Gotlands ekonomiska kartläggning.

enlighet med av k. m:t fastställd plan för kartverkets arbeten under år 1940 komma inom Gotlands län en hel del arbeten att utföras under månaderna juni-september med början den 26 juni. Dessa ”fältarbeten för ekonomisk kartläggning i skalan 1: 10,000” utföras under ledning av byråchefen N. O. Olsson och förste statskartografen P. V. Lindell och omfatta i sommar Bro, Lokrume, Lummelunda, Västkinde, Hall, Hangvar, Stenkyrka, Martebo, Tingstäde, Fole, Hejdeby, Källunge, Barlingbo, Ekeby, Endre, Dalhem, Sjonhem, Ganthem, Norrlanda, Boge, Bäl, Ånga, Kräklingbo, Gothem, Hörsne med Bara, Vallstena, Slite köping, Rute, Lärbro, Hejnum, Hellvi, Bunge, Fårö och Fleringe. Härutöver kommer även Gotska Sandön att kartläggas.
Det kan nämnas, att kartverkets tjänstemän under fältarbetet komma att bära av k. m :t fastställd uniform.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 juni 1940
N:r 142

Norra häradets brandstodsförening

Styrelsen för Gotlands Norra Härads Brandstodsförening hade i går sammanträde å Stadshotellet för beredande av ärenden till ordinarie föreningsstämma. Till en delägare beviljades brandskadeersättning med 11 kr, Till ledamot i arbetsutskottet efter avl. C. G. Vigström valdes hr Einar Thomsson, Skäggstäde i Källunge och till suppleant nämndeman Sigurd Björkegren, Bjärs i Endre.
Härefter vidtog ordinarie föreningsstämma, som öppnades av ordföranden direktör K. A. Hall, som enhälligt valdes till ordförande för dagen med hr A. Collberg till sekreterare. Ordföranden meddelade, att 1939 varit ett gott år för brandstodsföreningen med endast 17,358 kronor brandskador.
Revisorernas berättelse upplästes och godkändes och beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Av revisionsberättelsen framgick, att beslut om utbetalande av brandskador alltid föregåtts av omsorgsfull och betryggande utredning, räkenskaperna äro förda med största noggrannhet och ordning och alla till försäkringsrörelsen hörande handlingar utomordentligt väl ordnade och betryggande förvarade.
Föreningstämmat. uppdrog åt styrelsen att följa utvecklingen av anskaffade av effektiva brandredskap, se till att sprutor äro i fullgott skick och söka ordna goda branddammar, där så kan ske och behövas.
Till revisorer valdes hrr Gustaf Nordström, Hästnäs, 4och Josef Angelöf, Ekeby, med Nilsson, Barlingbo, och Tyko Wahlström, Endre till suppleanter.
Styrelsen beslöt att till Militärbefälhavaren framföra föreningens tacksamhet för lämnat biträde av militär vid branden i Källunge och anslog 100 kr. för utdelning till dem som visat särskilt mod och rådighet.
Efter föreningsstämman Intogs gemevana, middag på Stadshotellet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 juni 1940
N:r 136

Bilolyckan vid Hallfreda,

då försäkringsinspektör Gustaf Johansson svårt skadades, är ännu föremål för krigspolisens utredning. Av allt att döma har olyckan förorsakats av att ett parallellslag hoppat ur kulan, varför bilen icke kunde styras. I stället för att följa högerkurvan gick vagnen således rakt fram och av vägbanan, som här ligger en dryg meter högre än den omgivande terrängen. Den värnpliktige chaufför, som förde bilen har förklarat, att han vid tolvtiden på förmiddagen druckit två pilsnerdricka till frukosten men att han f. ö. icke under dagen förtärt några spritdrycker. Verkmästaren, som beordrade provturen med bilen, hade icke heller förmärkt några som helst tecken på berusning hos chauffören, i vilket fall han givetvis icke tillåtit denne föra bilen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 juni 1940
N:r 133

Födelsedagshyliningar.

På sin femtioårsdag i lördags blev folkskollärare Victor Löfgren i Vallstena föremål för hjärtliga hyllningar såväl av släktingar och anhöriga, som vänner både inom och utom församlingen Redan tidigt på morgonen hade sålunda kyrkokören infunnit sig i jubilarens hem och sjöng därvid en för tillfället skriven kanonsång samt överlämnade en vacker blomsterkorg. Samtidigt överlämnades också härvid från församling, skolresegrupper och skolbarn en subskriberad gåva i form av en blomsteruppsats, en textad adress med inneliggande penningsumma, samt av representanter för skolrådet en av skulptören Bertil Nyström utförd kopia av dopfunten i Barlingbo kyrka.
Under dagens lopp fick hr Löfgren dessutom mottaga en textad adress, en silverbägare, och blommor från anhöriga samt uppvaktades vidare av kolleger och vänner bosatta såväl här på Gotland som på fastlandet med presenter, blommor och telegram.
På kvällen hade ett femtiotal personer inbjudits till hr Löfgrens hem, varvid kontraktsprosten Axel Klint höll hyllningstalet för jubilaren och överlämnade därvid som ett personligt minne till honom gotlandsdelen av professor Roosvals ”Sveriges kyrkor” i tvenne halvfranska band ”Med tack för gott samarbete och trofast vänskap”.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131

Till ledamöter av länsprövningsnämnden

för årets taxeringar, vilken kommer att sammanträda å framdeles utsatta tider, har länsstyrelsen utsett följande personer: överlantmätaren Göran Hillert och montören Ivar Johansson, Visby, eldaren Tyko Eek, Slite, lantbrukarna Fredian Wahlberg i Bro och K. Bergbohm, Rute, fiskaren A. Östergren, Katthammarsvik, lantbrukarna Reinh. Kahlström, och Malkus Andersson, Eksta, handlanden Einar Broander, Havdhem, samt kyrkoherden K. A. Videgren, Västkinde.
Till suppleanter i länsprövnings-nämnden ha utsetts postiljonen Erik Engström, Visby, folkskolläraren E. Cederlund, När, byggmästaren Albin Nyberg, Follingbo, samt lantbrukarna Hj. Björkegren, Busarve i Barlingbo, och Hugo Budin, Väte.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

24 sökande till lärarinnetjänster i Visby.

Till två ledigförklarade ordinarie småskollärarinnetjänster i Visby ha ansökningar av följande 24 småskollärarinnor inkommit: Astrid Andersson, Älvsered, Helena Andersson, Eskilssäter, Hanna Brännlund, Nätra, Astrid Carlsson, Gnosjö, Margit Cederlund, Othem, Marie Louise Enström, Stockholm, Linnea Eriksson, Järvsö, Greta Fotmeijer, Arjeploug, Valborg Förare, Visby, Ragnhild Hollström, Visby, Astrid Jakobsson, Västkinde, Ingalill Jakobsson, Stenkyrka, Astrid Jonasson, Barlingbo, Kerstin Löfgren, Hedemora, Greta Mörk, Hallstavik, Anna Olofsson, Vänge, Dagny Orrhammar, Vittsjö, Anna Paulsson, Ljungbyhed, Evelina Reinholtz, Visby, Carin Seigerlund, Hemse, Ragnhild Selinus, Knivsta, Elin Sundström, Gellivare, Ingeborg Svensson, Tingstäde, och Ulla Törnquist, Skillingaryd.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 juni 1940
N:r 130

Provpredikningar i Barlingbo pastorat.

Domkapitlet har nu bestämt dagarna för provpredikningar av de sökande till kyrkoherdetjänsten i Barlingbo pastorat. Vice pastor Gustav Enwall, Barlingbo, som upp-Urta i första förslagsrummet, håller provpredikan söndagen den 7 juli och vice komministern Ragnar Nilson, Morjärv, uppförd i andra rummet, predikar söndagen den 14 juli.
Provpredikningarna hållas i Barlinbo och Endre kyrkor.
Till valförrättare har domkapitlet förordnat kontraktsprosten Axel Klint och till dennes suppleant kyrkoherden K. A. Widegren. Frågodagsförrättning hålles den 21 juli och valet sker den 4 augusti. Båda förrättningarna äga rum i Barlingbo kyrka.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 juni 1940
N:r 129

Kommunalskatterna.

Norrlanda kommun, som förut varit hårt skattetyngd, har kunnat sänka utdebiteringen för 1939 med 3:25 från 21: 50 till 18 : 25 kr. Västergarn sänker från 16: 75 till 13: 50, Eke från 15 : 92 till 15 kr., Ekeby från 13 : 60 till 12 kr., Gothem från 12 till 11 : 70, Endre från 8 : 30 till 7: 80 och Barlingbo från 6 : 20 till 6 kr. Rute har höjt 20 öre från 10 : 80 till 11 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 November 1938
N:r 260

Skytteföreningarnas statsbidrag.

Anslaget nu fördelat.
Vid nu verkställd fördelning av statsanslaget till frivilliga skytteväsendet för innevarande budgetår ha föreningarna inom Gotlands skytteförbund tilldelats sammanlagt 5,177: 50 kr. i understöd, vilket belopp beräknats efter 2,071 anslagsberättigade skyttar över sexton år. Fördelningen på de olika skytteföreningarna blir följande:
Ala 78 kr., Alskogs 133, Anga 70, Ardre 73, Bara 93, Barlingbo 53, Bjärges 70, Burs 145, Buttle 45, Dede 93, Ekeby 80 Eksta 65, Endre 45, Etelhem 65, Fardhem 40, Fide 33, Fleringe 28, Fole 45, Follingbo 43, Fårö 93, Fårösunds 60, Fårö östra 113, Gammelgarns 65, Garda 78, Gothems 135, Grötlingbo 90, Guldrupe 23, Hablingbo 83, Hamra 25, Hangvars 43, Havdhems 93, Hejnums 30, Hemse 68, Hässelby 68, Hoburgs 60, Hogräns 68, Högbro 65, Klinte 125, Lau 70, Levede-Gerums 50, Lina 58, Linde 70, Lokrume 55, Lummelunda 23, Lärbro 23, Närs 198, Rone 83, Sande-Västergarn 88, Slite 93, Stånga 90, Tingstäde 70, Tofta 85, Torsburgs 50, Vamlingbo-Sundre 48, Visborgs 932: 50, Visby 262: 50, Väte 85 och Östergarns skytteförening 75 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218