Tvångsuppfostran för butikstjuvarna.

Nya erkännanden av den 16-årige ledaren.
Slutrannsakan har i dag hållits med de unga tjuvar som under våren härjat i butiker och kontor i Visby och för två av de inblandade lydde domen på tvångsuppfostran medan den tredje fick 4 mån. straffarbete, villkorlig dom. Den fjärde åtalade har tidigare dömts till 3 mån. straffarbete.
Sedan förra rannsakningen har den häktade 16-åringen, sjömannen Bengt Arne Nygren, gjort nya erkännanden, varigenom några ytterligare brott klarats upp och vidare har man fått reda ut en cykelstöld som han begått. I slutet av april stals en cykel från en fastighet vid Björngränd i Visby och Nygren hade med den begivit sig till fastlandet, där han pantsatt den för 25 kr. i Stockholm. Nygren hade förut gjort gällande att han stulit cykeln i Nynäshamn men erkände senare att tillgreppet skett här. Han hade gått förbi en port, där en dam höll , på med att göra ren cykeln och medan hon avlägsnade sig en stund hade Nygren passat på att ”ingripa”. Cykeln var låst men han hade förstört låset och sedan skaffat ett likadant.
Vid förra rättegången nämndes också om ett inbrott i Södra Cafét, som skulle ha förövats samma natt som kuppen mot Holmerts affär, men Nygren nekade den gången. Senare har han emellertid pressats på den punkten och har erkänt att han vid 11-tiden den 4 juni tog sig in på bakgården och slog ut en ruta i lokalen varefter han öppnade fönstret och gick in. I en låda i kafedisken fann han en del pengar, som av ägaren uppgivits till 7:35 kr. samt en ask cigarretter. Därefter hade turen kommit till Visby järn-& maskinaffär och sedan hade Hötzelts fabrik på Andersro fått en påhälsning — i denna lokal hade han varit en gång förut i sällskap med en kamrat. Han hade kommit in och ut genom en fönsterventil och bytet hade blivit 1:50 kr.
Vid förundersökningen hade det framkommit att Nygren stulit lakan och två handdukar till 15 kronors värde från det hotell, där han i vintras haft anställning. Han medgav sin avsikt att behålla dessa saker, som numera ha återställts.
Den av pojkarna, som medverkat vid flera av inbrotten och som nu erhöll villkorlig dom, hade att svara för en del mindre tillgrepp av gotter i en affär där han varit anställd. Rätten beslöt att denna del av målet skulle nedläggas på grund av de obetydligheter det här rörde sig om. Svar. hade även tagit en cykelkedja från affärens packcykel och satt dit sin egen dåliga.
Den yngling som lett stöldraiderna mot Hötzelts fabrik, Willy Ahlin, och härför blev dömd till tvångsuppfostran, hördes i dag angående de skador han orsakat med en luftpistol. Det framkom att han skjutit sönder en ruta, som senare ersatts av Ahlin, varför ingen ansvarstalan fördes.
Därefter föredrogs skadeståndskrav o. utlåtande om Nygrens blodprov. Som bekant var han spritpåverkad när han anhölls, men provet utvisade endast 0,38 pro mille, varför något åtal för rattfylleri ej kunde komma i fråga. Ägaren av cykeln kräver 30 kr. och från Södra Cafet krävdes 10:50 i skadestånd.
Åklagaren, stadsfiskal Ullman, framställde därefter sina ansvarsyrkanden och Nygren dömdes för på särskilda tider och ställen dels genom inbrott och dels i samråd med annan förövad stöld samt inbrott utan tillgrepp, vidare för förseelse mot hotellstadgan — han hade en gång uppträtt under falskt namn — för förseelse mot ordningsstadgan för, rikets städer, då han vid fyra olika tillfällen avlossat skott utan tillstånd, samt slutligen för att han olovligen tagit och brukat kronan tillhöriga fordon och framfört dem utan tillstånd.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Delade tjuvgods 3 mån. straffarbete.

En delaktig i ungdomsligan fick dom i dag.
Som vi i lördags meddelade i referatet från rannsakningar med affärstjuvarna i Visby befann sig bland de inblandade en ung man, som känt till stortjuvens bravader och delat stulna pengar med denne. Han hade också. varit med när en av revolvrarna stals — visserligen hade han ej varit ned om själva brottet men han hade tyckt att medbrodern var feg när kuppen inte lyckades i första omgången, vilket föranledde denne att göra en ny framstöt för att komma åt det åtrådda vapnet. Detta hade den nu dömde fått hand om, men som han påstod vid rannsakningen hade han sedan kastat bort revolvern utanför hamnpiren.
Delaktigheten i de olika brotten. dömdes nu såsom stöld och rättens utslag lydde på tre månaders straffarbete för första resan stöld. Beträffande de övriga fortsättes utredningen och ny rannsakning hålles den 6 juli.
Vid rättens sammanträde i dag dömdes vidare en person till en månads fängelse för att han kört omkull en ledningsstolpe och kört vidare utan att ta notis om eller anmäla händelsen för myndigheterna. Stolpen hade sedan fallit ut i vägbanan och blivit till hinder för trafiken.
En person hade i strid mot bestämmelserna i hotell- och pensionatstadgan skrivit in sig under falskt namn och yrke, vilket straffades med 10 dagsböter.
Förseelse mot hälsovårdsstadgan beträffande avfallskärl bestraffades i ett fall med 25 dagsböter.
Två fyllerister dömdes till 15 resp. 25 kronors böter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Rannsakning med affärstjuvarna i Visby.

Ledaren bjöd på champagne och biobesök.
Rannsakning har i dag ägt rum på kronohäktet inför Visby rådhusrätt med de ungdomar som varit inblandade i de olika stöldaffärer, som förekommit i staden i vår och l synnerhet under den senaste månaden. Den mest framträdande figuren i ligan, en sextonårig sjöman, erkände därvid så gott som allt, vilket lades honom till last, och tre övriga inblandade hördes också vid samma tillfälle. Målet kunde överlämnas blott mot en av dem, beträffande de övriga beviljades uppskov dels för anskaffande av intyg och dels för vidare utredning.
Ledaren i ligan, som alltsedan anhållandet den 12 juni sitter häktad, hade efter några oärligheter beslutat sig för att gå till sjöss och mönstrade på i jan. 1939 sedan han förfalskat ett intyg från målsman. Efter några långfärder kom han åter hem i dec. 1939 och hade sedan anställning i Visby till april, då han fick sluta. I början av maj hade han lånat en bil vid A 7 och företagit en tur till Västerhejde och en vecka senare hade han gjort om detta. Därefter hade han den 20 maj gått upp i A 7:s kaserner och stulit en pistol som han senare sålt för 15 kr., och den 31 maj hade han i en annan förläggning tagit ytterligare en pistol, som han givit till en kamrat. På morgonen den 1 juni hade han åter försökt att få tag i en pistol och hade då öppnat dörren till dagofficerens rum och då på förfrågan sagt ”att det var Dyrssen, som sökte en annan person”. Den gången lyckades alltså inte företaget, men natten till 4 juni var han åter ute för att göra en kupp. Motorcentralen blev det första målet, men bytet där blev endast en nyckelknippa, varför han gick vidare till den närbelägna kiosken på Österväg. Där kom han in medelst en dyrk och fick här med sig 130 kr. i sedlar samt sju askar cigarretter, värda 9,45 kr. Två nätter efteråt hemsöktes Visby järn- och maskinaffär, där han stal 19:50 kr. plus en kniv, som kostade 8:50 kr. och därefter blev Holmerts affär föremål för hans raid. Där blev bytet inte mindre än 200 kr., vilket togs med i en portfölj från affären. Pengarna förbrukades till stor del följande dag till ekipering m. m.
Några dagar efter hade han varit med en bekant på bio och Burmeister, där vännen bl. a. bjudits på champagne och då var det så nära slut med kovan att det måste bli en ny kupp, vilken utfördes mot Hötzelts fabrikskontor på Andersro, där man fick tag i 2:50 kr. Detta kontor hade varit skådeplatsen för åtskilliga påhälsningar förut under vintern och våren, vilket framkom vid de förhör som höllos samtidigt med de andra ynglingarna. Två hade opererat i sällskap och sex-sju olika inbrott hade skett där, det mesta man fått var 30 kr., som stulits på kontoret i ett skåp.
Man hade först tagit sig in genom ett vindsfönster men sedan skaffat nycklar till en dörr. Det var en av dessa två som efter champagnefesten visat sjömannen på denna möjlighet att skaffa pengar. Den fjärde inblandade hade varit tillsammans med den häktade då han stulit den andra pistolen, som han sedan fått hand om och påstod sig ha kastat i vattnet utanför hamnpiren. Polisen hade dock trots undersökningar ej kunnat finna pistolen. Till denne fjärde man hade ledaren också gått efter sina kupper i kiosken och hos Holmerts, där man räknat och tydligen även delat pengarna. I detta senare fall kunde några samstämmiga uppgifter inte fås; det talades om insättningar i bank för tjuvens räkning m. m.
Den häktade sjömannen färdades då han anhölls åter i en kronans bil och han var dessutom berusad då han förut på dagen av en okänd fått 15 cl. 96-procentigt på hamnen samt druckit tre pilsner.
Förundersökning hade verkställts med den häktade och undersökaren hade därvid funnit tvångsuppfostran lämplig. För den skull uppsköts målet och ytterligare utredning skall även företas. Beträffande den yngling som lett do första operationerna mot Hötzelts fabrik föreslogs likaledes tvångsuppfostran medan hans medhjälpare ansågs böra dömas villkorligt.
Målet mot den fjärde ynglingen, som fått och förvarat de pengar sjömannen stulit, överlämnade o. rådhusrätten meddelar yttrande häri om tisdag.
Motiveringen för tillgreppen bestod i samtliga fall av att man ville ha pengar till nöjen och rökverk och någon känsla för att det var orätt tycks man inte ha haft, men hade väl diskuterat företagen ibland men endast talat om riskerna. Det framgick av undersökningarna att pojkarna av olika anledningar blivit lämnade åt sig själva utan den tillsyn som behövts i dessa fall och så hade man så småningom kommit in på brottets bana, vilket i avsevärd grad kommer att inverka på deras framtida möjligheter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 juni 1940
N:r 142

Cyklisten fick betala skadeståndet.

Svea hovrätt har fastställt Gotlands norra domsagas utslag att döma en person i Vesterhejde för ovarsam framfart på, cykel till 20 dagsböter å. 1: 50. Under cykelfärd på vägen Visby—Fårösund hade denne, utan att ge tecken, ändrat körriktning med påföljd att han blev påkörd bakifrån av en kronans bil, körd av en värnpliktig. Bussen körde därvid i diket och skadades, varjämte även cyklisten och hans cykel skadades. Ansvar- och skadeståndstalan mot bilföraren har ogillats och cyklisten har ålagts utge skadestånd med 917 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 juni 1940
N:r 140

Ytterligare tre unga tjuvar last.

Polisen har nu efter den fortsatta utredningen av den ungdomliga tjuvligans bravader i Visby anställt åtal mot ytterligare tre inblandade, som dels vid några tillfällen deltagit i den 16-årige ledarens företag och dels arbetat på egen hand. Samtliga komma att rannsakas inför rådhusrätten om, lördag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 juni 1940
N:r 139

Sextonårig tjuv fast för sex inbrott.

Har härjat i affärer och kiosker i staden.
Visbypolisen har i dagarna gjort ett gott kap genom att få fast en 16-årig yngling från staden, som under de senaste månaderna hunnit med att göra åtskilliga kupper i Visby, varvid kiosker, affärer, kontor och militärförlägningar hemsökts. Trots sin ungdom har han varit ganska durkdriven tills djärvheten, blev för stor och polisen kunde ta den skyldige på så gott som bar gärning. Anhållandet skedde, då ynglingen lånat en bil på A 7:s gård i onsdags.
Vid förhören har det framkommit att sammanlagt sex inbrottsstölder begåtts i, Visby. I ett fall blev 200 kr. bytet, en annan gång blev det 130 kr. och vid de andra tillfällena småsummor eller ingenting alls. Vidare har han lyckats komma in i militärförläggningar flera gånger, där han tillgripit två pistoler. I tre fall har han också lånat kronans bilar och företagit åkturer med dessa, samtliga gånger har dock fordonen återställts utan skador. Under en tur till fastlandet i våras stal han en cykel i Nynäshamn, vilken sedan pantsattes i Stockholm.
Den anhållne har mestadels opererat på egen hand utom vid ett tillfälle, men polisen väntar att få fast ytterligare 3-4 långfingriga individer i samband med denna affär. På lördag hålles rannsakning på kronohäktet med den anhållne.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 juni 1940
N:r 137

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Ett bilförvärv

hade icke anmälts på föreskrivet sätt, vilket kostade kostade 15 kr. i böter.

För misshandel
fick en person böta 10 dagsböter.

Tre fyllerister
fingo böta, en 25 och två 30 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 juni 1940
N:r 137

Håll reda på cyklarna!

Stöldepidemi för närvarande.
I dessa tider, då cykeln blivit ett fortkomstmedel av alldeles speciell betydelse, ha också cykelstölderna tilltagit i oroväckande grad. Det går inte en enda dag utan att det stjäls oftast flera cyklar, som trohjärtade ägare parkerat på lätt åtkomlig plats, och polisen har fått ett extra betungande arbete att i största möjliga mån skaffa tillbaka tjuvgodset. I många fall lyckas det givetvis, men de ouppklarade stölderna äro tyvärr också ganska många. Detta kan knappast läggas polisen till last, ity att cykelägarna ofta inte ha en aning om ens hur deras fordon sågo ut till färgen och mycket mindre då kunna ge några speciella märken som ledtråd vid efterspanandet. Det är därför av synnerlig vikt, att allmänheten i görligaste mån lägger på minnet — helst antecknar — sin cykels tillverkningsnummer, fabrikat, färg å ram, fälgar och skärmar, ringarnas beskaffenhet m. m. Allra bäst är givetvis att man på någon icke lätt observerad plats anbrini gar sina initialer eller annat privat kännemärke, varigenom ju identifieringen underlättas högst väsentligt. Såsom förhållandena nu äro, kan det mycket väl hända att polisen hittar cyklar som placerats på undanskymda platser men utan att därför kunna avgöra, om de höra till mängden som försvunna anmälda.
Ett effektivt lås, på cykeln gör givetvis sitt till att förhindra stöld, men någon absolut garanti är det inte, ty cykellåsen kunna i allmänhet ganska lätt brytas upp. I detta sammanhang må efterlysas den plats här i Visby, där man kan få ställa in sin cykel mot en liten avgift och få den ”bevakad” mot ett kvitto, vars företeende skall vara enda möjligheten att få cykeln tillbaka. En sådan cykelförvaring vore icke minst till fördel för lantborna, som ofta ha packning med sig, vilken man inte gärna kan låta ligga kvar på en aldrig så väl låst cykel. Vem vet — kanske en sådan institution t. o. m. skulle kunna gå med förtjänst?
Till sist: Det är inte blott genom ren stöld man kan bli av med sin velociped, i många fall är det någon person som ”lånar” den för en liten tripp och sedan lämnar den vind för våg i något dike. I allmänhet anser nog vederbörande, att ett dylikt lån inte är så farligt som brott betraktat, och därför må här påpekas att ”olovligt bruk av fortskaffningsmedel” faller under allmänt åtal och kan — under försvårande omständigheter — medföra straffarbete ända upp till ett år.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

Rättegångssaker.

Fem fyllerister
bötfälldes i dag vid rådhusrätten, fyra fingo erlägga 15 kr. i böter medan den femte fick utge 30 kr. och dessutom fick lämna ifrån sig ett visst kvantum sprit, som ej hunnit förtäras.

En cykeldrulle
som varit farlig för trafiken i staden, dömdes till 10 dagsböter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131

Den förrymde gotlänningen.

Sköt sig själv med den stulna revolvern.

J. A. Cederlund.

Gävle, 1 juni. (TT.) Den i skogarna i Hedesunda efterspanade revolvermannen J. A. Cederlund återfanns på lördagsmiddagen död vid sidan av en skogsstig i närheten av Ålbo. Han hade själv skjutit sig i huvudet med den revolver som han burit på sig och med vilken han hotat flera personer.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 juni 1940
N:r 125