Pastor Edvin Hallberg vigd till griftero.

Till den eviga vilan vigdes i söndags stoftet efter föreståndaren för Visby och Stenkumla baptistförsamlingar, pastor Edvin Hallberg. Den högtidliga jordfästningsakten ägde rum i Haddångsnäs baptistkapell i Hälsingland och inleddes med att Chopins sorgmarsch spelades. Därefter sjöngs unisont ”Jag är en gäst och främling”, varpå hrr Emanuel och Johannes Gardell från Stenkumla utförde en duett: ”När min vandring är slut”. Efter det sången förklingat förrättades jordfästningen av missionsföreståndare Hj. Danielsson, som till ledning för sitt griftetal valt Pauli ord i Filipperbrevets 1 kap.: ”För mig är Kristus livet och döden en vinning”. Därpå sjöngs unisont ”Hemland där sol ej dalar”. Så följde kransnedläggningen samt ett solo av hr Emanuel Gardell, som utförde ”Den store hvide Flok” av Grieg. Som utgångsstycke spelades Nerdrivit varefter kistan fördes till kyrkogården och sänktes i griften.
Den bortgångnes minne hyllades av flera talare, bland dem landshövding Arthur Engberg, som talade å egna och släktens vägnar.
En rik skörd av kransar hade sänts till båren. Visby baptistförsamlings krans nedlades av posttjänsteman D. Nyström, Visby, Stenkumla baptistförsamlings av hr Emanuel Gardell, Svenska baptistsamfundets av missionsföreståndare Hj. Danielsson, Gotlands baptistmissions av hr D. Nyström, Gotlands baptisters ungdomsförbunds av hr Joh. Gardell, Gotlands soldatmissionssällskaps av hr Nyström samt Immanuelskyrkans ungdomsförenings och Junior- och GK-föreningarnas krans av handlanden Gösta Björstam, Visby. Bland kransarna i övrigt märktes dylika från Mariefreds och Haddångsnäs baptistförsamlingar samt från Södermanlands baptisters ungdomsförbund.
På kvällen hölls i Haddångsnäs baptistkapell en minnesgudstjänst, då pastor Hallbergs minne hyllades genom tal av representanter för de församlingar han tillhört och tjänat. Vid samma tillfälle företogs även en missionsinsamling, som blev ett uttryck för de närvarandes tacksamhet för vad den bortgångne betytt för dem.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter änkefru Selma Pettersson, Dackers i Bro. Under sorgemusik inbars kistan i kyrkan, där jordfästningsakten inleddes med ps. 579: 1-2, varpå kyrkoherde K. A. Widegren höll griftetalet med ledning av Ps. 121 samt förrättade jordfästningen. Efter den högtidliga akten sjöngs ps. 592: 5-6, samt utbars kistan och sänktes i griften på kyrkogården. Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över vilorummet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Jordfästningar.

Till gravens ro vigdes i lördags eftermiddag stoftet efter fru Karolina Pettersson, Visby. Jordfästningsakten ägde ruin i östra gravkapellet och inleddes med ps. 144: 4-6. Officianten, domkyrkoadjunkt Ingemar Björck, höll därefter en anslående betraktelse utgående från några ord i Ps. 42: 12 samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 400: 10-11, varpå kistan under sorgemusik utbars ur kapellet och sänktes i graven på södra kyrkogården.
En rik blomsterskörd hade sänts till båren. Efter kransnedläggningen lyste pastor Björck frid över stoftet.

En högtidlig begravning ägde rum på lördagsmiddagen i Ardre kyrka, då stoftet efter fru Helga Ahlqvist, Bringsarve i Ardre, vigdes till den sista vilan Sedan folkskollärare Axel Samelius utfört sorgemusik på orgeln följde psalmsång, varefter officianten, kyrkoherde C. J. Björkander, Östergarn, höll en betraktelse och förrättade jordfästningen enligt ritualen. Efter den högtidliga akten sjöngs ånyo en psalm, varefter kistan till orgelns toner utbars ur templet och sänktes i griften på kyrkogården. Här nedlades en stor mängd kransar och blommor. Vid kransnedräggningen talade fröken Gun Zelander på baptistförsamlingens vägnar samt bringade en krans från församlingen.
Efteråt samlades man till en minneshögtidlighet i baptistkapellet, därvid fröken Zelander i ett minnestal frambar ett sista tack och farväl till den hänsovna församlingsmedlemmen, sedan först den bortgångnas son, konstnären David Ahlqvist, på orgeln utfört ett par kompositioner samt unisont sjungits sången 653 i Psalmisten ”Jag är en gäst och främling”. Efter minnestalet sjöngs nr 744 i Psalmisten ”Slutad är striden, seger har du vunnit”. Efter sången intogs kaffe varpå fröken Zelander, David Ahlqvist och dennes syster, fru Maria Eriksson, gemensamt utförde en sång. Fru Ester Olsson tackade sedan i ett anförande den bortgångna vännen för vad hon givit under sin livstid. Högtidligheten i baptistkapellet avslutades med bön av fröken Zelander och sången 632 i Psalmisten ”Hemland, där sol ej dalar”, unisont sjungen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

Jordfästningar

En stämningsfull begravning ägde rum igår middag, då stoftet efter f. fanjunkaren O. H. Nilsson, Visborgs slätt, vigdes till gravens ro. Jordfästningsakten förrättades i östra gravkapellet av domkyrkoadjunkt Ingemar Björck och inleddes med sång av Missionskyrkans kör, som sjöng Hymn av Lundgren. Till beledsagning av I 18:s musikkår sjöngs unisont ps. 331. Officianten höll härpå en anslående betraktelse utgående från 2 Kor. 1: 3-4 v. samt förrättade jordfästningen. Sedan de tre skovlarna mull fallit och officianten läst Herrens ord om döden och uppståndelsen samt förrättat bön sjöngs ps. 377, varefter Missionskyrkans kör sjöng Integer Vitae och Stilla skuggor.
Efter den högtidliga ceremoniens slut utbars kistan av sex av den bortgångnes f. d. kamrater vid regementet medan musikkåren spelade Sorgmarsch av Beethoven. Processionen satte sig därefter i rörelse mot norra kyrkogården. Vid grindarna mötte musikkåren som i spetsen för sorgetåget spelade sorgemusik tills kistan sänkts i graven. Vid graven utförde kåren under direktör Baltzar Bäckströms ledning Stridsbön av Lindblad, varefter kransnedläggningen vidtog. Regementets krans nedlades av överstelöjtnant C. Schoug, medan underofficerskårens nedlades av löjtnant A. Pettersson och underofficerssällskapets av löjtnant Jansson. Missionsföreningens krans nedlades av löjtnant R. Thomsson, sångkörens och Allmänna sångens av tullförvaltare Karl Berggren. Skräddaremästare Gust. Arvidsson frambar till sist de anhörigas tack för den hedersbevisning som kommit den bortgångnes minne till del. Sedan pastor Björck lyst frid över vilorummet spelade musikkåren Mitt liv är en våg av Laurin, varefter högtidligheten ändade.
En rik skörd av kransar och blommor hade sänts till båren. Bland kransarna märktes följande: Gotlands infanteriregemente (röda och vita band: Tack för ,god tjänst), I 18:s officerskår (röda och vita band), underofficerskåren I 18 (röda och vita band), kamraterna från 1887 (röda och vita band: Efter slutad arbetsdag njut rofylld vila), Gotlands underofficerssällskap (blå odh gula band: Vila frid), Gotlands missionsförening och sångkör (lila band: Tack för sången och gott arbete), Missionskyrkans sångkör (blå och vita band: Tack för Din sångargärning), Visby allmänna sångförening (blå och gula band: Sov i ro).

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 juli 1943
N:r 155

Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes i lördags eftermiddag stoftet efter fröken Vilna Nilsson, Visby. Jordfästningsakten förrättades i östra gravkapellet av domkyrkoadjunkt Ingemar Björck och inleddes med ps. 572: 1-4. I anslutning till ritualen höll officianten en betraktelse utgående från textorden i 1 Kor. 15: 53. Efter jordfästningen sjöngs ps. 105: 4-5, varpå kistan utfördes till norra begravningsplatsen, där gravsättningen ägde rum.
Bland den stora skörden av kransar märktes en krans från kamrater (vita band: Tack för gott kamratskap), samt en krans från kamrater Avd. B (En sista hälsning).
Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över stoftet.
En stämningsfull begravning ägde igår middag rum i domkyrkans kor, då fröken Edith Rundquist, Visby, vigdes till griftero. Kistan inbars i kyrkan till tonerna av Åses död av Grieg, spelad på orgeln av kantor Karl Bandelin. Sedan kistan placerats på katafalken sjöngs ps. 586: 1-2 varpå officianten, domkyrkokomminister Nils Öberg, höll en betraktelse med ledning av Ps. 84: 6-7 samt erinrade om den avlidnas trogna gärning i kyrkliga ungdomsföreningen och om hennes kyrksamhet. Efter betraktelsen följde den ritualenliga jordfästnings-akten, vilken avslöts med ps. 331: 1-1 Kistan utbars därpå under orgelmusik; Trion ur Chopins sorgmarsch, samt fördes ut till norra begravningsplatsen och sänktes i graven därstädes. I processionen deltogo bl. a. biskopinnan Ebba Ysander samt medlemmar i kyrkliga ungdomsföreningen och Stadsmissionen.
Vid graven nedlade bl. a. stadsmissionären pastor E. Holmedal en krans från Visby stadsmission och en från Visby kyrkliga ungdomsförening. Från föreningen Åldersro nedlades en krans av pastor Nils Öberg, som också till slut lyste frid över vilorummet. Allra sist sjöngs ps. 21.
Föreningen Åldersros krans hade blågula band med inskriptionen: Tack för trogen gärning, Visby kyrkliga ungdomsförening lila band: Tack för mångårigt arbete, och Visby stadsmissions vita band: Tack för gott arbete. Bland kransarna i övrigt kan nämnas en från gamla kamrater (gröna band: Tack för trogen vänskap), en från personalen vid Gotlands järnhandel, en från AB. Gotlands järnhandel (vita band: En sista hälsning), samt en från Arbetsstugans styrelse (lila band: Med tack för uppoffrande arbete).
Stoftet efter f. lantbrukaren Karl Johansson, Hörsne, jordfästes på fredagen. Akten inleddes med ps. 105: 1-3, varpå pastorsadjunkt H. Jacobsson utgående från Ps. 35 höll griftetalet. Efter jordfästningen sjöngs ps 105: 4-5. Vid gravsättningen på kyrkogården nedlades flera vackra kransar och blommor. Pastor Jacobsson avslöt med att lysa frid över vilorummet.

Lantbrukaren Gustav Gardell, Smiss i Kräklingbo, vigdes i fredags till gravens ro. Efter samling i sorgehuset ägde jordfästningsakten rum i kyrkan, dit kistan inbars till tonerna av en sorgmarsch. Efter att ps. 586: 1-3 sjungits höll kyrkoherde C. J. Björkander en betraktelse med utgångspunkt från 1 Sam. 20: 18 samt vigde stoftet till den eviga vilan. Kräklingbo kyrkokör sjöng ”Måste ock av törnen vara”, varpå unisont sjöngs ps. 579: 1-3. Under sorgemusik på orgeln utbars kistan och sänktes i graven. Här utförde kören ”Stilla skuggor”. Vid kransnedläggningen talade direktör K. A Hall och f. nämndemannen Oskar Thomasson, vilka också nedlade kransar för Kräklingbo sparbank och kommun. Till sist lyste officianten griftefrid.

I Ganthems kyrka jordfästes på fredagen stoftet efter hemmasonen Verner Jakobsson, Smiss i Ganthem. Den högtidliga akten inleddes med ps. 549:1 och avslöts med ps. 549: 2. Kistan utbars av en broder och fem kamrater till den bortgångne och sänktes i griften, där anhöriga och vänner nedlade en vacker gärd av kransar och blommor, varjämte en släkting till den avlidne läste några verser. Officianten, prosten G. Reuser, Dalhem, lyste till sist frid över griften.

Förre fanjunkaren och poststations-föreståndaren O. H. Nilsson, Visborgs slätt, har avlidit i en ålder av 76 år. Han sörjes närmast av maka och tvenne döttrar. I unga år kom den nu bortgångne till dåvarande 1 27 som volontär, närmare bestämt den 4 april 1887. Han passerade underbefälsgraderna och blev sergeant 1892 samt fanjunkare 1910. Från sin anställning på aktiv stat avgick han med pension 1918 och ur reserven 1932. Under en lång följd av år har han varit föreståndare för poststationen på Visborgs slätt, en befattning som han emellertid på egen begäran lämnade den 1 april i år. Under förra krisen var han anställd på spannmålsbyrån i Visby.
Den bortgångne var på sin tid även god och intresserad sångare och har bl. a. tillhört såväl Allmänna sångföreningen som domkyrkans och missionskyrkans körer. Han efterlämnar minnet av en redbar, plikttrogen och vänsäll människa.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Jordfästningar.

Stoftet efter fru Almy Hilda Sofia Drangel, Väskinde, vigdes i går middag till den sista vilan. Jordfästningsakten ägde rum i östra gravkapellet och förrättades av domkyrkoadjunkten Ingemar Björck, som i sitt griftetal utgick från textorden i 1 Tim. 6: 12. Före akten sjöngs ps. 586: 1 och efter densamma 45: 8. Efter den högtidliga akten i kapellet fördes kistan till norra begravningsplatsen och sänktes till griftero, varefter officianten lyste frid över stoftet.
En rik skörd av blommor hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Jordfästningar.

Stoftet efter lantbrukaren Fridolf Johansson, Klintegårda i Väskinde, fördes i onsdags till griftero. Sedan kistan under orgelmusik inburits i kyrkan sjöngs ps. 592: 5-6, varefter officianten, kyrkoherde K. A. Widegren, höll griftetalet med ledning av 1 Joh. brev 3: 18 samt erinrade om den avlidnes gärning. Så vigdes stoftet till den eviga vilan. Den högtidliga akten avslöts med ps. 475:. 7-8, varpå kistan under sorgemusik utbars och sänktes i graven på kyrkogården. En rik skörd av kransar och blommor hade sänts till båren. Efter kransnedläggningen lyste officianten till sist frid över vilorummet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 juli 1943
N:r 148

Jordfästningar.

Till gravens ro fördes på onsdagen stoftet efter förre hemmansägaren Fredrik Nilsson, Hemmor i Garda.
Sorgehögtiden inleddes i hemmet vid Hemmor, där en andaktsstund hölls, varvid pastor Arnold Sandberg läste Uppb. 7: 9-17 samt höll en kort betraktelse över det lästa och ledde i bön. Stunden omslöts av sång. Kistan fördes därefter till missionshuset, där en ganska stor menighet mött upp. Under musik fördes kistan in, varefter högtidsstunden inleddes med sången ”Hemlandstoner mäktigt ljuda”. Pastor Lennart Olsson höll så en gripande betraktelse med ledning av 2 Kor. 4: 14, 16 —18. Tal. framhöll huru döden drar genom hemmet och skiljer dem åt, som stått varandra nära, men huru Gud under allt är den starkare. Den yttre formen bryts sönder, men anden går till en högre värld. Så bryter evighetens sol genom de tunga molnen och lyser oss hem till hemmet där ovan, och då blir själva döden intet avskräckande. Pastor Sandberg sjöng ”När jag från Pisgas höjder”, och pastor Olsson förrättade jordfästningen efter frikyrklig ritual. Unisont sjöngs därefter nr 424: 1, 5 i Missionsförbundets sångbok. Nu följde några korta tal vid båren, hr Herman Larsson frambar de närmaste sörjandes tack till den avlidne, hr Fritiof Johansson talade för Garda friförsamling och erinrade om vad den avlidne i sin krafts dagar varit för denna samt som personlig själavinnare, och slutligen talade hr R. Lagergren som en gammal vän till den avlidne. Stunden, som var allvarsmättad och gripande, avslöts med sången ”Så även jag skall vinna i Jesu Kristi namn”.
Härefter fortsatte processionen till Garda kyrkogård. En rik blomstergärd ägnades här den avlidne, varvid särskilt märk’ tes en krans från Garda friförsamling med vita band (Tack för livslång trohet i Herrens tjänst). Gravsättningen avslöts med sången ”0, må ingen bli tillbaka”.
Efter gravsättningen samlades man åter i missionshuset, där efter sång de närvarande bjöds på kaffe, och sedan följde en minnesstund, varunder hrr Karl Karlsson och Fr. Alfvin samt pastor Olsson erinrade om den avlidnes livsverk och manande ord riktades till de församlade. Pastor Olsson sjöng även en solosång.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1943
N:r 47

Jordfästningar.

Kapten Nils Edvard Leonard Borgs jordfästning ägde rum i Norra krematoriet i Stockholm på måndagen. Kistan var höljd i svenska flaggan med den avlidnes sabel på locket. Stockholms stads frivilliga skarpskytteförening paraderade med svenska flaggan.
Akten inleddes med Sorgmarshen ur Eroicasymfonien, och sedan operasångerskan Anna Lagergren-Norström sjungit Hur ljuvt det är att komma, förrättade komminister Hoff jordfästningen och sjöng begravningsmässan. Vid båren talade generalmajor Gustafsson för fälttygkåren, överstelöjtnant Stigman för Stockholms tygstation, kapten Thofelt för Krigsskolan, yrkesinspektör Welin-Berger för Stockholms frivilliga skarpskytteförening, konsul E. Lindwall för Skarpskyttarnas 1:a kompani, kapten Bergman för Gotlands artillerikår och kanslisekreterare R. Jobson for Artillerigårdens pistolskytteklubb. Da kistan sänktes till eldbegängelse spelades Elegi av Sibelius oh som utgångsmusik Marsh funebre av Otto Olsson.
I den vackra blomstergärden märktes kransar från Beal och kontorspersonal vid Stockholms tygstation, Personalen vid Stockholms tygstation, Stockholms stads frivilliga skarpskytteförening, Artillerigårdens P. K., Karlsborgs tygstation, Kamrater och tjänstemän vid Lv 2:s tyganstalt, Kungliga krigsskolan, Gotlands motorförening, Visby skyttegille, Gotlands artillerikårs officerskår, Gotlands artillerikårs underofficerskår, Skarp. I, Visby brandkår, Arméförvaltningens tygdepartement, officerarne, 1917-1918 års officerskurs, Armémuseum, Östgöta luftvärnsregementes officerskår, Studentkemrater i ring IV vid Norra Latin 1916, Scouterna Svedis, och Kjellanders blomsterhandel. Den bortgångnes minne bade även hedrats genom gåvor till Blomsterfonden, bl. a. från Svenska pistolskytteförbundets styrelse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44

Jordfästningar.

I fredags jordfästes i Hellvi kyrka den vid så unga år avlidna Siri Lindblom, Stora Ihre i Hellvi. Den avlidnas stoft var bisatt i bårhuset, där levande ljus brunno på det lilla altaret och blommor smyckade koret. Under ledning av organisten, överlärare K. G. Engfeldt, sjöngs ps. ”Si tag nu mina hander”, varpå kyrkoherde Coldemo läste en bön och ytterligare en psalmvers sjöngs. Under klockringning och sorgemusik på orgeln bars kistan av den avlidnas jämnåriga kamrater in i kyrkan, där hr Engfeldt först sjöng till eget orgelackompanjemang ”Hur ljuvt det är att komma”.
Akten inleddes med ps.”Närmare Gud till dig”, varom den bortgångna själv förordnat. Kyrkoherden talade sedan över orden i denna psalms sista vers ”Sist när jag ställa skall uppåt min Land och ren tillrygga är jordlivets värld, viskar det än i mig: Närmare Gud till Dig, närmare Dig”. Hennes långa sjukdomstid, 3 år, förde henne närmare Gud och nu hälsade hon döden som en van och befriare. Vid båren Mates sedan några välvalda bibelord och den minnesruna av signaturen T. H., som varit införd i tidningen. Efter psalmen ”Tryggare kan ingen vara” bars kistan under musik ut till kyrkogården och sänktes i graven bredvid två andra systrar, som tidigare gått bort i unga år även de. En mycket stor mängd kransar nedlades, ty den bortgångna hade i livet gjort sig mycket omtyckt av alla, som kommo i beröring med henne. Från personal och patienter på T. B. C.avdelningen i Visby nedlade kyrkoherde Coldemo en krans med vita band och inskrift ”Tack för alit solsken, Vila i frid”. Officianten lyste till sist frid över grift, på deltagarna i högtiden samlades i den bortgångnas hem till en minneshögtid.

Den i sin ungdoms år skördade fröken Mary Pihl, Visby — hon var vid sitt frånfälle endast 18 år gammal — vigdes på lördagen till griftero. Jordfästningen agde rum i domkyrkans kapell, där en stor skara av den avlidnas ungdomsvänner mött upp för att hedra hennes minne. Jordfästningen förrättades av stadsmissionär Edvin Holmedal, som även varmt talade över orden i 1 Mos. 8: 9, bl. a. erinrande om hennes mänskligt att döma alltrör tidiga frånfälle, men att Gud har en mening med vad som sker, även om vi icke kunna förstå detta. Akten omslöts av psalmsång och sorgemusik från orgeln, spelad av kantor Bandelin. Färden ställdes sedan till Norra kyrkogården, där kistan sänktes i gravens gömma En rik och vacker blomstergärd nedlades vid griften, och till sist lyste officianten frid över vilorummet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1943
N:r 43