Svenska ägghandelsförbundets styrelse,

sammanlagt tretton personer med ordföranden, rektor Einar Haeggblom, Kåremo, i spetsen, befinna sig f. n. på ett besök här på Gotland.
Sällskapet anlände hit i går och höll under dagen sammanträde. på eftermiddagen gjordes en rundtur i staden, och idag har åggcentralens anläggningar besetts, varjämte under dagen en del platser på Gotlands landsbygd besökts. Det är givetvis i första hand jordbruksförhållandena, som därvid studerats, men även de vanliga turistattraktionerna ha givetvis tilldragit sig stort intresse. Intendent W. Beer har svarat för ciceronskapet. Under en paus i rundturen intogs lunch hos landstingsman Johan Ahlsten, Alva.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Födelsedagar.

Lantbrukaren Petter Nilsson, Överöstris i Alva, fyller idag sjuttiofem år. Efter att tidigare ha varit bosatt i Ronehamn, där han även bedrev fiske, förvärvade han vid femtio års ålder den gård han ännu äger och brukar. Trots sin höga ålder är jubilaren ännu pigg och kry.

Sjuttiofem år fyller idag fru Amanda Hagström, Butheijde i Eskelhem, maka till skomakare Karl Hagström. Fru Hagström, som är född i Eskelhem, har gjort sig känd som en synnerligen duktig kokarmor , i vilken egenskap hon flitigt anlitats inte bara i hemsocknen utan även i kringliggande socknar. Intresserad del har hon även tagit i den kyrkliga syföreningen allt sedan dess start. Genom sitt vänliga och hjälpsamma sätt har hon vunnit många vänner.

Om söndag fyller f. lantbrukaren Edvin Pettersson i Fole åttio år. Född i Källunge begav hån sig som nittonåring till Amerika, kom hem igen efter tre år, men reste snart ut på nytt för att stanna borta i sex år. Då han definitivt återkom till hembygden förvärvade han Vatlings i Fole, som han utvidgade, brukade och bebyggde. År 1934 överlät han gården och inköpte ett mindre ställe vid L:a Fole. Hr P. har även tagits i an språk för kommunala uppdrag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

JUF-diplom till 48 släktgårdar på ön.

Utmärkelserna utdelas på kamratmötet i Källunge.
Som tidigare omnämnts ha ägarna av åtskilliga gotländska släktgårdar tillerkänts diplom av Jordbrukarungdomens Förbund och dessa diplom överlämnadgs till de gotländska representanterna vid JUF-stämman i Uppsala i juni. På söndag samlas de gotländska JUF-arna till ett kamratmöte i Källunge och därvid komma de diplom, som icke tidigare kommit ägarna till handa, att utdelas. Vi återge här förteckning över samtliga de gårdsägare som erhållit JUF :s diplom.

A. E. Forslund, Stora Klintogårda Väskinde, minst 300 år,
Theodor Lickander, Ejvide i Eksta, Stjärnarve, minst 250 år,
Jacob G. Jacobsson, Likmide, Hemse, 240 år,
Lars Gustav Medbom, Kvie i Fardhem, 293 år,
Oskar Artur Edberg, Eksta; 224 år, Harald Jacobsson, Hulte i Hemse, omkr. 300 år,
Gustaf Nikolausson, Bringas, Norrlanda, 318 år,
Klas David Lund, Fride i Lojsta, minst 300 år,
Dagmar Marie Hansson, f. Larsson, Källunge, omkr. 342 år,
Knut Johannes Thomsson, Lövas i Hejde, 218 år,
Oskar Reinhold Kristiansson, Nederburge i Fardhem, omkr. 292 år;
Alfred Hansson, Sutarve i Hamra, minst 200 år,
Anton Kristian Kristiansson, Maldes i Stånga, 285 år,
Hugo Pettersson, Stumle i Alva, minst 243 år,
Gustaf Wessman, Jusarve i Gothem, 275 år,
Viktor Florström, Hegsarve i Hablingbo, omkr. 283 år,
Gustaf Pettersson, Uggårds i Eksta, minst 293 år,
Hans Petter Zackarias Hansson, Nora i Vamlingbo, minst 329 år,
Adolf Ekström, Austers, Fårö, omkr. 273 år,
Carl Jacob Valfrid Haglund, Harqvie i Björke, 238 år,
K. A. Larsson, Ganne i Burs, 231 år, Sven Melin, Maldes i Stånga, 260 år, Johan Gunnar Boberg, Petes i Hablingbo, minst 293 år,
Valter Nilsson, Gannarve i Lokrume, 209 år,
Reinhold Kahlström, Atlingbo, 334 år, Axel Karl Johannes Pettersson, Salmans i Burs, 208 år,
Olof Hjalmar Hederstedt, Mölner i Väte, omkr. 343 år,
Axel Nyman, Myre i Fardhem, 265 år, Emil Petter Laurentius Jakobsson, Rone, 231 år,
Karl Anton Niklas Dahlström, Ducker i Bunge, 298 år,
Anton Olofsson, Ducker i Bunge, 297 år, Gunnar Ruthberg, Hägur i Bunge, 290 år,
Hugo Haglund, Hägur i Bunge, 290 år, Lennart Broman, Biskops i Bunge, 320 år,
Ida Stenberg, f. Blomgren, Fårösund, 320 år,
Anton Niklas Stenström, Stenstu i Bunge, 290 år,
Julius Petter Nordström, Stenstu i Bunge, 289 år,
Ingvar Jacobsson, Stucks i Bunge, 303 år,
Juliette Masreliez, Stucks i Bunge, 303 år,
Wilhelm Ringbom, Stucks i Bunge, Anna Maria Lovisa Pettersson, Änge i Bunge, 255 år,
Erik Jansson, Audungs i Bunge, 248 år, Lorens Pettersson, Lunderhage i Fleringe, omkr. 351 år,
Edvin Nilsson, Fröjel, omkr. 350 år, Helmuth Jacobsson, Sproge, omkr. 200 år,
Harald Jacobsson, Gerum,
Konrad Olsson, Gervalds i Vamlingbo, omkr. 450 år,
Arvid Hegethorn, Hulte i Endre, 256 år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 juli 1943
N:r 154

Alva pastorat.

Kyrkoherde E. Hejneman har beviljats tjänstledighet 12 juli-11 augusti och under denna tid har komminister Folke Hallen förordnats att jämte egen tjänst uppehålla pastoralvården med hjälp av predikobiträde.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 juli 1943
N:r 153

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under maj månad 1943:
För hästar till: Henry Rosendahl, Binge i Alva, 1,700 kr., John Blomgren, Gaustäde i Bunge, 810, Olov Häglund, Gandarve i Vänge, 530, Karl Johansson, Jaxarve i Rone, 680.
För föl till: Emil Karlsson, Kals i Tingstäde, 70, Gottfrid Hansson, Koparve i Lau, 58, Eric Hansson, Unghanse i Eskelhem, 150, Kjell Wiman, Stora Hästnäs, Visby, 100, A. Olofsson, Kräklings i Kräklingbo, 56, Svea Frigren, Hästg. 5, Visby, 80, Helmer Andersson, Västninge i Lärbro, 80, Helge Grevberg, Tomase i Lokrume, 150, Artur Söderdahl, Valda i Eskelhem, 50, Herman Andersson, Ringome i Alva, 85, R. Petetrsson, Vellarve i Roma, 108, Arne Pettersson, Havor i Havdhem, 150.
För nöt till: Henry Jacobsson, Moos i Stenkyrka, 175, Valdemar Boman, Gautarve i Tingstäde, 250, H. Gustaf Hägg, Hejdegårda i Hejde, 600, Emma Rosvall, Hassle i Östergarn, 500.
För svin till: Uno H. Sandkvist, Mejeriet, Fide, 65, Herman Larsson, Lingvide i Havdhem, 50, Verner Gustavsson, Prästgården i Eksta, 75.
För hund till: Leo Wennberg, Smedjegatan 5-7, Visby, 100.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Förlovade

Hugo Johansson och Alvhild (Alla) Thomsson
Havdhem. Alva.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1943
N:r 48

God tillgång på mjölkkor ringa köpintresse.

Vid livdjursförsäljningen i går i Alva försåldes en del nyburna och kalvfärdiga mjölkkor och ett antal hästar. Hr Axel Hultström, Alva, meddelar på vår förfrågan, att tiigången på kor är överväldigande just nu, medan det är minder tillgång på fullgoda arbetshästar. Vad gäller priset på arbetshästar har detta gått upp betydligt sista halvåret, ävenså priset på kor, men det har emellertid visat sig, att priset på korna gått ned igen och att intresset för köp nu är ringa. Vid försäljningen betalades för korna priser varierande mellan 550-750 kr. Orsaken till det ringa intresset för köp torde ligga däri, anser hr Hultström, att man får för lite betalt för mjölken.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 februari 1943
N:r 37

Provpredikningarna i Närs pastorat

ha nu fastställts av domkapitlet. Sålunda predikar den i första förslagsrummet uppförde vice pastor Emil Karlsson, Vänge, söndagen den 28 febr., komminister Erik Karlsson, Grötlingbo, predikar den 7 mars samt stiftsadjunkten Tore Heldtander slutligen den 14 mars.
Frågodagsförrättningen äger rum den 21 mars och valet sker den 4 april. Till valförrättare har utsetts kontraktsprosten G. A. Kronqvist i Burs med kyrkoherde Ernst Hejneman, Alva, som ersättare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1943
N:r 36

Idrott och Sport.

Fria Idrottens dags tävling år 1942.
Detaljerade slutresultat föreligga nu.

Sedan en del resultat från denna tävling nu kommit Mig tillhanda från Svenska idrottsförbundet, får jag med tidningarnas hjälp bringa dessa till föreningar och tävlandes kännedom. Låt oss därför ännu en gång se tillbaka på ett segerrikt år. Att Gotland i år avgick med seger, därom ha vi tidigare underrättats.
Poängsumman var i år 16,515, fördelad på de olika grenarna 400 m. 4,344, 1,500 m. 3,276, längdhopp 4,198 och kulstötning 4,697. Deltagande föreningar voro 46, varav 43 civila och 3 militära. Poängfördelningen var resp. 4,508 och 12,007. För att plocka ihop dessa poäng ha 10,583 startat.
Segrande civil förening blev Visby IF med 557 poäng medan fjolårssegrande Fårösund kom på andra plats 371 p., 3) Visby AIK 315 p., 4) IF Gute 312 p., 5) Tingstäde TK 221 p., 6) Slite IF 182 p., 7) Levide IF 160 p., 8) Alva IK 156 p., 9) Klintehamn IK 149 p. och 10) Rone GoIK 145 p.
Band de militära föreningarna är fördelningen I 18 IK 7,288 p., A 7 IF 2,365 p. och KA 3 IF 2,354 p. I rikstävlingen mellan civila föreningar placerade sig ingen av gotlandsföreningarna bland de 100 bästa. I tävlan mellan militära förband blev I 18 IK 10 i grupp 2, A 7 IF 14 i grupp 3 och KA 3 IF 4 i grupp 4 endast 460 p. efter segrande förband och 47 p. för lite till en andra placering.
Löpning 400 in.: A. Hansson, Visby IF, 53,0, G. Boberg, Tingstäde TK, 53,4, B. Edmark, IK Alanerna, 53,6, Furir Kronlund, I 18 IK, 54,0, Å. Nilsson, Slite IF, 54,3, S. Asklander, Visby IF, 54,4, 0. Hallberg, Tingstäde TK, 55,0, Furir Klasen, I 18 IK, 55,0, N. Toll, I 18 IK, 55,0, E. Nilsson-, Fårösund GIK, 55,3.
1,500 m.: K. A. Söderström, IF Gute, 4,06,0, E. Andersson, I 18 IK, 4,08,0, A. Dahlin, IF Gute, 4,12,0, A. Jakobsson, I 18 IK, 4,15,0, S. Jakobsson, IF Gute, 4,20,0, C. Jonasson, Levide IF, 4,20,0, K. Svensson, Visby IF, 4,23,2, G. Hamberg, Levide IF, 4,24,0, I. Larin, Levide IF, 4,24,0, 3885 Sjögren, A 7 IF, 4,24,6.
Längdhopp: Serg. Klasén, I 18 IK, 633, N. Ekström, IF Gute, 630, A. Johansson, KA 3 IF, 626, 418 Svensson, I 18 IK, 620, H. Högkvist, Fårösund IF, 612, B. Gyllenskiöld, I 18 IK, 610, 4066 Hohndal, A 7 IF, 610, B. Edtnark, IK. Alanerna, 605, 7 Eriksson, I 18 IK, 605, W. Karlsson, IF Gute, 601, B. Karlström, Slite IF, 601.
Kulstötning: A. Romare, I 18 IK, 14,16, L. Abom, IF Gute, 13,46, Å. Kolmodin, I 18 IK, 13,10, K. G. Larsson, Lan GIF, 12,58, T. Pettersson, Rone GIF, 12,18, Furir Almkvist, Visby IF, 12,00, S. Nordberg, Visby IF, 11,71, S. Rylin, KA 3 IF, 11,56, L. tidfjäll, Visby IF, 11,52, B. Lundgren, Klintehamns IK, 11,35.
I individuella rikstävlingen blev Leif Abom 21:e man och ende gotlänning som placerade sig i denna tävling.
Att Gotland ännu en gång hävdat sig bland övriga idrottsdistrikt är ju glädjande för oss gatan Det visar att de senaste årens arbete att lägga idrotten på en bred front burit frukt. En blick på de tre senaste årens tävlingar visar en stadig ökning för varje år.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1943
N:r 33

Från våra Gotländska bygder. Alva.

ALVA.
Alva missionsförsamling höll under god tillslutning från medlemmarnas sida sitt årsmöte i missionshuset på tisdagen. Efter gemensam sång talade pastor Ahltoft över Klagovisorna 3: 33 ”Herrens nåd är det, att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet”. Till mötets ordf. valdes hr Herman Pettersson, Kruse, och till sekr. hr Vilhelm Jakobsson, Östris. Årsberättelsen föredrogs av pastor Ahltoft. I denna ägnades bl. a. några särskilda minnesord åt församlingens förre föreståndare, hr Alfred Lundqvist, vilken i början av detta år nåddes av dödsbudet. Församlingens medlemsantal vid årsskiftet är 38.
Revisionsberättelsen gav vid handen, att året ur ekonomisk synpunkt varit mycket gott. Kassan har omslutit 2,897 kr. med omkr. 200 kr. i behållning till innevarande år. Under året har lämnats 1,069 kr. till Sv. Missionsförbundet och 191 kr. till G. M. F. För egen verksamhet har använts 1,199 kr.
De flesta av församlingens olika funktionärer erhöllo omval till sina uppgifter. Sålunda omvaldes pastor Ahltoft till föreståndare, hrr Herman Pettersson och Joh. Ahlsten till ordf. resp. vice ordf. Den senare är även vice föreståndare. Kassör blev hr Valfred Olofsson, sekr. hr Vilhelm Jakobsson, vice sekr. hr Hugo Ahlsten. Till revisorer valdes hrr Gabriel Larsson, Stumla, och David Lindqvist, Lilla Koparve. Till juniorledare omvaldes Johan Ahlsten med förutvarande medhjälpare. Likaså omvaldes hr Herman Pettersson till söndagsskolföreståndare. Lärare blevo Valfr. Olofsson, Vilh. Jakobsson, Karin Olofsson och Gudrun Ahlsten. Extra lärare Joh. Ahlsten, Otto Jakobsson och fru Ester Ahlsten, Gudings.
I en paus i förhandlingarna bjödo församlingens fruar på gott kaffe med dopp. Sedan en del andra verksamhetsfrågor ordnats avslöts mötet med sång och bön.
Alva kristliga ungdomsförening har även hållit årsmöte. Detta var förlagt till Östris, dit herrskapet Jakobsson haft vänligheten att inbjuda hela ungdomsskaran. Till ordf. omvaldes pastor Ahltoft, till vice dito valdes hr Carl-Johan Blomberg.
Kassör blev Karin Jakobsson, Östris, sekr. Johan Jakobsson, Östris, och vice sekr. John Johansson, Kruse. Till revisorer utsågos Ingvar Jakobsson, Kruse, och Dagny Ahlsten, Koparve. Till ombud vid G. M. U:s årsmöte i Roma valdes Karin Olofsson och Johan Jakobsson med Allan och Ingvar Jakobs-som som ersättare.
I anslag beviljades G. M. U. 25 kr. samt 55 kr. till den skolgosse, som föreningen underhåller vid missionsskola i Kongo. Vidare beslöts att ungdomsföreningen skulle anordna ett ungdoms-missionsmöte i missionshuset på palmsöndagen. Ansökan skulle även göras att söka erhålla G. M. U:s missionstält till en mötesserie under sommaren.
Efter att ordf. avtackat de olika funktionärerna för det gångna året och framburit föreningens hjärtliga tack till aftonens värdfolk, avslöts mötet med bön.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 februari 1943
N:r 30