På förslag till tvenne småskollärarinnetjänster

i staden uppsattes i går av folkskolestyrelsen i nämnd ordning e. o. småskollärarinnorna Gunborg Granlund och Märtha Nilsson samt vik. lärarinnan Karin Malmberg, samtliga i Visby, samt småskollärarinnorna Margareta Pettersson, Ardre, Carin Seigerlund, Hemse, och Anna Thomsson, Tofta.
Förslaget skall underställas folkskolinspektörens prövning, innan val kan äga rum.
Två av de fjorton sökandena förklarades icke behöriga till tjänsten, enär deras ansökningshandlingar voro ofullständiga.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278

Två ordinarie småskollärarinnetjänster

vid Visby folkskola sökas av följande lärarinnor: Märta Andersson, Vitaby, Kristianstads län, Gunborg Granlund, Visby, Ester Hedberg, Björna, Västernorrlands län, Astrid Jakobsson, Vamlingbo, Hildur Ljungberg, Höör, Malmöhus län, Karin Malmberg, Visby, Greta Mörk, Häverö, Stockholms län, Märta Nilsson, Visby, Ester Nordborg, Harplinge, Hallands län, Anna Olofssson, Vänge, Margareta Pettersson, Ardre, Gunborg Sjöström, Hallstavik, Stockholms län, Anna Thomsson, Tofta, samt en sökande, som icke önskat få sitt namn publicerat.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276

På Blåbandshögtid i Ardre kyrka.

En synnerligen trevlig och tilltalande högtid hölls i går eftermiddag i Ardre kryka. Det var Ljugarns blåbandsförening, som stod som anordnare, och dess intresserade ordförande konstnären David Ahlqvist hade på ett utmärkt sätt lyckats med programmets komponerande.
Den lilla vackra kyrkan strålade i ljus och bänkarna voro väl besatta då högtiden vid 3-tiden tog sin början. Först presterades ett orgelsolo av hr David Ahlqvist, varpå följde ytterligare ett par musikstycken av hrr Ahlqvist (orgel) och Ruben Kainolaino (violin). Så sjöngs unisont adventpsalmen ”Bereden väg för Herren” med ackompanjemang till orgel och horn. Unisont sjöngs även psalmen ”Helig, helig, helig” men under körens ledning, och kören — det var Östra distriktets sångkör under folkskoll. P. Palmers ledning — sjöng därefter ”Kring jorden skall höras” av Wideen och ”(ören portarna höga” av Liitzel.
Efter ytterligare psalmsång ”Upp psaltare och harpa” bestegs talarstolen av kyrkoherde F. Thuresson, som höll ett intressant och tankeväckande föredrag över ämnet: ”Några glimtar ur den svenska nykterhetstankens historia”. Tal. poängterade till en början att utvecklingen nått så långt att dryckesseden blivit en skam. Efter att ha redogjort för nykterhetstillståndet under forntiden och medeltiden, täljde han brännvinets segertåg samt erinrade om Olof von Dahlins och Linnes nykterhetsinsats, om huru 1800-talets måttlighetsrörelse ej mäktade skapa någon folknykterhet, men hurusom den organiserade nykterhetsrörelsen genom bearbetning av folkopinionen lyckats nå bättre förhållanden. Tal. erinrade om den insats i nykterhetsarbetet och den andliga folkväckelsen som gjordes av Wieselgren, Laestadius och Waldenström. Vid den moderna nykterhetsrörelsen har vidlått åtskilliga brister, framhöll tal. till slut, men den har utfört ett uppfostrings-och folkbildningsarbete av oerhört värde för hela vårt folk.
Härefter sjöngs under körens ledning psalmerna ”Med Jesus fram i de bästa åren” och ”Den signade dag”, den sista som växelsång, och kören utförde ”Hosianna” av Vogler och ”Jerusalem du sköna” av Lorenz. Så följde ett musikstycke till orgel och violin och högtiden avslöts av pastor Ax. Helmin, som deklamerade ”På örnavingar” av Tavaststjärna samt fiddkaltMellluds välsignelse, varpå sjöngs ”Så går en dag än från vår tid”.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276

80-årigt tvillingpar.

Om tisdag fylla tvillingsyskonen Olof Lindahl och Sofia Österberg, f. Lindahl, vid Alsarve i Ardre 80 år.
Det är ett mycket arbetsfyllt liv de båda 80-åringarna ha bakom sig och de ha arbetat sig fram med en energi, vilken måste betecknas som enastående. Olof Lindahl har under 30-40 år av sitt liv vistats utomlands bl. a. i Amerika, kom sedan hem och skaffade sig en gård, som han arbetade upp och moderniserade i stor omfattning. Fru Österberg är sedan några år änka och hennes dotter och måg sköta nu gården. De båda åldringarna äro ännu vid god hälsa och delta ännu dagligen i fullt arbete, varför det verkar som om åren inte tynga särskilt svårt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 November 1938
N:r 263

I här fört handelsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
Karl Fredrik Hugo Johansson och Lars Gustaf Sigvard Johansson ämna i Lokrume socken, postadress Visby, i bolag. idka handelsrörelse under firma Hugo. Johansson & Son. Firman tecknas av bolagsmännen var för sig;
Eddy Ellen Oskaria Nilsson ämnar i Roma socken, postadress Roma kloster, idka handelsrörelse under firma Ellen Nilsson;
Olof Fredrik Walther Wetterström ämnar inom Ljugarns samhälle i Ardre socken, postadress Ljugarn, idka handelsrörelse under firma Walther Wetterström:
den av Anna Stengård i Follingbo socken under firma Martin Stengård idkade handelsrörelsen har upphört;
Karl Rickner och Sigurd Hesselsten, båda i Visby, ämna i Hemse municipalsamhälle, postadress Hemse, i bolag idka handelsrörelse under firma Hemse Oljeimport, Rickner & C:o. Firman tecknas av Rickner ensam.
Visby i landskansliet den 8 november 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1938
N:r 262

Kommunalskatterna.

Martebo kommun har beslutat en uttaxering för 1939 med 9:20 kr. ???? 10:30 i år, Ardre 7:60 mot 6:70 kr., Fole 11:40 mot 14:20 kr., Lye 11:75 mot 10 kr., Hogrän 5:50 i likhet med 1938, Linde 7:00 mot 7:20 kr., Martebo 9:20 mot 10:30 kr., Fide 13:60 mot 13 kr., Grötlingbo 10 kr. liksom föregående uttaxering, och Lärbro 15:90 mot 15:35 i år.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 november 1938
N:r 258

Sjuttio år.

Kontraktsprosten G. Reuser.

I sitt åttonde decennium ingår onsdagen den 9 nov. kontraktsprosten i medelkontraktet Gustaf Reuser. Han är nämligen född i Ardre 1868 som son till sedermera prosten C. F. Reuser i Stenkyrka.
Efter studier i Visby blev Gustaf Reuser student 1886 i Uppsala, där han avlade teol. fil.-examen 1892. Efter att åren 1896-1900 ha tjänstgjort vid Augustanasynodens immigrantmission i New York, studerade han i Lund och avlade där teoretisk teol. examen 1902. Han prästvigdes följande år i Visby, inom vilket stift Gustaf Reuser också kom att utföra sin gärning. Han var sålunda bl. a. t. f. kyrkoherde i Endre 1911, i Martebo 1918 och i Hörsne 1920. Året därpå valdes han till kyrkoherde i Dalhems, Ganthems, Halla, Hörsne och Bara församlingars pastorat samt utnämndes år 1931 till kontraktsprost i medelkontraktet.
Årens antal synes ännu icke på långt när vilja sätta några spår hos den vördnadsvärde och vitale sjuttioåringen, som med obrutna krafter står mitt uppe i sin gärning. Som prästerligt ombud för Visby stift deltog han i 1936 års kyrkomöte och befinner sig för närvarande i samma funktion i Stockholm för att deltaga i nu pågående kyrkomöte därstädes.
Det kan dessutom tilläggas, att prosten Reuser är stiftsombud för A. S. P. samt fullmäktig för Visby stift i prästerskapets änke- och pupillkassa. Vid prästmötet i Visby 1934 var han som bekant orator. Utom det kyrkliga arbetet har han tagits i anspråk för en hel del kommunala uppdrag. Under en följd av år har han sålunda bl. a. varit ledamot av prövningsnämnden och ordförande i fastighetstaxeringsnämnden.
Säkert kommer jubilaren att på bemärkelsedagen få mottaga många bevis på uppskattning och vördnad såväl från kolleger som församlingsbor och andra, vilka lärt sig högt värdera den goda människan och rakryggade prästmannen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 november 1938
N:r 258

Skytteföreningarnas statsbidrag.

Anslaget nu fördelat.
Vid nu verkställd fördelning av statsanslaget till frivilliga skytteväsendet för innevarande budgetår ha föreningarna inom Gotlands skytteförbund tilldelats sammanlagt 5,177: 50 kr. i understöd, vilket belopp beräknats efter 2,071 anslagsberättigade skyttar över sexton år. Fördelningen på de olika skytteföreningarna blir följande:
Ala 78 kr., Alskogs 133, Anga 70, Ardre 73, Bara 93, Barlingbo 53, Bjärges 70, Burs 145, Buttle 45, Dede 93, Ekeby 80 Eksta 65, Endre 45, Etelhem 65, Fardhem 40, Fide 33, Fleringe 28, Fole 45, Follingbo 43, Fårö 93, Fårösunds 60, Fårö östra 113, Gammelgarns 65, Garda 78, Gothems 135, Grötlingbo 90, Guldrupe 23, Hablingbo 83, Hamra 25, Hangvars 43, Havdhems 93, Hejnums 30, Hemse 68, Hässelby 68, Hoburgs 60, Hogräns 68, Högbro 65, Klinte 125, Lau 70, Levede-Gerums 50, Lina 58, Linde 70, Lokrume 55, Lummelunda 23, Lärbro 23, Närs 198, Rone 83, Sande-Västergarn 88, Slite 93, Stånga 90, Tingstäde 70, Tofta 85, Torsburgs 50, Vamlingbo-Sundre 48, Visborgs 932: 50, Visby 262: 50, Väte 85 och Östergarns skytteförening 75 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Röstsammanräkning.

Konungens befallningshavande kommer att vid förrättning, som börjar fredagen den 23 innevarande september klockan 10 f. m. verkställa sammanräkning av de röster, som avgivas vid landstingsmanna-valet å. Gotlands läns landsbygd samt kommunalfullmäktigevalen i nedannämnda kommuner innevarande år. Sammanräkningen kommer, därest hinder icke möter, att företagas i följande ordning: landstingsmannavalet i norra häradets valkrets, landstingsmannavalet i södra häradets valkrets, kommunalfullmäktigevalet i Slite köping, kommunalfullmäktigevalen i Ardre, Burs, Bunge, Fröjels, Fårö, Hangvars, Hellvi, Klinte, Lärbro, Närs, Rute, Rone, Roma, Sanda, Stenkyrka. Västkinde, Öja och Östergarns socknar.
Visby i landskansliet den 15 september 1938.
A. E. RODHE.
Abr. Lfif.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1938
N:r 214

Dödsfall Edvard Andersson.

Vår käre fader f. d. Smedmästaren Edvard Andersson lämnade oss i dag i sitt 87 levnadsår, sörjd och saknad av oss, barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och vänner.
Kopungs i Ardre den 12 sept. 1938.
Elsa och Anders Östergren.
Sv. Ps. 57 3 v.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 september 1938
N:r 211