Gotlands lantarbetsgivareförening

hade i lördags ett talrikt besökt årsmöte på Stadshotellet i Visby under ordförandskap av godsägare Carl Munthe, Stenstu i Västerhejde, varvid styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos, och ansvarsfrihet beviljades.
Till styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes de i tur avgående, nämligen hrr Esaias Norman, Möllbos i Halla, Stig Wikström, Stora Tollby i Fole, och Sven Jesperson, Varplösa i Björke. Kvarstående i styrelsen äro hrr Carl Munthe, Stenstu i Västerhejde, Åke Munthe, Tjouls i Lummelunda, Henning den, Vallbys i Hogrän, och Nils Larsson, Skäggs i Väskinde. Till styrelsesuppleanter för två år återutsågos hrr Torsten Wiman, Nygårds i Västerhejde, och Erik Wedin, Björkebos i Follingbo. Kvarstående styrelsesuppleanter äro hrr Arvid Hegethorn, Hulte i Endre, och Anders Hermansson, Havor i Havdhem. Till revisorer omvaldes hrr Ivar Sillén, Myre i Martebo, och Ernfrid Hansén, Hällhage i Barlingbo, med hrr Hans von Corswant, Stava i Barlingbo, och Sten von Corswant, Möllbos i Halla, som suppleanter. Till fullmäktige i huvudorganisationen och underhandlingsdelegerade utsågos hrr Carl Munthe och Stig Wikström med hrr Esaias Norman och Torsten Wiman som suppleanter.
Vid sammanträdet representerades Svenska lantarbetsgivareföreningen av direktör Carell och agronom Stenberg. Efter årsmötet hade styrelsen konstituerande sammanträde, varvid hr Carl Munthe utsågs till ordförande och hr Esaias Norman till vice I ordförande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Förlovning

Mellan handlanden Folke Hellström, Barlingbo, och fröken Rut Thomsson, dotter till lantbrukaren Arvid Thomsson och hans maka, född Hansson, Bjerge i Vallstena.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Skärmbildsundersökningarna.

Skärmbildsbussen besökte i torsdags förmiddag Hogrän, där det var mycket god tillslutning från sockenbornas sida och ingen uteblev utan anledning. På eftermiddagen besöktes Vall och där var likaledes tillslutningen god — endast fyra personer uteblevo. Även fredagens resultat blev gott. Då besöktes på förmiddagen Barlingbo, där man endast hade tro skolkare, medan i Akebäck, som besöktes på eftermiddagen, samtliga infunno sig för undersökning.
Tiden för undersökningen i Tofta den 9 juli har ändrats till kl. 9-12 och 13-17 på grund av att även sommargäster och en militärförläggning vill vara med.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149

Landsbygden.

BURS.
Burs rödakorskrets höll på fredagskvällen sitt ordinarie årsmöte i folkskolan under folkskollärare Alex. Stengårds ordförandeskap. Därvid föredrogos styrelsens och revisorernas berättelser, varefter ansvarsfrihet beviljades.
Av berättelsen framgår, att kretsen tiden 5-11 mars anordnat en första sjukvårdskurs i olycksfallsvård och transporttjänst. Kursen hade samlat trettio deltagare.
Kretsens syförening, som förestås av fröken Lisa Högberg, har regelbundet sammanträtt. Förutom arbeten för förrådet och till försäljning har medlemmarna vidstickat eller nästan nystickat 30 par militärstrumpor.
Skolbarnsundersökning har fortsatt liksom tidigare.
För hemvärnets förbandsplatser har inköpts sjukvårdsmateriel.
Badanläggningen har som regel varit öppen två dagar varje vecka med undantag av tiden 15/7-30/9. Antalet baddagar under året uppga till 77. Under dessa ha 2,816 bad serverats fördelade med 1,349 å vuxna och 1,467 skolbad.
Bastubadets välsignelse har under året prövats av 688 män, 871 gossar, 559 kvinnor och 596 flickor. 102 karbad ha serverats, därav 36 för män och 66 för kvinnor.
Räkenskaperna balansera å kronor 4,270. Ingående balansen utgjorde 1,397. Inkomsterna uppgingo till 2,373 därav för bastun 986 kr. Utgifterna redovisas med 1,548 kr., varav 1,073 belöpa sig å bastun. Skulden som vid årets början uppgick till 1,700 har under året nedbringats till 500 kr. Utgående balansen utgör 1,022 kr. Bidrag till verksamheten har under året erhållits av Burs past. sparbank med 200 kr.
Till revisorer för 1943 års räkenskaper valdes hemmansägarna Vilhelm Cedergren, Flors, och Nils Ronström, Lukse, och till ersättare fruarna Helny Åkerbäck, Ammunde, och Edith Karlsson, Allmunde.
Till ombud för kretsen vid distriktsmötet den 3 april utsågos sekreteraren folkskollärarinnan Dagmar Lind, Prästgården, och kassören fru Linnea Fagerberg, Dala.
Vidare bestämdes att bastun om möjligt även skulle hållas öppen under sommarmånaderna.
Till sist godkändes distriktsstyrelsens förslag, att sjukvårdskurs skulle hållas tiden 30/3-5/4 under ledning av syster Berglin, Stockholm. Kursavgiften bestämdes till 2 kr. pr deltagare.
Samtliga närvarande bjödos av kretsens damer på äkta bönkaffe, en vänlighet, som livligt uppskattades.

BARLINGBO.
Rödakorsfest var i går anordnad i Barlingbo folkskola under stor tillslutning av besökare. De närvarande hälsades ’välkomna av ordföranden disponent Persson, som därvid särskilt vände sig till aftonens gäst, landstingsman Johan Ahlsten. Denne höll sedan ett med stort intresse åhört föredrag om en resa i Finland. Vidare förekom musik för fiol, orgel och dragspel och fröken Birgit Hellström ’sjöng en solosång, allt mottaget med hjärtliga applåder. Efter en stunds kaffepaus vidtog paketauktion med nämndeman Stenberg vid klubban, och denna försäljning pågick framemot 1-tiden. Den ekonomiska behållningen av den i allo lyckade festligheten blev också glänsande med åtskilliga hundratals kronor i netto.

VÄTE.
Hejde-Väte Rödakorskrets höll på fredagen sitt årsmöte i samband med en fest i godtemplarlogen i Väte, som var talrikt besökt. Som inledning sjöngs ”Vårt land”, varpå vice ordföranden, hr Karl Olofsson, Magnuse, höll ett hälsningsanförande och därvid särskilt välkomnade aftonens föredragshållare, kapten Sven Hedengren och fröken Gerda Dahlqvist, som är lottachef i västra distriktet.
Av årsmötesförhandlingarna framgick bl. a., att räkenskaperna balanserade på en summa av 1,175 kr. med en behållning vid årets slut av 606 kr. Bland utförda arbeten under året kan antecknas, att hemvärnets förbandsplatser iordningställts. Sex bårar disponeras nu med tillhörande förbandsmateriel. I Hejde pågår barnbespisning med 300 kr. i anslag från kommunen samt en lika stor summa från distriktet. Omkr. 60 skolbarn få sålunda ett mål mat om dagen. Fru Jenny Lindbom förestår denna barnbespisning.
Till ordförande för 3 år föreslogs av kretsen kyrkoherde F. Thuresson, till sekreterare omvaldes folkskollärare J. Sundahl och till kassör handlanden Thor Lawergren, Hejde. Revisorer blevo som förut hr J. Marcusson och fröken Maria Bolin. Till ombud vid distriktsmötet valdes fru Thuresson, supplerad av fröken Maja Marcusson, samt fröken Sara Andersson, Väte, supplerad av fru Anna Larsson, Gullarve i Väte.
Ordet överlämnades sedan till kapten Hedengren, som höll sitt intressanta föredrag om finsk-ryska kriget, och därefter talade fröken Dahlqvist om lottarörelsen och manade till bildandet av en lottagrupp i Väte. Fru Ingeborg Öhman utsågs därpå att sammankalla intresserade i socknen för bildandet av en sådan grupp. Sedan man sjungit ”Du gamla du fria” vidtog en försäljning av skänkta paket, och klubban fördes därvid av folkskollärare E. Söderdahl. Försäljningen pågick ända till 1-tiden, och då voro ännu icke alla paket slutsålda. En summa på mellan 600-700 kr. hade emellertid då influtit.

NÄR.
Närs rödakorskrets höll sitt årsmöte i onsdags i folkskolan under ordf. E. Cederlunds ledning. Sedan alla hälsats välkomna, sjöngs unisont Vintern rasat ut. Räkenskaperna för såväl kretsen som för bastun upplästes och godkändes och ansvarsfrihet.beviljades. Föredrogs årsredogörelsen, av vilken bl. a. framgick, att läkarundersökning av skolbarn företagits, tre spädbarnsutstyrslar för förlossningshem förfärdigats och 12 rödakorssamariter inregistrerats. Kretsen har dessutom under det gångna året anordnat ett par fester, varigenom 1,500 kr. kunnat avbetalas på skulden för bastun. Beslöts att höja avgiften för bastubaden till 50 öre. Till ombud vid distriktsårsmötet valdes Postst.-förest. Axel Nordström och fru Greta Gustafsson med hem.-äg. Oskar Kullander som ersättare. Revisorer blevo fyrmästarna A. E. Gräsman och G. Engeström:
Sedan årsmötet förklarats avslutat vidtog ett samkväm, som inleddes med ett par sånger, sjunkna av Ragnar I Persson, Lau, varvid fröken Britta Olofsson ackompanjerade. Ordf. gav därefter en redogörelse för föreningen Rädda Barnens verksamhet och framhöll av hjälp särskilt till de ockuperade länderna och då i främsta lhand våra grannfolk. Ett par flickor sjöngo så ett par sånger, varefter alla bjödos på kaffe. Under kaffedrickningen underhöll herrskapet Persson från Lau med musik till fiol och orgel. Ävenså hade anordnats en gissningstävlan med en tårta som pris. Efter kaffepausen uppfördes en barnpjäs, ”En påska-smäll”, som spelades med fart och kläm, och publiken belönade de små amatörerna med kraftiga applåder. Så hölls auktion på en del skänkta saker, mestadels påskris, och tillsammans med gissningstävlan och försäljning av Rödakorsnålar hopbringades i runt tal 150 kr. Arsmötet var talrikt besökt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1943
N:r 48

Anbud

Härmed infordras anbud före den 10 mars 1943 å 2,213 stm. om c:a 3,795 kbm. kanalgrävning för Godrings dikningsföretag av 1942 i Ekeby socken. Kan även utlämnas i två avdelningar. Prövningsrätt förbehålles. Vidare upplysningar hos och svar till E. Glifberg, Röstäde, Barlingbo. Tel. Ekeby 1.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1943
N:r 47

Barlingbo pastorat.

Kyrkoadjunkt Berndt Bergdahl har av domkapitlet förordnats att fortfarande under mars månad uppehålla pastoralvården i Barlingbo pastorat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1943
N:r 46

Arrendeauktion i Barlingbo.

FREDAGEN DEN 26 FEBR. kl. 11 f. m. låter HERMAN BÄCKSTRöM, MATTSARVE, genom offentlig auktion utarrendera sin fastighet om c:a 50 tnl. prima fastmarksåker och 5 tnl. odlad myr på en tid av 10 år. Utbud skiftesvis. Villkoren vid utropet.
Samling å gården.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1943
N:r 39

Mejeriförbundet 1942.

Gotlands mejeriförbunds styrelse bar beslutat, att på under 1942 levererade 1,153,938,4 kg. smör lämna en efterbetalning av 3,5 öre pr kg., eller sammanlagt kr. 40,387: 84.
Gotlands andelsmejeriförening, som levererat 394,660,7 kg., får 13,813: 12 kr., Sanda mejeriförening får för 105,358,0 kg. 3,687: 53 kr., När och Lau mejeriförening för 89,863,9 kg 3,145: 24 kr.., Hesselby Mejeri A/B för 87,577,3 kg. 3,065: 21 kr., Hablingbo mejeriförening för 57,301,7 kg. 2,005: 56 kr., Levide Mejeri A/B för 51,511,3 kg. 1,802: 90 kr., Stenkyrka Mejeri A/B för 45,820,3 kg. 1,603: 71 kr., Hoburgs mejeriförening för 44,956,3 kg. 1,573: 47 kr., A/B Hejde Mejeri för 44,802,2 kg. 1,568: 08 kr., Gothems mejeriförening för 44,296,4 kg. 1,550: 37 kr., Linde Mejeri A/B för 41,908,6 kg. 1,466: 80 kr., Autsarve Mejeri A/B Fidenäs Mejeri för 38,352,9 kg. 1,342: 35 kr., A/B Kräklingbo Mejeri för 34,187,7 kg. 1,196: 57 kr., Burgsviks mejeriförening för 15,584,4 kg. 545: 45 kr. Sylfaste Mejeri A/B för 11,072,8 kg. 387: 55 kr. samt Ekstaortens mejeriförening för 8,280,4 kg. 289: 81 kr.
Samtidigt beslöts fördelningen av de 6,000 kr. Gotlands andelsmejeriförening och Sylfaste mejeri A.-B. betala mejeriförbundet för mjölkhandelns i Visby överlämnande till dem. Det blev 0,80192 öre pr kg under året till förbundet levererat smör.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 februari 1943
N:r 37

ULLA BILLQUIST

turnén besöker följ. platser:
STÅNGA, Malmgard, lördagen den 13 febr, kl. 8 e. m.
ÖSTERGARN, Bygdegården, söndagen den 14 febr. kl. 2 e. m.
BARLINGBO, Bygdegården, söndagen den 14 febr. kl. 8 e. m.
ESKELHEM, Bygdegården, måndagen den 15 febr. kl. 8,15 e. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 februari 1943
N:r 30

Skytte

Fältskjutning och årsmöte i Barlingbo.
Barlingbo skytteförening hade i söndags fältskjutning i myren, där 25 skyttar mötte upp till tävlingens början vid 12-tiden. 18 skott lossades mot tre mål, vilka utgjordes av 1/4-fig. i sidled på 175 meter, helfig., närstrids, på 230 m. samt 1/8-fig. på 100 m.
Vandringspokalerna i de olika klasserna erövrades av E. Thomsson i 4 kl. för 15 tr., L. Hellgren i 3 kl. för 15, A. Pettersson i 2 kl. för 13 och B. Roos i 1 kl. för 11 tr.
Efter skjutningen samlades man i bygdegården till årsmöte och prisutdelning. Till ordförande vid förhandlingarna valdes hr Georg Pettersson med Allan Nilsson som sekreterare. Styrelsens och revisorernas berättelse upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades för det gångna året. Av årsberättelsen framgår att föreningen räknar 33 medlemmar, som under året skjutit 4,835 skott, därav i fältskytte 1,655. Inkomster och utgifter ha under året balanserat på 1,206:81 kr.
Styrelsen omvaldes och består av Georg Pettersson ordf., Per-Erik Persson vice ordf., Allan Nilsson sekr., Algot Storm vice sekr. och Bertil Ericsson kassör. Till suppleanter valdes Folke Hellström och Gunnar Ekedahl, till ammunitionsförvaltare omvaldes Bertil Ericsson och till instruktör nyvaldes Nils Liljegren. Revisorer blevo som förut Emil Stenberg och Martin Pettersson, suppleanter Alfred Svensson och Sven Andersson.

Prislista från skjutningen:
3-4 kl.: E. Thomasson 15 tr., L. Hellgren 15, E. Stenberg 14, A. Svensson 14, A. Nilsson 13.
2 kl.: A. Pettersson 13, N. Liljegren 12, A. Karlsson 12, O. Svedberg 11, K. Wassberg 11, G. Pettersson 10, B. Ericsson 10.
1 kl.: B. Roos 11, B. Olsson 10, S. Lindström 8 och S. Svensson 8.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1943
N:r 26