Bröllop.

Ett vackert bröllop hölls i lördags i Dalhem, då kamrer Adolf Ohlsson, Gandarve, sammanvigdes med fröken Anna-Lisa Karlsson, Lindarve i Ekeby.

Borgerlig vigsel ägde på förmiddagen rum i rådhuset i Visby, varefter brudparet i bil for till bröllopsgården i Dalhem, där den närmaste släkten inbjudits på middag. Vid tvåtiden ställdes färden till missionshuset, där den frikyrkliga vigseln ägde rum. Missionshuset var mycket vackert dekorerat med björkar och blommor. Brudparet intågade under det att Berthil Söderström utförde bröllopdmarsch ur ”En midsommarnattsdröm” av F. Mendehlson på orgel. Härefter sjöng Berthil Söderström ”Jag lyster mina ögon upp till bergen” av Carl Nylund. Pastor Gösta Arnström förättade härefter vigseln efter den frikyrkliga ritualen. Efter denna sjöngs åter en solosång av hr Söderström, varefter församlingen gemensamt sjöng en bröllopspsalm.
Bröllopsfesten, till vilken friförsamlingen och ungdomsföreningen inbjudits jämte en del vänner till brudparet, fortsatte härefter till kvällen. Under denna bjöds på kaffe och andra förfriskningar. Vid festligheten höllos flera tal till de nygifta, bl. a. av vigselförrättaren, friförsamlingens ordf. H. K. Söderström, samt av bruttbonden handl. Hilding Söderström m fl. Sist framfördes brudparets tack till de församlade för lyckönskningarna genom bruttbonden. Mycken sång och musik framfördes ävenså under festen. Ett stort antal telegram anlände under dagens lopp till brudparet, som på kvällen avreste till fastlandet på en bröllopsresa. Vid avresan från Dalhem hyllades de med leven och salut. Bruttbonde var som nämnts handl. Hilding Söderström, som bruttöverska fungerade fröken Iris Pettersson, Hässelby.

I Visby domkyrka sammanvigdes på lördagen tjänstemannen i Stockholm Enskilda bank AB. löjtnanten i kustartilleriets reserv Bengt Westberg, Stockholm, och fröken Gärd Holmqvist, dotter till landsfiskal Thure Holmqvist och hans maka, född Nyström, Visby. Vigselförrättare var marinpastor Bror-Axel Lindörn, Stockholm, som även sjöng brudmässan. Löjtnant C. H. Gillberg, Fårösund, sjöng före vigselakten ”Es muss ein Wunderbares sein” av Liszt samt efter densamma ”Still wie die Nacht” avBohm. Brudparet intågade under tonerna av ”Midsommarnattsdrömmen”. Kyrkomarskalkar voro kapten Stig Holmqvist, löjtnanterna Jan Beckman, Börje Duus och Sigvard Olsson. Brudparet lämnade kyrkan under tonerna av marschen ur ”Bröllopet på Ulvåsa”. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt hem.

Vigsel ägde på lördagen kl. 4 rum i Klinte kyrka mellan tjänstemannen vid statens reservförrådsnämnd Inge Jacobsson och fröken May Pettersson, dotter till hr Orvar Pettersson, Klintehamn, och hans maka. Vid brudparets inträde i kyrkan spelades på orgeln bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av Mendelssohn och en släkting till bruden, hr Gösta Schiller, Stockholm, sjöng därpå ”Folkvisa” av Merikanto. Vigselförrättare var prosten G. Sjöberg, som även höll ett vackert lyckönskningstal till de unga tu. Akten omslöts av psalmerna 169:2 och 21, och som utgångsmarsch spelades på orgeln ”Bröllopet på Ulfåsa” av Söderman. Uppvaktade tärna var brudens syster fröken Ulla Pettersson och som kyrkomarskalkar fungerade brudens broder hr Carl-Henrik Pettersson och fänriken vid flottan Nils Carlsson. Brudnäbb var två systerdöttrar till bruden, Siv och Ulla-Britt Svensson.
Efteråt gav brudens föräldrar middag för ett antal gäster på Klinte hotell. Omkring ett 100-tal lyckönskningstelegram ingingo till de nygifta, bl. a. från en i Buenos Aires gift och bosatt syster till bruden.

I lördags sammanvigdes i Othems kyrka styrmannen Erik Hagberg och fröken Karin Nilsson, dotter till framlidne kronolotsen K. Nilsson och hans maka, Slite. Brudparet intågade i kyrkan medan köpman Sem Andersson på orgeln spelade bröllopsmarsch ur ”En midsommarnattsdröm” av Mendelssohn. Sedan följde ps. 233 och efter vigseln ps. 234, varefter kyrkoherde Anders Wernberg höll ett hjärtligt lyckönskningstal till de nygifta. Som utgångsmusik spelades marschen ur ”Bröllopet på Ulvåsa” av Söderman. Efter vigseln gav brudens moder middag på penisionat Lundberg för släkten och de närmaste vännerna. Ett stort antal lyckningstelegram anlände.

Vigsel ägde i lördags rum i Tyska kyrkan i Stockholm mellan studienrat Walter Schock, major i reserven i tyska armén, och fröken Greta Eneman, dotter till framlidne landsfiskal Emil Eneman och hans ävenledes framlidna maka född Broose.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 juli 1943
N:r 162

Bröllop

firas i dag i Klintehamn mellan tjänstemannen vid statens reservförrådsnämnd Inge Jacobson och fröken May Pettersson, dotter till Orvar Pettersson, Klintehamn, och hans maka, född Hellberg. Vigseln förrättas kl. 4 i Klinte kyrka av prosten Gustaf Sjöberg, varefter brudens föräldrar ge middag på Klinte hotell för ett antal inbjudna gäster.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Bröllop

firas lördagen den 24 dennes mellan kamrer L. A. Olsson, Gandarve i Dalhem, och fröken Anna-Lisa Karlsson, Ekeby, dotter till handlanden Wilh. Karlsson och hans maka, född Larsson. Borgerlig vigsel förrättas i Visby och därefter frikyrklig vigsel i missionshuset i Dalhem med pastor Gösta Arnström som vigselförrättare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Ett ståtligt bröllop

firades under lördagen i Hogrän, då fröken Ruth Lidqvist, dotter till skomakarmästare Reinhold Lidqvist, Eskelhem, och mans maka, född Gustavsson, sammanvigdes med hemmansägare Thure Pettersson, Gervalds i Hogrän. Under tonerna av en gotländsk bröllopsmarsch, spelad på fiol av herr Bertil Söderström, Dalhem, tågade brudparet, följt av elva par tärnor och marskalkar samt brudnäbbar, in i kyrkan, där pastor Artur Eriksson på orgeln spelade Bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av Mendelhson, varefter herr Söderström sjöng ”Kom till mig Jesus” av Hannikainen.
Vigseln förrättades av komminister Erik Ceder, vilken i anslutning till densamma höll ett varmhjärtat tal till de nyogifta. Efter vigseln sjöng hrr Söderström och Erikson Bröllopssång av A. Hed, varefter bröllopsföljet uttågade ur kyrkan under tonerna av Wagners ”Brudkör ur Lohengrin”.
Ett hundratal gäster hade efter vigseln inbjudits till middag i hemmet vid Gervalds, där de unga hyllades med tal av bruttbonden, pastor A. Sandberg, Linde, pastor Herbert Nordanås, Hogrän, missionär Lidqvist, Norrköping, och herr Bertil Söderström, Dalhem. Under aftonens lopp anlände en hel mängd telegram, där vänner från när och fjärran bringade de nygifta sin hyllning. I den vackra sommarkvällen hade skaror, både äldre och yngre, infunnit sig för att ”se brud”, då brudfolket hyllades med salut och hurrarop. Under aftonens lopp avbrändes ett ståtligt fyrverkeri till de nygiftas ära.
Uppvaktande tärnor och marskalkar voro följande: Anna-Lisa Jansson-Samuel Lidqvist, Ingrid Palmqvist-Bertil Lidqvist, Edith Gustavsson-Sune Pettersson, Ingrid Gustavsson-Henry Grönhagen, Judith Pettersson-Effe Palmqvist, Mairy Jakobsson-Evert Olsson, Ellen Grönhagen-David Gustavsson, Ketty Vennman-Torsten Gustavsson, Asta Gustavsson-Erik Grönhagen, Anna-Lisa Olsson-Paul Palmqvist och Barbro Hagman-Malte Pettersson. Bruddnäbb var Vanja Lidqvist och Stig Jakobsson. Som bruttöverska tjänade fru Helny Jakobsson, Djupbrunn och bruttbonde pastor Arnold Sandberg.

Hr Otto Bolin, Bjers i Stenkyrka, sammanvigdes i lördags i Lärbro kyrka med fröken Alva Liljeström, dotter till lantbrukaren Albin Liljeström, Liffride, och hans maka, född Pettersson.
Under bröllopsmusik från orgeln intågade brudparet i kyrkan, varefter vigselakten inleddes med ps. 306. Kyrkoherde G. Coldemo förrättade därpå vigseln och höll ett vackert lyckönskningstal till de nygifta. Sedan ps. Härlig är jorden sjungits, utförde 11-åriga Inger Fredricsson från läktaren ett musikstycke på fiol, ackompanjerad på orgeln. Efter aktens skut uttågade brudparet ur kyrkan till bröllopsmusik på orgeln.
På kvällen gavs middag för ett sjuttiotal inbjudna, därvid flera tal höllos. Som bruttbonde fungerade lantbrukaren Henry Jacobsson, Moos i Stenkyrka, och som bruttöverska lärarinnan fröken Hjördis Svensson, Lärbro.
En stor skara av bygdens ungdom hade på kvällen samlats för att se brud och därvid hyllades brudparet med salut och leven och vidare avbrändes ett vackert fyrverkeri.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Karin Jacobsson-Harald Liljeström, Elsa Liljeström-Erik Bolin, Margareta Jacobsson-Knut Eriksson, Ingrid Karlsson-Gunnar Liljeström, Anna Jansson-John Liljeström, Kally Wiman-Nils Nyström, Elsa Gardelius-Sven Liljeström, Karin Jansson-Gösta Kindberg, Brudnäbb var Inga Liljeström, Gunnel Grefberg, Gunvor Bolin och Karin Karlson.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Bröllop.

Ett ståtligt bröllop ägde i lördags ruin i Hejde, då lantbrukaren Arne Hallgren, Ventinge, sammanvigdes med fröken Maja Marcusson, dotter till lantbrukaren Johannes Marcusson och hans maka, född Hejdenberg, Skogs. Efter samling i brudens hem företogs färden i bilar till kyrkan. Företrätt av spelmännen Gustav Hansson, Skogs, och Erik Pettersson, Krämplösa, tågade brudparet med uppvaktning till kyrkan. Under intåget utförde hr Lennart Olsson, Mästerby, på orgeln Bröllopsmarsch ur en Midsommarnattsdröm av Mendelssohn. Sedan en psalm sjungits förrättade kyrkoherde F. Thuresson vigseln samt höll ett vackert lyckönskningstal till de nygifta. Medan bröllopsmusik utfördes uttgående brudparet ur kyrkan, varpå färden ställdes till bröllopsgården vid Skogs, där brudens föräldrar gåvo middag för ett 60-tal inbjudna. Under middagen hölls tal av kyrkoherde Thuresson, som fungerade som bruttbonde. Bruttöverska var fru Aina Thuresson, värd lantbrukaren Evald Thomsson och värdinna fru Tora Thomsson. Ett antal lyckönskningstelgram anlände och upplästes.
På kvällen hade bygdens folk samlats för att se brud, varvid brudparet, som visade sig två gånger, hyllades med salut och leven. Vidare avbrändes ett ståtligt fyrverkeri.
Brudparet uppvaktades av följande åtta par tärnor och marskalkar: Elsa Hansson—Martin Hallgren, Maj-Gun Hallgren—Karl Gustav Marcusson, Linnea Hansson—Kurt Liljegren, Signe Liljegren—Bror Hallgren, Sonja Sahlsten—Signhild Hallgren, Kerstin Sigren—Herbert Jacobsson, Ally Hägg—Arne Hansson, Minnie Lindgren—David Nilsson. Brudnäbb var Hilding Kvarnstedt och Sven Sahlsten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

Bröllop.

På lördagen sammanvigdes i S:t Lars kyrka i Linköping folkskollärare Thore Carlsson, Linde, och fröken Anna-Lisa Österberg, dotter till reparatör H. Österberg, Linköping, och hans maka, f. Törnell. Under tonerna av en bröllopshymn tågade brudparet, företrätt av marskalkar, fram i kyrkan. Brudens konfirmationslärare, komminister Bror Olding, förrättade vigseln. Som utgångsmarsch spelade musikdir. Sjöberg marschen ur Bröllopet på Ulvåsa av Söderman.
Senare på dagen gåvo brudens föräldrar middag i sitt hem för närmaste släkt-och vänkretsen, varvid brudparet ytterligare hyllades med tal och sång. Ett 70-tal telegram anlände.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Bröllop

firades i Hogräns kyrka lördagen den 10 dennes mellan lantbrukaren Thure Pettersson, Gervalds i Hogrän, och fröken Ruth Lidquist, dotter till hr Reinhold Lidquist, Levide i Eskelhem, och hans maka, född Gustavsson. Vigselförrättare blir komminister E. Ceder, Vall.

Bröllop firades i lördags i Stenkyrka, då hemmansägaren Einar Åkerblom, Häftings i Hangvar, sammanvigdes med fröken Margit Jakobsson, dotter till kyrkvärden Th. Jakobsson, Lickershamn, och hans maka, född Pettersson.
Företrätt av tvenne spelemän tågade bröllopsföljet från prästgården till kyrkan, där bröllopsmusik under intåget spelades på orgeln. Efter psalmsång följde vigselakten varvid officianten, kyrkoherde Gustaf Olofsson, även höll ett hjärtligt lyckönskningstal till de nygifta. Sedan den högtidliga akten avslutats med psalmsång uttågade brudparet med uppvaktning ur kyrkan till orgelmusik.
Efter vigseln samlades man i brudens hem vid Lickershamn, där bröllopsfestligheterna sedan vidtogo. Under kvällens lopp visade sig brudparet upprepade gånger för folk som kommit för att traditionsenligt ”se brud”. Brudparet hyllades därvid med salut, fyrverkeri m m.
Som bruttbonde fungerade förre folkskolläraren Olof Bolin och som bruttöverska fru Ingeborg Stengård, Lickershamn.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Lilian Åkerblom – Martin Jakobsson, Aina Åkerblom – Einar Jakobsson, Greta Jakobsson – Tryggve Åkerblom, Hellen Svensson – Sven Jakobsson, Emmy Stenström – Erik Eriksson, Ingrid Enström – Bengt Lundahl, Astrid Stenhoff – Tore Sandström.

I Hejde kyrka sammanvigdes lördagen den 10 dennes lantbrukaren Arne Hallgren, Ventinge, och fröken Maja Marcusson, dotter till hemmansägaren A. J. Marcusson, Skogs i Hejde, och hans maka, född Hejdenberg. Vigselförrättare blir kyrkoherde Folke Thuresson.

Gotlands Allehanda.
Torsdagen den 8 juli 1943.
N:r 153

Bröllop

Godsägare Gustaf von Corswant, Sylfaste, Follingbo, sammanvigdes i lördags i Vreta klosters kyrka med fröken Hertha Johnsson, dotter till lantbrukaren Herman Johnsson och hans maka, Virkesjö, Algutsboda. Vigseln förrättades av kontraktsprosten F. Dahlqvist.
I Fröjels kyrka ägde i söndags vigsel rum då bankkamrer Harald Romdahl, Hemse, sammanvigdes med bankkassörskan Ester Visby. Vigselförrättare var pastor Ragnar Lundell. Efter vigseln intogs middag på hotellet i Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Bröllop

Ett högtidligt bröllop firades i lördags då fröken Vilma (Kicka) Pettersson, dotter till lokförare Nils Pettersson och hans maka, sammanvigdes med lantbrukaren Gösta Andersson från Hogrän. Brudparet, som uppvaktades av nio par tärnor och marskalkar, tågade under musik av speleman från bröllopsgården till Metodistkyrkan där vigseln ägde rum enligt Metodistkyrkans ritual. Vigselförrättare var pastor Åke Thor, Valdemarsvik, som varit brudens konfirmationslärare. Sedan samtliga bröllopsgäster jämte övriga intresserade samlats i kyrkan sjöngs unisont psalmen ”Jag lyfter mina händer”. varefter pastor Thor höll ett hjärtligt och gripande tal till brudparet, utgående från orden i Apg. 2: 44 ”De hade allting gemensamt”. Efter vigseln sjöngs Runebergs psalm: ”Gud se i nåd till ’dessa två, som här inför ditt anlet stå” av den församlade menigheten, varefter brudföljet under musik tågade tillbaka till bröllopsgården där ett 60-tal gäster inbjudits till middag. Flera tal höllos vid detta tillfälle, bl. a. av pastor S. Thörnqvist, pastor Thor samt vänner till brudparet. Ett 30-tal telegram anlände under kvällens lopp. Efter mörkrets inbrott avbrändes ett ståtligt fyrverkeri och salut gavs till brudparets ära. Efter det att brudgummen framfört ett tack för all uppvaktning avslöts till sist den minnesrika hög. tiden med psalmsång och bön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Bröllop

Vigsel ägde i går eftermiddag rum i domkyrkan, då bagaren Sven Jakobsson, Visby, sammanvigdes med hårfrisörskan fröken Gunn Andersson, Visby. Vigselakten förrättades kl. 4 av domkyrkokomminister Nils Öberg, vilken även höll ett varmhjärtat lyckönskningstal till brudparet. Akten slöts av ps. 233: 1 och 233: 3. Efter högtidligheten gavs middag på Hansegården för ett antal inbjudna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150