:r 178

Rättegångssaker.

Svea hovrätt
har med avslag å ändringsyrkande från föreningen Th. Rönström fastställt Visby rådhusrätts utslag den 27 mars i år att ogilla framställt yrkande om åläggande för ing. G. O. Svensson i Visby att till föreningen utge 309 kr. Gemensamt med Svensson hade A/B. Rönström & Bährne utfört en elektrisk installation hos en handlare i Isum, varefter olika uppfattning uppkommit mellan leverantörerna om ersättningen för deras prestationer. Föreningen, som numera innehar bolagets rätt, ansåg sig ha fordran hos ing. Svensson. Domstolarna finna emellertid detta icke vara fallet.

Stölderna vid Gävle—Dala järnväg.
Gävle, 31 juli. (TT.) För de omfatVande stölderna vid Gävle—Dala järnväg har på tisdagen utslag meddelats. Extra stationskarlen G. Myhrberg dömdes till ett års straffarbete, chaufför K. G. A. Pettersson dömdes till tio månaders straffarbete samt handelsresande S. R. Johnsson dömdes till tre månaders straffarbete. De övriga inblandade dömdes en del till straffarbete, villkorligt, samt de övriga till dagsböter. Värdet av det stulna uppgick till omkring 8,000 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
En cykeltjuv dömdes vid dagens session till 3 mån. straffarbete, villkorlig dom.

Förseelse mot bensinförordningen. En person hade fått sig tilldelad bensin för vissa körslor men hade i stället använt de dyrbara dropparna för annat ändamål. Sådant är icke tillåtet i dessa tider, och straffet sattes till 10 dagsböter.

För fylleri dömdes två personer till vardera 20 kr. böter och en till 15, medan en tredje, som haffats av polisen två gånger i rad, fick punga ut med hela 70 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Juli 1940
N:r 172

Brottsligheten ökar.

Till justitieministern har statistiska centralbyrån överlämnat en statistisk bearbetning av domstolarnas protokoll för år 1938. Totalantalet brott har befunnits utgöra 178,000, det högsta antal som förekommit på 25 år. Bl. a. pekas på att trafikförseelserna ökats med nära 5,000 till drygt 70,000.
På Gotlands läns landsbygd blevo första instans sakfällda 645 personer, varvid de vanligast förekommande förseelserna gällde vägtrafikstadgan och motorfordonsförordningen (212 resp. 150) samt fylleri. I hela länet ställdes 1,147 personer under tilltal, av vilka 1,100 blevo dömda, därav 1,042 till böter. I domsagorna sakfälldes: norra domsagan 364 och södra 281 personer. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Juli 1940
N:r 166

Inbrott i kiosk.

I morse upptäcktes, att under natten inbrott förövats i kiosken vid Norderstrand, varvid bytet dock inskränkt sig till växelkassan, som innehöll cirka 10 kr.
Tjuven hade först försökt bereda sig tillträde till kiosken genom att bryta upp låset till dörren på sydsidan och hade även lyckats få loss hänglåset. Av någon anledning fullföljdes emellertid icke avsikten, och i stället brötos träluckorna på framsidan bort, varefter passagen var fri till växelkassan. Egendomligt nog tycks ingenting ha stulits av lagret.
Kiosken, som äges av Visby stad, arrenderas av hr Malte Engström, Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Juli 1940
N:r 164

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Tvåhektosvikt som livsfarligt vapen. En hyresgäst och en hyresvärd hade levat i spänt förhållande till varandra, det hade varit upprepade gräl och uppgörelser. När värden en natt ringde efter polisen och i dennes sällskap gick in till den bråkige gästen träffades värden av en slunga, bestående av en tvåhektosvikt i ett snöre, i närheten av tinningen. Slungan hade hyresgästen lagt sig till med för att ha i beredskap vid en ev. väpnad uppgörelse. Rätten dömde svar. till två månaders fängelse för resande av livsfarligt vapen.

En krockmellan en bil och en cykel hade inträffat inom staden och båda parter ansågos ha brustit i varsamhet, varför det blev 10 dagsböter vardera.

Motbokssprit får som bekant inte överlåtas till andra personer. En person dömdes för denna försyndelse till 25 dagsböter vid rättens sammanträde i dag.

Ett bilförvärv hade ej anmälts i laga ordning, varför det blev 15 kr. i böter för en person.

Åtta fyllerister bötfälldes i dag vid rådhusrätten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Juli 1940
N:r 160

Nidingsdåd i Klintehamn.

Några berusade slynglar togo sig igår morse det orådet före att när de pr cykel voro på väg genom samhället ställa till med en hel del åverkan. Sålunda slogo de bl. a. sönder ett antal postlådor, krossade en brunnshålk och förstörde ett mjölkbord, vilket sistnämnda de f. ö. dragit upp med stolpar och allt. Vid sin stryktäcka framfart hade de därjämte skränat och fört oljud med vilket de fortsatt ännu sedan de anlänt till Eksta. I Sproge dit polisen spårat dem hade de emellertid hunnit nyktra till och iakttagit ett anständigare uppträdande, varför ingen i socknen lagt särskilt märke till dem. Man hoppas emellertid få dem fast och ställda till ansvar för sina drummelaktiga tilltag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Juli 1940
N:r 160

Berusad bilists bravader.

Lastbil på vinglig stråt genommånga kyrksocknar.
En berusad bilist från Visby gjorde på lördagskvällen vägarna osäkra utåt södra Gotland. Personen i fråga, en ägare till lastbil i trafik, hade tillsamman med en chaufför, som var anställd hos honom, kört ett lass cement från Visby till byggen i Lau. Redan före avfärden från Visby vid 2-tiden hade de enligt egen uppgift förtärt en del sprit och mera dracks under resan av medhavda förråd. Sedan lasten avlämnats hade vederbörande något ärende till Stånga, varifrån avfärden skedde strax före kl. 7 Emellertid hittade man inte närmaste vägen till sta’n, som viker av vid Mannegårda i Lye, utan fortsatte fram till Garda på vinglig stråt. Här mötte man, en kvinna som ledde en ko och, då bilisten syntes behöva så bred väg som möjligt, gick hon så långt ut på sin vänstra kant hon kunde. Detta hjälpte dock inte, fast vägen på platsen är rak och 4 1/2 m. bred, kom dock bilisten så långt till höger, att han körde till kon och rev upp hennes högra sida, men fortsatte dock färden som om ingenting hänt. Fjärdingsmannen i orten fanns, som tur var, i närheten, och tog så fort sig göra lät upp förföljandet av bilnidingen, vilken från Garda tog vägen åt Etelhem och sedan vidare åt Visby. Först på Brogårdsmyr i Vänge hann dock fjärdingsmannen i fatt lastbilen och försökte med upprepade signaler få honom att stanna. Denne gasade dock på vinglande från kant till kant och det hela såg under stundom ganska vådligt ut, då trafiken på den jämförelsevis smala vägen vid tillfället var rätt livlig särskilt av cyklande, och det vid flera tillfällen såg ut som trafikanter skulle bli offer för den framrusande lastbilen. Först vid gränsen till Sjonhem stannade lastbilen, och landsfiskalen i Roma tillkallades, vilken tog hand om de farliga herrarna och förde dem till Visby för blodprovsundersökning, och omsider torde den resan bli föremål för behandling inför södra häradsrätten. Vid anhållandet hade de båda herrarna ännu sammanlagt 1 liter spirituosa kvar.
För den skadade kon i Garda tillkallades veterinär Helling, vilken emellertid förklarade, att kon icke kunde räddas, varför nedslaktning måste företagas. Till sist kan nämnas, att det vore bra om någon eller några av de personer, som mellan kl. halv 8 och 8 på lördagskvällen mötte den vinglande lastbilen vid Brogårdsmyr ville sätta sig i förbindelse med fjärdingsmannen i Garda, tel. 35.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Juli 1940
N:r 154