Femtio år

fyller den 20 juli fabrikör Svante Pettersson, Slite.
Svante Pettersson är född i Hellvi och arbetade i unga dagar på en smidesverkstad i Visby. Han övergick snart till byggnadsfacket och bedrev även en kort tid byggnadsverksamhet på egen hand. Efter fullgjord exercis innehade Pettersson anställning som snickare vid Ruteverken, och vid slutet av förra världskriget flyttade han till Slite och började där sin bana hos framlidne sågverksägaren Karl Pettersson. Efter några års arbete hos denne var P färdig att på andra sidan gatan starta en egen fabrik, som han alltsedan dess ägnat hela sitt intresse. Fabriken sysselsatte till en början tre man, men har nu under normala förhållanden omkring tio man.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Ester Friberg, 50 år.

Femtio år fyller i morgon fru Ester Friberg, Tingstäde. Femtioåringen är sedan en följd av år en uppskattad ”kokarmor” vid bevakningsstyrkan i Tingstäde, och hon tillhör jämväl lottaavdelningen på platsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Födelsedag

Sextio år fyller om tisdag lantbrukaren Oskar Cederlund, Skåls i Näs.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Födelsedagar.

Fru Anna-Lisa Pettersson, Visby, fyller söndagen den 18 dennes sjuttiofem år. Hon är född i Stockholm och kom sedan hon ingått äktenskap med numera framlidne målaremästaren Gustaf Pettersson hit 1890. Jubilaren har varit och är alltjämt, de många åren till trots, mycket verksam inom olika sociala institutioner och sammanslutningar. Sålunda blev hon 1906 medlem av Prinsessan Eugénies skyddsförening och kom 1917 in styrelsen för nämnda sammanslutning, en post som hon f. ö. alltfort innehar. Vid bildandet av visbykretsen av Röda korset år 1915 kom fru Pettersson med i denna rörelse och tillhörde dess styrelse alltfrån starten nämnda år till 1940, då hon avgick ur densamma. I styrelsen för Barnkrubban i Visby har hon varit ledamot under åren 1917-26 samt i styrelsen för Gotländska föreningen för de blindas väl sedan 1919. Även denna senare post innehar hon alltjämt. Alldeles särskilt ömmande är fru Pettersson för de blinda på blindhemmet, där hon avlägger regelbundna besök. Att hon alltjämt är i besittning av god hälsa frambår bl. a. av att hon ännu med varmt hjärta och stort intresse aktivt deltar i det sociala arbetet i vår stad.
Om lördag fyller änkefru Johanna Maria Lindström, Hägsarve i Buttle, 95 år. Fru Lindström, som inte bara är socknens utan även pastoratets äldsta invånare, är trots sin höga ålder förvånansvärt pigg och kry och sysslar dagligen med kardning, spinning och strumpstickning. Det kan nämnas att när sonen, som avled för fyra år sedan, vistades på lasarettet i Visby, skötte fru Lindström, även mor Hanna kallad, då 91 år gammal, ensam om gårdens djur, mjölkade o. s. v. Efter sonens död sålde hon gården och fick en tid därefter en pensionärsplats på Mariahemmet. Visserligen trivdes hon bra där, men verksam som hon är blev tiden henne lång utan arbete och så ordnades det så att hon fick komma till lantbrukaren Wilhelm Bergvall, Hägsarve, där hon alltså nu kan få utlopp för sin verksamhetslut vid kardor, strumpstickor och den kära spinnrocken.

Åttio år fyller på fredag änkefru Emma Karlsson, Skär på Fårö.
Sjuttiofem år fyller den 17 dennes f. sekreteraren i fångvårdsstyrelsen Olof Rundberg, Ålsten. Han är född i Visby och avlade år 1890 jur. fil. kand. i Uppsala och jur. kand.-examen år 1898, varefter han vann anställning i fångvårdsstyrelsen. Här utnämndes han till sekreterare år 1911 och kvarstod på denna post till pennsionsåldern.

Sextio år fyller i morgon fru Anna Thomsson, Tingstäde, maka till skolvaktmästaren Axel Thomsson, med vilken sextioåringen delar vaktmästarsysslan.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Födelsedagar.

Fredagen den 16 dennes fyller f. klockaren och skolvaktmästaren Konrad Ahlberg, Ålarve i Rone, sjuttio år. Han har varit skolvaktmästare i Viklau samt klockare därstädes i 12 år. Även i Fröjel har han varit klockare i 14 år.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Födelsedagar.

Fru Helny Marthon, maka till överkonstapel Josef Marthon, Västerås, fyller om tisdag den 13 dennes femtio år. Fru Marthon är född i Rute på Gotland. År 1920 kom hon jämte maken till Västerås — äktenskapet hade ingåtts 1913 — och här har hon gjort sig känd och välkänd genom sina insatser på olika områden. Det är särskilt inom folkpartiet i staden och länet hon varit verksam. Hon är ordförande inom folkpartiets kvinnogrupp i Västerås, tillhör styrelsen för partiets, Västerås-avdelning och är sekreterare i folkpartiets kvinnliga förbund i Västmanland. Inom samtliga dess organisationer har hon nedlagt ett intresserat och högt uppskattat arbete. Vidare har hon i många år varit medlem av Västerås blåbandsförening och dess studiecirkel Arosia. Hon tillhör vidare Svenska polisens helnykterhetsförbund. I sin ungdom var hon ansluten till Visby missionsförsamling, och sedan 1920 är hon medlem av missionsförsamlingen i Västerås.
Helny Marthons intressen torde framgå av vad ovan skrivits om hennes insatser i olika sammanslutningar; de röra sig huvudsakligen inom religiösa, ideella och politiska områden. Men hon är också en duktig husmor och moder. Sympatisk och vänsäll har hon förskaffat sig en stor vänkrets.

Sextio år fyller torsdagen 15 dennes klockaren Julius Olofsson i Garda.

I morgon fyller fru Anna Bjersander, Haga, Visborgs slätt, 85 år. Hon är änka efter hemmansägaren Janne Bjersander, Vänge. Den gamla är alltjämt pigg och kry, deltar i hushållsarbetet hos sin dotter och måg, sitter då och då vid väven, är ibland stadd på resor och är fortfarande intresserad av allt som händer och sker hemma och ute i världen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

Födelsedagshyllningar.

— Fru Amanda Hagström, Eskelhem, som igår fyllde sjuttiofem år, blev med anledning av bemärkelsedagen föremål för hjärtliga hyllningar från släkt och vänners sida. Blommor och presenter överlämnades sålunda under dagens lopp och bl. a. fick jubilaren mottaga en större penningsumma. Även telegrafiska lyckönskningar ingingo.

— Fru Alma Öberg, Västergarn, blev på sin femtioårsdag i torsdags föremål för varma och livliga lyckönskningar. Redan tidigt på morgonen anlände familjens närmaste vänner för att bringa festföremålet sin hyllning. Av make och söner fick jubilaren mottaga ett armband och örhängen av guld. Vännerna uppvaktade med en fåtölj samt en blomsteruppsats. Även försvarsmakten vax representerad av en avdelning unga luftbevakare, vilka till sin husmor överlämnade en silverskål. En mängd presenter, blommar och telegram inströmmade därjämte under dagens lopp.
På kvällen gav herrskapet Öberg middag för ett femtiotal inbjudna, varvid fru Öberg blev föremål för ytterligare hyllningar i form av tal och sång. Under kaffet, som senare intogs i den illuminerade pensionatsträdgården, underhöll hr Erik Gadd gästerna på ett utmärkt sätt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 juli 1943
N:r 155

Födelsedagshyllningar.

— Småbrukaren Karl Peter Arvid Brobäck, Lärbro, fyllde sextio år den 4 juli. På högtidsdagen blev han uppvaktad dels av sina två hemmavarande söner, och dels av några vänner inom Elimförsamlingen, Rute, vilka med sin pastor i spetsen med sång, gåva och tårta i ’tidig morgonstund hyllade sextioåringen, som ända sedan 1924 varit medlem av Elimförsamlingen. Längre fram på dagen kemoro släkt och övriga vänner tillstädes och gratulerade.
Hr Brobäck har varit och är alltfort en stillsam man med en allvarlig kristen tro. Medlem av frikyrklig församling har han varit alltsedan 1910. Hr B. är även snickare till yrket. I många år var han anställd som timmerman på. Furillen, men lantställe i Lärbro.

— Som förut nämnts fyllde fru Emma Pettersson, Bjers i Lärbro, sextio år i går. Den verksamma sextioåringen, som alltjämt är i selen från arla morgon till särla om aftonen och som gjort sig känd som en framstående jordbrukarkvinna, bor alltjämt på gården, vilken numera innehas av äldste sonen, som gjort den till något av en mönstergård. Med anledning av bemärkelsedagen blev hon i går uppvaktad av anhöriga, släktingar och vänner vilka överräckte presenter o. blommor. Vid en festlighet i hemmet på kvällen för ett antal inbjudna släktingar och vänner blev hon givetvis föremål för ytterligare hyllningar bl. a. i form av tal, i vilka hon tillönskades en lyckosam och ljus levnad i fortsättningen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Födelsedagar.

Lantbrukaren Petter Nilsson, Överöstris i Alva, fyller idag sjuttiofem år. Efter att tidigare ha varit bosatt i Ronehamn, där han även bedrev fiske, förvärvade han vid femtio års ålder den gård han ännu äger och brukar. Trots sin höga ålder är jubilaren ännu pigg och kry.

Sjuttiofem år fyller idag fru Amanda Hagström, Butheijde i Eskelhem, maka till skomakare Karl Hagström. Fru Hagström, som är född i Eskelhem, har gjort sig känd som en synnerligen duktig kokarmor , i vilken egenskap hon flitigt anlitats inte bara i hemsocknen utan även i kringliggande socknar. Intresserad del har hon även tagit i den kyrkliga syföreningen allt sedan dess start. Genom sitt vänliga och hjälpsamma sätt har hon vunnit många vänner.

Om söndag fyller f. lantbrukaren Edvin Pettersson i Fole åttio år. Född i Källunge begav hån sig som nittonåring till Amerika, kom hem igen efter tre år, men reste snart ut på nytt för att stanna borta i sex år. Då han definitivt återkom till hembygden förvärvade han Vatlings i Fole, som han utvidgade, brukade och bebyggde. År 1934 överlät han gården och inköpte ett mindre ställe vid L:a Fole. Hr P. har även tagits i an språk för kommunala uppdrag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154