Lösen för fynd,

att lyftas å Landskansliet:
af arbetaren Johan Kuntze å Nygård i Westerhejde 380 kr., af Carl Claesson Alby i Rute 7 k. och drängen Carl Svensson vid Djuparunns i Hogrän 7 kr: samt af P. W. Pettersson Harqire i Björke socken 7 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Maj 1874
N:r 36

Broomläggningar.

Enligt anmälan komma d. 27, 28 och 29 uti innev. månad å landsvägen emellan Tynne gård i Björke socken och s. k. Rackarehand tvenne broar af sten att byggas, hvarigenom sagde vägstycke under angifne dagar blir ofarbart.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 April 1874
N:r 30

Vid Varplösa landtbruksskola

blifva 6 friläringsplatser lediga att tillträda den 26 nästkommande Oktober.
Får att blifva till lärling antagen erfordras; att läsa väl och redigt innantill känna de fyra räknesätten i enkla tal, vara 18 år, frisk och arbetsför samtminst under ett åra tid hafva handlagt landtmannagöromål.
Sökandena höra helst personligen givarna till skolans föreståndane sina egenhärdigt skrifna ansökningar, gälda till styrelsen för skolan, jemte, prest-, läkare- och tjenstebetyg samt orlofssedel eller målsmans samtycke till ansökan före April månads utgång.
Varplösa den 10 Mars 1875.
SKOLSTYRELSEN

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1875
N:r 30.

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Östergans kompani.: Ardre socken lördagen den 7 kl. f. m.; Gammalgarns socken e. m. kl 11 f. m.; Östergarns socken s. d. kl. 3 e. m.

Eskelhems kompani: Eskelsems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Tofta socken s. d. kl. 12 midd.

Stenkumla kompani: Westerhejde socken söndagen den 8 kl. 8. f. m.; Stenkumla socken s. d. kl 2 e. m.; Träkumla socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.

Dede kompani: Follingbo socken s. d. kl. 3 e. m.; Akebäck socken s. d. kl. 1 i f. m.; Roma socken s. d. kl. 8 f. m.; Björke socken onsdagen den 11 kl. 8 f. Hogrän socken s. d. kl. 11 f. m.; Wall socken s. d. kl. 2 e. m.

Wisby infanteri komp.: 1:a afdelningen söndagen den 8 kl 7 f. m.; 2:a aldelningen den 8 kl. 8 f. m.

Endre kompani: Barlingbo socken torsdagen den 10 kl, 8 f. m.; Ekeby socken s. d. kl. 10 f. Endre socken s. d. kl. 12 middagen; Hejdeby socken s. d. kl. 2 e. m.

Bro kompani: Weskinde socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.: Bro socken s. d. kl. 11 f. m.; Fole socken s. d. kl. 2 e. m.; Lokrumme socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.

Halla kompani: Ganthem socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Halla socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Dahlhem socken s. d. kl. 3 e. m.

Lina kompani: Wallstena socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.; Gothem socken söndagen den 8 kl. 12 midd.; Hörsne med Bara socken måndagen den kl. 5 e. m.; Norrlanda socken s. d. kl. 1/2 2 e. m.; Källunge socken tisdagen den 10 kl. 11 f. m.

Bäls kompani: Bäls socken söndagen den 8 kl. 9 f. m.; Hejnum socken s. d. kl. 6 f. m,; Othem socken måndagen den 9 kl. 7 f. m.; Boge socken s. d. kl. 9 f. m.

Lummelunds kompani: Lummelunds socken söndagen den 8 kl. 2 e. m.; Stenkyrka socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Martebo socken s. d. kl. 2 e. m.

Tingstäde kompani: Hangvar socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Hall socken s. d. kl. 2 e. m.; Tingstäde socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.

Forssa kompani: Lärbro socken söndagen den 8 kl. 7 f. m.; Hellvig socken s. d. kl. 2 e. m.

Rute kompani; Fleringe socken s. d. kl. 9 f. m.; Rute socken s. d. kl. 2 e. m.; Bunge socken söndagen den 15 kl. 8 f. m.

Fårö; kompani: Fårö socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Blott de beväringsskyldige, som utehafva gevär, skola vid vapensynerna inställa och derstitdes uppvisa alla sina kronopersedlar.
Till inställelse vid de sålunda utsatta vapensynerna varda vederbörande beväringsskyldige härigenom kallade, med erinran om stadgandet uti Kungl. Brefvet den 19 Januari 1964, att beväringsskyldig, som utan laga förfall uteblifver från behörigen kungjord vapensyn, mönstring eller vapenöfving, skall vara underkastad vite för förste gången af 5 Rdr, andra gången af 10 Rdr-samt tredje och följande gånger till de belopp, som Konungens Befallningshafvande kan finna skäligt att i sådant afseende bestämma.
Wisby Landskansli den 11 Februari 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Gåfvor till Gotlands Fornsal.

Löjnt. Emmerik Rosell:
Spis-kamin af gjutet järn (1 7 st.)

Major Ant. Gahne:
Medaljon porträtt på elfenben af landshöfdingen friherre C. O. von Segebaden (innefattadt i ram af förgyldt silfver samt inneslutande en hårmatta af hans fru, friherrinnan Mar. Elis. Danckvardt-Lilljeström.)

Fru Anna Ahlgren, f. Reuser:
Schal af nettelduk, bytt, konstfallt oroderad med bottensöm. Sy-skruf af stål, med grön siden-dyna.

Studeranden Fr. Ahlgren:
Tysk bibel, tryckt i Wittenberg A:o 1694, stor 8:o. Penn-knif (fordom med 4 blad), med orneradt handtag af messing.

Husbonden A. P. P:n Björksarfve i Björke:
Sten-stop (om 1/2 stop). utan lock.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1875
N:r 14.