Vapenstilleståndsförhandlingarna ha börjat.

Presentationssammanträde på söndagen i Wiesbaden.
Wiesbaden. (TT fr. DNB.) I Hotel Nassauer Hof öppnades kl. 11 på söndagsförmiddagen vapenstilleståndskommissionens första sammanträde, i vilket samtliga tyska och franska representanter deltogo. På slaget 11 infann sig chefen för den tyska delegationen general von Stülpnagel jämte de ledande medlemmarna av tyska delegationen. Omedelbart därefter inträdde medlemmarna av franska delegationen i salen, och presentation ägde rum. Tolken nämnde först namnen på de franska representanterna: delegationschefen general Huntziger, Muchard (flygvapnet), överstelöjtnant Humbert och kommendör Tracou. Därpå upplästes namnen på de tyska representanterna: delegationschefen general von Stülpnagel, generallöjtnant Mieth (armén), generallöjtnant Förster (flygvapnet), kommendör Wever (flottan) och överstelöjtnant Hünermann (näringslivet). Efter presentationen inträdde de övriga tyska och franska kommissionsledamöterna. Sedan alla delegaterna — ett fyrtiotal personer — tagit plats kring det stora bordet, öppnade general von Stiilpnagel sessionen med följande ord, vilka omedelbart översattes: ”Jag förklarar härmed vapenstilleståndskommissionens förhandlingar
öppnade. Vapenstilleståndskommissionen har att verkställa de i vapenstilleståndsavtalet fastställda bestämmelserna. Den skall vidare övervaka överensstämmelsen med de bestämmelser som framgå ur det italiensk-franska vapenstilleståndsavtalet.”

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Tyskt slagskepp nedskjuter 13 engelska plan.

Olycklig utgång av bombplanens aktion.
Berlin, 1 juli. (TT.) Vid upprepade angrepp mot ett tyskt slagskepp den 21 juni blevo 13 engelska bombplan, vilka icke själva haft den, ringaste framgång, nedskjutna. Slagskeppet var på färd från en hamn i mellersta Norge till hemlandet. Intet av de fientliga planen nådde tillbaka till sin bas utan nedskötos.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

General Weygand har flugit till Syrien.

För att påverka Orientarmén att gå med på demobilisering.
Berlin, 1 juli. (TT.) DNB meddelar från Rom: Från officiellt håll meddelas att general Weygand begett sig till Syrien för att med befälhavaren för Syrienarmén general Mittelhauser dryfta demobiliseringen av dess trupper. Redan för två dagar sedan tillkännagav general Mittelhauser, att Weygandarmén i överensstämmelse med vapenstilleståndsavtalet genast skulle demobiliseras.
Den verkliga orsaken till general Weygands resa ligger i den växande spänning, som inträtt i Främre orienten mellan Englands och Frankrikes intressen. General Weygand kommer att i Damaskus få till uppgift att klargöra för engelsmännen, att Weygandarmén i Syrien inte längre skall kämpa för Storbritanniens intressen.
Härigenom förlorar engelsmännen 130,000 man.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Graziani rycker in på marskalk Balbos post.

En italiensk jagare borta. —Anfall till lands och i luften.
Rom, 1 juli. (TT.) Italienska överkommandot meddelar : Marskalk Rodolpho Graziani som redan med flyg anlänt till Lybien har övertagit befälet över samtliga stridskrafter i Nordafrika.
En italiensk torpedbåt har angripit och sänkt en fientlig ubåt. En italiensk ubåt har nedskjutit ett fyrmotorigt brittiskt flygplan. Jagaren Espero har efter ett hjältemodigt anfall på tre engelska kryssare och några jagare inte återkommit till sin bas och måste betraktas som förlorad. I Nordafrika ha sammanstötningar förekommit mellan våra avdelningar och fientliga pansarformationer. Dessa ha utfallit till vår fördel.
Östafrika ha våra bombplan utnen Et-Teb. Dessutom ha flyg- och sjöstödjepunkter i Aden och Port Sudan effektivt bombarderats. Fienden har bombarderat staden Harrar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Chamberlain vill kämpa.

Dementerar i radio påståenden om att han vill underkastelse.
London, 1 juli. (TT fr. Reuter.) F. premiärminister Chamberlain som på senaste tiden varit föremål för fantastiska rykten angående fredsinitiativ talade på söndagskvällen i radio för att fastslå att brittiska regeringen är enig om att ända till slutet göra motstånd mot de tyska försöken att skaffa sig herraväldet.
Chamberlain underströk att alla medlemmar av krigskabinettet arbeta tillsammans i full harmoni och samförstånd. Vi äro, sade han, en solid och enig nation, som hellre vill gå under än finna sig i nazisternas herravälde. Vi ämna under ledning av premiärministern anfalla våra fiender och möta deras anfall mot oss med den beslutsamhet och den kampvilja som höves ett stort folk. Chamberlain medgav att tyska arméns styrka är fruktansvärd men utlovade det kraftigaste motstånd mot en invasion. Jag tror att vår flotta alltjämt är i hög grad överlägsen den tyska och man måste ta sig förbi eller besegra våra krigsfartyg innan en expedition över havet kan igångsättas. Chamberlain uttalade sig med tillförsikt om brittiska flyget och arméns anda och materiel.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Rumänien begärde kort uppskov.

Men måste ge efter på alla punkter.
Tyskland, Italien och Ryssland överens.

Rumänsk U-båt i hamnstaden Constanza.

Moskvas radio har meddelat, att en fredlig uppgörelse har kommit till stånd med Rumänien. Enligt samma källa lär Rumänien ha förklarat sig berett att avstå både Bessarabien och Bukovina till Sovjetunionen.

Enligt vad ett specialmeddelande från alla sovjetryska radiostationer förklarar, har under de två senaste dagarna en fredlig lösning av den rysk-rumänska konflikten rörande Bessarabien och norra Bukovina kommit till stånd. Den 26 juni överlämnade utrikeskommissarie Molotov till rumänske ministern i Moskva, Davidescu, en not vari sovjetregeringen under hänvisning till Bessarabiens historiska samhörighet med Ryssland och den rumänska ockupationen av detta område år 1918 föreslog Rumänien en omedelbar lösning av bessarabiska frågan på följande villkor:
1) Bessarabien återlämnas ofördröjligen till Sovjetunionen.
2) Norra delen av Bukovina skall avträdas till Sovjetunionen i överensstämmelse med en karta, som bifogats dokumenten.
I noten uttryckte sovjetregeringen vidare en förhoppning att rumänska regeringen skulle antaga dessa förslag och sålunda åstadkomma en fredlig lösning av konflikten mellan sovjetregeringen och Rumänien. Sovjetregeringen väntade svar från rumänska regeringen under loppet av den 27 juni.

Det rumänska svaret.
Den 27 juni överlämnade rumänske ministern i Moskva till sovjetregeringen ett svar, enligt vilket rumänska regeringen är överens om en fredlig reglering av de i den ryska noten omnämnda frågorna samt är beredd att upptaga förhandlingar med sovjetregeringen på bredaste grundval. Sovjetregeringen ombedes att ange plats och tidpunkt för dessa. Rumänska regeringen kommer å sin sida att utse delegater och hoppas att lösningen av de nämnda frågorna skall skapa ett gott samförstånd och vänskap mellan de båda länderna.
På en muntlig fråga från utrikeskommissarie Molotov huruvida rumänska regeringen i enlighet därmed vore beredd att avträda Bessarabien och norra Bukovina till Sovjetunionen svarade den rumänske ministern jakande.

Fredagens nya ultimatum.
Moskva. (TT.) I en ny not till rumänska regeringen förklarade sovjetregeringen att rumänska regeringens svar var obestämt, då det icke innehöll något klart samtycke till de ryska kraven. Ur minister Davidescus förklaring kunde ryska regeringen dock utläsa rumänska regeringens samtycke och önskan att nå fram till enighet med sovjetregeringen och, den föreslår därför:
1) De rumänska trupperna skola inom loppet av fyra dagar — från och med kl. 14 den 29 juni — utrymma de ifrågasatta områdena.
2) Sovjettrupperna skola från och med samma tidpunkt inleda ockupationen av dessa områden.
3) De sovjetryska trupperna skola under loppet av den 28 juni besätta städerna Cernauti, Chisinau och Cetatea Alba (Akkerman).
4) Rumänska regeringen skall ge garanti för skydd och överlämnande i oskadat skick av alla offentliga byggnader, kommunikationsanläggningar o. s. v. i de områden som skola ockuperas.
5) En blandad kommission av rumänska och ryska representanter skall sammanträda för att reglera de frågor som sammanhänga med evakueringen ov de ifrågavarande områdena.
Vidare kräver sovjetregeringen i denna not ett svar från rumänska regeringen före kl. 12 den 28 juni.

Rumänien böjer sig.
Moskva. (TT.) Kl. 11 den 28 juni överlämnade rumänske minister i Moskva följande svar:
Rumänska regeringen förklarar sig härmed samtycka till den militära ockupationen av Bessarabien och norra Bukovina liksom även till villkoren för evakueringen av dessa områden. Den anhåller dock om en förlängning av den för ockupationen fastställda fristen (punkt 1 och 2. i de ryska förslagen).
Sovjetregeringen förklarar sig beredd att uppskjuta ockupationen några timmar.
Som. sina representanter i den blandade kommissionen utnämner sovjetregeringen generalerna Kosloff och Roldin. Kommissionens säte blir Odessa.
Sedan de ryska förslagen accepterats av rumänska regeringen överskredo sovjettrupperna kl. 2 den 28 juni gränsen och skrida till ockupation av de tre städerna Cernauti, Chisinau och Cetatea Alba.

Ingen pakt nödvändig i Balkanfrågan.
Berlin. (DNB.) Samförståndet mellan Tyskland—Italien—Ryssland beträffande förhållandet på Balkan är, enligt vad välunderrättade nationalsocialistiska kretsar förklara, icke av den art att det behöver ta sig uttryck i en formell pakt. I den ingångna överenskommelsen har sydöstra Europa förklarats vara en gemensam intressesfär för de tre staterna. Härifrån undantages dock Slovakiet, som enbart betraktas vara av intresse för Tyskland. De ryska anspråken anses först och främst vara revisionistiska. De tre staterna ha beslutat, att denna revision skall genomföras, så att ingen störning uppstår på det ekonomiska området, vilket är ett livsvillkor för Tyskland och Italien. Enligt vad som förljudes i nationalsocialistiska kretsar, vill Tyskland även beakta de revisionistiska fordringarna, som de olika Balkanstaterna ha inbördes. Detta är dock frågor, som först kunna lösas vid krigets slut.

Rumänska parlamentet inkallas.
Bukarest. (TT fr. DNB.) Genom ett kungligt dekret har rumänska parlamentet inkallats till på lördagen.
Då ett parlamentsbeslut är nödvändigt vid landavträdelse och då kronrådets beslut icke får giltighet förrän den bekräftats av parlamentet, är det antagligt att detta kommer att fatta beslut om Bessarabiens och norra Bukovinas överlämnande till Sovjetunionen.

Rumänska regeringen förstärkes.
Bukarest. (TT fr. DNB.) Den under natten till fredagen ombildade rumänska regeringen har utökats genom att två representanter för de högernationella inträtt i densamma. Sålunda har ledaren för det forna Järngardet, Horia Sima, blivit understatssekreterare i undervisningsministeriet samt ledaren för högernationella studentrörelsen, dr Simonescu, understatssekreterare i hälsovårdsministeriet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Ryssarnas ockupation genomförd.

Rumänierna drogo sig snabbt tillbaka. — Allmän mobilisering.
Bukarest, 29 juni. (TT från Reuter.) De ryska trupperna gingo kl. 14 över ryska gränsen på tre punkter. Kl. 18,30 voro de viktiga städerna Cernauti, Chisinu och Akkerman ockuperade. De rumänska trupperna begåvo sig skyndsamt ur de avträdda områdena. Myndigheterna bortförde arkiven från orterna i Bessarabien. Civilbefolkningen evakueras med bilar. I hela Rumänien har betalningsmoratorium proklamerats.
Bukarest, 29 juni. (TT.) Två kungliga dekret om den allmänna mobiliseringen utfärdades på fredagskvällen. Det första gäller mobilisering av hela den rumänska krigsmakten till lands, till sjöss och i luften. Det andra dekretet bestämmer bl. a., att alla permissioner indras och att militärmyndigheterna få oinskränkt rekvisitionsrätt.

Bulgarienbryter inte freden om.
Det får sina krav uppfyllda utan strid!

Sofia, 29 juni. (TT fr. Reuter.) Bulgariska ministerrådet dryftade på fredagen det nya läge som uppstått genom Sovjets aktion mot Rumänien. Vid ett avbrott i sammanträdet mottog utrikesministern ungerske ministern. Enligt uppgift lär Bulgarien ha vidtagit en del militära åtgärder. Allt tyder här på att Bulgarien icke har för avsikt att av egen drift överge sin strikta neutralitetspolitik, så länge som det är förvissat om att händelseutvecklingen förlöper på ett sätt, som ger landet möjlighet att med fredliga medel få sina revisionskrav tillfredsställda. Den nervositet, som på torsdagen rådde i samtliga Balkanländers huvudstäder i anledning av Rysslands ultimatum, har nu lagt sig.

Ungern skärper bevakningen.
Trupperna rycka närmare rumänska gränsen.

London, 29 juni. (TT.) I Budapestradion meddelades på fredagskvällen: Med hänsyn till det osäkra läget i Rumänien har ungerska regeringen beslutat förstärka vakthållningen längs rumänska gränsen och låta gränstrupperna inta mera framskjutna ställningar.

Tyskland brukar bevad, sina intressen!
Ingen anledning att vidare tala om rumänska frågan.

Berlin, 29 juni. (TT.) I ett meddelande som tillställts den utländska pressen förklaras bl. a., att man på välunderrättat tyskt håll på fredagen besvarat frågan, huruvida biläggandet av det bessarabiska problemet mellan Sovjet och Rumänien betyder ett intrång i Tysklands ekonomiska intressen med att framhålla, att detta varken väntats eller fruktats, så mycket mer som Tyskland alltid förstått att på lämpligt sätt företräda sina ekonomiska intressen i sydöstra Europa. Till händelserna själva, vilka, framhålles det, försiggått utan att lugnet på Balkan störts, föreligga inga som helst ställningstaganden vare sig från officiellt eller halvofficiellt håll. I politiska kretsar kan man dock höra den uppfattningen, att lösningen av den bessarabiska frågan på det sätt som skett innebär en förnuftig reglering.

Marskalk Balbo har stupat.

Under flygstrider i Libyen.
Rom, 29 juni. (TT.) Enligt här cirkulerande rykten vilka torde komma att bekräftas, har generalguvernören i Libyen, marskalk Balbo, stupat i en luftstrid.

Nya flygraider mot Malta.
Malta, 29 juni. (TT.) På torsdagen ägde fyra flygraider rum mot Malta. Inga bomber fälldes men häftig eld av luftvärnsartilleriet förekom. Ett fientligt flygplan torde ha träffats och man anser det osannolikt att det kunnat återvända till sin bas.

Ny regering i Egypten.
Kairo, 29 juni. (TT.) Ett nytt egyptiskt kabinett har bildats med Hussein Sabry pascha som konseljpresident och utrikesminister. Blott tre medlemmar av förra regeringen ingå i det nya kabinettet.

Franske generalen i Nordafrika böjer sig.
Rom, 29 juni. (TT. fr. DNB.) I välunderrättade italienska kretsar bekräftas uppgiften att överbefälhavaren för de franska stridskrafterna i Nordafrika general Nogues åtlytt general Weygands order att ge trupperna i Marocko, Tunisien och Algeriet befallning att nedlägga vapnen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Panamakanalens inlopp minerade.

Amerikanska flottenheter ha minerat inloppen till Panama-kanalen. — Vår bild visar amerikanska krigsfartyg i Panamakanalen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 juni 1940
N:r 146