Dödskörningen i Follingbo.

Fiskhandlare Åhlander ådömd 5 mån. straffarbete på Allekvia igår.
Hösttingets andra allmänna sammanträde hölls i går.
Rättens ordf. voro häradshövding K.-P. Pfeiffer samt hovrättsassessor Henning Nilsson.
På uppropslistan hade upptagits 53 mål varav 43 åklagarmål.

Kollisionen vid Timans i Roma.
Som bekant stod en person F. S. M. Dahlström i Sjonhem tilltalad för att han i berusat tillstånd den 18 juni i år skulle ha framfört motorcykel och därvid kolliderat med en hästskjuts varvid såväl hästen som vagnen skadats. Svar. uppgav vid förra rättegångstillfället att han endast druckit ett par snapsar, medan en kamrat till honom skulle ha satt sprätt på resten av en halvliter brännvin. Festen hade ägt rum någonstans vid Skrubbs och etablerats i en paus i motorcykelåkningen: I går hördes ett par vittnen; vilka båda uppgåvo att svar. vid tillfället företett tecken på att ha varit berusad. Liksom tidigare bestred den tilltalade detta.
Han dömdes emellertid mot sitt nekande till I mån. fängelse samt 50 kr.
i skadestånd.

För rattfylleri
dömdes Fritz Eklund i Follingbo till 1 mån. fängelse. Då han tidigare av krigsrätt villkorligt ådömts 2 mån.
fängelse för förfalskningsbrott skall hän nu avtjäna sammanlagt 3 mån.
fängelse.

Yrkesmässig automobiltrafik
utan att vara därtill berättigad skulle en person enligt stämningen ha gjort sig skyldig till. Svar. medgav att han i mindre omfattning kört för vänner och bekanta mot en liten ersättning.
Det blev 15 dagsböter.
— En annan person erkände likaledes att han mot ersättning kört varor för en del personer.
Straffet lydde på 15 dagsböter.
— En tredje person hade erhållit stämning för liknande förseelse. Han bestred emellertid stämningen under förmenande att han, som eljest körde mjölk, någon enda gång kanske medhaft någon säck e. dyl. för annan person. Vidare hade han vid några tillfällen kört spannmål för andra. Någon kontantersättning hade han dock inte tillgodogjort. sig, utan hans tjänster skulle återgäldas med arbetshjälp. Det varalltså fråga om rena väntjänster. Vidare var han åtalad för att han brukat en lastbil som för personbefordran försetts med vurst utan att fordonet därefter anmälts till besiktning. Svar. medgav detta, men bilen hade utrustats med vursten för att han skulle kunna befordra besökande släkt och vänner från fastlandet och låta dessa se olika trakter av ön.
Han ådömdes 10 dagsböter.
— En bilförare som mot ersättning kört sten och var åtalad för att detta skett trots att vederbörande saknade nödigt tillstånd härtill hade en del invändningar att göra. Bl. a. uppgav han att han av kontrakt varit skyldig att utföra de lagstridiga transporterna.
Uppskov till den 20 okt.

Dödskörningen i Follingbo.
I målet mot fiskhandlaren Klas Erik Åhlander, Suderbys i Akebäck, vilken som bekant är åtalad för att han på midsommardagen i år i berusat tillstånd med bil körde på och dödat mejeristen Arne Johansson från Sylfaste, hördes trenne vittnen. Ett av dessa berättade att han vid ett tidigare tillfälle på midsommardagen mött Åhlanders bil som då framförts på fel sida av vägen. Åhlander som hängt över ratten hade vid tillfället haft hög fart. De båda återstående vittnena hade sett själva olyckshändelsen och fingo nu redogöra för sina iakttagelser.
Något nytt utöver vad som förut framkommit förekom inte nu. Båda uppgåvo emellertid att Åhlander varit berusad. Han hade efter olyckan stått och gungat fram och tillbaka samt vidare trampat omkring på ett sätt som tydde på att han var berusad.
Åhlander bestred emellertid även nu att han varit berusad, men uppgav ”att han väl känt lite av spriten”. Han hade inte druckit mer än 4 pilsner och en kaffehalva.
Åkl. hänvisade till stämningen vari även yrkades ansvar på den tilltalade för att denne efter olyckan lämnat platsen.
Åhlander ådömdes för grovt vållande av annans död i samband med rattfylleri till 4 mån. straffarbete samt för att han avlägsnat sig från olycksplatsen till 2 mån. fängelse eller sammanlagt 5 mån. straffarbete.

Övriga trafikmål.
En. bilist, som utan att iakttaga nödig försiktighet, från en sidoväg backat ut på stora landsvägen och därvid kört på en cyklist var nu instämd. Han hade erkänt…
hade erkänt och bötade 20 dagsböter härför. För att icke inneha körkort fick han dessutom punga ut med 20 dagsböter.
— För vårdslös bilkörning var en person instämd. Han hade vid ett tillfälle i Fårösund kört på en motorcyklist, då han från en sidoväg kört upp på landsvägen. «Svar. hade erkänt, men ville nu göra gällande att kollisionen orsakats därav att han trott att motorcykeln skulle komma från ett helt annat håll än vad den verkligen gjorde. Han hade nämligen hört motorsmattret, vilket troligen till följd av ekoeffekter tycktes honom komma från motsatt håll än vad som i verkligheten var fallet.
För underrättande av svar:s försäkringsbolag uppsköts målet till den 20 okt.
— Som bekant är en byggmästare från landsbygden instämd för att han en dag i november i fjol i Ala med bil kört med för stor hastighet varför han efter att ha påkört ett staket hamnat i diket. Vid föregående rättegångstillfälle bestred svar. att farten varit hög. Tvärtom hade han kört mycket varligt på grund av det regniga och disiga vädret. Orsaken till dikeskörningen var att bilen sladdat i det dåliga väglaget. Ett vittne hördes, varefter svar. uppgav att han, när det föreföll som om vagnen skulle gå i diket, släppt på full gas för att få upp vagnen på vägbanan igen, Annars hade han kört med högst 40 km:s fart.
Domen lydde på 20 dagsböter.
— En person från Vänge hade erhållit stämning för att han i berusat tillstånd framfört motorcykel. Svar.
ville inte medge att han varit berusad.
Han hade under dagens lopp bara druckit 5 pilsner och en kaffehalva.
Polisen, som åsett avfärden från staden, hade per telefon underrättat landsfiskalen, och när svar. kom hem hade han bud att landsfiskalen ville tala med honom. Han begav sig också dit och fick undergå en del prov, av vilka en del klarades fint. Blodprovet visade 1,88 promille, vilket är liktydigt med att vederbörande skulle ha fått i sig 29 å 31,5 centiliter 40-procentig sprit. Åkl. ansåg därför att svar. druckit mer än vad som uppgivits. För vidare utredning uppsköts målet till den 20 okt.
— En 16-årig yngling hade erhållit stämning dels för att han på sin velociped medfört en pojke och dels för att han underlåtit att hålla till vänster när en bil skulle köra om honom. Svar. erkände den förstnämnda förseelsen, men nekade till den senare. Han ansåg att. chauffören felbedömt situationen. Bilen hade vid tillfället kört i diket och fått en del skador.
Han pliktade sammanlagt 10 dagsböter.

För att ha misshandlat en sin granne
stod en hemmansägare åtalad. Han skulle den 7 sept. med knuten hand ha tilldelat grannen slag i ansiktet så att blodvite uppstått. Svar. berättade att han haft tre kalvar som gått på ett gärde. På gärsgård var det emellertid en skavank, varför kalven tagit sig in på grannens mark och via den öppna dörren även promenerat in i grannens ladugård där den givit sig i kast med en mjölsäck. Därom visste svar. ännu intet, men då han plötsligt fick höra hur grannen svor och domderade samt slutligen rutit att kalven förstört en hel mjölsäck för honom, förstod svar. hur det var fatt. Han gick alltså. in till grannen som vredgad kommit emot honom. Den uppbragte hade kommit upp ”alldeles under ansiktet” på svar., som bett vederbörande att lugna sig: ”Säcken var väl inte större än att jag mäktar betala den”, hade han sagt, men då sparkade grannen till svar. rakt i magen. Då den tilltalade misstänkte att det nog skulle vankas flera sparkar, ansåg han skyldig sig själv att sätta sig till försvar och gav den upphetsade mjölsäcksägaren en kort ”vänsterkrok” så att näsan sprang i blod.
Målet uppsköts för hörande av vittnen till den 20 okt.

Radiolicenserna.
En radioinnehavare som underlåtit att förnya sin förfallna radiolicens bötade 10 dagsböter.

Intermezzo vid midsommardansen.
En person var -instämd för det han vid en danstillställning i Folkets park i Slite på midsommarafton skulle ha tilldelat en 30-årig grannfru ett par smockor. Svar. överlämnade en skrivelse vari han uppgav att han vid den ifrågavarande tillställningen blivit omringad av nämnda dam, en väninna till henne samt en mansperson. Grannfrun, som tydligen velat hämnas på svar. i vars hus hon bor, för att denne vidtagit en del åtgärder för att bli av med frun och hennes något bråkiga familj, hade enligt svar. vid ovan nämnda tillfälle i Folkets park spottat på honom, vilket han naturligtvis nog upptagit som en skymf. Slagit henne hade han emellertid inte gjort utan endast med ena handen skjutit undar henne. Vidare uppgav han att den damerna åtföljande manspersonen varit påstruken och f. ö. trodde svar. att det nog inte varit ”så fritt med frun heller”.
För hörande av vittnen uppsköts målet till den 20 okt.

Fylleri, förargelseväckande beteende och motstånd
hade en styrman gjort sig skyldig till. Då vederbörande inte kunnat infinna sig vid rätten, hade han insänt en skrivelse i vilken han uppgav att han möjligengjort sig skyldig till de relaterade förseelserna. Dock hade han vid tillfället varit ”påverkad av för sig ovanliga spritdrycker och knappast varit tillräknelig”.
Målet uppsköts till den 20 okt.

Spritsmugglingen i Slite.
Som bekant var en person instämd som misstänkt för att , olovligen ha ilandfört sprit från ett i Slite hamn liggande estniskt fartyg. Liksom förut nekade han till smugglingen. Fyra vittnet hördes nu, bl. a. den tullman som vid ifrågavarande tillfälle skött bevakningen vid båten. Ett tiotal personer hade varit nere vid ångarens tillläggsplats och en del av dem hade även sökt smuggla i land sprit. En av dem hade också haft en flaska smuggelsprit i handen. När detta upptäcktes av vittnet hade personen ifråga kastat buteljen i sjön. Detta var dock inte denne svarande. Ett annat vittne hade sett flera obehöriga personer ombord på det estniska fartyget. Bland dessa hade även svar. befunnit sig. Även de återstående vittnena hade iakttagit den tilltalade och hört honom på tal om den förolyckade buteljen säga att ”det gjorde ingenting för vi ha tre kvar”. Svar. som vid tillfället efter en festlig dag varit en smula upprymd ville som bekant vid förra rättegångstillfället inte förneka att han sagt detta, fast han numera inte kom i håg att han fällt något sådant yttrande. Hade han gjort det hade det bara varit på skryt.
Han fick 200 kr.:s böter, medan en kumpan ådömdes 100 kr. i plikt.

För uppsåtlig misshandel av en grannfru
stod en medelålders mansperson från Ljugarn tilltalad. Parterna vilka kommit ihop sig om en liten hönas ensliga promenader på grannens mark, stodo en dag på var sin sida om staketet inbegripna i en ganska animerad konversation, vilken skulle ha slutat med att svar. tilldelat den kvinnliga parten ett slag i ansiktet. Detta förnekades som bekant av den tilltalade, vilken nu liksom vid förra rättegångstillfället kategoriskt förklarade att han endast sträckt ut armen i riktning mot kvinnans en face. Men handen hade varit minst 10 cm. från det kvinnliga ansiktet.
Igår hördes emellertid ett kvinnligt vittne, som bestämt förklarade att ett slag verkligen fallit. Den slagna hade kvitterat med att slå av svar:s halmhatt.
Hon hade även tagit sig åt kinden.
Svar. bestred fortfarande, men åkl. överlämnade målet.
överlämnade målet. Den tilltalade frikändes då det ej till fullo styrkts att Svar. utdelat något slag.

Misshandel eller inte?
En person var åtalad för att han natten mellan den 28 och 29 maj i år vid en nöjestillställning vid Bläse skulle ha brukat våld mot ordningsvakten på platsen då denne skulle avföra en annan berusad person.
Svar. visste emellertid ingenting om något sådant bråk. Han hade bara sett hur ett par personer ramlat omkull och därför gripit tag i den ena för att hjälpa honom upp. Först efteråt hade han fått se att det var ordningsvakten han hjälpt på benen. Ett vittne uppgav att 4 á 5 personer legat på marken i en klunga över ordningsvakten och att svar. befunnit sig bland dessa. Den tilltalade menade emellertid att detta bråk inträffat tidigare på kvällen samt framhöll att han inte haft något att göra med detta.
För utredning uppsköts målet till den 20 okt.

Underlåten införsel
i lönen hos en anställd var en byggmästare instämd för. Det blev 10 dagsböter.

Underlåten trafikförsäkring
kostade en bilägare 25 dagsböter.

Diverse smärre trafikförseelser
kostade vederbörande svar. böter varierande mellan 5 och 10 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Rattfylleriet.

Svea hovrätt har ogillat av målaren Kurt Lundin i Visby anförda besvär över att rådhusrätten dömt honom till en månads fängelse för rattfylleri. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Kronohäktet i Visby.

I sitt förslag till stat för budgetaret 1939-40 upptager fångvårdsstyrelsen för kronohäktet i Visby en kronohäktesföreståndare av andra klass i lönegraden A 15. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1938
N:r 213

Uppklarade stölder.

Som tidigare meddelats ha ett par kameror värderade till resp. 175 och 135 kr. i slutet av juni stulits i en bokhandel här i staden. Stölden är nu uppklarad i det att en 11-årig pojke erkänt att det är han som förövat tillgreppet. Han har även erkänt att han stulit en lådkamera från en cykel vid golfbanan samt en klocka på badstranden vid Fristad.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1938
N:r 213

Brevbärarebiträde stal 1,100 försändelser.

60 brev öppnade — 300 brända. Bytet 20 kr.
Som vi i går meddelade har en del post försvunnit vid postkontoret i Visby, och polisutredningen har nu givit vid handen att det är ett extra brevbärarebiträde som gjort sig skyldig till brevstölder. I några fall har han även brutit brev och därvid, enligt vad han vid förhören uppgivit, kommit över 20 kr. jämte några frimärken. Han har varit i postens tjänst sedan ett par år tillbaka och tillgreppen av brev hade börjat redan i fjol, då han lagt undan en bunt brev med ofullständiga adresser.
Under julmånaden började emellertid undanhållandet av post på allvar. Under denna tid är det som bekant alldeles särskilt gott om postförsändelser, och då ynglingen, som tjänstgjort på så gott som samtliga brevbäringsdistrikt, ty??? att han fick för stora brevbuntar, delade han endast delvis ut posten samt gömde den överblivna posten i ett fack eller skåp på postkontoret. På nyåret hade han samlat ihop de undanlagda försändelserna, mellan 2-och 300 stycken och mest bestående av julkort och brev, samt bränt upp högen i skogen mellan Lummelundsväg och Bingers kvarn. I fortsättningen har han undan för undan gömt post i stället för att dela ut densamma. En av hans förklaringar härtill är att han placerat en del brev o. dyl. fel i bunten med påföljd att han ”gått förbi” vederbörande adressat och inte velat gå tillbaka.
Vid utredningen har det vidare framkommit att ynglingen haft den undanhållna posten inlåst i två skåp på postkontoret. Försändelserna utgjordes av brev, kort, avier, korsband och postanvisningar till ett sammanlagt antal av minst 800, vilka hittats sedan vederbörande den 1 september i år entledigats på grund av att en del reklamationer från hans distrikt inkommit.
Ett sextiotal av breven hade han öppnat för att se efter om de inne-hallo pengar. Detta visade sig också vara fallet och han uppger att han på detta sätt åtkommit 20 kr. och några frimärken. Bland den undangömda posten funnos även några brev från brevlådstömningen.
De nu tillrättakomna försändelserna komma att under dagens lopp tillställas resp. adressater, vilka därjämte få en skrivelse från posten, vari de uppmanas meddela om pengar kommit bort. För att utredningen skall kunna ske snabbt är det önskvärt att adressaterna med det snaraste besvara postens skrivelse. Det kan tilläggas att man har rätt att sända pengar i vanliga lösbrev, men att dylika penningförsändningar givetvis ske på avsändarens och icke på postens risk.
Ynglingen, som för förhör varit anhållen av polisen är t. v. frigiven.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1938
N:r 213

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Bilförseelser.

En bilist, som haft sitt fordon parkerat bland en rad andra bilar, hade svängt ut från raden utan att ge tecken med körriktningsvisaren. Det kostade honom 10 dagsböter.
Underlåtenhet att skicka bilen till efterbesiktning kostade en bilägare 15 dagsböter.
För obrukbar stopplykta bötade en bilist 10 kr. och slutligen bötfälldes med samma belopp en person för att han parkerat på Adelsgatan.

En alltför kritisk herre
hade nere vid hamnen uttryckt sitt förakt för livräddningsstationens arbete. Det rubricerades :som förargelseväckande beteende och kostade 50 riksdaler.

Förargelseväckande dam.
En lätt berusad dam hade uppträtt förargelseväckande på hamnen, Hon fick böta 30 kr.

Tvenne cyklister
som färdats på samma cykel, bötade 10 kr. per styck. En annan cyklist, som saknat lykta på sitt fordon, bötfälldes med samma belopp.

Två fyllerister
bötade 15 kr. vardera.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 September 1938
N:r 204

Kronohäktet.

Enligt rapport till fångvårdsstyrelsen förvarades vid månadsskiftet 3 fångar på kronohäktet i Visby. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 September 1938
N:r 203

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Till fyra mån. straffarbete,

villkorlig dom, dömdes den ene av de båda ynglingar, som gjort sig skyldig till upprepade stölder vid badstränderna på Norderstrand och Snäckgärdsbaden. Hans kamrat dömdes till tvångsuppfostran.

Till två mån. fängelse,
villkorlig dom, plus 15 kr. för fylleri dömdes en person som vid anhållandet uppgivit fel namn och dessutom underskrivit erkännandet av fylleriet med detta namn.

En fyllerist
dömdes till 25 kr., en till 20 plus 20 dagsböter för våldsamt motstånd och två andra till vardera 15 kr. böter.

För tillverkning av brännvin
av rödsprit dömdes en person till 40 dagsböter.

Förtäring av spritdrycker på kafé
hade två personer gjort sig skyldiga till och dömdes till vardera 20 kr. böter.

En felaktigt lastad lastbil
kostade dess ägare 15 dagsböter. Han hade lastat sin bil så att lasset sköt över lastflaket på båda sidorna.

Underlåten försäkringsplikt
kostade två bilägare vardera 10 dagsböter.

En lättviktsmotorcyklist
som färdats med två minderåriga barn på cykeln fick böta 25 kr.

Utan tänd lykta
efter mörkrets inbrott hade två cyklister färdats och detta kostade dem vardera 10 kr. i böter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Många trafikmål på Allekvia.

Dödskörningen i Follingbo under behandling.
Vårtingets första allmänna sammanträde hölls i går. Rättens ordf.
voro häradshövding K.-F. Pfeiffer samt förste notarie S. Ljungholm.
På uppropslistan hade upptagits 108 mål, varav 65 åklagarmål.

Dödskörningen på Visby—Roma-vägen.
Fiskhandlaren Klas Erik Ohlander, Suderbys i Akebäck, som den 24 juni i berusat tillstånd med bil körde på och dödade mejeristen Arne Johansson från Sylfaste, stod igår inför rätta. Svar. berättade till en början att han nämnda dag på förmiddagen varit inne i Visby, där han fyllt på bensin och sedan återvänt till Akebäck. På eftermiddagen hade han gjort en ny tur till stan och på Stadshotellets tredje klass servering förtärt fyra pilsner under loppet av en timme. Därefter hade han startat mot Roma varvid farten varit omkring 40 km. i timmen. Emellertid hade högra framringen gått ned och bilen till följd härav kastat sig över åt höger just som Arne Johansson passerade. Så skedde olyckan, varefter Olander åkt fram till Roma, där han träffat en bekant och sedan gått in i en trädgård för att sova. Ingalunda för att han kände sig full på något sätt, men han hade ingenting annat att ta sig för just då. Av det inträffade hade han f. ö. förlorat fattningen och blivit upprörd. Förutom de fyra pilsnerna medgav han att han även på förmiddagen förtärt en kaffehalva. Han gjorde gällande att olyckan, som ju kom att kosta en människa livet, orsakats av Ek ringen gått ned och inte på att han varit överlastad av starka drycker och kört oförsiktigt. Blodprov utvisade emellertid att svar. ifrågavarande dag hade förtärt cirka 21 centiliter fyrtioprocentig sprit eller omkring 4 snapsar.
Uppskov till den 22 sept.

Spritpåverkade?
För att i spritpåverkat tillstånd den 1 juli i år ha framfört bil, som till på köpet hade dåliga bromsar, stod byggnadsarbetaren A. J. O. Olofsson från Visby åtalad. Svar., som bestred att han varit rörd av alkohol berättade att han, som arbetat i Roma, på morgonen varit inne i stan och köpt ut två liter brännvin, en till sig själv och en till en kamrat. Tillsammans med ett par bekanta hade svar. senare på dagen i samband med middag druckit ur den ena litern. Ehuru han fått i sig ungefär en tredjedels liter hade han inte känt sig påverkad, utan begivit sig ut med bilen. En person som tyckt att färden var något vinglig hade varskott polisen, som efter en stund också hejdade ekipaget. Tillfrågad om hur det förhöll sig med vinglingen uppgav svar. att det endast tillkommit på skämt. Man hade pratat och skämtat i bilen, men som sagt nämnvärt påverkad var han inte alls. Blodanalysen visade emellertid att svar. förtärt cirka 26 centiliter sprit.
Utslag den 22 sept.
— Påverkad av sprit hade en person, F. S. M. Dahlström i Sjonhem den 18 juni vid Timans i Roma med mötorcykel kolliderat med en hästskjuts, varvid såväl häst som vagn skadats. Svar. uppgav att han nämnda dag tagit ut en liter brännvin i tvenne halvlitersbuteljer. På kvällen hade han i Visby träffat en bekant, som fått medfölja till Stava. På den färden hade man emellertid tagit sig en paus vid Skrubbs, varvid den ena halvlitern kommit till heders och tömts. Kamraten tog emellertid brorslotten medan svar. själv endast druckit två snapsar. Sedan halvlitern sålunda var expedierad hade man efter någon timme fortsatt :den avbrutna färden: Farten hade varit så där 35 å 40 km. i timmen. I kurvan vid Timans stod hästskjutsen, vilken svar. dock upptäckte först när det var för sent. Emellertid hade han signalerat och även försökt bromsa in motorcykeln, vilket dock misslyckades. I stället körde han rakt in i skjutsen. Svar. bestred att han varit påverkad av sprit, medan hans passagerare uppgivit, att föraren varit både vinglig och: haft svårt att passera andra fordon på vägen. Målsägaren begärde nu skadestånd för selar, skaklor m. m. med 37 kr. samt förs minskad arbetsförmåga hos hästen i 45 dagar å 1:50 pr dag eller kr. 67:50. Körsvennen själv hade vid kollisionen fått någon skada i nackmuskeln med ty åtföljande nedsättning av arbetsförmågan, värderad till 30 kr.
För vidare beyisning uppsköts målet till den 22 sept.
— En. 19-årig yngling var instämd för det han den 18 juli i berusat tillstånd framfört en halvtons lastbil. Svar. medgav att han nämnda dag tillsammans med tre kamrater druckit ur en halv liter brännvin. Han hade fått ett par kaffehalvor tidigare på dagen och senare fyra pilsner och en. snaps, vilket förtärts i staden. När man på hemväg hunnit strax utanför stan hade spriten börjat verka och körningen blivit sådan att polisen varskotts. Och när svar. kom hem väntade honom fjärdingsmanhen.
Uppskov till 22 sept. för förundersökning.

Alldeles för bråttom.
En motorcyklist av den yngre årgången hade en kväll i juni haft alldeles för bråttom till dansen i Slite Folkets park . Han hade. inte, ens haft tid att bromsa in en smula i den ganska tvära kurvan vid Othems kyrka utan friskt gasat på, trots att det även var dålig sikt vid tillfället. Den kvällen blev det emellertid inget dansa av — i stället blev det lasarettet. Vederbörande råkade nämligen köra av vägen och slungas ut på ett gärde där han hittades medvetslös med hjärnskakning. Svar.
måste givetvis vidgå sin oförsiktighet, men högre fart än 50 km. hade han inte haft.
Han bötade 30 dagsböter å 2 kr.

— En byggmästare från landsbygden var instämd för det han en dag i november i fjol i Ala med bil kört med för stor hastighet och hamhat i ett dike. Svar. taxerade emellertid hastigheten till endast 30 kilometer i timmen. Anledningen till att farten varit så låg var den dåliga sikten och svar:s bristande kännedom om vägens beskaffenhet. Orsaken till dikeskörningen var en cyklist som kört på fel sida av vägen och för vars skull svar hastigt bromsat in vagnen. Denna hade därvid råkat i sladdning och fortsatt in mot ett staket som förstördes.
En passagerare har en annan version av fakta och har uppskattat farten vid olyckstillfället till cirka 60 km. i timmen. Detta bestred svar., som ansågdet hela vara en ren olyckshändelse.
Målet uppsköts till den 22 sept.
— Överdådig framfart med bil på vägen Visby—Etelhem hade åsamkat en grovarbetare stämning till tinget. Den höga hastigheten hade: vid Brogårds i Vänge tagit ett brått slut i och med en tämligen våldsam dikeskörning. Svar. antydde att en för löst pumpad framring varit skuld till olyckshändelsen.
Det blev 10 dagsböter å 2 kr.

”To maa man vaere”” — dock icke på lättviktare.
Ett par herrar hade vid ett tillfälle ”samtidigt färdats” på en och samma lättviktsmotorcykel, ett i alla hänseenden billigt men dock förbjudet nöje. Den ene av dem hade redan förut erkänt och nu gjorde : kumpanen . detsamma. Den senare var dessutom åtalad för att det varit för dåliga bromsar på den bil han den 8 dennes från en gårdsväg backat ut på allmänna vägen för att vända medan kamratenbilägaren intagit middag. Dessutom saknade han körkort och hade vid tillfället ifråga haft oturen att kollidera med’ien motorcykel vilken han först för sent upptäckte. Skador hade uppstått på sistnämnda vehikel, men målsägaren hade för dagen inte kunnat prestera några preciserade krav.
För paråkningen bötade vardera 20 kr. medan målet i övrigt uppsköts till den 22 sept.

För diverse trafikförseelser,

såsom två på samma cykel, cykel utan lykta o. s. v., ådömdes ett antal cyklister dagsböter. Ett par personer hade utan vederbörligt tillstånd kört lastbilar i yrkesmässig trafik och ådömdes sedvanliga böter.
Kört bil utan körkort hade ett par herrar gjort medan ett par andra åtalats för liknande förseelse, men gällande motorcykel. Även här utdömdes dagsböter.
Ett antal andra förseelser mot motorfordonsförordningen renderade vederbörande dagsböter.
För brett halmlass hade en chaufför kört med en yrvädersdag i dec. i fjol. Därvid hade han i Slite kommit för nära och knäckt en varningstavla. Svar. uppgav att han på grund av blåsten måst lässa om halmen vid ett par tillfällern och att därvid lasset möjligen blivit bredare än det enligt gällande föreskrifter får vara. Det blev 5 dagsböter á 1:50.
För att ha kört en med diverse skavanker behäftad bil ådömdes en person
— En person som instämts för att ha kört utan körkort hade inte infunnit sig – vid förra rättgångstillfället. Ett vite å 50 kr. för utevaro utdömdes. Då svar. inte heller nu var närvarande utdömdes ett nytt vite å 75 kr.
Fylleri, förargelse och motstånd stod det på ett par herrars meritlistor. Uppskov för vidare utredning.

Hämnden är ljuv — men dyr ibland.
En hämndlysten herre hade för någon tid sedan då han i bil anlände: till den goda köpingen. Slite vid vägkantén upptäckt en skeppare som han hade ett horn i sidan till emedan sjöbjörnen vid något tidigare tillfälle skulle ha förtalat honom. Han lät stanna vagnen, hoppade ur och prickade utan några längre förberedelser in ett par s. k. dagsedlar i skeppardragen med sådan elan att ägaren till desamma stagvände. Följden av det hela blev polisanmälan, erkännande och 20 dagsböter å 2:50. Plus 50 kr. i skadestånd för en fläckad landgångsdress.
— En annan person hade likaledes tagit hämnden i egna nävar och vid en danstillställning vid Sandviken i. Bunge i början av juni förlänat en intet ont anande medmänniska, som en gång råkat kasta ut honom från ett näringsställe, s. k. fläskläpp, en effekt som uppnåddes efter trenne smockor.
Misshandeln kostade vederbörande 25 dagsböter á 2 kr.

För uppsåtlig misshandel
av en grannfru i Ljugarn var en medelålders herre instämd. Parterna, som kommit ihop sig om några vidlyftigt promenerande höns, hade stått på var sin sida om ett staket, varvid svar. enligt fruns mening skulle ha tilldelat henne ett slag i ansiktet. Detta förnekades av svar., som: endast sträckt fram armen i riktning mot damens ansikte, en gest rätt och slätt.
För vidare utredning uppsköts målet till den 22 sept.

En gammal träta
om en skuldförbindelse samt något trassel med en båt utlöste sig den 31 juli i det att en person i Bunge överföll och misshandlade en annan person så att blodvite uppstod.
Det blev 15 dagsböter á 3 kr. samt skadestånd med 67 kr.

För uppenbar grymhet
mot en häst hade en person erhållit stämning. Hästen, som gått lös, hade råkat komma i kläm mellan ett träd och en vägg. Svar. hade hjälpt den loss, bl. a. genom att inifrån såga av husknuten. Några större skador på djuret hade han inte upptäckt, varför han använt den till lättare körslor. Senare hade dock veterinär måst eftersändas då Hästen hade ett par stora sår i ländtrakten. Djuret hade då blivit ordentligt omskött, men åkl. ansåg att svar. redan på ett tidigare stadium bort inse att djuret var skadat. Svar. vidhöll emellertid sin mening och ansåg sig inte medvetet ha gjort sig skyldig till något djurplågeri.
10 dagsböter å 5 kr.

Lånat ut motböckerna
hade trenne personer gjort för att hjälpa en medmänniska till ett festligare begående av födelsedagshippan. Det blev 10 dagsböter á 2 kr.

För olovlig införsel av spritdrycker
från ett i Slite hamn liggande estniskt fartyg stodo ett par herrar tilltalade: Den ene av dem medgav att han sökt smuggla in en helbutelj sprit å 7 kr., som han dock kastat i sjön då en publikan närmat sig. Den andre åtalade bestred all smuggling. Visserligen hade han. varit ombord på båten, men sådana risker som äro förbundna med spritsmuggling ville han alls inte ta. Dock lär han vid det ovan omtalade tillfället: på tal om den i havet slängda buteljen ha yttrat att det gjorde ingenting. ”för vi ha tre kvar”. Detta yttrande var emellertid endast tomt skryt betingat av en viss feststämning.
Uppskov för inkallande” av vittnen till den 22 sept.
10 dagsböter á 5 kr.

Basarpilsnern i Endre.
Tidigare har avdömts ett mål om olaga pilsnerförsäljning vid en skyttebasar i Endre den 4—5 sept. i fjol. Svar. hade då uppgivit att han haft tvenne medhjälpare, vilka nu voro instämda. De förnekade emellertid, att de haft något med pilsnerförsäljningen att skaffa.
Några inkallade vittnen hade heller ingenting märkt i den vägen.
Målet överlämnades nu och utslaget lydde på frikännande.

För olaga pilsnerförsäljning
stod en pensionatinnehavarinna åtalad. Hon hade under åren 1936, 1937 och 1938 försålt den gula drycken till avhämtning och utan samband med måltid.
Utslaget lydde på 40 dagsböter á 1:50.

Hembränt.
En person, som erkände att han av hembrännaren i skogen inköpt en och en halv liter hembränt å 4 kr. halvlitern, erkände. Han ådömdes 30 kr:s böter.

För en utelöpande jakthund
hade en person från Norrlanda att stå till svars. Han bestred att hunden var en jaktdito och framhöll att krittret aldrig brukade löpa i skogen. Vittnen hade emellertid sett att hunden vid flera tillfällen sprungit lös i skogen, vadan sålunda uppgift kom. att stå mot uppgift.
Svar. bötade 25 kr.

Underlåten införsel
i lönen hos en anställd hade som bekant en lantbrukare att svara för. Vid förra rättegångstillfället hade han inte infunnit sig, men var nu tillstädes och erkände.
Det blev 10 dagsböter å 2 kr.

Några fyllerister
bötade sedvanliga belopp.

Till högsta domstolen i virkesmålet.
Hemmansägare Jacob Stenström, Stenstugu, har hos högsta domstolen överklagat hovrättens och Gotlands norra häradsrätts utslag att döma honom till 30 dagsböter å 5 kr. för att han använt för husbehov avverkade virkespartier för annat ändamål än husbehov. Han hemställer, att högsta domstolen skall undanröja underrätternas beslut och bifalla hans i målet förda talan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
För snatteri
dömdes två flickor, som varit i tjänst vid en av stadens restauranger. Böterna lydde på 30 kr. vardera.

Förargelseväckande beteende
kostade en person 25 kr.

Underlåten registrering.
För underlåten registrering av motorcykel pliktade en person 15 kronor.

Olaga parkering
medförde böter på 10 kr.

Cykelförseelser.
Två på en cykel — en tia var. Fem utan lykta — också en tia var.

Två fyllerister
fingo betala en 15 och en 20 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186