Utdrag ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen efter andra artikeln uti Visby för år 1876, upptagande dem, som äro uppskattade att ega en årlig inkomst af 800 kronor och deröfver.
Strandrotan.
Löjtnant Axel Ytterberg 2,224.
Löjtnant Knut Regnell 2,189.
Dykaren M. Olsson 900.
Skepparen E. N. Sandqvist 1,200.
Hamnmästaren A. N. Winberg 2,400.
Skepparen F. Molander 1,500.
Skepparen Lars Hansson 1,200.
Landshöldingen grefve R. Horn 12,929.
Handlanden konsul E. Liljevalch 11,000.
Bergnings- och Dykeribolaget ”Neptun” 18,000.
Rederiet för briggen ”Svante” 1,800.
Rederiet för skonert Otto” 1,500.
Rederiet för skonert ”Griffon” 1,200.
Handlanden Karl Molander 3,500.
Rederiet för skeppet ”Iris 2,000.
Ofverstelöjtnant K. E. af Chapman 6,605.
Sjökapten O. Hillerström 4,000.
v. Konsul J. E. Stare 4,000.
Disponenten G. E. Wikström 3,000.
Postinspektören A. Ehrenhoff 4,943.
Kontorsskrifvaren M. A. Lövgren 1,104.
Handl. konsul R. Cramér 15,600.
Rederiet för skeppet ”Virgo 2,000,
Angfartygsbölaget ”Gotland 77,294,
Lektorn m. m. Karl Cramér 4,800.
d:o m. m. Arv. Sundberg 4,125.
Länsnotarien G. N. Donner 2,955.
Skomakaren A. R. Blomqvist 900.
Stadsläkaren dr G. M. Bolling 5,050.
Regementsläkaren dr E. Leijer 6,697.
Bokhållaren Karl Franzén 2,000.
Konsistorii-Notarien N. F. Öfverberg 3,250.
Handlanden Axel Ekman 4,000.
Rederiet för koffen ”Färdig” 1,200.
Rederiet för jakten ”Maria” 800.
Garfvaren F. T, Odin 3,500,
Angbränneribolaget 6,852.
Smedmästaren J. P. Dahlbeck 1,200.
Kapten E, A. Arnelius 4,645.
Stenhuggeribolaget Klintberg & C:o 7,500.
Fängelsedirektören. W. v. Mählenfels 3,040.
Vaktmästaren K, Lindqvist 1,025.
Visby Vattenkurinrättnings Aktiebolag 6,000.
Graham Brothers 6,000.
Visby Tändsticksfabrik 11,795.
Maskinisten K. L. Holmqvist 2,000.
Wisby Badhusaktiebolag 1,000.
Batterikommissarien grefve F. Lagerberg 1,300.
Handlanden John Hallberg 1,800.
Mamsell Johanna Hägg 3,000.
Mamsell Victorine Hägg 3,000.
Skoladjunkten G. Lindström 4,200.
Klädeshandelsbolaget 1,500.
Skräddaren P. J. Enroth 900.
Källarföreståndaren L. Westberg 1,200.
Kapten V. Gyllenhammar 3,893.
Handlanden E. Johansson 3,000,
Rådmannen R. Chevalier 3,467.
Tullförvaltaren R. Lidman 4,000.
Källarmästaren J. F. Smedman 2,500.
Goltands Enskilda Bank 118,797.
Lotsfördelningschefen E. A. Pihl 2,640.
Källarmästaren J. A. Borg 1,000.
Badhuskamrer A. Odin 1,500.
Öfversten A. Malmborg 900.
Lektorn K. J. Bergman 5,272.
Navigationsskoleläraren W. Svensson 4,300.
Handlanden konsul K. J. Westberg 3,000.
Handlanden G. Klintberg 1,200.
Kapten W. Belfrage 2,996.
Häradsskritvaren K. A. Ljungholm 8,285.
Handlanden, konsul L. Arweson 4,500.
Rederiet för skonerten ”Felix” 1,500.
Skoladjunkten 0. Rosman 4.200.
Löjtnanten A. Almberg 1.279.
Bokhandl. J. G. Nybergs enka 2,500.
Visby Spritvaruförsäljnings aktiebolag 50,114.
Kopparslagaren K. F. Hultman. 2,100.
Bagaren Nils Lindbom 2,500.
Handlanden J. L. Kablqvist 4,000.
Jernkramhandl. Axel Fablström 4,000.
Kammarskrifvaren Z. Ljungdahl 1,900.
Slagtaren K. Myhrström 900.
Handlanden J. N. Björkander 3,250.
Modehandlerskan M. Klingvall 900.
Verkmästaren P. E. Stenholm 2,000.
Telegrafassistenten G. R. Källström 1,938.
Handlanden K, J. Björkander 4,500.
Majoren K, O, Hiittling 3,759.
Sjökapten G F. Thomsson 927.
Landskanslisten T. Bergman 2,200.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Juli 1876
N:r 56

Fru Belfrages porträttutställning.

Som tidigare omnämts har en del porträtt i olja av nägra kända Visbybor varit utställda dels å Snäckgärdsbaden och dels hos Sylve Norrbys bokhandel. På den förstnämda platgen ha nu även upphängts porträtt av major och fru Schoug, och i morgon tillkommer ännu en duk, nämligen ett nyligen fullbordat porträtt av fru Inga Hedengren. I Sylva Norrbys ena skyltfönster återfinnas tvänne icke förut utställda dukar, ett porträtt av läroverksadjunkten J. Englund härstädes samt ett barnporträtt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 Augusti 1934
N:r 197

Wisby Brandkår

kallas härmedelst till mönstring och öfning Lördagen 20 innevarande Maj kl. 3 e. m. Eldsläckningsafdelningen samlas vid spruthusen äfvensom alla vid uppfordringsverket indelade, men öfriga till vattenhemtningsafdelningen hörande samt rifoings- och bergningsatdelningen å skolplanen. Vakt- och Reservafdelningen samt alla de, som ännu ej blifvit indelade på särskild afdelning, samlas å stadens stora torg.
Visby, 11 Maj 1876.
WILH. BELFRAGE,
Förste Brandcehef.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 Maj 1876
N:r 37

Brandkårens i Visby

befäl utgöres af följande personer, dertill utsedde dels af herrar stadsfullmäktige dels af brandeheferna i förening med 1:ste cheferna för afdelningarne:
Förste brandehet: kapt. och ridd. W. Belfrage; Andre d:o löjtnant E. A. Gardell; Standarförare: handlanden L. Bachér; Adjutanter hos brandehefen : handl. G. Klintberg och kontoristen H. Smedberg.

Släckningsafdelningen:
1:ste chef: bryggmästare L. Vedin;
2:dre d:o löjtnant Osk. Eriesson;

Sprutan nr 1:
(nya stadssprutan).
1:ste sprutchef: bryggmästare Janke;
2:dre d:o bandl. Carl Molander;
1:ste strålförare: bagaren Ose. Möller;
2:dre d:o läderhandlaren Andersson;
3:dje d:o muraren Eriezén;
4:de d:o arbetaren Johan Gardell.
1:ste ordningsman: källarmäst. F. Smedman;
2:dre d:o handl. A. N. Sandström;
3:dje d:o d:o F. Wiberg;
4:de d:o d:o G. T. Hägg;
5:te d:o källårmästaren J. A Borg.

Sprutan nr 2:
(f. d. Herlitzska sprutan)
1:ste sprutchef: garfvaren Johan Stenström;
2:dre d:o fanjunkaren O. N, Hallin.
1:ste strålförare: smeden J. Grönberg;
2:dre d:o arbetaren Joh. Stenström;
3:dje d:o muraren Kastlund;
4:de d:o arbetaren Mårten Hansson.
1:ste ordningsman: handl. C. Strömbeck;
2:dre d:o fabrikör Hellman;
3:dje d:o handl. J. Ihre;
4:de d:o d:o L. N. Åckander.

Sprutan nr 3:
(f. d. Klingvallska sprutan).
1:ste, sprutchef: garfvaren Chr. Stenström;
2:dre d:o handl. Julius Lindabl.
1:ste.strålförare: smeden Grönberg, d. yngre;
2:dre d:o handl. Axel Sjöström;
3:dje d:o d:0: RH. Sadel;
4:de d:o bryggeriarb. Aug. Sjösten.
1:ste ordningsman: trädgårdsmästare May ;
2:dre d:o hr L. J. Olsson;
3:dje d:0 hr A. L. Köhler;
4:de d:o hr Alfred Palm.

Sprutan nr 4:
(artilleri sprutan).
1:ste sprutehef: löjt. IH. Hedenblad
2:dre d:o serg. Alfvegren.
1:ste strälförare: serg. Wikander,
2:dre d:o fanjnnkare Ahlyhr;
3:dje d:o tändsticksarb, G. kydström;
4:do d:o konstapel J. O. Johansson;
1:ste ordningsman: dector O. Klintberg;
2:dre d:o d:o Hallenberg;
3:dje d:o häradsskrifv. E. Molander.
4:de d:o

Sprutan nr 5:
(Stenbergska).
1:ste sprutchef: bandl. T. Falck;
2:dre d:o bokhandl. J. Sahlberg.
1:ste strålförare: glasmästar Sundell;
2:dre d:o bokhbållar Pettersson;
1:ste ordnivgsman: bokhällar Löfving;
2:dre d;o d:o Högström,

Pytssprutorna.
1:sta sprutan:
sprutchefer: styckj. Hallgren o.bokb. Dahlberg.
2:dra sprutan:
sprutchefer: skräddaren Vallin och glasmäst.
C. J. Sundberg.
3:dje sprutan:
sprutchefer: mältar Johansson ock bryggeriarb. Klintberg.
4:de sprutan: G
sprutchefer: bokh. R. Pettersson och provisor Olsson.
Hrr Graham Brothers hafva utlofvat att, i händelse at eldsvåda, ställa den till deras mekaniska verkstad hörande sprutan till stadens förfogande, och kommer manskap att densamma tilldelas, så snart den för i år upprättade mantalslängden blifver tillgänglig.

Brandsegels-afdelningen:
1:ste ordningsman: kapten J. Herlitz;
2:dre d:o d:o Bäckman;
3:dje d:o lotsen Carl Vinberg.
Vid denna afdelning påräknas alla i staden varande sjömän, hvilka ej äro på andra afdelningar indelade, samt sjömansskolans elever. Samlingen, i håndelse af eldsvåda eller mönstring, sker vid sprutans nr 1 spruthus i rådhuset, bredvid uppgången till telegrafbyrån.

Vattenhemtnings-afdelningen:
1:ste vattenchef, handl. Ludvig Herlitz;
2:dre d:o d:o N. Nilsson;
1:ste stråltörare, d:e J. W. Klintberg;
3:dre d:o d:o Joh. Hallberg.

Ordningsmän vid uppfordringsverken:
1:ste hr J. B. de Brun;
2:dre hr Carl Ferm;
3:djo hr Carl Franzén.

För verkens sättande i gång och slangarnes sammanskrufning:
hr gördelm. P. A, Hellgren jemte sina egna biträden;
hr maskinist N. Holmquist.

För vattenhemtning med hästar:
repslag. J. C. Kryssell;
bokhb. J. A. Dahlström;
bagaren Fr. Vallin;
arbetaren O. N. Dahlin;
hr J. F. Klint.

För broutläggning:
bokh. Herm. Viekman:
målaren Engelund;
stadsmätaren Nilsson.

Vid slangliniens omvårdnad:
handl. H. Lindström;
magazinskarlen N. Engström.
skräddaren J. Levin.

För vattenhemtning med ämbar och ledningsliniernas ordnande:
fabrikör Aug. Johansson;
d:o Gustaf Cedergren;
skolläraren J. Enderberg;
d:o O. Olin;
d:o A. Rundqvist;
handl. C. A. Måhrbeck;
d:o C. J. Måhrbeck;
skomakaren Österberg ;
d:o Wetter.

Rifnings- och bergningsafdelningen:
1:ste rifnings- och bergningschef consul C. J. Westberg;
2:dre d:o d:o byggmästar Pettersson.
Ordningsmän: handl. L. J. Kahlqvist;
konsul Carl Ekman;
byggmästar Lindgren.

Vakt- och reservafdelningen:
1:ste vakt- och reservchef: lijtn. K. Regnell;
2:dre d:o d:o handl. Hederstedt.
Ordningsmän: konsul Romdahl;
d:o — Boström;
doktor Kahl;
viktualiebandl. Nyström;
qvarneg. Nilsson, Bingersqvarn;
byggmästaren Stenbom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Examen

anställdes under onsdagen torsdagen och fredagen vid härvarande högre elementarläroverk. Uppvisningen i gymnastik på onsdagen var särdeles god. I förrgår och i går hölls den egentliga examen. Afslutning och ”hemförlofning” egde kl. 12 i går rum.
Premier, bestående af böcker, tilltleledes följande ynglingar:
Första klassen: Adolf Bolin.
Andra klassen: Ernst Bolin, Zweibergk, A. Nilsson, O. Pettersson, Husander och Löfgren.
Tredje klassen: Kronqvist, Westherg.
Fjerde klassen: L. Enequist, Viberg, Hanson.
Femte latin d:o Snöbom; realklassen Wahlgren.
Sjette nedre latin d:o Belfrage; realklassen C. Bolin.
Sjette öfre latin d:o: Appellöf, J. Enequist, Boberg och S. Jacobsson.
Sjunde nedre latin d:o: B. Nycander och F. Jacobsson.
Stipendier tilldelades: Otto Fransen, hvilken i år aflagt maturitetsexamen, Emil Sköldström och S. Nycander.
Nästa läseår tager sin början för nykommande den 27 Augusti kl. 10 f. m. och för den öfriga ungdomen den 2 Sept. kl. 11 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 Juni 1875
N:r 44.

Förordnad.

Hr kaptenen och riddaren W. Belfrage är förordnad att från och med den 28 d:s vara kontrolör vid hr W. Wöhler tillhöriga ångbränneriet Klintebys i Klinte.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 December 1874
N:r 100

Transporterad.

Till föreståndare för telegraf-stationen i Klintehamn har kongl. telegraf-styrelsen transporterat föreståndaren för privat-telegrafstationen i Slite, fröken Blenda Belfrage.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 December 1874
N:r 98

Ordensutnämningar.

Kaptenen vid Gotlands nationalbeväring W. Belfrage och regementsläkaren doktor E. Leijer hafva blitvit utnämnde den förre till riddare af svärdsorden och den sednare till riddare at vasaorden.
Oskarsdagen utmärkte sig, telegraferar man till oss, för ett rikt ”stjernfall”. Posttidningen för denna dag har nämligen icke mindre än fem spalter innehållande namn på nya kommemlörer och riddare. Endast två stjernor tillfullo denna gång gotländingar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 December 1874
N:r 96

Ytterligare inbrottsatölder.

Utom de i förra numret omnämda stölderna i Bro och Westerhejde, hafva tjufvar nyligen föröfvat inbrott i gårdar i Westergarn, Klinte och Eista socknar samt nu senast i Hamra socken, dervid penningar samt guld- och silfverpjeser bortstulits. Det vill synas, som mu de djerfva tjufvarne strukit från trakten af Wisby söderut åt landet, såvida, såsom troligt synes, dessa brott föröfvats af samma personer, önskligt vore, att vederbörande polismän såväl i staden som på landet ville egna en skärpt uppsigt å sådana kringstrykande personer, hvilka man kan hafva någon anledning misstänka får oärlig vandel.
Hos kon:s bef:bde äro följande stölder anmälda:
under någon af nätterne d. 29 sistl. sept. och den 4 uti innev. månad i Tofta sockens kyrka, hvarest tillgripits omkring 8 kr. i penningar, en låda med inliggande 3 eller 4 skålp. mer och mindre brända stearinljus, en ljusstake af tenn samt 14 butelj communionvin;
natten emellan d. 30 Sept. och 1 Okt. dels hos arbetaren Joh. Petter Landgren vid Bibos i Westergarn, hos hvilken stulits en fingerring af guld med ingraverade bokstäfverna J. P. L. A. L. P. och dels hos Enkefru Margaretha Belfrage i samma socken, hvarest tillgripits en korg med hvetebröd och 2 skålp. smör;
natten mellan d. 1 och 2 i denna månad hos hemmansegaren Reinh. Bengtsson vid Svarfvare i Klinte, kvarest tillgripits ett spindelur af silfver, 2:ne skjortor, 3 nattkappor, 1 gredelin fyrkantig ylleduk, en butelj innehållande något rom samt 7 kr i penningar; och har Bengtsson utlofvat en belöning af 20 kronor för tjufvarnes bevisliga upptäckande;
natten emellan d. 2 och 3 i innev. månad dels hos Petter Pettersson Burge i Eista, hvarest tillgrepp ej skett; dels hos arbetaren Per Farstedt i samma socken, hvarest stulits åtskilliga matvaror; dela hos Lars Båtelsson Dinese jemväl i Eista, hvilken frånstulits 70 kr. i penningar, bestående uti olika banksedlar till belopp af 44 kr. och resten silfver, en gammal plåtring af silfver, en förläggaresked, en krydd- och 2:ne svampdosor, likaledes af silfver, af hvilka krydd-dosan och den ena svampdosas voro märkta med bokstäfverna A. M. C. D., den andra spamp dosan med M. L. D, och har Båtelsson utlofvat 15 kr. till den som bevisligen upptäcker tjufven och återskaffar det stulna; dels i Sproge församlings kyrka, hvarest tillgripits 50 kr. i penningar, en kommunionskaraff, fylld med vin och försedd med namnet ”Jehova” i Hebreiska bokstäfver å ena sidan och å motsatta sidorna emblemerna ankaret, korset och kalken, en halfstopsbutelj, till hälften fyld med vin, samt ett dopkläde;
natten emellan d. 4 och 5 dennes hos Fanjunkaren Hans Jacobsson Sallmunds i Hamra socken, från hvilken tillgripits ett par guldörhäng, 8 st. fingerringar af guld, 26 st. kontrollerade matskedar, 1 st. förläggarsked, 2 st. svampdosor och 1 st. brosch, allt af silfver, samt 85 kr. penningar; dels hos Olof Olofsson i samma gård, hvilken frånstulits 200 kr. i penningar och en svampdosa af silfver;
natten emellan den 5 och 6 i samma månad dels hos Eskil Olsson Sallmunds i Gröttlingbo, hvarest tillgripits 10 st. fingeringar af guld, 1 svampdosa och 1 snusdosa af silfver, 1 par läderstitflar, 1 par vaxläderstöflar, 1 grå vadmalströja, fodrad med blågrått vadmal, 1/2 stop vin och en korg med kringlor; dels hos Olof Olofsson i samma gård hvarest tillgripits 45 kr. i penningar, 1 svampdosa af silfver, 1 guldring, 1 klädesmössa samt några matvaror; dels hos Lars Jacobsson derstädes, hvarvid stulits 1 guldring, 1 brunprickig korderoj-tröja, fodrad med brun kasinett samt ett par ljusgrå korderojsbyxor; dels slutligen i Gröttlingbo församlings kyrka, der tillgrepp ej skett;
natten emellan den 6 och 7 i denna månad hos Israel Olofsson Burge i Rone socken, hvilken frånstulits 60 kr. penningar och en svart silkesduk.
Kon. Bef:de har af tillgänglige medel anslagit femtio kronor till belöning åt den eller dem, som bevisligen upptäcka tjut varna eller bidraga till deras upptäckande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Oktober 1874
N:r 80

Gotlands läns hushållningssällskap

hade sistl. lördag, den 3 d:s kl. 4 e. m., efter kallelse, ordinarie sammankomst å landskansliet härstädes, dervid
1:o) Hushållningssällskapets ordförande, hr landshöfdingen, grelve Horn, inledde förhandlingarna med ett hälsningstal till ledamöterna, deruti han uttalade sin öfvertygelse om att ett rätt beaktande och behandling af de höger, som förelägo sällskapet, skulle lända till länets välfärd; hvarefter
2:o) företogs justering af protokollet öfver förhandlingarna vid föregående sammankomst.
3:o) Kungl. skogsstyrelsens skrifvelse om anslag af medel för åvägabringande af undervisning i skogsskötsele föredrogs och bifölls.
4:o) Af de enligt kungl. majt:s nådiga bref af den 29 maj detta år Gotlands läns hushållningssällskap af statsmedel beviljade 1000 kr. för år 1874 för husslöjdens befrämjande, skulle 150 kronor användas till en slöjdskola för flickor i Wisby.
5:o) Till Revisor att å sällskapets vägnar i nästkommande januari månad deltaga i granskningen af Wisby spritvaruförsäljningsaktiebolags räkenskaper och förvaltning utsågs hr löjtnant Eriksson, och till supleant: hr kapten W. Belfrage.
6:o) till justering at dagens protokoll utsågos hrr landssekreteraren och riddaren J. Hambraeus samt majoren och riddaren A. Kyllander.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Oktober 1874
N:r 79