Födelsedagar.

Sextio år fyller om söndag hemmansägaren Wilhelm Johansson, Snovalds i Alskog. Han är född i Alskog och blev år 19,09 ägare till den gård vid Snovalds, som han alltjämt innehar. Sextioåringen är en på många områden kunnig man och hans förmåga har därför blivit flitigt anlitad inom socknen både i kommunala nämnder o. ekonomiska föreningar. Han är ordförande i brandstodsvärderingsnämnden sedan mera firn 25 år och varit brandfogde i över 20, sedan 1932 har han innehaft updraget som överförmyndare. Han tillhör också kristidsförbundet i Alskogs m. fl. socknar. I Alskogs mejeriaktiebolag har han varit ordförande sedan år 1922, han är även styrelseledamot i lokalavdelningarna för BF och RLF samt revisor i Garda konsumtionsförening.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 juni 1940
N:r 146

Födelsedagar.

I morgon fyller f. konsuln och grosshandlaren Hjalmar Klint, Visby, 75 år.

Femtio år fyller söndagen den 30 juni fru Hanna Ahnqvist, Lärbro.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 juni 1940
N:r 145

Födelsedagar.

Sextio år fyller i dag lantbrukaren O. P. Pettersson, Findarve i Rone. Han är född i Rone och innehar gården vid Findarve, som varit i samma släkts ägo sedan 1700-talet. Han har i sin hemsocken erhållit ett flertal kommunala uppdrag och är sålunda ledamot av kommunalfullmäktige, godeman vid lantmäteriförrättningar och räkenskapsförare i magasinskassan. Tidigare har han även tillhört kyrko- och skolråd, barnavårds- och taxeringsnämnd samt fattigvårdsstyrelsen.

Femtio år fyller i morgon målaren Gideon Wallin, Visby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Födelsedagshyllningar.

Redaktören Edv. J. P. Sandbärj i Stockholm (förut i Visby), firade på lördagen sin 70-årsdag och fick motta en mängd hyllningar, bl. a. från Svenska Morgonbladet, där han under senare år varit anställd.

På sin femtioårsdag i fredags blev lantbrukaren Emil Johansson, Levide i Näs, föremål för hjärtliga hyllningar i form av blommor, presenter och telegram. Bland presenterna märktes en silverpokal, stolar, fåtölj, lampetter, presentkort m. m.
På kvällen gav jubilaren supe i sitt hem och där hyllades femtioåringen ytterligare med tal av bl. a. riksdagsman Gardell.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Födelsedagshyllningar.

På sin femtioårsdag i tisdags blev lärarinnan Maria Ekelund i Näs föremål för hjärtliga hyllningar. På morgonen uppvaktade skolbarnen med sång och senare infur no sig kyrko- och skolrådet med kyrkoherde Hoffman i spetsen och överlämnade en ståtlig kristallkrona från sockenbor, vänner och bekanta. Ett flertal telegram anlände under dagens lopp. På m. gav jubilaren supé för ett stort antal inbjudna och därvid fortsattes hyllningarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 juni 1940
N:r 141

Födelsedagar.

Sjuttio år fyller midsommarafton överste Bertil Lilliehöök, Molnsätra gård, Kallhäll. Han kom som överstelöjtnant från Smålands artilleriregemente till Gotlands artillerikår, vars chef han var underåren 1919-1926. Är 1922 utnämndes han till överste i armen och år 1930 beviljades han avsked med pension.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 juni 1940
N:r 140

Födelsedagshyllningar.

Järnhandlare Ragnar Ekbom, Slite, har på sin sextioårsdag i dag fått mottaga talrika hyllningar från vänner och bekanta. Bland de gåvor, som anlänt märkes en penningsumma från Gotlands Järnhandlareförening, och många andra vänner inom och utom köpingen ha uppvaktat jubilaren med presenter och blommor. Många telegram ha också ingått under högtidsdagen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 juni 1940
N:r 140

Födelsedagar.

Sextio år fyller i morgon den 19 d:s hemmansägaren och f. kyrkvärden Albert Larsson, Hägvalds i Vallstena.
Sextioåringen som är född i Hörsne, där hans föräldrar innehade en gård vid Lina, flyttade redan i unga år till Vallstena, där han tillsammans med sina föräldrar under en tid brukade den gamla fädernegården, som egentligen utgjorde Allekvia, och till vilken bl. a. hans far, fader varit ägare.
Sedan c:a 40 år tillbaka har emellertid hr Larsson ägt och brukat Hägvalds i Vallstena, vilken gård han alltjämt innehar — f. n. står han dock på grund av inkallelserna så gott som ensam vad de manliga sysslorna beträffar.
Livligt intresserad missionsvän, trogen kyrkobesökare och vän av församlingslivet har hr Larsson under den tid han vistats i Vallstena gjort en god insats icke bara som jordbrukare utan även när det gällt den kommunala och i synnerhet den religiösa verksamheten inom sin församling. Förutom en del kommunala uppdrag har sextioåringen sålunda under 12 års tid varit kyrkvärd och medlem i kyrkorådet. När det gällt missionens sak har alltid hans hem stått till förfogande och ordets förkunnare ha där så behövts i honom haft en hjälpande hand. Men även i egenskap av ordningsfull och duktig jordbrukare av den gamla stammen har han gjort sig känd och uppskattad av alla. Vi ta för givet att sextioåringen trots den begynnande skördebrådskan icke kommer att lämnas i fred på sextioårsdagen i morgon.

Sextio år fyller i morgon major Bernhard Fahlström, Stockholm. Han är född i Linköping men tog studentexamen i Visby 1898 och kom sedan till Gotlands infanteriregemente, där han blev und6rlöjtnant år 1900. År 1903 utnämndes han till löjtnant och år 1916 erhöll han kaptens grad. Under åren 1918-23 var han militärassistent vid Generalpoststyrelsen och år 1929 utnämndes han till major i armen. Han är numera förordnad som befälhavare för Sotholms landstorms-område.

Sextio år fyller om torsdag järnhandlaren Ragnar Ekbom, Slite. Han är född i Södertälje men kom redan som yngling till Visby, där han fick anställning, först i Grönstrands och sedan i Lindsströms järnaffärer. I den senare affären stannade han till 1905, då han öppnade egen järnhandel i Slite. Sedan dess har hr Ekbom med framgång drivit sin affär och utvecklat den till ett omfattande och välkänt företag. Hr Ekbom tillhör styrelsen för Gotlands Järnhandlareförening.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 juni 1940
N:r 138

Födelsedagshyllningar.

Lantbrukare H. N. Hermanson, Havor i Havdhem, som i går fyllde sjuttio år, blev hela dagen livligt hyllad. Deputationer från Andersslakteriet och Centralkassan, Gotlands ortsförbund av RLF och Södra Gotlands lantbruksklubb överlämnade som gåva från de fyra föreningarna bl. a. en textad adress och en blomsteruppsats. Dir. Edv. Wahlgren talade på de uppvaktandes vägnar och tackade jubilaren för de insatser han gjort inom dessa föreningar. På kommunens vägnar uppvaktade lantbrukare Aug. Jacobsson, Allmungs, som överlämnade en blomsteruppsats och vidare ha släkt och vänner hyllat sjuttioåringen, som fått mottaga en myckenhet av blommor och telegram.

På sextioårsdagen i går fick lantbrukaren Karl Berggren, Anderse i Fide, mottaga hjärtliga uppvaktningar från olika håll. Bland de gåvor han fått mottaga märkes skrivbord, skrivstol samt skrivuppsats i gotlandsmarmor och vidare ha många blomsterhyllningar och telegram kommit jubilaren till handa.

Lantbrukaren Oscar Johanson, Linhatte i Vall, blev på sin femtioårsdag livligt uppvaktad. Tidigt på morgonen uppvaktade släkt och vänner samt deputationer från skolråd och kommunalnämnd, varvid två fåtöljer, ett rökbord samt blommor överlämnades. Familjen gratulerade med en korgmöbel och vidare erhöll femtioåringen presenter, blommor och telegram från många andra håll.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 juni 1940
N:r 138

H. N. Hermansson 70 år.

På måndagen fyller lantbrukaren H. N. Hermansson, Havor i Havdhem, sjuttio år.
H. N. Hermansson har under ett par årtionden stått i förgrunden inom de gotländska jordbrukarnes organisationer. Han har nämligen på detta område visat en initiativrikedom, som verkat befruktande och blivit av bestående värde. Det första mera offentliga framträdandet i detta avseende tog han genom initiativet till Södra Gotlands lantbrukslubb, vilken bildades i Hemse år 1921. Denna organisation visade sig också fylla ett känt behov. Den tog upp till diskussion frågor, som voro aktuella för de gotländska jordbrukarne, icke minst då det gällde deras ekonomiska företag. Där diskuterades i heta bataljer både slakthus och andra brännande saker. Intresset för dylika ting vaknade i allt vidare kretsar och intresset tog sig också uttryck i praktiska åtgärder, när det gällde föreningsrörelsens arbete. Själv invaldes Hermansson vid denna tid i slakthusstyrelsen, vilken han därefter tillhörde i fjorton år, de två sista åren som styrelsens ordförande.
Tidigare hade hr Hermansson emellertid visat sig som företagsam och framgångsrik jordbrukare på den egna gården, vilken han skaffat en plats i första ledet, när det gällde modern lanthushållning. Hans intresse för nötboskapsaveln var vida känt och han uppfödde mycket avelsdjur av ayreshire-ras, som han sålde hl. a. till tjurföreningar vida omkring. I hemsocknen var han själv ordförande i tjurföreningen, en av de allra första på Gotland, och likaså var han sakkunnig ledamot i hushållningssällskapets premieringsnämnd för nötboskap. Även för svinavelns uppryckning gjorde han betydelsefulla insatser och hade vid Havor hushållningssällskapets avelsstation för Yorkshire-ras. Sin affärsbegåvning visade han bl. a. som driftsledare och delägare i Havdhems tegelbruk.
Hans ovan nämnda intresse för att väcka jordbrukarne till insikt om deras aktuella problem tog sig ett nytt uttryck, när RLF-rörelsen kom till. Genom hans initiativ kom rörelsen till Gotland år 1931 och hr Hermansson blev ortsförbundets ombudsman. Genom denna sin funktion blev det hans uppgift att ute i socknarna organisera lokalföreningarna och enrollera jordbrukarne i organisationen. Detta arbete har, som sedan kommit till synes, också varit fruktbärande.
Ännu en organisation har han varit med om att inplantera på Gotland, nämligen jordbrukskasserörelsen, och när centralkassan för Gotland kom till år 1933 blev han dess ordförande.
I Havdhem har han under ett 30-tal år varit kommunalstämmans ordförande, varjämte han innehaft andra kommunala uppdrag. Han har också tillhört styrelsen för länets lantmannaskola och folkhögskola.
Under senare år har tilltagande sjuklighet tvingat honom att draga sig tillbaka från det aktiva arbetet i det offentliga livet, men hans energiska insatser på olika områden bevaras säkerligen i minnesgoda vänners hågkomst.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 juni 1940
N:r 136