Femtioåring

Tage Björklund

Söndagen den 3 aug. fyller polisman Tage Björklund i Lärbro 50 år.
Jubilaren är född i Lärbro. I sin ungdom ägnade han sig åt byggnadsyrket men övergick sedan till polisväsendet, i det han 1933 blev fjärdingsman i Lärbro socken samt erhöll ordinarie polismansbefattning när Kappelshamns polisdistrikt bildades. Hans tjänst omfattar nu Lärbro storkommun. Med intresse har han gått in för sin uppgift och hans goda omdöme har gjort honom till en god polisman.
Men även i det kommunala arbetet har Björklund under årens lopp tagit intresserad del. Som medlem av arbetarkommunen har han under en lång följd av år varit dess representant i Lärbro kommunalfullmäktige och är nu med i storkommunens fullmäktige. Inom storkommunen är han ledamot i pensions- och nykterhetsnämnderna samt är länsnykterhetsnämndens ombud inom kommunen. Björklund är även kyrkligt intresserad och sedan många år ledamot i kyrkorådet samt vice ordförande i kyrkofullmäktige.
Han har också tagits i anspråk inom föreningslivet. 1934 var han med om att bilda Gotlands läns polisförening och har sedan dess tillhört dess styrelse med undantag för endast ett år, törst som sekreterare och under senare år som kassör. Nykterhetsarbetet har legat jubilaren varmt om hjärtat, och från tidig ungdom är han livligt verksam inom Godtemplarorden, de senaste 20 åren som storlogens ombud inom lokallogen. Han är vidare MHF:s kontaktman och medlem av Polismännens helnykterhetsförbund. Även i sångföreningen är Björklund intresserad medlem. Vidare kan nämnas, att han tillhör sparbankens och erkända sjukkassans styrelser.
Jubilaren har genom sin duglighet och sina goda personliga egenskaper tillvunnit sig aktning i vida kretsar och fått många vänner, vilket helt säkert också kommer att visa sig på högtidsdagen.

Gotlänningen
Tisdagen 29 Juli 1952
Nr 172

Födelsedagar

NITTIO ÅR fyller på fredag hemmansägaren Petter Hammarsaröm, Lauters, Fårö. Han är född på Fårö. Nittioåringen, som alltjämt själv står för gården, är ovanligt pigg och kry för sin ålder och dagligen i verksamhet med olika sysslor.

ÅTTIO ÅR fyller på fredag förre snickaren Karl Nilsson, Lilla Ringorre i Alva.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på fredag Ida Mårtensson, Duss i Bro. Jubilaren, som är född i Bro och änka efter lantbrukaren Nils Mårtensson har i många år varit föreståndarinna för gamla syföreningen.

SEXTIO ÅR fyller på fredag hemmansägaren Nils Olofsson, Stora Haltarve i Lokrume. Han är född vid Kroks i samma socken och har i många år innehaft gården vid Haltarve. Den är numera delvis utarrenderad. Jubilaren har innehaft en del offentliga uppdrag, bl. a. som kyrkvärd och ledamot av kyrkorådet samt som ordförande i kristidsnämnden. En präktig och rejäl karl har han gjort sig omtyckt och uppskattad av sin omgivning.

FEMTIO ÅR fyller om söndag fru Elsa Mattsson, maka till lantbr. Thomas Mattsson, Rangsarve i Näs. Hon har sedan unga år tillhört missionsförsamlingen på platsen.

Gotlänningen
Tisdagen 29 Juli 1952
Nr 172

Th. Gardell 80 år.

Om fredag, den 1 augusti, fyller en av Gotlands mest aktade och bemärkta odalmän, f. riksdagsmannen Th. Gardell, Gans i Näs, åttio år.
Theodor Gardell är född vid Björnungs i Lokrume, och efter att ha genomgått folkhögskolan och lantmannaskolan i Hemse samt praktiska jordbrukskurser i Skåne flyttade han till Näs, där han 1895 övertog sin svärfaders gård. Redan tidigt blev han i sin nya hemkommun anlitad för en del förtroendeuppdrag, och dessa växte efterhand, för att så småningom komma att omfatta ledamotskap i snart sagt samtliga kommunala nämnder, råd och styrelser inom Näs socken. Nämnas kan att han 1898 — vid 26 års ålder —valdes till kommunalstämmans ordf., en befattning som han beklädde till senaste årsskiftet eller i inte mindre än 53 år! Det dröjde inte heller länge förrän hans krafter togs i anspråk för en mängd uppdrag som gällde länet. I landstinget invaldes han 1910 och var 1931-44 dess ordförande. Under åren 1920-44 representerade han bondeförbundet i andra kammaren. Vidare kan erinras om att han varit ordförande i stiftsnämnden och i Fidenäs mejeri AB samt ledamot av skogsvårdsstyrelsen.
De utmärkande dragen hos Theodor Gardell är omutlig hederlighet och stor hjälpsamhet. Hans gedigna karaktärsegenskaper har skapat respekt och tillgivenhet för hans person, icke enbart nå fäderneön utan även nå fastlandet. På sin högtidsdag kommer han säkerligen också att få mottaga många bevis på vänskap och uppskattning.

Gotlänningen
Måndagen 28 Juli 1952
Nr 171

Födelsedagar

NITTIOTRE ÅR fyller på torsdag änkefru Amanda Törner, Södra Hansegatan 20 B, Visby. Hon är änka efter hamnmästaren Kasper Törner.

ÅTTIO ÅR fyller på torsdag förre hemmansägaren Rudolf Strömbäck, Petsarve i Ardre. Han är född vid Petsarve och har i många år innehaft fädernegården, vilken han nu överlämnat till dotter och måg.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på onsdag fru Elin Cederwall, maka till framlidne snickaren Jakob Cederwall, Fardhem. Hon är född i Rone och anslöt sig till Baptistsamfundet och har sedan dess varit en verksam medlem inom flera församlingar. Hon bodde ett 40-tal år i Fardhem, men har de sista 10, åren varit bosatt på en del platser på fastlandet. Numera bor hon hos sin son, f. baptistpastor Elias Cederwall i Våmhus.

SJUTTIO ÅR fyller på torsdag änkefru Elin Veström, Kyslings i Vall. Hon är ansluten till baptistförsamlingen.

FEMTIO ÅR fyller på torsdag fru Magda Gadd, maka till arkivtjänsteman David Gadd, Linnegatan 6, Visby

Fru Lilly Johansson, maka till lantbrukaren Allan Johansson, Lilla Bjärs i Lärbro, fyller på torsdag femtio år. Jubilaren tillhör SLKF och syföreningen.

Gotlänningen
Måndagen 28 Juli 1952
Nr 171

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på onsdag änkefru Anna Jakobsson, Ojmunds i Hamra. Hon är född vid Ojmunds och änka efter lantbrukaren Hans Jakobsson. Den gamla är ännu ganska pigg och följer med intresse vad som händer och sker.

ÅTTIO ÅR fyller på onsdag änkefru Tekla Högberg, född Abrahamsson, Risungs i Rute. Hon är född i Göteborg och änka efter laboranten Carl Högberg, som avled 1945. Trots sin höga ålder är hon vid ganska god vigör.

SJUTTIO ÅR fyller på onsdag förre hemmansägaren Theodor Andersson, Hemmor i Lau. Andersson, som är född i Lau, har där varit verksam under hela sitt liv och med intresse och framgång ägnat sig åt fädernegården, som han på sin tid övertog. Gården brukas nu av sonen och jubilaren deltar alltfort med väl bibehållna krafter i arbetet. Han deltar med intresse i Lau friförsamlings verksamhet och är alltfort dess ordförande. Under många år var han också ledamot i styrelsen för Gotländska missionsförbundets östra distrikt. Kommunalt har han bl. a. varit ledamot i pensionsnämnden.

FEMTIO ÅR fyller på onsdag hemmansägaren Viktor Jakobsson, Hemdarve i Silte. Jubilaren, som, är född vid Hemdarve o. för några år sedan övertog fädernegården, har gjort sig känd som en präktig man och därför blivit allmänt uppskattad av sin omgivning.

På onsdag fyller fru Julia Nilsson, Galls i När, femtio år. Hon är född vid Frigges i När och maka till lantbrukaren Axel Nilsson.

Gotlänningen
Lördagen 26 Juli 1952
Nr 170

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på måndag förre hemmansäg. Oskar Widén, Tjelder i Boge. Han är född i Nässjö men kom i sin ungdom till Gotland, där han till en början hade anställning på Slite—Roma järnväg, bl. a. som konduktör. Efter sitt giftermål fick han överta svärfaderns gård vid Klinte i Boge, som han sedan innehade i många år. För några år sedan sålde han gården och bosatte sig vid Tjelder.

SEXTIO ÅR fyller på tisdag fiskaren Valter Liljegren, Tommungs i Gothem. Han är född i Boge men har i många år varit bosatt i Gothem, där han ägnat sig åt fiske. Han har också varit till sjöss och bl. a. tidvis varit anställd på gotlandsbåtarna.

FEMTIO ÅR fyller på tisdag hemmansägaren Torgny Pehrsson, Österby i Fide. Han är född på gården, som han övertagit efter fadern. Jubilaren har innehaft en del uppdrag och bl. a. tillhört skolrådet.

Gotlänningen
Fredagen 25 Juli 1952
Nr 169

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på fredag hemmansägaren Nils Österholm, Rembs i Vamlingbo. Han är född vid Rembs och innehar alltjämt fädernegården.

SEXTIO ÅR fyller på fredag änkefru Signhild Nilsson, Smiss i Grötlingbo. Sextioåringen, som är änka efter hemmansägaren Emil Nilsson, som avled i fjol, är bl. a. ansluten till SLKF.

FEMTIO ÅR fyller på fredag montör Alvar Fohlström, Norrbackagatan 8 i Visby. Han är född i Bara och blev 1931 montör vid Visby stads elverk, en befattning som han alltjämt innehar. Jubilaren är ledamot av hälsovårdsnämnden, taxeringsnämnden och samarbetsnämnden. Vidare är han intresserad i kooperationen och tillhöf. medlemsrådet.

Femtio år fyller på fredag snickaren Nils Nilsson, Åvalla i Klinte. Femtioåringen, som är född i Västerhejde, men i många , år varit bosatt i Klinte, är delägare i Klinte snickerifabrik.

På fredag fyller fiskaren och jordbrukaren Herbert Arweson, Suders i Gothem, femtio år. Född i Slite har han sedan 1908 varit bosatt i Gothem. Han tillhör bl. a. fiskförsäljnings-laget i Gothem.

Gotlänningen
Onsdagen 23 Juli 1952
Nr 167

Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller på torsdag förre hemmansägaren Gunnar Gardell, Margsarve i Norrlanda. Han har tidigare innehaft en gård vid Björke i Norrlanda.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på torsdag förre hemmansägaren Olof Pettersson, Ringome i Mästerby. Han har även varit smedmästare och som sådan varit synnerligen anlitad av ortsbefolkningen. Numera har han överlämnat såväl gården som smidesrörelsen till en son.

Sjuttiofem år fyller på torsdag f. hemmansägaren Ida Hammarström, Hammars, Fårö.

SEXTIO ÅR fyller på torsdag fru Anna Isberg, Nickarve i Hejdeby. Sextioåringen, som är maka till lantbrukaren Oskar Isberg, tillhör baptistförsamlingen. Hon har gjort sig känd som en präktig och duktig kvinna.

På torsdag fyller fru Julia Pettersson, Rondarve i Eksta, sextio år. Hon är född i Eksta och maka till hr Gustav Pettersson.

Femtio år fyller på torsdag fru Maria Fredin, Nygårds i Garda. Hon är född i Dalhem och maka till lantbrukaren Inelius Fredin. Jubilaren är ansluten till missionsförsamlingen.

FEMTIO ÅR fyller på torsdag hemmansägaren Axel Wessman, Bobbenarve i Öja. Han är född i Öja och övertog fädernegården 1930, som varit i släkten sedan 1860. Jubilaren som varit ledamot i fattigvårdsstyrelsen, skolrådet och Burgsviks mejeriförening, har nu dragit sig tillbaka från de kommunala uppdragen och ägnair sig helt åt jordbruket. Han är en glad och trevlig karl och har gjort sig omtyckt av alla. Han är medlem i missionsförsamlingen.

Sjuttiofem år fyller i dag förre diversearbetaren Olof Vilhelm Nordell, Hagbylund 7 i Visby.

Gotlänningen
Tisdagen 22 Juli 1952
Nr 166

Hyllningar

Hemmansägaren. Elof Olsson, Gervalds i Vamlingbo, blev idag på sin femtioårsdag föremål för hjärtliga hyllningar från enskilda och sammanslutningar. Först på morgonen uppvaktade familjen med blommor, soffa i antik stil, golvlampa samt tavla av Vamlingbo kyrka. Bland de tidiga gratulanterna var också skytteföreningen, som med salut hälsade jubilaren och genom herr Sigurd Kristiansson överlämnade en silvervas i antikt mönster fylld med rosor. Sedan kom representanter för vänner och föreningar och deras talan fördes av pastor Thure Åberg, som överlämnade en textad adress med ett 70-tal namn samt en väggpendyl o. blommor. Pastor Åberg överlämnade även en blomsterkorg från kyrkorådet och tackade jubilaren för hans tjänster där. Även från andra platser på Gotland hade hyllningar inströmmat redan på morgonen. I eftermiddag ger jubilaren och hans maka middag vid Gervalds.

Vid notisen om hyllningarna för fru Vera Nyström, Kyrkebys i Hejnum i lördagstidningen står det att kvällen slutade med dans på logen fram på småtimmarna, medan i själva verket festligheterna avslöts med tal och sång i hemmet och det var de unga som dansade i gårdens nya lada.

Gotlänningen
Tisdagen 22 Juli 1952
Nr 166

Födelsedagar

NITTIOFYRA ÅR fyller på onsdag f. kassörskan Emelie Moler, Smedjegatan 2, Visby.

ÅTTIOFEM ÅR fyller på onsdag änkefru Julia Söderlund, Herrvide i Stånga. Hon är född i Burs och änka efter förre handlanden Erik R. Söderlund.

ÅTTIO ÅR fyller på onsdag förre hemmansägaren Anders Bergvall, Botvalda i Stånga. Jubilaren, sam är född i Västra Kärrstorp, Malmöhus län, har varit verksam i Stånga i många år. Tidigare innehade han ett arrande på Garda prästgård. Han har gjort sig känd som en präktig och rejäl karl.

Fröken Emelie Johansson, Österby, Visby, fyller på tisdag åttio år.

SJUTTIO ÅR fyller på tisdag förra postationsföreståndaren fru Hilda Ekman, Prästgården i Eskelshem. Hon är född i Eskelhem och innehade i ett trettiotal år befattningen som föreståndare för poststationen, en syssla som hon skötte på ett utmärkt sätt och förr några år sedan denderade henne guldmedalj. Sin befattning lämnade hon 1947. Fru Ekman, som är änka efter fiskaren och författaren Knut Ekman, tillhör bl. a. kyrkliga syföreningen.

På onsdag fyller änkefru Maria Rudin, Ejmunds i Mästerby, sjuttio år. Sjuttioåringen, som är änka efter hemmansägaren Johan Rudin, har framför allt gjort sig känd som en duktig hemmets kvinna, arbetsam och energisk och hon har fostrat upp en stor barnskara.

SEXTIO ÅR fyller på onsdag förre j ordbrukaren Anton Pettersson, Klinte i Boge. Han har ett tiotal år varit bosatt i Boge, dit han kom närmast från Lärbro. Tidigare innehade han en gård vid Hägvide och senare en vid Klinte i Boge.

Sextio år fyller på tisdag fru Ester Westberg, maka till lantbrukaren Verner Westberg, Strands i Öja.

Gotlänningen
Måndagen 21 Juli 1952
Nr 165