Jordfästning.

Till den sista vilan fördes i torsdags eftermiddag stoftet efter fru Alma Klingvall, Hallvede i Dalhem. Ett stort antal gäster samlades före jordfästningen i hemmet där en kortare andaktsstund hölls. Jordfästningen förrättades i kyrkan av prosten G. Reuser, som även höll en gripande betraktelse över Jes. 40: 1-2.
Sedan kistan utburits på kyrkogården och sänkts i den öppna griften nedlades en mängd kransar som en tacksamhetsåtgärd från släkt och vänner. Efter sorgeakten samlades gästerna åter i hemmet till en minnesstund.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 juni 1940
N:r 129

Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes i torsdags stoftet efter skepparen August Hederstedt, Klintehamn. Stoftet fördes från staden till Klinte kyrka, där jordfästningen hölls kl. 5 e. m. Före densamma sjöngs ps.. 377: 1—3. Prosten G. Sjöberg förrättade den rituella akten och höll i samband därmed ett varmhjärtat griftetal, utgående från orden i Apostlagärningarnas 27:de kapitel, där det talas om Pauli” sjöresa till. Rom. Officianten anknöt till dessa textord den avlidnes livsgärning och vände sig med tröstens ord till de sörjande. Den högtidliga akten slöt med ps. 555: 3. Till båren kade sänts en mängd kransar och blommor, bland kransarna märktes sådana från Gotlands Turistförening, Karlsö Jaktklubb samt Fyrpersonalen på Stora Karlsö m. fl.
— I fredags jordfästes den å Gotlands sjukhem avlidna pensionären fröken Anna Eriksson. Å hemmet samlades deltagarna i begravningen kl. 1 e. m., där en andakts- och minnesgudstjänst hölls i den vackert dekorerade stora hallen. Pastor Hallberg talade en stund och fru Lindoren sjöng en solosång.
Därefter företogs färden till Östra gravkapellet, där jordfästningen ägde rum. Där sjöngs ps. ”I djupet av mitt hjärta”. Därefter sjöng fru Lindgren en solosång ”Skall det bli ljust”. Så höll past. Hallberg en betraktelse utgående från 2 Tim. 4 kap. ”Jag har kämpat den goda kampen”. Jordfästningen förrättades efter frikyrklig ritual. Därefter skedde gravsättningen å Norra kyrkogården, där rektor Steffen nedlade en krans och talade å sin och familjen Skarstedts vägnar, där den avlidna på sin tid varit trotjänarinna.
Past. Hallberg nedlade en krans från Visby baptistförsamling, vilken den avlidna länge tillhört. Han uttalade ock ett tack till familjerna Steffen och Skarstedt. Det hade ordnats så att den avlidna får vila vid sin avlidna matmoders sida. Sist sjöngs: ”Hemland, där sol ej dalar”.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 juni 1940
N:r 124

Landsbygden. Fole.

FOLE.
En högtidlig begrav ningsakt ägde rum härstädes i torsdags. Det ver stoftet av sjömannen Otto Härnberg, som fördes till sitt sista vilorum. Under tonerna av en sorgmarsch inbars kistan i kyrkan. Sedan de sista verserna av psalmen 545 sjungits besteg pastor Kristoffer Hoas predikstolen och höll en gripande betraktelse. Sedan psalmen 560: 5 sjungits lät officianten de tre skovlarna mull falla samt läste orden om döden och uppståndelsen. Sist sjöngs psalnen 349: ”Jag går mot döden vart jag går”. Sedan samlades man kring tistan och ytterligare några psalmverser sjöngos, varefter kistan under tonerna från orgeln utbars och sänktes i graven. Vid graven sjöngs en psalmvers, och pastor Hoas, lyste frid över sriften, varmed den högtidliga akten jar till ända. Bland kransarna märktes en med blå och gula band från Rederiet Nordstjärnan.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 November 1938
N:r 277

Landsbygden. Stånga.

STÅNGA.
Till gravens frid. Den 17 dennes vigdes stoftet av fru Alma Svensson, Gumbalde, till gravens ro. Dödsbudet kom ganska hastigt efter endast en kort tids sjukdom.
Begravningen, som var högtidlig och stämningsfull, inleddes med samling vid missionshuset, där missionsförsamlingens medlemmar jämte släktingar och vänner hade en avskedsstund vid båren, varefter färden ställdes till kyrkan där kontraktsprosten G. A. Kronqvist förrättade jordfästningen. Vid graven framfördes tacksamhets- och minnesord samt nedlades många kransar och en myckenhet med blommor, allt vittnande om kärlek och vänskap till den hänsovna. På inbjudan av den avlidnas make, agenten Martin Svensson, samlades åter den stora skaran av deltagare i missionshuset till en minnesgudstjänst.
Efter kaffeservering och unison sång höll pastor G. Alstig, Hemse, en kort och anslående betraktelse över ett Gudsord och erinrade om den bortgångnas livsgärning och ljusa minne samt lyste frid däröver. Fröken Maja Jakobson sjöng med känsla och värme ”Han brister snart, min silvertråd”. Prosten Kronqvist gjorde en sammanfattning av det hela och påminde om det himmelska hemmet, som gav ljus i saknaden.
Efter tacksägelse av hr Svensson och gemensam sång slöts den minnesrika samvaron av pastor Alstig, som läste välsignelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 November 1938
N:r 270

Landsbygden. Anga.

ANGA.
Jordfästning. I Anga kyrka förrättades på onsdagen en högtidlig jordfästning, då hemmansägaren Hans Bendelin från Stenstugu vigdes till den sista vilan. I sorgehemmet samlades många anhöriga och vänner till en andaktsstund, varefter man under klockringning färdades till kyrkan.
Under orgelmusik inbars kistan, och unisont sjöngs ps. 144: 1—2. Kyrkoherden talade över Hebréerbrevets 13 kap. 14 v. och förrättade jordfästningen. Sedan begravningsmässan utförts, sjöngs unisont ps. ”Jag är en gäst och främling”, varefter kistan utbars och sänktes i graven, där många kransar nedlades. Till sist sjöngs ps. 118: 3.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Landsbygden. Hamra.

HAMRA.
En högtidlig begravning ägde i måndags rum i Norrgårda, Hamra, då stoftet av den i sitt 90 år avlidna Maria Andersson fördes till den sista vilan. Begravningsgästerna samlades i sorgehuset, där pastor S. Nahlbom läste 2 Kor. 5: 1-10 och höll en kort betraktelse. Psalmen ”Så skön går morgonstjärnan fram” sjöngs även enligt den avlidnas önskan.
Därefter ställdes färden till kyrkan, där kyrkoherde F. Therneus förrättade jordfästningen och höll ett anslående tal över Upp. 3: 5. Vid graven nedlade past. S. Nahlbom en krans från Hamra baptistförsamling, som den bortgångna tillhört sedan sin ungdom. Hennes föräldrar voro också de första baptisterna på Gotland. Inom baptistförsamlingen var hon alltid en mycket intresserad medlem och de blommor som församling och vänner ämnade ge på 90-årsdagen blevo i stället blommor vid båren.
Vid graven förekom även sång och bön. En mängd kransar hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 september 1938
N:r 219

Landsbygden. Hellvi.

HELLVI.
En högtidlig begravning ägde rum härstädes i söndags då stoftet efter fru Sofia Pettersson, Kyllej vigdes till den sista vilan å Hellvi kyrkogård.
Under tonerna av sorgmarschen ur Eroicasymfonien av Beethoven inbars kistan i koret av den avlidnes närmaste manliga efterlevande.
Efter psalmen ”Närmare Gud till dig”, höll kyrkoherde Coldemo ett kort minnestal. Häref ter förrättades jordfästningen och bön. Efter ps. 549: 2 v. ”Jag går till himlen var jag går”, begravningsmässan och ps. 600: 5, 6 v., utbars kistan under tonerna av ”Frid”, av Schaab och sänktes i familjegraven,
När kransnedläggningen var avslutad läste kyrkoherden några psalmverser lyste frid över stoftet samt förrättade bön.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 september 1938
N:r 219

En stämningsfull begravning

ägde rum i middags härstädes då stoftet efter änkefru Ada Lindell vigdes till gravens ro. Jordfästningsakten förrättades i gravkapellet å södra begravningsplatsen av domkyrkokomminister Nils Öberg, som även höll ett gripande griftetal och till de anhöriga riktade några tröstande ord. Akten omslöts av psalmsång.
Efter den högtidliga ceremoniens slut fördes kistan ut till kyrkogården och sänktes i familjegraven. En rik blomsterskörd hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Jordfästning.

Stoftet efter änkefru Karolina Pettersson vigdes i går till griftero.
Jordfästningen, som ägde rum i gravkapellet å Östra kyrkogården, inleddes med psalmsång varefter officianten pastor H. Östlund talade om den tillflykt som är Guds barns stora rikedom i livet och i döden. De tre skovlarna mull på kistap talade om förgängelse, men sångarens ord som därefter tolkades i en solosång av pastor Ostlund talade om det evighetsliv, som nu begynt i en högre mening. Efter ytterligare psalmsång och bön utbars kistan för att föras till norra kyrkogården.
I Vid graven nedlades blommor, och ord av tacksamhet uttalades. Den dan ännu solen kastade sina strålar över den blomstersmyckade gravplatsen, lystes frid över graven och över den hänsovnas ljusa minne.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1938
N:r 214

En stämningsfall begravning

ägde rum i går middag härstädes, då stoftet efter fru Märtha Olofsson, maka till timmermannen Emil Olofsson, vigdes till gravens ro. Jordfästningsakten förrättades i det vackert dekorerade gravkapellet på södra begravningsplatsen av domkyrkokomminister Nils Öberg, vilken även höll ett gripande griftetal. Jordfästningen omslöts av psalmsång och dessutom sjöng direktör Ludvig Siedberg några sånger samt utförde sorgemusik på orgeln.
Efter den högtidliga ceremoniens slut fördes kistan ut till norra begravningsplatsen för att sänkas ned i familjegraven.
En rik blomsterskörd hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1938
N:r 213