Luftangrepp mot Siciliens kust.

Invasionen mot Sicilien föregicks av våldsamma luftangrepp.
På bilden ses i bakgrunden bombnedslagen från allierade flygplan
vid den sicilianska kusten. I förgrunden en tysk fraktångare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 juli 1943
N:r 162

Stor nervositet bland tyskar på norska kusten.

Falska larm och besinningslöst skjutande.
Oslo. (AB.) Nervositeten bland en del av de tyska bevakningstrupperna vid norska kusten synes under de senaste dagarna, ha nett en ny höjdpunkt. Falska term, nattliga utryckningar och besinningslöst skjutande förekomma alit oftare. Överspändheten börjar snort utgöra en allvarlig fara for befolkningen i närheten av de tyska förläggningsplatserna.
Vid Norsk Sprengstoffs fabriker i Hurum i Oslofjorden ha de tyska soldaterna flera natter a rad uppträtt ett salt som är vat ägnat att illustrera den uppjagade stämningen.
Härom natten hordes ett våldsamt skjutssode inom fabriksområdet. Efter en stund anlände fönstärkningar från fästningen Oscarsbarg för att upptaga jakten efter de brittiska sabotagegrupper, som påstods ha uppträtt. Det visa-de sig sedan att det hela berodde pa att några vaktposter tyckte sig ha märkt några mystiska skuggor utanför fabriksområdet.
Natten efter riktades en intensiv eld mot några föremål i vattnet, som senabefunnos vara nagra flytande trädstammar. Vid samma tillfälle besköts fabrikens egos lastbåt ”Vigra”, som lag vid kajen. En överspänd soldat hade tyckt sig marks något mystiskt ombord. Tre besättningsmän, som lågo. i en ljuv slummer, undgingo som genom ett under att träffas.
Natter därpå inträffade en ny episod i Gjerpen, en mil fran fabriken. Tyskerne tyckte sig ha sett en bat, som närmade sig land och öppande eld. Båten hade emellertid endast uppstått I några vaktposters fantasi.
Fan att lugna soldaterna Oar kommendanten nu beslutat spärra ett betydande område kring Norsk Sprengstoffs fabriker.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Vätskefyllda motorer för jättebombare.

Amerikas nya flygplansmotor är en vätskekyld 2,000 hästkrafters Allison-motor, som snart skall prövas i armsflygets nya jätte. bombare. Det är visserligen inte första gången, man använder vätskekylda motorer, ty de förekomma i armsryas jaktplan, men det är första gången man använder den, för de stora bombarna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Axelanfall avskar allierade besättningen i Augusta.

Men efter en halv dags strider återställdes läget.

Catania och Lentine-slätten äro de största slättområdena på
Sicilien, lågt liggande, på vintern översvämmade,
på sommaren en hemvist för malaria.
Bilden visar Bonifica di Lentimi.

London, 15 juli. (TT.) Reuters Brr poudent i det allierade högkvarteret David Brown telegraferar på torsdagseftermiddagen:

Huvudstyrkan av de brittiska trupperna i sydöstra Sicilien ha nått en punkt 6 km. norr om Augusta. Framskjutna avdelningar stå nu i Bruso. Förbittrat motstånd mötte de allierade igår vid Augusta. Tyskarna igångsatte ett motanfall i gryningen mot den isolerade brittiska brigad som höll staden. Vid middagstiden hade läget återställts till de allierades förmån.

Starka axelstyrkor ha marscherat upp.
I den bergiga terrängen mitt inne i sydöstra Sicilien ha engelsmännen flyttat fram sina linjer drygt tio kilometer. Längre västerut har sjunde amerikanska armén ryckt fram drygt sex kilometer varvid den erövrat värdefull terräng samt viktiga flygfält norr och nordväst om Ragusa. Huvudstyrkan vid kusten fortsätter sin framryckning, men starka tyska styrkor, stödda av stridsvagnar och artilleri, Ha marscherat upp.

General Guzzoni, överbefälhavare för de italienska styrkorna på Sicilien.

Stöten vid Augusta det första allvarliga motanfallet.
Gårdagens motanfall vid Augusta var det första allvarliga motanfall, som de tyska trupperna satt i gång under detta fälttåg. Det började i daggryningen. Genom att bana sig väg ända till kusten alldeles söder om hamnen isolerade tyskarna hela den brittiska garnisonen, som redan befann sig i staden, och förbittrade strider rasade, innan tyskarna drivits tillbaka och samband.
åter upprättats med de brittiska truppernas huvudstyrka.
Efter att slagit tillbaka och omintetgjort fiendens första försök att hejda offensiven ryckte de brittiska förtrupperna fram längs kustvägen.
Alla tecken tyda på att tyskarna här ha vida starkare styrkor till sitt förfogande och att de komma att kämpa förtvivlat för att hålla Cataniaslätten.
Staden Melilli några kilometer sydväst om Augusta föll i går, och sedan britterna nu ryckt fram något över sex kilometer — varunder de mötte det hittills kraftigaste motståndet — stå de nu i den lilla staden Bruso.

Flera byar ha besatts.
New York. (TT från Reuter.) NBC:s korrespondent uppger på torsdagseftermiddagen att de allierade intagit byarna Lentiti och Carlentini som äro belägna mellan Augusta och Catania.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Invasionen på Sicilien.

En bild från hamnen i Catania på Siciliens ostkust, som omedelbart innan aktionens början utsattes för ett häftigt luftangrepp. Catania är näst efter Palermo Siciliens viktigaste hamnstad. I bakgrunden ser man Etna, som når en höjd av över 3,200 meter.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Striderna vid ryska fronten bölja fram och tillbaka.

Tyska anfallen stöta överallt på hårt motstånd.
Moskva. (TT.) Reuters specialkorrespondent Harold King telegraferar:
Efter att ha lidit ett avgörande nederlag i norra delen av Kurskutbuktningen fortsätta marskalk von Kluges trupper att göra de största ansträngningar för att utvidga kilen i Bjelgorodområdet i riktning mot Kursk. Resultatet av det senaste dygnets strider har emellertid varit magert. De tyska stridsvagnarna gjorde framstötar åt alla håll i så många avsnitt som möjligt för att söka efter svaga punkter, men de stötte överallt på kraftigt motstånd.
Det räckte för övrigt inte med att pansarstyrkorna hejdades, utan röda armén gjorde på flera punkter häftiga motanfall. De våldsamma striderna böljade fram och tillbaka hela tisdagen och många orter bytte innehavare två gånger.

Tyskarna anfalla icke nu vid Orel och Kursk.
Moskva, 15 juli. (TT från Reuter.) Under onsdagen fortsatte ryssarna att bekämpa fiendens stridsvagnar och infanteri. I OrelKursk-riktnihgen försökte fienden icke göra några anfall. I Bjelgorodavsnittet blev under onsdagens strider mer än 100 tyska stridsvagnar förstörda. 47 tyska plan skötos ned. Enligt kontrollerade uppgifter förstördes på tisdagen 158 tyska flygplan, icke 13 som tidigare meddelats.

Tyskarna måste åter vika vid Bjelgorod.
London, 15 juli. (TT från Reuter.) Reuters specialkorrespondent i Moskva telegraferar: Slaget om Kurskfickan har de senaste 24 timmarna tagit en dramatisk vändning. Tyskarna ha måst överge sina försök att bryta igenom de ryska ställningarha norr om Kursk och derasförnyade häftiga anfall söder ut i Bjelgorodområdet ha icke blott med kraft slagits tillbaka utan fienden har också fördrivits från flera samhällen genom ryska motstötar. Detta är andra gången under denna vecka som ryssarna kunnat återta förlorat territorium.

Striderna gå i tysk favör, säger Berlin.
Berlin. (STB.) Morgonens rapporter från östfronten tyda på att den förbittrade kampen går i tysk favör, men att det ryska motståndet ökar. Materielförslitningen på båda sidor måste vara enorm.
Det tyska flyget utdelar hårda slag mot de bakre ryska etapplinjerna och en rapport talar om 8 fullastade järnvägståg, som satts ur spel. Hårda strider ha enligt en annan rapport stått om huvudbanan mellan Kursk och Bjelgorod, som delvis förstörts.
Som ett belägg för ryssarnas beträngda läge vid Bjelgorod återger den tyska pressen idag en dagorder som utfärdats av den ryska ledningen, och i vilken det heter att det för varje man gäller att kämpa till sista blodsdroppen eller stupa.

Tyskt medel mot landminor.
Berlin. (STB.) På officiellt håll i Berlin meddelas idag, att för första gången ett nytt vapen för oskadliggörande av landminor kommit till användning vid Kurskslaget. Det nya vapnet skall vara mycket effektivt och det uppges, att under fyra dagar inte mindre än 6,000 landminor oskadliggjorts. Man betonar på tyskt håll, att ett snabbt oskadliggörande av landminorna är en förutsättning för genomförandet av större pansarslag.

Förräderiprocess från Krasnodar.
London, 15 juli. (TT från Reuter.) Moskvaradion meddelar att en process i dag inleddes mot tio ryska män och en kvinna, vilka anklagas för högförräderi i samband med Gestapos verksamhet i Krasnodar under den tyska ockupationen av staden.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Mellan Gela och Licata.

En tredjedel av vägen mellan Gela och Licata på Sicilien reser sig på en i havet utskjutande udde — Il Castello di Falconara — en fästning från 1300-talet, väl konserverad och på 30-talet restaurerad.

Staden Licata är ett handels- och industricentrum med omkring 30,000 innevånare. Den ligger stödd mot en bergshöjd på vilken reser sig kastellet San Angelo. Licata är exporthamn för svavel och asfalt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Nu gå de allierade till storms mot Catania.

Ponte Olivo och Comiso ha senast besatts av deras styrkor

Det moderna Catania.
Piazza Roma och Via Regina Margeritha med monumentet

över Umberto i mitten.

London, 14 juli. (TT fr. Reuter.) Algerradion meddelade på onsdagskvällen att brittiska, amerikanska och kanadensiska styrkor gå till storms mot Catanias försvarsverk.
Alger, 14 juli. (TT fr. Reuter.) De allierades högkvarter meddelar att amerikanska trupper erövrat Ponte Olivo och Comiso.

Nya anfallsmål ha uppställts för framryckningen.
Alger, 14 juli. (TT fr. Reuter.) Det allierade högkvarteret meddelar att de amerikanska trupperna efter erövringen av Comiso och Ponte Olivo ryckt fram omkring 25 km. i riktning mot Agrigento, där stora axelstyrkor dras samman till motanfall. Amerikanska trupper ha vidare nått en punkt c:a 3 km. från Niscemi, som ligger 15 km. nordöst om Gela.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159