Bröllop

firades på lördagen i Köpenhamn mellan tjänstemannen i a.-b. Nordsvenska bruk Gustav Diedrichs, Stockholm, och fröken Märta Isäus, dotter till major A. T. Isäus och hans maka född Lundblad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 November 1938
N:r 270

Bröllop

firades i söndags i Stockholm mellan löjtnanten vid Gotlands artillerikår, f. n. placerad vid Signalregementet, Per Steffen och postassistenten Kerstin Eriksson. Vigseln ägde rum i pastor Adolfssons, Sofia församlinghem.
Efter vigseln gav brudens frände gynmastikdirektör Liedbäck middag för de närmakte anförvanterna på ??????arakällaren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 November 1938
N:r 266

Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO.
Bröllop firades på lördagen härstädes, då hemmansägaresonen Edvin Ahlqvist, Austre, sammanvigdes med fröken Elly Pettersson från Bjerges i Vamlingbo. I ett flertal bilar företogs färden till Vamlingbo kyrka, där vigseln förrättades av komminister Thure Åberg, som efter vigseln höll tal till brudparet.
Såväl när brudparet intågade i kyrkan som efter vigseln spelade t. f. kantor Leonard Larsson bröllopsmusik från kyrkorgeln. Ett flertal äreportar voro resta av traktens ungdom till brudparets ära, och på kvällen hyllades de nygifta livligt med hurrarop av en stor skara ungdom från bygden. Som bruttbonde tjänstgjorde evangelist E. Larsson och som bruttöverska fru Edit Esklund. På söndagen bevistade brudpar och uppvaktning högmässan i kyrkan.

Ungdomsmöte. I söndagskväll hade kyrkliga ungdomsföreningen i Vamlingbo och Sundre möte i Vamlingbo prästgård. Ett trevligt och vällyckat program genomgicks och upptog tal, sång och uppläsning samt samkväm. Söndagen den 4 dec. anordnar ungdomsföreningen en församlingsafton i Vamlingbo skola, då förutom övrigt program det även blir föredrag av kyrkoherde Ragnar Johansson från Garda. Vidare skall ungdomsföreningen fira Luciafest i samband med sitt ordinarie möte den 11 december.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 November 1938
N:r 266

Kyrkbröllop

ägde i torsdags eftermiddag rum i Seglora kyrka på Skansen mellan lantmätaren Lars Lejdström, Flen, o. fröken Birgit Hägg, dotter till kapten Henning Hägg och hans maka, född Hedenlund.
Vigseln förrättades av biskop Ysander och under vigselakten sjöng operasångerskan Maria Spilga ”Halleluja” av F. Hummel.
Brudens föräldrar gåvo efter vigseln middag i Herrgårdsvåningen på Skansen.
— Bröllop har firats mellan ingenjören vid Uppsala kappfabrik Bertil Rosa och fröken Berin, dotter till framlidne flaggunderofficeren vid Flottan C. V. Berin och hans efterlevande maka, född Sandberg. Vigseln förrättades i Tyresö kyrka.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 November 1938
N:r 263

Kyrkbröllop

äger rum i Seglora kyrka på Skansen i Stockholm torsdagen den 10 dennes mellan lantmätaren Lars Lejdström, Flen, och fröken Birgit Hägg, dotter till kapten Henning Hägg härstädes och hans maka, född Hedenlund.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 november 1938
N:r 258

Bröllop.

I Solna kyrka sammanvigas på måndag köpmannen Melcher Wahlberg och fröken Vera Roswall, dotter till direktör Oscar Roswall och hans maka, född Berglund, Klintehamn.
Efter vigseln ge brudens föräldrar middag på Stallmästaregårdens restaurang, Stockholm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1938
N:r 257

Kyrkbröllop

firas lördagen den 3 nov. i Västkinde emellan poliskonstapeln vid Visby stads poliskår Inge Fredricson och fröken Ebba Johnsson, dotter till framlidne lantbrukaren Alb. Johnsson, Västkinde, och hans efterlämnade maka född Svensson. Vigselakten förrättas kl. 4 e. m. av brudens konfirmationslärare, kyrkoherde K. A. Videgren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Landsbyden. Lau.

LAU.
Bröllopet mellan slöjdläraren Nils Pettersson och fröken Margit Andersson, Hemmor i Lau, kom av misstag att stå under fel sockenrubrik i måndagens tidning, vilket vi härmed be att få rätta.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225

Landsbygden. Garda.

GARDA.
Kommunalfullmäktigevalet har i går blev ganska livligt och fick en utgång som väl knappast på förhand beräknats av de flesta. Orsaken därtill var att en beräknad listtyp uteblev. Det var den grupp som närmast hade anslutning till folkpartiet — rena politiska listor förekom ej från något håll — som i huvudsak icke deltog i valet, och i de fall spridda anhängare av denna riktning röstade användes de listtyper som voro tillgängliga. Orsaken till denna röststrejk var de mindre sympatiska agitationsmetoder bondeförbundsgruppen och dess anhängare använt, en formlig skrämselagitation gentemot folkpartigruppen, vari kommunens framtid målats i mörkaste färger därest denna grupp skulle få något inflytande på frågornas avgörande. Bästa svaret på sådan agitation ansåg man vara att icke deltaga i valet.
Nu förelåg trenne listtyper, en under partibeteckningen ”För kommunal sparsamhet” och två under beteckningen ”Arbetare och hantverkare”. Den förra listan samlade 143 röster och de två senare sammanlagt 60 och de båda grupperna torde sålunda erövra respektive 14 och 6 mandat. De 14 första namnen under beteckningen ”För kommunal sparsamhet”, vilka torde bliva valda, äro hemmansägarna Robert Ar-din, Bjärges, Hjalmar Johansson, Österby och Axel Jacobsson, Hallvards, handelsföreståndare Hugo Lindegren, Kullder, hemmansäg. Arvid Söderström, Kullder, Gunnar Jacobsson, Robbenarve och Gunnar Larsson, Tälleby, fjärdingsman Gunnar Jacobsson, Kullder samt hemmansäg. Henning Pettersson, Nygårds, Sigurd Hansson, Juves, Konrad Lövgren, Autsarve, Henrik Smith, Petarve, Josef Thomsson, Tälleby och Verner Pettersson, Autsarve. De 6, som torde bliva valda från ”Arbetare och hantverkare”, äro elektriker Evald Broström, Guffride, snickare Valdemar Johnsson, Robbenarve, målare Fr. Hejdenberg, Kullder, linjearbetare Hugo Pettersson, Sutarve samt snickaren Bror Broström, Guffride och Bernh. Johansson, Smiss.

Ett trevligt bröllop firades här i lördags vid Hemmor då slöjdläraren vid Boxtorps barnhem i Stjärnhov Nils Pettersson sammanvigdes med förutvarande sjuksystern vid S:t Olofs sjukhus i Visby fröken Margit Andersson, dotter till lantbr. Th. Andersson, Hemmor i Lau.
Sedan bröllopsgästerna samlats vid 12-tiden anlände brudgummen och mottogs på gården av bruden. Häref ter ställdes färden i bilar till Garda kyrka och under vägen passerades flera ståtliga äreportar. Vigseln förrättades av kyrkoherde Ragnar Johansson, som även i ett tal riktade hjärtliga lyckönskningar till de nygifta. Från kyrkan ställdes åter färden till bröllopsgården, där gästerna rikligen undfägnades och dagen förflöt under gemytlig stämning omväxlande med tal och sång.
Som bruttbonde fungerade lantbr. Herman Larsson, Garda, och som bruttöverska fröken Helny Ahlqvist, Garda. För övrigt uppvaktades brudparet av följande par tärnor och marskalkar: Karin Andersson—Gösta Stenberg, Julia Pettersson—Albert Andersson, Sigrid Andersson—Arne Olsson, Berit Andersson—Agne Westberg.
Såväl i kyrkan som i bröllopsgården på kvällen hade stora folkskaror samlats för att ”se brud”. På kvällen avbrändes ett vackert fyrverkeri och brudparet hyllades med kraftiga ”leven”. F. ö. rådde den bästa stämning bland åskådarna utan några störningar.
På söndagskvällen avreste de nygifta till det nya hemmet i Södermanland.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 september 1938
N:r 222

Bröllop

firades i lördags i Stockholm mellan reklamchefen vid A-B. Wilh. Beckers kontor, Lövholmen, Stockholm, hr Erik Östling och fröken Ingeborg Pettersson, dotter till hr Oskar Pettersson, Visby, och hans framlidna maka i första giftet, född Tuftström.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 september 1938
N:r 219